ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ"

Transcript

1 l ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ, ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓlKΩN' ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔιΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 1.ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΔ' 2.ΔIΕΥΘΥΝΣΗ',17 η ΔAΣMOΛOΓlKH ΤΜΗΜΑΤΑ Α'& Ε' 3.ΔIΕΥΘΥΝΣΗ 18 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β' Ταχ. Δ/νση : Λ. Αμαλίας 40 Ταχ,Κώδlκας : Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μιχαηλίδου, : Ε. Μπίρμπιλα : Α. Κούκουνα : Χ Τεώργα, Τηλέφωνο : : : ,412 Fax: 210: Αθήνα, 30/04/2010 Αρ. ΠρωΤ:ΔΕΦΚS018832ΕΞ2010 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3842/10 «Αποκατάστασή Φορολογικής Δικαιοσύνης, Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58/Α') - Παροχή διευκρινήσεων για το φόρο πολυτελείας,, ΣΧΕΤ.: α)η υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ ΕΞ2010/ Ο ΕΔΥο. β) Η υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ ΕΞ2010/ ΕΔΥο. 'Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών,' με τις.οποίες κοινοποιήθηκαν,αντίστοιχα το σχέδιο νόμου και. ο ν.3833/201σ «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», (ΦΕΚ 40/ΑΊ ), κοινοποιείται το όρθρο87 (παράγραφοι 1 έως 4 και 6) του ν.3842/2010 (ΦΕΚ58/ΑΊ23-4-2σ10), με τις διατάξεις του οποίου τροποποιείται το, άρθρο 17 του ν. 3833/201 Ο για την επιβολή φόρου σε είδη πολυτελείας. Επίσης,κ()ινοποιείται το άρθρο 92 του ν,3842/201 Ο, οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν, κατά περίπτιύση, την έναρξη ισχύος του άρθρου' 87 και παράλληλα παρέχονται διευκρινήσεις για την επιβολή' του φόρου πολυτελείας. Ειδικότερα, με τις ανωτέρω διατάξεις του ν.3842/20 1σ, επέρχονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις Α. Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων' και μεταφορικών μέσων των περιπτώσεων ιβ) καιιγ) του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν.3833/10. 1) Αρθρο 87 παράγραφος 1 α) Με τις διατάξείς τηςπερίπτωσηςα) της παραγράφου 1 καθορίζεται ο τρόπος διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την Επιλογή του ποσοστού και την επιβολή του φόρου πολυτελείας στις περιπτώσεις διασκευών στη χώρα μας άλλων οχημάτων σε επιβατικά. β) Με τις διατάξεις της περίπτωσης β) αντικαθίσταται η παραγράφος 3 του άρθρου 17 του ν.3833/201σ και προστίθενται επιπλέον κατηγορίες οχημάτων στις προβλεπόμενες από. το. φόρο πολυτελείας εξαιρέσεις, ήτοι εκτός από τα δημοσίας χρήσης και τα αυτοκινούμενα 1

2 τροχόσπιτα προστίθενται και τα.ασθενοφόρα, ΟΙ νεκροφόρες, τα οχήματα μεταφοράς.κρατουμένων και σμγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) της Δασμολογικής Κλάσηςβ7.03, των δύο πρώτων υποπεριπτώσεων της περίπτωσης ε) της παραγράφου.1 του άρθρου 123 του ν.2960/01, δηλαδή, αυτά που. υπάγονται σε τέλος ταξινόμησης με συντελεστές7% και14%.επισημαίνεται όπ σε φόρο πολυτελείας υπάγονται όλες οι υπόλοιπες. κατηγορίες επιβατικών αυτοκίνητων που κατατάσσονται στη Δ.Κ. 87,0301 οποίες δεν εξαιρούνται, όπως υβριδικά, ηλεκτροκίνητα, καθώς και τα διπλοκάμπινατης τρίτης υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου123 του ν:2960/01. Στις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων που προορίζονται να κυκλοφορήσουν, μετά από μετατροπή στη χώρα μας, ως οχήματα που εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας, όπως. νεκροφόρες, οχήματα μεταφοράς κρατουμένων (κλούβες) κ;α., θα κατατίθεται το κατά περίπτωση..παραστατικο για. τη βεβαίωση και είσπραξη. των αναλογουσών φορολογικών.επιβαρύνσεων, εκτός του φόρου πολυτελείας, για τον οποίο θα κατατίθεται παρακαταθήκη, η εκκαθάριση της οποίας θαενεργείται μετάτηνoλokλήρωσητηςμετcιτρoπής, Ευνόητο είναι ότι, η αρμόδια τελωνειακή αρχή θα εγκρίνει τη μετατροπή, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και θα ορίζει εύλογο.χρονικόδιάστημα για την ολοκλήρωσή της. Τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, για τα οποία κατατέθηκαν παραστατικά καταβολής των επιβαρύνσεων από 04/03/1Ο και αποχαρακτηρίζονται για να. τεθούν σε κυκλοφορία ωςl.χ. πριν από την παρέλευση πενταετίας, επιβαρύνονται με φόρο πολυτελείας, εφόσον η τιμή χονδρικής πώλησης, όπως διαμορφώνεται κατά τοχρόνο θέσης σε κυκλοφορία,εμπίπτειστην κλίμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του.ν.3833/10. Διευκρινίζεται ότι, ο φόρος πολυτελείας για τα αυτοκίνητα του άρθρου 133 του ν.2960/01 και του άρθρου 11 του ν.1477/84 που παραλαμβάνονται για εκθεσιακές ανάγκες βεβαιώνεται και εισπράττεται μαζί με τις λοιπές κατά περίπτωση επιβαρύνσεις (δασμός, Φ.Π.Α), σύμφωνα με το άρθρ04 τηςαρ.πρωτ:φ.53/19/2000 ΆΥΟ (ΦEK246/BΊ2~03-00). γ) Επιπλέον, με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του ωςάνωάρθρου εξαιρούνται. από το φόρο πολυτελείας τα επιβατικα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυβισμού τα οποία παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους, αναπήρους με πλήρη παράλυση των κατω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% ή 100% και αναπήρόυς με αμφοτερόπλευροακρωτηριασμό τω",. κάτω άκρων,..οι οποίοι,.σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λόγω της φύσης της αναπηρίας τους, δικαιούνται να παραλαμβάνουν με απαλλαγή από το τέλος ταξιljόμησηςεπιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1650 κυβ. εκατοστών. Επίσης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας περίπτωσης;.για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί από 04/03/201Ο και εξής με απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας και αποδεσμεύονται, είτε από τους δικαιούχους αναπήρους είτε από τους κληρονόμουςαυτών,. πριν απότηνπαρέλευοη του κατάπερίπτωση:ισχύοντος ωςπροςτσ τέλος ταξινόμησης περιοριστικού διαστήματος, εισπράττεται στο ακέραιο ο φόρος πqλυτελείαςπου αναλqγεί. Eπισημαίνετ~ι<ότι κατά.την εφαρμουήτωνυποόυστημάτων. Εισαγωγών-Εξαγωγών και.ειδικών..φόρων. Κατανάλωσης και. ειδικότερα..ως..προς τους. κωδικούς απαλλαγών που χρησιμοποlοuνται στη θέση 44τουΕΔΕ και 37βτηςΔΕΦΚ, θα συμπληρώνονται οι κάτωθι κωδικοί:

3 " 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ξ 23 Ξ 24 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανάπηροι: Καταβολή δασμών και Φ.Π.Α. Απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης και το Φόρο Πολυτελεία. Ανάπηροι:. Απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης και το Φόρο Πολυτελείας. Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. για τα οποία ο Φ.Π.Α. δεν οφείλεται και συνεπώς δεν υπολογίζεται' ΠΑΡΑΣΤΑ τικο ΕΔΕ,ΔΕΦΚ ΔΕΦΚ Ξ 25 Ξ 26 Ανάπηροι: Καταβολή δασμών καιφ.π.α. Απαλλαγή σε ποσοστό.42% από το Τέλος Ταξινόμησης. Απαλλα 'από το Φό ο Πολυτελεία. Ανάπηροι: Απαλλαγή σε ποσοστό 42% από το Τέλος Ταξινόμησης.. Απαλλαγή από το ΦόροΠολυτελείας. Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. για τα οποία ο Φ.Π.Α δεν ο είλεται και συνεπώ δεν υπολο ί εται. ΕΔΕ, ΔΕΦΚ ΔΕΦΚ Ο φόρος πολυτελείας δεν οφείλεται για επιβατικό αυτοκίνητα, τα οποία έχουν παραληφθεί από πρόσωπα δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων επιβολής του φόρου πολυτελείας (04/03/2010) και μεταβιβάζονται πριν ή μετό από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος τrεριoριστιkoύδιαστήματoςσε πρόσωπα δικαιούχα ή μη απαλλαγής από το τέλος.ταξινόμησης. δ) Με τις διατάξεις της περίπτωσηςγ) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.3833/201ο και ο φόρος πολυτελείας των επιβατικών αυτοκινήτων και των μεταφορικών μέσων των περιπτώσεων ιβ} και ιγ) του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17, (αεροπλάνα, υδροπλάνα, ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης, πλοία πλοιάρια και άλλα σκάφη που προορίζονται για αναψυχή), ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, βεβαιωνεται και εισπράττεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα με τη β~βαίωση και είσπραξη των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων. Ως προς τις κυρώσεις εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόμενα του ν.2960/2001. ε) Με τις διατάξεις της περίπτωσης β), στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν.3833/1ο προστίθεται περίπτωση γ), με τις διατάξεις της οποίας τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται από το ν.2743/1999, εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας. Η είσπραξη του φόρου πολυτελείας. που αναλογεί στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής θα ενεργείται επί του παραστατικού που κατατίθεται για τη θέση αυτών σε ανάλωση. Ειδικότερα: Για τα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πολυτελείας θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται με τη διασάφηση εισαγωγής (ΕΔΕ) που κατατίθεται για τη θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση. 3

4 Για τα προερχόμενα απόχωρεςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο φόρος πολυτελείας για τα καινούργια ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, θα βεβαιώνεται κα/θα εlσπράττεται,μετην οριζόμενη στηναρ. πρωτ.δ.759/ Α.Υ.ο. διαδικασία, επί της Δήλωσης Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου, ενώ για τα αντίστοlχαμεταχειριαμένα θα κατατίθεται Δήλωση Ειδικού Φόρου. Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (ΔΕΦΚ). Η Δήλωση θα κατατίθεται, σε κάθε περίπτωση, πριν απ6την εγγραφή του σκάφους αναψυχήςσταελλη"ικα μητρώα ή νηολόγια, όπως αυτά τηροuνταιαπό τις αρμόδιες Λιμενικές Υπηρεσίες.και για την εγγραφή αυτή θαχορηγείται βεβαίωση καταβολής του φόρου πολυτελείας. Επισημαινεται ότι για την απαλλαγή των επαγγελματικών σκαφών κατά την εφαρμογή των. Υποσυστημάτων Εισαγωγών-Εξαγωγών και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδlκ6τερα ως προς τους κωδικούς απαλλαγών που χρησιμοποιούνται στη θέση 44 του ΕΔΕ και37β της ΔΕΦΚ, θασυμπληρώνονται κατά περίπτωση οι γενικοί κωδικοί έκτασης/ύψους απαλλαγών. του τομέα Ο: Λοιπές φορολογικές απαλλαγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αρ.πρωτ. Φ.523/367/ καιαρ. πρωτ. Τ2556/801ΑΟΟ19/ ΔΥΟΟ, ενώ επί της Δήλωσης Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου θα συμπληρώνονται κατά περίπτωση. οι κωδικοί που έχ()υν οριστεί μετην αρ. πρωτ. Δ.1575/909/14':' ΔΥΟο....3) Διευκρινίσεις επί της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν.3833/2σ1 Ο. Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών, αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του. ν.3833ι1 Ο,διευκρινίζεταιότι για την επιλογή του συντελεστή τουειδικοίίφόρου. πολυτελείας στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα; θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χονδρίκής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου,σύμφωναμεταλοιπάοριζόμενα στην περίπτωση α) της iταραγράφoυ1 του άρθρου 126 του ν.2960/01, δηλαδή αφού αυτή μειωθεί λόγω παλαιότητας και διανυθέντων χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τιςισχύουσες δlατάξεlς,οφόροςπολυτελείαςεπιβάλλεταl επί της φορολογητέας αξίας; όπως αυτή τε:λlκά διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του ωςάνωάρθρου,με την προσθήκη εξόδων ασφάλισης και μεταφοράς στην ως άνω τιμή χον9ρικής πώλησης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορείναείναι μικρότερη.της πράγματι πληρωθείσας ήπληρωτέαςαξίας.

5 / '". Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση της προαναφερόμενης περίπτωσης α), στο φόρο πολυτελείας υπόκεινται αποκλειστικά τα συγκεκριμένα είδη. των δερμάτων που απαριθμούνται στην περίπτωση αυτή, και ειδικότερα τα δέρματα από: ερπετά, κροκόδειλους, σαυροειδή και άγρια ζώα γενικά, πτηνά, ψάρια και θαλάσσια ζώα. Κατά συνέπεια, δέρματα από ζώα άλλα από αυτά. που κατονομάζονται σαφώς ανωτέρω, όπως είναι π.χ. τα δέρματα βοοειδών, αιγοειδών, χοιροειδών ή προβατοειδών,δεν επιβαρύνονται με φόρο πολυτελείας.. β) Στηνπερίπτωση β) του πίνακα του άρθρου 17 ν.3833/201 Ο, επισημαίνουμε ότι αντί της δασμολογικής διάκρισης που αναγράφεται σε αυτή,. θα πρέπει να λαμβάνεται. υπόψη η ορθή δασμολογική διάκριση γ) Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση της περίπτωσης β) του άρθρου 17 ν.3833/2010,στο φόρο πολυτελείας υπάγονται μόνο τα τεχνουργήματα από τα δέρματα εκείνα που κατονομάζονται στην περίπτωση α) του πίνακα αυτού., Κατά συνέπεια,είναι σαφές όπ ο φόρος πολυτελείας δενεπιβάλλεται σε όλα ανεξαιρέτως τα δερμάτινα είδη και τεχνουργήματα των δασμολογικών διακρίσεων που άναφέρονται στην περίπτωση β) του πίνακα, αλλά μόνο σταείδη εκείνα που αποτελούνται από τα συγκεκριμένα δέρματα ζώων που απαριθμούνται στην περίπτωση.α). :Ετσι για παράδειγμα, τα σακίδια χεριού της δασμολογικής διάκρισης ,00 που αποτελούνται από δέρμα βοοειδών, αιγοειδών,..χοφοειδώνή προβατοειδώνδεν επιβαρύνονται με φόρο πολυτελείας, επειδή. τα.εν.λόγω δέρματα δεν κατονομάζονται στην Πέρίπτωση α) του πίνακα. Αντίθετα, στα σακίδια Χέριού από δέρμα ερπετού, τα οποία υπάγονται στην ίδια δασμολογική διάκριση ( ), επιβάλλεται φόρος πολυτελείας 10%, καθώς τα δέρματα ερπετών κατονομάζονται στην περίπτωση α). Ανάλογα ισχύουν και για τις λοιπές δασμολογικές διακρίσεις που αναγράφονται στην περίπτωση β) ( και )...,.. δ) Ανάλογά ισχύουν, επίσης, και για την περίπτωση γ) του πίνακα του άρθρου 17 ν. 3833/201 Ο,που αναφέρεται στα υποδήματα από δέρμα της δασμολογικής κλάσης Έτσι, υπάγονται στο φόρο πολυτελείας μόνο τα υποδήματα εκείνα της κλάσης,6403, των οποίων το πάνω μέρος αποτελείται από τα. δέρματα των ζώων. που' κατονομάζονται σαφώς στην περίπτωση α) του πίνακα. ε) Στην περίπτωση στ) του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 17 ν. 3833/201Ο, προστίθεται η αναφορά στα «Διαμάντια έστω και κατεργασμένα» της δασμολογικής κλάσης στ).επιπλέον, στον προναφερόμενο πίνακα προστίθενταιdρισμένες νέες περιπτώσεις. ειδών τα οποίαυπάγονται σε φόρο πολυτελείας 10%, και ειδικότέρα:. -Ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα της δασμολογικής κλάσης 9101 (νέα περίπτωση ιδ). _ Κάσες (κελύφη). ρολογιών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα της δασμολογικής διάκρισης (νέα περίπτωση ιε). _ Μπρασελέ ρολογιών από πολύτιμα μέταλλα.ήαπό μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα της δασμολογικής διάκρισης Ο(νέα περίπτωσηιστ). ζ) Εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελείας τα είδη των περιπτώσεων η), θ), ι) και ια) του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 17 ν. 3833/201Ο(δασμολογικές κλάσεις 7113, 7114, 7115 και 7116), των οποίων η.φορολογητέα αξία επιβολής του φόρου αυτού είναι μικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεμάχιο. η) Επίσης, εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα είδη από άργυρο των δασμολογικών κλάσεων ΕΧ 7113,7114 και 7115 που απαριθμοuνται στις περιπτώσεις η), θ) καιι)του πίνακα της παρ. 4του άρθρου 17 ν. 3833/2010 (νέα περίπτωση ιζ). ' Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τα είδη των προαναφερόμενων δασμολογικών κλάσεων που αποτελούνται από άργυρο και όχι τα είδη των κλάσεων αυτών 5

6 που αποτελοuνται από οποίαδήποτεόλλαπολύτιμα μέταλλα,' τα οποία και εξακολουθούν να υπόγονται στο φόρο πολυτελείαςυπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω σημείου ζ. θ) Αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των δασμολογικων κλάσεων7113,7114και 7115,' σύμφωνα με. τις διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε,Ε.(καν.. (ΕΚ 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον καν.'(εκ) 948/2009 της Επιτροπής), και ειδικότερα τις σημειώσεις2 Α), 4, 7, 9 και 10 του κεφαλαίου 71, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Με τον όρο «πολύτιμα μέταλλα» εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός.καl η πλατίνα. Ο όρος «πλατίνα» καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, τσπαλλάδιο,το.ρόδιο και το ρουθήνιο...'. Με τον όρο «επιστρωμένα... με πολύτιμα. '...' μέταλλα» ενοούνταιτα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλαμε συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ήμε παρόμοια μηχανική μέθοδο. Τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουνενθέματα απόπολύτιμα μέταλλα θεωρούνται.ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7113, με τον όρο «κοσμήματα απόπόλύτιμα μέταλλα» θεωροίινται:,1) 'τα μικροαντικείμενα. που 'χρησιμεύουν για τον ατομικό στολισμό (Π.χ. δαχτυλίδια,.βραχιόλια, περιδέραια,.' καρφίτσες,' σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μανικετόκουμπα, επιστήθια κουμπιά, θρησκευτικά ή άλλα μετάλλια ήσύμβολol κλπ). τα είδη για ατομική χρήση, πουπροορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα,,καθώς και τα είδη τσέπης ή τσάντας (πχ θήκες πούρων ή τσιγαροθήκες,.καπνοθήκες,'πουδριέρες, πορτοφολάκια από:αλυσιδωτό πλέγμα, κομπολόγια). Τα προαναφερόμενα είδη μπορούν να φέρουν"π-χ. μαργαριτάρια φυσικά, από, καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών; πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, ή πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ήλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο,υαγάτη.ή κοράλλι'... Σύμφωνα με την έννοια της.κλάσης.7114, με τον όρο «είδη χρυσοχοϊας»εννοοίινται. είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου,είδηεξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκησητηςθρησκευτικής λατρείας Οι κλάσεις 7113,7114,7115 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ήτα: μέταλλα' επιστρωμένα με πολύτιμα: μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαριγήματαή διακ:οσμήσειςμε ελάχιστη. σπουδαιότητα (πχ αρχικά ψηφία,. μονογράμματα, μικροί '. κρίκοι, παρυφές).. ι) '.Τέλος, διευκρινίζουμε ότι ΟΙ τετραψήφιοι, εξαψήφιοι. καιοκταψήφιοι κωδικοί που.αναγράφονται στον πίνακα, είναι οι κωδικοί εμπορευμάτων του Κοινού Δασμολογίου της ΕΕ.(ΣυνδυασμένηΟνοματολογία τηςε.ε., καν;,2658/87 του:συμβουλίου,όπως τροπσποιήθηκετελευταία.από τον καν, 948/2009τ.ης Επιτροπής).Το εν. λόγω' Κοινό Δασμολόγιο. μπορεί.'να: αναζητηθεί στην.:.'.ιστοσελίδα επιλογή «Επίσημη Εφημερίδα», τεύχος L287/ Με τις διατάξεις της περίπτωσηςιθ)ορίζεται ότι οι διατάξεις: της παραγράφου 2, με'τηνοποία συμπληρώνεται ηπερίπτωση στ' του πίνακα:της παραγράφου 4 του άρθρου 17 με «Διαμάντια έστω και κατεργασμένα» ισχύουν από 4/03/201 Ο,. ενώ οιδιατάξειςτων,παραγράφων3 κα:ια, με τις οποίες συμπληρώνεται.αφενός η περίπτωση α. του πίνακα.'της παραγράφου..4 και αφετέρου στον πίνακα αυτό προστίθενται νέες περιπτώσειςωςιδ), lε), ιστ)& ιζ) ισχιjουναπό τη δημοσίευση του'σχετικούνόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

7 Γ. ΔιαμόρφωαηφορολΟΥητέας αξίας για τηνεπιβολήτοuφπα:. Σύμφωνά μετα άρθρα 19 παρ. 4 περίπτ.β και 20 παρ. 1 περίπτ. β του Ν: 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ", η φορολογητέα αξία για τηνεπιβολή τουφπα διάμσρφώνεται, μεταξύ άλλων, από τους κάθε είδους φόρους που εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου... '. Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις φορολογητέων πράξεων '{Ια τις οποίεςοφείλεταιφπα 'στη χώρα μας, ο φόρος πολυτελείαςπουεπιβάλλειαιμε το άρθρο 1Ττου Ν. 3833/2010, αποτελεί διαμορφωτικό στοιχείο της φορολογητέας αξίας '.για την επιβολή του ΦΠΛ Αντίθετα σε περιπτώσεις όπου ο ΦΠΑ δεν οφείλεται στη χώρα μας, δεν θα ε1cmράττεταιφπα επί του φόρου 'πολυτελείας για παράδειγμα απόκτηση μεταχειρησμένων αυτοκινήτων με το ειδικό καθεστώς φορολογίας περιθωρίουκέρδους,..απόκτησης μεταχειρισμένων. αυτοκινήτων από μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (lδιώτες).είναι ευνόητο ότι η απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας δεν σημαίνει και απαλλαγή από τον ειδικό φόρο πολυτελείας, καθώς ο φόρος προστιθεμένης αξίας και ο φόρος πολυτελείας αποτελούν διαφορετικές φορολογικές επιβαρύνσειςκαι διέπονται απόδιαφορεηκό νομικό πλαίσιο. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 7 Ι

8 2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Γενική Δ/νσηΟικονομlκής Επιθεώρησης.α) ΔlVσηΕπιθεώρησης Υπηρεσιών β) Οικονομικές Επιθεωρήσεις(έδρες ΤΟύς) Υ.η. Ε. Ε - Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Διευθύνσεις. ΚΕΠΥΟ - Διεύθυνση 30η -Τμήμα Γ... ΕΛΥΤΑττικής, Θεσσαλονίκης Πάτρας Ομοσπονδία ΕκτελωνιστιiΝ Ελλάδας Καραϊσκου82, τ.κ Πειραιάς.ΣύλλογοςΕκτελωνιστων Αθηνών - Πειραιά Τσαμαδού 38,Τ.Κ Πειραιάς Σύλλογος ΕκτελωνlστωνΘεσσαλονίκης Κουντουριωτου13..,..Θεσσαλονίκη. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δ!νση Προστασίας Α-Μ.Ε.Α- Αριστοτέλους 171 ΟΙ 87. '. 9. Πανελλήνιος ΣύνδεσμοζΠαραπ ληγικών&κινητικά Αναπήρων Δημητσάνης3~5MOΣXA ΤΟ Εθνικί'] ομοσπονδίακινητικά Αναπήρων(Ε.σ.Κ.Α-). Ελ. Βενιζέλου 236ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. (Ε.Σ.Α-με-Α.) Ελ.Βενιζέλου 236ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Σύνδεσμος Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Αυτ/των & AνταλlKων Θεσ/νίκης Βάκχου 5. ΘΕΣ/ΝIΚΗ Σύνδεσμος Εισαγωγέων- Αντιπροσωπων Αυτοκινήτων Λεωφ.Κηφlσίας294ΧΑΛΑΝΔΡl15232 Σύνδεσμος '..Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Aι.iΤOKινήτων & Ανταλλακτικων Θεσ/κης. Βάκχου 5, Θεσ/κη..., Σύνδεσμος Εισαγωγέων - Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων Λεωφ. Κηφισίας 294, Χαλάνδρι Σύνδεσμος.Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος Ελ. Βενιζέλου. 248, Καλλιθέα.,...' Συνδικάτο Αυτοκινητιστων ταξί Α ττικής(σ.α. ΤΑ) Μάρνη 17, ΠανελλήνιαΩμοσΠρνδία ΤΑΞΙ& Αγοραίων Πειραιώς Αθήνα Σωματείο Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφων άνευ Πληρώματος ΜαρίναΑλίμου,17342Αλιμος'..Σύνδεσμος. ΒιοτεχνωνΑργυροχρυσοχόων,,..Θησέως7-9,105β2Αθήνα,.,. Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνων :- Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων. Πηνελόπης Δέλτα27, 15451Ν. Ψυχικό Γενικό Χημείο του Κράτους.,Δ/νση Χημιί<οτεχνική Δασμολc)\{lοLl Αν. Τσόχα16,11521Αθήνα Ύπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιων Γενική Διευθυνση Μεταφορών,...,..Διεύθυνση Τεχνολογίας.οχημάτων.,. Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος '8

9 Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών Κ. Γ. Παπακωνσταντίνου 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογlκών και Τελωνειακών Θεμάτων 3. Γραφείο Γεν.Δ/ντηΤελωνείων και Ε.Φ.Κ, 4. Διευθύνσεις: α)3 η,17 η, 18 η,19\ 33 η, Ε:Φ.Κ(10αντίγραφα) β)3 η - Τμήμα Κωδικοποίησης Τελ. Νομόθεσίας (2 αντίγραφα). γ).6 η Οργάνωσης. 5.. Γενlκη Διεύθυνση Φορολογίας Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών. 6. Γραφείο ΕΠίκοlνωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (ΓΕΠΠΟ),. 7. ΓραφείοΤύπου και Δημοσίων Σχέσεων.. 9

10

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Διαδικασία Υποβολή Δ.Α.Ο. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής Κοινοτικά Οχήματα Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες Έκδοση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ.2: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες:

ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ.2: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες: ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΣ/ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ 1. Τί είναι εκτελωνιστής; Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αναλαμβάνει την κατ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.07.2015 ΠΟΛ.: 1168

Αθήνα, 29.07.2015 ΠΟΛ.: 1168 Αθήνα, 29.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ ΠΟΛ.: 1168 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:40432 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Καντόλα Ζηνοβία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ»

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ί - :. \ \ \ ^' ' Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΑΙΤΖΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Α.Ε.Μ. 8134 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ 2. Ιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα