ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012 Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισµός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των µεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παρ. 8 του άρθρου 19 Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α). 2. Του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 40 του Ν. 3982/2011 και το άρθρο 19 παρ. 5 του Νόµου 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α). 3. Του Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α) «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου κ.λπ.», όπως ισχύει. 4. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού. 5. Του Π.. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α) «ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 7. Toυ Π.. 27/96 (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.. 122/2004 (ΦΕΚ 85Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού». 1

2 8. Του Π.. 185/2009 (ΦΕΚ 213Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 9. Του Π.. 189/09 (ΦΕΚ 221Α) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 10. Του Π.. 96/10 (ΦΕΚ 170Α) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 11. Του Π.. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α) «ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς». 12. Του Π.. 229/1986 (Α 96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π 396/1989 (Α 172) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το Π.. 342/1990 (Α 135) και το Π 189/1995 (Α 99) «Συµπλήρωση και τροποποίηση του Π 396/89 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/95 (Α 261) «Νέοι χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί και άλλες διατάξεις» και του Π. 182/2005 (Α 230) «ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 13. Της υπ αριθµ. Υ13/ (ΦΕΚ Β 2740) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ αρ. 19 παρ. 1 Ν. 3982/2011 Άρθρο 1 ικαιολογητικά για την υποβολή της Υπεύθυνης ήλωσης του άρθρου 19παρ.1 του Ν. 3982/ Γενικά ικαιολογητικά: α. Ερωτηµατολόγιο (συµπληρωµένο) (Παράρτηµα I). 2

3 β. Υπεύθυνη ήλωση (συµπληρωµένη) (Παράρτηµα IIΙ). γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις (ΠΠ ) για την συγκεκριµένη δραστηριότητα. δ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή. 2. Ειδικά ικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούµενα): α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β /2006), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίµων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των µονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της µε στοιχεία ΦΕΚ 578Β /1991, όπως ισχύει και της ΥΑ 3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β /1993) αντίστοιχα. β. Σύµφωνη γνώµη υγειονοµικής καταλληλότητας από την αρµόδια υπηρεσία υγείας, σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ /860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει. γ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις ιευθύνσεις Εµπορίου ή το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή άδεια της ιεύθυνσης Κτηνιατρικής. δ. Αντίγραφο Οικοδοµικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόµενο κτίριο. ε. Υπεύθυνη ήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάµενο κτίριο, σχετικά µε τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθµό της υφιστάµενης οικοδοµικής άδειας, καθώς και τη µη απαίτηση έκδοσης νέας. στ. Κανονισµός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της µονάδας εντός πολυώροφης οικοδοµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη ήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισµός και ότι ο ίδιος συµφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας. ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµασίας για τους ατµολέβητες ή τις ατµογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α 90). η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαµενών υγραερίου σύµφωνα µε την Υ.Α. 3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο , όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η µονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου. θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό. Άρθρο 2 ιαδικασία για την υποβολή της Υπεύθυνης ήλωσης του άρθρου 19 παρ.1 του Ν. 3982/ Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει συµπληρωµένο το Ερωτηµατολόγιο που προµηθεύεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών χορηγεί σε αυτόν άπαξ απάντηση (Παράρτηµα ΙΙA), στην οποία αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.). 2. Ο ενδιαφερόµενος, είτε µετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής επί του Ερωτηµατολογίου, είτε αυτοτελώς µε ευθύνη του, υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (µελέτες, σχεδιαγράµµατα κ.λπ.) στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία, εντός δέκα 3

4 (10) ηµερών, ελέγχει την τυπική πληρότητά τους και τα µεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στο φάκελο του ενδιαφεροµένου, τις δε µελέτες κ.λπ. διαβιβάζει στις συναρµόδιες υπηρεσίες, µε σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειµένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόµενες εγκρίσεις, βεβαιώσεις κ.λπ, εντός των προβλεποµένων προθεσµιών. Σε περίπτωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας µία σειρά θεωρηµένων σχεδιαγραµµάτων κοινοποιείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. Σε περίπτωση που τα επιµέρους δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί εντός των προβλεποµένων στο άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 3982/11 προθεσµιών δύναται, µε εξαίρεση τη βεβαίωση χρήσης γης, να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη ήλωση του φορέα ότι τηρούνται οι προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας για καθένα από αυτά. 3. Μετά τη συγκέντρωση των εγκρίσεων κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή µετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεποµένων προθεσµιών, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών η Αδειοδοτούσα Αρχή ειδοποιεί τον ενδιαφερόµενο να καταθέσει την Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 19 παρ.1 του Ν. 3982/2011, µαζί µε το σχετικό παράβολο. Η κατάθεση της ως άνω Υπεύθυνης ήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Η κατάθεση της Υπεύθυνης ήλωσης εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τα δικαιολογητικά ή έχουν παρέλθει άπρακτες οι σχετικές προθεσµίες, γίνεται και χωρίς την προηγούµενη ειδοποίηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. 4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του περιεχοµένου της ως άνω Υπεύθυνης ήλωσης. Ο εν λόγω έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα, την ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών εσµεύσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από το περιεχόµενο της Υπεύθυνης ήλωσης ως προς τα στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29. Η προθεσµία που χορηγείται για την άρση των παρεκκλίσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας αυτής είναι δυνατή η λειτουργία της µονάδας µε όρους και περιορισµούς που περιλαµβάνονται στην απόφαση µε την οποία χορηγείται η προθεσµία. Σε περίπτωση που δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι και περιορισµοί που έχουν τεθεί σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο παύει η ισχύς της θεωρηµένης Υπεύθυνης ήλωσης και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου Ο κατά περίπτωση επιτόπιος έλεγχος, που διενεργείται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, αφορά τουλάχιστον ποσοστό 20% των επιχειρήσεων που κατέθεσαν την Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3982/2011 κατά το προηγούµενο δίµηνο. Η επιλογή τους γίνεται µε τυχαία κλήρωση µία µέρα πριν την ηµεροµηνία ελέγχου, η οποία έχει καθοριστεί µετά από σχετικό διµηνιαίο προγραµµατισµό της υπηρεσίας, στον οποίο προσδιορίζεται το πλήθος των ελέγχων και οι ηµεροµηνίες ελέγχων. Η κλήρωση γίνεται ως εξής. α) Οι υπεύθυνες δηλώσεις καταχωρούνται µε αύξοντα αριθµό σε Ειδικό Κατάλογο που ετοιµάζει η Αδειοδοτούσα Αρχή µε τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου. β) Στο τέλος κάθε διµήνου το οποίο αρχίζει να προσµετράται από τον επόµενο µήνα έκδοσης της παρούσης µε τη βοήθεια της κατάλληλης συνάρτησης του υπολογιστικού φύλου, επιλέγεται µε τυχαίο τρόπο το πλήθος των δηλώσεων στις οποίες θα διενεργηθεί ο επιτόπου έλεγχος την επόµενη µέρα, µε ελάχιστο αριθµό τη µια επιχείρηση. γ) Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριµελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό. δ) Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο δήλωση που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαµβάνεται. Στο Παράρτηµα VI της παρούσης παρατίθεται παράδειγµα εφαρµογής. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ άρ. 19 παρ. 3-5 Ν. 3982/2011 Άρθρο 3 ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης 1. Γενικά ικαιολογητικά : α. Ερωτηµατολόγιο (συµπληρωµένο) (Παράρτηµα Ι). β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις (ΠΠ ) για την συγκεκριµένη δραστηριότητα. γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή. δ. Μελέτη εγκατάστασης, σύµφωνα µε το Β.. της 15/ (ΦΕΚ 208 Α ), στην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύς είναι µεγαλύτερη των 22 KW (κινητήρια) ή των 50 KW (θερµική). 2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούµενα) : α. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό, διάγραµµα κάλυψης, κάτοψη, τοµές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας. β. Υπεύθυνη ήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάµενο κτίριο, σχετικά µε τη στατική επάρκεια, τη βιοµηχανικήβιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθµό της υφιστάµενης οικοδοµικής αδείας, καθώς και τη µη απαίτηση έκδοσης νέας γ. Κανονισµός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της µονάδας εντός πολυώροφης οικοδοµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη ήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισµός και ότι ο ίδιος συµφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας. δ. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEΖO, σύµφωνα µε την υπ αριθµ /613/2007 (ΦΕΚ 376Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση. ε. Γνώµη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του Ερωτηµατολογίου, εφόσον απαιτείται. Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλονται επιπλέον και στοιχεία τεκµηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 5

6 ιαδικασία για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 3982/ Ο ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον επιθυµεί να λάβει τεκµηριωµένα τις σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας εγκατάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή συνοδευόµενη από συµπληρωµένο Ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Ι) της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί σε αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών απάντηση (Παράρτηµα IIB), στην οποία αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.). 2. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (µελέτες, σχεδιαγράµµατα κ.λπ.) στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει τη πληρότητά τους και τα µεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του ενδιαφεροµένου, τις δε µελέτες κ.λπ. διαβιβάζει εντός δέκα (10) ηµερών στις συναρµόδιες υπηρεσίες, µε σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειµένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόµενες εγκρίσεις, γνώµες, βεβαιώσεις κλπ, εντός των προβλεποµένων προθεσµιών. 3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο των δικαιολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωµοδοτήσεων κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή µετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεποµένων για την χορήγησή τους προθεσµιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών απόφαση ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήµατος. 4. Στην άδεια εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των όρων ή περιορισµών που τυχόν αυτή θέτει, αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόµενα παράβολα που πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος για τη λειτουργία της δραστηριότητας. 5. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της ορθότητας του Ερωτηµατολογίου, της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση µονάδας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την επιθεώρηση παρεκκλίσεις από το περιεχόµενο του Ερωτηµατολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυµβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσµία προς άρση των διαπιστωµένων παρεκκλίσεων, εφόσον αυτή είναι εφικτή, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση µη άρσης αυτών. Εφόσον δεν είναι εφικτή η άρση των παρεκκλίσεων ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης. Άρθρο 5 ιαδικασία για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των δραστηριοτήτων του άρθρου 19παρ. 4 και 5 του Ν. 3982/ Ο ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας εγκατάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή συνοδευόµενη από συµπληρωµένο Ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Ι). Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί σε αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών απάντηση (Παράρτηµα IIB), στην οποία αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.) 2. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (µελέτες, σχεδιαγράµµατα κ.λπ.) στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει τη πληρότητά τους και τα µεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του ενδιαφεροµένου, τις δε µελέτες κ.λπ. διαβιβάζει εντός δέκα (10) ηµερών στις συναρµόδιες υπηρεσίες, µε σχετικό αποδεικτικό 6

7 παραλαβής, προκειµένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόµενες εγκρίσεις, γνώµες, βεβαιώσεις κλπ, εντός των προβλεποµένων προθεσµιών. 3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο των δικαιολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωµοδοτήσεων κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή µετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόµενων για την χορήγησή τους προθεσµιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών επιθεώρηση, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση µονάδας και εκδίδει την άδεια. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την επιθεώρηση παρεκκλίσεις από το περιεχόµενο του Ερωτηµατολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυµβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσµία προς άρση των διαπιστωµένων παρεκκλίσεων, εφόσον αυτή είναι εφικτή, προκειµένου να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση µη άρσης των παρεκκλίσεων. Εφόσον δεν είναι εφικτή η άρση των παρεκκλίσεων απορρίπτεται το αίτηµα περί άδειας εγκατάστασης. 4. Στην άδεια εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των όρων ή περιορισµών που τυχόν αυτή θέτει, αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόµενα παράβολα που πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος αναφορικά µε την νόµιµη έναρξη λειτουργίας. Άρθρο 6 ικαιολογητικά για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων των διατάξεων του άρ. 19 παρ. 3-5 Ν. 3982/ Γενικά ικαιολογητικά : α. Υπεύθυνη ήλωση του φορέα µε την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύµφωνα µε τους όρους της άδειας εγκατάστασης (Παράρτηµα IV). Η ως άνω Υπεύθυνη ήλωση υποβάλλεται i) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 3 και ii) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 4 εφόσον όµως υποβληθεί εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας ορίζεται στο άρθρο 8. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την λειτουργία της µονάδας υποβάλλεται αίτηµα από τον φορέα για την έκδοση άδειας λειτουργίας. β. Υπεύθυνη ήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιµοποιήσει κατά νόµο. γ. Υπεύθυνη ήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας µηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύµφωνα µε την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόµενα έργα εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες. 2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούµενα) : α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β /2006), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίµων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των µονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της µε στοιχεία ΦΕΚ 578Β /1991, όπως ισχύει και της ΥΑ 3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β /1993) αντίστοιχα. 7

8 β. Υπεύθυνη ήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρµόδιο κατά νόµο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP). γ. Σύµφωνη γνώµη υγειονοµικής καταλληλότητας από την αρµόδια υπηρεσία υγείας, σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ /860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει. δ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις ιευθύνσεις Εµπορίου ή το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή άδεια της ιεύθυνσης Κτηνιατρικής.. ε. Αντίγραφο Οικοδοµικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόµενο κτήριο. στ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµασίας για τους ατµολέβητες ή τις ατµογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α 90). ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαµενών υγραερίου σύµφωνα µε την Υ.Α. 3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο , όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η µονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου. η. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό. θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση. ι. Άδεια κατασκευής λιµενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας. ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του. Άρθρο 7 ιαδικασία για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 3982/ Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή την ανωτέρω υπό (α) της παρ. 1 του άρθρου 6 αναφερόµενη Υπεύθυνη ήλωση, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για τα οποία είχε ενηµερωθεί µε σχετική ρητή αναφορά επί της αδείας εγκατάστασης. Σε περίπτωση που τα επιµέρους δικαιολογητικά, εκτός της άδειας υπό στοιχείο ι, δεν έχουν εκδοθεί εντός των προβλεποµένων στο άρθρο 25 παρ. 3 προθεσµιών δύναται να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου ότι τηρούνται οι προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας για καθένα από αυτά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά τους και βεβαιώνει σε αντίγραφο της Υπεύθυνης ήλωσης την κατάθεση αυτής. Ο ενδιαφερόµενος (φορέας) υποχρεούται να τηρεί το εν λόγω αντίγραφο επί του οποίου βεβαιώνεται η κατάθεση της ήλωσης, αντί αδείας. 2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεση της δήλωσης, διενεργεί επιθεώρηση για την διαπίστωση της τήρησης ή µη των όρων της άδειας εγκατάστασης και ενηµερώνει σχετικά για τα αποτελέσµατά της, εγγράφως ή /και ηλεκτρονικά, τον φορέα. Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν τη µονάδα µη συµβατή µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3982/2001 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτών, η Αδειοδοτούσα Αρχή ενηµερώνει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόµενο για έκφραση απόψεων επ αυτών, σε τακτή προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, προκειµένου να ληφθούν υπόψη από την Αδειοδοτούσα Αρχή είτε για να εφαρµόσει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 όταν κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων, είτε για να εφαρµόσει τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και να χορηγήσει προθεσµία για την άρση τους. Η προθεσµία που χορηγείται για την άρση των παρεκκλίσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. Κατά τη διάρκεια της 8

9 προθεσµίας αυτής είναι δυνατή η λειτουργία της µονάδας µε όρους και περιορισµούς που περιλαµβάνονται στην απόφαση µε την οποία χορηγείται η προθεσµία. Σε περίπτωση που δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι και περιορισµοί που έχουν τεθεί σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο παύει η ισχύς της θεωρηµένης Υπεύθυνης ήλωσης και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29. Άρθρο 8 ιαδικασία για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 σε περίπτωση υποβολής εγγυητικής επιστολής 1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή την ανωτέρω υπό στοιχείο (α) Υπεύθυνη ήλωση (Παράρτηµα V) συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για τα οποία είχε ενηµερωθεί µε σχετική ρητή αναφορά επί της αδείας εγκατάστασης καθώς και την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 3982/2011. Η εγγυητική επιστολή είναι τρίµηνης τουλάχιστον διάρκειας και καθορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού και εφόσον πρόκειται για αποθήκη σε ποσό ίσο µε την αποθηκευτική ικανότητα της σε κυβικά µέτρα πολλαπλασιασµένη επί 200. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής και στις δύο περιπτώσεις δεν µπορεί να είναι κατώτερο των πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ). Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητα των δικαιολογητικών και βεβαιώνει σε αντίγραφο της Υπεύθυνης ήλωσης την κατάθεση αυτής. Ο ενδιαφερόµενος (φορέας) υποχρεούται να τηρεί το εν λόγω αντίγραφο επί του οποίου βεβαιώνεται η κατάθεση της ήλωσης, αντί αδείας. 2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεση της δήλωσης, διενεργεί επιθεώρηση για την διαπίστωση της τήρησης ή µη των όρων της άδειας εγκατάστασης και ενηµερώνει σχετικά για τα αποτελέσµατά της, εγγράφως ή /και ηλεκτρονικά, τον φορέα. Εφόσον από την επιθεώρηση προκύψει η σαφής τήρηση των όρων της άδειας εγκατάστασης, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον φορέα µε την ολοκλήρωση της επιθεώρησης. Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν τη µονάδα µη συµβατή µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτών, η Αδειοδοτούσα Αρχή ενηµερώνει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόµενο για έκφραση απόψεων επ αυτών, σε τακτή προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, προκειµένου να ληφθούν υπόψη από την Αδειοδοτούσα Αρχή, είτε για να εφαρµόσει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 όταν κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων µε ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, είτε να εφαρµόσει τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και να χορηγεί προθεσµία για την άρση τους. Η προθεσµία που χορηγείται για την άρση των παρεκκλίσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας αυτής η εγγυητική επιστολή παραµένει στην κατοχή της Αδειοδοτούσας Αρχής και ανανεώνεται, εφόσον λήξει, η διάρκεια της, είναι δε δυνατή η λειτουργία της µονάδας µε όρους και περιορισµούς που περιλαµβάνονται στην απόφαση µε την οποία χορηγείται η προθεσµία. Σε περίπτωση που δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις παύει η ισχύς της θεωρηµένης Υπεύθυνης ήλωσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 και καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή. Άρθρο 9 ιαδικασία για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων (i) του άρθρου 19 παρ. 4 Ν. 3982/2011 (σε περίπτωση µη υποβολής εγγυητικής επιστολής) και (ii) του άρθρου 19 παρ. 5 Ν. 3982/2011 9

10 1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για τα οποία είχε ενηµερωθεί µε σχετική ρητή αναφορά επί της αδείας εγκατάστασης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητα των δικαιολογητικών και βεβαιώνει την κατάθεση αυτών. 2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, (i) εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης (στην περίπτωση δραστηριότητας του άρθρου 19 παρ. 4 Ν. 3982/2011 και εφόσον δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο εγγυητική επιστολή) ή (ii) εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης (στην περίπτωση δραστηριότητας του άρθρου 19 παρ. 5 Ν. 3982/2011), διενεργεί επιθεώρηση για την διαπίστωση της τήρησης ή µη της των όρων της άδειας εγκατάστασης και ενηµερώνει σχετικά για τα αποτελέσµατά της, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόµενο. Εφόσον από την επιθεώρηση διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και περιορισµών που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση προκύψουν παρεκκλίσεις από τους όρους της αδείας εγκατάστασης, ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 3982/2011. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Άρθρο Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις σε κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 στις εξής περιπτώσεις: α) για να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1-5 του Ν. 3982/2011 και τη διαδικασία των προηγούµενων άρθρων. β) δειγµατοληπτικά βάσει ετήσιου προγράµµατος που συντάσσει και γ) µετά από έγγραφη επώνυµη καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται από µονοµελή ή πολυµελή όργανα, µετά από ειδική έγγραφη εντολή της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των Επιθεωρητών, του παρέχοντος την εντολή, η ηµεροµηνία του ελέγχου και η µονάδα που θα ελεγχθεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις β και γ η Αδειοδοτούσα Αρχή µπορεί να προσφεύγει στους Επιθεωρητές του Μητρώου Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών ή στη συνδροµή και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων συντάσσονται σχετικές εκθέσεις για την διαπίστωση της τήρησης ή µη των όρων που έχουν τεθεί για τη λειτουργία. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήµατα από την λειτουργία των µονάδων ή παρεκκλίσεις από τους όρους λειτουργίας τους, εφαρµόζονται κατά περίπτωση, ανάλογα µε την κατηγορία της µονάδας οι διατάξεις των άρθρων 22 και 29 του Ν. 3982/ Στις δραστηριότητες που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3982/2011 διενεργούνται επίσης και περιοδικές επιθεωρήσεις σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 4 του ως άνω νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 10

11 Άρθρο Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 η Αδειοδοτούσα Αρχή αφού διαπιστώσει ότι το σύνολο ή µέρος των εγκαταστάσεων µιας δραστηριότητας δεν είναι συµβατό µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτών, εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, σχετική διαπιστωτική πράξη στην οποία αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις και την κοινοποιεί µε απόδειξη παραλαβής στον φορέα της δραστηριότητας. Στην διαπιστωτική πράξη τίθεται χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησής της, προκειµένου να υποβάλλει ο φορέας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης χορήγησης προθεσµίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσµίας προς µεταφορά της µονάδος, τα οποία είναι: α) Πλήρες τεχνικό υπόµνηµα στο οποίο θα γίνεται αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, εντοπισµός και περιγραφή υφιστάµενων παραβάσεων καθώς και προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης των κινδύνων για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων και την ασφάλεια των περιοίκων. β) Τα παράβολα του άρθρου 28 του Ν. 3982/ Μετά την εµπρόθεσµη υποβολή από τον φορέα των ανωτέρω δικαιολογητικών η Υπηρεσία εκδίδει, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, απόφαση χορήγησης προθεσµίας, η διάρκεια της οποία δεν µπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) µήνες για την τεχνική ανασυγκρότηση της µονάδας ή για τη µεταφορά της µονάδας σε άλλη κατάλληλη θέση. Οι προθεσµίες αυτές χορηγούνται εφόσον, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν προκύπτει άµεσος κίνδυνος για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαζοµένων και των περιοίκων. Στις αποφάσεις αυτές η Αδειοδοτούσα Αρχή θέτει όρους και περιορισµούς για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαζοµένων και των περιοίκων. Επίσης στην περίπτωση που η απόφαση αφορά χορήγηση προθεσµίας για τεχνική ανασυγκρότηση, αναφέρονται τα δικαιολογητικά µε τα οποία πρέπει να εφοδιαστεί και να υποβάλλει ο φορέας της µονάδας στην Υπηρεσία µετά την επιτυχή άρση της µη συµβατότητας, προκειµένου να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας της µονάδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3982/ Στην περίπτωση που χορηγείται προθεσµία για τη µεταφορά της µονάδας σε άλλη κατάλληλη θέση, η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµα έτος, µόνο στην περίπτωση που ο φορέας έχει εφοδιαστεί µε άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ένα ακόµα έτος, µόνο στην περίπτωση που η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση περιλαµβάνει την ανέγερση νέων κτηρίων και ο φορέας έχει εφοδιαστεί µε οικοδοµική άδεια. Η συνολική χρονική διάρκεια των προθεσµιών που θα χορηγηθούν στις παραπάνω περιπτώσεις υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης. 4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει εµπρόθεσµα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και παράβολα και να τηρεί τους όρους και περιορισµούς που τίθενται στις αποφάσεις χορήγησης προθεσµίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσµίας προς µεταφορά της µονάδας. Στην περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής ή µη τήρησης των όρων και περιορισµών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/ Εάν οι προθεσµίες που χορηγήθηκαν µε τις παραπάνω διαδικασίες παρέλθουν άπρακτες, δηλαδή δεν έχει αρθεί η µη συµβατότητα των δραστηριοτήτων µε τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 ή δεν έχει µεταφερθεί η µονάδα σε άλλη θέση, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ν. 3982/

12 *Άρθρο 12 Αλλαγή επωνυµίας φορέα Προσκοµίζεται Υπεύθυνη ήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυµία του φορέα και ο τρόπος µε τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή. Άρθρο 13 Αλλαγή φορέα 1. Προσκοµίζονται Υπεύθυνες ηλώσεις θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής του νόµιµου εκπροσώπου του παλαιού και του νέου φορέα στις οποίες δηλώνεται ο νόµιµος τρόπος µε τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης της δραστηριότητας και του µηχανολογικού εξοπλισµού στο νέο φορέα καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του νέου φορέα ότι αναλαµβάνει την ευθύνη της νόµιµης λειτουργίας της εγκατάστασης. 2. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνοµα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Άρθρο Στις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων άρθρων εφόσον σχετικά πιστοποιητικά ή εγκρίσεις έχουν λήξει τίθεται όρος στην άδεια λειτουργίας για την προσκόµισή τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή προσκοµίζεται βεβαίωση αρµόδιου µηχανικού ότι τηρούνται οι όροι των πιστοποιητικών ή εγκρίσεων. 2. Σε περίπτωση που έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας, για την τροποποίηση θα πρέπει να προσκοµίζεται επιπλέον βεβαίωση από τις αρµόδιες.ο.υ. περί µη διακοπής των εργασιών ή πιστοποιητικό πτώχευσης. Άρθρο 15 Γενικές ιατάξεις 1. Ως αποδεικτικό αλληλογραφίας των αρµόδιων αρχών προς τον ενδιαφερόµενο (φορέα) θεωρείται η έγγραφη παραλαβή της απάντησης της υπηρεσίας ή η παραλαβή του εγγράφου από ταχυµεταφορέα, το κόστος του οποίου αναλαµβάνει ο ενδιαφερόµενος, ή το αποδεικτικό αποστολής της απάντησης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αντίγραφο του οποίου φυλάσσεται στην υπηρεσία. Η επικοινωνία µεταξύ της αδειοδοτούσας αρχής και των υπηρεσιών γίνεται είτε µε ηλεκτρονικά µέσα είτε εγγράφως και κάθε πράξη αποστολής ή παραλαβής υποχρεωτικά καταχωρείται από τον αρµόδιο υπάλληλο και στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 2. Όπου στην παρούσα αναφέρεται υποβολή, αυτή νοείται είτε µε έντυπο είτε µε ηλεκτρονικό τρόπο. 3. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισµό ή την επέκταση, την τροποποίηση ή ανανέωση υφιστάµενων αδειών, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσµίας για τη µεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων καταβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά παράβολο, όπως αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 28παρ.4 του Ν. 3982/

13 4. Στην περίπτωση που ορισµένη δραστηριότητα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής ειδικών διατάξεων ή κανονισµών (π.χ. εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, εκρηκτικών, εµφιαλωτήρια πεπιεσµένων αερίων, Κέντρα διανοµής τσιµέντου της ΚΥΑ 21720/241/ ΦΕΚ 1731 Β, όπως ισχύει), θα πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές αυτές διατάξεις και να υποβάλλονται και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από αυτές. 5. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής είναι αναγκαία η επιβολή όρων ή/και περιορισµών και η εκτέλεση ειδικών έργων κατά τα προβλεπόµενα στη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 7 Ν. 3982/2011, ο προσδιορισµός αυτών γίνεται είτε στην απάντηση επί του Ερωτηµατολογίου, είτε στην άδεια εγκατάστασης. 6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η συνδροµή µηχανικού και προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις νόµιµες ή κατώτατες αµοιβές, συνυποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα αποδεικτικά πληρωµής ΤΣΜΕ Ε και καταβολής αµοιβής µηχανικού και εργοδότη. 7. Το Ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Ι και οι Υπεύθυνες ηλώσεις που προβλέπονται σύµφωνα µε το Ν. 3982/2011 και την παρούσα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, υπογράφονται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και κατατίθενται ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής. 8. Με κάθε αίτηση ή Υπεύθυνη ήλωση συνυποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του φορέα, σύστασης, νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του φορέα κ.λπ. Νοµιµοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του φορέα, που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Αδειοδοτούσα Αρχή. 9. εν είναι δυνατή η κατάθεση από τον ενδιαφερόµενο ίδιας αίτησης ή Υπεύθυνης ήλωσης των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.3982/2011 σε άνω της µίας Αδειοδοτούσες Αρχές. 10. Όλοι οι σχετικοί φάκελοι-επιµέρους δικαιολογητικά (µελέτες, σχεδιαγράµµατα κ.λπ.) που πρέπει να υποβληθούν σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, αρµόδιες για την χορήγηση εγκρίσεων, αποφάσεων, αδειών ή γνωµοδοτήσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία των δραστηριοτήτων, δύναται να υποβληθούν στην Αδειοδοτούσα Αρχή. Η τελευταία επιβλέπει την τήρηση των προθεσµιών του άρθρου 25 παρ Στην περίπτωση που ο φάκελος είναι ελλιπής η αρµόδια υπηρεσία οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του να ενηµερώσει άπαξ, εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό τρόπο, τον ενδιαφερόµενο και την Αδειοδοτούσα Αρχή για τις ελλείψεις του φακέλου. Για τις ελλείψεις αυτές ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να υποβάλλει τα συµπληρωµατικά στοιχεία στην Αδειοδοτούσα Αρχή σε προθεσµία που τάσσεται από αυτή, η οποία τα αποστέλλει αυθηµερόν στις αρµόδιες υπηρεσίες επιβλέποντας την τήρηση των προθεσµιών της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν3892/2011, οι οποίες ξεκινούν από την ηµεροµηνία υποβολής των συµπληρωµατικών στοιχείων. 12. Όλες οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα τηρούνται υποχρεωτικά στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα που λειτουργεί στις αδειοδοτούσες αρχές και καταγράφονται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κάθε υπηρεσίας. Υπεύθυνος υπάλληλος για την καταγραφή στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα και για την επίβλεψη των προθεσµιών του άρθρου 25 του Ν. 3982/2011 είναι ο χειριστής του φακέλου και ο προϊστάµενος αυτού. Στο πλαίσιο της επίβλεψης αυτής ο χειριστής του φακέλου είναι επιπλέον υποχρεωµένος να ενηµερώνει την κάθε αρµόδια υπηρεσία, εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό τρόπο, για τις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης των προβλεπόµενων προθεσµιών. 13. Στις περιπτώσεις που από την επιθεώρηση µιας δραστηριότητας προκύπτουν παρεκκλίσεις, αυτές καταγράφονται και ενηµερώνεται σχετικά ο φορέας, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά. Εφόσον είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή άπαξ προθεσµία στο φορέα, η οποία δε δύναται να ξεπερνά τους δώδεκα 13

14 (12) µήνες ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το πλήθος των παρεκκλίσεων. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας αυτής είναι δυνατή, εφόσον έχει ξεκινήσει, η λειτουργία της µονάδας µε όρους και περιορισµούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή. Ο φορέας οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά την Αδειοδοτούσα Αρχή για την άρση των παρεκκλίσεων εντός της προθεσµίας και να καλέσει αυτήν σε νέο έλεγχο, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός 15 ηµερών. Τα αποτελέσµατα του νέου ελέγχου καταγράφονται εκ νέου και ενηµερώνεται σχετικά ο φορέας, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις, λόγω µη συµµόρφωσης του φορέα εντός της ταχθείσας προθεσµίας, ανακαλείται η άδεια ή παύει η ισχύς της θεωρηµένης Υπεύθυνης ήλωσης και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 3982/ Όλες οι άδειες ή οι Υπεύθυνες ηλώσεις των παρ. 1, 3 και 4 του Ν.3982/2011, οι αποφάσεις, οι εγκρίσεις, καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων όπως κοινοποιούνται στον φορέα, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της αδειοδοτούσας αρχής. ΑΡΘΡΟ 16 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής οι υπ αριθµ. Φ15/οικ.7815/615/ , Φ15/οικ.7816/616/ και Φ15/οικ.7817/617/ υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β 542) παύουν να ισχύουν. Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ ΗΣ Κοινοποίηση: Εσωτερική ιανοµή - Γρ. Αναπλ. Υπουργού - Γρ. Γενικού Γραµµατέα - Γενικό ιευθυντή - ΑΝΣ Τµήµα Α 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης προς τον ενδιαφερόµενο επενδυτή 1. Όλα τα πεδία του Ερωτηµατολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια. 2. Τα πεδία µε (*) συµπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηµατολόγιο. 3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται µε την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 4. Το Ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται και υπογράφεται µε αποκλειστική σας ευθύνη. Η ανακριβής, ή αναληθής συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου συνεπάγεται αυτοµάτως την ακύρωση της απαλλαγής, ή της Άδειας που θα έχει αντίστοιχα εκδοθεί. Προς: (*) Αρ. Πρωτοκόλλου (Συµπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης) (*) Κοινοποίηση: (*) Ηµεροµηνία Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α1. Στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου Όνοµα Επώνυµο Ονοµ/µο πατέρα Ονοµ/µο µητέρας Αριθµός ελτίου Ταυτότητας (Α Τ) ΑΦΜ Ηµεροµηνία γέννησης ιεύθυνση (Νοµός, ήµος, Οδός, Αριθµός, ΤΚ) Τηλέφωνα Εκδούσα Αρχή ΟΥ Τόπος γέννησης Φαξ Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου Όνοµα Επώνυµο Ονοµ/µο πατέρα Ονοµ/µο µητέρας 15

16 Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου Αριθµός ελτίου Ταυτότητας (Α Τ) ΑΦΜ Ηµεροµηνία γέννησης Εκδούσα Αρχή ΟΥ Τόπος γέννησης ιεύθυνση (Νοµός, ήµος, Οδός, Αριθµός, ΤΚ) Τηλέφωνα Φαξ Α3. Πληροφορίες για τη µεταποιητική µονάδα Α3.1 Στοιχεία µονάδας Επωνυµία: ΑΦΜ: ΟΥ: Έτος ίδρυσης:. ιεύθυνση/θέση: Οδός:... Αριθµός... Θέση:... Τ.Κ.:... ήµος:... Νοµός:... Περιφερειακή Ενότητα:.. Γεωγραφική Συντεταγµένη για εκτός σχεδίου περιοχές βάσει GOOGLE MAP : ο / / B ο / / E βάσει ΕΓΣΑ: Α3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας 1. Είδος δραστηριότητας (σύντοµη περιγραφή): 2. Κωδικός δραστηριότητας κατά ΚΑ : 3. Η µονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστηµένη σε οργανωµένο υποδοχέα µεταποιητικών και επιχειρηµατικών ΝΑΙ ΟΧΙ 16

17 Α3. Πληροφορίες για τη µεταποιητική µονάδα δραστηριοτήτων του άρθρου 41 4, του Ν. 3982/ Συνολική αξία µηχανολογικού εξοπλισµού 5. Συνολική αποθηκευτική ικανότητα (σε περίπτωση που η µονάδα αφορά σε αποθήκη) κ.µ. 6. Χρησιµοποιούµενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες 7. ιαδικασία παραγωγής 8. Παραγόµενα προϊόντα Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του φορέα και του νόµιµου εκπροσώπου της υπάρχουν στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο και επιτρέπω την αναζήτησή τους ΝΑΙ ΟΧΙ Α4. Αιτούµενη Άδεια Απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Άδεια Εγκατάστασης σε υφιστάµενο κτίριο Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Μεταβίβαση Άδεια Εγκατάστασης σε υπό ανέγερση κτίριο Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Άδεια Εγκατάστασης εκ µεταφοράς Τεχνική Ανασυγκρότηση ή προθεσµία προς µεταφορά Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή Εκσυγχρονισµό µηχανολογικό ή/και δραστηριότητας Εκσυγχρονισµός επαγγελµατικού εργαστηρίου που ιδρύθηκε πριν το Π.. 84/84 (αφορά µόνο την 17

18 Περιφέρεια Αττικής Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή Εκσυγχρονισµό κτιριακό Παράταση Άδειας Εγκατάστασης Β. ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β1. Κατάταξη δραστηριότητας Β1.1 Ισχύς µηχανολογικού εξοπλισµού 1. Συνολική κινητήρια ισχύς των µηχανηµάτων, που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: 2. Συνολική θερµική ισχύς των µηχανηµάτων, που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: 3. Συνολική κινητήρια και θερµική ισχύς των µηχανηµάτων προστασίας περιβάλλοντος που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: 4. Συνολική κινητήρια & θερµική ισχύς των µηχανηµάτων που δε σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία (π.χ. µηχανήµατα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, κλιµατισµού κ.λπ.) τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: KW KW KW KW 5. Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ΝΑΙ ΟΧΙ εφεδρικού / παραγωγού ποσότητα αντίστοιχα / ισχύος (κατά περίπτωση)...kva...mw. Β1.2 Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/ Μονάδα επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση 2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών 3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/ (ΦΕΚ 132Β), όπως εκάστοτε ισχύει ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών. ΝΑΙ ΟΧΙ 5. Εάν η δραστηριότητα εµπίπτει σε µία από τις παραπάνω: Συνολική προβλεπόµενη ηµερήσια παραγωγή Συνολική προβλεπόµενη αποθηκευτική ικανότητα των αποθηκών kg kg 18

19 Β2. Κατάταξη δραστηριότητας σε κατηγορίες όχλησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων Β2.1 Κριτήρια/µεγέθη όχλησης της µονάδας βάσει της ΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ Β 1087, 5/8/2003), όπως εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/µεγέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µονάδας βάσει της ΥΑ 15393/2332, (ΦΕΚ Β 1022, 5/8/2002), όπως εκάστοτε ισχύει 1. KW 2. Τόνοι/ηµέρα 3. Τόνοι/έτος 4.Άλλο Β2.2 Κριτήρια/µεγέθη όχλησης της µονάδας βάσει της ΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ Β 1087, 5/8/2003), όπως εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/µεγέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µονάδας βάσει της ΥΑ 15393/2332, (ΦΕΚ Β 1022, 5/8/2002), όπως εκάστοτε ισχύει ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1. Με τον εκσυγχρονισµό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/µεγέθη σχετικά µε την όχληση της µονάδας ΝΑΙ ΟΧΙ 2. Με τον εκσυγχρονισµό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/µεγέθη σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της µονάδας ΝΑΙ ΟΧΙ 3. Κριτήρια / Μεγέθη Υφιστάµενη κατάσταση Μετά τον εκσυγχρονισµό 1. KW 2. Τόνοι/ηµέρα 3. Τόνοι/έτος 4.Άλλο 3. Ενεργειακή Κατανάλωση συµπληρώνεται µόνο στην Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα µε το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α ) και την ΚΥΑ (ΦΕΚ 589Β /2005) και ΚΥΑ(ΦΕΚ 1526Β /1999) 1 Ο έτος 2 Ο έτος 3 Ο έτος 4 Ο έτος 5 Ο έτος KWH Ελεγχόµενο έτος : KWH Β2.3 Απόβλητα 1. Από την παραγωγική διαδικασία δηµιουργούνται Υγρά Απόβλητα Αέρια Απόβλητα ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19

20 Στερεά απόβλητα ΝΑΙ ΟΧΙ Επικίνδυνα Απόβλητα ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων από τον φορέα ; ΝΑΙ ΟΧΙ 2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται : α. µετά από επεξεργασία µε προγραµµατισµένη επαναχρησιµοποίηση σύµφωνα µε την ΚΥΑ (ΦΕΚ 354 Β ) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/ ) β. ή/και µε άλλο τρόπο: (περιγραφή).. 3. Με τον εκσυγχρονισµό ή την επέκταση, θα επέλθει αύξηση των αποβλήτων (περιλαµβάνονται τα υγρά απόβλητα και τα επικίνδυνα και στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα) Β.2.4 Λύµατα 1. Τα λύµατα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε ίκτυο Σηπτική ή απορροφητική δεξαµενή ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Β3. Κτίριο 1. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισµός της µονάδας θα γίνει σε κτίσµατα που ήδη υπάρχουν ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, τα κτίσµατα αυτά καλύπτονται µε οικοδοµική άδεια ΝΑΙ ΟΧΙ 2. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισµός της µονάδας θα γίνει σε κτίσµατα που θα ανεγερθούν ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, τα κτίσµατα αυτά θα κατασκευαστούν µε έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους Σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 88 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Μ.Α.Θ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα