Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο"

Transcript

1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) Οκτώβριος 2010 Σελίδα 1 από 122

2 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Απόφαση Ένταξης: /ΨΣ4649-Α2 Κωδικός Ο.Π.Σ.: Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Σεπτέμβριος 2010 Αναθέτουσα Αρχή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) Σελίδα 2 από 122

3 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Όροι της Προκήρυξης Σελίδα 3 από 122

4 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Αρ. Πρωτοκόλλου 333 Ημερομηνία: 04/11/ 2010 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ. 980/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την 17/12/2010 και ώρα 10:00 στα Γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, Κόνωνος 16, Αθήνα, τηλέφωνο για πληροφορίες επί του Διαγωνισμού: , φαξ: Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα ορίσει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων. Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 1. Απόφαση Φ31/54/1600/ Άδειας Ιδρύσεως και Λειτουργίας ΕΛΕΠΑΠ 2. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ / «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 6. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», 7. του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Σελίδα 4 από 122

5 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010) 8. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων», 9. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 10. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 11. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 12. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 13. Το άρθρο 12 παρ. 3α του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α / ) «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 14. Την Υ.Α Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/ και ισχύει. 15. Το Ν. 3614/ : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ) 16. Το Ν. 3840/ : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις. 17. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/ (ΦΕΚ 27/ τεύχος Β ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», 18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 19. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ) 20. Ν. 3688/2008 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις, Άρθρο Την με Α.Π /ΨΣ4649-2/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για ένταξη του έργου «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (Υπογραφή) Σελίδα 5 από 122

6 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία Έργου 9 Συντομογραφίες Έργου 10 Ορισμοί διακήρυξης 11 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 12 A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12 Α.1.1. Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 12 Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 14 Α.2.1. Σκοπός και στόχοι του έργου 14 Α.2.2. Αντικείμενο του Έργου 16 Α Εισαγωγή 16 Α Απαιτήσεις Προμήθειας Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος 16 A Διαμόρφωση της υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων της για την υποστήριξη τηλεδιάσκεψης 18 A Δημιουργία τεχνολογικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης 19 A Ανάπτυξη τεχνολογικού υποβάθρου καταγραφής, αξιολόγησης και εκτίμησης της εξέλιξης των προγραμμάτων αποκατάστασης 22 A Δημιουργία πρότυπου κέντρου για την τηλεματική εξυπηρέτηση των πολιτών - οικογενειών 23 A Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης για την Υποστήριξη Δημιουργίας Δικτύου εξ αποστάσεως Αλληλοϋποστήριξης Οικογενειών ατόμων με αναπηρία 24 Α Ενότητες Εργασίας - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου 27 Α Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 33 Α Μεθοδολογία Υλοποίησης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 35 Α Ομάδα Έργου Σχήμα Διοίκησης Έργου 36 Α Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 36 Α Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 36 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 37 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 37 Β.1.1. Αντικείμενο του διαγωνισμού 37 Β.1.2. Προϋπολογισμός 37 Β.1.3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 37 Β.1.4. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 37 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 39 Β.1.5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 39 Β.1.6. Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού 39 Β.1.7. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 40 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 40 Β.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής 40 Σελίδα 6 από 122

7 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Β.2.2. Αποκλεισμός Υποψηφίων 41 Β.2.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 42 Β.2.4. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 52 Β.2.5. Εγγύηση συμμετοχής 55 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 56 Β.2.6. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 56 Β.2.7. Περιεχόμενο προσφορών 56 Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς 58 Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 60 Β.2.8. Ισχύς των Προσφορών 60 Β.2.9. Εναλλακτικές Προσφορές 60 Β Τιμές Προσφορών Νόμισμα 61 B.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 62 Β.3.1. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης 62 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών 62 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 64 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 65 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 65 Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών 66 Β.3.2. Απόρριψη προσφορών 66 Β.3.3. Προσφυγές - Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού 67 B.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 68 Β.4.1. Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις 68 Β.4.2. Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 69 Β.4.3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - Παράδοση Παραλαβή 69 Β.4.4. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 70 Β.4.5. Υποχρεώσεις Αναδόχου 71 Β.4.6. Υπεργολαβίες 72 Β.4.7. Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 72 Β.4.8. Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 73 Β.4.9. Πνευματικά Δικαιώματα Μελλοντικές επεκτάσεις 73 Β Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 74 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 75 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 76 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 77 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 78 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 79 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 95 Σελίδα 7 από 122

8 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΥΜΒΑΣΗ 103 Σελίδα 8 από 122

9 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) Οι εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ Σύμβαση Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά CPV Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,46, ΦΠΑ: ,54 ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο της Δ Προγραμματικής Περιόδου, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. 17/12/2010 ώρα 10:00 Η Έδρα της ΕΛΕΠΑΠ 17/12/2010 ώρα 10:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/11/2010 *** Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν μετά την έγκριση δημοπράτησης Σελίδα 9 από 122

10 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ Ψ.Σ. ΕΣΠΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΕΛΕΠΑΠ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Συντομογραφίες Έργου ΥΠΟΙΑΝ Π.Ο.Π. Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Σελίδα 10 από 122

11 Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ» Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατική Τιμή Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ. Η ΕΛΕΠΑΠ, η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της ΕΛΕΠΑΠ Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική οριστική). Το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ της ΕΛΕΠΑΠ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου γ.. Την απόφαση κατακύρωσης δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και ε. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ Το συμβατικό τίμημα του ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Σελίδα 11 από 122

12 A Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός της ΕΛΕΠΑΠ για το έργο: «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.1.1. Έργο Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο και μεγαλύτερο ίδρυμα προστασίας και αποκατάστασης παιδιών με κινητική αναπηρία και λειτουργεί σε εθνική εμβέλεια με το κεντρικό τμήμα στην Αθήνα και πέντε Παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ιωάννινα, Αγρίνιο και Κρήτη. Η εμπειρία της ΕΛΕΠΑΠ για την αποτελεσματική αποκατάσταση των παιδιών με κινητική αναπηρία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που οφείλονται σε διάφορα αίτια, θεωρεί την εξατομικευμένη παρακολούθηση μέσω σύγχρονων μεθόδων απαραίτητη. Η ΕΛΕΠΑΠ δέχεται καθημερινές πιέσεις συνεργατών της επαρχίας, γονέων και ατόμων με κινητική αναπηρία που δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα ολοκληρωμένα αποκαταστασιακά πλαίσια λόγω γεωγραφικών εμποδίων, για τη δημιουργία δομών υποστήριξης. Η δημιουργία τοπικών παραρτημάτων είναι αδύνατη, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό περιστατικών. Δεδομένων των αναγκών που δημιουργούνται για μια ολοκληρωμένη κατάρτιση αλλά και παροχή υπηρεσιών της ΕΛΕΠΑΠ προς τους πολίτες, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του έργου της με χρήση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα, δημιουργούνται οι συνθήκες για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργική δομή και κατανομή αρμοδιοτήτων στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του φορέα, μέσω αναδιοργάνωσης των διαδικασιών του. Στη συνέχεια περιγράφονται οι απαραίτητες αυτές επιχειρησιακές και τεχνολογικές δράσεις και λύσεις, εστιάζοντας τόσο στη δημιουργία τεχνολογικών πλαισίων τηλεδιάσκεψης και τηλεματικής, που θα συνεισφέρει στην υποστήριξη και ενίσχυση του κοινωνικού Έργου της ΕΛΕΠΑΠ, όσο και στη διασύνδεση των Παραρτημάτων μεταξύ τους με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών τηλε-εκπαίδευσης για την πληρέστερη κατάρτιση των στελεχών της καθώς και για την απομακρυσμένη (πέραν των γεωγραφικών ορίων) παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αποτέλεσμα του προκηρυσσόμενου Έργου θα είναι η ενίσχυση των διαδικασιών αποκατάστασης των παιδιών και ενηλίκων με κινητική αναπηρία (εξυπηρετούμενων), η εκπαίδευση και ενημέρωση εξυπηρετούμενων και προσωπικού καθώς και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής στα θεραπευτικά προγράμματα που ακολουθεί η ΕΛΕΠΑΠ στα προγράμματα αποκατάστασης. Στο παρακάτω διάγραμμα αναπαρίσταται η δομή της δράσης της ΕΛΕΠΑΠ που αφορά σε οικογένειες παιδιών με αναπηρία και σε στελέχη θεραπευτές. Στόχος του έργου είναι να συμπληρώσει και να ενισχύσει τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς μεταξύ των ενδιαφερόμενων τμημάτων και φορέων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και λύσεων, έτσι ώστε να ενισχύσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της, αλλά και να αυξήσει τις δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σε αυτά. Σελίδα 12 από 122

13 Συγκεκριμένα, το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα δομικά χαρακτηριστικά: 1. Δημιουργία τεχνολογικού πλαισίου με τη χρήση σύγχρονων υπηρεσιών διαδικτύου που θα επιτρέπει την ανταλλαγή και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των στελεχών μεταξύ τους. 2. Διαμόρφωση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων για την υποστήριξη των σύγχρονων εφαρμογών. 3. Ενίσχυση των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ πολλαπλασιαστικά με τη χρήση των τεχνολογικών δράσεων χωρίς εδαφικά εμπόδια. 4. Ανασχεδιασμό οργανωτικών διαδικασιών για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των προγραμμάτων και παροχή υπηρεσιών, σε συνδυασμό με ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της αλλαγής. Το εν λόγω Έργο προκειμένου να επιτύχει τις παραπάνω κατευθύνσεις θα κινηθεί στις ακόλουθες βασικές ενέργειες: 1. Δημιουργία τεχνολογικών βάσεων για τη διασύνδεση των πέντε παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλος, Αγρίνιο) με τις κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, με την προμήθεια και υποστήριξη σύγχρονου διαδικτυακού εξοπλισμού και εφαρμογών τηλεδιάσκεψης και τηλε-εκπαίδευσης. 2. Διαδικτυακή σύνδεση της ΕΛΕΠΑΠ με επιλεγμένους φορείς ανά την Ελλάδα για την παροχή επιστημονικής υποστήριξης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διασύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων, αλλά και οικογενειών/ ωφελούμενων απομακρυσμένων περιοχών στο δίκτυο της ΕΛΕΠΑΠ. 3. Δημιουργία δομής τηλεφωνικής και διαδικτυακής εξυπηρέτησης για επικοινωνία, καθοδήγηση, ενημέρωση και παραπομπή των ατόμων με αναπηρία μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος και με ταυτόχρονη καταγραφή αιτημάτων. 4. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας ηλεκτρονικής τήρησης αρχείων καταγραφής και αξιολόγησης της πορείας εξυπηρετούμενων (βάσει διεθνών προτύπων μορφοποίησης και κρυπτογράφησης) για την παρακολούθηση της εξέλιξης της αποκατάστασης των ατόμων. 5. Μελέτη ανασχεδιασμού λειτουργιών και διαδικασιών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Σελίδα 13 από 122

14 6. Εκπαίδευση του προσωπικού και των θεραπευτών στη χρήση των νέων τεχνολογιών του Έργου, αλλά και στη διαχείριση των επιχειρησιακών αλλαγών που αυτές θα επιφέρουν 7. Πιλοτική εφαρμογή τηλε-εκπαίδευσης. 8. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου. Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.2.1. Σκοπός και στόχοι του έργου Το έργο αποσκοπεί στη διαμόρφωση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της ΕΛΕΠΑΠ και των παραρτημάτων της, καθώς και κινητοποίησης / υποστήριξης των υπολοίπων φορέων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την από κοινού συμμετοχή στο παρόν έργο, για την υποστήριξη υπηρεσιών τηλεματικής, τηλεδιάσκεψης, τηλεεκπαίδευσης και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων αποκατάστασης. Το έργο συμβάλλει καθοριστικά στον εκμηδενισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων και στη επέκταση του πεδίου δράσης της ΕΛΕΠΑΠ και των Παραρτημάτων της πέρα των υφιστάμενων γεωγραφικών περιορισμών. Επίσης, ενισχύεται η δυνατότητα προσωποποιημένης αντιμετώπισης των προγραμμάτων αποκατάστασης, των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών αυτών, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Επίσης, μεταξύ των σημαντικών θετικών επιπτώσεων του έργου, συγκαταλέγεται η εντός πραγματικού χρόνου ομοιόμορφη εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών και των θεραπευτών της ΕΛΕΠΑΠ, των Παραρτημάτων αυτής και των συνεργαζομένων φορέων. Παράλληλα, η μέσω της τηλεματικής εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ενισχύεται και αναβαθμίζεται η διαδικασία ενημέρωσης, καταγραφής, παραπομπής και διεκπεραίωσης των αιτημάτων του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, χωρίς χρονοτριβές και χωρίς την απαίτηση της φυσικής παρουσίας. Τέλος, η υλοποίηση του παρόντος έργου εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια που καταβάλλει εδώ και 70 χρόνια η ΕΛΕΠΑΠ για την υποστήριξη, αποκατάσταση και καθημερινή εξέλιξη των ατόμων με κινητική αναπηρία. Η ενίσχυση του κοινωνικού έργου, η διεύρυνση του συνολικού αριθμού ατόμων που δύναται να εξυπηρετηθούν αλλά και ο προσανατολισμός στην βελτίωση της ποιότητας θεραπείας και προσέγγισης αυτής και η συνεπαγόμενη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, αποτελούν πρωταρχικής σημασίας ανάγκες του έργου Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα αποτελέσει το έναυσμα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που θα κυμαίνεται από βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης (στάδιο 1) και θα καταλήγουν στην προσωποποίηση (στάδιο 5). Συγκεντρωτικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα, μαζί με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται: ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1) Υπηρεσίες πληροφόρησης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού (αλλά και των πολιτών) αναφορικά με τις ενέργειες της ΕΛΕΠΑΠ, των Παραρτημάτων και των συνεργαζόμενων φορέων, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΕΠΑΠ ΣΤΑΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 Σελίδα 14 από 122

15 2) Τηλεματική εξυπηρέτηση πολιτών και αιτημάτων αυτών 3) Υπηρεσίες αλληλοϋποστήριξης οικογενειών εξ αποστάσεως 5 5 Το πλήθος των ωφελουμένων/ χρηστών του έργου αναλύεται στη συνέχεια και διακρίνεται σε εσωτερικές (εντός του Φορέα) και εξωτερικές ομάδες άμεσα και έμμεσα ωφελουμένων. Συγκεκριμένα: Εσωτερικές ομάδες ωφελουμένων/ χρηστών Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος έργου θα ωφελήσει άμεσα το προσωπικό και τους θεραπευτές τόσο της ΕΛΕΠΑΠ και των Παραρτημάτων αυτής, όσο και των συνεργαζόμενων με αυτή φορέων, με τη διενέργεια προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της υπό ανάπτυξης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα προσανατολιστεί αφενός μεν στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και αφετέρου στην ενδυνάμωση δεξιοτήτων διαχείρισης της αλλαγής, για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή και διαχείριση των συστημάτων, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών που θα προκύψουν. Παράλληλα, η συσσωρευμένη γνώση, η καθημερινή ενασχόληση με τις πολυδιάστατες δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με την εμπειρία από την καθημερινή εφαρμογή των νέων ψηφιακών εργαλείων, θα αποτελέσει το καλύτερο εχέγγυο για την επάρκεια του Φορέα σε ανάλογα ζητήματα και δράσεις στο μέλλον. Εξωτερικές ομάδες ωφελουμένων/ χρηστών Μεταξύ των ωφελουμένων που θα αξιοποιήσουν και θα καρπωθούν τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου καταγράφονται οι εξής: Πληθυσμός με κινητική αναπηρία: o Υπηρεσίες τηλεματικής εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και τηλεφωνικής ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την αυτοματοποιημένη και άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων που θα υποβάλλονται μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών (τηλεφωνικό κέντρο με κατάλληλα προσαρμοσμένη εφαρμογή εξυπηρέτησης αιτημάτων). Απόρροια των εν λόγω υπηρεσιών αποτελεί η συρρίκνωση του χρόνου εξυπηρέτησης και η άρση των γεωγραφικών περιορισμών o Σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση των ατόμων με κινητική αναπηρία αναφορικά με το πρόβλημά τους, τις πρόσφατες εξελίξεις, τεχνικά ζητήματα που τους αφορούν κ.λπ Οι οικογένειες των ατόμων με κινητική αναπηρία και οι συνεργαζόμενοι φορείς o Εφαρμογή δυνατοτήτων τηλε-διάσκεψης με το προσωπικό και τους θεραπευτές ανεξαρτήτου γεωγραφικής τοποθεσίας. o Δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης Άλλοι φορείς, για τους οποίους το προκηρυσσόμενο έργο θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και μέσο διάδοσης καλών πρακτικών στο χώρο της ανάπτυξης τεχνολογικών υποδομών για τη διασύνδεση και την αύξηση της συνέργειας μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων και της προσωποποιημένης παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση του επίπεδου εξυπηρέτησης και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Σελίδα 15 από 122

16 Α.2.2. Αντικείμενο του Έργου Α Εισαγωγή Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι εργασίες και υπηρεσίες που απαιτούνται στα πλαίσια του προκηρυσσόμενου Έργου. Στο ακόλουθο διάγραμμα περιλαμβάνονται συνολικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, χωριζόμενες στις ομάδες χρηστών (παραρτήματα και πολίτες) που θα επωφεληθούν. Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση του Έργου διακρίνονται συνοπτικά στις παρακάτω κατηγορίες: Α Απαιτήσεις Προμήθειας Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος Για την εξασφάλιση των Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση (στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή) των βασικών στοιχείων εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος που παρουσιάζονται ακολούθως. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο πλαίσιο της προσφοράς του να αναλύσει επακριβώς τις ανάγκες που προκύπτουν από την προτεινόμενη εκ μέρους του τεχνική λύση και να περιγράψει με ακρίβεια το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής το οποίο θα απαιτηθεί για την παροχή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών Τηλεματικής & Τηλεδιάσκεψης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου και ειδικότερα: Σελίδα 16 από 122

17 Την προμήθεια τεσσάρων (4) Εξυπηρετητών, με το ανάλογο λογισμικό συστήματος, οι οποίοι θα φιλοξενούνται στο κεντρικό τμήμα των Αθηνών και στους οποίους θα εγκατασταθούν οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου: Εξυπηρετητής Διαδικτυακής Πύλης, για την υποστήριξη της δημιουργίας Δικτύου εξ' αποστάσεως αλληλοϋποστήριξης οικογενειών ατόμων με αναπηρία, και Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης Εξυπηρετητής εφαρμογών για την τηλεματική εξυπηρέτηση πολιτών - οικογενειών Εξυπηρετητής πληροφοριακού συστήματος για την αξιολόγηση και εκτίμηση των προγραμμάτων αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία Εξυπηρετητής Βάσεων Δεδομένων. Την προμήθεια ενός (1) Συστήματος Τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα εγκατασταθεί στο κεντρικό τμήμα της ΕΛΕΠΑΠ (τμήμα Αθήνας), συνοδευόμενο από λογισμικό τηλεδιάσκεψης για την διασύνδεση του κεντρικού τμήματος και των παραρτημάτων της ΕΛΕΠΑΠ. Την προμήθεια ψηφιακού ηχο-συστήματος και κάμερας υψηλής ευκρίνειας τόσο για το κεντρικό τμήμα όσο και για τα παραρτήματα της ΕΛΕΠΑΠ. Την προμήθεια τριών (3) HD LCD Video Displays προβολής των τηλεδιασκέψεων, εκ των οποίων ένα θα εγκατασταθεί στο κεντρικό τμήμα των Αθηνών, ένα στο παράρτημα Θεσσαλονίκης και ένα στο παράρτημα Ιωαννίνων. Την προμήθεια δέκα (10) προσωπικών υπολογιστών (desktop PC s) εφοδιασμένων με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό αυτοματισμού γραφείου τα οποία θα συμπληρώσουν τις απαραίτητες υποδομές για την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών Τηλεματικής και Τηλεδιάσκεψης. Την προμήθεια δύο (2) εκτυπωτών Laser για το κεντρικό τμήμα της ΕΛΕΠΑΠ. Λογισμικό antivirus για τους Εξυπηρετητές και τους Σταθμούς Εργασίας Λογισμικό Β.Δ. τελευταίας τεχνολογίας, ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Σημειώνεται ότι τόσο το λογισμικό που θα εγκατασταθεί στους εξυπηρετητές όσο και η hardware υποδομή, θα πρέπει να υποστηρίζουν την τεχνολογία virtualization. Η αρχιτεκτονική για την εγκατάσταση του λειτουργικού στους εξυπηρετητές εμφανίζεται στην Εικόνα 1. Η τεχνολογία που θα πρέπει να υποστηρίζουν τα λειτουργικά σύστημα είναι η hypervisor, η οποία επιτρέπει σε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα να τρέχουν στον ίδιο εξυπηρετητή. Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση των λογισμικών που είναι εγκατεστημένα σε έναν εξυπηρετητή και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των resources στον εξυπηρετητή. Καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναλύσουν την παραπάνω αρχιτεκτονική όπως και τον τρόπο υλοποίησης της. Σελίδα 17 από 122

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: 374135 Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : 26.000,00 ( β έ ΦΠΑ) 21.138,21 ( ί ΦΠΑ) CPV: 79341100, 79341400, 79342000, 79342200, 79341000. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα