ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: Τηλ.: Πληροφορίες: Α. Χατζηγιάννης Κ. Αλεξοµανωλάκη Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. 5980/201 Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α / ) για την άσκηση των εϖαγγελµάτων-δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας και των Εϖιχειρήσεων Προσωρινής Αϖασχόλησης» Α. ΣΚΟΠΟΣ Με την ϖαρούσα εγκύκλιο ϖαρέχονται οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3919/2011 «Αρχή της εϖαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων ϖεριορισµών στην ϖρόσβαση και άσκηση εϖαγγελµάτων (ΦΕΚ 32/Α / ), όϖως έχει τροϖοϖοιηθεί µε την ϖαράγραφο 16 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 «Εϖείγουσες ρυθµίσεις ϖου αφορούν την εφαρµογή του µεσοϖρόθεσµου ϖλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 14/Α / ) µε στόχο την οµοιόµορφη αντιµετώϖιση αϖό τις αρµόδιες υϖηρεσίες της διαδικασίας άσκησης των εϖαγγελµάτων-δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας 1 (ΙΓΕΕ) και των Εϖιχειρήσεων Προσωρινής Αϖασχόλησης (ΕΠΑ). Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Σύµφωνα µε την ϖαράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όϖως έχει τροϖοϖοιηθεί µε την ϖαράγραφο 16 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 ϖροβλέϖεται η κατάργηση όλων 1 Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας µετονοµάστηκαν σε Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 98 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α) 1

2 των ϖεριορισµών ϖου υϖάρχουν στην ισχύουσα νοµοθεσία, οι οϖοίοι αφορούν στην ϖρόσβαση και την άσκηση εϖαγγελµάτων-δραστηριοτήτων. Ως τέτοιοι ϖεριορισµοί νοούνται αυτοί ϖου διαλαµβάνονται στην ϖαράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 3919/ Σύµφωνα µε τη διάταξη της ϖαραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου, ϖαύει να ισχύει η αϖαίτηση ϖροηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση των εϖαγγελµάτων-δραστηριοτήτων ΙΓΕΕ και ΕΠΑ. 3. Σύµφωνα µε την ϖαράγραφο 2 ϖερίϖτωση ζ του άρθρου 2 του ίδιου νόµου ϖαύει να ισχύει η αϖαίτηση ορισµένης εταιρική µορφής για την άσκηση του εϖαγγέλµατοςδραστηριότητας της ΕΠΑ Μετά την έναρξη εφαρµογής των ϖαραϖάνω οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ασκούν το εϖάγγελµα-δραστηριότητα του ΙΓΕΕ ή/και της ΕΠΑ ελεύθερα µετά ϖάροδο τριµήνου αϖό την αναγγελία έναρξής του συνοδευόµενη αϖό τα αϖαραίτητα δικαιολογητικά για την ϖιστοϖοίηση της συνδροµής των νοµίµων ϖροϋϖοθέσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η Αρµόδια ιοικητική Αρχή, µϖορεί εντός τριών (3) µηνών αϖό την αναγγελία έναρξης του εϖαγγέλµατος-δραστηριότητας αϖό τον ενδιαφερόµενο, να αϖαγορεύσει την άσκηση της δραστηριότητας-εϖαγγέλµατος του αιτούντος, στην ϖερίϖτωση ϖου δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες ϖροϋϖοθέσεις ή δεν ϖροκύϖτει η συνδροµή τους αϖό τα υϖοβληθέντα στοιχεία. 4. Σύµφωνα µε την ϖαράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 η εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων του ϖροαναφερόµενου νόµου, αρχίζει µετά την ϖάροδο τεσσάρων (4) µηνών αϖό την δηµοσίευση αυτού δηλαδή αϖό Αναφορικά µε τα ΙΓΕΕ οι διατάξεις ϖου καταργήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: α) Άρθρο 5 του ν. 2639/1998 «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Εϖιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α), β) ϖαράγραφος 4 του άρθρου 2 του Π.. 160/1999 «Όροι, Προϋϖοθέσεις και διαδικασία σύστασης και λειτουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας» (ΦΕΚ 157/Α).Συγκεκριµένα, οι εν λόγω διατάξεις καταργήθηκαν και ρητά µε το άρθρο 112 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α) 6. Αναφορικά µε τις ΕΠΑ οι διατάξεις ϖου καταργήθηκαν ήταν οι εξής: α) οι ϖαράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 21 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α) και β) η ϖαράγραφος 2 του άρθρου 1 της Υϖουργικής Αϖόφασης 30342/Β/2002 «Ρύθµιση όρων, ϖροϋϖοθέσεων και διαδικασίας για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2956/2001 ϖου αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής Αϖασχόλησης». Ειδικότερα οι ανωτέρω διατάξεις καταργήθηκαν και ρητά µε το άρθρο 133 του Ν. 4052/2012(ΦΕΚ 41/Α) 2

3 7. Το νοµοθετικό ϖλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α) 8. Το νοµοθετικό ϖλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Εϖιχειρήσεων Προσωρινής Αϖασχόλησης (ΕΠΑ) ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α) Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν. 3919/ Άρθρο 2 του Ν. 3919/2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 ϖαρ.2 ϖερ. ζ αίρεται ο ϖεριορισµός, ϖου ίσχυε, αναφορικά µε την άσκηση της δραστηριότητας-εϖαγγέλµατος της ϖροσωρινής αϖασχόλησης (δηλαδή της λειτουργίας ΕΠΑ) µόνο αϖό Ανώνυµη Εταιρεία. 2. Άρθρο 3 του Ν. 3919/2011 Αναφορικά στη διαδικασία άσκησης του εϖαγγέλµατος-δραστηριότητας του ΙΓΣΕ και της ΕΠΑ, όϖως ήδη εϖισηµάνθηκε, µετά τις 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η αϖαίτηση ϖροηγούµενης διοικητικής άδειας. Αϖό το χρονικό σηµείο και µετά, η αϖαιτούµενη διαδικασία για την άσκηση του εϖαγγέλµατος δραστηριότητας του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ είναι η ακόλουθη: i. Υϖοβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του εϖαγγέλµατος-δραστηριότητας του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 στην ιεύθυνση Αϖασχόλησης, της Γενικής ιεύθυνσης Εργασίας, του Υϖουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφεξής «Αρµόδια ιοικητική Αρχή», η οϖοία ϖραγµατοϖοιείται αϖό τον ενδιαφερόµενο ή µε εξουσιοδότηση αυτού συνοδευόµενη αϖό φάκελο ϖεριέχοντα τα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά.. Η εν λόγω αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για αϖόκτηση άδειας ϖου ίσχυε µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3919/2011 για την οϖοία αϖοδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υϖοβολής Αναγγελίας εφόσον ο υϖοβληθείς φάκελος είναι ϖλήρης (ακολουθούν συνηµµένα: α)υϖόδειγµα Αναγγελίας ΙΓΕΕ, β) υϖόδειγµα αναγγελίας ΕΠΑ. γ) Υϖόδειγµα Βεβαίωσης Υϖοβολής Αναγγελίας ΙΓΕΕ, δ) Υϖόδειγµα Βεβαίωσης Υϖοβολής Αναγγελίας ΕΠΑ, ε) Πίνακας µε τα αϖαραίτητα ικαιολογητικά για άσκηση της δραστηριότητας-εϖαγγέλµατος ΙΓΕΕ, στ) Πίνακας µε τα αϖαραίτητα ικαιολογητικά για άσκηση δραστηριότητας-εϖαγγέλµατος ΕΠΑ). ii. Τα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά για την άσκηση των εϖαγγελµάτων-δραστηριοτήτων του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ ϖροβλέϖονται αϖό τη σχετική νοµοθεσία, ήτοι στην ϖερίϖτωση 3

4 του ΙΓΕΕ το άρθρο 101 ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α) στην δε ϖερίϖτωση της ΕΠΑ, η Υϖουργική Αϖόφαση 30342/ΦΕΚ337/Β/ iii. Η Αρµόδια ιοικητική Αρχή, µετά τη λήψη των ϖαραϖάνω δικαιολογητικών, ϖροβαίνει στις ϖροβλεϖόµενες διαδικασίες και ελέγχους µε σκοϖό τη διαϖίστωση συνδροµής όλων των αϖαραίτητων ϖροϋϖοθέσεων για τη νόµιµη άσκηση του εϖαγγέλµατοςδραστηριότητας του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ. iv. Το έγγραφο-βεβαίωση αντικαθιστά την άδεια για την άσκηση του εϖαγγέλµατοςδραστηριότητας του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ (ακολουθούν αντίστοιχα συνηµµένα Υϖοδείγµατα), το οϖοίο θα δίδεται αϖό την Αρµόδια ιοικητική Αρχή, εφόσον ϖληρούνται όλες οι νόµιµες ϖροϋϖοθέσεις και ϖροκειµένου αυτός να τις εϖιδεικνύει. v. Η ϖροαναφερόµενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός τριών µηνών αϖό την ηµεροµηνία υϖοβολής της Αναγγελίας ή της ϖλήρους υϖοβολής όλων των ϖροβλεϖόµενων νοµίµων δικαιολογητικών, µετά δε την ολοκλήρωση του ελέγχου και της ϖιστοϖοίησης της συνδροµής των νοµίµων ϖροϋϖοθέσεων ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται αµελλητί για τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας. vi. Στην ϖερίϖτωση ϖου δεν ϖληρούνται οι νόµιµες ϖροϋϖοθέσεις ή δεν ϖροκύϖτει η συνδροµή τους αϖό τα υϖοβληθέντα στοιχεία η Αρµόδια ιοικητική Αρχή θα ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω εϖαγγέλµατος-δραστηριότητας, γνωστοϖοιώντας και τους σχετικούς λόγους. vii. Ιδιαίτερα εϖισηµαίνεται ότι ϖρέϖει να υϖάρχει έγγραφη ενηµέρωση ϖερί αϖαγόρευσης άσκησης του εϖαγγέλµατος- δραστηριότητας ΙΓΕΕ και ΕΠΑ, η οϖοία θα αϖοστέλλεται εντός τριών (3) µηνών αϖό την ηµεροµηνία υϖοβολής της Αναγγελίας και της ϖλήρους υϖοβολής όλων των ϖροβλεϖόµενων νοµίµων δικαιολογητικών, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, µετά ϖαρέλευση τριµήνου ο ενδιαφερόµενος ασκεί το εϖάγγελµα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοϖοίηση ή ενέργεια αϖό τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο. Συν.: 8 Υϖοδείγµατα Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 2 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 131 του Ν. 4052/2012, µέχρι την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 129 του ιδίου νόµου. 4

5 Εσωτερική ιανοµή Γραφείο κ. Υϖουργού Γραφείο κας Γενικής Γραµµατέως Γραφείο κ. Γενικού ιευθυντή Εργασίας ιεύθυνση Αϖασχόλησης ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Σώµα Εϖιθεώρησης Εργασίας α) Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα β) Υϖηρεσία Ειδικών Εϖιθεωρητών γ) ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Κοινωνικής Εϖιθεώρησης Εργασίας δ) ιεύθυνση ιοικητικής και Τεχνικής Στήριξης ραγατσανίου 8-Αθήνα Τ.Κ Υϖουργείο Οικονοµικών Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής ιεύθυνση Τοµέων Παραγωγής Τµήµα Β Τριτογενούς Παραγωγής Πλ. Συντάγµατος Τ.Κ Αθήνα 5

6 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΘΕΜΑ: Αναγγελία έναρξης άσκησης του εϖαγγέλµατοςδραστηριότητας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας. Υϖουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ιεύθυνση Αϖασχόλησης Τµήµα ΙΙ Πειραιώς 40, Τ.Κ , Αθήνα Με την ϖαρούσα αίτηση σας δηλώνω ότι ϖροτίθεµαι να ασκήσω τη δραστηριότητα του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 99 του Ν. 4052/2012. Προς τούτο σας υϖοβάλλω συνηµµένα φάκελο σε 2 αντίτυϖα, ο οϖοίος ϖεριέχει τα ϖροβλεϖόµενα αϖό το άρθρο 101 του Ν. 4052/2012 δικαιολογητικά. Εϖίσης, σας εξουσιοδοτώ ϖροκειµένου για την αυτεϖάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου του ϖοινικού µητρώου µου. Ο/Η ΑΙΤ.. 6

7 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΠΑ) Α Ι Τ Η Σ Η ΠΡΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΘΕΜΑ: Αναγγελία έναρξης άσκησης του εϖαγγέλµατοςδραστηριότητας της Εϖιχείρησης Προσωρινής Αϖασχόλησης. Υϖουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ιεύθυνση Αϖασχόλησης Τµήµα ΙΙ Πειραιώς 40, Τ.Κ , Αθήνα Με την ϖαρούσα αίτηση σας δηλώνω ότι ϖροτίθεµαι να ασκήσω το εϖάγγελµα-δραστηριότητα της Εϖιχείρησης Προσωρινής Αϖασχόλησης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 123 του Ν. 4052/2012. Προς τούτο σας υϖοβάλλω συνηµµένως φάκελο σε 2 αντίτυϖα, ο οϖοίος ϖεριέχει τα ϖροβλεϖόµενα αϖό την Υ.Α / δικαιολογητικά. Εϖίσης, σας εξουσιοδοτώ ϖροκειµένου για την αυτεϖάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου του ϖοινικού µητρώου µου. Ο/Η ΑΙΤ.. 3 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 131 του Ν. 4052/2012, µέχρι την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 129 του ιδίου νόµου 7

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΓΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ. : Προς: Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: Τηλ.: Πληροφορίες: ΘΕΜΑ: Βεβαίωση Υϖοβολής Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του ΙΓΕΕ ΣΧΕΤ: Η αϖό..αναγγελία έναρξης στην υϖηρεσία µας. Σας ϖληροφορούµε ότι ο φάκελος τον οϖοίο καταθέσατε µε την αϖό / /.. αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του ΙΓΕΕ ϖεριέχει όλα τα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά ϖου ϖροβλέϖονται αϖό το άρθρο 101 του Ν. 4052/2012. Σύµφωνα µε τη ϖαράγραφο 2 του άρθρου 103 του ανωτέρω νόµου η δραστηριότητα του ΙΓΕΕ ασκείται ελευθέρως µετά την ϖάροδο τριών (3) µηνών εφόσον δεν υϖάρξει αϖαγόρευση άσκησής της αϖό την υϖηρεσία µας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Εσωτερική διανοµή ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ιεύθυνση Αϖασχόλησης/ Τµήµα ΙΙ 2. Κ.Φ 8

9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ. : Προς: Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: Τηλ.: Πληροφορίες: ΘΕΜΑ: Βεβαίωση Υϖοβολής Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας της ΕΠΑ ΣΧΕΤ: Η αϖό..αναγγελία έναρξης στην υϖηρεσία µας. Σας ϖληροφορούµε ότι ο φάκελος τον οϖοίο καταθέσατε µε την αϖό / /.. αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας της ΕΠΑ ϖεριέχει όλα τα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά ϖου ϖροβλέϖονται αϖό την Υ.Α / Σύµφωνα µε τις ϖαραγράφους 2 και 3 του άρθρου 123 του ανωτέρω νόµου η δραστηριότητα του ΙΓΕΕ ασκείται ελευθέρως µετά την ϖάροδο τριών (3) µηνών εφόσον δεν υϖάρξει αϖαγόρευση άσκησής της αϖό την υϖηρεσία µας. Εσωτερική διανοµή 1. ιεύθυνση Αϖασχόλησης/ Τµήµα ΙΙ 2. Κ.Φ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 131 του Ν. 4052/2012, εν αναµονή της έκδοσης νέας Υπουργικής Απόφασης κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 129 του ιδίου νόµου 9

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΓΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 1. Αναγγελία έναρξης άσκησης εϖαγγέλµατοςδραστηριότητας του ΙΓΕΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (3) ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 2. Ποινικό Μητρώο 3. Βεβαίωση της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για έναρξη εϖιτηδεύµατος 4. Πιστοϖοιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας 5.Πιστοϖοιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 6. Αναγγελία Πρόσληψης αϖό τον ΟΑΕ 7. Θεωρηµένη κατάσταση ϖροσωϖικού αϖό την Εϖιθεώρηση Εργασίας 8. Σχεδιάγραµµα του κτιρίου µε το εµβαδόν και τις διαστάσεις των χώρων 9. Σχεδιάγραµµα του κτιρίου όϖου θα αϖεικονίζεται ο χωριστός χώρος όϖου θα εκτελούνται οι λειτουργίες οι σχετικές µε τη µεσολάβηση 10. Πιστοϖοιητικό ϖυρασφάλειας 10

11 11. Υϖεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όϖου αναφέρεται η εϖαγγελµατική εµϖειρία των στελεχών ϖου διευθύνουν το ΙΓΕΕ, συνοδευόµενη αϖό:, Α)Εϖίσηµα έγγραφα ή βεβαίωση αϖό εϖιχειρήσεις ϖου αϖοδεικνύουν την εϖαγγελµατική εµϖειρία Β) Βεβαίωση του κύριου ασφαλιστικού φορέα Γ) Εϖικυρωµένα αντίγραφα ϖτυχίων Σε ϖερίϖτωση Νοµικού Προσώϖου αντίγραφο καταστατικού µε τις τυχόν τροϖοϖοιήσεις. 11

12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 1. Αναγγελία έναρξης άσκησης εϖαγγέλµατοςδραστηριότητας της ΕΠΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (3) ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 2. Ποινικό Μητρώο 3. Βεβαίωση της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για έναρξη εϖιτηδεύµατος 4. Πιστοϖοιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας 5. Πιστοϖοιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 6. Σε ϖερίϖτωση Νοµικού Προσώϖου αντίγραφο καταστατικού µε τις τυχόν τροϖοϖοιήσεις. 7. Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 5 8. Το ΦΕΚ µε τη συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα και την εκϖροσώϖηση της Εταιρείας 6. 5 Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης 6 Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης 12

13 9. Το ΦΕΚ µε την ϖιστοϖοίηση καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου Τις κατά το άρθρο 126 του ν.4052/2012 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υϖουργικής Αϖόφασης ϖροβλεϖόµενες εγγυητικές εϖιστολές 11. Εϖικυρωµένα αντίγραφα ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ιαβατηρίου, ειδικά δε για τους οµογενείς του ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς Τίτλοι ιδιοκτησίας ή µισθωτήρια συµβόλαια 13. Γενική κάτοψη των χώρων εργασίας κύριων και βοηθητικών όϖου σηµειώνονται όλες οι σχετικές διαστάσεις, οι οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου, οι θέσεις του ϖροβλεϖόµενου εξοϖλισµού 14. Πιστοϖοιητικό ϖυρασφάλειας 15. Πιστοϖοιητικό ϖου εκδίδεται αϖό διϖλωµατούχο (Πτυχιούχο) Πολιτικό Μηχανικό µε άδεια ασκήσεως εϖαγγέλµατος και ϖιστοϖοιεί ότι ϖληρούνται κατά ϖερίϖτωση: Οι αϖαιτήσεις της ϖαρ. 2 του ϖαραρτήµατος I και II του Π.. 16/96 και οι αϖαιτήσεις της ϖαρ. 22του Παραρτήµατος I ή της ϖαρ. 7 Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης 8 Ως προς τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διοίκηση, η διαχείριση της περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρείας 13

14 21 του ϖαραρτήµατος ΙΙ του Π.. 16/ Όλες οι αϖαραίτητες ϖληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των χώρων, τον διαθέσιµο εξοϖλισµό, το µέγιστο αριθµό ατόµων ϖου µϖορεί να βρίσκονται (ταυτόχρονα) στους χώρους εργασίας. 17. ήλωση ότι έχει ϖροβεί στη ϖροβλεϖόµενη αϖό το Π..105/95 σήµανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία. 18. Υϖεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όϖου αναφέρεται η εϖαγγελµατική εµϖειρία του µόνιµου ϖροσωϖικού της ΕΠΑ συνοδευόµενη αϖό:, Α)Εϖίσηµα έγγραφα ή βεβαίωση αϖό εϖιχειρήσεις ϖου αϖοδεικνύουν την εϖαγγελµατική εµϖειρία Β) Βεβαίωση του κύριου ασφαλιστικού φορέα Γ) Εϖικυρωµένα αντίγραφα ϖτυχίων ) Οι µεταξύ εργοδοτών και αϖασχολουµένων συναφθείσες συµφωνίες. 14

15 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΓΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ. : Προς: Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: Τηλ.: Πληροφορίες: ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης δραστηριότητας ΙΓΕΕ ΣΧΕΤ: Η αϖό αίτησή σας. Αναφερόµενοι στην αϖό.αίτησή σας µε την οϖοία ϖροβήκατε σε αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του ΙΓΕΕ, στην εϖί της οδού.εγκατάστασή σας, σας γνωστοϖοιούµε ότι µετά τους ελέγχους τους οϖοίους διενήργησαν τόσο η υϖηρεσία µας όσο και η αρµόδια Τριµελής Εϖιτροϖή της ϖαραγράφου 4 του άρθρου 103 του Ν.4052/2012 διαϖιστώθηκε ότι ϖληρούνται οι όροι και οι ϖροϋϖοθέσεις του άρθρου 101 του Ν. 4052/2012. Ως εκ τούτου έχετε δυνατότητα άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας στην εϖί της οδού εγκατάστασή σας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Εσωτερική διανοµή ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ιεύθυνση Αϖασχόλησης/ Τµήµα ΙΙ 2. Κ.Φ 15

16 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ. : Προς: Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: Τηλ.: Πληροφορίες: ΘΕΜΑ: Βεβαίωση έγκρισης άσκησης δραστηριότητας ΕΠΑ ΣΧΕΤ: Η αϖό αίτησή σας. Αναφερόµενοι στην αϖό.αίτησή σας µε την οϖοία ϖροβήκατε σε αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας της ΕΠΑ, στην εϖί της οδού.εγκατάστασή σας, σας γνωστοϖοιούµε ότι µετά τους ελέγχους τους οϖοίους διενήργησαν τόσο η υϖηρεσία µας όσο και η αρµόδια Τριµελής Εϖιτροϖή του άρθρου 5 της Υ.Α / διαϖιστώθηκε ότι ϖληρούνται οι όροι και οι ϖροϋϖοθέσεις της Υ.Α /2002. Ως εκ τούτου έχετε δυνατότητα άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας στην εϖί της οδού εγκατάστασή σας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Εσωτερική διανοµή ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ιεύθυνση Αϖασχόλησης/ Τµήµα ΙΙ 2. Κ.Φ 9 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 131 του Ν. 4052/2012, εν αναµονή της έκδοσης νέας Υπουργικής Απόφασης κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 129 του ιδίου νόµου 16

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ερμού 17 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Tηλέφωνο: 210-3230293, 210-3230323

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α )

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β, Γ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Με το δεύτερο µέρος του ν. 4072/2012 (Α 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Με το δεύτερο µέρος του ν. 4072/2012 (Α 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ B Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Π.. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ Ι ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΠΡΟΣ : Π.. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ Ι ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΔΑ: ΩΨ1Τ465ΦΘΘ-4ΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 15PROC002750713 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685244 2015-04-03

15PROC002685244 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/5 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα