ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για πρόσληψη ιδακτικού Προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για πρόσληψη ιδακτικού Προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ νση Σπουδών Aθήνα, 16 Μαϊ 2008 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για πρόσληψη ιδακτικού Προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση 1. Η Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών (ΣΣΞΓ) λαµβάνοντας υπόψη: το ΣΚ 5-73 Oργανισµός Σχολής, το Ν. 1256/82, ιάταγµα 410/88, το Ν. 1943/91, το Ν. 2026/92, την Πα 3-32/1993/ΓΕΣ/ ΕΚΠ, το Ν. 2190/94 (όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα) το Ν. 2683/99 (όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα), το Ν. 2910/2001 και την Πα 3-41/2000/ΓΕΣ/ ΕΚΠ, Πρακτικό Σύσκεψης της 17 Απρ 2006/ΥΕΘΑ/Ε Τ Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι την πρόσληψη, µε επιλογή, Έκτακτου Ωροµίσθιου ιδακτικού Προσωπικού, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ωριαία αποζηµίωση, για το εκπαιδευτικό έτος και για χρονικό διάστηµα και θέσεις, κατά διδασκόµενη γλώσσα, όπως κατά περίπτωση αναφέρονται στη συνέχεια: α. Πρόσληψη από 01 Σεπ 2008 µέχρι 03 Ιουλ 2009 οκτώ (8) ωροµίσθιων καθηγητών, µε πρωινή καθηµερινή απασχόληση από µια (1) έως πέντε (5) ώρες και σε σύνολο καθ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους έως επτακοσίων πενήντα (750) ωρών εργασίας, όπως παρακάτω: (1) Στη Γαλλική γλώσσα : θέσεις δύο (2) (2) Στη Γερµανική γλώσσα : θέσεις δύο (2) (3) Στην Τουρκική γλώσσα : θέσεις τέσσερις (4) Οι καθηγητές της Τουρκικής γλώσσας που θα προσληφθούν θα διδάξουν εκ περιτροπής και στο Σχολείο Στελεχών Μονάδων Ειδικών υνάµεων του Λεκανοπεδίου Αττικής, µε απογευµατινή απασχόληση από µία (1) έως έξι (6) ώρες κάθε Παρασκευή και σε σύνολο µέχρι διακοσίων τριάντα τεσσάρων (234) ωρών εργασίας. Η παραπάνω εκπαίδευση θα ορισθεί από το ΓΕΣ/ Ε και θα διεξάγεται στο Στρδο ΦΑΚΙΝΟΥ στην έδρα της 13 ΕΕ µε µέριµνά της..//.

2 β. Πρόσληψη ενός (1) ωροµίσθιου καθηγητή Αγγλικής γλώσσας, για υλοποίηση προγράµµατος εκπ/σης µέσω διαδικτύου, για το Σχολείο Τηλεκπαίδευσης µε πρωινή καθηµερινή απασχόληση από µία (1) έως πέντε (5) ώρες και σε σύνολο έως επτακοσίων δέκα πέντε (715) ωρών εργασίας, για τα παρακάτω χρονικά διαστήµατα: (1) Από 20 Οκτ 2008 µέχρι 06 Φεβ 2009 (2) Από 09 Μαρ 2008 µέχρι 26 Ιουν Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλουν στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών (Στρατόπεδο ΦΑΚΙΝΟΥ, ΣΤΓ 902 Β, Παπάγου, Κανελλοπούλου 5, έναντι Πάρκου Ενόπλων υνάµεων), µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση πρόσληψης, συνοδευόµενη µε πρόσφατη φωτογραφία. β Πιστοποιητικό Γέννησης. -2- γ. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας, εφόσον προσληφθούν. δ. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο ν αναφέρονται κυρίως οι σπουδές, η ακαδηµαϊκή δραστηριότητα, η κάθε είδους προϋπηρεσία και αναλυτική παράθεση τυχόν επιστηµονικών εργασιών, δηµοσιεύσεων κλπ. συνοδευόµενα µε αντίστοιχες βεβαιώσεις. ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 2690/99) ότι δεν κατέχουν δηµόσια θέση. Σε αντίθετη περίπτωση να αναγράφεται στη δήλωση η κατηγορία, ο βαθµός και η κατεχόµενη θέση, έχοντας υπόψη τους περιορισµούς των νόµων 1256/82 και 1305/82 ( Περί Πολυθεσίας ), καθώς επίσης να φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα κώλυµα από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του Ν.2689/99. στ. Αντίγραφο Πτυχίων ή ιπλωµάτων ( επικυρωµένα ) στα οποία να φαίνεται απαραίτητα ο Βαθµός Βασικού Πτυχίου αριθµητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση απόκτησής τους στην αλλοδαπή να υπάρχει επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά από το ΥΠΕΞ. ζ. Όταν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πιστοποιητικό Ισοτιµίας από το ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης ( ΟΑΤΑΠ) ή Πιστοποιητικό Ισοτιµίας που έχει χορηγηθεί από τα αναγνωρισµένα ΑΕΙ του εσωτερικού, για τους Τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν από την ίδρυση του ΟΑΤΑΠ, καθώς επίσης και η αντιστοιχία του πτυχίου µε αντίστοιχα Ελληνικά, όπου αυτό είναι δυνατόν να γίνει µε αντίστοιχο κύκλο σπουδών σε Ελλ. Πανεπιστήµια, συνοδευόµενα µε βεβαίωση που να φαίνεται ο βαθµός του πτυχίου ή τίτλου αριθµητικά. η. Πιστοποιητικό διδακτικής προϋπηρεσίας (σε πραγµατικές ώρες διδασκαλίας). θ. Πιστοποιητικό τύπου Α Εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (για τους άνδρες υποψηφίους). εν απαιτείται εκπλήρωση των Στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους µέλους τους Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν υπάρχει κώλυµα στη χώρα τους. ι. Πιστοποιητικό Υγιεινής Κατάστασης (µετά την πρόσληψη)..//.

3 ια. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, εάν έχουν υποβάλλει αίτηση για διδασκαλία και σε άλλη Σχολή ή αναµένουν διορισµό από το ΑΣΕΠ, σε ποιο γνωστικό αντικείµενο ανά Σχολή και για πόσες ώρες διδασκαλίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα την επιθυµία πρόσληψής τους. 3. ιευκρινίζεται ότι όλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη θα κατατίθενται υποχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία που θα λήγει η κατάθεση των αιτήσεων, θα είναι θεωρηµένα και αριθµηµένα. Όσα είναι ελλιπή ή δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις θ αποκλείονται από τη διαδικασία χωρίς ειδοποίηση από τη Σχολή. ικαιολογητικά µετά την παρέλευση της προθεσµίας δεν θα γίνονται δεκτά. Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν το δεύτερο 10ήµερο του Αυγούστου. 4. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται εντός 10 ηµερών από την ανάρτηση του Πίνακα ιοριστέων στη γραµµατεία της Σχολής ή στο Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Εφόσον από υποψήφιο ζητηθεί η γνώση της αξιολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, αυτή µπορεί να δοθεί, µετά από έγκριση του ΓΕΣ και µόνο για εκείνους που έλαβαν υψηλότερη βαθµολογία από τον αιτούντα. Στοιχεία που έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι δεν δύναται να δοθούν πριν την έγκρισή του ΓΕΣ. Η ιοίκηση σε περίπτωση εννόµου συµφέροντος των αιτούντων θα γνωστοποιεί τέτοιου είδους στοιχεία σε τρίτους, τηρουµένων των προβλέψεων της νοµοθεσίας για τη γνώση διοικητικών εγγράφων και για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 5. Τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων δεν προσληφθούν θα επιστρέφονται, σε όσους επιθυµούν, µετά από αίτησή τους που θα υποβάλουν στη ιεύθυνση Σπουδών της Σχολής. Παρατήρηση: Μετά την παρέλευση ενός (1) µήνα απ την πρόσληψη, τα δικαιολογητικά των µη προσληφθέντων θα καταστρέφονται. Οι ηµόσιοι Υπάλληλοι δεν θα µπορούν να διορισθούν παρά µόνο για µαθήµατα που οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν υπερβαίνουν τις 176. Παράλληλα οι παραπάνω δηµόσιοι υπάλληλοι, θα πρέπει να προσκοµίζουν απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου που ανήκουν εντός µηνός από το διορισµό τους, που θα τους επιτρέπει την απασχόλησή τους, διαφορετικά θα ανακαλείται ο διορισµός τους. 6. ΠΡΟΣΟΝΤΑ α. Απαιτούµενα Oι υποψήφιοι θα πρέπει: (1) Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. ικαίωµα συµµετοχής έχουν και πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον όρο ότι έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας η οποία αποδεικνύεται µε ανάλογο πιστοποιητικό από (α) το διδασκαλείο της Φοιτητικής Λέσχης του Παν. Αθηνών,(β) το σχολείο Νέας Ελλ. Γλώσσας του Αριστοτέλειου Παν. Θεσ/νίκης, (γ) το Κέντρο Ελλ. Γλώσσας και (δ) της Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1566/85 (ΥΠΕΠΘ ). (2) Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. (3) Να µην διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα που επισύρει στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων των άρθρων 59 και 65 του ΠΚ. -3-.//.

4 και -4- (4) Να είναι υγιείς για την εξάσκηση των καθηκόντων τους. (5) Να µην υπερβαίνουν το 64 ο έτος της ηλικίας τους. (6) Να µην υπόκεινται στους περιορισµούς των νόµων 1252/ /82 ( Περί Πολυθεσίας ), σε περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση. (7) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες). Εξαίρεση: εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυµα στη χώρα τους. (8) Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής των υποψηφίων στην διαδικασία επιλογής ωροµίσθιου προσωπικού, να είναι κάτοχοι Βασικού Πτυχίου της οικείας Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σχετικού µε το γνωστικό αντικείµενο της αντίστοιχης γλώσσας της προκήρυξης ή ελλείψει των παραπάνω υποψηφίων να είναι κάτοχοι Βασικών Πτυχίων Φιλολογίας (Πανεπιστηµιακών) συναφών στο γνωστικό αντικείµενο της γλώσσας. Ειδικότερα για την Τουρκική γλώσσα γίνεται δεκτό Πτυχίο Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών µε κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών ή Πτυχίο Τµήµατος Γλώσσας και Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών µε ειδίκευση Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο αντιστοίχου ειδικότητας οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής. (9) Να έχουν επάρκεια διδασκαλίας της συγκεκριµένης γλώσσας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπου απαιτείται. (10) Να γνωρίζουν χρήση Η/Υ στην Ελληνική και ξένη γλώσσα, την οποία επιθυµούν να διδάξουν, που ν αποδεικνύεται µε γραπτή πιστοποίηση εκπαιδευτικού φορέα εκµάθησης Η/Υ ή να δηλώνεται µε Υπεύθυνη ήλωση. β. Επιθυµητά Το Σπουδαστικό Συµβούλιο κατά την επιλογή του ωροµίσθιου διδακτικού προσωπικού θα συνεκτιµήσει τα παρακάτω επιθυµητά προσόντα καθώς και τη γενικότερη εικόνα των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη: (1) Μεταπτυχιακό στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο. (2) ιδακτορικό στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο. (3) εύτερος τίτλος σπουδών ως συνεκτιµώµενο προσόν. (4) Μεταπτυχιακό σε άλλο γνωστικό αντικείµενο ως συνεκτιµώµενο προσόν. (5) ιδακτορικό σε άλλο γνωστικό αντικείµενο ως συνεκτιµώµενο προσόν. (6) Προϋπηρεσία σε Στρατιωτικές Σχολές ή άλλο (δηµόσιο ή ιδιωτικό) φορέα ως συνεκτιµώµενο προσόν. (7) Λοιπά προσόντα (βραβεία, υποτροφίες, λοιποί τίτλοι σπουδών, δηµόσιες, της εργασίες) ως συνεκτιµώµενα προσόντα. Οι υποτροφίες και τα βραβεία θα πρέπει να συνοδεύονται µε επίσηµη βεβαίωση του φορέα που τις χορήγησε. 7. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέλθουν για ολιγόλεπτη συνέντευξη στην αρµόδια Επιτροπή, σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την Σχολή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει αιτιολογηµένα τον υποψήφιο ως µη κατάλληλο για την κάλυψη της θέσης, θα δικαιούται να τον απορρίπτει. 8. Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων προηγούνται όσοι έχουν υψηλότερη βαθµολογία στο βασικό Πτυχίο του γνωστικού αντικειµένου της γλώσσας..//.

5 -5-9. Σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατή η κατάθεση βεβαίωσης βαθµολογίας του πτυχίου που να φαίνεται ο βαθµός αριθµητικά θα υπολογίζεται για κάθε βαθµίδα περιφραστικής βαθµολόγησης ο κατώτερος βαθµός της κλίµακας όπως αυτή ορίζεται από το ΥΠΕΠΘ. α. Καλώς: 5 β. Λίαν καλώς: 6,5 γ. Άριστα: Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων που έχουν συναφή φιλολογικά πτυχία θα προτιµώνται όσοι έχουν πτυχίο πιο πλησιέστερο στο γνωστικό αντικείµενο της γλώσσας. 11. Η Eπιτροπή θα προτείνει, για κάλυψη των απαιτούµενων θέσεων, ως κύριους για πρόσληψη τους πρώτους κατά σειρά αξιολόγησης κάθε γλώσσας και σε αριθµό ίσο µε τον απαιτούµενο αριθµό θέσεων για τη συγκεκριµένη γλώσσα. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα προταθούν ως αναπληρωµατικοί, σύµφωνα µε τη σειρά αξιολόγησής τους. 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ α. Οι οικονοµικές απολαβές αυτών που θα προσληφθούν θα στηρίζονται αποκλειστικά στις ώρες πραγµατικής απασχόλησης, που θα βεβαιώνονται µε πρακτικό υπογραµµένο και από τους ίδιους. β. Για τις επίσηµες αργίες και για τις υποχρεωτικές που µεσολαβούν το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Σχολή διακόπτει την εκπαιδευτική της λειτουργία (διακοπές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς Πάσχα ) δεν δικαιούνται αποζηµίωση εκτός αν η Σχολή προγραµµατισµένα ή έκτακτα τους απασχολήσει. γ. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωµα της µη κάλυψης (µερικώς ή ολικώς) των απαιτούµενων θέσεων για κάποια γλώσσα λόγω µη ύπαρξης υποψηφίων σπουδαστών σε αριθµό που δύναται να λειτουργήσει τµήµα ή λόγω ικανοποίησης της απαίτησης από Μόνιµο ιδακτικό Προσωπικό ή Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές. δ. Η κατανοµή των ωρών µεταξύ αυτών που θα προσληφθούν θα γίνεται µε γνώµονα τις απαιτήσεις προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου και την ενιαία διδασκαλία της γλώσσας και θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τη Σχολή. ε. Πληροφορίες θα παρέχονται στη Σχολή Ξένων Γλωσσών κάθε εργάσιµη ηµέρα από 07:30 13:30 (τηλ ) στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην διεύθυνση καθώς και στο Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού του Στρατού (Σόλωνος 34 και τηλ ) όπως και στο αντίστοιχο της Βορείου Ελλάδος στην Θεσ/νίκη (Β. Γεωργίου 1 και τηλ , και ), απ όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παραλάβουν αιτήσεις για συµπλήρωση.

6 ΑΙΤΗΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜ. ΠΑΤΕΡΑ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ µε ωριαία αποζηµίωση, σε θέση διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, προκειµένου να διδάξω τα µαθήµατα που προτείνω στη συνηµµένη δήλωσή µου. ΠΟΛΗ-ΧΩΡΙΟ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Επισυνάπτω επικυρωµένα Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ΑΡΙΘ. ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται και συµπληρωµένο έντυπο υπό τύπον Υπεύθυνης ηλώσεως, που περιλαµβάνει τα ατοµικά και επαγγελµατικά µου στοιχεία, δηλώνω δε υπεύθυνα ότι όλα αυτά, είναι πραγµατικά και πλήρη. Περί προσλήψεως σε θέση ιδακτικού Εκπαιδευτικού προσωπικού, µε ωριαία αποζηµίωση στη ΣΣΞΓ Αθήνα, Ο/Η- ΑΙΤ.

7 Το παρόν έντυπο επέχει θέση Υπεύθυνης ήλωσης ενώπιον ηµόσιας Αρχής ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΡΙΘ. ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΤΟΠΟΣ ΙΑΜΟΝΗΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ Ι ΑΞΩ: α β γ δ ε 2. ΣΠΟΥ ΕΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Βασικός Τίτλος Σπουδών επί του γνωστικού αντικειµένου της θέσης. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ εύτερος Τίτλος Σπουδών σε συναφές µε τη θέση αντικείµενο. ιδακτορικό ίπλωµα στο αντικείµενο της θέσης. ιδακτορικό σε άλλο γνωστικό αντικείµενο. Μεταπτυχιακός Τίτλος στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης. Μεταπτυχιακός Τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείµενο. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η αναγραφή του βαθµού του πτυχίου (αριθµητικά) είναι υποχρεωτική..//..

8 -2-3. ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΑ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ΚΑΛΩΣ ΜΕΤΡΙΑ Word Excel Power Point ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η γνώση Η/Υ πιστοποιείται µε την υποβολή του αντίστοιχου πτυχίου 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 5. ΕΥ ΟΚΙΜΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: Α/Α ΦΟΡΕΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ - ΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ευδόκιµη διδακτική προϋπηρεσία, πιστοποιείται µε την υποβολή αντίστοιχης βεβαίωσης του Φορέα ή Σχολής...//..

9 -3-6. Είµαι διαθέσιµος/η για όλες τις ηµέρες και εκπαιδευτικές περιόδους που αναφέρονται στις παραγράφους 1(α,β) της Προκήρυξης. 7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 8. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθινά και πλήρη και ότι θα προσκοµίσω έγκαιρα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά, εφ όσον µου ζητηθούν. Αθήνα, Ο/Η- ΗΛ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σέδες,6 Ιουνίου 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, 25 Αυγ 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών (Σ.Σ.Ξ.Γ.),

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σέδες, 13 Αυγ 09 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σέδες, 18 Οκτ 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.392/5/13789 Σ. 828 13 Αυγ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΣΤΕΑΤΧ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τηλ. 2102611682

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΣΤΕΑΤΧ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τηλ. 2102611682 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΣΤΕΑΤΧ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τηλ. 2102611682 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1. Η ΣΤΕΑΤΧ, Σχολή Ανωτάτης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΔΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15 Απρ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 στη ΣΕΘΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 στη ΣΕΘΑ -2- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τηλ.: 210-8896510 Αθήνα, 22 Ιουλ 15 ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4 Σεπ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Θεσ/νίκη, 26 Αυγ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 1. Η Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΔA: ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ Θεσ/νίκη, 28 Απρ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα 27-9-2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 21829 Ταχ. /νση: Λ. Αµαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

23-01-2015 1) : .3 . . 18 65

23-01-2015 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 23-01-2015 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, έχοντας υπόψη του: α. τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

21-03-2012 1) : .2 . . 18 65

21-03-2012 1)     : .2 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 21-03-2012 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Θέσεων για το διορισμό καθηγητών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Θέσεων για το διορισμό καθηγητών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Θέσεων για το διορισμό καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραμματεία ιοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. Αριθμός 2699/41/25.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα