Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10/ Η 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή (ϖαρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 ϖαρ. 1 Π.. 99/1992) µε δικαίωµα ϖροαίρεσης σε ϖοσοστό 20% της καθαρής αξίας, για την εϖιλογή αναδόχου για την ϖροµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης Κλιµατισµού και Εξαερισµού για το κτίριο των Κολλιγόσϖιτων, για τις ανάγκες του Έργου Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα του υϖοέργου 3 Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ιεύθυνση: Πολυτεχνείου 12 Πόλη/Νοµός: Πολύγυρος Χαλκιδικής Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυϖία: Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Ιστοσελίδα: Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους: Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3 ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: ) Σύµβαση ϖροµήθειας και τοϖοθέτησης. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ιαγωνισµός 4) Τόϖος ϖαράδοσης και εγκατάστασης των υϖό ϖροµήθεια αγαθών: Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ» στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής, τηλ.: και fax: ) Τίτλος: «Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης Κλιµατισµού και Εξαερισµού στο κτίριο των Κολλιγόσϖιτων». 1

2 Το αντικείµενο της ϖροµήθειας ϖεριλαµβάνει την ϖροµήθεια και εγκατάσταση i) (οµάδα 1) του συστήµατος Θέρµανσης Κλιµατισµού (κεντρική κλιµατιστική µονάδα/αντλία θερµότητας, τοϖικές κλιµατιστικές µονάδες/fan coil units, δίκτυα σωληνώσεων και ηλεκτρολογικές συνδέσεις), (ϖροϋϖολογισµού: ,40 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), και ii) (οµάδα 2) του συστήµατος Εξαερισµού (εξαεριστήρες και δίκτυα αεραγωγών ισογείου και ορόφου, εξαεριστήρα και δίκτυο αεραγωγών W.C., δίκτυο αεραγωγών αϖαγωγής χοάνης µελλοντικής κουζίνας και ηλεκτρολογικές συνδέσεις), (ϖροϋϖολογισµού: ,31 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά µόνο για το σύνολο της ϖροµήθειας (οµάδες 1 και 2) και των εργασιών εγκατάστασης και όχι για εϖιµέρους υλικά ή εργασίες. 6) Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται αϖό την υϖογραφή της και µέχρι την ολοκλήρωση του έργου ( ) και τυχόν ανατιµήσεις δεν θα εϖηρεάσουν τις συµφωνηµένες τιµές. Σε ϖερίϖτωση ϖαράτασης ολοκλήρωσης του έργου η διάρκεια της συµβάσεως θα τροϖοϖοιηθεί ανάλογα και τυχόν ανατιµήσεις εϖίσης δεν θα εϖηρεάσουν τις συµφωνηµένες τιµές. 7) εν εϖιτρέϖεται η υϖοβολή εναλλακτικών ϖροσφορών. 8) Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ϖροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της Εϖαναϖροκήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α, Β, Γ και ) καθώς και τα συνηµµένα σχέδια σε ψηφιακή µορφή αϖό το Λογιστήριο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τηλ.: , fax: , (ώρες 09:00 µε 15:00). Η αναλυτική Εϖαναϖροκήρυξη δηµοσιεύεται εϖίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 9) Ο ϖροϋϖολογισµός του διαγωνισµού συνολικά είναι ,71 ΕΥΡΩ (εβδοµήντα µια χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ και εβδοµήντα ένα λεϖτά) συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 10) Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υϖόψη της Εϖιτροϖής διενέργειας ϖρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση του Έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά», µέχρι την 23/09/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 24/09/2014 ηµέρα Τετάρτη. Οι ϖροσφορές συντάσσονται υϖοχρεωτικά στα ελληνικά. 11) Η αϖοσφράγιση του κυρίως φακέλου των ϖροσφορών θα γίνει στο Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στις 24/09/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 και µϖορούν να ϖαρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το εϖιθυµούν. 12) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα, ενώσεις ή συµϖράξεις αυτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά, ϖου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ϖου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οϖοία κυρώθηκε αϖό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ϖου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν 2

3 αϖό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης εϖαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω ϖροµήθεια. Στην ϖερίϖτωση των ενώσεων ϖροµηθευτών δεν αϖαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν ϖροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αϖό την υϖοψήφια Ένωση ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµϖορικού νόµου. Με την υϖοβολή της ϖροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ϖροµήθειας. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007. Κάθε υϖοψήφιος (φυσικό ή νοµικό ϖρόσωϖο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µϖορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ϖροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοϖραξίας ή ένωσης. 13) Λόγοι αϖοκλεισµού: Αϖοκλείονται όσοι δεν ϖληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 ϖαρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Εϖαναϖροκήρυξης. 14) Ο χρόνος ισχύος των ϖροσφορών είναι 120 ηµέρες. 15) H σύµβαση η οϖοία θα υϖογραφεί µεταξύ της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Υϖουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού) και του Αναδόχου, θα χρηµατοδοτηθεί αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ). 16) Στην ϖερίϖτωση εϖιλογής ένωσης ϖροµηθευτών, ϖρέϖει ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της Κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, και να ϖροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 17) Προσφυγές και ενστάσεις υϖοβάλλονται στην Εϖιτροϖή Ενστάσεων για τους λόγους και στις ϖροθεσµίες ϖου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υϖοβολή ενστάσεων και ϖροσφυγών ϖαρέχονται αϖό το Λογιστήριο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τηλ.: , fax: , e- (ώρες 09:00 µε 15:00). Πολύγυρος, 05/09/2014 Για τη 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ο ϖροϊστάµενος της Εφορείας Ιωάννης Κανονίδης Αρχαιολόγος µε Β β. 3

4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αναλυτική Εϖαναϖροκήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α - Τεχνικές ϖροδιαγραφές και λοιϖές τεχνικές ϖληροφορίες Σχέδια Παράρτηµα Β - Τυϖοϖοιηµένο έντυϖο οικονοµικής ϖροσφοράς Παράρτηµα Γ - Υϖόδειγµα εϖιστολής αίτησης συµµετοχής Παράρτηµα - Υϖοδείγµατα υϖεύθυνων δηλώσεων Σχέδιο Σύµβασης 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 10/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΛΛΙΓΟΣΠΙΤΩΝ Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 24/09/2014 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υϖοβολής Προσφορών: 23/09/2014 Το έργο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα το υϖοέργο 3 Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου συγχρηµατοδοτείται αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ). ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ,

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: Θεσµικό ϖλαίσιο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο ϖροµήθειας ΑΡΘΡΟ 3: Προϋϖολογισµός Χρηµατοδότηση ΑΡΘΡΟ 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή Εϖαναϖροκήρυξης ΑΡΘΡΟ 5: ιευκρινίσεις Εϖαναϖροκήρυξης ΑΡΘΡΟ 6: Γενικές ϖροϋϖοθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοιϖοί Λόγοι Αϖοκλεισµού Ελάχιστα εϖίϖεδα ικανοτήτων υϖοψηφίων ΑΡΘΡΟ 7: Τόϖος και Προθεσµία υϖοβολής ϖροσφορών ιάρκεια ισχύος ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 8: Τρόϖος σύνταξης και ϖεριεχόµενο ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 9: ικαιολογητικά κυρίως φακέλου ΑΡΘΡΟ 10: Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11: Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 12: ιαδικασία Αϖοσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (ϖροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΑΡΘΡΟ 13: ιαδικασία Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 14: ιοικητικές Προσφυγές ΑΡΘΡΟ 15: Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 16: Υϖογραφή Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 17: Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας ΑΡΘΡΟ 18: Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινοϖοιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές ϖροδιαγραφές και λοιϖές τεχνικές ϖληροφορίες Σχέδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυϖοϖοιηµένο έντυϖο οικονοµικής ϖροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υϖόδειγµα εϖιστολής αίτησης συµµετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Υϖοδείγµατα υϖεύθυνων δηλώσεων 6

7 ΑΡΘΡΟ 1 Θεσµικό ϖλαίσιο διαγωνισµού Ο ϖαρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε: A. Τις διατάξεις: 1. Του Π. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) 2. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοϖοίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 3. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την ϖροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, ϖαρ. 2 και 3) 4. Του Π.. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υϖουργείου Πολιτισµού» 5. Του Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροϖοϖοίηση του Π.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υϖουργείου Υϖοδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υϖουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 6. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόϖου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 7. Του Π.. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 8. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19,ϖαρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέµατα Ολυµϖιακής Φιλοξενίας» 9. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαϖανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 10. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 11. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υϖοχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο ϖρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» 12. Της υϖ' αριθ /739/ Αϖόφασης του Υϖουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ϖοσών του άρθρου 83 ϖαρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ϖου αφορούν ϖροµήθεια ϖροϊόντων ϖαροχή υϖηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 13. Της Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υϖουργική αϖόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) 14. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεϖειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υϖουργείων Οικονοµικών, Ανάϖτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υϖοδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωϖίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιϖές διατάξεις» Β. Την αριθ. 3192/ Αϖόφαση Ένταξης της Πράξης: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά» στο Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκη » Γ. Τη µε αρ. ϖρωτ.: ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35-46/66960/2060/ (Ανακοινοϖοίηση στο ορθό , Α Α: 4Α8ΗΓ-ΕΛΩ) Υϖουργική Αϖόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 3 ου υϖοέργου: «Αϖοκατάσταση της ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των Προσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου» του έργου «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού 7

8 Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά», αϖολογιστικά και µε αυτεϖιστασία αϖό την 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Την ύϖαρξη των αναγκαίων ϖιστώσεων για την ενταγµένη ϖράξη: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά» µε κωδικό ϖράξης: 2011ΣΕ της Σ.Α.Ε Ε. Την υϖ' αριθ. 262/ Αϖόφαση της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε την οϖοία συγκροτήθηκε η εϖιτροϖή διενέργειας ϖρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών ΣΤ. Την αρ. ϖρωτ. 10 η ΕΒΑ/5818/ εισήγηση του υϖευθύνου του έργου Ζ. Την υϖ' αριθ. 6482/ (Α Α: 7ΓΧ5Γ-ΕΚΠ) Αϖόφαση της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την εϖαναϖροκήρυξη του ϖαρόντος ϖρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο ϖροµήθειας Τα ϖρος ϖροµήθεια και εγκατάσταση υλικά ϖεριγράφονται αναλυτικά κατά οµάδα, είδος και ϖοσότητα στο Παράρτηµα Α, το οϖοίο αϖοτελεί αναϖόσϖαστο τµήµα της ϖαρούσας. Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά µόνο για το σύνολο της ϖροµήθειας (2 οµάδες ειδών). Προσφορές για µέρος της ϖοσότητας ανά είδος ή για ορισµένα υλικά µιας οµάδας αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή (Α. Α.) διατηρεί δικαίωµα ϖροαίρεσης ϖου ανέρχεται σε ϖοσοστό 20% εϖί της καθαρής αξίας, το οϖοίο δύναται να χρησιµοϖοιηθεί σε ϖερίϖτωση αύξησης των αϖαιτούµενων ϖοσοτήτων των υλικών. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋϖολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ϖροϋϖολογισµός για τα συστήµατα Θέρµανσης Κλιµατισµού και Εξαερισµού, ϖου θα αναλάβει να ϖροµηθεύσει και να εγκαταστήσει ο ανάδοχος του ϖαρόντος διαγωνισµού συµϖεριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ϖοσό των ,71 Ευρώ ( ) (εβδοµήντα µια χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ και εβδοµήντα ένα λεϖτά) συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά ο ϖροϋϖολογισµός κάθε οµάδας είναι: Οµάδα 1 η : ,40 και Οµάδα 2 η : ,31 συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η δαϖάνη θα βαρύνει τις ϖιστώσεις του έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά» και συγκεκριµένα του υϖοέργου 3 «Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου» ενταγµένου στο Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ) µε κωδικό MIS: , ΚΩ. Πράξης: 2011ΣΕ ΣΑ: Ε0148 ϖου συγχρηµατοδοτείται αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στα ϖλαίσια του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη ». ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων ϖαραλαβή Εϖαναϖροκήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Πολυτεχνείου 12 Πόλη / Νοµός: Πολύγυρος Χαλκιδικής 8

9 Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυϖία (Fax): Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ϖαραλάβουν την Εϖαναϖροκήρυξη καθώς και τα συνηµµένα σχέδια σε ψηφιακή µορφή, µϖορούν να αϖευθύνονται στην διεύθυνση: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους, Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3 ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: και στους αριθµούς: τηλ.: και fax: , όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την ϖαραλαβή της Εϖαναϖροκήρυξης δεν ϖροβλέϖεται κόστος. Εϖίσης στην ιστοσελίδα διατίθεται ηλεκτρονικά η ϖαρούσα Εϖαναϖροκήρυξη (χωρίς τα συνηµµένα σχέδια). ΑΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις Εϖαναϖροκήρυξης 1. Οι υϖοψήφιοι µϖορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το ϖεριεχόµενο της ϖαρούσας αϖό την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι 19/09/2014. Οι αϖαντήσεις ϖαρέχονται γραϖτώς και το αργότερο µέχρι 22/09/2014. Οι ϖαρεχόµενες αϖαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία ϖερίϖτωση δεν εϖιτρέϖεται να τροϖοϖοιούν ουσιωδώς το ϖεριεχόµενο και τους όρους της ϖαρούσας. Όλες οι υϖοβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενες αϖό όλες τις αϖαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άµεσα στην ιστοσελίδα Εϖ αυτών καθώς και εϖί των σχετικών αϖαντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Εϖιτροϖή του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. 2. Μετά την υϖοβολή των ϖροσφορών, διευκρινίσεις, τροϖοϖοιήσεις ή αϖοκρούσεις όρων της ϖαρούσας αϖό τους υϖοψήφιους δε γίνονται δεκτές και αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές ϖροϋϖοθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής Λοιϖοί Λόγοι Αϖοκλεισµού Ελάχιστα εϖίϖεδα ικανοτήτων υϖοψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µϖορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα, ενώσεις ή συµϖράξεις αυτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά, ϖου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ϖου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οϖοία κυρώθηκε αϖό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ϖου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν αϖό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης εϖαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω ϖροµήθεια. Στην ϖερίϖτωση των ενώσεων ϖροµηθευτών δεν αϖαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν ϖροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αϖό την υϖοψήφια Ένωση ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της κοινοϖραξίας του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Αϖεικόνισης Συναλλαγών), συσταθείσας δια 9

10 συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµϖορικού νόµου. 2. Με την υϖοβολή της ϖροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ϖροµήθειας. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ Κάθε υϖοψήφιος (φυσικό ή νοµικό ϖρόσωϖο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µϖορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ϖροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοϖραξίας ή ένωσης. 4. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ϖληρούν τα ελάχιστα εϖίϖεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ϖροδιαγραφές των ζητούµενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες αϖαιτήσεις για την εξασφάλιση της ϖοιότητας των υλικών κάθε οµάδας είναι αυτές ϖου ορίζονται στο Παράρτηµα Α. ΑΡΘΡΟ 7 Τόϖος και Προθεσµία υϖοβολής ϖροσφορών ιάρκεια ισχύος ϖροσφορών 1. Η ϖροθεσµία υϖοβολής των ϖροσφορών και των αϖαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 23/09/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 15:00µµ. 2. Μετά την κατάθεση της ϖροσφοράς δεν γίνεται αϖοδεκτή, αλλά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη, κάθε υϖοβολή συµϖληρωµατικών στοιχείων. 3. Αϖοδεκτές είναι οι ϖροσφορές ϖου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Ε.Β.Α., Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54013, Τηλ: και fax: , µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. 4. Προσφορά µϖορεί να υϖοβληθεί µε οϖοιοδήϖοτε τρόϖο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όµως µόνο στην ϖερίϖτωση ϖου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ϖρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι ϖροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για τουλάχιστον 120 ηµέρες αϖό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ϖου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µϖορεί να ζητήσει και ϖαράταση της ισχύος των ϖροσφορών. Κατά τα λοιϖά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/ Σε ϖερίϖτωση ϖου οι υϖοβαλλόµενες ϖροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υϖόψη και εϖιστρέφονται χωρίς να αϖοσφραγιστούν. ΑΡΘΡΟ 8 Τρόϖος σύνταξης και ϖεριεχόµενο ϖροσφορών 1. Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οϖοιαδήϖοτε άλλη γλώσσα της Ευρωϖαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες αϖό εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ϖερίϖτωση διαφωνίας υϖερισχύει η εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοϖοιητικά αλλοδαϖών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται αϖό εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ϖροσφορών θα ϖρέϖει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν εϖίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού. 10

11 2. Οι ϖροσφορές στις οϖοίες υϖάρχουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ϖροσθήκες κλϖ.) µε τρόϖο ϖου τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της αρµόδιας Εϖιτροϖής του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας, θα αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. 3. εν εϖιτρέϖεται η υϖοβολή εναλλακτικών ϖροσφορών. 4. Αντιϖροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής τους αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. 5. Οι ϖροσφορές ϖρέϖει να υϖοβληθούν σε ένα (1) αντίτυϖο ϖου θα τεθεί µέσα στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ϖροσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ϖροσφοράς ϖρέϖει εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Τεχνικό γραφείο Αγίου Όρους) Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: Στοιχεία αϖοστολέα (ϖλήρης εϖωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατεϖώνυµο και ϖλήρη στοιχεία νοµίµου εκϖροσώϖου. Σε ϖερίϖτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. Εϖαναϖροκήρυξης 10/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΛΛΙΓΟΣΠΙΤΩΝ Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 24/09/2014 και ώρα 09:00 Να µην ανοιχθεί αϖό την Ταχυδροµική Υϖηρεσία ή την Υϖηρεσία Πρωτοκόλλου 6. Ο φάκελος κάθε ϖροσφοράς συνοδεύεται εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού αϖό εϖιστολή, η οϖοία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην οϖοία θα ϖρέϖει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό ϖρόσωϖο/ένωση ϖου υϖοβάλλει την ϖροσφορά. Η συνοδευτική εϖιστολή αϖοτελεί την αίτηση του υϖοψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της ϖροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ϖαρούσας και υϖογράφεται αϖό τον υϖοψήφιο ή το νόµιµο εκϖρόσωϖό του. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής ϖροσφοράς αϖό ένωση ϖροµηθευτών η αίτηση υϖογράφεται είτε αϖό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε αϖό τον κοινό εκϖρόσωϖο ϖου διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο, το οϖοίο ϖροσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ϖαρούσας. Η εϖιστολή αίτηση θα είναι συνταγµένη εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε ϖροσφοράς τοϖοθετούνται όλα τα αϖαιτούµενα κατά το στάδιο υϖοβολής της ϖροσφοράς στοιχεία εϖί ϖοινή αϖορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται: 11

12 όλα τα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά ϖου ϖεριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της ϖαρούσας τα τεχνικά στοιχεία της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το ϖεριεχόµενο της οϖοίας ϖεριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της ϖαρούσας εϖαναϖροκήρυξης. τα οικονοµικά στοιχεία της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται εϖί ϖοινή αϖορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο εϖίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα ϖεριεχόµενα της οικονοµικής ϖροσφοράς ϖεριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και αϖοτυϖώνονται στο έντυϖο του Παραρτήµατος Β της ϖαρούσας εϖαναϖροκήρυξης. 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ϖροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ϖου αναφέρονται στην ϖαράγραφο 5 του ϖαρόντος άρθρου. Σε ϖερίϖτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. ΑΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου Α. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, εκτός αϖό την Εϖιστολή Αίτηση όϖως αυτή ορίζεται στην ϖαρ. 6 του άρθρου 8, υϖοβάλλουν µε την ϖροσφορά τους εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα, στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά σε ένα (1) αντίτυϖο. ικαιολογητικά ϖου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος και σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, αϖό εϖίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Υϖεύθυνη ήλωση της ϖαρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όϖως εκάστοτε ισχύει (χωρίς θεώρηση γνησίου υϖογραφής), στην οϖοία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του ϖαρόντος διαγωνισµού ήτοι: Αρ. 10/ , Τίτλος: Πρόχειρος ιαγωνισµός για την ϖροµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης Κλιµατισµού και Εξαερισµού στο κτίριο των Κολλιγόσϖιτων και Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 24/09/2014 ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υϖοβολής της ϖροσφοράς τους: έχουν εκϖληρώσει τις υϖοχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου έχουν εκϖληρώσει τις υϖοχρεώσεις τους όσον αφορά την ϖληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου δεν τελούν υϖό ϖτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση δεν τελούν υϖό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 εϖ. του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχουν τροϖοϖοιηθεί και ισχύουν ή υϖό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης 12

13 iii. Σε ϖερίϖτωση νοµικού ϖροσώϖου να δηλώνεται η νοµική του µορφή και η σχέση µε το νόµιµο εκϖρόσωϖο του καθώς και: ότι δεν τελούν υϖό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όϖως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όϖως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) και υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) ότι δεν τελούν υϖό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχει ϖροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) ή υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) iv. Να αναλαµβάνεται η υϖοχρέωση για την έγκαιρη και ϖροσήκουσα ϖροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης v. Να δηλώνεται ότι: α) Αϖοδέχεται ανεϖιφύλακτα τους όρους της ϖαρούσας, β) Η ϖροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ϖαρούσας, των οϖοίων έλαβε γνώση και γ) Τα στοιχεία ϖου αναφέρονται στην ϖροσφορά είναι αληθή και ακριβή 2. Εφόσον οι ϖροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιϖρόσωϖό τους, υϖοβάλλουν µαζί µε την ϖροσφορά ϖαραστατικό εκϖροσώϖησης (αϖλό έγγραφο µε το οϖοίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριµένο φυσικό ϖρόσωϖο για υϖογραφή και υϖοβολή ϖροσφοράς σε ϖερίϖτωση ϖου δεν υϖογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκϖρόσωϖος του φορέα την ϖροσφορά και τα λοιϖά αϖαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να ϖαραστεί στην αϖοσφράγιση των ϖροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υϖογράψει οϖοιοδήϖοτε σχετικό έγγραφο αϖαιτηθεί). 3. Σε ϖερίϖτωση νοµικών ϖροσώϖων, ϖέραν των ανωτέρω: α) τα κατά ϖερίϖτωση νοµιµοϖοιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκϖροσώϖησης νοµίµως εϖικυρωµένα (όϖως καταστατικά, ϖιστοϖοιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση.σ. σε σώµα, σε ϖερίϖτωση Α.Ε., κλϖ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων). Αϖό τα ανωτέρω έγγραφα ϖρέϖει να ϖροκύϖτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού ϖροσώϖου, όλες οι σχετικές τροϖοϖοιήσεις των καταστατικών, ϖοιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκϖρόσωϖος, δικαίωµα υϖογραφής κλϖ.), καθώς και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου και β) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ϖερί τροϖοϖοιήσεων καταστατικού/µη λύσης του νοµικού ϖροσώϖου. Β. ιευκρινίζεται ότι: Οι κατά τα ανωτέρω αϖαιτούµενες Υϖεύθυνες ηλώσεις του υϖοψηφίου υϖογράφονται αϖό το νόµιµο εκϖρόσωϖό του. 13

14 Οι ως άνω Υϖεύθυνες ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών ϖρο της καταληκτικής ηµέρας υϖοβολής των ϖροσφορών και δεν αϖαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υϖογραφής αϖό αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής κοινής ϖροσφοράς αϖό ένωση ϖροµηθευτών, όλα τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά ϖρέϖει να υϖοβληθούν για καθένα αϖό τα µέλη ϖου συµµετέχουν στην ένωση. Εϖίσης στην ϖροσφορά της ένωσης ϖρέϖει: α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, β) να ϖροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ϖου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, γ) να ϖαρουσιάζεται ο τρόϖος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους και δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως εϖικεφαλής της Ένωσης. Στην ϖερίϖτωση υϖοβολής της κοινής ϖροσφοράς αϖό εκϖρόσωϖο της ένωσης, αϖαιτείται ϖέραν των ανωτέρω και η ϖροσκόµιση εξουσιοδότησης για την υϖογραφή και υϖοβολή της ϖροσφοράς αϖό τον εκϖρόσωϖο των µελών της ένωσης, εφόσον η ϖροσφορά δεν υϖογράφεται αϖό όλα τα µέλη της ένωσης. Γ. Σε ϖερίϖτωση µη υϖοβολής οϖοιουδήϖοτε αϖό τα δικαιολογητικά του ϖαρόντος άρθρου ή σε ϖερίϖτωση ϖου τα υϖοβληθέντα δεν ικανοϖοιούν τους όρους τις ϖαρούσας εϖαναϖροκήρυξης, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη.. Για την ϖληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υϖοβληθέντων µε την ϖροσφορά δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Οι υϖοψήφιοι υϖοβάλλουν µε την ϖροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οϖοίος ϖεριέχει: α) Τεχνική Περιγραφή όϖου θα ϖεριγράφονται αναλυτικά, εϖί ϖοινή αϖόρριψης, όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υϖό ϖροµήθεια ειδών της ϖροσφοράς και οι ϖοσότητες αυτών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της ϖαρούσας και µε τη σειρά ϖου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. Η Τεχνική Περιγραφή θα συνοδεύεται και θα τεκµηριώνεται αϖό τα εϖίσηµα φυλλάδια (prospectus) των κατασκευαστικών οίκων για τα υλικά ϖου ορίζονται στην ϖαρ. Ε του Παραρτήµατος Α της ϖαρούσας και µε τη σειρά ϖου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. Ως εϖίσηµα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυϖώσεις τέτοιων εγγράφων αϖό την εϖίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια θα ϖρέϖει να φέρουν τη σήµανση CE και το ISO της κατασκευάστριας εταιρείας. β) Τα αϖαιτούµενα ϖιστοϖοιητικά ϖοιότητας ανά οµάδα υλικών για τα οϖοία υϖοβάλλεται η ϖροσφορά σφραγισµένα και υϖογεγραµµένα αϖό τον υϖοψήφιο καθώς και οι αϖαιτούµενες εγγυήσεις (εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή-ϖαραγωγού ή αντιϖροσώϖου και δωδεκάµηνη εγγύηση καλής λειτουργίας του υϖοψηφίου) εϖίσης σφραγισµένες και υϖογεγραµµένες αϖό τον 14

15 υϖοψήφιο, όϖως αυτά ϖεριγράφονται και ορίζονται στην ϖαρ. Ε του Παραρτήµατος Α της ϖαρούσας και µε τη σειρά ϖου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. γ) Υϖεύθυνη ήλωση εϖικυρωµένη του ϖροσφέροντα όϖου θα δηλώνεται ότι: i) όλα τα υϖό ϖροµήθεια είδη είναι καινούργια και αµεταχείριστα, ii) δεσµεύονται για τον χρόνο ϖαράδοσης των ϖροµηθευόµενων υλικών και iii) σε ϖερίϖτωση ελαττώµατος ή τεχνικού ϖροβλήµατος κάϖοιου ϖροµηθευόµενου είδους στο στάδιο της ϖαράδοσης, ο διαγωνιζόµενος είναι υϖοχρεωµένος να το αντικαταστήσει. 2. Προσφορά ϖου είναι αόριστη και ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή είναι υϖό αίρεση, αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη µετά αϖό ϖροηγούµενη γνωµοδότηση της Εϖιτροϖής Αξιολόγησης του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. 3. Οι ελάχιστες αϖαιτήσεις του τεύχους τεχνικών ϖροδιαγραφών αϖοτελούν στο σύνολο τους αϖαράβατους όρους και η οϖοιαδήϖοτε µη συµµόρφωση ϖρος αυτές συνεϖάγεται αϖόρριψης της ϖροσφοράς. ΑΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ϖροσφορά συνταγµένη εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του ϖαρόντος άρθρου σε ένα (1) αντίτυϖο. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ϖροσφοράς υϖογράφεται αϖό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκϖρόσωϖο αυτού. 3. Το έντυϖο του Παραρτήµατος Β της ϖαρούσας συµϖληρώνεται ϖλήρως, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, τόσο σε ότι αφορά τη συνολική ϖροσφερόµενη τιµή, όσο και τις εϖιµέρους τιµές ϖου αιτιολογούν τη συνολική ϖροσφερόµενη τιµή της οικονοµικής ϖροσφοράς. Το άθροισµα των εϖιµέρους τιµών ϖου αιτιολογούν τη συνολική ϖρέϖει να ισούται µε αυτή. 4. Η συνολική ϖροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υϖοχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε ϖερίϖτωση αντιφάσεων υϖερισχύει η ολόγραφη τιµή. 5. Οι ϖροσφερόµενες τιµές ϖεριλαµβάνουν το σύνολο των εϖιβαρύνσεων: το κόστος του ϖροϊόντος, το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του εργοταξίου στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός, το κόστος τυχόν ϖροσαρµογών και δοκιµών εφαρµογής, το κέρδος του ϖροµηθευτή, τις τυχόν υϖέρ τρίτων κρατήσεις (κράτηση 0,10% υϖέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων), έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή εϖιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ϖρο ΦΠΑ, ο οϖοίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ϖοσότητας των υϖό ϖροµήθεια ειδών του Παραρτήµατος Α της ϖαρούσας και για ϖλήρη ϖαράδοση αυτών και εγκατάσταση στο χώρο του εργοταξίου στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά. 6. Οι τιµές αναγράφονται υϖοχρεωτικά σε Ευρώ µε συµϖληρωµένο υϖοχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 7. Οι ϖροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναϖροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο αϖρόοϖτου µεταβολής των 15

16 οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αϖοδέχεται. Προσφορά ϖου θέτει όρο αναϖροσαρµογής αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 8. Προσφορά ϖου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ϖροϋϖολογισµού του άρθρου 3 της ϖαρούσας αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 9. Σε ϖερίϖτωση ϖου αϖό την ϖροσφορά δεν ϖροκύϖτει µε σαφήνεια η ϖροσφερόµενη τιµή, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Οµοίως και σε ϖερίϖτωση ϖου η ϖροσφορά ϖαραλείϖει τιµές ή ϖεριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ϖου καθιστούν την ϖροσφορά ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή καταλείϖει αµφιβολία ως ϖρος την ϖροσφερόµενη τιµή. 10. Προσφορές ϖου θα ϖεριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως εϖιφυλάξεις εϖί των όρων του ιαγωνισµού και θα αϖορριφθούν. 11. Σε ϖεριϖτώσεις ϖροϊόντων και υϖηρεσιών ϖου ϖροσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής ϖροσφοράς η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει ϖαραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υϖάρχει η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα ϖροϊόντα ή υϖηρεσίες έχουν ϖροσφερθεί δωρεάν. ΑΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Αϖοσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (ϖροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η αϖοσφράγιση και η αξιολόγηση των ϖροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις εϖόµενες ϖαραγράφους αϖό τριµελή Εϖιτροϖή Αξιολόγησης η οϖοία συστήθηκε µε αϖόφαση του ϖροϊσταµένου της 10 ης Ε.Β.Α. (αρ. ϖρωτ. 262/ ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 ϖαρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/ Παραλαβή ϖροσφορών Αϖοσφράγιση κυρίως φακέλου ϖροσφοράς Έλεγχος ϖληρότητας και νοµιµότητας υϖοβληθέντων µε την ϖροσφορά δικαιολογητικών Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 24/09/2014 και ώρα 09:00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ϖου αναφέρεται στο άρθρο 7 της ϖαρούσας, κατά την οϖοία µϖορούν να ϖαραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκϖρόσωϖοί τους όϖως ορίζεται στο άρθρο 9, ϖαρ. 2 της ϖαρούσας, η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης ϖαραλαµβάνει αϖό την Υϖηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ϖροσφορών ϖού κατατέθηκαν εµϖρόθεσµα, ενώ αϖορρίϖτει χωρίς να αϖοσφραγίσει τις εκϖρόθεσµες ϖροσφορές, ϖροκειµένου να εϖιστραφούν. Ακολούθως, η Εϖιτροϖή αϖοσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ϖροσφοράς καθώς και τον φάκελο της τεχνικής ϖροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ϖροσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών ϖροσφορών. Κατά την αϖοσφράγιση η Εϖιτροϖή δεν είναι υϖοχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των ϖροσφορών και των δικαιολογητικών τους, ϖρος τους όρους της ϖαρούσας Εϖαναϖροκήρυξης. Στη συνέχεια η Εϖιτροϖή σε κλειστή συνεδρίαση ή συνεδριάσεις ϖροβαίνει σε λεϖτοµερή έλεγχο ως ϖρος την ακρίβεια, ϖληρότητα και εϖάρκεια των υϖοβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της ϖαρούσας και διαϖιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους αϖαράβατους όρους της ϖαρούσας εϖαναϖροκήρυξης. Αϖοδεκτοί γίνονται όσοι ϖροσφέροντες έχουν υϖοβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της ϖαρούσας. 16

17 3. Αξιολόγηση τεχνικής ϖροσφοράς Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 και την συµφωνία αυτών µε τους όρους της ϖαρούσας, η Εϖιτροϖή ϖροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συµµόρφωσης των τεχνικών ϖροσφορών µε τους όρους της ϖαρούσας και ιδίως των οριζόµενων στο άρθρο 10 και στο Παράρτηµα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν αϖόρριψη των τεχνικών ϖροσφορών ϖου δεν ϖληρούν τους όρους αυτούς, µόνο όσων έγιναν αϖοδεκτοί σύµφωνα µε την ϖαρ. 2 του ϖαρόντος άρθρου. 4. Αϖοσφράγιση οικονοµικών ϖροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ϖροσφοράς και ανακοίνωση τιµών Ανάδειξη µειοδότη Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 και τη συµφωνία αυτών µε τους όρους της ϖαρούσας και την αξιολόγηση των τεχνικών ϖροσφορών, η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση, αϖοσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών ϖροσφορών και αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις ϖροσφερόµενες τιµές. Η αϖοσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ϖροσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 7 της ϖαρούσας µόνο για τους ϖροσφέροντες των οϖοίων οι ϖροσφορές δεν αϖορρίφθηκαν σύµφωνα µε τις ϖαρ. 2 και 3 του ϖαρόντος άρθρου. Οι φάκελοι των οικονοµικών ϖροσφορών των λοιϖών ϖροσφερόντων δεν αϖοσφραγίζονται αλλά εϖιστρέφονται σε αυτούς µετά την υϖογραφή της σύµβασης µε τον εϖιλεγέντα ανάδοχο. Η Εϖιτροϖή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ϖροσφορές και συντάσσει ϖρακτικό µε το οϖοίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν αϖορριφθείσες ϖροσφορές, τις τιµές των αϖοδεκτών ϖροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 11 και το Παράρτηµα Β της ϖαρούσας και συντάσσει τον ϖίνακα κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή. Η σύγκριση των ϖροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της ϖροµήθειας ϖρο ΦΠΑ, όϖως αυτή ϖροκύϖτει αϖό την οικονοµική ϖροσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ϖροσφορών η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ϖροφανή σφάλµατα ϖου ϖροκύϖτουν αϖό την τέλεση µαθηµατικών ϖράξεων. εσµευτική για τον ϖροµηθευτή είναι η ϖροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της αϖό την Εϖιτροϖή Αξιολόγησης. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Εϖιτροϖής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υϖοχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν ϖροσφέρει εϖαρκή αιτιολόγηση θα αϖοκλειστεί αϖό τον διαγωνισµό. Ισότιµες θεωρούνται οι ϖροσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και οι οϖοίες είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές ϖροδιαγραφές της ϖαρούσας. Σε ϖερίϖτωση ύϖαρξης ισότιµων ϖροσφορών η Εϖιτροϖή µϖορεί να γνωµοδοτήσει υϖέρ της κατανοµής της ϖροµήθειας ϖοσότητας, εφόσον ϖρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ ϖερισσότερων µειοδοτών µε ισότιµες ϖροσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υϖάρχουν ισότιµες ϖροσφορές τελικός ϖροµηθευτής εϖιλέγεται ο µειοδότης ϖου ϖροκύϖτει κατόϖιν διαϖραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι ϖροσφέροντες ϖου είχαν ισότιµες ϖροσφορές. Αφού ολοκληρώσει το ϖρακτικό της η Εϖιτροϖή, το υϖοβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής αϖόφασης έγκρισης του ϖρακτικού στο οϖοίο θα ϖεριλαµβάνεται ο τελικός ϖίνακας κατάταξης, οι τυχόν αϖορριφθείσες ϖροσφορές και θα αναφέρεται ο ϖροσωρινός µειοδότης στον 17

18 οϖοίο θα γίνει η κατακύρωση. Η αϖόφαση έγκρισης του ϖρακτικού της Αναθέτουσας Αρχής κοινοϖοιείται µε τηλεοµοιοτυϖία στους διαγωνιζόµενους ϖροκειµένου να ασκήσουν εφόσον εϖιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 5. Κατά τη διαδικασία αϖοσφράγισης και αξιολόγησης των ϖροσφορών η Εϖιτροϖή µϖορεί να ζητά διευκρινίσεις αϖό τους διαγωνιζόµενους. ΑΡΘΡΟ 13 ιαδικασία Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης 1. Ανακοίνωση Κατακύρωσης Υϖοβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των ϖροσφορών κατά το άρθρο 12 της ϖαρούσας και την ανάδειξη αυτού ϖου ϖροσέφερε την χαµηλότερη τιµή (ϖροσωρινό µειοδότη), στον οϖοίον θα γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδοϖοίηση, ανακοίνωση ϖρόσκληση, τον καλεί εντός ϖροθεσµίας δέκα (10) ηµερών αϖό την κοινοϖοίηση για την ϖροσκόµιση σε σφραγισµένο φάκελο των εξής εγγράφων και δικαιολογητικών: α. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας ϖολίτης, φυσικό ϖρόσωϖο: (1) Υϖεύθυνη δήλωση της ϖαρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όϖως εκάστοτε ισχύει, στην οϖοία ο ϖροσφέρων στον οϖοίον ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οϖοίους υϖοχρεούται να καταβάλει εισφορές για το αϖασχολούµενο αϖό αυτόν ϖροσωϖικό (εφόσον αϖασχολεί ϖροσωϖικό) και (2) Πιστοϖοιητικά ϖου εκδίδονται αϖό αρµόδια κατά ϖερίϖτωση αρχή, αϖό τα οϖοία να ϖροκύϖτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ειδοϖοίησης, είναι: α) ενήµερος ως ϖρος τις υϖοχρεώσεις του ϖου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και εϖικουρικής), (ασφαλιστική ενηµερότητα) και β) ως ϖρος τις φορολογικές υϖοχρεώσεις του (φορολογική ενηµερότητα). Σε ϖερίϖτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαϖή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ϖου είναι εγκατεστηµένος, αϖό την οϖοία και εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (3) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε ϖτώχευση και, εϖίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ϖτώχευσης. (4) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί υϖό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 εϖ. του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχουν τροϖοϖοιηθεί και ισχύουν ή υϖό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης. Σε ϖερίϖτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαϖή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ϖου είναι εγκατεστηµένος, αϖό την οϖοία και εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό. (5) Πιστοϖοιητικό Ποινικού Μητρώου. 18

19 (6) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. β. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαϖό φυσικό ϖρόσωϖο: (1) Πιστοϖοιητικό της κατά ϖερίϖτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί σε κάϖοια αϖό τις καταστάσεις της ϖερ. (3-5) του εδ. α ή υϖό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι ϖληρούνται οι ϖροϋϖοθέσεις της ϖερ. (2) του εδ. α της ϖαρούσας ϖαραγράφου (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. γ. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νοµικό ϖρόσωϖο ϖλην Συνεταιρισµού (ηµεδαϖό ή αλλοδαϖό): (1) Τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά των εδ. α (ϖερ. 2-4) και β (ϖερ. 1) της ϖαρούσας ϖαραγράφου αντίστοιχα (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί υϖό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όϖως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όϖως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) και, εϖίσης, ότι δεν τελεί υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό νοµικό ϖρόσωϖο). Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε ϖερίϖτωση ϖου αϖό το αρµόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό λόγω κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 (ϖερί ειδικής εκκαθάρισης) µε το άρθρο 181 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 ΦΕΚ 153/Α/ ), ϖροσκοµίζεται σχετική βεβαίωση του αρµόδιου Εφετείου στην οϖοία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση του τρίτου σηµείου της κατωτέρω στην ϖαρούσα ϖαράγραφο σηµείωσης, µε την οϖοία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν υφίσταται εκκρεµής διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990. Σηµείωση: Εϖί ηµεδαϖών ανωνύµων εταιρειών τα ϖροαναφερόµενα ϖιστοϖοιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση αϖό την αρµόδια Υϖηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οϖοίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όϖως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όϖως εκάστοτε ισχύει, αϖό το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας ϖου τελεί υϖό ειδική εκκαθάριση. Εϖί ηµεδαϖών εταιρειών ϖεριορισµένης ευθύνης και 19

20 ϖροσωϖικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το ϖιστοϖοιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται αϖό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εϖιχείρησης. (3) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί υϖό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχει ϖροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό νοµικό ϖρόσωϖο) και, εϖίσης, ότι δεν τελεί υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό νοµικό ϖρόσωϖο). (4) Πιστοϖοιητικό Ποινικού Μητρώου του νόµιµου εκϖροσώϖου της εταιρείας ϖου θα την εκϖροσωϖήσει στον ϖαρόντα διαγωνισµό. (5) Σε ϖερίϖτωση ϖου αϖό την ϖροσκόµιση των νοµιµοϖοιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νοµικού ϖροσώϖου στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της ϖαρούσας έχει υϖάρξει οϖοιαδήϖοτε αλλαγή ή τροϖοϖοίηση, ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση υϖοχρεούται να ϖροσκοµίσει µε τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης της ϖαρούσας ϖαραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (ϖ.χ. τις τυχόν τροϖοϖοιήσεις του καταστατικού, το νέο.σ. κ.α.). (6) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. δ. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισµός: (1) Τα δικαιολογητικά της ϖερίϖτωσης (2) και (3) του εδ. α της ϖαρούσας ϖαραγράφου, εφόσον ϖρόκειται για ηµεδαϖό συνεταιρισµό και της ϖερίϖτωσης (2) του εδ. β της ϖαρούσας ϖαραγράφου, εφόσον ϖρόκειται για αλλοδαϖό συνεταιρισµό, αντίστοιχα, και της ϖερίϖτωσης (2) του εδ. γ της ϖαρούσας ϖαραγράφου. (2) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί υϖό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχει ϖροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό συνεταιρισµό) και, εϖίσης, ότι δεν τελεί υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό συνεταιρισµό). (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (4) Πιστοϖοιητικό Ποινικού Μητρώου του εκϖροσώϖου του Συνεταιρισµού στον ϖαρόντα διαγωνισµό. (5) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον νόµιµο εκϖρόσωϖο του ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. ε. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση ϖροµηθευτών ϖου υϖοβάλλει κοινή ϖροσφορά: Τα ϖαραϖάνω κατά ϖερίϖτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της ϖαρούσας ϖαραγράφου, για κάθε ϖροµηθευτή ϖου συµµετέχει στην Ένωση. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Θ ΕΠΚΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα