Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις 04 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ. 30/ πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 7 / Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των μελών ήσαν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γιωργαράς Αντώνιος 1. Κιλιμάτος Νικόλαος 2. Μαρκόγλου Σταμάτιος 2. Ρούφα Ιωάννα 3. Διακογιώργης Ελευθέριος 1 (αναπλ.) 3. Ζερβός Νικόλαος 4. Μήτρου Εμμανουήλ 2 (αναπλ.) 4. Μπαραχάνος Αθανάσιος 5. Πης Σταμάτιος 3 (αναπλ.) 5. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη 6. Μουζουράκης Θεόφιλος 7. Σιφάκης Ηλίας οι οποίοι κλήθηκαν και δικαιολογημένα δεν προσήλθαν Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.352/2010. Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 11 ο ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 265 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στη διάθεση των μελών α) πίνακα δαπανών ο οποίος διαβιβάστηκε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και επιπλέον τέσσερα τιμολόγια για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η ψήφιση τους, β) κατάσταση εφημερίδων τιμολόγια όπου πρέπει να ψηφισθούν οι σχετικές πιστώσεις. 1 Το 1 ο αναπλ. μέλος, Διακογιώργης Ελευθέριος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Κιλιμάτου Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 352/ Το 2 ο αναπλ. μέλος, Μήτρου Εμμανουήλ, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ρούφα Ιωάννας, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 352/ Το 3 ο αναπλ. μέλος, Πης Σταμάτιος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Μπαραχάνου Αθανασίου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 352/

2 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά της διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του θέματος, μεταξύ αυτών και των μελών Σιφάκη Ηλία και Μουζουράκη Θεόφιλου, οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν συμφωνούν με την έγκριση του θέματος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και τέσσερα (4) μέλη: 1) Μαρκόγλου Σταμάτιος, 2) Διακογιώργης Ελευθέριος, 3) Μήτρου Εμμανουήλ, 4) Πης Σταμάτιος. Κατά της πρότασης ψήφισαν δύο (2) μέλη: 1) Σιφάκης Ηλίας, 2) Μουζουράκης Θεόφιλος. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση του Προέδρου Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 352/2010 Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006 Τον πίνακα δαπανών (τιμολόγια) που κατατέθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κατάσταση εφημερίδων τιμολόγια όπου πρέπει να ψηφισθούν οι σχετικές πιστώσεις Τις επιπλέον δαπάνες που κατατέθηκαν από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με πέντε (5) ΝΑΙ και δύο (2) ΟΧΙ Εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις, σε βάρος των σχετικών Κ.Α., ως αναλυτικά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Κ.Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 1 Κ/ΞΙΑ Α. ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ- Δ. ΖΗΣ Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -1η ΦΑΣΗ , ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε 2Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 1Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ 27-17/7/ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ Λ. ΚΑΒΟΥΡΜΑ 119/ ΓΙΟΥΚΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 535/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛ. ΑΡΩΝΗ 12/ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ- ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ,29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ & ΑΒΕΡΩΦ ,19 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ,60 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 29,00 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 61,03 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 27,00 2

3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 21/ ΚΑΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 316/ ΚΑΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 317/ ΤΥΡΙΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΜΑΡΙΑ Ο.Ε 6023/ ΤΥΡΙΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΜΑΡΙΑ Ο.Ε 6024/ ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1025/ ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 256/ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 395,00 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 35,21 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 37,35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 3.263,66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 1.769,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 79,96 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.39,60 16 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1026/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.459,74 17 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 257/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 90,20 1 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1027/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.571,72 19 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,25/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 400,20 20 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 102/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.079,0 21 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 259/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 701,0 22 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1029/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.100,76 23 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 260/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.549,76 24 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1030/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.349,00 25 ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 261/ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 400,20 3

4 26 ΝΤΑΝΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε 6/ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ -ΚΩ , ΞΕΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6593/ ΞΕΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 156,60 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 150,0 29 ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε 7951/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 5.997,20 30 ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε 1535/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 3.99,99 31 ACS A125695/ ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ 1751/ ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ 1644/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ( ΤΑΧΥΝΕΤΑΦΟΡΕΣ) 723,33 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 136,42 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 767,34 34 ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΖΑΧ& ΝΙΚ Ο.Ε 502/ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Ο.Τ 1 464,00 35 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ 371/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 2012 ΑΜ , ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ 370/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 621/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 774/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 9195/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 941/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 391/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 2012 ΑΜ ,03 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 177,6 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11,14 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.661,17 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 22,25 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 976,50 4

5 ΜΑΡΙΑ ΟΕ 9051/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 9105/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 9146/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 9170/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 9116/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 9272/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 9392/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 94/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 1021/ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 10367/ ΚΑΛΤΣΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 293/ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΔΗΣ 31/ ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 190/ ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 192/ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 690,15 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 250,56 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 13,72 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 471,93 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 456,03 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 235,11 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 14,27 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 19,69 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 752,9 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.392,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS 1.237,50 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 359, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 7.739,52 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.707, ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 191/ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ 40/17-6- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ 7/17-6- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ 42/17-6- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ 009/17-6- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ 41/17-6- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ /17-6- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.642,4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 200,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 270,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 250,00 5

6 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ 166/26-4- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ 2/26-4- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ 1/26-4- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ 165/26-4- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 290,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 370,00 63 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2/4// 64 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 12/4// ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 4.643,56 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.176, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 56/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 61,16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε65/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 07,26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ& Ν Ο. Ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 261/ / ,00 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ& Ν Ο. Ε 262/4-9- Κ. ΤΣΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε 1126/ ΓΙΑΛΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2/ ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1404/ ΑΤΣΑΣ Α.Ε.Β.Ε 17/ ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1402/ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 292/ ΖΗΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 7/ Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε 20310/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3147/ ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ( ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 215,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ( ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 35,93 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 35,72 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 97,44 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 322,40 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 31,50 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 172,61 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 174,00 6

7 77 ΔΕΔΔΗΕ 377/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 11,32 ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ.193/ (ΑΡ.ΕΚΘ.347) 44.45, ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ.194/ (ΑΡ.ΕΚΘ.26) ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ.195/ (ΑΡ.ΕΚΘ.290) ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ.196/ (ΑΡ.ΕΚΘ.34) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 730, , ,32 Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- Νο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 2 ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2162/ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2170/ ,4 93,96 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2170/ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2171/ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2169/ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2165/ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2166/ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-216/ / / / ,10 103,01 154,51 146,16 137,1 137,1 110,70 76, 9,1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΏΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΚΩ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δ.Ε ΚΩ ΟΜΑΔΑ: 1 ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ: 1 ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δ.Ε ΚΩ ΟΜΑΔΑ: 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΏΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 7

8 / / / ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ / ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ / ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ -4155/ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ -415/ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ / ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ / ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ / ΖΩΗ Γ.ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ-6791/ ΖΩΗ Γ.ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ- 6179/ ,6 135,30 110,70 203,32 110,70 95,94 141,45 135,30 9,1 124,23 270,4 114, ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΚΩ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ: 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΏΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δ.Ε ΚΩ ΟΜΑΔΑ: 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 50/70 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γιωργαράς Αντώνιος Τα μέλη 1. Μαρκόγλου Σταμάτιος 2. Διακογιώργης Ελευθέριος 3. Μήτρου Εμμανουήλ 4. Πης Σταμάτιος 5. Μουζουράκης Θεόφιλος 6. Σιφάκης Ηλίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 1-2 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 2 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17 00 μμ, στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα