ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση και διόρθωση της υπ αριθμ. 6997/146/ (ΦΕΚ 147/τ.Β/ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών διαμο νής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2008»... 1 Προσθήκη Σχολών στο Ωδείο Σερρών Μουσικοί Ορί ζοντες... 2 Τοποθέτηση μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κής Λειτουργού στην ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑ ΝΑ του Εμμανουήλ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Κλήμη Βίλμα του Δημή τρη Μεταφορά είκοσι (20) κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ /618 (1) Συμπλήρωση και διόρθωση της υπ αριθμ. 6997/146/ (ΦΕΚ 147/τ.Β/ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Καθορι σμός ανωτάτου αριθμού αδειών διαμονής για εργα σία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2008». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α). 2) Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 163/Α/ ). 3) Τις διατάξεις των παραγράφων 6 του άρθρου 12, 4 του άρθρου 14 και 4 του άρθρου 16 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/Α/ ) και της παρ. 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 7 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/ ). 4) Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/ κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950/Β/ ). 5) Την υπ αριθμ /2007 κοινή απόφαση του Πρω θυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινω νικής Προστασίας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σοφία Καλατζάκου (ΦΕΚ 1/Β / ). 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7) Τις συμπληρωματικές εκθέσεις των Περιφερει ακών Επιτροπών του άρθρου 14 παράγραφος 3 του ν. 3386/2005 των Περιφερειών Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Ιόνιων Νησιών, Κρήτης και Νοτί ου Αιγαίου που μας διαβιβάσθηκαν με τα αντίστοιχα υπ αριθμ. 2294/2 2008, 7431/ , Φ.Γ/οικ , 761/ , 1351/ και 5504/ (τ.τ. 5504/ ) έγγραφά τους καθώς και το υπ αριθμ /910/ έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο ζητείται η διόρθωση της υπ αριθμ. 6997/146/ (ΦΕΚ 147/τ. Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε: 1) Την συμπλήρωση της υπ αριθμ. 6997/146/ (ΦΕΚ.147/τ. Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης όσον αφορά τον Νομό Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσ σαλίας, τον Νομό Σερρών στην Κεντρική Μακεδονία, την Νομαρχία Δυτικής Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής, τον Νομό Κέρκυρας στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, τον Νομό Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης και τους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (30) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Εξαρτημένη εργασία Εργάτες κτηνοτροφίας 30

2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την από αίτηση κ.λπ. δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την λειτουργία Σχολών Σαξοφώνου και Διεύθυνσης Χορωδίας στο Ωδείο Σερρών Μουσικοί Ορίζοντες. 2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Μαΐου 2008 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ F Αριθμ /2123/07 (3) Τοποθέτηση μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων 81, παράγραφοι 7 και 8 και του άρ θρου 13 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57) «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο ρίας», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3542/2007 (Α 50) «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλο φορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α )» και ισχύει. β. Της υπ αριθμ /2621/1992 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επι κοινωνιών (Β 588) «Υαλοπίνακες ασφαλείας και υλικά υαλοπινάκων για οχήματα με κινητήρα και των ρυμουλ κούμενών τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992», όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, καθώς και του Κανονισμού Αρ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών. γ. Του άρθρου 3 της υπ αριθμ /123/1985 από φασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 781) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ /1343/2004 από φαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 435), και ισχύει. δ. Το π.δ. 39/2001 (Α 28) «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε σίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ». ε. Την ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε. SG(2007) D/51227 σχετικά με το σχέδιο τεχνικού κανονισμού 2007/0088/GR περί τοποθέτησης μεμβρανών σε υα λοπίνακες οχημάτων, με υποβολή εμπεριστατωμένης γνώμης και παρατηρήσεων της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 και το άρθρο 8, παρ. 2, αντίστοιχα, της Οδηγίας 98/34/ΕΚ. 2. Την ανάγκη καθορισμού των προδιαγραφών των μεμβρανών που επιτρέπεται να επικολλούνται σε υα λοπίνακες οχημάτων. 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί Υαλοπίνακας: Κάθε υαλοπίνακας ασφαλείας, κατά την έννοια της υπ αριθμ /2621/1992 (Β 588) υπουρ γικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τοποθετείται σε οχήματα, εκτός των υαλοπινάκων που χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικές επιφάνειες. Εγκεκριμένος υαλοπίνακας: Κάθε υαλοπίνακας ο οποί ος έχει λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την Οδηγία 92/22/ΕΟΚ όπως ισχύει ή τον Κανονισμό Αρ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμέ νων Εθνών, στην πλέον πρόσφατη αναθεώρηση ή τρο ποποίησή του. Κάθε εγκεκριμένος υαλοπίνακας φέρει κατάλληλη διεθνή σήμανση έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αρ. 43 της Οικονομικής Επι τροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, στην πλέον πρόσφατη αναθεώρηση ή τροποποίησή του. Υαλοπίνακας με ένδειξη «V»: Κάθε εγκεκριμένος υαλο πίνακας όταν δίπλα στην διεθνή σήμανση έγκρισής του αναγράφεται το λατινικό γράμμα «V» που δηλώνει ότι ο συντελεστής μετάδοσης τους φωτός του συγκεκριμένου υαλοπίνακα είναι μικρότερος από 70%. Συντελεστής μετάδοσης φωτός υαλοπίνακα ή μεμβρά νης: Το ποσοστό του ορατού φωτός που διέρχεται από υαλοπίνακα οχήματος ή από μεμβράνη, αντίστοιχα. Συντελεστής ανάκλασης φωτός υαλοπίνακα ή μεμβρά νης: Το ποσοστό του ορατού φωτός που αντανακλάται από υαλοπίνακα οχήματος ή από μεμβράνη, αντίστοιχα. Συνολικός συντελεστής μετάδοσης φωτός: Το ποσοστό του ορατού φωτός που διέρχεται από υαλοπίνακα οχήμα τος και οποιοδήποτε τυχόν επικολλημένο μέσο σε αυτόν. Μεμβράνες περιορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας (UV): Οι μεμβράνες οι οποίες αποβάλλουν την υπεριώ δη ακτινοβολία σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 98% και έχουν συντελεστή μετάδοσης φωτός μεγαλύτερο ή ίσο του 98%. Άρθρο 2 Όρια συντελεστών μετάδοσης φωτός σε υαλοπίνακες οχημάτων 1. Ο ελάχιστος συντελεστής μετάδοσης φωτός των εγκεκριμένων υαλοπινάκων των κυκλοφορούντων οχη μάτων καθορίζεται σε: α) 75% για τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα. β) 70% για τους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού. γ) 70% για τους πίσω πλευρικούς υαλοπίνακες και τον οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον το όχημα δεν φέρει πλευρικούς καθρέφτες. 2. Εάν το όχημα φέρει πλευρικούς καθρέφτες, δεν υφίσταται ο περιορισμός του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως προς το συντελεστή μετάδοσης φωτός των πίσω πλευρικών υαλοπινάκων και του οπί σθιου ανεμοθώρακα. 3. Υαλοπίνακας με ένδειξη «V» δεν εμπίπτει σε πε ριορισμούς αναφορικά με το συντελεστή μετάδοσης φωτός. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις και περιορισμοί στην επικόλληση μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων 1. Οι μεμβράνες που επικολλούνται στους υαλοπίνακες των οχημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από

3 14618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κράτος μέλος της Ε.Ε., από κράτος της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή από την Τουρκία, για τοποθέτηση και χρήση σε οχήματα. 2. Δεν επιτρέπεται σε κανένα όχημα τόσο στον εμπρό σθιο ανεμοθώρακα όσο και στους υαλοπίνακες εκατέ ρωθεν της θέσης του οδηγού, η επικόλληση μεμβρα νών οι οποίες μεταβάλλουν το συντελεστή μετάδοσης φωτός των εδαφίων (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Επιτρέπεται, όμως: α) Η επικόλληση «λωρίδας» μεμβράνης πλάτους έως 10 εκατοστών (μετρούμενη από την πάνω πλευρά του υαλοπίνακα) για την αντιθαμβωτική προστασία του οδηγού και β) Η επικόλληση μεμβράνης περιορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας. 3. Στους υπόλοιπους υαλοπίνακες του οχήματος γί νεται αποδεκτή η επικόλληση μεμβράνης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της πα ρούσας. 4. Δεν επιτρέπεται σε κανένα υαλοπίνακα οχήματος η επικόλληση μεμβρανών τύπου καθρέφτη. Ως τέτοιες θεωρούνται μεμβράνες με συντελεστή ανάκλασης με γαλύτερο του 25%. 5. Στις περιπτώσεις που το όχημα είναι εφοδιασμένο με φως πέδησης στον πίσω υαλοπίνακα, στο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας αυτού δεν επιτρέπεται η επικόλληση μεμβράνης. Άρθρο 4 Διαδικασία επικόλλησης μεμβρανών, συναφή δικαιολογητικά και υποχρεώσεις οδηγού, αντιπροσώπου και εγκαταστάτη 1. Κατά την επικόλληση μεμβράνης σε υαλοπίνακα τοποθετείται μεταξύ του υαλοπίνακα και της μεμβράνης αυτοκόλλητο σήμα πιστοποίησης της μεμβράνης (εφε ξής: αυτοκόλλητο σήμα), σε σημείο τέτοιο που να μην επηρεάζεται η ορατότητα του οδηγού. Στις περιπτώσεις των οχημάτων του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, το αυτοκόλλητο σήμα επικολλάται στην εσωτερική επι φάνεια κάθε υαλοπίνακα που φέρει μεμβράνη. Κάθε αυτοκόλλητο σήμα παράγεται συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο. Το αυτοκόλλητο σήμα επικολλάται στον υαλοπίνακα του οχήματος και ακριβώς το ίδιο στην πρωτότυπη βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η οποία συνοδεύει κάθε τύπο επικολληθείσας μεμβράνης και η οποία παραδίδεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στον κάτοχο του οχήματος. Το αυτοκόλλητο σήμα κατασκευάζεται από υλικό τέ τοιο ώστε να καταστρέφεται σε περίπτωση αφαίρεσης αποκόλλησής του από τη μεμβράνη. Από τα στοιχεία που θα φέρει το αυτοκόλλητο σήμα θα πρέπει να προ κύπτουν κατ ελάχιστο το εργοστάσιο κατασκευής, η πιστοποίηση και ο εγκαταστάτης της μεμβράνης. Λε πτομέρειες ως προς τη μορφή, τα τεχνικά χαρακτηρι στικά και το περιεχόμενο του αυτοκόλλητου σήματος θα καθοριστούν από την αρμόδια υπηρεσία. 2. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας θα τεκμαίρονται από: Πρωτότυπη βεβαίωση (ανά τύπο μεμβράνης) αντι προσώπου εγκαταστάτη με επικολλημένο επ αυτής το αυτοκόλλητο σήμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Υπόδειγμα της βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 6 της παρούσας. Η βεβαίωση θα παραδί δεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στον κάτοχο του οχήματος. Στην βεβαίωση αυτή: α) ο αντιπρόσωπος βεβαιώνει ότι: α1) το/α επικολληθέν/τα αυτοκόλλητο/τα ανταποκρί νεται στο αναφερόμενο πιστοποιητικό α2) η μεμβράνη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας β) ο εγκαταστάτης βεβαιώνει ότι: β1) η μεμβράνη που επικολλήθηκε στο συγκεκριμένο όχημα είναι αυτή που αντιστοιχεί στο αυτοκόλλητο β2) ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το εργοστά σιο κατασκευής της μεμβράνης διαδικασία β3) η τοποθέτηση της μεμβράνης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας γ) περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: γ1) Για τον εγκαταστάτη και τον αντιπρόσωπο: επωνυ μία, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας γ2) Για το όχημα: Αριθμός κυκλοφορίας, εργοστάσιο κατασκευής, εμπορική ονομασία γ3) Για τη μεμβράνη: Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, αριθμός πιστοποιητικού εκδίδουσα αρχή, ημερομηνία τοποθέτησης, συντελεστής μετάδοσης φωτός, συντε λεστής ανάκλασης Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε., ή κράτους της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή της Τουρκίας. Φωτοαντίγραφο των φύλων δοκιμών που διενεργή θηκαν σε εργαστήριο για τη χορήγηση της παραπάνω πιστοποίησης. 3. Ο κάτοχος του οχήματος στους υαλοπίνακες του οποίου επικολλούνται μεμβράνες υποχρεούται να φέ ρει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του οχήματος, συμπληρωμένη/ες και υπογεγραμμένη/ες την/τις πρω τότυπη/ες βεβαίωση/εις αντιπροσώπου εγκαταστάτη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 4. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να: διατηρεί αρχείο με τα φωτοαντίγραφα των πιστο ποιητικών έγκρισης, των φύλων δοκιμών που διενερ γήθηκαν για τη χορήγηση των πιστοποιήσεων αυτών (παρ. 2 παρόντος άρθρου) και των βεβαιώσεων που χορηγεί για κάθε τύπο μεμβράνης που διαθέτει και εμπορεύεται παραδίδει στον εγκαταστάτη υπογεγραμμένη τη βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου με επικολλη μένο σε αυτήν το αυτοκόλλητο σήμα, και συμπληρωμένα τα στοιχεία της μεμβράνης (εκτός της ημερομηνίας τοποθέτησης), του εγκαταστάτη και τα δικά του τηρεί ενήμερο μητρώο εγκαταστατών και καταγρά φει τις διακινήσεις των βεβαιώσεων 5. Ο εγκαταστάτης υποχρεούται να: διατηρεί αρχείο με υπογεγραμμένα από τον αντι πρόσωπο φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών έγκρι σης και των φύλων δοκιμών που διενεργήθηκαν για τη χορήγηση των πιστοποιήσεων αυτών (παρ. 2 παρόντος άρθρου) για κάθε τύπο μεμβράνης που επικολλά παραδίδει στον κάτοχο του οχήματος υπογεγραμμένη τη βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου με επικολ λημένο σε αυτήν το αυτοκόλλητο σήμα και συμπληρωμέ να τα πεδία που αφορούν τα στοιχεία του αυτοκινήτου και την ημερομηνία τοποθέτησης της μεμβράνης Σε όσες περιπτώσεις δεν υφίσταται αντιπρόσωπος, θα λαμβάνεται ως αντιπρόσωπος ο γενικός εισαγωγέας.

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αν δεν υφίσταται ούτε γενικός εισαγωγέας, η βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου θα χορηγείται στον κάτοχο του οχήματος από τον εγκαταστάτη, με συνημ μένη επιστολή του εργοστασίου κατασκευής ότι δεν υφίσταται ούτε αντιπρόσωπος, αλλά ούτε και γενικός εισαγωγέας στη χώρα μας. Σε αυτήν την περίπτωση τα πεδία της βεβαίωσης που τυπικά συμπληρώνονται από τον αντιπρόσωπο, θα συμπληρώνονται από τον εγκαταστάτη. Άρθρο 5 Μεμβράνες σε κυκλοφορούντα οχήματα 1. Οχήματα με ήδη τοποθετημένες μεμβράνες, πλην των αναφερομένων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να εφοδιαστούν επίσης με τη βεβαίωση του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης (υπόδειγμα Παραρ τήματος Ι άρθρου 6), σε περίπτωση που είναι δυνατή η ταυτοποίηση των μεμβρανών αυτών με πιστοποιημέ νους τύπους μεμβρανών και πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας. Η βεβαίωση του Παραρτήματος Ι πέραν του αντιπροσώπου, συμπληρώνεται και υπογράφεται είτε από τον εγκαταστάτη της μεμβράνης, ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, από άλλο εγκαταστάτη που έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει τον τύπο των επικολλη μένων μεμβρανών. Σε περίπτωση που ο εγκαταστάτης διαπιστώσει είτε ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης, είτε ότι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση μεμβράνης με πιστοποιημένο τύπου μεμβράνης, ενημερώνει τον οδηγό ότι υποχρεούται να αφαιρέσει την/τις επικολλημένη/ες στους υαλοπίνακες του οχήματος μεμβράνη/ες. 2. Οχήματα με προηγούμενη ταξινόμηση σε κράτη μέλη της Ε.Ε., ή την Τουρκία, ή κράτος της ΕZΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ που φέρουν επικολλημένες μεμβράνες, ειδικά για το θέμα αυτό γίνονται δεκτά εφόσον από την άδεια κυκλοφορί ας τους ή από άλλο έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή προκύπτει ότι οι μεμβράνες είναι πιστοποιημένες ή νόμιμα επικολλημένες σε αυτά. Οι προϋποθέσεις και περιορισμοί των άρθρων 2 και 3 της παρούσας ισχύουν και για τα ως άνω οχήματα. Σε περίπτωση που δεν τεκμαίρεται ή δεν υφίσταται σχετικό δικαιολογητικό, θα προσκομίζεται η βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας. Άρθρο 6 Υποδείγματα βεβαιώσεων Ενσωματώνεται στο παρόν άρθρο το παράρτημα I των άρθρων 4 και 5 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

5 14620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παράρτημα Ι Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Μ Ε Μ Β Ρ Α Ν Η Σ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Αρ. Βεβαίωσης ΕΠΩΝΥΜΙΑ εγκαταστάτη (στοιχεία επικοινωνίας) ΕΠΩΝΥΜΙΑ αντιπροσώπου (στοιχεία επικοινωνίας) Ημ/νία έκδοσης Στοιχεία αυτοκινήτου : Αρ. Κυκλοφορίας Εργ. Κατασκευής Εμπ. Ονομασία Τοποθετήθηκε από τον υπογράφοντα εγκαταστάτη/ Έχει τοποθετηθεί από άλλον εγκαταστάτη (1) μεμβράνη: στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα (Ε.Α.) ΝΑΙ / ΟΧΙ (1) εμπρόσθιους πλευρικούς υαλοπίνακες (Ε.Π.Υ.) ΝΑΙ / ΟΧΙ (1) πίσω πλευρικούς υαλοπίνακες (Π.Π.Υ.) ΝΑΙ / ΟΧΙ (1) οπίσθιο ανεμοθώρακα (Ο.Α.) ΝΑΙ / ΟΧΙ (1) Εργ. Κατασκευής Τύπος Μεμβράνη UV ΝΑΙ / ΟΧΙ (1) Αρ. Πιστοποιητικού Επικόλληση αυτοκόλλητου (από τον αντιπρόσωπο) Εκδιδ. Αρχή Συντ. μετάδοσης φωτός Συντ. ανάκλασης Ημ. Τοποθέτησης (1) Διαγράφεται ανάλογα Το αυτοκόλλητο ανταποκρίνεται στο αναφερόμενο πιστοποιητικό και τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Υπογραφή (σφραγίδα αντιπροσώπου) Η μεμβράνη που επικολλήθηκε είναι αυτή που αναφέρεται στο αυτοκόλλητο. Η τοποθέτηση έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις, τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής της μεμβράνης και το όχημα φέρει πλευρικούς καθρέφτες Υπογραφή (σφραγίδα εγκαταστάτη)

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Τεχνικός έλεγχος οχημάτων με επικολλημένες στους υαλοπίνακές τους μεμβράνες Κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων από τα δη μόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ με εφαρμογή των σημείων ελέγχου του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ αριθμ /123/85 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και εφόσον διαπιστώνεται η επικόλληση μεμβρανών επί των υαλοπινάκων τους, έλλειψη σημειώνεται όταν: α. Δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις και περιορισμοί των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 3 της παρούσας. Στην περί πτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου της υπ αριθμ /123/85 απόφασης, όπως ισχύει). β. Η βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας δεν έχει εκδοθεί ή δεν είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι ή δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή δεν είναι επικολλημένο σε αυτήν το αυτοκόλλητο σήμα πιστοποίησης της μεμβράνης. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγ χου 1404 της υπ αριθμ /123/85 απόφασης, όπως ισχύει). γ. Από τη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει ότι η επικολληθείσα μεμβράνη δεν είναι πι στοποιημένη από κράτος μέλος της Ε.Ε., ή από την Τουρκία, ή από κράτος της ΕZΕΣ που είναι συμβαλλό μενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 της υπ αριθμ /123/85 απόφασης, όπως ισχύει). δ. Στα οχήματα της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας που ελέγχονται σύμφωνα με την υπ αριθμ /635/ 87 (Β 187) απόφαση και στερούνται σχετικού δικαιολογη τικού ή δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους σχετική παρατήρηση για τις μεμβράνες που φέρουν και εφόσον δεν είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, σημειώνεται σο βαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 της υπ αριθμ /123/85 απόφασης, όπως ισχύει). ε. Στους υαλοπίνακες οχήματος με επικολλημένες μεμβράνες δεν υπάρχει επικολλημένο το αυτοκόλλητο σήμα ή αυτό δεν είναι σύμφωνο με το επικολληθέν στη βεβαίωση αυτοκόλλητο σήμα ή δεν είναι τοποθετημέ νο μεταξύ της μεμβράνης και του υαλοπίνακα για τα οχήματα στα οποία έχουν επικολληθεί μεμβράνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου της υπ αριθμ /123/85 απόφασης, όπως ισχύει). στ. Όχημα που έχει επικολλημένες μεμβράνες σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν φέρει πλευ ρικούς καθρέφτες. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου της υπ αριθμ /123/85 απόφασης, όπως ισχύει. ζ. Από τον οπτικό έλεγχο διαπιστώνεται σε σημαντικό βαθμό: ύπαρξη φυσαλίδων, μπιμπίκια κ.λπ. οπτική αλλοίωση, παραμόρφωση ή διαχωρισμός ή χρωματικές αλλοιώσεις των ειδώλων από το εσωτερικό του αυτοκινήτου προς τα έξω. χρωματικές αλλοιώσεις, κιτρίνισμα, θολούρα, είσο δος υγρασίας και γενικότερα οποιαδήποτε αλλοίωση της μεμβράνης. αποκόλληση, αναδιπλώσεις (τσακίσματα) ή φουσκώ ματα της μεμβράνης (σε οποιοδήποτε σημείο). Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου της υπ αριθμ /123/85 απόφασης, όπως ισχύει). Άρθρο 8 Ειδικές ρυθμίσεις Εξαιρέσεις Έλεγχος (αντιπροσώπου εγκαταστάτη) 1. Οδηγοί που έχουν προβλήματα υγείας τα οποία επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία (μάτια, δέρμα κ.λπ.), μπορούν να επικολλούν μεμβράνες στους υαλοπί νακες του οχήματός τους, εφόσον έχουν εξεταστεί από Δ.Ι.Ε. και υπάρχει σχετικό «Πόρισμα Εξέτασης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /5195/03 (Β 1205) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει. Οι λεπτο μέρειες εφαρμογής σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών της παραγράφου αυτής θα καθοριστούν από την αρμόδια υπηρεσία. 2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εξαι ρούνται όσα οχήματα δεν εμπίπτουν στην υποχρεωτική εφαρμογή της Οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύ ει, καθώς και του Κανονισμού Αρ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών. 3. Οι εκδίδοντες τις βεβαιώσεις του άρθρου 6 της παρού σας απόφασης (αντιπρόσωποι και εγκαταστάτες) υπόκει νται σε έλεγχο από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοι νωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Μαΐου 2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ F (4) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού στην ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΑ του Εμμανουήλ. Η ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2791/ απόφαση της Αντι νομάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΑ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού. Η Αντινομάρχης ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ F (5) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Κλήμη Βίλμα του Δημήτρη. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Με την υπ αριθμ. 3975/ απόφαση του Νομάρ χη Πειραιά χορηγείται στην Κλήμη Βίλμα του Δημήτρη, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Νομάρχη ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3107 19 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του κα ταναλωτή κατά τις προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι τηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα