ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου για εκπαίδευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Καρδιολογίας Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την ειδικότη τα της Παθολογικής Ογκολογίας στην Ογκολο γική Κλινική του 251 ΓΝΑ Έγκριση καταλληλότητας της Πνευμονολογικής Κλι νικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για άσκηση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Πνευ μονολογίας Φυματιολογίας Έγκριση καταλληλότητας του Οφθαλμολογικού Τμή ματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας Έγκριση καταλληλότητας του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου) για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Οφθαλμολο γίας Έγκριση καταλληλότητας του Πνευμονολογικού Τμή ματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ει δίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Πνευ μονολογίας Φυματιολογίας... 6 Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Νευροχειρουργικής στο Νευροχει ρουργικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Πα παγεωργίου»... 7 Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ει δικότητας Καρδιολογίας στο Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» 8 Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Καρδιολογίας στο Καρδιολογικό Τμή μα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου Έγκριση καταλληλότητας της Ρευματολογικής Κλι νικής του 424 ΓΣΝΕ για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Ρευματολογίας Αναγνώριση της Γ Καρδιολογικής Κλινικής του Γενι κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως κατάλληλης για την άσκηση των Ιατρών στην ειδικότητα της Καρδιολογίας Τροποποίηση απόφασης ορισμού των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος Τροποποίηση απόφασης ορισμού των εθνικών Αρχών Εξουσιοδότηση Υπογραφής του Διευθυντή του Πε ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (1) Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου για εκπαί δευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Καρδιο λογίας. Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α 105), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2194/1994 δ. Του άρθρ. 2 του Ν. 1794/1988 «Κύρωση συμφωνίας Ελλάδας Κύπρου για τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας» (ΦΕΚ Α 145) ε. Του αρθρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29) «Με στ. Του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ζ. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της

2 8054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ θ. Της αριθ. Υ104/ απόφασης του Πρωθυπουρ 2. Το με αριθ. πρωτ. Υ.Υ (18)/ έγγρα φο του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας 3. Την αριθμ. 680/ απόφαση της Εκτελεστι οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας για εκ παίδευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Καρδιο λογίας για δύο (2) έτη, καθώς κρίνεται ότι το εν λόγω Τμήμα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (2) Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας στην Ογκολογική Κλι νική του 251 ΓΝΑ. Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α ) θ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε ων της απόφασης αυτής δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα και με το σχετικό (2) 2. Το με αριθ. πρωτ. Φ.335/ΑΔ Σ.2758/Ιουλίου 2013 έγγραφο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 3. Την αριθμ. 93/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε: οποία εγκρίνεται η αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στην Ογκολογική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας από ένα (1) έτος σε τρία (3) έτη άσκησης (πλήρης χρόνος ειδίκευσης), καθώς θεωρείται ότι η εν λόγω Κλινική πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (3) Έγκριση καταλληλότητας της Πνευμονολογικής Κλινι κής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για άσκη ση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Πνευμονολο γίας Φυματιολογίας. 1 δ. Του άρθρ.2 του Ν. 1794/1988 «Κύρωση συμφωνίας Ελλάδας Κύπρου για τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας» (ΦΕΚ Α 145) ε. Του αρθρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29) «Με στ. Του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ζ. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α) η. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ θ. Της αριθ. Υ104/ Απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8055 Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό 2. Το με αριθ. πρωτ. ΥΎ (18)/ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας 3. Την αριθμ. 409/ απόφαση της Εκτελεστι με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα της Πνευμο νολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Πνευ μονολογίας Φυματιολογίας (πλήρης χρόνος άσκησης) καθώς θεωρείται ότι η εν λόγω Κλινική του Νοσοκομείου πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (4) Έγκριση καταλληλότητας του Οφθαλμολογικού Τμήμα τος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας. Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α ) η. Της αριθ. Υ104/ απόφασης του Πρωθυπουρ θ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε ων της απόφασης αυτής δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα και με το σχετικό (2). 2. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 3. Την αριθμ. 71/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε: με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Οφθαλ μολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύ μνου για ειδίκευση γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας για ένα (1) έτος, καθώς θεωρείται ότι το εν λόγω Τμήμα του Νοσοκομείου πληροί τις σχετι κές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του αναφερόμενου χρόνου άσκησης. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (5) Έγκριση καταλληλότητας του Οφθαλμολογικού Τμήμα τος του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (Νοσηλευ τική Μονάδα Ναυπλίου) για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας. ας» (ΦΕΚ Α143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α ) θ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε ων της απόφασης αυτής δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα και με το σχετικό (2).

4 8056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 3. Την αριθμ. 70/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε: με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Οφθαλ μολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αργο λίδας (Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου) για ειδίκευση γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας για ένα (1) έτος, καθώς θεωρείται ότι το εν λόγω Τμήμα του Νοσοκομείου πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (6) Έγκριση καταλληλότητας του Πνευμονολογικού Τμήμα τος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ειδίκευ ση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Πνευμονολο γίας Φυματιολογίας 1. σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2194/1994. του Γεωργίου» (ΦΕΚ Β 309) 2. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της 7 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 3. Την αριθμ. 6/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε: με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Πνευ μονολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύ μνου για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Πνευμονολογίας Φυματιολογίας για ένα (1) έτος, καθώς θεωρείται ότι το εν λόγω Τμήμα του Νοσοκομείου πλη ροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (7) Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ει δικότητας Νευροχειρουργικής στο Νευροχειρουργι κό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» 1 Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α ) 2. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 3. Την αριθμ. 410/ απόφαση της Εκτελεστι με την οποία εγκρίνεται η αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Νευροχειρουργι κής κατά ένα (1) έτος ήτοι από ένα (1) σε δύο (2) έτη άσκησης, καθώς θεωρείται ότι το εν λόγω Τμήμα του Νοσοκομείου πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8057 Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (8) Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδι κότητας Καρδιολογίας στο Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2194/ Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 3. Την αριθμ. 964/ απόφαση της Εκτελεστι οποία εγκρίνεται η αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Καρδιολογίας στο Καρδι ολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑ ΜΑΤΣΕΙΟ» από ένα (1) έτος σε δύο (2) έτη συνολικά (ήτοι αύξηση χρόνου κατά ένα 1 έτος), καθώς θεωρείται ότι το εν λόγω Τμήμα του Νοσοκομείου πληροί τις σχετι κές προϋποθέσεις για την αύξηση του αναφερόμενου χρόνου άσκησης. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (9) Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ει δικότητας Καρδιολογίας στο Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. η. Της αριθ. Υ104/ Απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό 2. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 3. Την αριθμ. 963/ απόφαση της Εκτελεστι οποία εγκρίνεται η αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Καρδιολογίας στο Καρ διολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου από ένα (1) έτος σε δύο (2) έτη συνολικά (ήτοι αύξηση χρόνου κατά ένα (1) έτος) καθώς θεωρείται ότι το εν λόγω Τμήμα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις για την αύξηση του αναφερόμενου χρόνου άσκησης.

6 8058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (10) Έγκριση καταλληλότητας της Ρευματολογικής Κλινικής του 424 ΓΣΝΕ για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Ρευματολογίας. 1. η. Της αριθ. Υ104/ Απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό 2. Το με αριθ. πρωτ. Φ.900/16/11457 Σ.3266/ έγγραφο του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης 3. Την αριθμ. 6362/ απόφαση της Εκτελεστι με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα της Ρευμα τολογικής Κλινικής του 424 ΓΣΝΕ για ειδίκευση γιατρών προς απόκτηση της ειδικότητας Ρευματολογίας (πλήρης χρόνος ειδίκευσης), υπό την προϋπόθεση υποχρεωτικής 12μηνης εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακές Κλινικές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στα συστηματικά ρευμα τικά νοσήματα εφόσον δεν πληρούνται από τις άλλες Κλινικές του Νοσοκομείου οι σχετικές προϋποθέσεις εμπειρίας και ερευνητικής δραστηριότητας στα ως άνω αναφερόμενα νοσήματα. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ (11) Αναγνώριση της Γ Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως κα τάλληλης για την άσκηση των Ιατρών στην ειδικό τητα της Καρδιολογίας. σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2194/1994 δ. Του αρθρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29) «Μετονομα σία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών. 2. Το με αριθ. πρωτ /2013/ έγγραφο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 3. Την αριθμ. 5475/ απόφαση της Εκτελε στι οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα της Γ Καρδιολογι κής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για εκπαίδευση ιατρών προς λήψη ει δικότητας Καρδιολογίας (πλήρης χρόνος ειδίκευσης) καθώς θεωρείται ότι η ως άνω Κλινική του Νοσοκομείου πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Αριθμ. 4306/Β2 243 (12) Τροποποίηση απόφασης ορισμού των φορέων του Ελ ληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. α. του άρθρου 11 παράγραφος 5 του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8059 σταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στα τιστικής Αρχής) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει, β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). δ. του Π.Δ.24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών. 2. Την υπ αριθμ. 9908/Β2 1069/ απόφαση με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συ στήματος» (ΦΕΚ 1629/Β / ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2828/Β2 145/ απόφαση με θέμα «Τροποποίηση απόφασης ορισμού των φορέων του Ελ ληνικού Στατιστικού Συστήματος» (ΦΕΚ 361/Β / ). 3. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α / ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του διατακτικού της υπ αριθμ. 9908/Β2 1069/ απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2828/Β2 145/ απόφαση και ορίζουμε ως «φορείς του Ελληνικού Στα τιστικού Συστήματος» τους ακόλουθους φορείς: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Επικρατείας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό τησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ λοντος και Ενέργειας Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων Υπουργείο Υγείας Τράπεζα της Ελλάδος 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 9908/Β2 1069/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριθμ. 4305/Β2 242 (13) Τροποποίηση απόφασης ορισμού των εθνικών Αρχών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. α. του άρθρου 11 παράγραφος 3 του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). δ. του Π.Δ.24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών. 2. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου Την υπ αριθμ. 9909/Β2 1070/ απόφαση με θέμα: «Ορισμός Εθνικών Αρχών» (ΦΕΚ 1629/Β / ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2826/Β2 144/ απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση απόφα σης ορισμού των εθνικών Αρχών» (ΦΕΚ 361/Β / ). 4. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α / ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντι μετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του διατακτικού της υπ αριθμ. 9909/Β2 1070/ απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2826/Β2 144/ απόφαση και ορίζουμε ως «εθνικές Αρχές» τους ακό λουθους φορείς: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό τησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ λοντος και Ενέργειας Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 9909/Β2 1070/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αριθμ. οικ. 542 (14) Εξουσιοδότηση Υπογραφής του Διευθυντή του Περιφε ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ Α 90) όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, τον Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107),άρθρο 4 παρ. 3, τον Ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α 224).

8 8060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 191, 192 και 193 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 3. Την αριθ / απόφαση της Περιφερει άρχη Αττικής περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμ βουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. 4. Το άρθρο 4 της αριθ. 4683/1998 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των Περιφερει ακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 140), όπως συμπλη ρώθηκε με τα ΦΕΚ Β 289/1998, ΦΕΚ Β 799/2000, ΦΕΚ Β 561/2001 και ΦΕΚ Β 238/ Την αριθ. 2141/1998 απόφαση του Υπουργού Εσω τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 78), όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ Β 286/1998, ΦΕΚ Β /1998 και ΦΕΚ Β / Τον Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 7. Την αριθμ. 541/ Απόφαση της Προέδρου του ΠΤΑ Αττικής με την οποία τοποθετήθηκε Διευθυ ντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής ο Σωτήριος Νικολαρόπουλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 8. Την ανάγκη για άμεση και εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, αποφασίζουμε: Εξουσιοδοτούμε τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής του Π.Τ.Α Αττικής, Σωτήριο Νικολαρόπουλο, να υπογράφει με εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, τις παρακάτω πράξεις αρμοδιότη τάς μας: 1. Εντάλματα πληρωμής που εκδίδει το ΠΤΑ Αττικής. 2. Εγγραφα που αφορούν τις συναλλαγές του ΠΤΑ Αττικής με την Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών και τις εμπορικές τρά πεζες. 3. Έγγραφα που αφορούν θέματα προσωπικού συ μπεριλαμβανομένων των επιδομάτων θέσης ευθύνης, υπερωριών και λοιπών πρόσθετων αμοιβών. 4. Εντολές εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού και λοιπών συνεργατών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό ταξιδιών του Π.Τ.Α. Αττικής. 5. Τις αποφάσεις έγκρισης, ανάληψης δαπανών και εντολών πληρωμής προμηθειών και λοιπών λειτουρ γικών δαπανών, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της και καταργεί/κάθε προηγούμενη. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 Η Πρόεδρος ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1297 12 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.... 1 Αναγνώριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/4 1 2012 απόφασης (ΦΕΚ 111/Β /2 2 2012) με θέμα Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 16 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1546 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επί του αιτή ματος της επιχείρησης «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1958 12 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414/Β ) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 19 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των διατάξεων του οργανισμού του ιδρύματος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3666 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί ας «AEGEAN NET UELS LTD ZE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα