Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο"

Transcript

1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) Οκτώβριος 2010 Σελίδα 1 από 122

2 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Απόφαση Ένταξης: /ΨΣ4649-Α2 Κωδικός Ο.Π.Σ.: Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Σεπτέμβριος 2010 Αναθέτουσα Αρχή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) Σελίδα 2 από 122

3 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Όροι της Προκήρυξης Σελίδα 3 από 122

4 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Αρ. Πρωτοκόλλου 333 Ημερομηνία: 04/11/ 2010 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ. 980/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την 17/12/2010 και ώρα 10:00 στα Γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, Κόνωνος 16, Αθήνα, τηλέφωνο για πληροφορίες επί του Διαγωνισμού: , φαξ: Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα ορίσει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων. Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 1. Απόφαση Φ31/54/1600/ Άδειας Ιδρύσεως και Λειτουργίας ΕΛΕΠΑΠ 2. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ / «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 6. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», 7. του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Σελίδα 4 από 122

5 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010) 8. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων», 9. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 10. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 11. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 12. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 13. Το άρθρο 12 παρ. 3α του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α / ) «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 14. Την Υ.Α Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/ και ισχύει. 15. Το Ν. 3614/ : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ) 16. Το Ν. 3840/ : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις. 17. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/ (ΦΕΚ 27/ τεύχος Β ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», 18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 19. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ) 20. Ν. 3688/2008 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις, Άρθρο Την με Α.Π /ΨΣ4649-2/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για ένταξη του έργου «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (Υπογραφή) Σελίδα 5 από 122

6 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία Έργου 9 Συντομογραφίες Έργου 10 Ορισμοί διακήρυξης 11 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 12 A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12 Α.1.1. Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 12 Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 14 Α.2.1. Σκοπός και στόχοι του έργου 14 Α.2.2. Αντικείμενο του Έργου 16 Α Εισαγωγή 16 Α Απαιτήσεις Προμήθειας Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος 16 A Διαμόρφωση της υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων της για την υποστήριξη τηλεδιάσκεψης 18 A Δημιουργία τεχνολογικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης 19 A Ανάπτυξη τεχνολογικού υποβάθρου καταγραφής, αξιολόγησης και εκτίμησης της εξέλιξης των προγραμμάτων αποκατάστασης 22 A Δημιουργία πρότυπου κέντρου για την τηλεματική εξυπηρέτηση των πολιτών - οικογενειών 23 A Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης για την Υποστήριξη Δημιουργίας Δικτύου εξ αποστάσεως Αλληλοϋποστήριξης Οικογενειών ατόμων με αναπηρία 24 Α Ενότητες Εργασίας - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου 27 Α Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 33 Α Μεθοδολογία Υλοποίησης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 35 Α Ομάδα Έργου Σχήμα Διοίκησης Έργου 36 Α Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 36 Α Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 36 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 37 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 37 Β.1.1. Αντικείμενο του διαγωνισμού 37 Β.1.2. Προϋπολογισμός 37 Β.1.3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 37 Β.1.4. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 37 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 39 Β.1.5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 39 Β.1.6. Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού 39 Β.1.7. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 40 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 40 Β.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής 40 Σελίδα 6 από 122

7 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Β.2.2. Αποκλεισμός Υποψηφίων 41 Β.2.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 42 Β.2.4. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 52 Β.2.5. Εγγύηση συμμετοχής 55 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 56 Β.2.6. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 56 Β.2.7. Περιεχόμενο προσφορών 56 Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς 58 Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 60 Β.2.8. Ισχύς των Προσφορών 60 Β.2.9. Εναλλακτικές Προσφορές 60 Β Τιμές Προσφορών Νόμισμα 61 B.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 62 Β.3.1. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης 62 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών 62 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 64 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 65 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 65 Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών 66 Β.3.2. Απόρριψη προσφορών 66 Β.3.3. Προσφυγές - Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού 67 B.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 68 Β.4.1. Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις 68 Β.4.2. Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 69 Β.4.3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - Παράδοση Παραλαβή 69 Β.4.4. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 70 Β.4.5. Υποχρεώσεις Αναδόχου 71 Β.4.6. Υπεργολαβίες 72 Β.4.7. Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 72 Β.4.8. Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 73 Β.4.9. Πνευματικά Δικαιώματα Μελλοντικές επεκτάσεις 73 Β Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 74 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 75 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 76 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 77 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 78 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 79 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 95 Σελίδα 7 από 122

8 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΥΜΒΑΣΗ 103 Σελίδα 8 από 122

9 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) Οι εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ Σύμβαση Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά CPV Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,46, ΦΠΑ: ,54 ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο της Δ Προγραμματικής Περιόδου, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. 17/12/2010 ώρα 10:00 Η Έδρα της ΕΛΕΠΑΠ 17/12/2010 ώρα 10:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/11/2010 *** Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν μετά την έγκριση δημοπράτησης Σελίδα 9 από 122

10 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ Ψ.Σ. ΕΣΠΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΕΛΕΠΑΠ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Συντομογραφίες Έργου ΥΠΟΙΑΝ Π.Ο.Π. Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Σελίδα 10 από 122

11 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατική Τιμή Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ. Η ΕΛΕΠΑΠ, η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της ΕΛΕΠΑΠ Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική οριστική). Το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ της ΕΛΕΠΑΠ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου γ.. Την απόφαση κατακύρωσης δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και ε. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ Το συμβατικό τίμημα του ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Σελίδα 11 από 122

12 A Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός της ΕΛΕΠΑΠ για το έργο: «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.1.1. Έργο Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο και μεγαλύτερο ίδρυμα προστασίας και αποκατάστασης παιδιών με κινητική αναπηρία και λειτουργεί σε εθνική εμβέλεια με το κεντρικό τμήμα στην Αθήνα και πέντε Παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ιωάννινα, Αγρίνιο και Κρήτη. Η εμπειρία της ΕΛΕΠΑΠ για την αποτελεσματική αποκατάσταση των παιδιών με κινητική αναπηρία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που οφείλονται σε διάφορα αίτια, θεωρεί την εξατομικευμένη παρακολούθηση μέσω σύγχρονων μεθόδων απαραίτητη. Η ΕΛΕΠΑΠ δέχεται καθημερινές πιέσεις συνεργατών της επαρχίας, γονέων και ατόμων με κινητική αναπηρία που δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα ολοκληρωμένα αποκαταστασιακά πλαίσια λόγω γεωγραφικών εμποδίων, για τη δημιουργία δομών υποστήριξης. Η δημιουργία τοπικών παραρτημάτων είναι αδύνατη, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό περιστατικών. Δεδομένων των αναγκών που δημιουργούνται για μια ολοκληρωμένη κατάρτιση αλλά και παροχή υπηρεσιών της ΕΛΕΠΑΠ προς τους πολίτες, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του έργου της με χρήση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα, δημιουργούνται οι συνθήκες για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργική δομή και κατανομή αρμοδιοτήτων στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του φορέα, μέσω αναδιοργάνωσης των διαδικασιών του. Στη συνέχεια περιγράφονται οι απαραίτητες αυτές επιχειρησιακές και τεχνολογικές δράσεις και λύσεις, εστιάζοντας τόσο στη δημιουργία τεχνολογικών πλαισίων τηλεδιάσκεψης και τηλεματικής, που θα συνεισφέρει στην υποστήριξη και ενίσχυση του κοινωνικού Έργου της ΕΛΕΠΑΠ, όσο και στη διασύνδεση των Παραρτημάτων μεταξύ τους με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών τηλε-εκπαίδευσης για την πληρέστερη κατάρτιση των στελεχών της καθώς και για την απομακρυσμένη (πέραν των γεωγραφικών ορίων) παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αποτέλεσμα του προκηρυσσόμενου Έργου θα είναι η ενίσχυση των διαδικασιών αποκατάστασης των παιδιών και ενηλίκων με κινητική αναπηρία (εξυπηρετούμενων), η εκπαίδευση και ενημέρωση εξυπηρετούμενων και προσωπικού καθώς και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής στα θεραπευτικά προγράμματα που ακολουθεί η ΕΛΕΠΑΠ στα προγράμματα αποκατάστασης. Στο παρακάτω διάγραμμα αναπαρίσταται η δομή της δράσης της ΕΛΕΠΑΠ που αφορά σε οικογένειες παιδιών με αναπηρία και σε στελέχη θεραπευτές. Στόχος του έργου είναι να συμπληρώσει και να ενισχύσει τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς μεταξύ των ενδιαφερόμενων τμημάτων και φορέων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και λύσεων, έτσι ώστε να ενισχύσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της, αλλά και να αυξήσει τις δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σε αυτά. Σελίδα 12 από 122

13 Συγκεκριμένα, το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα δομικά χαρακτηριστικά: 1. Δημιουργία τεχνολογικού πλαισίου με τη χρήση σύγχρονων υπηρεσιών διαδικτύου που θα επιτρέπει την ανταλλαγή και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των στελεχών μεταξύ τους. 2. Διαμόρφωση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων για την υποστήριξη των σύγχρονων εφαρμογών. 3. Ενίσχυση των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ πολλαπλασιαστικά με τη χρήση των τεχνολογικών δράσεων χωρίς εδαφικά εμπόδια. 4. Ανασχεδιασμό οργανωτικών διαδικασιών για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των προγραμμάτων και παροχή υπηρεσιών, σε συνδυασμό με ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της αλλαγής. Το εν λόγω Έργο προκειμένου να επιτύχει τις παραπάνω κατευθύνσεις θα κινηθεί στις ακόλουθες βασικές ενέργειες: 1. Δημιουργία τεχνολογικών βάσεων για τη διασύνδεση των πέντε παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλος, Αγρίνιο) με τις κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, με την προμήθεια και υποστήριξη σύγχρονου διαδικτυακού εξοπλισμού και εφαρμογών τηλεδιάσκεψης και τηλε-εκπαίδευσης. 2. Διαδικτυακή σύνδεση της ΕΛΕΠΑΠ με επιλεγμένους φορείς ανά την Ελλάδα για την παροχή επιστημονικής υποστήριξης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διασύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων, αλλά και οικογενειών/ ωφελούμενων απομακρυσμένων περιοχών στο δίκτυο της ΕΛΕΠΑΠ. 3. Δημιουργία δομής τηλεφωνικής και διαδικτυακής εξυπηρέτησης για επικοινωνία, καθοδήγηση, ενημέρωση και παραπομπή των ατόμων με αναπηρία μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος και με ταυτόχρονη καταγραφή αιτημάτων. 4. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας ηλεκτρονικής τήρησης αρχείων καταγραφής και αξιολόγησης της πορείας εξυπηρετούμενων (βάσει διεθνών προτύπων μορφοποίησης και κρυπτογράφησης) για την παρακολούθηση της εξέλιξης της αποκατάστασης των ατόμων. 5. Μελέτη ανασχεδιασμού λειτουργιών και διαδικασιών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Σελίδα 13 από 122

14 6. Εκπαίδευση του προσωπικού και των θεραπευτών στη χρήση των νέων τεχνολογιών του Έργου, αλλά και στη διαχείριση των επιχειρησιακών αλλαγών που αυτές θα επιφέρουν 7. Πιλοτική εφαρμογή τηλε-εκπαίδευσης. 8. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου. Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.2.1. Σκοπός και στόχοι του έργου Το έργο αποσκοπεί στη διαμόρφωση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων της, καθώς και κινητοποίησης / υποστήριξης των υπολοίπων φορέων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την από κοινού συμμετοχή στο παρόν έργο, για την υποστήριξη υπηρεσιών τηλεματικής, τηλεδιάσκεψης, τηλεεκπαίδευσης και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων αποκατάστασης. Το έργο συμβάλλει καθοριστικά στον εκμηδενισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων και στη επέκταση του πεδίου δράσης της ΕΛΕΠΑΠ και των Παραρτημάτων της πέρα των υφιστάμενων γεωγραφικών περιορισμών. Επίσης, ενισχύεται η δυνατότητα προσωποποιημένης αντιμετώπισης των προγραμμάτων αποκατάστασης, των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών αυτών, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Επίσης, μεταξύ των σημαντικών θετικών επιπτώσεων του έργου, συγκαταλέγεται η εντός πραγματικού χρόνου ομοιόμορφη εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών και των θεραπευτών της ΕΛΕΠΑΠ, των Παραρτημάτων αυτής και των συνεργαζομένων φορέων. Παράλληλα, η μέσω της τηλεματικής εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ενισχύεται και αναβαθμίζεται η διαδικασία ενημέρωσης, καταγραφής, παραπομπής και διεκπεραίωσης των αιτημάτων του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, χωρίς χρονοτριβές και χωρίς την απαίτηση της φυσικής παρουσίας. Τέλος, η υλοποίηση του παρόντος έργου εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια που καταβάλλει εδώ και 70 χρόνια η ΕΛΕΠΑΠ για την υποστήριξη, αποκατάσταση και καθημερινή εξέλιξη των ατόμων με κινητική αναπηρία. Η ενίσχυση του κοινωνικού έργου, η διεύρυνση του συνολικού αριθμού ατόμων που δύναται να εξυπηρετηθούν αλλά και ο προσανατολισμός στην βελτίωση της ποιότητας θεραπείας και προσέγγισης αυτής και η συνεπαγόμενη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, αποτελούν πρωταρχικής σημασίας ανάγκες του έργου Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα αποτελέσει το έναυσμα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που θα κυμαίνεται από βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης (στάδιο 1) και θα καταλήγουν στην προσωποποίηση (στάδιο 5). Συγκεντρωτικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα, μαζί με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται: ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1) Υπηρεσίες πληροφόρησης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού (αλλά και των πολιτών) αναφορικά με τις ενέργειες της ΕΛΕΠΑΠ, των Παραρτημάτων και των συνεργαζόμενων φορέων, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΕΠΑΠ ΣΤΑΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 Σελίδα 14 από 122

15 2) Τηλεματική εξυπηρέτηση πολιτών και αιτημάτων αυτών 3) Υπηρεσίες αλληλοϋποστήριξης οικογενειών εξ αποστάσεως 5 5 Το πλήθος των ωφελουμένων/ χρηστών του έργου αναλύεται στη συνέχεια και διακρίνεται σε εσωτερικές (εντός του Φορέα) και εξωτερικές ομάδες άμεσα και έμμεσα ωφελουμένων. Συγκεκριμένα: Εσωτερικές ομάδες ωφελουμένων/ χρηστών Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος έργου θα ωφελήσει άμεσα το προσωπικό και τους θεραπευτές τόσο της ΕΛΕΠΑΠ και των Παραρτημάτων αυτής, όσο και των συνεργαζόμενων με αυτή φορέων, με τη διενέργεια προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της υπό ανάπτυξης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα προσανατολιστεί αφενός μεν στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και αφετέρου στην ενδυνάμωση δεξιοτήτων διαχείρισης της αλλαγής, για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή και διαχείριση των συστημάτων, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών που θα προκύψουν. Παράλληλα, η συσσωρευμένη γνώση, η καθημερινή ενασχόληση με τις πολυδιάστατες δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με την εμπειρία από την καθημερινή εφαρμογή των νέων ψηφιακών εργαλείων, θα αποτελέσει το καλύτερο εχέγγυο για την επάρκεια του Φορέα σε ανάλογα ζητήματα και δράσεις στο μέλλον. Εξωτερικές ομάδες ωφελουμένων/ χρηστών Μεταξύ των ωφελουμένων που θα αξιοποιήσουν και θα καρπωθούν τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου καταγράφονται οι εξής: Πληθυσμός με κινητική αναπηρία: o Υπηρεσίες τηλεματικής εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και τηλεφωνικής ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την αυτοματοποιημένη και άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων που θα υποβάλλονται μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών (τηλεφωνικό κέντρο με κατάλληλα προσαρμοσμένη εφαρμογή εξυπηρέτησης αιτημάτων). Απόρροια των εν λόγω υπηρεσιών αποτελεί η συρρίκνωση του χρόνου εξυπηρέτησης και η άρση των γεωγραφικών περιορισμών o Σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση των ατόμων με κινητική αναπηρία αναφορικά με το πρόβλημά τους, τις πρόσφατες εξελίξεις, τεχνικά ζητήματα που τους αφορούν κ.λπ Οι οικογένειες των ατόμων με κινητική αναπηρία και οι συνεργαζόμενοι φορείς o Εφαρμογή δυνατοτήτων τηλε-διάσκεψης με το προσωπικό και τους θεραπευτές ανεξαρτήτου γεωγραφικής τοποθεσίας. o Δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης Άλλοι φορείς, για τους οποίους το προκηρυσσόμενο έργο θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και μέσο διάδοσης καλών πρακτικών στο χώρο της ανάπτυξης τεχνολογικών υποδομών για τη διασύνδεση και την αύξηση της συνέργειας μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων και της προσωποποιημένης παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση του επίπεδου εξυπηρέτησης και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Σελίδα 15 από 122

16 Α.2.2. Αντικείμενο του Έργου Α Εισαγωγή Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι εργασίες και υπηρεσίες που απαιτούνται στα πλαίσια του προκηρυσσόμενου Έργου. Στο ακόλουθο διάγραμμα περιλαμβάνονται συνολικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, χωριζόμενες στις ομάδες χρηστών (παραρτήματα και πολίτες) που θα επωφεληθούν. Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση του Έργου διακρίνονται συνοπτικά στις παρακάτω κατηγορίες: Α Απαιτήσεις Προμήθειας Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος Για την εξασφάλιση των Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση (στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή) των βασικών στοιχείων εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος που παρουσιάζονται ακολούθως. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο πλαίσιο της προσφοράς του να αναλύσει επακριβώς τις ανάγκες που προκύπτουν από την προτεινόμενη εκ μέρους του τεχνική λύση και να περιγράψει με ακρίβεια το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής το οποίο θα απαιτηθεί για την παροχή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών Τηλεματικής & Τηλεδιάσκεψης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου και ειδικότερα: Σελίδα 16 από 122

17 Την προμήθεια τεσσάρων (4) Εξυπηρετητών, με το ανάλογο λογισμικό συστήματος, οι οποίοι θα φιλοξενούνται στο κεντρικό τμήμα των Αθηνών και στους οποίους θα εγκατασταθούν οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου: Εξυπηρετητής Διαδικτυακής Πύλης, για την υποστήριξη της δημιουργίας Δικτύου εξ' αποστάσεως αλληλοϋποστήριξης οικογενειών ατόμων με αναπηρία, και Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης Εξυπηρετητής εφαρμογών για την τηλεματική εξυπηρέτηση πολιτών - οικογενειών Εξυπηρετητής πληροφοριακού συστήματος για την αξιολόγηση και εκτίμηση των προγραμμάτων αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία Εξυπηρετητής Βάσεων Δεδομένων. Την προμήθεια ενός (1) Συστήματος Τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα εγκατασταθεί στο κεντρικό τμήμα της ΕΛΕΠΑΠ (τμήμα Αθήνας), συνοδευόμενο από λογισμικό τηλεδιάσκεψης για την διασύνδεση του κεντρικού τμήματος και των παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ. Την προμήθεια ψηφιακού ηχο-συστήματος και κάμερας υψηλής ευκρίνειας τόσο για το κεντρικό τμήμα όσο και για τα παραρτήματα της ΕΛΕΠΑΠ. Την προμήθεια τριών (3) HD LCD Video Displays προβολής των τηλεδιασκέψεων, εκ των οποίων ένα θα εγκατασταθεί στο κεντρικό τμήμα των Αθηνών, ένα στο παράρτημα Θεσσαλονίκης και ένα στο παράρτημα Ιωαννίνων. Την προμήθεια δέκα (10) προσωπικών υπολογιστών (desktop PC s) εφοδιασμένων με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό αυτοματισμού γραφείου τα οποία θα συμπληρώσουν τις απαραίτητες υποδομές για την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης. Την προμήθεια δύο (2) εκτυπωτών Laser για το κεντρικό τμήμα της ΕΛΕΠΑΠ. Λογισμικό antivirus για τους Εξυπηρετητές και τους Σταθμούς Εργασίας Λογισμικό Β.Δ. τελευταίας τεχνολογίας, ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Σημειώνεται ότι τόσο το λογισμικό που θα εγκατασταθεί στους εξυπηρετητές όσο και η hardware υποδομή, θα πρέπει να υποστηρίζουν την τεχνολογία virtualization. Η αρχιτεκτονική για την εγκατάσταση του λειτουργικού στους εξυπηρετητές εμφανίζεται στην Εικόνα 1. Η τεχνολογία που θα πρέπει να υποστηρίζουν τα λειτουργικά σύστημα είναι η hypervisor, η οποία επιτρέπει σε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα να τρέχουν στον ίδιο εξυπηρετητή. Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση των λογισμικών που είναι εγκατεστημένα σε έναν εξυπηρετητή και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των resources στον εξυπηρετητή. Καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναλύσουν την παραπάνω αρχιτεκτονική όπως και τον τρόπο υλοποίησης της. Σελίδα 17 από 122

18 Application Application OS OS Virtualization Layer Hardware Εικόνα 1: Virtualization A Διαμόρφωση της υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων της για την υποστήριξη τηλεδιάσκεψης Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η διαμόρφωση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων της για την υποστήριξη τηλεδιάσκεψης. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση των πέντε Παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ με το κεντρικό τμήμα των Αθηνών. Η διασύνδεση θα βασιστεί σε υφιστάμενες γραμμές ADSL (μία για κάθε παράρτημα) κάθε σύνδεση έχει στατική IP ενώ υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης μέσω VPN πρωτοκόλλου. Στο κεντρικό τμήμα (τμήμα Αθηνών) θα προσφερθούν / εγκατασταθούν τα ακόλουθα: Σύστημα τηλεδιάσκεψης υψηλής ευκρίνειας και δυνατότητες πραγματοποίησης βιντεοκλήσεων, VOIP, Auto-focus καθώς και λειτουργίες πραγματοποίησης group Videoconferencing. Το Σύστημα τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από κάμερα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό ηχοσύστημα (Μικρόφωνο και Ηχεία/ Ακουστικό υψηλής απόδοσης) για την υποστήριξη των βίντεο κλήσεων και υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης. Επιπρόσθετα: o θα μπορεί να συνδέεται άμεσα σε υπολογιστή και να προβάλει την εικόνα αυτού κατά την τηλεδιάσκεψη, o θα υποστηρίζει την ταυτόχρονη αποστολή εικόνας από την κάμερα και εικόνας από τον υπολογιστή. Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης με την υποστήριξη πολλαπλών χρηστών HD LCD Video Display προβολής των τηλεδιασκέψεων. Δύο (2) εκτυπωτές Πέντε (5) σταθμοί εργασίας Κάθε παράρτημα θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα εξής: Ένα σταθμό εργασίας. Σελίδα 18 από 122

19 Ψηφιακή Κάμερα, Μικρόφωνο και Ηχείο/Ακουστικό υψηλής απόδοσης για την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων με το κεντρικό τμήμα της ΕΛΕΠΑΠ. Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης, εγκατεστημένη στο σταθμό εργασίας, η οποία σε συνδυασμό με την κάμερα και το μικρόφωνο/ακουστικό θα παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με το κεντρικό τμήμα της ΕΛΕΠΑΠ (αλλά και με άλλα παραρτήματα). Επιπρόσθετα, στα Παραρτήματα Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων θα εγκατασταθούν από ένα HD LCD Video Display προβολής των τηλεδιασκέψεων. Πλέον της δυνατότητας πραγματοποίησης τηλεδιάσκεψης μεταξύ του κεντρικού τμήματος της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων αυτής, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεδιάσκεψης με τρίτους φορείς και πολίτες. Στόχος είναι η αξιοποίηση του συστήματος τηλεδιάσκεψης για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Πραγματοποίηση σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο (p2p) σε συνθήκες πραγματικής τάξης. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με ταυτόχρονη προβολή Εικόνας. Απευθείας προσωποποιημένη επικοινωνία εξυπηρετούμενου - θεραπευτή, ανεξαρτήτου γεωγραφικής τοποθεσίας. Προσωποποιημένη επικοινωνία Πολιτών-ΕΛΕΠΑΠ. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων της για την υποστήριξη τηλεδιάσκεψης αποτυπώνονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης. A Δημιουργία τεχνολογικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του Έργου είναι η ενίσχυση των υπαρχόντων προγραμμάτων και διαδικασιών της ΕΛΕΠΑΠ με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των στελεχών, ερευνητών και θεραπευτών ανεξαρτήτου γεωγραφικής θέσης. Η τηλεεκπαίδευση θα αφορά, επίσης, τους Πολίτες και τις οικογένειες των παιδιών με αναπηρία μιας και θα διοργανώνονται ασύγχρονα σεμινάρια. Η εκπαίδευση θα μπορεί να πραγματοποιείται: Σύγχρονα, με την υποστήριξη του συστήματος / λογισμικού τηλεδιάσκεψης και ασύγχρονα μέσω ειδικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). Ο χρήστης θα συνδέεται με τη χρήση κάμερας και λογισμικού τηλεδιάσκεψης απομακρυσμένα με τον "εκπαιδευτή" του και θα μπορούν να συνομιλούν ή να χρησιμοποιούν από κοινού την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης. Ασύγχρονα, όπου οι χρήστες της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης θα επιλέγουν κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ή εκπαιδευτική ενότητα και θα πρέπει να την ολοκληρώσουν (παρουσιάσεις, ερωτηματολόγια, tests, κ.λπ.) Με βάσει τα ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη αφενός μεν η υλοποίηση-παραμετροποίηση και εγκατάσταση κεντρικής πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης, αφετέρου δε η ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών ενοτήτων και η ενσωμάτωσή τους στην πλατφόρμα με χρήση των εργαλείων που θα παρέχει η πλατφόρμα. Στόχος είναι να μπορούν οι εμπλεκόμενοι να αποκτήσουν τεχνογνωσία (θεωρητική και πρακτική γνώση μέσω εφαρμογών) ώστε: να χρησιμοποιήσουν τα νέα τεχνολογικά μέσα και εργαλεία, να ανταποκριθούν στις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες, να ενημερωθούν, εξοικειωθούν και εμπιστευτούν τις νέες ηλεκτρονικές - τηλεματικές υπηρεσίες Σελίδα 19 από 122

20 Οι ψηφιακές εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες αφορούν στην εκπαίδευση των χρηστών στις νέες επιχειρησιακές και τεχνολογικές υποδομών και υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, θα ενσωματώνουν περιεχόμενο που θα αφορά στα ακόλουθα: Χρήση και αξιοποίηση του συνόλου των τεχνολογικών εργαλείων και προγραμμάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συνόλου του Έργου για τον εκσυγχρονισμό της διαδικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται: o Σύστημα τηλεδιάσκεψης o Ψηφιακή διαχείριση και αποθήκευση τηλεδιασκέψεων o Ψηφιακό ηχο-σύστημα και υποστήριξη video-κλήσεων o Πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο o Τηλεματική εξυπηρέτηση πολιτών o Διαδικτυακή Πύλη Έργου o Ενσωμάτωση φωνητικών μηνυμάτων, υπηρεσιών Τext2Speech Εκπαίδευση επιστημονικού / θεραπευτικού προσωπικού στη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών εκπαιδευτικών ενοτήτων και κλάσεων, μέσω των εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Εκπαίδευση επιστημονικού / θεραπευτικού προσωπικού στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εργαλείων καταγραφής παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των αιτημάτων εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Εκπαίδευση του επιστημονικού / θεραπευτικού προσωπικού ΕΛΕΠΑΠ σε θέματα τα οποία αφορούν αλλαγές στις υπηρεσίες λόγω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών. o Επικοινωνία και συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «είναι ο ακροατής σου μαζί σου» o Αποτελεσματική διαχείριση αιτημάτων μέσω τηλε-επικοινωνίας (παραλαβή εκτίμηση του αιτήματος, επιβεβαίωση αιτήματος καθορισμός συνεργασίας παραπομπή - follow up) o Καταγραφή των ερωτημάτων αιτημάτων καθώς και των αποτελεσματικών τρόπων προσέγγισης επίλυσης o Λήψη ιστορικού μέσω τηλεφώνου ή τηλεματικής o Ηθικές δεσμεύσεις (εχεμύθεια διαχείριση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων κλπ) o Διαχείριση διαφορετικότητας o Εντοπισμός και διαχείριση «εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων o Αξιοποίηση του επιστημονικού και ενημερωτικού υλικού της πλατφόρμας Εκπαίδευση στην χρήση των περιφερικών συστημάτων λογισμικού (για τους εξυπηρετούμενους) o Internet, πλοήγηση στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία τηλεματικής για την ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση o Εκπαιδευτικό υλικό με απλές εντολές και ασκήσεις για τους τελικούς εξυπηρετούμενους Οι ψηφιακές εκπαιδευτικές ενότητες για τους εξυπηρετούμενους θα πρέπει να είναι απλές, επεξηγηματικές και φιλικές ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ατόμων με μικρή εμπειρία στους υπολογιστές. Η πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία διαχείρισης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) και να είναι συμβατή τόσο με καθιερωμένα πρότυπα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (π.χ. SCORM), ώστε να Σελίδα 20 από 122

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ4649-A2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ4649-A2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη Δ/νση: Αγησιλάου 10 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Γιαννουράκου Β. Ταγκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 30.01.2014 ΑΠ.: 705/018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17/01/2014 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6133/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6133/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 9INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.08 12:26:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 25.07.2013 ΑΠ.: 698/031 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 25.07.2013 ΑΠ.: 698/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25.07.2013 ΑΠ.: 698/031 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση του Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το Έργο : «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ιτέας 2 & Ευρυτανίας Ταχ. Κώδικας : 115 23 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ6898-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ6898-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα