ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ456/οικ.8679/662/14 Έλεγχος της νομιμότητας της κυκλοφορίας των ημε δαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των μεταφορι κών επιχειρήσεων που εκτελούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) της παραγράφου 4δ του άρθρου 17 του N. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 40/ ), β) το N. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 49/ ), όπως ισχύει, γ) του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009 (L 300/ ) και των διμερών και πολυμερών Συμφωνιών και Πρωτο κόλλων Οδικών Μεταφορών, όπου η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, δ) παρ. 1 του άρθρου 10 του N. 1906/1990 (ΦΕΚ Α 157/ ), όπως ισχύει, ε) της υπ αριθμ. Φ450/38668/3534 «Διοικητικές κυ ρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ Β 2061/ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οι κονομικών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στ) της Αριθμ. Γ456/οικ.7383/531/12 «Όροι, προϋπο θέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφο ρεία» (ΦΕΚ Β 250/ ) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ζ) του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α 152/ ) με το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141/ ) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η) της υπ αριθμ. 329/ «Καθορισμός αρμοδιο τήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ Β 1655/ ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2. Την ανάγκη καθορισμού των επιβαλλόμενων κυρώ σεων για τις διαπιστούμενες παραβάσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας επιβατικών μεταφορών από ημεδαπά και αλλοδαπά λεωφορεία που εκτελούν διε θνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές. 3. Την ανάγκη εξειδίκευσης ανά συγκεκριμένη παρά βαση των διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώ σεων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα τους. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας: 1. Παράβαση είναι η μη συμμόρφωση προς το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις προβλέ ψεις διμερών και πολυμερών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων, όπου η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και σχε τίζονται με τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές. 2. Διοικητικό πρόστιμο είναι το χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου στη μεταφορική επιχείρηση η οποία διενεργεί διεθνή τακτι κή λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τα κτικών λεωφορειακών γραμμών. 3. Διοικητική κύρωση είναι η κύρωση που επιβάλλεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μετα φορών (εφεξής ΔΕΜ) του Υπουργείου Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων (εφεξής Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.) και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. στην μεταφορική επιχείρηση η οποία διενεργεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφω σης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών. 4. Σύσταση είναι η διοικητική κύρωση με την οποία η ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., μετά από εισήγηση αυτής και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ. ΜΕ.ΔΙ. εφιστά την προσοχή της μεταφορικής επιχείρη σης που διενεργεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφωσης αυτής προς το ισχύον κα νονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τακτικών λεωφορειακών

2 4828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γραμμών εν όψει επιβολής περαιτέρω διοικητικών κυρώ σεων σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης. 5. Αναστολή/προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης εί ναι η διοικητική κύρωση προσωρινής άρσης της ισχύος της άδειας η οποία επιβάλλεται μετά από εισήγηση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφο ρών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμμόρφωσης της μεταφορικής επιχείρησης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έως ότου παρέλθει το κατά περίπτωση προ βλεπόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά, για τις αλλοδαπές κοινοτικές μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν δι εθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. με προορισμό ή διέλευση την Ελλάδα ο όρος «προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης» χρησιμο ποιείται αντί του όρου «αναστολή». Στο παρόν κείμενο όπου η παράβαση αφορά τους αλλοδαπούς κοινοτικούς μεταφορείς με τη χρήση του όρου «αναστολή» θα εννο είται «προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης». 6. Ανάκληση/άρση σύμφωνης γνώμης είναι η διοικητική κύρωση οριστικής άρσης της ισχύος της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής η οποία επιβάλλεται μετά από εισήγηση της ΔΕΜ και πράξη του Γενικού Δι ευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμ μόρφωσης της μεταφορικής επιχείρησης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικά, για τις αλλοδαπές κοινοτι κές μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. με προορισμό ή διέλευση την Ελλάδα ο όρος «άρση σύμφωνης γνώμης» χρησιμοποιείται αντί του όρου «ανάκληση». Στο παρόν κείμενο όπου η παράβαση αφορά τις αλλοδαπές κοινοτικές μεταφορικές με τη χρήση του όρου «ανάκληση» θα εννοείται «άρση σύμφωνης γνώμης». 7. Αποκλεισμός μεταφορικής επιχείρησης, είναι η διοι κητική κύρωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η μεταφορική επιχείρηση αποκλείεται από τη διενέργεια η οποία επι βάλλεται παράλληλα με τη διοικητική κύρωση της ανά κλησης μετά από εισήγηση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και πράξη του Γενικού Διευθυντή του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 8. Μεταφορική επιχείρηση είναι τα πρόσωπα που δι καιούνται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, να πραγματοποιούν, διεθνείς τακτικές μεταφορές επι βατών με λεωφορεία. Άρθρο 2 Αρχές ελέγχου 1. Ο έλεγχος των παραβάσεων των ελληνικών και αλ λοδαπών λεωφορείων ανατίθεται, στο πλαίσιο της κατά λόγον αρμοδιότητάς τους, στις αρχές ελέγχου του άρ θρου 2 του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α 49), όπως ισχύει κάθε φορά και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του. 2. Οι αρχές ελέγχου προβαίνουν στους ελέγχους των παραβάσεων στην επιβολή και είσπραξη των διοικητι κών προστίμων του άρθρου 3 της παρούσας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α 49). 3. Αντίγραφο της διαπιστωτικής ή/και καταλογιστικής πράξης αποστέλλεται από τις αρχές ελέγχου του άρ θρου 2 του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α 49) στην κατά περίπτω ση αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές της καθώς και στη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 3 της παρούσας. 4. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας, οι οποίες επισύρουν την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξα σφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επιτόπου αφαί ρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) του οχήματος. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση κυκλοφορί ας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφλη θεί το πρόστιμο. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. (παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3446/2006). Άρθρο 3 Παραβάσεις Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διμερών και πο λυμερών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων όπου η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με την κυκλο φορία των ημεδαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των μεταφορικών επιχειρήσεων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές, επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του άρθρου 2 της παρούσας δι οικητικά πρόστιμα, μετά δε από εισήγηση της αρμόδιας ΔΕΜ και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες διακρίνο νται σε ΠΣΠ (Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις), ΣΠ (Σοβαρές Παραβάσεις) και ΕΠ (Ελαφρές Παραβάσεις) [Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας]. Οι παραβάσεις καταλογίζονται σε βάρος της μεταφο ρικής επιχείρησης που πραγματοποιεί τη μεταφορά. Εάν ορίζεται διαφορετικά στο ήδη υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, ισχύουν τα ήδη ορισθέντα και παράλληλα κα ταλογίζονται σε βάρος της μεταφορικής επιχείρησης τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα της παρούσας. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας οι διοικητικές κυρώσεις βαρύνουν, αντιστοίχως, κάθε μέλος αυτής. Ειδικότερα, ορίζονται τα ακόλουθα: 1. Μεταφορά επιβατών σε διεθνή τακτική λεωφορεια κή γραμμή δίχως την κατοχή άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής ή άδειας διέλευσης διεθνούς τα κτικής λεωφορειακής γραμμής (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικη τικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική κύρωση ανάκλησης όλων των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση και μονο ετούς αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια όλων των αντίστοιχων διεθνών τακτικών λεω φορειακών γραμμών στην περίπτωση που ο διαπράξας την παράβαση την δεδομένη στιγμή δεν κατέχει καμία άδεια μεταξύ της Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε., επιβάλλεται: διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική κύρωση μο νοετούς αποκλεισμού του διαπράξαντος την παράβαση από την διαδικασία χορήγησης αδείας διεθνούς τακτικής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4829 λεωφορειακής γραμμής για όλες τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ της Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε. 2. Μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας διεθνούς τακτι κής λεωφορειακής γραμμής (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικητι κό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική κύρωση ανάκλησης της συγκεκριμένης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής που έχει χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση και μονοετούς αποκλεισμού για όλους τους εμπλεκόμενους για τη συγκεκριμένη διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή. 3. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο απολέσουν την ισχύ τους, οι πα ρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας : (3α) κοινο τική άδεια, (3β) άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών διεθνών μεταφορών, (3γ) ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου και (3δ) κατα στατικό της εταιρείας και των εγγράφων εκπροσώπη σής της σε περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και διοικητική κύρωση αναστολής για ένα (1) μήνα όλων των σχετικών με την παράβαση αδειών διεθνών τακτικών λεωφορεια κών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη μελών της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και εφόσον συνεχίσουν να μην πληρούνται οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις ανακαλούνται όλες οι σχετικές με την παράβαση άδειες διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη μελών της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση. Κατόπιν της επιβληθείσας ανά κλησης, εφόσον πληρούνται εκ νέου οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις επαναλαμβάνεται η διαδικασία χορήγη σης άδειας όπως ορίζεται στην ισχύουσα διαδικασία. 4. Άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του νομίμου εκ προσώπου ή/και του διαχειριστή της μεταφορικής επι χείρησης που εξυπηρετεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για κάποια από τις εξής παραβάσεις : λαθρε μπορία, μεταφορά λαθρομεταναστών, παράβαση της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπορία, μαστρο πεία και εκμετάλλευση πορνών, εμπορία όπλων, ανθρω ποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, παραποίηση, ληστεία, αλητεία, βιασμός, απο πλάνηση ανηλίκων, υπεξαίρεση, απαγωγή, εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής, σύσταση συμμορίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, νομιμοποίηση εσό δων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για τις "Πολύ Σοβαρές Παρα βάσεις" Ι1, Ι2 και Ι3 σχετικά με τον κανονισμό 3821/85 και τον κανονισμό 561/2006, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ. Φ450/38668/3534 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 2061) (ΠΣΠ). Επιβολή της διοικητικής κυρώσεως ανάκλησης όλων των αδει ών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε που έχουν χορηγηθεί στην μεταφορική επιχείρηση. Σε περίπτωση απαλλαγής του φερόμενου ως διαπράξαντος την παράβαση, είτε σε περίπτωση καταδίκης, παρέλθουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 576 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας χρονικά διαστήματα επαναλαμβάνεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διε θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής όπως ορίζεται στην ισχύουσα διαδικασία. 5. Σε περίπτωση διάπραξης των "Πολύ Σοβαρών Πα ραβάσεων" (ΠΣΠ) : Ι1, Ι2, Ι3, Ζ7, Ζ8 και ΣΤ1 σχετικά με τον κανονισμό 3821/85 και τον κανονισμό 561/2006, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ. Φ450/38668/3534 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 2061), επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, τρίμη νης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορει ακής γραμμής τη δεύτερη φορά εξάμηνης αναστολής της άδειας την τρίτη φορά, ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτι κής λεωφορειακής γραμμής και μονοετούς αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμ μής. Εάν για τις "Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις Ι1, Ι2 και Ι3 ασκηθεί ποινική δίωξη ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 6. Μη τήρηση της σχέσης ένα προς ένα (1:1) των πραγ ματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλ λόμενο κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφο ρειακής γραμμής με κράτη που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, της σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια κής γραμμής την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανά κλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης δι εθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η διαβίβαση στοιχείων προς ενημέρωση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πραγματοποι είται ανά δίμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με την παράλ ληλη προσκόμιση των στοιχείων που διαθέτει για την τεκμηρίωση των προαναφερθέντων. 7. Μη τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού δρομολογί ων κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, της σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφο ρειακής γραμμής τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεω φορειακής γραμμής την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης δι εθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η διαβίβαση στοιχείων προς ενημέρωση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πραγματοποι είται ανά δίμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με την παράλ ληλη προσκόμιση των στοιχείων που διαθέτει για την τεκμηρίωση των προαναφερθέντων. 8. Μη κατοχή νόμιμου εισιτηρίου από επιβάτη που με ταφέρεται στο πλαίσιο διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής (ΣΠ), επιβάλλεται: διοικητική κύρωση, την πρώτη φορά, ενός μήνα αναστολής της άδειας διεθνούς τακτι κής λεωφορειακής γραμμής τη δεύτερη φορά τρίμηνης

4 4830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής την τρίτη φορά ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και εξάμηνου αποκλει σμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης. 9. Μη νόμιμες προϋποθέσεις στην αφετηρία της δι εθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής (ΣΠ), επιβάλ λεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, ενός μήνα αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία τη δεύτερη φορά, τρί μηνης αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεω φορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία την τρίτη φορά, ανάκλησης των αδειών διεθνών τακτικών λεω φορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διε νέργεια των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋπο θέσεις στην αφετηρία. Στην περίπτωση δήλωσης νέων προϋποθέσεων στην αφετηρία της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, η μεταφορική επιχείρηση έχει το δικαίωμα επαναδραστηριοποίησης εφόσον παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική περίοδος των κατά περίπτωση διοικητικών κυρώσεων. Εάν, ωστόσο, η μεταφορική επι χείρηση δεν δηλώσει νέες προϋποθέσεις στην αφετηρία της εντός του κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος που προβλέπεται ως διοικητική κύρωση, τότε στην μεταφορική επιχείρηση επιβάλλεται η αμέσως επόμενη σε κλίμακα κύρωση. 10. Αντιβαίνοντα στον Κ.Ο.Κ. δηλωθέντα σημεία επιβί βασης αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις (ΣΠ) επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, ενός μήνα αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια ση μεία επιβίβασης αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανάκλησης των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης αποβίβασης επιβα τών στις ενδιάμεσες στάσεις και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης αποβίβασης επιβα τών στις ενδιάμεσες στάσεις. Στην περίπτωση δήλωσης νέων σημείων ενδιάμεσων στάσεων, η μεταφορική επι χείρηση έχει το δικαίωμα επαναδραστηριοποίησης εφό σον παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική περίοδος των κατά περίπτωση διοικητικών κυρώσεων. Εάν, ωστόσο, η μεταφορική επιχείρηση δεν δηλώσει νέα σημεία ενδι άμεσων στάσεων εντός του κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος που προβλέπεται ως διοικητική κύρωση, τότε στην μεταφορική επιχείρηση επιβάλλεται η αμέ σως επόμενη σε κλίμακα κύρωση. 11. Μη τήρηση των ακόλουθων περιπτώσεων: α) της εγκεκριμένης διαδρομής της διεθνούς τακτικής λεωφο ρειακής γραμμής, β) των δηλωθεισών προϋποθέσεων στην αφετηρίας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, γ) των δηλωθέντων σημείων επιβίβασης αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, δ) του προβλεπόμενου ωραρίου διενέργειας της διεθνούς τα κτικής λεωφορειακής γραμμής, ε) των προβλεπόμενων ημερών διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορεια κής γραμμής, στ) των δηλωθέντων κλιμάκων κομίστρων, ζ) των δηλωθέντων ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορεί ων (ΣΠ), επιβάλλεται για κάθε περίπτωση χωριστά: διοι κητικό πρόστιμο οκτακοσίων (800) ευρώ και διοικητική κύρωση, την πρώτη φορά της σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής τη δεύτερη φορά, τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λε ωφορειακής γραμμής την τρίτη φορά ανάκληση της άδειας και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. 12. Μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων (ΕΠ), επιβάλλε ται: διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και η διοικητική κύρωση, την πρώτη φορά, της σύστασης προς την μεταφορική επιχείρηση που έχει χορηγηθεί η άδεια τη δεύτερη φορά, δίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής την τρίτη φορά, ανάκλησης της άδειας και τετράμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. 13. α) Σε περίπτωση παραίτησης της μεταφορικής επιχείρησης από το δικαίωμα διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών της Ε.Ε. εκδίδεται πράξη ανάκλησης της εν λόγω άδειας. Για την επαναδραστηριοποίηση ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης άδειας. Η μεταφο ρική επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει την ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για την πρόθεσή της να παραιτηθεί του ως άνω δικαιώματος. β) Σε περίπτωση παραίτησης μεταφορικής επιχείρη σης από το δικαίωμα διενέργειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών μη μελών της Ε.Ε., η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για την πρόθε σή της την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρη ση και τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Για την άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής που έχει χορηγηθεί στην παραιτηθείσα επιχείρηση εκδίδεται πράξη ανάκλη σης της εν λόγω άδειας. Για την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση της παραιτηθείσας, ορίζεται περίοδος τριών (3) μηνών αναστολής της χορηγηθεί σας σε αυτήν άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και για την αδειοδότηση αυ τής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία η άδεια ανακαλείται. γ) Σε περίπτωση λύσης συνεργασίας (μονομερώς ή από κοινού) και ενόψει εξεύρεσης νέας συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης οι μεταφορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για τη λύση της συνεργασίας την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση και την αρμόδια ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Από την ημερομηνία λύσης της συνεργασίας ορίζεται για τις εν λόγω μεταφορικές επιχειρήσεις περίοδος τρίμηνης αναστολής με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4831 νης μεταφορικής επιχείησης και παράλληλα αδειοδότη σης αυτής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οι άδειες ανακαλούνται 14. Σε περιπτώσεις βεβαίωσης παράβασης/ή καταλο γισμού προστίμου στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, όπου σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο προκύπτει η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο της χώρας όπου η μεταφορική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι διοικη τικές κυρώσεις της παρούσας. Σε περιπτώσεις βεβαίωσης παράβασης/ή καταλογισμού προστίμου στο έδαφος τρί της χώρας μη μέλους της ΕΕ, εφαρμόζονται μόνο οι διοι κητικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η εν λόγω αλλοδαπή αρχή. Για παράβαση διμερούς συμφωνίας με Τρίτη χώρα που διαπιστώνεται με οποιονδήποτε τρόπο από αρμόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται η κατά περίπτωση διοικητική κύρωση που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση. 15. Το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα που προ βλέπεται ως διοικητική κύρωση στις ως άνω σχετικές περιπτώσεις άρχεται από την ημερομηνία επιβολής της διοικητικής κύρωσης από την αρμόδια ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ. ΜΕ.ΔΙ. και η παρέλευσή του υπολογίζεται σε ημερολο γιακές ημέρες. 16. α) Για τις διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων 5 12 θεωρείται : πρώτη φορά βεβαίωσης παράβασης, η περίπτωση όπου κατά το παρελθόν δεν έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση, δεύτερη φορά βεβαίωσης παράβα σης, η περίπτωση όπου κατά το παρελθόν έχει επι βληθεί πρώτη φορά διοικητική κύρωση και τρίτη φορά βεβαίωσης παράβασης, η περίπτωση όπου κατά το πα ρελθόν έχει επιβληθεί δεύτερη φορά διοικητική κύρωση. β) Περαιτέρω, τυχόν παραίτηση από το δικαίωμα δι ενέργειας και/ή αλλαγή συνεργάτη και/ή αλλαγή του αριθμού αδείας που αναγράφεται στο έντυπο αυτής δεν επιφέρουν διαγρα φή επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων ή διοικητικών κυρώσεων που εκκρεμούν, εφόσον η μεταφορική επι χείρηση τεκμαίρεται ότι είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβα σης/ή της καταλογιστικής πράξης. γ) Στην περίπτωση της διοικητικής κύρωσης της σύ στασης η κύρωση επιβάλλεται στη μεταφορική επιχεί ρηση όπου τεκμαίρεται ότι είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παρά βασης/ ή της καταλογιστικής πράξης και γνωστοποιείται στην έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση. δ) Στην περίπτωση της διοικητικής κύρωσης της ανα στολής ή της ανάκλησης η κύρωση επιβάλλεται σε αμ φότερες τις συνεργαζόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις, τόσο στον διαπράξαντα την παράβαση σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβα σης/ή της καταλογιστικής πράξης όσο και στην έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση λόγω της συνα κόλουθης αδυναμίας πραγματοποίησης δρομολογίων με τήρηση της σχέσης 1:1 από κάθε αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση πρόθεσης της ως άνω έτερης μεταφορικής επιχείρησης, που δεν φέρει ευθύνη για τη διάπραξη της παράβασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος της διοικητική κύρωση για άλλου είδους παράβαση σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβα σης/ή της καταλογιστικής πράξης: α) να παραιτηθεί από τη διενέργεια της εν λόγω γραμμής ή β) να αναζητήσει νέα συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση, δεν ισχύει η τρεις μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης συνερ γαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Για την (β) περίπτωση ορίζεται περίοδος τρίμηνης αναστολής με σκοπό την εξεύρεση νέας συ νεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και ενόψει της αδειοδότησης αυτής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, η άδεια ανακαλείται. ε) Σε περίπτωση συρροής των ανωτέρω παραβάσεων, το αρμόδιο όργανο ελέγχου καταλογίζει συνολικό διοι κητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για τη μία σοβαρότερη παράβαση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προστίμων που προβλέπεται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις, ενώ ως διοικητική κύρωση επιβάλλεται η ανώτερη αυτών και οι υπόλοιπες τηρούνται στο αρχείο για μελλοντική επιβολή περαιτέρω διοικητικών κυρώσεων. Οι επιβληθεί σες διοικητικές κυρώσεις παύουν να τηρούνται στο αρ χείο για τον προαναφερθέντα σκοπό μετά την παρέλευ ση τριών (3) ετών από την ημερομηνία επιβολής τους. Για τις περιπτώσεις όπου στην παρούσα δεν προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο, οι κατά λόγον αρμοδιότητας αρχές ελέγχου επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο εφόσον προ βλέπεται από το ήδη υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 17. Κατά των πράξεων καταλογισμού διοικητικών προ στίμων και των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων ασκούνται οι διοικητικές προσφυγές του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Εάν το διοικητι κό πρόστιμο επιβάλλεται σε περισσότερα του ενός πρό σωπα, τότε, κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά υποβάλλει μόνο την δική του προσφυγή. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την καταβολή των επιβληθέντων προστίμων. Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις Για τις περιπτώσεις βεβαιώσεων παραβάσεων/ή κατα λογιστικών πράξεων που εκκρεμούν, από την έναρξη ισχύ ος της παρούσας, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις αυτής. Για τους μεταφορείς για τους οποίους είχαν επιβληθεί κυρώσεις σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι κυρώσεις αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με το παρόν κανονιστικό πλαίσιο. Για οποιαδήποτε από τις εκκρεμούσες περιπτώσεις παραίτησης της μεταφορικής επιχείρησης από το δικαί ωμα διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής ή/και αλλαγής συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν ισχύει η υποχρεωτική τρίμηνη ενημέρωση της αρμόδιας ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. ή/και της έτερης συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης. Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται το Άρθρο 6 «Έλεγχος Διοικητικές Κυρώσεις» της Αρίθμ. Γ456/οικ.7383/531/12 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία» της απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και όποιες άλλες διατάξεις κανονιστικού πλαισίου αντίκει νται σε αυτήν.

6 4832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΣΠ ΣΠ ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ 1. Μεταφορά επιβατών σε διεθνή τακτική λεω φορειακή γραμμή δίχως την κατοχή άδειας ή άδειας διέλευσης διεθνούς τακτικής λεωφο ρειακής γραμμής 2. Μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας διε θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής ευρώ και ανάκληση όλων των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ της Ελλάδας και του κατά περί πτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε. και 1ετή αποκλεισμό από τη διενέργεια όλων των αντίστοιχων διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών Στην περίπτωση που ο διαπράξας την πα ράβαση δε διαθέτει καμία άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε. : και 1ετή αποκλεισμό από όλες τις διεθνείς τα κτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ της Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε ευρώ και ανάκληση της συγκεκριμέ νης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια κής γραμμής και 1ετή αποκλεισμό για όλους τους εμπλεκόμενους για τη συγκεκριμένη διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή 3. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο απολέσουν την ισχύ τους, οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αδείας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής: (3α) κοινοτική άδεια, (3β) άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών διεθνών μεταφορών, (3γ) ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου και (3δ) καταστατικό της εταιρείας και των εγγράφων εκπροσώπησής της σε περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ευρώ και 1 μήνας αναστολής όλων των σχετικών με την παράβαση αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη μελών της Ε.Ε.. Μετά την παρέλευση του 1 μήνα και εφόσον συνεχίσουν να μην πλη ρούνται οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις ανάκληση όλων των αδειών των σχετικών με την παράβαση διεθνών τακτικών λεω φορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη μελών της Ε.Ε.. 4. Άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του νομί μου εκπροσώπου ή/και του διαχειριστή της μεταφορικής επιχείρησης που εξυπηρετεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για κά ποια από τις εξής παραβάσεις: λαθρεμπορία, μεταφορά λαθρομεταναστών, παράβαση της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπο ρία, μαστροπεία και εκμετάλλευση πορνών, εμπορία όπλων, ανθρωποκτονία από πρόθε ση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλα στών εγγράφων, παραποίηση, ληστεία, αλη τεία, βιασμός, αποπλάνηση ανηλίκων, υπεξαί ρεση, απαγωγή, εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής, σύσταση συμμορίας, παρα βίαση υπηρεσιακού απορρήτου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για τις ΠΣΠ Ι1, Ι2 και Ι3 σχετικά με τον κανονισμό 3821/85 και τον κανονισμό 561/2006, όπως αυ τές ορίζονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ανάκληση όλων των αδειών διεθνών τα κτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μ η μέλους της Ε.Ε. που έχουν χο ρηγηθεί στην μεταφορική επιχείρηση.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση διάπραξης των Πολύ Σοβα ρών Παραβάσεων Ι1, Ι2, Ι3, Ζ7, Ζ8 και ΣΤ1 σχετικά με τον Κανονισμό 3821/85 και τον Κανονισμό 561/2006, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ. Φ450/38668/3534 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 2061). 1η φορά: 3μηνη αναστολή της άδειας διε θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά: 6μηνη αναστολή της άδειας διε θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτι κής λεωφορειακής γραμμής και μονοετή απο κλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης 6. Μη τήρηση της σχέσης 1:1 των πραγματο ποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντι συμβαλλόμενο κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής με κράτη που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. 1η φορά: σύσταση στη μεταφορική επιχείρη ση που της έχει χορηγηθεί άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά: 3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τα κτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτικής λε ωφορειακής γραμμής και 6μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διε θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής 7. Μη τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού δρομολογίων κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής 1η φορά: σύσταση στη μεταφορική επιχείρη ση που της έχει χορηγηθεί άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά: 3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τα κτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτικής λε ωφορειακής γραμμής και 6μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διε θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμή 8. Μη κατοχή νόμιμου εισιτηρίου από επιβάτη που μεταφέρεται στο πλαίσιο διεθνούς τα κτικής λεωφορειακής γραμμής 1η φορά: 1 μήνα αναστολή της άδειας διε θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά: 3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτι κής λεωφορειακής γραμμής και 6μηνο απο κλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης 9. Μη νόμιμες προϋποθέσεις στην αφετηρία της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμ μής 1η φορά: 1 μήνα αναστολή των αδειών διε θνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία, 2η φορά: 3μηνη αναστολή των αδειών διεθνών τακτι κών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρε τούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέ σεις στην αφετηρία και 3η φορά: ανάκληση των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία και 6μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμ μών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλω θείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία 10. Αντιβαίνοντα στον Κ.Ο.Κ. δηλωθέντα σημεία επιβίβασης αποβίβασης επιβατών στις ενδιά μεσες στάσεις 1η φορά: 1 μήνα αναστολή των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης αποβί βασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, 2η φορά: 3μηνη αναστολή των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης αποβίβα σης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, και 3η φορά: ανάκληση των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλω θεί τα ίδια σημεία επιβίβασης αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις και 6μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης αποβίβα σης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις

8 4834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Μη τήρηση των ακόλουθων περιπτώσεων: α) της εγκεκριμένης διαδρομής της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, β) των δη λωθεισών προϋποθέσεων στην αφετηρία της, γ) των δηλωθέντων σημείων επιβίβασης απο βίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις δ) του προβλεπόμενου ωραρίου διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμ μής, ε) των προβλεπόμενων ημερών διενέρ γειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, στ) των δηλωθέντων κλιμάκων κομίστρων, ζ) των δηλωθέντων ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων 800 ευρώ και 1η φορά: σύσταση στη μετα φορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά: 3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας και 6μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεω φορειακής γραμμής (για κάθε περίπτωση χωριστά) 12. Μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων 500 ευρώ και 1η φορά: σύσταση στη μετα φορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά: 2μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας και 4μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεω φορειακής γραμμής Παραίτηση της μεταφορικής επιχείρησης από το δικαίωμα διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελ λάδας και κρατών μελών της Ε.Ε. Παραίτηση της μεταφορικής επιχείρησης από το δικαίωμα διενέργειας διεθνούς τακτι κής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών μη μελών της Ε.Ε. 3 μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ και ανάκληση της άδειας 3 μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια κής γραμμής που έχει χορηγηθεί στην πα ραιτηθείσα επιχείρηση και 3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια κής γραμμής της έτερης συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορι κής επιχείρησης και για την αδειοδότηση αυτής. Μετά την παρέλευση του 3μήνου εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία η άδεια ανακαλείται. 15. Λύση συνεργασίας (μονομερώς ή από κοινού) και ενόψει εξεύρεσης νέας συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης 3 μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. 3μηνη ανα στολή των αδειών διεθνούς τακτικής λεω φορειακής γραμμής των συνεργαζόμενων μεταφορικών επιχειρήσεων με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορι κής επιχείρησης και για την αδειοδότηση αυτής. Μετά την παρέλευση του 3μήνου εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οι άδειες ανακαλούνται. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Παρ.Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2687 10 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανο νισμού 3821/85 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 56 11 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 35 Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής.... 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (άρθρου 10 του ν. 3429/2005) Αθήνα, 19/12/2013 Αριθ. Απόφ.: 1680 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Θεσσαλονίκη 23-5-2012 Αριθμ.πρωτ.429 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝEIΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (.) Ανευ

ΔΙΕΘΝEIΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (.) Ανευ ΔΙΕΘΝEIΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (.) Ανευ 1. ιεθνής οδικός μεταφορέας διοργανώνει πενθήμερη έκτακτη τουριστική μεταφορά στη Ρώμη μέσω Ηγουμενίτσας - Μπάρι. Ποια είναι, γενικά, τα έγγραφα που θα πρέπει να φροντίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας 1. "Ποιοι είναι οι στόχοι του κανονισμού 561/2006 που ρυθμίζει τις κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε.;" A. Η εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ -------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 9.1 Γενικά. Είναι γεγονός ότι όλες οι ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. αφορούν άμεσα στον κάθε οδηγό και πολύ περισσότερο στον επαγγελματία οδηγό. Άρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα