ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΕΣ"

Transcript

1 ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 8 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος Ισολογισμός Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές Βάση καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Εκτιμήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σημαντικές πηγές αβεβαιότητας Πληροφόρηση κατά τομέα Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ενσώματα πάγια Απαιτήσεις από πελάτες Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών μέσων και συμμετοχών Φόρος εισοδήματος Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις Μισθώσεις Έσοδα Συνδεδεμένα μέρη Συγκριτικά στοιχεία Έσοδα προμηθειών Έξοδα προμηθειών Λοιπές δαπάνες Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Φόρος εισοδήματος Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή Ενσώματα πάγια Απαιτήσεις από επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμείο και διαθέσιμα Καθαρή θέση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις απο μισθώσεις Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Αμοιβές εκλεγμένων ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

3 Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρίας «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ» ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για την 11 η Διαχειριστική Χρήση της από την 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου Η Εταιρία μας πραγματοποίησε για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2019 συνολικές ζημιές μετά το φόρο εισοδήματος που ανήλθαν σε ,81. Οι ζημιές πριν το φόρο εισοδήματος της χρήσης ανήλθαν σε ποσό ,81. Στη συνέχεια παρατίθεται η συνοπτική εικόνα της εξέλιξης των μεγεθών της εταιρίας. Σε χιλ. Ευρώ ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 102,86 -- Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 560,67 654,92 Σύνολο Ενεργητικού 663,53 654,92 Υποχρεώσεις 128,89 46,87 Καθαρή Θέση 534,64 608,05 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 663,53 654,92 Σύνολο Εσόδων 91,20 84,00 (Ζημίες) χρήσης πριν από Φόρους (73,41) (102,87) (Ζημίες) χρήσης μετά από Φόρους (73,41) (111,37) (Ζημίες) ανά μετοχή (0,0367) (0,0557) Αποτελέσματα Χρήσης Στον κατωτέρω πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά τα στοιχεία του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. Σε χιλ. Ευρώ ( ) Σύνολο Εσόδων 91,20 84,00 Σύνολο Εξόδων (164,07) (198,64) (Ζημίες) προ φόρων,χρηματ.& επενδ.αποτ/των (72,87) (114,64) % επί των συνολικών εσόδων (79,90)% (136,48)% Αποτέλεσμα χρηματοοικονομικών πράξεων (0,54) 11,77 (Ζημίες) προ Φόρων (73,41) (102,87) % επί των συνολικών εσόδων (80,49)% (122,46)% Φόροι -- (8,49) (Ζημίες) χρήσης μετά από Φόρους (73,41) (111,37) % επί των συνολικών εσόδων (80,49)% (132,57)% 3

4 Το σύνολο των εσόδων προήλθε από την αμοιβή διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA - ΤΑΝΕΟ Α.Κ.Ε.Σ. Οι κυριότερες κατηγορίες εξόδων αναλύονται κατωτέρω: Από 1 η Ιανουαρίου έως Αμοιβές & έξοδα δικηγόρων , ,90 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών , ,00 Λοιπές αμοιβές τρίτων , ,53 Έξοδα τηλεπικοινωνιών 66,80 74,40 Φόροι τέλη , ,36 Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων ,68 Ηλεκτρισμός 2.421, ,96 Έξοδα μεταφορών 51,00 77,40 Έξοδα ταξιδίων 3.247,16 724,10 Έξοδα προβολής & διαφήμισης 7.335,50 490,52 Συνδρομές 1.408, ,00 Διάφορα έξοδα , ,61 Σύνολο , ,46 Η Εταιρία δεν διαθέτει ακίνητα, δεν κατέχει συνάλλαγμα και δεν έχει υποκαταστήματα. Επιπλέον, η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης και δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως 1. Δείκτης που δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας: Ίδια κεφάλαια , ,61 =414,82% Σύνολο υποχρεώσεων , ,02 =1.297,25% 2. Δείκτης που δείχνει την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας: Σύνολο υποχρεώσεων , ,02 =19,42% Σύνολο παθητικού , ,63 =7,16% 3. Δείκτης που δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού: Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,63 =1.478,36% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,02 =1.397,25% Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 4. Αριθμοδείκτης που απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα: Καθαρά αποτελέσματα χρήσης πριν το φόρο εισοδήματος (73.406,81) ( ,63) =(80,49%) Σύνολο εσόδων , ,83 =(107,41%) 4

5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης πριν το φόρο εισοδήματος (73.406,81) ( ,63) =(13,73%) Ίδια κεφάλαια , ,61 =(16,92%) Προοπτικές Η Εταιρία παρακολουθεί τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη ραγδαία µετάδοση της ασθένειας του Κορωνοϊού (COVID-19) και µελετά τυχόν επιπτώσεις που θα έχει στην δραστηριότητα της. εδοµένων των αβεβαιοτήτων και των συνεχώς μεταβαλλόμενων εξελίξεων, η Εταιρία δεν µπορεί να εκτιµήσει µε ακρίβεια και αξιοπιστία τις ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και στα οικονομικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η Εταιρία ενεργοποίησε νωρίς το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan - BCP), προσαρμοσμένο για την περίπτωση πανδημίας, ώστε να εξασφαλίσει µια συντονισµένη ανταπόκριση σε γεγονότα που θα µπορούσαν ενδεχομένως να διαταράξουν την δραστηριότητα της. Για να αντιμετωπιστεί µια έκτακτη κατάσταση, όπως η τωρινή εξάπλωση του COVID-19, ενεργοποιήθηκε µια σειρά προκαθορισμένων ενεργειών, αλλά οι συνήθεις διαδικασίες BCP έπρεπε να διευρυνθούν. Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρίας, κατά τη χρήση 2020, θα συνεχιστεί η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ALPHA TANEO ΑΚΕΣ εφαρμόζοντας συνετή επενδυτική πολιτική όπως και κατά τη χρήση Διαχείριση κινδύνων Οι εργασίες της Εταιρίας ενσωματώνουν διάφορους κινδύνους κυρίως από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις λοιπές απαιτήσεις καθώς και από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αδυναμίας αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Για την Εταιρία ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από απαιτήσεις από επιχειρήσεις και από την προμήθεια που εισπράττει η Εταιρία για τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA - ΤΑΝΕΟ ΑΚΕΣ και από καταθέσεις στη μητρική εταιρία Alpha Bank. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Το ταμείο και τα διαθέσιμα της Εταιρίας επαρκούν για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Επιτοκιακός κίνδυνος Ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από μεταβολές στις αγορές των επιτοκίων. Η Εταιρία δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις μεταβολές των επιτοκίων διότι δεν έχει δανεισμό, και τα τοκοφόρα στοιχεία του ενεργητικού της δεν είναι σημαντικά. Συναλλαγματικός κίνδυνος Το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρίας γίνεται σε Ευρώ. Πιθανή μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν θα επηρεάσει τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρίας που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη λογιστική. Η ανωτέρω εκτίμηση δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες τεχνικές αποτίμησης αλλά στη βραχυπρόθεσμη λήξη τους 5

6 Λειτουργικός κίνδυνος Ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιών, οι οποίες προκαλούνται από την ανεπάρκεια ή την αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, πληροφοριακών συστημάτων, τον ανθρώπινο παράγοντα (εκουσίως ή ακουσίως), καθώς και την επέλευση εξωτερικών γεγονότων. Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη προσδιορισμού, εκτίμησης, παρακολούθησης και μείωσης του λειτουργικού κινδύνου που εμπεριέχεται στις λειτουργίες και τις δραστηριότητές της, καθώς επίσης και την ανάγκη διακράτησης επαρκών κεφαλαίων, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον εν λόγω τύπο κινδύνου. Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Η αξιολόγηση του λειτουργικού κινδύνου και η διαδικασία εντοπισμού γεγονότων λειτουργικού κινδύνου παρέχουν τη δυνατότητα στην Εταιρεία να διαχειρίζεται τον κίνδυνο προληπτικά και με αποτελεσματικό τρόπο. Σχετικά με το λειτουργικό κίνδυνο και τα σχέδια αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών, η Εταιρεία σε συνεργασία με την Alpha Bank, έχει αναπτύξει και υιοθετήσει Σχέδιο Επιχειρησιακής Ανάκαμψης, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, ο εξοπλισμός, τα πληροφοριακά στοιχεία (δεδομένα), καθώς επίσης και οι ενέργειες που απαιτούνται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών - κρίσιμων συστημάτων. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ενιαίου πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου του Ομίλου, η Εταιρεία ευθυγραμμίζεται με την υλοποίηση προληπτικών μεθόδων αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνου αλλά και τον εμπλουτισμό της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης γεγονότων λειτουργικού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτό-αξιολογήσεως λειτουργικού κινδύνου (RCSA) εφαρμόζεται σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι η μέθοδος αυτή προβλέπει την αναγνώριση και αξιολόγηση των ενδεχόμενων λειτουργικών κινδύνων μετά την εφαρμογή ελέγχων (υπολειπόμενοι κίνδυνοι). Στη συνέχεια οι αρμόδιες Μονάδες προβαίνουν στην ανάληψη δράσεων για την αντιστάθμιση των πιθανών αρνητικών αποτελεσμάτων. Τα γεγονότα λειτουργικού κινδύνου, τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολογήσεως, καθώς και άλλα τρέχοντα ζητήματα λειτουργικού κινδύνου, παρακολουθούνται συστηματικά από την Μονάδα Διαχειρίσεως Κινδύνου της Εταιρείας, καθώς και από αρμόδιες Επιτροπές Διαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου Ομίλου, οι οποίες έχουν αυξημένες αρμοδιότητες, τόσο στην επισκόπηση των σχετικών πληροφοριών όσο και στη λήψη μέτρων περιορισμού του Λειτουργικού Κινδύνου. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες ισχύουν για τον Όμιλο Alpha Bank και προβλέπονται στο Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριών του Ομίλου. Περιβαλλοντικά ζητήματα Η Εταιρία ως θυγατρική εταιρία του ομίλου της Alpha Bank ανταποκρίνεται με ιδιαίτερη υπευθυνότητα σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει θέματα με περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Λόγω της δραστηριοποίησης στην παροχή υπηρεσιών, θεωρείται ότι δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον, ενώ παράλληλα λαμβάνει μέτρα για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Μεταγενέστερα γεγονότα Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε "επείγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος" το ξέσπασμα του νέου Κορονοϊού (Covid-19) που εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν της Κίνα. Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Π.O.Υ. κήρυξε την κρίση του Covid-19 πανδημία. 6

7 Στην βάση των ανωτέρω ανακοινώσεων του Π.Ο.Υ., η Εταιρεία έχει αξιολογήσει ότι η κρίση του Covid-19 αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός το οποίο έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρία παρακολουθεί τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη ραγδαία µετάδοση της ασθένειας του Κορωνοϊού (COVID-19) και µελετά τυχόν επιπτώσεις που θα έχει στην ποιότητα του ενεργητικού, στην ευαισθησία των υποδειγµάτων κινδύνου σε µακροπαραµέτρους, καθώς επίσης στην δραστηριότητα της. εδοµένων των αβεβαιοτήτων και των συνεχώς μεταβαλλόμενων εξελίξεων, η Εταιρία δεν µπορεί να εκτιµήσει µε ακρίβεια και αξιοπιστία τις ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα μέχρι και την ημερομηνία της παρούσης Έκθεσης, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Αθήναι, 1 Ιουνίου 2020 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου Χρήστος Ν. Καράμπελας 7

8 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Γνώμη Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ» (η Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και την κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάση γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ αυτές τις ενέργειες. 8

9 Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε. όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 9

10 Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2020 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Θεόδωρος Κ. Τασιούλας Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte Aνώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε

11 ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημ Έσοδα προμηθειών , ,00 Έξοδα προμηθειών 4 (30.120,00) (29.400,00) Λοιπές δαπάνες 5 ( ,56) ( ,46) Αποσβέσεις 9 (14.342,64) -- Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 6 (535,61) ,83 Κέρδη/(Ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος (73.406,81) ( ,63) Φόρος εισοδήματος 7 -- (8.492,56) Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος (73.406,81) ( ,19) Κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος ανά μετοχή (βασικά και προσαρμοσμένα σε ) 8 (36,70) (55,68) Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 11

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος, που αναγνωρίσθηκαν στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (73.406,81) ( ,19) Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση, μετά το φόρο εισοδήματος Σύνολο αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση, μετά το φόρο εισοδήματος Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης, μετά το φόρο εισοδήματος (73.406,81) ( ,19) Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 12

13 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ποσά σε ευρώ) Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια ,14 -- Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ,14 -- Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από επιχειρήσεις , ,23 Απαιτήσεις από φόρους 296, ,54 Λοιπές απαιτήσεις , ,49 Ταμείο και διαθέσιμα , ,37 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,63 Σύνολο Ενεργητικού , ,63 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεματικά , ,00 Αποτελέσματα εις νέον , ,61 Σύνολο καθαρής θέσεως , ,61 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις απο μισθώσεις ,68 -- Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ,68 -- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις , ,02 Υποχρεώσεις απο μισθώσεις ,35 -- Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,02 Σύνολο υποχρεώσεων , ,02 Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων , ,63 Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρία, από , εφάρμοσε το Δ.Π.Χ.Π. 16 αναδροµικά, χωρίς να προβεί σε αναµόρφωση των κονδυλίων της συγκριτικής χρήσης, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρµογής στην Καθαρή Θέση της και ως εκ τούτου τα κονδύλια της συγκριτικής χρήσης δεν είναι συγκρίσιµα. 13

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (ποσά σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Διάφορα αποθεματικά Αποτελέσμα τα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο 1 η Ιανουαρίου , , , ,80 Μέρισμα ( ,00) ( ,00) Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης μετά το φόρο εισοδήματος ( ,19) ( ,19) Υπόλοιπο 31 ης Δεκεμβρίου , , , ,61 Υπόλοιπο 1 η Ιανουαρίου , , , ,61 Μέρισμα Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης μετά το φόρο εισοδήματος (73.406,81) (73.406,81) Υπόλοιπο 31 ης Δεκεμβρίου , , , ,80 Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 14

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος (73.406,81) ( ,63) Πλέον / (μείον) προσαρμογές των κερδών προ φόρου για: Αποσβέσεις ,64 -- Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 6 535,61 (11.772,83) Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (58.528,56) ( ,46) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (64.881,81) ,98 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (22.189,57) ,45 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 6 (33,00) (8,00) Καταβλημένοι φόροι -- (21.330,59) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,94) ( ,62) Επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι εισπραχθέντες 1.988, ,97 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.988, ,97 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα -- ( ,00) Πληρωμές μισθώσεων 15 (15.493,68) -- Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (15.493,68) ( ,00) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) ( ,30) ( ,65) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης , ,02 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης , ,37 Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία Η εταιρία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ» (η «Εταιρία») ιδρύθηκε στις 9 Μαΐου 2008 με την υπ αριθμ / πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ειρήνη Εμμανουήλ Βασιλικάκη, έλαβε άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ αριθμ 10604/08 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και στις 16 Μαΐου 2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 66011/01/Β/08/261. Η Εταιρία φέρει το διακριτικό τίτλο «Alpha Ventures Capital Management» και εδρεύει στην Αθήνα, Διον. Αρεοπαγίτου & Τζιραίων 1. Η διάρκειά της αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2090, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ο σκοπός της Εταιρίας είναι η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002. Το σύνολο των μετοχών κατέχεται από τη μητρική ALPHA BANK (έμμεσα μέσω των θυγατρικών της ΑΛΦΑ ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 99,90% και ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ. 0,10%). Η «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ» είναι μέλος του Ομίλου εταιριών «Alpha Bank». Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ» περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου εταιριών «Alpha Bank» με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου Πρόεδρος Συνεργαζόμενες Τράπεζες Δαμιανός Ι. Χαραλαμπίδης Αντιπρόεδρος ALPHA BANK Χρήστος Ν. Καράμπελας Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Π. Καλαμάκης Μέλος Νικόλαος Ρ. Χρυσανθόπουλος Μέλος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Εποπτεύουσα αρχή: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Περιφέρεια Αττικής-Δ/νση Ανάπτυξης Θεόδωρος Τασιούλας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Γενικό Εμπορικό Μητρώο: ΑΜ ΣΟΕΛ Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 66011/01/Β/08/261 Αριθμός φορολογικού μητρώου:

17 2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 2.1 Βάση καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση και έχουν συνταχθεί: α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι σύμφωνες µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την αφού επιπρόσθετα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα νέα πρότυπα και οι τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η Διερµηνεία 23 τα οποία εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από : Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση (Κανονισµός 2018/498/ ) Την το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 9 µε την οποία επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη του συµβολαίου. Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (Κανονισµός 2017/1986/ ). Την το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 16 «Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά: το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις», 17

18 τη Διερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση», τη Διερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις - Κίνητρα» και τη Διερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας µίσθωσης» Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην ουσία διατηρεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους, ως στοιχείο του ενεργητικού, το δικαίωµα χρήσης του µισθωµένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή. Το δικαίωµα χρήσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, τις αρχικές άµεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές µισθωµάτων και την εκτίµηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου. Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων. Επίπτωση από την εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 16 Η Εταιρία εφήρµοσε το πρότυπο σε όλες τις ενεργές την συμβάσεις μίσθωσης αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρµογής στην καθαρή θέση της και δεν αναµόρφωσε τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του προτύπου. Κατά συνέπεια, τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου δεν είναι συγκρίσιµα. Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) που παρέχεται από το Δ.Π.Χ.Π. 16 η Εταιρία, κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής, δεν επαναξιολόγησε εάν µία σύµβαση αποτελεί ή εµπεριέχει µία µίσθωση και συνεπώς εφήρµοσε το πρότυπο µόνο στις συµβάσεις που είχαν προηγουµένως αναγνωριστεί ως µισθώσεις σύµφωνα µε το Δ.Λ.Π. 17. Επίσης, η Εταιρία επέλεξε κατά τη µετάβαση τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από το πρότυπο: - εφήρµοσε ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε χαρτοφυλάκια μισθώσεων με ομοειδή υπολειπόμενη διάρκεια μίσθωσης για υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία παρόμοιας κατηγορίας, - εξαίρεσε το αρχικό κόστος σύναψης σύµβασης από την επιμέτρηση του δικαιώµατος χρήσης, - χρησιµοποίησε την αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισµό της διάρκειας µίσθωσης εάν η σύµβαση περιλαµβάνει δικαιώµατα παράτασης ή καταγγελίας της µίσθωσης και - για τον προσδιορισµό της αξίας κτήσεως του στοιχείου ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης θεώρησε πως αυτή είναι ίση µε την υποχρέωση από τη µίσθωση, προσαρµοσµένη κατά το ποσό τυχόν προπληρωµένων ή δουλευµένων µισθωµάτων που αφορούν την εν λόγω µίσθωση και τα οποία είχαν αναγνωριστεί στον ισολογισµό αµέσως πριν από την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής. Επιπρόσθετα, η Εταιρία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης και δεν εφήρµοσε τις νέες διατάξεις στις µισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες (short term) καθώς και στις µισθώσεις στις οποίες το στοιχείο που εκµισθώνεται είναι χαµηλής αξίας (αξίας µικρότερης των ευρώ όταν είναι καινούργιο). Σηµειώνεται ότι η Εταιρία για τις µισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναµένεται να ανανεωθούν, προέβη σε εκτιµήσεις για την ανανέωσή τους. Η Εταιρία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα χρησιμοποίησε το οριακό επιτόκιο δανεισµού (IBR) το οποίο προσδιόρισε χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο του εξασφαλισµένου δανεισµού της Alpha Bank (secured funding). Για τον προσδιορισµό του εν λόγω 18

19 επιτοκίου χρησιµοποιήθηκαν, ως σηµείο αναφοράς, οι αποδόσεις των εκδόσεων εξασφαλισµένου δανεισµού της Alpha Bank καθώς και η διαφορά των αποδόσεων αυτών από τις αποδόσεις των εκδόσεων του Ελληνικού Δηµοσίου, όπου υπήρχαν. Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του Δ.Π.Χ.Π. 16, η Εταιρία αναγνώρισε την στοιχεία ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης καθώς και υποχρεώσεις από µισθώσεις ποσού Ευρώ ,78. Η κατηγορία µισθώσεων που αναγνώρισε η Εταιρία αφορά μισθώσεις κτιρίων (σηµειώσεις 9 και 15). Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» - Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών (Κανονισµός 2019/402/ ) Την το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 19 µέσω της οποίας διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το Δ.Λ.Π. 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, πρέπει να γίνει επανυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα, θα πρέπει να υπολογιστούν µε βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, µε την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset ceiling). Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες (Κανονισµός 2019/237/ ) Την το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο Δ.Λ.Π. 28 για να αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε µία συγγενή ή κοινοπραξία που περιλαµβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία - για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Π. 9, συµπεριλαµβανοµένου των απαιτήσεων αποµείωσης. Κατά την εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 9, δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν προσαρµογές στη λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του Δ.Λ.Π. 28. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος (Κανονισµός 2019/412/ ) Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο εξέδωσε, την , µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Διερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος» (Κανονισµός 2018/1595/ ) Την το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερµηνεία 23. Η Διερµηνεία αποσαφηνίζει την εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του Δ.Λ.Π. 12 όταν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό του φόρου εισοδήµατος. Η Διερµηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής: 19

20 Μία οικονοµική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασµό µε άλλες αβεβαιότητες ανάλογα µε το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της αβεβαιότητας. Οι εκτιµήσεις που γίνονται αναφορικά µε τον έλεγχο των λογιστικών χειρισµών από τις φορολογικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν μόνο τα ποσά που έχουν δικαίωµα να εξετάσουν και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο. Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των φορολογικών βάσεων, των µη χρησιµοποιηθεισών φορολογικών ζηµιών, των µη χρησιµοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και των φορολογικών συντελεστών η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της το πόσο πιθανό είναι οι φορολογικές αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισµό του φόρου. Οι εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές στα γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιµη. Η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»: του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»: Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς (Κανονισµός 2020/34/ ) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα Δ.Π.Χ.Π. 9, Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Π. 7 σύμφωνα με την οποία παρέχονται προσωρινές εξαιρέσεις από την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της λογιστικής αντιστάθμισης στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς (Interest rate benchmark reform). Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις αυτές, οι εταιρίες που εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις μπορούν να υποθέτουν ότι το επιτόκιο αναφοράς δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα εφαρμογής της μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς. Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: - Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών ροών, - Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο αντιστάθμισης, - Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. Η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερµηνείας δεν έχει εφαρμογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη»: Ορισµός σηµαντικότητας (Κανονισμός 2019/2104/ ) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από Την το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8 ώστε να εναρµονίσει τον ορισµό της σηµαντικότητας σε όλα τα πρότυπα και να αποσαφηνίσει ορισµένα σηµεία του ορισµού. 20

21 Ο νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν παραδείγµατα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σηµαντικής πληροφορίας. Επίσης, το Συµβούλιο τροποποίησε τον ορισµό της σηµαντικότητας στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Conceptual Framework) ώστε να τον εναρµονίσει µε το νέο ορισµό σύµφωνα µε τα Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π.8. Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. Επίσης, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»: Ορισµός επιχείρησης Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από Την το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 3 µε στόχο να αντιµετωπιστούν δυσκολίες που προκύπτουν όταν µία οντότητα προσδιορίζει εάν απέκτησε µία επιχείρηση ή µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού. Με τις τροποποιήσεις: - αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει κατ ελάχιστον να πληρούνται ώστε να έχει αποκτηθεί επιχείρηση, - απλοποιείται η αξιολόγηση της απόκτησης επιχείρησης ή οµάδας στοιχείων, η οποία θα βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση των αποκτηθέντων στοιχείων και όχι στην ικανότητα του συµµετέχοντα να ενσωµατώσει τα αποκτηθέντα στοιχεία στις δικές του διαδικασίες, - τροποποιείται ο ορισµός του παραγόµενου προϊόντος ώστε πέραν των εσόδων από κύριες δραστηριότητες που εµπίπτουν στην εφαρµογή του ΔΠΧΠ 15, να περιλαµβάνονται και άλλα έσοδα από κύριες δραστηριότητες όπως τα έσοδα από επενδυτικές υπηρεσίες, - προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο οι παραγωγικές διαδικασίες που έχουν αποκτηθεί είναι ουσιαστικές τόσο για τις περιπτώσεις που κατά την ηµεροµηνία απόκτησης υπάρχει παραγόµενο προϊόν όσο και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραγόµενο προϊόν και - εισάγεται µία προαιρετική άσκηση µε βάση την εύλογη αξία των αποκτώµενων στοιχείων προκειµένου να αξιολογηθεί εάν έχει αποκτηθεί µία επιχείρηση ή µία οµάδα στοιχείων. Η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις. Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: Δεν έχει ακόµα καθοριστεί Την , το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Π. 10 και Δ.Λ.Π. 28 µε σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισµό µίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού της µητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το Δ.Π.Χ.Π. 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσµα µίας συναλλαγής µε µία συγγενή ή κοινοπραξία, µία εταιρία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσµατά της µόνο εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας που σχετίζεται µε το ποσοστό συµµετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο µέρος του κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συµµετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζηµία από την εκ νέου αποτίµηση της συµµετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα µόνο στο βαθµό που αφορά το ποσοστό συµµετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στην πρώην θυγατρική. 21

22 Αντίστοιχα, στο Δ.Λ.Π. 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η µερική αναγνώριση κέρδους ή ζηµίας στα αποτελέσµατα του επενδυτή θα λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισµό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα του επενδυτή. Την το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής θα προσδιοριστεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσµατα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της µεθόδου της καθαρής θέσης. Το ανωτέρω πρότυπο δεν είχε εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό καθεστώς ρύθµισης» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από Την , το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Π. 14. Το νέο πρότυπο, που έχει προσωρινό χαρακτήρα, πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόµενους λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές νοµοθεσίες όταν µία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιµή ρυθµίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και µόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Το Δ.Π.Χ.Π. 14 παρέχει, κατ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια. Σηµειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να µην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου αναµένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου. Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από Την το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Π. 17 το οποίο αντικαθιστά το Δ.Π.Χ.Π. 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Σε αντίθεση µε το Δ.Π.Χ.Π. 4, το νέο πρότυπο εισάγει µία συνεπή µεθοδολογία αποτίµησης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του Δ.Π.Χ.Π. 7 είναι οι ακόλουθες: Μία εταιρία: προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συµβόλαια τις συµβάσεις εκείνες µε τις οποίες η οικονοµική οντότητα αποδέχεται σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο µέρος (τον αντισυµβαλλόµενο) συµφωνώντας να αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο εάν ένα συγκεκριµένο αβέβαιο µελλοντικό συµβάν επηρεάζει αρνητικά τον αντισυµβαλλόµενο, διαχωρίζει συγκεκριµένα ενσωµατωµένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαφορετικές υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, διαχωρίζει τις συµβάσεις σε οµάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιµήσει, αναγνωρίζει και αποτιµά τις οµάδες των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση: i. µια αναπροσαρµοσµένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών (ταµειακές ροές εκπλήρωσης) που ενσωµατώνει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις ταµειακές ροές εκπλήρωσης µε τρόπο που συνάδει µε τις παρατηρήσιµες πληροφορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία είναι µια υποχρέωση) ή µείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο) ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το µη δεδουλευµένο κέρδος στην οµάδα των συµβάσεων (το συµβατικό περιθώριο παροχής υπηρεσιών), αναγνωρίζει το κέρδος από µια οµάδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου που η οικονοµική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονοµική οντότητα αποδεσµεύεται από 22

23 τον κίνδυνο. Εάν µια οµάδα συµβολαίων είναι ή καθίσταται ζηµιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αµέσως τη ζηµία, παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών και τα έσοδα ή έξοδα χρηµατοδότησης της ασφάλισης και γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να εκτιµήσουν την επίδραση που έχουν οι συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Δ.Π.Χ.Π. 17 στην οικονοµική θέση, στη χρηµατοοικονοµική απόδοση και στις ταµειακές ροές της. Σηµειώνεται, επίσης, πως τον Νοέµβριο του 2018 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότεινε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας υποχρεωτικής εφαρµογής του νέου προτύπου την Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»: Ταξινόμηση υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναφορικά με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Ειδικότερα η τροποποίηση: - Αποσαφήνισε ότι για την ταξινόμηση μιας υποχρέωσης σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. - Αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. - Διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. 2.2 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατήρτισε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης , κατά τη συνεδρίασή του της 1 ης Ιουνίου 2020, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα συγκληθεί. 2.3 Εκτιμήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σημαντικές πηγές αβεβαιότητας Η εταιρία, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών της αρχών και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το ύψος των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης λογιστικών μεγεθών που κυρίως σχετίζονται µε τις ζημίες αποµείωσης χρηματοοικονομικών µέσων και αποτίμησης αυτών. Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της , βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). Για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση, στο προσεχές μέλλον, του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής σχετίζονται κυρίως με το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς, με τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος καθως και η κήρυξη στις 11 Μαρτίου 2020 του Κορονοϊού (Covid-19) ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.). 23

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΜΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γαλήνης 17, Κηφισιά Αρ.Μ.Α.Ε.: 2292/01ΑT/B/86/1528 Γ.Ε.ΜΗ: 287401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

* Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.

* Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ» της 31.12.2017 Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 2446301000 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Δ.1 Σημ. 31.12.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ

ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 Μητροπόλεως 123, Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός της 31ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦ. ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 5-28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 016101334000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21837150000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2017 26η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017-31η Δεκεμβρίου 2017) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100 Φαξ: +30 210 60 62 111 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax:

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax: Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τιµής, Μοσχάτο, 5 Σεπτεµβρίου 2018 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ John Saffrett Α.. 52204177 Το µέλος και νόµιµη εκπρόσωπος Gisele URQUIA Α.. 14DC11175 5 Οι ανωτέρω χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003556201000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 019091231000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.E. Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι 151 25 Αθήνα Τηλ.: 210 2886 000 Φαξ: 210 2886 905 ey.com Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΕΣ

ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΕΣ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GREIF HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GREIF HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GREIF HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών (ή Οικονομικών) Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax:

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax: Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, 190 02 Παιανία Αρ.Μ.Α.Ε. 28401/04/Β/93/147(00) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83603202000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12 - Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12 - Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ . ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12 - Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 031499429000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 12 ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικός απολογισμός 2014

οικονομικός απολογισμός 2014 οικονομικός απολογισμός 2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ. Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ. Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ»

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ» «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΕΣ

ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΕΣ ALPHA VENTURES ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) Της 31 ης Δεκεμβρίου 2016 Διαχειριστική Χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 ΑΦΜ: 096053793

Διαβάστε περισσότερα

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2016 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2016 Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Γνώμη Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOCAL AE ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ

LOCAL AE ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Λ. Κηφισίας 83, 151 24 Μαρούσι Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5497229000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12,Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12,Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ . ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αβέρωφ 12,Ιωάννινα Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 031499429000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 11 ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015-31/12/2015 σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

BOLD OGILVY & MATHER ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BOLD /OGILVY AND MATHER A.E.E. Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008)

BOLD OGILVY & MATHER ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BOLD /OGILVY AND MATHER A.E.E. Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) BOLD OGILVY & MATHER ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BOLD /OGILVY AND MATHER A.E.E Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, 153 44 Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 339401000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 FCA INSURANCE HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ Λ. Βουλιαγμένης 580Α, ΤΚ 16452, Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

BOLD/OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

BOLD/OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. BOLD/OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, 153 44 Αρ.Μ.Α.Ε.3962/04/Β/86/218 (2008) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 339401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 899.071,58 886.665,40

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ

ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μιι κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία Ενσώµατα πάγια Ποσά παρούσης Ποσά προηγούµενης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Καθαρή θέση Καταβληµένα κεφάλαια Ποσά παρούσης Ποσά προηγούµενης Ακίνητα 5.540.837,89 4.993.330,17

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. (ΕΜΕΚ ΑΕ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, ΤΚ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. (ΕΜΕΚ ΑΕ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, ΤΚ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. (ΕΜΕΚ ΑΕ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, ΤΚ: 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 31690/03/Β/94/85 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 112598708000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 153 44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2016 25η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2016-31η Δεκεμβρίου 2016) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 4, ΤΚ.10561, Αθήνα ΑΦΜ. 998808218, Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007468501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 Για την εταιρεία «FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121779630000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως ) ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ` ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015 ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου 3 681 31 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11131/65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 54408321000 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 28 ης εταιρικής χρήσεως (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2018) (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22282/062/Β/90/0208 -ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ. 038301805000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 27η ΧΡΗΣΗ 01/01/2017-31/12/2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της εταιρείας «J&P-ABAΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της εταιρείας «J&P-ABAΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της εταιρείας «J&P-ABAΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2016 έως 31 η Δεκεμβρίου 2016 (Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014) ΚΜΟΙΛ AE ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21837150000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Παράγραφος Περιεχόμενο άρθρου 29 3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Παράγραφος Περιεχόμενο άρθρου 29 3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Παράγραφος Περιεχόμενο άρθρου 29 3 α) ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. β) Α.Ε. γ) 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 δ) ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΛΑΡΙΣΑ, ε) Αρ. μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 026525240000 στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Χρήστος Ι.Νεγκάκης Καθηγητής 2 ΣΚΟΠΟΣ Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων. Εξασφάλιση συγκρισιμότητας των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4308/2014 για Μικρές οντότητες που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα