ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑTTIΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154, ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΗΛ. & FAX: Αθήνα: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ : Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ: 44 άτομα Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Γιώτα Καρκάνη Αρ. Τηλ. & Fax: Τεχνικές Ημερομηνία αποστολής Ημερομηνία Ημερομηνία Προδιαγραφές Για δημοσίευση στην Δημοσίευσης στην Δημοσίευσης στον (ΝΑΙ ΟΧΙ) Εφημερίδα της Ε.Ε. Εφημερίδα της Κυβέρνησης Ημερήσιο Τύπο ΝΑΙ , 27 & 30/12/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 19 Ε /2014 To Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ). 4. To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 247 / ) 5. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά. 6. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα.

2 7. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134 / ) 8. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα. 9. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 10. Το Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159 / ), όπως τροποποιημένος ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/ Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 30 / ), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279 / ) 12. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ Την υπ αρ / κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 / ) 14. Την υπ αρ /2565/ΔΟΣ/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 / ) 15. Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 199 / ), άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242 / ) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α 329 / ) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/ Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ) 17. Την υπ αρ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ) 18. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178 / ) περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 19. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 20. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/ ). 22. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) 23. Τον Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/ ) 24. Τον Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/ ) 25. Τον Ν.4052/2012 (ΦΕΚ41/Α/ ) 26. Τον Ν. 4250/2014 άρθρο 1 και 3, Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/14992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 27. Την αρίθμ. 1/ (Θέμα 41) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ στους ασθενείς του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός (1)

3 έτους, με CPV (ΠΠΥΥ 2012), προϋπολογισμού ,72 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 28. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 3567/ του Υφυπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές. 29. Την αριθμ. πρωτ. 6881/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Οδηγίες εκτέλεσης κ εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ 2013». 30. Την αριθμ. πρωτ. 1769/ Απόφαση του Διοικητή της 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με την οποία εξουσιοδοτήθηκαν τα Νοσοκομεία να διενεργήσουν διαγωνισμούς από το Π.Π.Υ.Υ για την κάλυψη των δικών τους αναγκών αναφορικά με τις υπηρεσίες ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΣΙΤΙΣΗΣ των οποίων αρχικά φορέας διενέργειας διαγωνισμού είχε ορισθεί το νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ενιαίος διαγωνισμός). Οι εν λόγω διαγωνισμοί θα διενεργηθούν με ανώτατο όριο τον προϋπολογισμό που επιβάλλει το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ. 31. Την υπ αριθμ. 24/ ( θέμα 8 ο ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου περί ενημέρωσης σχετικά με την προκήρυξη του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ στους ασθενείς του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, του ΠΠΥΥ 2012, CPV έναντι ετήσιου τμήματος ,72 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( εξ αναβολής από την υπ αριθμ. 23/ συνεδρίαση) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή για την ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών παροχής γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) έτος. Παράταση ισχύος της σύμβασης μπορεί να ζητηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για δύο (2) μήνες. Παράταση ισχύος της σύμβασης, πέραν του διμήνου εφόσον ζητηθεί και με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και όχι πέραν των δέκα (10) μηνών και με αναπροσαρμογή του τιμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Π.Δ. 118/2007 και ιδιαίτερα τις παραγράφους 1α & 1β. Ειδικότερα για την αναπροσαρμογή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με το ποσοστό της αύξησης του ωρομισθίου / ημερομισθίου του απασχολούμενου προσωπικού, που θα προβλέπεται από τις οικείες ΣΣΕ ή ΔΑ. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση έργου από άλλο κρατικό φορέα. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: σαράντα τέσσερα (44) άτομα. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ,00 ευρώ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν δακτυλογραφημένη ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις οδηγίες της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε κανονική προθεσμία πενήντα δύο 52 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, Φ.Ε.Κ. και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4 2. Τ Ο Π Ο Σ - Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Οικονομικού Γρ. Προμηθειών Μεσογείων 154 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 5/3/2015 Πέμπτη 11:00 πμ. Προσφορά που υποβάλλεται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται. 3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Ανακοίνωση των τιμών γίνεται κατά το χρόνο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν αποσφραγιστεί την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα ακολουθήσει ενημέρωση από την υπηρεσία προς τις συμμετέχουσες εταιρείες. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. Συνεταιρισμοί γ. Ενώσεις Προμηθευτών (αναδόχων) που υποβάλουν κοινή προσφορά δ. Αντιπρόσωποι των πιο πάνω, προσκομίζοντας με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον. Προσφορά ή εγγύηση, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των παραπάνω αναφερόμενων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους ανοικτούς διαγωνισμούς στο Π.Δ. 118/ (ΦΕΚ/Α/150/ ), με ότι ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και σύμφωνα με τα παρακάτω τα παραρτήματα: Α. Γενικοί όροι του διαγωνισμού, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Β. Τεχνικές προδιαγραφές-υποχρεώσεις Αναδόχου, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. Γ. Υπόδειγμα εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Δ. Υπόδειγμα σύμβασης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 7. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 8. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές (αναδόχους) ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παρέχονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Η Υπεύθυνη Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος Η Προϊσταμένη Τμ. Προμηθειών Τμήματος Προμηθειών Οικ/κής Υποδ/νσης Διοικητικής Δ/νσης Γιώτα Καρκάνη Γ. Κατσαφαρέας Ι. Πιλάτης Αργ. Παπαχρήστου Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΣΑΜΗΣ

5 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 19 Ε /14 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007), επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής: 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ/Α/150/2007). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (πρωτότυπη), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση : - Για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: o συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). o δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). o απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). o νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α 305). o Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας o Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που

6 προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: o ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού. o φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 3. Παραστατικό εκπροσώπησης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο), εφόσον συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου 6. Βεβαιώσεις καλής συνεργασίας πελατολόγιο της τελευταίας τριετίας που θα επιβεβαιώνεται για κάθε διαγωνιζόμενο από την υποχρεωτική υποβολή των αντιστοίχων συμβάσεων και από το οποίο θα προκύπτει ότι έχουν αναλάβει την εκτέλεση τουλάχιστον τριών (3) συμβάσεων αντιστοίχου αντικειμένου ηµοσίων ή / και Ιδιωτικών Νοσοκομείων Κλινικών ή Μονάδες Υγειονομικής Περίθαλψης άνω των 200 κλινών έκαστο. 7. Ισολογισμούς των τελευταίων τριών οικονομικών χρήσεων από τους οποίους να προκύπτει : α) κύκλος εργασιών από παροχή υπηρεσιών σίτισης όχι μικρότερος από ,00 ευρώ και β) τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις που θα πρέπει να είναι κερδοφόρες. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση αντιγράφου ή αποσπάσματος των ισολογισμών των υποψηφίων αναδόχων (ή άλλων ανάλογων επισήμων λογιστικών στοιχείων όταν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης), συνοδευόμενων από υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών από παροχή αντιστοίχων υπηρεσιών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις προς παροχή υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών υποβάλλει ισολογισμούς εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν στο διάστημα αυτό. 8. Πιστοληπτική ικανότητα, όχι μικρότερη του ,00 ευρώ : Αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων για το ύψος των εγκεκριμένων πιστοδοτικών ορίων.

7 9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και επαγγελματικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους κατ ελάχιστο του διπλάσιου του ετησίου προϋπολογισμού της παρούσης διακήρυξης (χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (κάλυψη ευθύνης του αναδόχου αλλά και των προστεθέντων του) : Αποδεικνύεται προσκομίζοντας αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (σε ισχύ) από αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία 10. Ο διαγωνιζόμενος με την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της διακήρυξης Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα παραπάνω μνημονευόμενα στις υπεύθυνες δηλώσεις έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία θα αποσφραγίζονται και θα ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19, παράγ. 6 του Π.Δ.118/2007. ΑΡΘΡΟ 2 ο Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Π Ο Σ Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) δακτυλογραφημένες που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς και θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα ή του νομίμου αντιπροσώπου του. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό γ. Ο αριθμός της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο - FAX). 3. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα φέρει τις πιο πάνω ενδείξεις (παρ.2). Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής (2 αντίγραφα εκ των οποίων 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίγραφα εκ των οποίων 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίγραφα εκ των οποίων 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο σφραγισμένο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

8 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν λόγω μεγάλου όγκου τους στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμική από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ αυτή υπάρχουν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επισφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού), είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 6. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (ΠΔ 370/95, άρθρο 12 παρ3). 7. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ως εξής: - ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) - Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 Τ.Κ Ημερομηνία διαγωνισμού:... - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 19/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Ανάδειξη Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Παροχής Γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου 8. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας έγκαιρα. 9. Σε περίπτωση που στην προσφορά του προμηθευτή υπάρχουν όροι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, αυτοί να αναφέρονται ρητά στην προσφορά του, προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007), με τις παρακάτω διευκρινήσεις: 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος B. Κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεων τους κ.λ.π., συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μαζί με ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλ. συνολικά για πέντε μήνες). Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι λοιπές εγγυήσεις των προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική

9 επιστολή, που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, ως εγγύηση για την εμπρόθεσμη παράδοση του είδους, που του κατακυρώθηκε, και την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Η ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007). Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν επιτρέπεται η ένσταση που υποβάλλεται εγγράφως στην υπηρεσία μας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007). Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Όπως προβλέπεται στα άρθρα 16 και 17 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007), με τις παρακάτω διευκρινήσεις: Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίνεται μόνο σε ευρώ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς Η τιμή θα δοθεί με μηνιαίο αντάλλαγμα, σταθερή για όλο το χρόνο της σύμβασης, χωρίς καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο από τον Ανάδοχο, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων που βαρύνουν τον ανάδοχο. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Επισημαίνεται ότι εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007), με τις παρακάτω διευκρινήσεις: Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών στην αποσφράγιση αυτών ή εφόσον η αποσφράγιση πραγματοποιηθεί σε άλλο χρόνο, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές.

10 Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όπως προβλέπεται στα άρθρα 20, 21, του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007). Ειδικότερα για την αξιολόγηση των προσφορών, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία, όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς. 4. Βασικός όρος, με ποινή αποκλεισμού, η προσφέρουσα τιμή πρέπει να περιλαμβάνει το εργατικό κόστος σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το εργολαβικό κέρδος, τις κρατήσεις και το διοικητικό κόστος. 5. Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση του έργου. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη όρους και προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Στην περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των μειοδοτών για την επιλογή του προμηθευτή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α. Κατακύρωση του διαγωνισμού β. Ματαίωση του διαγωνισμού γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 2. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου, το οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση, την ματαίωση ή την επανάληψη αυτού, εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, χωρίς καμιά αξίωση ή απαίτηση του προμηθευτή (αναδόχου). 3. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις ανάθεσης συμπληρωματικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 346/98 (άρθρο 9). ΑΡΘΡΟ 9 ο ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ) Όπως προβλέπεται στα άρθρα 23, 24 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007).

11 ΑΡΘΡΟ 10 ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Κ.Λ.Π. Όπως προβλέπεται στα άρθρα 26, 27, 28, 32, 33, 34 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007). Αν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου το έργο, πριν από την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς το Νοσοκομείο, λόγω ποινικής ρήτρας 4.402,05 ημερησίως για κάθε μέρα διακοπής και μέχρι της ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης ή της τυχόν συνέχισης του έργου. Σε τέτοια περίπτωση, το Νοσοκομείο θα δικαιούται ελεύθερα να προσλάβει τρίτο εργολάβο, με ελεύθερη τιμή και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο εργολάβο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής παράλληλα με την αξίωσή του για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού, χωρίς μείωση του ποσού της ημερήσιας παραπάνω ποινικής ρήτρας. Για κάθε παράβαση στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα απουσίας πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο των ημερομισθίων των απουσιαζόντων ατόμων. Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου (της συμβάσεως που θα συναφθεί), εκ μέρους του αναδόχου που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό, το Νοσοκομείο πέραν των άλλων δικαιωμάτων που θα του παρέχονται και από το Νόμο, θα δύναται να επιβάλλει σ αυτόν πρόστιμο 3.000,00, παρακρατούμενο από τη μηνιαία αμοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται δικαιουμένου το Νοσοκομείου να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων Ανωτέρα βία 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτελέσεως του έργου μέσα στον συμβατικό χρόνο. Ως απόδειξη της ανωτέρας βίας, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω: α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται στη διακοπή των εργασιών της αναδόχου εταιρείας. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στην εταιρεία. γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος. 2. Σε περίπτωση που προκύψει ολική ή μερική αδυναμία εκτελέσεως του έργου εκ μέρους του Αναδόχου, οφειλομένη σε γεγονός ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί τούτο άμεσα στο Νοσοκομείο, κατά την έναρξη και κατά τη λήξη του συμβάντος, άλλως θα στερείται του δικαιώματος επικλήσεως της ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως του έργου (ολικής ή μερικής) λόγω ανωτέρας βίας, η οποία θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Νοσοκομείο δύναται να καταγγέλλει αμέσως και αζημίως δη αυτό την παρούσα σύμβαση, δικαιούμενο σε αναζήτηση κατά τον νόμο αποκατάσταση, τυχόν θετικής και αποθετικής ζημίας του. Α Ρ Θ Ρ Ο 1 1 ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ: Η πληρωμή τoυ Αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και με θεώρηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 18 του Νόμου 2469/

12 Το τιμολόγιο θα εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα και θα αφορά το μήνα που διανύθηκε. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται η ακριβής ονομασία του έργου και το διάστημα που αφορά. Η επιτροπή παρακολούθησης, που θα ορισθεί, θα υποβάλλει μηνιαίο πρακτικό παρακολούθησης του έργου του αναδόχου, στις αρχές κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση του πρακτικού καλής εκτέλεσης του έργου από την επιτροπή παρακολούθησης, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Θα κατατίθενται επίσης με κάθε τιμολόγιο: α) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του Αναδόχου. β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Αναδόχου, ως προς την εμπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. γ) μηνιαίο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου θα γίνεται στο τέλος κάθε συμβατικού μήνα (Στην παρούσα σύμβαση αφορά το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης). ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/2007), με τις παρακάτω διευκρινήσεις: Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις. 1. Σε ποσοστό 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. πλέον του νομίμου τέλους χαρτοσήμου 2. 2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου 3. 8% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 55 του Ν. 2238/ % επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/2007 άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/Α/ ) ΚΥΑ ΔΥ6Α/Γ.Π.οικ.36932/ ΦΕΚ 545 Β / ,10% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν. 4072/ χαρτόσημο υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% επί της κράτησης της παραγράφου ΟΓΑ χαρτόσημο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 20% επί της κράτησης της παραγράφου 6 Α Ρ Θ Ρ Ο 1 2 ο ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι Γενικοί όροι του διαγωνισμού, που αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη συμπληρώνουν τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με σχετικούς με τις προμήθειες νόμους, προεδρικά διατάγματα, που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 2. α) Το Νοσοκομείο μας σύμφωνα με το αριθμό. οικ. 2029/ έγγραφο του Β Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής και το αρίθμ. πρωτ. Υ4β/Γ.Π.27852/Φ16/ έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, θα αποστείλει αντίγραφο της σύμβασης της αναδόχου εργολήπτριας εταιρείας συνεργείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας του Νοσοκομείου που θα προκύψει μετά το διαγωνισμό και θα συναφθεί με το Νοσοκομείο μας στο:

13 Ι.Κ.Α. Γεν. Δ/νση Ασφ/κών Υπηρεσιών Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων Τμήμα Ελέγχου Κοινών Επιχ/σεων Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ β) Ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού της αναδόχου εταιρείας στην Επιθεώρηση Εργασίας.

14 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 19Ε/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων υπάρχουν γενικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και φύλαξης των τροφίμων, εξοπλισμού για την αποθήκευση, διατήρηση και μεταφορά των τροφίμων, απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων από επικίνδυνες ουσίες, τρωκτικά και έντομα, απαιτήσεις παροχών νερού, ατμού, πάγου, ηλεκτρικού, εξαερισμού κ.λ.π. Ακρογωνιαίος λίθος για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων είναι η υγεία και ατομική υγιεινή του προσωπικού και η κατάρτισή του σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των τροφίμων στο Νοσοκομείο. Το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους τροφίμων είναι δυνατόν να αποτελεί κίνδυνο επιμόλυνσης για τα τρόφιμα και γι αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε κανόνες υγιεινής και οδηγίες εργασίας, ανάλογα με τη θέση και την υπευθυνότητα που έχει στην όλη διακίνηση των τροφίμων. Η εκπαίδευση του προσωπικού πέρα από το γεγονός ότι είναι νομική απαίτηση, αυξάνει την υπευθυνότητα στην εργασία. Το προσωπικό είναι δυνατόν να μεταφέρει στα τρόφιμα επικίνδυνους μικροοργανισμούς που προέρχονται: Από επιμόλυνση των ατόμων κατά τις μετακινήσεις τους στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα στις τουαλέτες. Από επιμόλυνση των ατόμων από τις διάφορες προσωπικές τους συνήθειες, όπως π.χ. να ακουμπούν με τα χέρια τα μαλλιά τους ή τη μύτη τους. Το ανθρώπινο σώμα φιλοξενεί πολλούς μικροοργανισμούς στη μύτη, στο στόμα, στο σάλιο, στα μαλλιά και στον εντερικό σωλήνα. Όλα αυτά αποτελούν εστίες μόλυνσης για τα χέρια του προσωπικού. Από λοιμώξεις των ατόμων διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, ιδίως των ατόμων που δεν έχουν επαρκή εμπειρία στο χειρισμό των τροφίμων, αλλά και εποπτεία για τη σωστή τήρηση εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, ώστε να μη διασπείρονται μικροοργανισμοί στα τρόφιμα. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: Να διαθέτει ημερησίως συνολικά σαράντα τέσσερα (44) άτομα όλες τις ημέρες του μήνα. Τα άτομα θα κατανέμονται σε 2 βάρδιες, στο πλαίσιο πάντα του συνολικού αριθμού απασχολούμενων ατόμων. Οι βάρδιες θα είναι ως εξής: Πρωί από ώρας 07:30 έως 14:00 Απόγευμα από ώρας 14:00 έως 20:30) Κυριακές και αργίες θα απασχολείται ο ίδιος αριθμός ατόμων, τις ίδιες ώρες, όπως και τις καθημερινές. Ειδικότερα ο αναγραφόμενος αριθμός διαθέσεως από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σαράντα τέσσερα (44) άτομα ημερησίως (καθημερινή παρουσία όλες τις ημέρες του μήνα), σημαίνει ότι επτά (7) ημέρες την εβδομάδα

15 σε δύο (2) βάρδιες πρωί και απόγευμα θα απασχολούνται πραγματικά στο Νοσοκομείο σαράντα τέσσερα (44) άτομα (22 άτομα το πρωί και 22 άτομα το απόγευμα). ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι εργαζόμενοι που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει: Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου, ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γραφή και ανάγνωση για να χρησιμοποιούν σωστά τις γραπτές οδηγίες για τις δίαιτες των ασθενών. Να έχουν ηλικία μέχρι 45 ετών, να είναι αρτιμελείς και υγιείς (με βιβλιάριο υγείας στο οποίο να φαίνεται ότι εξετάστηκαν στο τελευταίο τρίμηνο και να είναι υγιείς). Να απασχολούνται σε πλήρες και κυκλικό ωράριο, καθημερινά και τις αργίες, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, την κάλυψη των αναγκών της τραπεζαρίας του προσωπικού, των χειρουργείων, του βρεφονηπιακού σταθμού κ.λ.π., έτσι όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. Να υπάρχει επικεφαλής επόπτης του ιδιωτικού συνεργείου / εταιρείας, με κυκλικό ωράριο, σε κάθε βάρδια και Κυριακές και αργίες, αποκλειστικής απασχόλησης, που θα συνεργάζεται άμεσα με το Τμήμα Διατροφής και τον / την Επόπτη Υγείας του Νοσοκομείου, από τον οποίο θα προσδιορίζεται αναλυτικά η τεχνική εργασίας που θα ακολουθείται. Η στολή εργασίας θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια και τα χρώματα του Νοσοκομείου. Θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώμικη και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων. Η δαπάνη για τη στολή και το κόστος καθαρισμού της θα επιβαρύνει το ιδιωτικό συνεργείο. Ο καθαρισμός της στολής δεν θα γίνεται από κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά, αλλά συνολικά από το συνεργείο / εταιρεία. Σε ειδικά τμήματα με ασθενείς υψηλού κινδύνου έτσι όπως το Νοσοκομείο θα προσδιορίζει, θα χρησιμοποιείται ειδική στολή. Το Τμήμα Διατροφής θα προσδιορίζει την ανάγκη χρήσεως γαντιών ή άλλων μέτρων προστασίας. Για το χώρο αποδυτηρίων του προσωπικού του συνεργείου, θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη από το Νοσοκομείο. Για κάθε αναίτια, φθορά ή απώλεια από το χώρο των κουζινών του Νοσοκομείου, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά και μόνο η ανάδοχος εταιρεία. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε ιδιότητα, απασχόληση, σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε ατόμου είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσημα που μεταδίδεται δια των τροφίμων, ή ατόμου που έχει διάρροια ή μολυσμένα τραύματα ή έχει προσβληθεί από δερματική μόλυνση και υφίσταται άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων από παθογόνους μικροοργανισμούς. Το προσωπικό πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα που μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. Το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη τους. Να γίνεται παρασιτολογική και καλλιέργεια κοπράνων, απαραίτητος έλεγχος για ηπατίτιδα Α και Β (αν είναι αρνητικός να γίνεται εμβολιασμός ), ηπατίτιδα C και γνωματεύσεις παθολόγου, δερματολόγου, ορθοπεδικού και ψυχιάτρου. Σε περίπτωση που στο προσωπικό παρουσιαστεί κάποιο από τα νοσήματα που αναφέρονται στον πίνακα που συνάπτεται, ο/ οι υπεύθυνοι της εταιρείας έχουν την νομική υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του κινδύνου μόλυνσης των τροφίμων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αποκλεισμό από την εργασία για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο και αντικατάστασή του για όσο διάστημα απουσιάζει.

16 Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά από τους εργαζόμενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβλημάτων υγείας. σε περίπτωση που η εταιρεία /επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το νοσοκομείο δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να επιβάλει κυρώσεις. Για την εφαρμογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο νοσοκομείο είναι η εταιρεία. Το δειγματοληπτικό έλεγχο υγείας του προσωπικού της εταιρείας δύναται να ασκεί το νοσοκομείο {με το τμήμα διατροφής, του Επόπτη Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων}. Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι σταθερό και εκπαιδευμένο. Δεν θα απασχολείται σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στο Νοσοκομείο θα υπάρχει ονομαστικός κατάλογος των εργαζομένων στο χώρο των τροφίμων, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται γραπτά στο Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος μεταφερθεί από διατροφική απασχόληση π.χ συνεργείο καθαριότητας στο χώρο των τροφίμων, θα πρέπει να έχει γραπτή γνωμάτευση από γιατρό του Νοσοκομείου για την καταλληλότητα και την ακίνδυνη για τους ασθενείς μετακίνησή του. Σε περίπτωση που η εταιρεία / επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο δικαιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισμό. Η εταιρεία και ο επόπτης έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόμων και προστατεύουν τα τρόφιμα από επιμολύνσεις. Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανομής των τροφίμων πρέπει: Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους. Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται. Να μην καπνίζουν,τρώνε, πίνουν, καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίμων και κατά το χειρισμό των τροφίμων. Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους με αδιάβροχο επίδεσμο (κατά προτίμηση έντονου χρώματος, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει αποκολληθεί). Να μη φορούν κοσμήματα και να μην έχουν ψεύτικα ή βαμμένα νύχια, γιατί αποτελούν κίνδυνο επιμόλυνσης των τροφίμων. Τα νύχια θα πρέπει να είναι κομμένα. Σκουλαρίκια σε τρυπημένα αυτιά, βέρες. Δακτυλίδια και ρολόγια πρέπει να αφαιρούνται. Να μην μετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκομείου και μετά να επιστρέφουν στο χώρο τροφίμων. Να έχουν καθαρά μαλλιά, δεμένα πίσω εφόσον είναι μακριά και να είναι καλυμμένα πλήρως με καλυμμένα κεφαλής (σκούφο). Μικρά τραύματα ή εγκαύματα να καλύπτονται με αδιάβροχο έγχρωμο επίδεσμο. Τα κρύα φαγητά να διατηρούνται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 7 ο C. Τα φαγητά να μαγειρεύονται καλά σε υψηλή θερμοκρασία (τουλάχιστον 74 ο C). Ιδίως εκείνα που μπορεί να είναι μολυσμένα με μικρόβια τροφικών δηλητηριάσεων (πχ κρέας, αυγά, κοτόπουλα ). Τα ζεστά μαγειρεμένα φαγητά να διατηρούνται σε θερμοκρασία ο C μέχρι να σερβιριστούν. Αν πρόκειται να σερβιριστούν πολλές ώρες μετά, τότε θα πρέπει να κρυώσουν {εντός 3ωρών},να διατηρηθούν στο ψυγείο {κάτω από 7 ο C} και να ξαναζεσταθούν τουλάχιστον στους 60 ο C λίγο πριν να σερβιριστούν. Τα τρόφιμα να καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από μύγες και άλλα έντομα. Να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και σκεύη για τα ωμά τρόφιμα και διαφορετικοί για τα μαγειρεμένα ή για τρόφιμα που θα καταναλωθούν χωρίς ψήσιμο. Οι πάγκοι, τα τραπέζια,τα μηχανήματα και οι συσκευές κοπής και επεξεργασίας τροφίμων να καθαρίζονται σχολαστικά μετά τη χρήση, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, ενώ απαιτείται απολύμανση όλων των σκευών που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο που το Νοσοκομείο θα υποδείξει. Η καθαριότητα της στολής εργασίας και του σκούφου πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα.

17 Πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε καθαρές πετσέτες και απορροφητικό χαρτί μιας χρήσης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Οι τραπεζοκόμοι στο τέλος κάθε γεύματος φροντίζουν για την απομάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους διανομής των τροφίμων. Αφού συλλέξουν τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους, τα μεταφέρουν σε σημείο που το κάθε Νοσοκομείο ορίζει ως σημείο συλλογής σκουπιδιών για την οριστική απομάκρυνσή τους από το νοσοκομείο. Εάν χρησιμοποιούνται ως δοχεία απορριμμάτων ειδικοί κάδοι που μέσα τοποθετούνται οι πλαστικοί σάκοι πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να απολυμαίνονται περιοδικά εσωτερικά και εξωτερικά από τους / τις τραπεζοκόμους, σε χώρους που το Νοσοκομείο θα ορίσει και σε καμία περίπτωση στο χώρο διανομής των τροφίμων {κουζίνα} Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει επίσης να απομακρύνονται με τρόπο υγιεινό, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει κάθε Νοσοκομείο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ Α. Αντικείμενο της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αφορά το νεοδιοριζόμενο και το ήδη υπάρχουν προσωπικό. Αφορά τις βασικές αρχές της υγιεινής των τροφίμων, της καθαριότητας και την απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού, την αποθήκευση και την μεταφορά των τροφίμων, τους κανόνες ατομικής καθαριότητας, τους κανόνες σερβιρίσματος, ην εκπαίδευση σε ειδικές δίαιτες, τη διαχείριση των αποβλήτων{σκουπιδιών} και όλα όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και στη σύμβαση με το Νοσοκομείο. Β. Χρόνος εκπαίδευσης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη εργασιών, η εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό για 30 τουλάχιστον ώρες, θεωρητικά και πρακτικά. Ο εκπαιδευόμενος υπογράφει δήλωση ότι εκπαιδεύτηκε. Η δήλωση καταχωρείται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου. Στο προσωπικό που εργάζεται σε Ειδικές Μονάδες του Νοσοκομείου θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη και ειδικότερη εκπαίδευση. Γ. Υπεύθυνος εκπαίδευσης Υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι η εταιρεία / επιχείρηση, επίσης η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του προσωπικού, για τη σωστή τήρηση των κανόνων, με ιδιαίτερη προσοχή στο νέο προσωπικό που δεν έχει επαρκή. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Π ί ν α κ α ς Α ν ά λ υ σ η ς Τ ε χ ν ι κ ή ς Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς Ε Ι Δ Ο Υ Σ ( Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ - Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ) : ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

18 (ΣΗΜ: ενδεικτική η παρούσα περιγραφή) ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘ-ΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αθήνα, / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) Π ί ν α κ α ς Α ν ά λ υ σ η ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς Ε Ι Δ Ο Υ Σ ( Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ - Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ) : ( Σ Η Μ : ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή η π α ρ ο ύ σ α π ε ρ ι γ ρ α φ ή ) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12

19 Μικτές αποδοχές προσωπικού 1. (τραπεζοκόμες) με πλήρη απασχόληση 2. Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου Κόστος επιδόματος αδείας 3. (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Κόστος δώρων Πάσχα - 4. Χριστουγέννων (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών 5. (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Επιπλέον κόστος νυχτερινών 6. (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης 7. Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική άδεια 8. Κόστος αναλωσίμων υλικών λοιπά έξοδα Κόστος διοικητικής υποστήριξης, 9. εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα (*1) ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 10. Εργολαβικό κέρδος 11. Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου 12. ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.) 13. ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΝΕΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 ΜΗΝΕΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 ΜΗΝΕΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 ΜΗΝΕΣ) * Σημείωση 1 : Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης ** Σημείωση 2 : Το προσφερόμενο μηνιαίο κόστος καθώς και όλα τα προσφερόμενα κόστη, θα υπολογιστούν Υποχρεωτικά Επί Ποινή Απόρριψης για άγαμο εργαζόμενο άνω των 25

20 ετών με 6-9 έτη προϋπηρεσία, βάση της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Αθήνα,./ /.. Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή)

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 08.07

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 08.07 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 08.07.2015 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16853 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ:ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τηλ: 213-2058448 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ( ΠΔ 13Α/2015 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26933 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα