Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Henna Virkkunen (PE v01-00)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Henna Virkkunen (PE v01-00)"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/0122(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Henna Virkkunen (PE v01-00) Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων Πρόταση απόφασης (05114/1/2020 C9-0104/ /0122(COD)) AM\ docx PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_LegRecomm PE v /19 AM\ docx

3 1 Clotilde Armand Πρόταση απόρριψης Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 2 Deirdre Clune Αιτιολογική σκέψη 8 (8) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τους τόπους κατοικίας τους. Οι ισχύουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση ενδέχεται να παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι επομένως ευκταίο να προσαρμοστούν οι διατάξεις για τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις διεθνείς μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο κατοικίας τους για την κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσής τους, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για τους οδηγούς που εκτελούν μεταφορές επιβατών. (8) Οι οδηγοί που εκτελούν μεταφορές εμπορευμάτων μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τους τόπους κατοικίας τους. Οι ισχύουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση ενδέχεται να παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι επομένως ευκταίο να προσαρμοστούν οι διατάξεις για τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο κατοικίας τους για την κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσής τους, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για τους οδηγούς που εκτελούν μεταφορές επιβατών. AM\ docx 3/19 PE v01-00

4 3 Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David Casa Αιτιολογική σκέψη 15 (15) Ενώ οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και μεγαλύτερες περίοδοι ανάπαυσης δεν μπορούν να λαμβάνονται στο όχημα ή σε χώρο στάθμευσης, αλλά πρέπει να λαμβάνονται μόνο σε κατάλληλο κατάλυμα, το οποίο μπορεί να γειτνιάζει με χώρο στάθμευσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν οι οδηγοί να εντοπίζουν ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης που να παρέχουν κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας και κατάλληλες εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή έχει ήδη μελετήσει τρόπους ενθάρρυνσης της ανάπτυξης χώρων στάθμευσης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ελάχιστων απαιτήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει, για τον λόγο αυτό, να αναπτύξει πρότυπα για ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση χώρων στάθμευσης υψηλής ποιότητας. Τα πρότυπα μπορούν να αναθεωρηθούν προκειμένου να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, σύμφωνα με τις πολιτικές που αναπτύσσουν τις εν λόγω υποδομές. Είναι επίσης σημαντικό οι χώροι στάθμευσης να διατηρούνται καθαροί από τον πάγο και το χιόνι. (15) Ενώ, γενικά, οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και μεγαλύτερες περίοδοι ανάπαυσης δεν λαμβάνονται στο όχημα, κατά παρέκκλιση μπορούν οι οικείες περίοδοι ανάπαυσης να λαμβάνονται στο όχημα, υπό τον όρο ότι αυτό είναι σταθμευμένο σε πιστοποιημένα ασφαλή και προστατευμένο χώρο στάθμευσης ο οποίος παρέχει θέσεις στάθμευσης για τα επαγγελματικά οχήματα και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν οι οδηγοί να εντοπίζουν ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης που να παρέχουν κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας και κατάλληλες εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή έχει ήδη μελετήσει τρόπους ενθάρρυνσης της ανάπτυξης χώρων στάθμευσης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ελάχιστων απαιτήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει, για τον λόγο αυτό, να αναπτύξει πρότυπα για ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση χώρων στάθμευσης υψηλής ποιότητας. Τα πρότυπα μπορούν να αναθεωρηθούν προκειμένου να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, σύμφωνα με τις πολιτικές που αναπτύσσουν τις εν λόγω υποδομές. Είναι επίσης σημαντικό οι χώροι στάθμευσης να διατηρούνται καθαροί από τον πάγο και το χιόνι. PE v /19 AM\ docx

5 4 Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola Αιτιολογική σκέψη 15 (15) Ενώ οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και μεγαλύτερες περίοδοι ανάπαυσης δεν μπορούν να λαμβάνονται στο όχημα ή σε χώρο στάθμευσης, αλλά πρέπει να λαμβάνονται μόνο σε κατάλληλο κατάλυμα, το οποίο μπορεί να γειτνιάζει με χώρο στάθμευσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν οι οδηγοί να εντοπίζουν ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης που να παρέχουν κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας και κατάλληλες εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή έχει ήδη μελετήσει τρόπους ενθάρρυνσης της ανάπτυξης χώρων στάθμευσης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ελάχιστων απαιτήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει, για τον λόγο αυτό, να αναπτύξει πρότυπα για ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση χώρων στάθμευσης υψηλής ποιότητας. Τα πρότυπα μπορούν να αναθεωρηθούν προκειμένου να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, σύμφωνα με τις πολιτικές που αναπτύσσουν τις εν λόγω υποδομές. Είναι επίσης σημαντικό οι χώροι στάθμευσης να διατηρούνται καθαροί από τον πάγο και το χιόνι. (15) Ενώ, γενικά, οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και μεγαλύτερες περίοδοι ανάπαυσης δεν λαμβάνονται στο όχημα, κατά παρέκκλιση μπορούν οι οικείες περίοδοι ανάπαυσης να λαμβάνονται στο όχημα, υπό τον όρο ότι αυτό είναι σταθμευμένο σε πιστοποιημένα ασφαλή και προστατευμένο χώρο στάθμευσης ο οποίος παρέχει θέσεις στάθμευσης για τα επαγγελματικά οχήματα και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν οι οδηγοί να εντοπίζουν ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης που να παρέχουν κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας και κατάλληλες εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή έχει ήδη μελετήσει τρόπους ενθάρρυνσης της ανάπτυξης χώρων στάθμευσης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ελάχιστων απαιτήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει, για τον λόγο αυτό, να αναπτύξει πρότυπα για ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση χώρων στάθμευσης υψηλής ποιότητας. Τα πρότυπα μπορούν να αναθεωρηθούν προκειμένου να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, σύμφωνα με τις πολιτικές που αναπτύσσουν τις εν λόγω υποδομές. Είναι επίσης σημαντικό οι χώροι στάθμευσης να διατηρούνται καθαροί από τον πάγο και το χιόνι. AM\ docx 5/19 PE v01-00

6 Αιτιολόγηση Η απαγόρευση του ύπνου στην καμπίνα δεν θα βελτιώσει τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες για τους οδηγούς, εάν δεν υπάρχουν αρκετές ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης. Επιπλέον, κατά τη μακροχρόνια φάση μετά την πανδημία COVID-19, η δυνατότητα των οδηγών να κοιμούνται στην καμπίνα θα προστάτευε την υγεία τους. Υπάρχει αποδεδειγμένα έλλειψη περίπου ασφαλών και προστατευμένων θέσεων στάθμευσης, μεταξύ άλλων με εγκαταστάσεις όπως τουαλέτες, ντουζιέρες, κάμερες παρακολούθησης κ.λπ. Κατά συνέπεια, η απαίτηση για ύπνο εκτός της καμπίνας πρέπει να συνδέεται με τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης σε ολόκληρη την ΕΕ επομένως, θα πρέπει να καθοριστεί μεταβατική περίοδος μέχρι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. 5 Clotilde Armand Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα) (32α) Δεδομένου του θεμελιώδους ρόλου που διαδραματίζουν οι μεταφορές με βαρέα οχήματα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως κατέστη προφανές στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, θα πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα και η απεριόριστη μετακίνηση οχημάτων εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, καθώς και για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή βασικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, ορισμένοι κανόνες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ανασταλούν σε επίπεδο Ένωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης και της περιόδου ανάκαμψης. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται οι διατάξεις σχετικά με τις κανονικές περιόδους ανάπαυσης στο όχημα ή σε χώρο στάθμευσης, τη συχνότητα των περιόδων ημερήσιας ανάπαυσης, καθώς και την επιλογή ενός οδηγού να περάσει την περίοδο ανάπαυσης σε οποιαδήποτε τοποθεσία, μεταξύ άλλων σε διαφορετική τοποθεσία από το κράτος μέλος PE v /19 AM\ docx

7 Αιτιολόγηση εγκατάστασης του εργοδότη ή από τον τόπο κατοικίας του οδηγού. Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her weekly rest. In addition, provisions of the Council position decrease the transport operations flexibility and reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member states will be particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return journeys of drivers. All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the provision of essential transport services. 6 Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 Άρθρο 8 παράγραφος 6 6. Κατά τη διάρκεια δεκαπενθημέρου, ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον: α) δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή β) μία κανονική εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης και μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διαρκείας. Μια περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αρχίζει το αργότερο μόλις συμπληρωθούν έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, ο οδηγός που εκτελεί διεθνείς μεταφορές διαγράφεται AM\ docx 7/19 PE v01-00

8 εμπορευμάτων μπορεί, εκτός του κράτους μέλους εγκατάστασης, να λαμβάνει δύο διαδοχικές μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει, σε οποιεσδήποτε τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες, τουλάχιστον τέσσερις περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο είναι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο οδηγός θεωρείται ότι εκτελεί διεθνείς μεταφορές, όταν αρχίζει τις δύο διαδοχικές μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης εκτός του κράτους μέλους εγκατάστασης του εργοδότη και της χώρας του τόπου κατοικίας του οδηγού.» Αιτιολόγηση Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επαναφορά μιας διάταξης που περιλαμβανόταν στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και η επιστροφή στις επί του παρόντος ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 σχετικά με την οργάνωση των περιόδων ανάπαυσης με μια περίοδο αναφοράς δύο εβδομάδων. 7 Deirdre Clune Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 Άρθρο 8 παράγραφος 6 εδάφιο 3 Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, ο οδηγός που εκτελεί διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων μπορεί, εκτός του κράτους μέλους εγκατάστασης, να λαμβάνει δύο διαδοχικές μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει, σε οποιεσδήποτε τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες, τουλάχιστον τέσσερις Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει δύο διαδοχικές μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει, σε οποιεσδήποτε τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες, τουλάχιστον τέσσερις περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο είναι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας PE v /19 AM\ docx

9 περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο είναι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης. ανάπαυσης. Αιτιολόγηση Η δυνατότητα χρήσης δύο διαδοχικών μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης θα πρέπει να ισχύει και για τις εσωτερικές μεταφορές εκτός από τις διεθνείς. 8 Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο γ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 Άρθρο 8 παράγραφος 8 εδάφιο 1 8. Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενες μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν μπορούν να λαμβάνονται εντός οχήματος. Θα πρέπει να λαμβάνονται σε κατάλληλο φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής. 8. Κατ επιλογήν του οδηγού, οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης και οι περίοδοι μειωμένης εβδομαδιαίας ανάπαυσης μακριά από τη βάση, μπορούν να λαμβάνονται μέσα σε όχημα, εφόσον αυτό διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και είναι σταθμευμένο. Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενες μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν μπορούν να λαμβάνονται εντός οχήματος. Θα πρέπει να λαμβάνονται σε κατάλληλο φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής. AM\ docx 9/19 PE v01-00

10 Αιτιολόγηση Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορούν να λαμβάνονται στο όχημα, υπό τον όρο ότι αυτό είναι σταθμευμένο σε πιστοποιημένα ασφαλή και προστατευμένο χώρο στάθμευσης ο οποίος παρέχει θέσεις στάθμευσης για τα επαγγελματικά οχήματα και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8α. Έως [ΕΕ: τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος] το όχημα μπορεί επίσης να είναι σταθμευμένο σε κανονικό χώρο στάθμευσης που παρέχει βασικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης. Η σχετική περίοδος μπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή με κατ εξουσιοδότηση πράξη, για άλλα δύο έτη, εάν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τη διαθεσιμότητα ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης, ο αριθμός των πιστοποιημένα ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης σε ολόκληρη την ΕΕ δεν θα ήταν επαρκής για την κάλυψη των αναφερόμενων αναγκών. Οι ενδεχόμενες δαπάνες στέγασης εκτός του οχήματος καλύπτονται από τον εργοδότη, καθώς και κάθε τέλος που προκύπτει από τη χρήση ασφαλούς και προστατευμένου χώρου στάθμευσης. Η απαγόρευση του ύπνου στην καμπίνα δεν θα βελτιώσει τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες για τους οδηγούς, εάν δεν υπάρχουν αρκετές ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης. Επιπλέον, κατά τη μακροχρόνια φάση μετά την πανδημία COVID-19, η δυνατότητα των οδηγών να κοιμούνται στην καμπίνα θα προστάτευε την υγεία τους. Υπάρχει αποδεδειγμένα έλλειψη περίπου ασφαλών και προστατευμένων θέσεων στάθμευσης, μεταξύ άλλων με εγκαταστάσεις όπως τουαλέτες, ντουζιέρες, κάμερες παρακολούθησης κ.λπ. PE v /19 AM\ docx

11 Κατά συνέπεια, η απαίτηση για ύπνο εκτός της καμπίνας πρέπει να συνδέεται με τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης σε ολόκληρη την ΕΕ επομένως, θα πρέπει να καθοριστεί μεταβατική περίοδος μέχρι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. 9 Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David Casa Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο γ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 Άρθρο 8 παράγραφος 8 εδάφιο 1 8. Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενες μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν μπορούν να λαμβάνονται εντός οχήματος. Θα πρέπει να λαμβάνονται σε κατάλληλο φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής. 8. Κατ επιλογήν του οδηγού, οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης και οι περίοδοι μειωμένης εβδομαδιαίας ανάπαυσης μακριά από τη βάση, μπορούν να λαμβάνονται μέσα σε όχημα, εφόσον αυτό διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και είναι σταθμευμένο. Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενες μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν μπορούν να λαμβάνονται εντός οχήματος. Θα πρέπει να λαμβάνονται σε κατάλληλο φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορούν να λαμβάνονται στο όχημα, υπό τον όρο ότι αυτό είναι σταθμευμένο σε πιστοποιημένα AM\ docx 11/19 PE v01-00

12 ασφαλή και προστατευμένο χώρο στάθμευσης ο οποίος παρέχει θέσεις στάθμευσης για τα επαγγελματικά οχήματα και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8α. Έως [ΕΕ: τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος] το όχημα μπορεί επίσης να είναι σταθμευμένο σε κανονικό χώρο στάθμευσης που παρέχει βασικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης. Η σχετική περίοδος μπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή με κατ εξουσιοδότηση πράξη, για άλλα δύο έτη, εάν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τη διαθεσιμότητα ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης, ο αριθμός των πιστοποιημένα ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης σε ολόκληρη την ΕΕ δεν θα ήταν επαρκής για την κάλυψη των αναφερόμενων αναγκών. 10 Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David Casa, Κώστας Μαυρίδης Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο γ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 Άρθρο 8 παράγραφος 8 εδάφιο 2 Οι ενδεχόμενες δαπάνες στέγασης εκτός του οχήματος καλύπτονται από τον εργοδότη.» Οι ενδεχόμενες δαπάνες στέγασης εκτός του οχήματος καλύπτονται από τον εργοδότη, καθώς και κάθε τέλος που προκύπτει από τη χρήση ασφαλούς και προστατευμένου χώρου στάθμευσης. PE v /19 AM\ docx

13 11 Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο δ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 Άρθρο 8 παράγραφος 8α εδάφιο 1 8α. Οι επιχειρήσεις μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπον ώστε οι οδηγοί να μπορούν να επιστρέψουν στην έδρα λειτουργίας του εργοδότη την οποία έχει κανονικά ως βάση ο οδηγός και όπου αρχίζει η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, στο κράτος μέλος εγκατάστασης του εργοδότη, ή ώστε να μπορούν να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας του οδηγού εντός κάθε περιόδου τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, προκειμένου να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για τη μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης. 8α. Οι επιχειρήσεις μεταφορών οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπον ώστε οι οδηγοί να μπορούν να επιστρέψουν στην έδρα λειτουργίας του εργοδότη την οποία έχει κανονικά ως βάση ο οδηγός και όπου αρχίζει η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, στο κράτος μέλος εγκατάστασης του εργοδότη, ή ώστε να μπορούν να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας του οδηγού ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο επιλογής του οδηγού, εντός κάθε περιόδου τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, προκειμένου να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για τη μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Αιτιολόγηση Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η επαναφορά μιας διάταξης που περιλαμβανόταν στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και η οποία δεν συμπεριλήφθηκε δεόντως στη θέση του Συμβουλίου. Επιδιώκεται επίσης ο καθορισμός της ερμηνείας του κειμένου. Η επιβολή στον οδηγό συγκεκριμένου τόπου επιστροφής παραβιάζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ. Στόχος των συννομοθετών ήταν να επιβληθεί στην επιχείρηση μεταφορών η υποχρέωση να οργανώνει την εργασία του οδηγού κατά τρόπον ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να επιστρέφει σε συγκεκριμένο τόπο, εάν το επιθυμεί. Διαφορετικά, ο οδηγός είναι ελεύθερος να επιλέγει προορισμό/τοποθεσία για την περίοδο ανάπαυσής του. 12 Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David AM\ docx 13/19 PE v01-00

14 Casa, Κώστας Μαυρίδης Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο δ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 Άρθρο 8 παράγραφος 8α εδάφιο 1 8α. Οι επιχειρήσεις μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπον ώστε οι οδηγοί να μπορούν να επιστρέψουν στην έδρα λειτουργίας του εργοδότη την οποία έχει κανονικά ως βάση ο οδηγός και όπου αρχίζει η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, στο κράτος μέλος εγκατάστασης του εργοδότη, ή ώστε να μπορούν να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας του οδηγού εντός κάθε περιόδου τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, προκειμένου να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για τη μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης. 8α. Οι επιχειρήσεις μεταφορών οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπον ώστε οι οδηγοί να μπορούν να επιστρέψουν στην έδρα λειτουργίας του εργοδότη την οποία έχει κανονικά ως βάση ο οδηγός και όπου αρχίζει η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, στο κράτος μέλος εγκατάστασης του εργοδότη, ή ώστε να μπορούν να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας του οδηγού ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο επιλογής του οδηγού, εντός κάθε περιόδου τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, προκειμένου να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για τη μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης. 13 Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David Casa Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 Άρθρο 8 α παράγραφος 4 4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων για την ανάπαυση των οδηγών και ασφαλών χώρων στάθμευσης, 4. Το αργότερο [ΕΕ: τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων PE v /19 AM\ docx

15 καθώς και για την ανάπτυξη ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης που πιστοποιούνται σύμφωνα με τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η έκθεση αυτή μπορεί να αναφέρει μέτρα για την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης. εγκαταστάσεων για την ανάπαυση των οδηγών και ασφαλών χώρων στάθμευσης, καθώς και για την ανάπτυξη ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης που πιστοποιούνται σύμφωνα με τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Η έκθεση περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη θέση των πιστοποιημένα ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης, σχετικά με τη χωρητικότητα και τη χρήση τους, καθώς και σχετικά με τη ζήτηση για πρόσθετες θέσεις ή εγκαταστάσεις. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή προτείνει, κατά περίπτωση, μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστοποιημένα ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης και/ή μέτρα για την παράταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8, για άλλα δύο έτη. 14 Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 Άρθρο 8 α παράγραφος 4 4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων για την ανάπαυση των οδηγών και ασφαλών χώρων στάθμευσης, καθώς και για την ανάπτυξη ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης που πιστοποιούνται σύμφωνα με τις κατ 4. Το αργότερο [ΕΕ: τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων για την ανάπαυση των οδηγών και ασφαλών χώρων στάθμευσης, καθώς και για την ανάπτυξη ασφαλών και AM\ docx 15/19 PE v01-00

16 εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η έκθεση αυτή μπορεί να αναφέρει μέτρα για την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης. προστατευμένων χώρων στάθμευσης που πιστοποιούνται σύμφωνα με τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Η έκθεση περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη θέση των πιστοποιημένα ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης, σχετικά με τη χωρητικότητα και τη χρήση τους, καθώς και σχετικά με τη ζήτηση για πρόσθετες θέσεις ή εγκαταστάσεις. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή προτείνει, κατά περίπτωση, μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστοποιημένα ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης και/ή μέτρα για την παράταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8, για άλλα δύο έτη. Αιτιολόγηση Υπάρχει αποδεδειγμένα έλλειψη περίπου ασφαλών και προστατευμένων θέσεων και χώρων στάθμευσης, η οποία είναι ακόμη πιο έντονη στην περίπτωση των χώρων με επαρκείς εγκαταστάσεις ανάπαυσης, όπως τουαλέτες, ντουζιέρες, φωτισμό, κάμερες παρακολούθησης και περιφραγμένους χώρους στάθμευσης. Επίσης, υπάρχει έλλειψη καταλυμάτων σε άμεση γειτνίαση με τους εν λόγω χώρους στάθμευσης. Κατά συνέπεια, η απαίτηση για ύπνο εκτός της καμπίνας πρέπει να συνδέεται με τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης σε ολόκληρη την ΕΕ επομένως, θα πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένη μεταβατική περίοδος μέχρι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. 15 Clotilde Armand Άρθρο 2 α (νέο) Άρθρο 2α Ανωτέρα βία Σε περίπτωση έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων, οι οποίες συνιστούν ανωτέρα βία, όπως κρίση στον PE v /19 AM\ docx

17 τομέα της δημόσιας υγείας, περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοινωνικοπολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα, και όταν η αποτελεσματική συνέχιση των διασυνοριακών μεταφορών είναι υψηλής κοινωνικοοικονομικής σημασίας, η Επιτροπή αναστέλλει τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος κανονισμού καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία φορτηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα, και να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα οχημάτων και οδηγών για επείγουσες παραδόσεις: α) άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο α), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και θεσπίζονται οι διατάξεις σχετικά με τις περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης β) άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο γ), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 8 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και απαγορεύεται η λήψη περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης εντός του οχήματος γ) άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 6 στοιχείο δ), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 8 με την προσθήκη της παραγράφου 8α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και την πρόβλεψη υποχρέωσης των οδηγών να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης του εργοδότη για την περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης Η αναστολή αυτή τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τις καταχωρισμένες επιχειρήσεις μεταφορών σχετικά με την εν λόγω αναστολή. AM\ docx 17/19 PE v01-00

18 Αιτιολόγηση Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her weekly rest. In addition, these provisions decrease the transport operations flexibility and reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member states will be particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return journeys of drivers. All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the provision of essential transport services. 16 Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk Άρθρο 3 παράγραφος 1 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις [να προστεθεί ημερομηνία: 18 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Εφαρμόζεται από [να προστεθεί ημερομηνία: 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Έως... [ΕΕ: 4 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης], η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στην πραγματική οικονομική κατάσταση της αγοράς οδικών εμπορευματικών μεταφορών της ΕΕ και στην κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια της υγείας των οδηγών και, κατά περίπτωση, προτείνει τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση της αγοράς στον εν λόγω τομέα. PE v /19 AM\ docx

19 Αιτιολόγηση Λόγω της υφιστάμενης κρίσης που οφείλεται στην πανδημία COVID-19 και της πρωτοφανούς αβεβαιότητας σε σχέση με την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια της υγείας στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, αναβάλλεται η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, μέχρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου με ανάλυση της νέας κατάστασης της αγοράς μετά την κρίση και με αξιολόγηση του αντικτύπου του νέου κανονισμού στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της ΕΕ. Προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχες τροποποιήσεις της εν λόγω νομικής πράξης πριν από την έναρξη ισχύος της. AM\ docx 19/19 PE v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/331. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/331. Τροπολογία 22.3.2019 A8-0205/331 331 Αιτιολογική σκέψη 6 Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή (6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/424. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/424. Τροπολογία 23.3.2019 A8-0205/424 424 Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/80. Τροπολογία. Marita Ulvskog εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/80. Τροπολογία. Marita Ulvskog εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 22.6.2018 A8-0205/80 80 Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) (1α) Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιβολή των κανόνων που διατυπώνονται στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/90. Τροπολογία. Marita Ulvskog εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/90. Τροπολογία. Marita Ulvskog εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 26.6.2018 A8-0205/90 90 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 Άρθρο 4 στοιχείο ιη ιη) μη εμπορική μεταφορά : κάθε οδική μεταφορά, εκτός των μεταφορών για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/139. Τροπολογία. Marita Ulvskog εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/139. Τροπολογία. Marita Ulvskog εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 21.3.2019 A8-0205/139 139 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 5 στοιχείο α Άρθρο 8 παράγραφος 6 εδάφιο 1 α) στην παράγραφο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/146. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/146. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0205/146 146 Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) (2α) «τόπος διαμονής»: η δηλωθείσα κατοικία του οδηγού σε κράτος μέλος. 21.3.2019 A8-0205/147 147 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/298. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/298. Τροπολογία 22.3.2019 A8-0205/298 298 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 α (νέο) Άρθρο 4 εδάφιο 1 στοιχείο ιη α (νέο) (2α) Στο άρθρο 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «ιη α τόπος διαμονής : η δηλωθείσα κατοικία του

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/339. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/339. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0205/339 339 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 5 στοιχείο γ Άρθρο 8 παράγραφος 8 β 8β. Η επιχείρηση μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 8.1.2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά την επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων ως προς τα

Διαβάστε περισσότερα

A8-0205/108

A8-0205/108 27.6.2018 A8-0205/108 108 Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) (2 α) Ο τόπος διαμονής θα πρέπει να είναι η δηλωθείσα κατοικία του οδηγού σε κράτος μέλος. 27.6.2018 A8-0205/109 109 Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) (5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 8.1.2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά την επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων ως προς τα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/198. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0205/198. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0205/198 Τροπολογία 198 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marian-Jean Marinescu, Claudia Schmidt, Francisco José Millán

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων 28.6.2018 A8-0205/ 001-079 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-079 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Wim van de Camp A8-0205/2018 Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0228/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0228/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0228/2017 21.6.2017 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/176. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/176. Τροπολογία 10.4.2019 A8-0386/176 Τροπολογία 176 Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati, Jan Olbrycht, Elżbieta

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0256/2016 5.9.2016 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0014(COD) 20.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 402-542 Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.469v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0297(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0297(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0297(COD) 23.10.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0031(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0031(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0031(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0318/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0318/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0318/2018 12.10.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγού. Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης Διαδικασία ελέγχου για παραβάσεις

Εγχειρίδιο οδηγού. Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης Διαδικασία ελέγχου για παραβάσεις Εγχειρίδιο οδηγού Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης Διαδικασία ελέγχου για παραβάσεις Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης Διαδικασία ελέγχου για παραβάσεις Εισαγωγή Οι μέγιστες ώρες οδήγησης και οι ελάχιστες ώρες ανάπαυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0139(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0139(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.6.2013 2013/0139(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0062/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0060/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0060/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0060/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 207 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0004/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0004/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0004/2019 10.1.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 23.9.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1254/2015, του U. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.12.2013 2013/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0061/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0061/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0061/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0177(COD) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0177(COD) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 15.12.2014 2014/0177(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Σχέδιο έκθεσης (PE541.634v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 15.1.2019 EP-PE_TC1-COD(2017)0113 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2172(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2172(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2172(DEC) 28.3.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/751. Τροπολογία. Andrey Novakov

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/751. Τροπολογία. Andrey Novakov 22.3.2019 A8-0206/751 751 Άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφιο 2 Όταν η περίοδος απόσπασης είναι μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0806(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0806(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.9.2017 2017/0806(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8.2.2018 2017/0128(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/205. Τροπολογία. Marita Ulvskog εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/205. Τροπολογία. Marita Ulvskog εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 21.3.2019 A8-0206/205 205 Άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφιο 2 α (νέο) Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ για ολόκληρη την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους για οδηγούς στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0115(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0115(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/0115(CNS) 20.12.2017 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/665. Τροπολογία. Kosma Złotowski, Roberts Zīle εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/665. Τροπολογία. Kosma Złotowski, Roberts Zīle εξ ονόματος της Ομάδας ECR 22.3.2019 A8-0206/665 665 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 γ (νέο) Άρθρο 14 8 γ) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 14 Διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες Μόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Izaskun Bilbao Barandica (PE597.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Izaskun Bilbao Barandica (PE597. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0171(COD) 10.3.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 23-86 Σχέδιο έκθεσης Izaskun Bilbao Barandica (PE597.720v01-00) Kαταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2007/0097(COD) 5.11.2007 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

A8-0206/142

A8-0206/142 27.6.2018 A8-0206/142 142 Άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφιο 1 Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0185(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0185(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2012/0185(COD) 7.2.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0329/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0329/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0329/2016 14.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0218(COD) Σχέδιο έκθεσης Inés Ayala Sender (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0218(COD) Σχέδιο έκθεσης Inés Ayala Sender (PE v01-00) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 10.11.2014 2014/0218(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-17 Σχέδιο έκθεσης Inés Ayala Sender (PE539.855v01-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 17.12.2008 EP-PE_TC2-COD(2004)0209 ***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 17 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0279(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0279(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Olga Sehnalová (PE v02-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Olga Sehnalová (PE v02-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2010/0301(COD) 2.3.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5 Σχέδιο γνωμοδότησης Olga Sehnalová (PE456.855v02-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0122 (COD) 9670/17 TRANS 214 SOC 440 CODEC 925 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0371/2016 7.12.2016 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0287(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0287(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 22.10.2014 2014/0287(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δασμολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2015/0278(COD) 3.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Martina Dlabajová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Martina Dlabajová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 25.5.2018 A8-0319/51 Τροπολογία 51 Martina Dlabajová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE Έκθεση Elisabeth Morin-Chartier Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2016)0128 - C8-0114/2016-2016/0070(COD))

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0206/508 508 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 α (νέο) Άρθρο 13 στοιχείο β Ισχύον κείμενο β) την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3820/85

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης. (PE...v...)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης. (PE...v...) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 8.11.2012 2011/0440(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-9 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE...v...) Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/550. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/550. Τροπολογία 22.3.2019 A8-0206/550 Τροπολογία 550 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marian-Jean Marinescu, Claudia Schmidt, Francisco José Millán

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0090/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0090/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0090/2017 28.3.2017 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-024 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Karima Delli A8-0009/2019 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0324/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0324/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0324/2016 23.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 21.3.2019 A8-0042/2 Τροπολογία 2 Karima Delli εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση A8-0042/2019 Karima Delli Χρονικό περιθώριο εφαρμογής των ειδικών κανόνων σε ό,τι αφορά το μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 5.11.2012 2012/0075(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2008/0195(COD) 28.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-42 Σχέδιο γνωμοδότησης Johannes Blokland (PE416.565v01-00) επί της προτάσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/286. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/286. Τροπολογία 22.3.2019 A8-0206/286 286 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 δ (νέο) Οδηγία 2006/22/ΕΚ Άρθρο 15 α (νέο) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 8δ) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 15α: Άρθρο 15α Άσκηση της εξουσιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Jörg Leichtfried (PE544.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Jörg Leichtfried (PE544. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0105(COD) 4.2.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-10 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Jörg Leichtfried (PE544.397v01-00) σχετικά με τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 30.5.2012 2011/0294(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0280(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Adina-Ioana Vălean (PE602.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο έκθεσης Adina-Ioana Vălean (PE602. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.5.2017 2017/0013(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-11 Σχέδιο έκθεσης Adina-Ioana Vălean (PE602.843v04-00) Περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 8.2.2019 A8-0062/ 001-017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-017 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Pavel Telička Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας A8-0062/2019 (COM(2018)0893 C8-0510/2018

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2018 29.10.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2015/0307(COD) 29.3.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0378(COD) 4.7.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-16 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE605.971v01-00) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-8. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0374(CNS)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-8. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0374(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/0374(CNS) 28.3.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-8 Σχέδιο γνωμοδότησης Bogdan Andrzej Zdrojewski (PE601.090v01-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2103(INL) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2103(INL) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2015/2103(INL) 16.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που περιέχει συστάσεις προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0207(COD) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 11.11.2014 2014/0124(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 21.1.2011 2010/0282(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0207(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0207(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 12.1.2011 2010/0207(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0204/127. Τροπολογία. Karima Delli εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0204/127. Τροπολογία. Karima Delli εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 21.3.2019 A8-0204/127 127 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 3 στοιχείο α Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α «α) να διαθέτει χώρο στον οποίο φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0378(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0378(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0378(COD) 1.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0242(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0242(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 11.11.2013 2013/0242(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/675. Τροπολογία. Kosma Złotowski, Roberts Zīle εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/675. Τροπολογία. Kosma Złotowski, Roberts Zīle εξ ονόματος της Ομάδας ECR 22.3.2019 A8-0206/675 675 Άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφιο 1 γ (νέο) Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία, ούτε την οδηγία 96/71/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από... [2016/0070 (COD)] ή την οδηγία 2014/67/EU

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0168(NLE)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0168(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 21.5.2013 2012/0146(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 356-449 Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE507.971v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Cláudia Monteiro de Aguiar Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Έκθεση Cláudia Monteiro de Aguiar Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές 8.6.2018 A8-0193/ 001-014 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-014 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Cláudia Monteiro de Aguiar A8-0193/2018 Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα