Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας"

Transcript

1 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: Νίκης 4, GR Πληροφορίες: Μ. Κοτσάνη Τηλ: Fax: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση ηλεκτρονικών διεπαφών & λειτουργικών διαδικασιών σύνδεσης και υποδοχής των οικονομικών στοιχείων της Δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Υποστήριξη συστήματος και χρηστών μηχανογραφημένης λογιστικής τακτοποίησης» [Κωδ. ΟΠΣ: ] Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: έως 30 Νοεμβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτικά στοιχεία για το Έργο ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 1.2 Προϋπολογισμός Έργου 1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 1.4 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης 1.5 Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού 1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 3.3 Ισχύς Προσφορών 3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 4.2 Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 4.3 Απόρριψη Προσφορών 4.4 Διοικητικές Προσφυγές 4.5 Δικαίωμα Ματαίωσης του Διαγωνισμού 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Κατάρτιση & Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις 5.2 Παράδοση Παραλαβή Παραδοτέων 5.3 Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις 5.4 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης - Ποινικές Ρήτρες 2

3 5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου 5.6 Εκχώρηση Υπεργολαβίες 5.7 Εμπιστευτικότητα Εχεμύθεια 5.8 Πνευματικά Δικαιώματα - Κυριότητα 5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο 5.10 Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι.1 Πλαίσιο Υλοποίησης του έργου: Η δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» 1.1 Γενικά στοιχεία - Ορισμοί 1.2 Η πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» [κωδ. ΟΠΣ: ] 1.3 Εμπλεκόμενοι φορείς και ρόλοι 1.4 Σκοπός της δράσης 1.5 Αντικείμενο της δράσης 1.6 Ωφελούμενοι της δράσης 1.7 Σύνοψη διαδικασίας προετοιμασίας, εφαρμογής και ολοκλήρωσης της δράσης 1.8 Το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης 1.9 Διάρκεια της δράσης 1.10 Προϋπολογισμός της δράσης 1.11 Πιστοποίηση και πληρωμές της δράσης Ι.2 Αντικείμενο του Έργου Ι.3 Διάρκεια του Έργου Ι.4 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης - Παραδοτέα του Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΙ.1 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΙΙ.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΙΙΙ.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΙΙΙ.3 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΙΙΙ.4 Σχέδιο Σύμβασης 3

4 Συνοπτικά στοιχεία για το Έργο Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας [ΤΕΕ], ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) της πράξης με κωδ. ΟΠΣ ανέλαβε σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. [ΕΔΕΤ] την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης», της οποίας φορέας πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [ΓΓΤΤ] του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [ΥΠΥΜΕΔΙ]. Σκοπός της δράσης είναι η πρόσβαση των πολιτών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ], η μείωση του ψηφιακού χάσματος, η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου από πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού, με επιταγή [κουπόνι] ψηφιακής αλληλεγγύης, στους πολίτες που αιτήθηκαν και έλαβαν το Κοινωνικό Μέρισμα και κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης. Οι πολίτες αυτοί, θα έχουν τη δυνατότητα να: [a] [b] [c] Αποκτήσουν ή διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο [σταθερή ή δορυφορική, ή κινητή (mobile). Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ένα (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop. Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ]. Το υπό προκήρυξη Έργο αποσκοπεί στην ανάθεση των υπηρεσιών για την επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος λογιστικής διαχείρισης του ΤΕΕ και και την υποστήριξη της μηχανογραφικής λογιστικής τακτοποίησης των οικονομικών στοιχείων της Δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και αποπληρωμή της Δράσης. Αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την: α) επέκταση των ηλεκτρονικών διεπαφών και των πληροφοριακών διαδικασιών του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος λογιστικής διαχείρισης του ΤΕΕ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να μεταφέρονται on line (μέσω web service) οικονομικά στοιχεία της Δράσης στο λογιστικό σύστημα του ΤΕΕ από το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, β) υποστήριξη της μηχανογραφικής λογιστικής τακτοποίησης των οικονομικών στοιχείων της Δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η εντός του χρονοδιαγράμματος πληρωμή των Παρόχων / Προμηθευτών της Δράσης. Η Δράση, καθώς και το υπό προκήρυξη έργο, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση » [ΕΠΨΣ], με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης]. 4

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι [Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου] και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση » που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI2007GR161PO002/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ Ολοι οι όροι της παρούσας Διακήρυξης είναι ουσιώδεις και τίθενται επί ποινή αποκλεισμού. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στο κεφ. 1.3 της παρούσας. 1.2 Προϋπολογισμός Έργου Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση » του ΕΣΠΑ, με πόρους της Ελλάδας (εθνική συμμετοχή) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή). Ο Προϋπολογισμός του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ [73.800,00 ], συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ ,0 ] και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης 2013ΣΕ Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός διέπεται από το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο: i. το ΠΔ της 27-11/ (ΦΕΚ 430/Α ) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ii. iii. iv. το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/Α ) «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κτλ», αναλογικά εφαρμοζόμενο, το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αναλογικά εφαρμοζόμενο, 5

6 v. το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», vi. vii. viii. ix. το Π.Δ. 60/ (ΦΕΚ 64/Α ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», εφαρμοζόμενο συμπληρωματικά στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α /2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει, το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / 2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α /2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, x. το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», όπως ισχύει, xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. το Ν.2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, άρθρο 18 το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) «Κώδικας ΦΠΑ» (άρθρο 22 παρ.1 περ.ιβ) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ως ισχύει, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει, τη με αριθμό 7725/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής, 6

7 xvii. xviii. xix. xx. xxi. xxii. xxiii. xxiv. xxv. xxvi. xxvii. την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO002, όπως ισχύει, το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη με αρ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Aπόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά, τη με αρ /ΨΣ 8809-Γ/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού σχεδιασμού για τον ορισμό του ΤΕΕ ως Δικαιούχου, η οποία ισχύει για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, την Πρόσκληση υπ αριθ /ΨΣ3433-Α2, με κωδικό 49, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση » για την υποβολή προτάσεων, όπως εκάστοτε ισχύει τη ΚΥΑ υπ αριθ /51/ (ΦΕΚ Β 3315/ ) «Δράση ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΥΓΚΛΙΣΗΣ» των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας την Απόφαση υπ αριθ. Γ8/Σ20/ (ΑΔΑ: 7ΛΝ146Ψ842-ΥΡΖ) της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΔΕ/ΤΕΕ) για την ανάληψη από το ΤΕΕ της υλοποίησης της εν λόγω δράσης. την Απόφαση Ένταξης υπ αριθ /ΨΣ7807-Α2/ (ΑΔΑ: 7ΟΦΣ1-8ΧΙ) της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» και κωδ. ΟΠΣ , όπως ισχύει. την Απόφαση υπ αριθ. Γ1/Σ33/ (ΑΔΑ: 6Δ2746Ω842-5ΚΜ) της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΔΕ/ΤΕΕ) για την έγκριση και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τη με αρ. πρωτ. 267/ (ΑΔΑ ΨΨΖΘ46Ψ842-ΜΧ0) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης», τη ΣΑΕ Ε0638 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο κωδικό πράξης 2013ΣΕ συνολικού προϋπολογισμού ,28 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 7

8 xxviii. xxix. xxx. xxxi. τη με αρ. Γ2/Σ33/2014 [ΑΔΑ: 6Δ2746Ψ842-5ΚΜ] Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, την Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών για το έτος 2015, τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/62/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Υποστήριξη προμηθευτών-λογιστική εκκαθάριση Επαλήθευση επιλεξιμότητας δαπανών-αξιολόγηση δράσης- Δειγματοληπτικός έλεγχος ωφελουμένων» στο Πλαίσιο της πράξης με κωδ. ΟΠΣ , ύψους 2.246,220. το γεγονός ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η δε δαπάνη του θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 8

9 1.4 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 1. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις Περίληψη της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο (Ναυτεμπορική και Χρηματιστήριο) στις Τα έξοδα της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνουν το ΤΕΕ. Επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στις στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http :// portal.tee. gr / portal / page / portal/oikonomiko / prom και περίληψή της αναρτήθηκε στο ισόγειο της έδρας του ΤΕΕ στην Αθήνα [πίνακας ανακοινώσεων]. 1.5 Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στην οδό Νίκης 4 στην Αθήνα, στον 7 ο όροφο, την και ώρα 11:00 π.μ 1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την Προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών την ημερομηνία και ώρα έναρξης του διαγωνισμού [βλ. κεφ 1.5], είτε αποστέλλοντάς την με οποιονδήποτε τρόπο στο Τμήμα Προμηθειών του ΤΕΕ, στην οδό Νίκης 4, Αθήνα, στον 3 ο όροφο, στο γραφείο 305, από το οποίο παραλαμβάνεται απόδειξη μέχρι την προηγούμενη (εργάσιμη) της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή έως την και ώρα 15:00. Προσφορές, που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Η Διακήρυξη θα διατίθεται δωρεάν σε έντυπη μορφή από την έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Νίκης 4, GR Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, μέχρι την και ώρα 15:00. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http :// portal.tee. gr / portal / page / portal/oikonomiko / prom σε ηλεκτρονική μορφή. 1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την Τα ερωτήματα υποβάλλονται με επιστολή, ή με fax στο ή με στη διεύθυνση: central.tee. gr. 9

10 Συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στη δ/νση (http :// portal.tee. gr / portal/ page / portal /oikonomiko / prom) της Αναθέτουσας Αρχής. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περιπτώσεις ουσιαστικών αλλαγών του κειμένου της Διακήρυξης, σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και θα δημοσιευτεί στον Τύπο. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες (ενώσεις φυσικών, νομικών προσώπων και συνεταιρισμών), τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα κεφ. 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της παρούσας. Στην περίπτωση κοινοπραξιών, δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αν η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνει σε κοινοπραξία, τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη με την οποία θα καθορίζονται οι υποχρεώσεις τους. 2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και η προσφορά τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των κεφ. 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής, 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας, ή/και εμπίπτουν στις κατηγορίες αποκλεισμού όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., ήτοι τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (3.690 ευρώ) β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνονται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσης της στο ταχυδρομείο, ο υποψήφιος: 10

11 i. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. ii. iii. iv. Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. v. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του. vi. vii. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007. Η Προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. Διευκρινίζεται ότι: - Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι στην υποβολή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης είναι: Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. - Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υπογράφεται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και επί πλέον να αναφέρει ότι από κοινού τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 11

12 γ) Το παραστατικό εκπροσώπησης, εφ όσον ο υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του. 2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά: i. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου του υποψήφιου αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, σχετικά με ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. ii. iii. iv. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για τους: Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του. Tα πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, η εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. v. Bεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του υποψηφίου Αναδόχου από τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν, επιπλέον, να καταθέσουν, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων σε επικυρωμένα 12

13 αντίγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη ίδρυση και η λειτουργία τους, καθώς επίσης και ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, ο/οι οποίος/οι τα δεσμεύουν με την υπογραφή τους για την υπογραφή της σύμβασης, αναλόγως της νομικής μορφής τους. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν, επιπλέον, να καταθέσουν την Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές της. Οι συνεταιρισμοί, εκτός των ανωτέρω, οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση, ανάλογα με την περίπτωση. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει: i. Να διαθέτει οργανωτική δομή με αρμοδιότητες στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, στην τεχνική υποστήριξη συστημάτων λογιστικού ΝΠΔΔ, στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΚΠΣ και ΕΣΠΑ ή ισοδύναμη δομή που να καλύπτει τα παραπάνω. ii. iii. Nα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση 2 έργων τα οποία να εκπληρώνουν τις διαδικασίες της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα. H Ομάδα Εργου του Υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να στελεχώνεται με ανθρώπινο δυναμικό του Υποψηφίου Αναδόχου που συνδέεται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με υποχρέωση του αναδόχου να το διαθέσει στο ΤΕΕ για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τα στελέχη του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να διαθέτουν προσόντα, επαγγελματική εμπειρία και διαθεσιμότητα, ώστε να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου και ειδικότερα να γνωρίζουν τις νομικές διαδικασίες μηχανογραφικής λογιστικής των ΝΠΔΔ, τις τεχνολογικές διαδικασίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών διεπαφών, καθώς και τις ιδιαίτερες διαδικασίες λογιστικής μηχανογραφικής τακτοποίησης των οικονομικών στοιχείων της δράσης. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ ελάχιστον: - Υπεύθυνος Έργου (project manager): να είναι απόφοιτος ΑΕΙ, να διαθέτει τουλάχιστον 2ετή εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμφερών υπηρεσιών 13

14 και να έχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στη διαχείριση έργων με περιεχόμενο τις υπηρεσίες ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών. - Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης, ο οποίος θα έχει τη συνολική και επιτόπια εποπτεία των εργασιών της επέκτασης, της εκπαίδευσης και της υποστήριξης των χρηστών: να έχει τουλάχιστον 10ετή εξειδικευμένη εμπειρία στο σύνολο των υπηρεσιών υλοποίησης του αντικειμένου του έργου και ειδικότερα στη μηχανογραφημένη λογιστική των ΝΠΔΔ. - Προγραμματιστές / Αναλυτές (τουλάχιστον 2): να είναι κάτοχοι πτυχίων πληροφορικής και να έχουν τουλάχιστον 5ετή εξειδικευμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών διεπαφών. - Εκπαιδευτές: να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και να έχουν τουλάχιστον 3ετή εξειδικευμένη εμπειρία στην κατάρτιση χρηστών και ειδικότερα, στην κατάρτιση χρηστών στη μηχανογραφημένη λογιστική των ΝΠΔΔ, στις λειτουργικές διαδικασίες εκπλήρωσης των λογιστικών πράξεων των ΝΠΔΔ και στις διαδικασίες της λογιστικής πληροφοριακής ροής αποπεράτωσης των οικονομικών τακτοποιήσεων. - Στελέχη Υποστήριξης: να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και να γνωρίζουν τις διαδικασίες μηχανογραφικής λογιστικής τακτοποίησης των ΝΠΔΔ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (μέσα στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: α) Παρουσίαση των παρακάτω χαρακτηριστικών [προφίλ] του υποψήφιου Αναδόχου: - επιχειρηματική δομή, συνεργασίες - τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης - προϊόντα και υπηρεσίες - μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί με σαφή αναφορά στις οντότητες, οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής. β) Εγγραφη πιστοποίηση τεχνικής ικανότητας από τον κατασκευαστή των υφισταμένων εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης του ΤΕΕ. γ) Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο να δηλώνει τα δύο [2] τουλάχιστον έργα που να εκπληρώνουν τις διαδικασίες διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα. Ο κατάλογος των κυριότερων έργων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον πελάτη, σύντομη περιγραφή του έργου, διάρκεια εκτέλεσης [από-έως], ολοκλήρωση ή μη του έργου και προϋπολογισμό του έργου. 14

15 Με τον κατάλογο συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς και έγγραφα (σε πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένα) από τα οποία να αποδεικνύεται η εκτέλεση/συμμετοχή και η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των 2 αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργο (πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, βεβαίωση περαίωσης εργασιών, βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.) δ) Σύντομα Βιογραφικά σημειώματα του Υπεύθυνου Έργου, του Υπεύθυνου Υλοποίησης και των στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Εργου του υποψηφίου Αναδόχου, βάσει του Yποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙΙ.2 της παρούσας, από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία κάθε μέλους, σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει από το ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην ομάδα Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση Προσώπων, τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, ενώ οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη. 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την Προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών την ημερομηνία και ώρα έναρξης του διαγωνισμού [βλ. κεφ 1.5], είτε αποστέλλοντάς την με οποιονδήποτε τρόπο στο Τμήμα Προμηθειών του ΤΕΕ, στην οδό Νίκης 4, Αθήνα, στον 3 ο όροφο, στο γραφείο 305, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού [βλ. κεφ 1.6]. Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές, που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν λαμβάνονται υπόψη, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστούν για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε τροποποίησή της. 15

16 3.2 Περιεχόμενο Προσφορών Κάθε Προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι σαφής και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων / Κοινοπραξίας, η κοινή προσφορά πρέπει να υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της είτε από εκπρόσωπό της εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών (άρθρο 7, Π.Δ. 118/2007). Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρει την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ:. «Επέκταση ηλεκτρονικών διεπαφών & λειτουργικών διαδικασιών σύνδεσης και Υποδοχής των Οικονομικών Στοιχείων της Δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Υποστήριξη συστήματος και χρηστών μηχανογραφημένης λογιστικής τακτοποίησης» [κωδ. ΟΠΣ: ] AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Νίκης 4, GR Αθήνα, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :.. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: [α] Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής Ο φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) απλό αντίγραφο, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στα: - κεφ. 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 16

17 - κεφ. 2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της παρούσας. [β] Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς περιέχει φωτοαντίγραφο του Παραρτήματος Ι [Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Εργου], υπογεγγραμμένο και σφραγισμένο από τον υποψήφιο ανάδοχο σε κάθε σελίδα, το οποίο επέχει θέση αποδοχής του συνόλου του Αντικειμένου και των Προδιαγραφών που περιέχονται σε αυτό. [γ] Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς είναι ξεχωριστός και σφραγισμένος, επί ποινή αποκλεισμού και φέρει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Περιέχει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) απλό αντίγραφο, σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ.1 της παρούσας, στον οποίο η προσφερόμενη τελική τιμή των στηλών [Ε & ΣΤ - Τιμή χωρίς ΦΠΑ] δίδεται σε ΕΥΡΩ μέχρι και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 3.3 Ισχύς Προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παρατείνεται εγγράφως, εφ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για διάστημα επιπλέον εκατόν είκοσι (120) ημερών. Μετά τη λήξη της παράτασης αυτής, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. Αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, τότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφ όσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 3.4 Εναλλακτικές Προσφορές Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και, σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 17

18 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η Προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών ή προϊόντων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ ( ). Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών προβαίνει στην αποσφράγιση των Προσφορών, δημόσια, στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο κεφ. 1.5 της παρούσας, οπότε δύνανται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά στο διαγωνισμό, είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 1. Ανοίγεται σε δημόσια συνεδρίαση ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς και αποσφραγίζεται ο φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία που περιέχει κατά φύλλο. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται όλα τα έγγραφά που περιέχει επίσης κατά φύλλο. 18

19 Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή, και αφού σφραγιστούν τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται προς φύλαξη στην Υπηρεσία. Μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό και υποβάλλει την εισήγησή της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ], το οποίο και αποφαίνεται σχετικά με την αποδοχή ή μη των προσφορών. 2. Στη συνέχεια η Επιτροπή, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας στην οποία ορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα, αποσφραγίζει τους φακέλους Οικονομικής Προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων των οποίων η Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς των υπολοίπων δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, να ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό και τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά των παραδεκτών οικονομικών προσφορών. Η Επιτροπή υποβάλλει την εισήγησή της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ], το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 3. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός καλείται να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που καθορίζονται στο κεφ. 2.4 της παρούσας, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα [1] πρωτότυπο και ένα [1] απλό αντίγραφο. Η αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της Προσφοράς λαμβάνεται υπ όψιν αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, και ο επικρατέστερος προς κατακύρωση του έργου είναι υποψήφιος, του οποίου: 19

20 - η Τεχνική Προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στην παρούσα Διακήρυξη ουσιώδεις όρους, - τα Δικαιολογητικά έχουν κριθεί πλήρη και νόμιμα και σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, - η Οικονομική Προσφορά είναι στο σύνολό της η χαμηλότερη τιμή. 4.2 Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η οποία γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 1. Η Επιτροπή, κατά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, αποσφραγίζει το φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφει δε σφραγίζει όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Στη διαδικασία αυτή καλούνται και δύνανται να παρίστανται όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή Οικονομική Προσφορά, οι οποίοι και λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σύμφωνα με το κεφ. 2.4 της παρούσας. 2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφαίνεται για την πληρότητα και νομιμότητα του συνόλου των δικαιολογητικών, συντάσσει Πρακτικό και υποβάλλει την εισήγησή της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ], το οποίο και αποφαίνεται σχετικά. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ] για την κατακύρωση του διαγωνισμού κοινοποιείται στους συμμετέχοντες που είχαν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών. Με την ίδια Απόφασή της σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός για την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με το κεφ. 5.1 της παρούσας. 4.3 Απόρριψη Προσφορών Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου [ΔΕ/ΤΕΕ] της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στην παρούσα. 4.4 Διοικητικές Προσφυγές 20

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μονάδα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων Αθήνα,28.03.2012 Αριθ. Δ/ξης :05/2012 Ταχ. Δ/νση: Λαμψάκου 5, TK 11528, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Βλαχοπούλου URL: www.ikpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα