Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σέδες,6 Ιουνίου 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Σχολής Υπαξιωµατικών ιοικητικών (ΣΥ ) έχοντας υπόψη: α. Τις ιατάξεις: (1) Ν.1943/91 (2) Ν.2026/92 (3) Ν.2190/94 β. Φ.900/46/1318/Σ.318/18-4-6/ΥΕΘΑ/ΕΝ. ΙΟΙΚ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΙ.ΓΡΑΜ γ. Τη Β.. 3-2/96/ ΑΕ δ. Τον Κανονισµό Λειτουργίας της Σχολής (ΦΕΚ 584, τ.β / ) ε. Τη Φ.391/Α /Σ.174/ /ΓΕΑ/Β1/1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση είκοσι οκτώ (28) θέσεων µε επιλογή, Ωροµίσθιου ιδακτικού Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ωριαία αντιµισθία, για το χρονικό διάστηµα από έως για τα ακόλουθα µαθήµατα, θέσεις ώρες απασχόλησης και ελάχιστες απαιτούµενες προσελεύσεις εβδοµαδιαίως (ΕΑΠ), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα: Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΑ 1 ο 2 ο ΓΑΛΛΙΚΑ 1 ο 2 ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ο ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ο 2 ο 2 Χ Χ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 2 ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥ 1 ο ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2 ο ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ 7 ΠΟΛΕΜΟΥ 1 ο ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 ο ΦΥΣΙΚΗ 1 ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 2 ο ΕΑΠ

2 - 2 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 1 ο ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 1 ο ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 2 ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 1 ο ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 2 ο ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΕΦΩΝ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 ο ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 1 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 2 Ο ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2 ο ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι 1 ο ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ 2 ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 ο 2 ο 1 Χ Χ ΣΥΝΟΛΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 2. Οι Υποψήφιοι πρέπει : α. Να είναι Κάτοχοι Ελληνικής Ιθαγένειας. β. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. γ. Να µη διώκονται ή να έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα. δ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. ε. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για διορισµό στ. Να µην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους. ζ. Μην υπόκεινται στους περιορισµούς των Νόµων 1256/82 και 1305/82 (περί πολυθεσίας) σε περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Βασικού Πτυχίου της οικείας Σχολής Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου ή ΑΕΙ ή αντίστοιχο ΤΕΙ, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο του αντίστοιχου µαθήµατος της προκήρυξης, εκτός αν άλλως απαιτείται από τα ειδικά προσόντα για το συγκεκριµένο µάθηµα. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 4. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν.2190/94, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας και η σειρά κατάταξης αυτών καθορίζεται ως ακολούθως: α. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό δίπλωµα ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι

3 - 3 - που έχουν µεγαλύτερο βαθµό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωµα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθµό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ηµεροµηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών. Αν συµπίπτει και η ηµεροµηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών, προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τέκνα, προηγουµένου αυτού που έχει τον µεγαλύτερο αριθµό τέκνων και ούτω καθεξής. Αν συµπίπτει και ο αριθµός των τέκνων, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία. Αν συµπίπτει ο βαθµός και η ηµεροµηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών και οι υποψήφιοι δεν έχουν τέκνα, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία. β. Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται ο υποψήφιοι που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Για την µεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου α. γ. Μεταξύ των λοιπών, η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθµό του τίτλου σπουδών, εφαρµοζόµενων, κατά τα λοιπά αναλόγως, των διατάξεων της παραγράφου α. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5. Ως συνεκτιµώµενα προσόντα θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: α. Οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε άλλο γνωστικό αντικείµενο. β. Προϋπηρεσία στον ίδιο ή άλλο (δηµόσιο ή ιδιωτικό) φορέα ως συνεκτιµώµενο προσόν. Οι υποψήφιοι είναι επιθυµητό να έχουν ευδόκιµη διδακτική προϋπηρεσία σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ), σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), σε Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) και σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ). Ειδικά για τους υποψήφιους στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής η διδακτική προϋπηρεσία µπορεί να υφίσταται σε αναγνωρισµένες Αθλητικές Οµάδες και Συλλόγους. γ. Λοιπά προσόντα (βραβεία, υποτροφίες, λοιποί τίτλοι σπουδών, δηµοσιεύσεις, άλλες εργασίες) ως συνεκτιµώµενα προσόντα. (1) Οι υποτροφίες και τα βραβεία θα πρέπει να συνοδεύονται µε επίσηµη βεβαίωση του φορέα που τις χορήγησε. (2) Οι δηµοσιευµένες εργασίες πρέπει να περιλαµβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η εργασία έγινε δεκτή για δηµοσίευση, αλλά δε δηµοσιεύτηκε ακόµη, πρέπει να υπάρχει γραπτή βεβαίωση του εκδοτικού οίκου, ότι η υποβληθείσα εργασία έχει γίνει δεκτή για δηµοσίευση χωρίς αλλαγές και πρέπει να είναι συναφής µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. δ. Η διδασκαλία να γίνεται, κατά προτίµηση, µε εφαρµογή του PowerPoint.

4 - 4 - ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 6. Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες των µαθηµάτων λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: α. Στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής µεταξύ υποψηφίων µε ισότιµους τίτλους σπουδών, θα προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν ως κύρια, µία από τις ειδικότητες: Καλαθοσφαίρηση, Πετοσφαίρηση, Κολύµβηση, Στίβος ( ρόµοι µεσαίων αποστάσεων), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως προπονητές των αντίστοιχων οµάδων της Σχολής για τους αγώνες των Ε.. β. Στα µαθήµατα νοµικής φύσεως, µεταξύ υποψηφίων µε ισότιµους τίτλους σπουδών, θα προηγούνται εκείνοι που οι τίτλοι σπουδών τους είναι επί του αντικειµένου του µαθήµατος ή συναφείς µε αυτό. γ. Στα µαθήµατα των Ξένων Γλωσσών µεταξύ υποψηφίων µε ισότιµους τίτλους σπουδών, θα προηγούνται εκείνοι που οι τίτλοι σπουδών τους είναι συναφείς µε την διδασκαλία των γλωσσών. δ. Στα λοιπά µαθήµατα µεταξύ υποψηφίων µε ισότιµους τίτλους σπουδών, θα προηγούνται εκείνοι που οι τίτλοι σπουδών τους είναι συναφείς µε το αντικείµενο διδασκαλίας του µαθήµατος. ε. Στο µάθηµα «Οικονοµικά Μαθηµατικά» µεταξύ υποψηφίων µε ισότιµους τίτλους σπουδών, θα προηγούνται οι απόφοιτοι οικονοµικών πανεπιστηµίων. στ. Στα µαθήµατα «Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης» και «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ΠΕ ή ΤΕ οικονοµικής κατεύθυνσης. ζ. Να έχουν τη δυνατότητα διάθεσης όσο το δυνατό µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος σε ώρες και ηµέρες κάθε εβδοµάδα, για µεγαλύτερη ευελιξία στον προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής. Ως ελάχιστο ποσοστό διαθεσιµότητας επί των εκπαιδευτικών ωρών ανά εβδοµάδα (εικοσιοκτώ 28), ορίζεται το 60 % αυτών (16 ώρες). (βλ. Πίνακα Εβδοµαδιαίας διαθεσιµότητας). η. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων, ενώπιον της αντίστοιχης τριµελούς επιτροπής (παράγρ. 13), θα συνεκτιµηθεί, πέραν των υπολοίπων και η εν γένει παρουσία τους και ο βαθµός που αυτή συνάδει µε τις ιδιαιτερότητες εκπαίδευσης σε µια Στρατιωτική Σχολή. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 7. Oι υποψήφιοι Ωροµίσθιοι Καθηγητές πρέπει να προσκοµίσουν: α. Ευκρινώς συµπληρωµένο τυποποιηµένο έντυπο Αίτησης, το οποίο δύναται να αναζητηθεί στη Γραµµατεία της Σχολής, στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Βορ. Ελλάδας. (Βας. Γεωργίου 1, τηλ ) ή από την ιστοσελίδα της ΠΑ

5 - 5 - β. Επικυρωµένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι δεν κατέχουν δηµόσια θέση, [σε αντίθετη περίπτωση, να αναγράφεται στη δήλωση η κατηγορία, ο βαθµός και η κατεχόµενη θέση, (έχοντας υπόψη τους περιορισµούς των νόµων 1256/82 και 1305/82 περί πολυθεσίας, όπως επίσης οι συνολικές ώρες διδασκαλίας τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 176), καθώς και ο ΑΦΜ, ο ασφαλιστικός φορέας και ο Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου] δ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ). ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί, δε διώκονται ποινικά και ότι εντός τριάντα (30) ηµερών από ενδεχόµενη πρόσληψή τους, θα υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: (1) Πιστοποιητικό υγείας από την οικεία υγειονοµική επιτροπή. (2) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» για τους άνδρες. στ. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο να αναφέρεται κυρίως στις σπουδές, στην ακαδηµαϊκή δραστηριότητα, σε κάθε είδους προϋπηρεσία και στην αναλυτική παράθεση τυχόν Επιστηµονικών εργασιών, δηµοσιεύσεων κλπ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ). ζ. Αντίγραφα Πτυχίων ή ιπλωµάτων (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ). Όταν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεµηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται Πιστοποιητικό ισοτιµίας από το ΟΑΤΑΠ (Πρώην ΙΚΑΤΣΑ) ή Πιστοποιητικό ισοτιµίας που έχει χορηγηθεί από τα ανεγνωρισµένα ΑΕΙ του εσωτερικού, για τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν από την ίδρυση του ΟΑΤΑΠ. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δε θα γίνονται δεκτοί, αν δεν είναι αρµοδίως αναγνωρισµένοι. η. Πιστοποιητικό διδακτικής ή εργαστηριακής προϋπηρεσίας, θεωρηµένο από την οικεία επιθεώρηση εργασίας όταν προέρχεται από ιδιωτικό τοµέα. 8. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει υποβληθούν εµπρόθεσµα µε την αίτηση του υποψήφιου. Υποψήφιοι, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι επικυρωµένα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. 9. Οι διδάσκοντες στη Σχολή κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, εφ όσον επιθυµούν να προσληφθούν εκ νέου, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση µε δήλωση τυχόν νέων τίτλων σπουδών ή επιστηµονικών εργασιών και δηµοσιεύσεων, προϋπηρεσία καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 της παραγράφου 5ε. Τονίζεται ότι για τυχόν επαναπρόσληψή τους θα ληφθεί υπόψη η εν γένει συµπεριφορά και απόδοσή τους όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και άλλες παράµετροι όπως καλή συνεργασία, διαθεσιµότητα, έγκαιρη προσέλευση, κλπ.

6 - 6 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10. Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής απαιτεί διαθέσιµο το χρονικό διάστηµα από 07:30 έως 09:00 κατά τις ηµέρες ευτέρα Τρίτη Πέµπτη. Η κύρια ειδικότητα θα αποδεικνύεται για µεν τους κατέχοντες το βασικό πτυχίο από τα ΤΕΦΑΑ µε την υποβολή Πιστοποιητικού ΤΕΦΑΑ που να αποδεικνύει την ειδικότητα, για δε τους κατέχοντες το βασικό πτυχίο από πανεπιστήµια του εξωτερικού, υποβάλλοντας επικυρωµένο αντίγραφο προπονητού Α κατηγορίας που να έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Α. Επισηµαίνεται ότι οι ωροµίσθιοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα προσληφθούν υποχρεούνται να συνοδεύουν τις οµάδες που προπονούν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. 11. Οι υποψήφιοι ενδιαφερόµενοι για περισσότερα από ένα µάθηµα, πρέπει να υποβάλουν µία αίτηση στην οποία να αναγράφονται όλα τα µαθήµατα. 12. Για τις βεβαιώσεις επαγγελµατικής προϋπηρεσίας να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι παράγραφοι 5β και 7η. 13. Σύµφωνα µε τις (β) και (ε) σχετικές θα συγκληθεί τριµελής επιτροπή επιλογής προσλήψεων ωροµίσθιου ιδακτικού Προσωπικού της Σχολής Υπαξιωµατικών ιοικητικών, στην οποία οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να προσέλθουν για ολιγόλεπτη συνέντευξη σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από τη Σχολή µετά από τηλεφωνική επικοινωνία. 14. Οι υποψήφιοι που πληρούν, τις παραπάνω προϋποθέσεις και προσήλθαν στη συνέντευξη κατατάσσονται από την επιτροπή σε αξιολογική σειρά αφού αξιολογηθούν τα απαιτούµενα και τα επιθυµητά προσόντα. Επισηµαίνεται ότι οι ωροµίσθιοι καθηγητές που δεν θα προσέλθουν στην συνέντευξη, θα αποκλείονται της διαδικασίας. 15. Η επιτροπή για κάλυψη των απαιτούµενων θέσεων, προτείνει ως κύριους για πρόσληψη, τους πρώτους στην αξιολογική σειρά κάθε µαθήµατος και σε αριθµό ίσο µε τον απαιτούµενο αριθµό θέσεων για το συγκεκριµένο µάθηµα. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι προτείνονται ως αναπληρωµατικοί σύµφωνα µε την αξιολογική τους κατάταξη. 16. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης εντός δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση του Πίνακα ιοριστέων στην Γραµµατεία της Σχολής. Η Σχολή, για λόγους έννοµου συµφέροντος, διατηρεί το δικαίωµα να γνωστοποιεί στοιχεία των υποψηφίων σε τρίτους, τηρουµένων των προβλέψεων της νοµοθεσίας περί γνώσης διοικητικών εγγράφων και περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. 17. Μετά την έγκριση των προσλήψεων και σε περίπτωση που κάποιος από τους προσληφθέντες δεν εµφανισθεί εντός τριάντα (30) ηµερών ή δεν έχει υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (παραγράφου 7ε) ή παραιτηθεί εγγράφως σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ή λυθεί η σύµβασή του για οποιαδήποτε λόγο, τη θέση του καταλαµβάνει ο πρώτος αναπληρωµατικός.

7 Η Σχολή Υπαξιωµατικών ιοικητικών διατηρεί το δικαίωµα της µη κάλυψης (µερικώς ή ολικώς) των ωρών και απαιτουµένων θέσεων για οποιοδήποτε µάθηµα. 19. Στις περιπτώσεις µαθηµάτων µε περισσότερες από µια απαιτούµενες θέσεις, η κατανοµή των ωρών µεταξύ των προσληφθέντων γίνεται µε γνώµονα τις απαιτήσεις προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου και την ενιαία διδασκαλία του µαθήµατος. Ειδικότερα: α. Στο µάθηµα της Πληροφορικής οι διακόσιες σαράντα (240) ώρες θα διδαχθούν από τον πρώτο στην αξιολόγηση καθηγητή. β. Το αντικείµενο «Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης» (είκοσι δύο (22) ώρες) του µαθήµατος «Φυσική Αγωγή», θα διδαχθεί από τον υποψήφιο που κατέχει τίτλο συναφή µε το αντικείµενο και σε περίπτωση αδυναµίας, από τον πρώτο στην αξιολόγηση καθηγητή. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 20. Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά παραγράφου 7 στη Σχολή Υπαξιωµατικών ιοικητικών (Αεροπορική Βάση Σέδες, τηλ , , ) µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, δηλαδή την Μετά την πάροδο πέντε (5) ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στην είσοδο της Σχολής θα αναρτηθεί κατάσταση υποψηφίων µε ελλιπή δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να ενηµερωθούν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και αν απαιτείται να τα προσκοµίσουν ολοκληρωµένα εντός τριών (3) ηµερών από την ανάρτηση της κατάστασης. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Σµχος ( ) Κων/νος Μπίµπιζας Πίνης

8 - 8 - ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 1. ΠΡΟΣ : ΣΥ Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ωριαία αντιµισθία σε θέση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΥ προκειµένου να διδάξω το µάθηµα ή ένα από τα µαθήµατα όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα. Επισυνάπτω επικυρωµένα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, δηλώνω δε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόµου περί ψευδούς δηλώσεως ότι όλα είναι πραγµατικά και πλήρη Περί προσλήψεως σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Υπαξιωµατικών ιοικητικών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ωριαία αντιµισθία για το ακαδηµαϊκό έτος Σέδες, Υπογραφή (Το παρόν έντυπο υπέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως ενώπιον δηµοσίας αρχής)

9 - 9 - ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ) Ο ΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΠΟΛΗ: Τ.Κ.: Α.Τ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ: (ΤΗΛ.) ΟΙΚΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΙΝΗΤΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΡΧΗ ΕΚ ΟΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΙ ΙΑ: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) : ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): Αν «ΝΑΙ», αναγράψτε δηµόσια υπηρεσία, θέση, βαθµό στην οποία εργάζεστε:.. Αν «ΟΧΙ», ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

10 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ( αναγράφονται λεπτοµερώς σε κάθε στήλη τα ακριβή στοιχεία όλων των αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών) ΤΙΤΛΟΣ (ΠΤΥΧΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΧΩΡΑ ΣΧΟΛΗ ή ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ & ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΙΣΤΑ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ΚΑΛΩΣ ΜΕΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΛΛΗ (..) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ

11 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (συναφείς προς την ειδικότητα) Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ & ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Α/Α ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΘΕΣΗ & ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΗ-ΜΜ- ΕΕ) ΑΠΟ ΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ:... Στο παρακάτω εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, σηµειώστε µε τη λέξη "ΟΧΙ" όλες τις ώρες κατά τις οποίες ΕΝ είσθε διαθέσιµος, ενώ µε τη λέξη "ΝΑΙ" όλες τις ώρες κατά τις οποίες είσθε διαθέσιµος. Αν δε συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας θα θεωρηθεί ότι είστε διαθέσιµος όλες τις ηµέρες και ώρες. Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής απαιτεί διαθέσιµο το χρονικό διάστηµα από 07:30 έως 09:00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 15/5 έως 15/10 τα µαθήµατα αρχίζουν 15 νωρίτερα.

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡ Α ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕΤΑΡΤ ΩΡΕΣ ΤΡΙΤΗ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης των παραπάνω πινάκων προγράµµατος θεωρείται από τη ΣΥ ότι είστε διαθέσιµοι όλες τις ηµέρες και ώρες. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παρακάτω µπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και ιδιαίτερα εκείνα που δικαιολογούν την εξειδίκευση και καταλληλότητά σας, προκειµένου να διδάξετε το µάθηµα ή τα µαθήµατα τα οποία προτείνετε: 1) ηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόµου περί ψευδούς δηλώσεως ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθινά και πλήρη. 2) Η Σχολή, για λόγους έννοµου συµφέροντος, διατηρεί το δικαίωµα να γνωστοποιεί στοιχεία των υποψηφίων σε τρίτους, τηρουµένων των προβλέψεων της νοµοθεσίας περί γνώσης διοικητικών εγγράφων και περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Σέδες, Ο(-Η) ηλών(-ούσα)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σέδες, 13 Αυγ 09 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.392/5/13789 Σ. 828 13 Αυγ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4 Σεπ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Θεσ/νίκη, 26 Αυγ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 1. Η Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Πρόσληψης µε Επιλογή ιδακτικού Προσωπικού, Ακαδηµαϊκού έτους 2008-09 µε Π..407/80)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Πρόσληψης µε Επιλογή ιδακτικού Προσωπικού, Ακαδηµαϊκού έτους 2008-09 µε Π..407/80) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Πρόσληψης µε Επιλογή ιδακτικού Προσωπικού, Ακαδηµαϊκού έτους 2008-09 µε Π..407/80) 1. Η Σχολή Ικάρων, λαµβάνοντας υπ όψη τα: α. Ν.3187/03 (άρθρο 24) β. 3413/2005 (τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, έχοντας υπόψη του: α. τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραμματεία ιοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. Αριθμός 2699/41/25.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΔA: ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ Θεσ/νίκη, 28 Απρ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 29/10/2013 Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

www.doe.gr 16-05-08 ) www.doe.gr www.doe.gr

www.doe.gr 16-05-08 ) www.doe.gr www.doe.gr Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ωροµίσθιων (σύµφωνα µε την Φ.361.1/363/64313/ 1-16-05-08 ) 2008 Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ωροµίσθιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Λαµία 14 Ιουνίου 2012 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 3839 ΛΑΜΙΑ Ταχ. /νση : Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

23-01-2015 1) : .3 . . 18 65

23-01-2015 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 23-01-2015 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ:1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Aθήνα: 19-02-2014 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αρ. πρωτ.: 630 Tαχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Τ.Κ. : 10675 - Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα