Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10/ Η 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή (ϖαρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 ϖαρ. 1 Π.. 99/1992) µε δικαίωµα ϖροαίρεσης σε ϖοσοστό 20% της καθαρής αξίας, για την εϖιλογή αναδόχου για την ϖροµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης Κλιµατισµού και Εξαερισµού για το κτίριο των Κολλιγόσϖιτων, για τις ανάγκες του Έργου Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα του υϖοέργου 3 Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ιεύθυνση: Πολυτεχνείου 12 Πόλη/Νοµός: Πολύγυρος Χαλκιδικής Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυϖία: Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Ιστοσελίδα: Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους: Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3 ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: ) Σύµβαση ϖροµήθειας και τοϖοθέτησης. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ιαγωνισµός 4) Τόϖος ϖαράδοσης και εγκατάστασης των υϖό ϖροµήθεια αγαθών: Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ» στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής, τηλ.: και fax: ) Τίτλος: «Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης Κλιµατισµού και Εξαερισµού στο κτίριο των Κολλιγόσϖιτων». 1

2 Το αντικείµενο της ϖροµήθειας ϖεριλαµβάνει την ϖροµήθεια και εγκατάσταση i) (οµάδα 1) του συστήµατος Θέρµανσης Κλιµατισµού (κεντρική κλιµατιστική µονάδα/αντλία θερµότητας, τοϖικές κλιµατιστικές µονάδες/fan coil units, δίκτυα σωληνώσεων και ηλεκτρολογικές συνδέσεις), (ϖροϋϖολογισµού: ,40 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), και ii) (οµάδα 2) του συστήµατος Εξαερισµού (εξαεριστήρες και δίκτυα αεραγωγών ισογείου και ορόφου, εξαεριστήρα και δίκτυο αεραγωγών W.C., δίκτυο αεραγωγών αϖαγωγής χοάνης µελλοντικής κουζίνας και ηλεκτρολογικές συνδέσεις), (ϖροϋϖολογισµού: ,31 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά µόνο για το σύνολο της ϖροµήθειας (οµάδες 1 και 2) και των εργασιών εγκατάστασης και όχι για εϖιµέρους υλικά ή εργασίες. 6) Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται αϖό την υϖογραφή της και µέχρι την ολοκλήρωση του έργου ( ) και τυχόν ανατιµήσεις δεν θα εϖηρεάσουν τις συµφωνηµένες τιµές. Σε ϖερίϖτωση ϖαράτασης ολοκλήρωσης του έργου η διάρκεια της συµβάσεως θα τροϖοϖοιηθεί ανάλογα και τυχόν ανατιµήσεις εϖίσης δεν θα εϖηρεάσουν τις συµφωνηµένες τιµές. 7) εν εϖιτρέϖεται η υϖοβολή εναλλακτικών ϖροσφορών. 8) Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ϖροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της Εϖαναϖροκήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α, Β, Γ και ) καθώς και τα συνηµµένα σχέδια σε ψηφιακή µορφή αϖό το Λογιστήριο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τηλ.: , fax: , (ώρες 09:00 µε 15:00). Η αναλυτική Εϖαναϖροκήρυξη δηµοσιεύεται εϖίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 9) Ο ϖροϋϖολογισµός του διαγωνισµού συνολικά είναι ,71 ΕΥΡΩ (εβδοµήντα µια χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ και εβδοµήντα ένα λεϖτά) συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 10) Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υϖόψη της Εϖιτροϖής διενέργειας ϖρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση του Έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά», µέχρι την 23/09/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 24/09/2014 ηµέρα Τετάρτη. Οι ϖροσφορές συντάσσονται υϖοχρεωτικά στα ελληνικά. 11) Η αϖοσφράγιση του κυρίως φακέλου των ϖροσφορών θα γίνει στο Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στις 24/09/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 και µϖορούν να ϖαρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το εϖιθυµούν. 12) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα, ενώσεις ή συµϖράξεις αυτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά, ϖου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ϖου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οϖοία κυρώθηκε αϖό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ϖου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν 2

3 αϖό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης εϖαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω ϖροµήθεια. Στην ϖερίϖτωση των ενώσεων ϖροµηθευτών δεν αϖαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν ϖροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αϖό την υϖοψήφια Ένωση ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµϖορικού νόµου. Με την υϖοβολή της ϖροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ϖροµήθειας. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007. Κάθε υϖοψήφιος (φυσικό ή νοµικό ϖρόσωϖο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µϖορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ϖροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοϖραξίας ή ένωσης. 13) Λόγοι αϖοκλεισµού: Αϖοκλείονται όσοι δεν ϖληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 ϖαρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Εϖαναϖροκήρυξης. 14) Ο χρόνος ισχύος των ϖροσφορών είναι 120 ηµέρες. 15) H σύµβαση η οϖοία θα υϖογραφεί µεταξύ της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Υϖουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού) και του Αναδόχου, θα χρηµατοδοτηθεί αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ). 16) Στην ϖερίϖτωση εϖιλογής ένωσης ϖροµηθευτών, ϖρέϖει ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της Κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, και να ϖροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 17) Προσφυγές και ενστάσεις υϖοβάλλονται στην Εϖιτροϖή Ενστάσεων για τους λόγους και στις ϖροθεσµίες ϖου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υϖοβολή ενστάσεων και ϖροσφυγών ϖαρέχονται αϖό το Λογιστήριο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τηλ.: , fax: , e- (ώρες 09:00 µε 15:00). Πολύγυρος, 05/09/2014 Για τη 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ο ϖροϊστάµενος της Εφορείας Ιωάννης Κανονίδης Αρχαιολόγος µε Β β. 3

4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αναλυτική Εϖαναϖροκήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α - Τεχνικές ϖροδιαγραφές και λοιϖές τεχνικές ϖληροφορίες Σχέδια Παράρτηµα Β - Τυϖοϖοιηµένο έντυϖο οικονοµικής ϖροσφοράς Παράρτηµα Γ - Υϖόδειγµα εϖιστολής αίτησης συµµετοχής Παράρτηµα - Υϖοδείγµατα υϖεύθυνων δηλώσεων Σχέδιο Σύµβασης 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 10/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΛΛΙΓΟΣΠΙΤΩΝ Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 24/09/2014 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υϖοβολής Προσφορών: 23/09/2014 Το έργο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα το υϖοέργο 3 Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου συγχρηµατοδοτείται αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ). ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ,

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: Θεσµικό ϖλαίσιο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο ϖροµήθειας ΑΡΘΡΟ 3: Προϋϖολογισµός Χρηµατοδότηση ΑΡΘΡΟ 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή Εϖαναϖροκήρυξης ΑΡΘΡΟ 5: ιευκρινίσεις Εϖαναϖροκήρυξης ΑΡΘΡΟ 6: Γενικές ϖροϋϖοθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοιϖοί Λόγοι Αϖοκλεισµού Ελάχιστα εϖίϖεδα ικανοτήτων υϖοψηφίων ΑΡΘΡΟ 7: Τόϖος και Προθεσµία υϖοβολής ϖροσφορών ιάρκεια ισχύος ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 8: Τρόϖος σύνταξης και ϖεριεχόµενο ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 9: ικαιολογητικά κυρίως φακέλου ΑΡΘΡΟ 10: Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11: Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 12: ιαδικασία Αϖοσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (ϖροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΑΡΘΡΟ 13: ιαδικασία Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 14: ιοικητικές Προσφυγές ΑΡΘΡΟ 15: Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 16: Υϖογραφή Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 17: Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας ΑΡΘΡΟ 18: Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινοϖοιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές ϖροδιαγραφές και λοιϖές τεχνικές ϖληροφορίες Σχέδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυϖοϖοιηµένο έντυϖο οικονοµικής ϖροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υϖόδειγµα εϖιστολής αίτησης συµµετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Υϖοδείγµατα υϖεύθυνων δηλώσεων 6

7 ΑΡΘΡΟ 1 Θεσµικό ϖλαίσιο διαγωνισµού Ο ϖαρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε: A. Τις διατάξεις: 1. Του Π. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) 2. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοϖοίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 3. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την ϖροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, ϖαρ. 2 και 3) 4. Του Π.. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υϖουργείου Πολιτισµού» 5. Του Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροϖοϖοίηση του Π.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υϖουργείου Υϖοδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υϖουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 6. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόϖου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 7. Του Π.. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 8. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19,ϖαρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέµατα Ολυµϖιακής Φιλοξενίας» 9. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαϖανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 10. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 11. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υϖοχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο ϖρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» 12. Της υϖ' αριθ /739/ Αϖόφασης του Υϖουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ϖοσών του άρθρου 83 ϖαρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ϖου αφορούν ϖροµήθεια ϖροϊόντων ϖαροχή υϖηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 13. Της Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υϖουργική αϖόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) 14. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεϖειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υϖουργείων Οικονοµικών, Ανάϖτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υϖοδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωϖίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιϖές διατάξεις» Β. Την αριθ. 3192/ Αϖόφαση Ένταξης της Πράξης: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά» στο Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκη » Γ. Τη µε αρ. ϖρωτ.: ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35-46/66960/2060/ (Ανακοινοϖοίηση στο ορθό , Α Α: 4Α8ΗΓ-ΕΛΩ) Υϖουργική Αϖόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 3 ου υϖοέργου: «Αϖοκατάσταση της ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των Προσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου» του έργου «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού 7

8 Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά», αϖολογιστικά και µε αυτεϖιστασία αϖό την 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Την ύϖαρξη των αναγκαίων ϖιστώσεων για την ενταγµένη ϖράξη: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά» µε κωδικό ϖράξης: 2011ΣΕ της Σ.Α.Ε Ε. Την υϖ' αριθ. 262/ Αϖόφαση της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε την οϖοία συγκροτήθηκε η εϖιτροϖή διενέργειας ϖρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών ΣΤ. Την αρ. ϖρωτ. 10 η ΕΒΑ/5818/ εισήγηση του υϖευθύνου του έργου Ζ. Την υϖ' αριθ. 6482/ (Α Α: 7ΓΧ5Γ-ΕΚΠ) Αϖόφαση της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την εϖαναϖροκήρυξη του ϖαρόντος ϖρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο ϖροµήθειας Τα ϖρος ϖροµήθεια και εγκατάσταση υλικά ϖεριγράφονται αναλυτικά κατά οµάδα, είδος και ϖοσότητα στο Παράρτηµα Α, το οϖοίο αϖοτελεί αναϖόσϖαστο τµήµα της ϖαρούσας. Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά µόνο για το σύνολο της ϖροµήθειας (2 οµάδες ειδών). Προσφορές για µέρος της ϖοσότητας ανά είδος ή για ορισµένα υλικά µιας οµάδας αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή (Α. Α.) διατηρεί δικαίωµα ϖροαίρεσης ϖου ανέρχεται σε ϖοσοστό 20% εϖί της καθαρής αξίας, το οϖοίο δύναται να χρησιµοϖοιηθεί σε ϖερίϖτωση αύξησης των αϖαιτούµενων ϖοσοτήτων των υλικών. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋϖολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ϖροϋϖολογισµός για τα συστήµατα Θέρµανσης Κλιµατισµού και Εξαερισµού, ϖου θα αναλάβει να ϖροµηθεύσει και να εγκαταστήσει ο ανάδοχος του ϖαρόντος διαγωνισµού συµϖεριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ϖοσό των ,71 Ευρώ ( ) (εβδοµήντα µια χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ και εβδοµήντα ένα λεϖτά) συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά ο ϖροϋϖολογισµός κάθε οµάδας είναι: Οµάδα 1 η : ,40 και Οµάδα 2 η : ,31 συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η δαϖάνη θα βαρύνει τις ϖιστώσεις του έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά» και συγκεκριµένα του υϖοέργου 3 «Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου» ενταγµένου στο Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ) µε κωδικό MIS: , ΚΩ. Πράξης: 2011ΣΕ ΣΑ: Ε0148 ϖου συγχρηµατοδοτείται αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στα ϖλαίσια του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη ». ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων ϖαραλαβή Εϖαναϖροκήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Πολυτεχνείου 12 Πόλη / Νοµός: Πολύγυρος Χαλκιδικής 8

9 Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυϖία (Fax): Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ϖαραλάβουν την Εϖαναϖροκήρυξη καθώς και τα συνηµµένα σχέδια σε ψηφιακή µορφή, µϖορούν να αϖευθύνονται στην διεύθυνση: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους, Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3 ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: και στους αριθµούς: τηλ.: και fax: , όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την ϖαραλαβή της Εϖαναϖροκήρυξης δεν ϖροβλέϖεται κόστος. Εϖίσης στην ιστοσελίδα διατίθεται ηλεκτρονικά η ϖαρούσα Εϖαναϖροκήρυξη (χωρίς τα συνηµµένα σχέδια). ΑΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις Εϖαναϖροκήρυξης 1. Οι υϖοψήφιοι µϖορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το ϖεριεχόµενο της ϖαρούσας αϖό την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι 19/09/2014. Οι αϖαντήσεις ϖαρέχονται γραϖτώς και το αργότερο µέχρι 22/09/2014. Οι ϖαρεχόµενες αϖαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία ϖερίϖτωση δεν εϖιτρέϖεται να τροϖοϖοιούν ουσιωδώς το ϖεριεχόµενο και τους όρους της ϖαρούσας. Όλες οι υϖοβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενες αϖό όλες τις αϖαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άµεσα στην ιστοσελίδα Εϖ αυτών καθώς και εϖί των σχετικών αϖαντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Εϖιτροϖή του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. 2. Μετά την υϖοβολή των ϖροσφορών, διευκρινίσεις, τροϖοϖοιήσεις ή αϖοκρούσεις όρων της ϖαρούσας αϖό τους υϖοψήφιους δε γίνονται δεκτές και αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές ϖροϋϖοθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής Λοιϖοί Λόγοι Αϖοκλεισµού Ελάχιστα εϖίϖεδα ικανοτήτων υϖοψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µϖορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα, ενώσεις ή συµϖράξεις αυτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά, ϖου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ϖου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οϖοία κυρώθηκε αϖό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ϖου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν αϖό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης εϖαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω ϖροµήθεια. Στην ϖερίϖτωση των ενώσεων ϖροµηθευτών δεν αϖαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν ϖροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αϖό την υϖοψήφια Ένωση ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της κοινοϖραξίας του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Αϖεικόνισης Συναλλαγών), συσταθείσας δια 9

10 συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµϖορικού νόµου. 2. Με την υϖοβολή της ϖροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ϖροµήθειας. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ Κάθε υϖοψήφιος (φυσικό ή νοµικό ϖρόσωϖο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µϖορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ϖροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοϖραξίας ή ένωσης. 4. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ϖληρούν τα ελάχιστα εϖίϖεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ϖροδιαγραφές των ζητούµενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες αϖαιτήσεις για την εξασφάλιση της ϖοιότητας των υλικών κάθε οµάδας είναι αυτές ϖου ορίζονται στο Παράρτηµα Α. ΑΡΘΡΟ 7 Τόϖος και Προθεσµία υϖοβολής ϖροσφορών ιάρκεια ισχύος ϖροσφορών 1. Η ϖροθεσµία υϖοβολής των ϖροσφορών και των αϖαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 23/09/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 15:00µµ. 2. Μετά την κατάθεση της ϖροσφοράς δεν γίνεται αϖοδεκτή, αλλά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη, κάθε υϖοβολή συµϖληρωµατικών στοιχείων. 3. Αϖοδεκτές είναι οι ϖροσφορές ϖου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Ε.Β.Α., Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54013, Τηλ: και fax: , µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. 4. Προσφορά µϖορεί να υϖοβληθεί µε οϖοιοδήϖοτε τρόϖο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όµως µόνο στην ϖερίϖτωση ϖου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ϖρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι ϖροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για τουλάχιστον 120 ηµέρες αϖό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ϖου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µϖορεί να ζητήσει και ϖαράταση της ισχύος των ϖροσφορών. Κατά τα λοιϖά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/ Σε ϖερίϖτωση ϖου οι υϖοβαλλόµενες ϖροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υϖόψη και εϖιστρέφονται χωρίς να αϖοσφραγιστούν. ΑΡΘΡΟ 8 Τρόϖος σύνταξης και ϖεριεχόµενο ϖροσφορών 1. Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οϖοιαδήϖοτε άλλη γλώσσα της Ευρωϖαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες αϖό εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ϖερίϖτωση διαφωνίας υϖερισχύει η εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοϖοιητικά αλλοδαϖών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται αϖό εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ϖροσφορών θα ϖρέϖει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν εϖίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού. 10

11 2. Οι ϖροσφορές στις οϖοίες υϖάρχουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ϖροσθήκες κλϖ.) µε τρόϖο ϖου τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της αρµόδιας Εϖιτροϖής του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας, θα αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. 3. εν εϖιτρέϖεται η υϖοβολή εναλλακτικών ϖροσφορών. 4. Αντιϖροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής τους αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. 5. Οι ϖροσφορές ϖρέϖει να υϖοβληθούν σε ένα (1) αντίτυϖο ϖου θα τεθεί µέσα στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ϖροσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ϖροσφοράς ϖρέϖει εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Τεχνικό γραφείο Αγίου Όρους) Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: Στοιχεία αϖοστολέα (ϖλήρης εϖωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατεϖώνυµο και ϖλήρη στοιχεία νοµίµου εκϖροσώϖου. Σε ϖερίϖτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. Εϖαναϖροκήρυξης 10/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΛΛΙΓΟΣΠΙΤΩΝ Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 24/09/2014 και ώρα 09:00 Να µην ανοιχθεί αϖό την Ταχυδροµική Υϖηρεσία ή την Υϖηρεσία Πρωτοκόλλου 6. Ο φάκελος κάθε ϖροσφοράς συνοδεύεται εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού αϖό εϖιστολή, η οϖοία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην οϖοία θα ϖρέϖει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό ϖρόσωϖο/ένωση ϖου υϖοβάλλει την ϖροσφορά. Η συνοδευτική εϖιστολή αϖοτελεί την αίτηση του υϖοψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της ϖροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ϖαρούσας και υϖογράφεται αϖό τον υϖοψήφιο ή το νόµιµο εκϖρόσωϖό του. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής ϖροσφοράς αϖό ένωση ϖροµηθευτών η αίτηση υϖογράφεται είτε αϖό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε αϖό τον κοινό εκϖρόσωϖο ϖου διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο, το οϖοίο ϖροσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ϖαρούσας. Η εϖιστολή αίτηση θα είναι συνταγµένη εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε ϖροσφοράς τοϖοθετούνται όλα τα αϖαιτούµενα κατά το στάδιο υϖοβολής της ϖροσφοράς στοιχεία εϖί ϖοινή αϖορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται: 11

12 όλα τα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά ϖου ϖεριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της ϖαρούσας τα τεχνικά στοιχεία της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το ϖεριεχόµενο της οϖοίας ϖεριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της ϖαρούσας εϖαναϖροκήρυξης. τα οικονοµικά στοιχεία της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται εϖί ϖοινή αϖορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο εϖίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα ϖεριεχόµενα της οικονοµικής ϖροσφοράς ϖεριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και αϖοτυϖώνονται στο έντυϖο του Παραρτήµατος Β της ϖαρούσας εϖαναϖροκήρυξης. 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ϖροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ϖου αναφέρονται στην ϖαράγραφο 5 του ϖαρόντος άρθρου. Σε ϖερίϖτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. ΑΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου Α. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, εκτός αϖό την Εϖιστολή Αίτηση όϖως αυτή ορίζεται στην ϖαρ. 6 του άρθρου 8, υϖοβάλλουν µε την ϖροσφορά τους εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα, στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά σε ένα (1) αντίτυϖο. ικαιολογητικά ϖου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος και σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, αϖό εϖίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Υϖεύθυνη ήλωση της ϖαρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όϖως εκάστοτε ισχύει (χωρίς θεώρηση γνησίου υϖογραφής), στην οϖοία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του ϖαρόντος διαγωνισµού ήτοι: Αρ. 10/ , Τίτλος: Πρόχειρος ιαγωνισµός για την ϖροµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης Κλιµατισµού και Εξαερισµού στο κτίριο των Κολλιγόσϖιτων και Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 24/09/2014 ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υϖοβολής της ϖροσφοράς τους: έχουν εκϖληρώσει τις υϖοχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου έχουν εκϖληρώσει τις υϖοχρεώσεις τους όσον αφορά την ϖληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου δεν τελούν υϖό ϖτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση δεν τελούν υϖό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 εϖ. του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχουν τροϖοϖοιηθεί και ισχύουν ή υϖό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης 12

13 iii. Σε ϖερίϖτωση νοµικού ϖροσώϖου να δηλώνεται η νοµική του µορφή και η σχέση µε το νόµιµο εκϖρόσωϖο του καθώς και: ότι δεν τελούν υϖό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όϖως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όϖως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) και υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) ότι δεν τελούν υϖό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχει ϖροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) ή υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) iv. Να αναλαµβάνεται η υϖοχρέωση για την έγκαιρη και ϖροσήκουσα ϖροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης v. Να δηλώνεται ότι: α) Αϖοδέχεται ανεϖιφύλακτα τους όρους της ϖαρούσας, β) Η ϖροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ϖαρούσας, των οϖοίων έλαβε γνώση και γ) Τα στοιχεία ϖου αναφέρονται στην ϖροσφορά είναι αληθή και ακριβή 2. Εφόσον οι ϖροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιϖρόσωϖό τους, υϖοβάλλουν µαζί µε την ϖροσφορά ϖαραστατικό εκϖροσώϖησης (αϖλό έγγραφο µε το οϖοίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριµένο φυσικό ϖρόσωϖο για υϖογραφή και υϖοβολή ϖροσφοράς σε ϖερίϖτωση ϖου δεν υϖογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκϖρόσωϖος του φορέα την ϖροσφορά και τα λοιϖά αϖαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να ϖαραστεί στην αϖοσφράγιση των ϖροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υϖογράψει οϖοιοδήϖοτε σχετικό έγγραφο αϖαιτηθεί). 3. Σε ϖερίϖτωση νοµικών ϖροσώϖων, ϖέραν των ανωτέρω: α) τα κατά ϖερίϖτωση νοµιµοϖοιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκϖροσώϖησης νοµίµως εϖικυρωµένα (όϖως καταστατικά, ϖιστοϖοιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση.σ. σε σώµα, σε ϖερίϖτωση Α.Ε., κλϖ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων). Αϖό τα ανωτέρω έγγραφα ϖρέϖει να ϖροκύϖτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού ϖροσώϖου, όλες οι σχετικές τροϖοϖοιήσεις των καταστατικών, ϖοιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκϖρόσωϖος, δικαίωµα υϖογραφής κλϖ.), καθώς και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου και β) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ϖερί τροϖοϖοιήσεων καταστατικού/µη λύσης του νοµικού ϖροσώϖου. Β. ιευκρινίζεται ότι: Οι κατά τα ανωτέρω αϖαιτούµενες Υϖεύθυνες ηλώσεις του υϖοψηφίου υϖογράφονται αϖό το νόµιµο εκϖρόσωϖό του. 13

14 Οι ως άνω Υϖεύθυνες ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών ϖρο της καταληκτικής ηµέρας υϖοβολής των ϖροσφορών και δεν αϖαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υϖογραφής αϖό αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής κοινής ϖροσφοράς αϖό ένωση ϖροµηθευτών, όλα τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά ϖρέϖει να υϖοβληθούν για καθένα αϖό τα µέλη ϖου συµµετέχουν στην ένωση. Εϖίσης στην ϖροσφορά της ένωσης ϖρέϖει: α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, β) να ϖροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ϖου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, γ) να ϖαρουσιάζεται ο τρόϖος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους και δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως εϖικεφαλής της Ένωσης. Στην ϖερίϖτωση υϖοβολής της κοινής ϖροσφοράς αϖό εκϖρόσωϖο της ένωσης, αϖαιτείται ϖέραν των ανωτέρω και η ϖροσκόµιση εξουσιοδότησης για την υϖογραφή και υϖοβολή της ϖροσφοράς αϖό τον εκϖρόσωϖο των µελών της ένωσης, εφόσον η ϖροσφορά δεν υϖογράφεται αϖό όλα τα µέλη της ένωσης. Γ. Σε ϖερίϖτωση µη υϖοβολής οϖοιουδήϖοτε αϖό τα δικαιολογητικά του ϖαρόντος άρθρου ή σε ϖερίϖτωση ϖου τα υϖοβληθέντα δεν ικανοϖοιούν τους όρους τις ϖαρούσας εϖαναϖροκήρυξης, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη.. Για την ϖληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υϖοβληθέντων µε την ϖροσφορά δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Οι υϖοψήφιοι υϖοβάλλουν µε την ϖροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οϖοίος ϖεριέχει: α) Τεχνική Περιγραφή όϖου θα ϖεριγράφονται αναλυτικά, εϖί ϖοινή αϖόρριψης, όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υϖό ϖροµήθεια ειδών της ϖροσφοράς και οι ϖοσότητες αυτών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της ϖαρούσας και µε τη σειρά ϖου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. Η Τεχνική Περιγραφή θα συνοδεύεται και θα τεκµηριώνεται αϖό τα εϖίσηµα φυλλάδια (prospectus) των κατασκευαστικών οίκων για τα υλικά ϖου ορίζονται στην ϖαρ. Ε του Παραρτήµατος Α της ϖαρούσας και µε τη σειρά ϖου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. Ως εϖίσηµα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυϖώσεις τέτοιων εγγράφων αϖό την εϖίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια θα ϖρέϖει να φέρουν τη σήµανση CE και το ISO της κατασκευάστριας εταιρείας. β) Τα αϖαιτούµενα ϖιστοϖοιητικά ϖοιότητας ανά οµάδα υλικών για τα οϖοία υϖοβάλλεται η ϖροσφορά σφραγισµένα και υϖογεγραµµένα αϖό τον υϖοψήφιο καθώς και οι αϖαιτούµενες εγγυήσεις (εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή-ϖαραγωγού ή αντιϖροσώϖου και δωδεκάµηνη εγγύηση καλής λειτουργίας του υϖοψηφίου) εϖίσης σφραγισµένες και υϖογεγραµµένες αϖό τον 14

15 υϖοψήφιο, όϖως αυτά ϖεριγράφονται και ορίζονται στην ϖαρ. Ε του Παραρτήµατος Α της ϖαρούσας και µε τη σειρά ϖου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. γ) Υϖεύθυνη ήλωση εϖικυρωµένη του ϖροσφέροντα όϖου θα δηλώνεται ότι: i) όλα τα υϖό ϖροµήθεια είδη είναι καινούργια και αµεταχείριστα, ii) δεσµεύονται για τον χρόνο ϖαράδοσης των ϖροµηθευόµενων υλικών και iii) σε ϖερίϖτωση ελαττώµατος ή τεχνικού ϖροβλήµατος κάϖοιου ϖροµηθευόµενου είδους στο στάδιο της ϖαράδοσης, ο διαγωνιζόµενος είναι υϖοχρεωµένος να το αντικαταστήσει. 2. Προσφορά ϖου είναι αόριστη και ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή είναι υϖό αίρεση, αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη µετά αϖό ϖροηγούµενη γνωµοδότηση της Εϖιτροϖής Αξιολόγησης του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. 3. Οι ελάχιστες αϖαιτήσεις του τεύχους τεχνικών ϖροδιαγραφών αϖοτελούν στο σύνολο τους αϖαράβατους όρους και η οϖοιαδήϖοτε µη συµµόρφωση ϖρος αυτές συνεϖάγεται αϖόρριψης της ϖροσφοράς. ΑΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ϖροσφορά συνταγµένη εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του ϖαρόντος άρθρου σε ένα (1) αντίτυϖο. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ϖροσφοράς υϖογράφεται αϖό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκϖρόσωϖο αυτού. 3. Το έντυϖο του Παραρτήµατος Β της ϖαρούσας συµϖληρώνεται ϖλήρως, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, τόσο σε ότι αφορά τη συνολική ϖροσφερόµενη τιµή, όσο και τις εϖιµέρους τιµές ϖου αιτιολογούν τη συνολική ϖροσφερόµενη τιµή της οικονοµικής ϖροσφοράς. Το άθροισµα των εϖιµέρους τιµών ϖου αιτιολογούν τη συνολική ϖρέϖει να ισούται µε αυτή. 4. Η συνολική ϖροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υϖοχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε ϖερίϖτωση αντιφάσεων υϖερισχύει η ολόγραφη τιµή. 5. Οι ϖροσφερόµενες τιµές ϖεριλαµβάνουν το σύνολο των εϖιβαρύνσεων: το κόστος του ϖροϊόντος, το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του εργοταξίου στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός, το κόστος τυχόν ϖροσαρµογών και δοκιµών εφαρµογής, το κέρδος του ϖροµηθευτή, τις τυχόν υϖέρ τρίτων κρατήσεις (κράτηση 0,10% υϖέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων), έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή εϖιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ϖρο ΦΠΑ, ο οϖοίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ϖοσότητας των υϖό ϖροµήθεια ειδών του Παραρτήµατος Α της ϖαρούσας και για ϖλήρη ϖαράδοση αυτών και εγκατάσταση στο χώρο του εργοταξίου στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά. 6. Οι τιµές αναγράφονται υϖοχρεωτικά σε Ευρώ µε συµϖληρωµένο υϖοχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 7. Οι ϖροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναϖροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο αϖρόοϖτου µεταβολής των 15

16 οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αϖοδέχεται. Προσφορά ϖου θέτει όρο αναϖροσαρµογής αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 8. Προσφορά ϖου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ϖροϋϖολογισµού του άρθρου 3 της ϖαρούσας αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 9. Σε ϖερίϖτωση ϖου αϖό την ϖροσφορά δεν ϖροκύϖτει µε σαφήνεια η ϖροσφερόµενη τιµή, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Οµοίως και σε ϖερίϖτωση ϖου η ϖροσφορά ϖαραλείϖει τιµές ή ϖεριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ϖου καθιστούν την ϖροσφορά ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή καταλείϖει αµφιβολία ως ϖρος την ϖροσφερόµενη τιµή. 10. Προσφορές ϖου θα ϖεριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως εϖιφυλάξεις εϖί των όρων του ιαγωνισµού και θα αϖορριφθούν. 11. Σε ϖεριϖτώσεις ϖροϊόντων και υϖηρεσιών ϖου ϖροσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής ϖροσφοράς η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει ϖαραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υϖάρχει η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα ϖροϊόντα ή υϖηρεσίες έχουν ϖροσφερθεί δωρεάν. ΑΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Αϖοσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (ϖροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η αϖοσφράγιση και η αξιολόγηση των ϖροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις εϖόµενες ϖαραγράφους αϖό τριµελή Εϖιτροϖή Αξιολόγησης η οϖοία συστήθηκε µε αϖόφαση του ϖροϊσταµένου της 10 ης Ε.Β.Α. (αρ. ϖρωτ. 262/ ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 ϖαρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/ Παραλαβή ϖροσφορών Αϖοσφράγιση κυρίως φακέλου ϖροσφοράς Έλεγχος ϖληρότητας και νοµιµότητας υϖοβληθέντων µε την ϖροσφορά δικαιολογητικών Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 24/09/2014 και ώρα 09:00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ϖου αναφέρεται στο άρθρο 7 της ϖαρούσας, κατά την οϖοία µϖορούν να ϖαραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκϖρόσωϖοί τους όϖως ορίζεται στο άρθρο 9, ϖαρ. 2 της ϖαρούσας, η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης ϖαραλαµβάνει αϖό την Υϖηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ϖροσφορών ϖού κατατέθηκαν εµϖρόθεσµα, ενώ αϖορρίϖτει χωρίς να αϖοσφραγίσει τις εκϖρόθεσµες ϖροσφορές, ϖροκειµένου να εϖιστραφούν. Ακολούθως, η Εϖιτροϖή αϖοσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ϖροσφοράς καθώς και τον φάκελο της τεχνικής ϖροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ϖροσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών ϖροσφορών. Κατά την αϖοσφράγιση η Εϖιτροϖή δεν είναι υϖοχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των ϖροσφορών και των δικαιολογητικών τους, ϖρος τους όρους της ϖαρούσας Εϖαναϖροκήρυξης. Στη συνέχεια η Εϖιτροϖή σε κλειστή συνεδρίαση ή συνεδριάσεις ϖροβαίνει σε λεϖτοµερή έλεγχο ως ϖρος την ακρίβεια, ϖληρότητα και εϖάρκεια των υϖοβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της ϖαρούσας και διαϖιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους αϖαράβατους όρους της ϖαρούσας εϖαναϖροκήρυξης. Αϖοδεκτοί γίνονται όσοι ϖροσφέροντες έχουν υϖοβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της ϖαρούσας. 16

17 3. Αξιολόγηση τεχνικής ϖροσφοράς Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 και την συµφωνία αυτών µε τους όρους της ϖαρούσας, η Εϖιτροϖή ϖροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συµµόρφωσης των τεχνικών ϖροσφορών µε τους όρους της ϖαρούσας και ιδίως των οριζόµενων στο άρθρο 10 και στο Παράρτηµα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν αϖόρριψη των τεχνικών ϖροσφορών ϖου δεν ϖληρούν τους όρους αυτούς, µόνο όσων έγιναν αϖοδεκτοί σύµφωνα µε την ϖαρ. 2 του ϖαρόντος άρθρου. 4. Αϖοσφράγιση οικονοµικών ϖροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ϖροσφοράς και ανακοίνωση τιµών Ανάδειξη µειοδότη Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 και τη συµφωνία αυτών µε τους όρους της ϖαρούσας και την αξιολόγηση των τεχνικών ϖροσφορών, η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση, αϖοσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών ϖροσφορών και αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις ϖροσφερόµενες τιµές. Η αϖοσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ϖροσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 7 της ϖαρούσας µόνο για τους ϖροσφέροντες των οϖοίων οι ϖροσφορές δεν αϖορρίφθηκαν σύµφωνα µε τις ϖαρ. 2 και 3 του ϖαρόντος άρθρου. Οι φάκελοι των οικονοµικών ϖροσφορών των λοιϖών ϖροσφερόντων δεν αϖοσφραγίζονται αλλά εϖιστρέφονται σε αυτούς µετά την υϖογραφή της σύµβασης µε τον εϖιλεγέντα ανάδοχο. Η Εϖιτροϖή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ϖροσφορές και συντάσσει ϖρακτικό µε το οϖοίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν αϖορριφθείσες ϖροσφορές, τις τιµές των αϖοδεκτών ϖροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 11 και το Παράρτηµα Β της ϖαρούσας και συντάσσει τον ϖίνακα κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή. Η σύγκριση των ϖροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της ϖροµήθειας ϖρο ΦΠΑ, όϖως αυτή ϖροκύϖτει αϖό την οικονοµική ϖροσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ϖροσφορών η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ϖροφανή σφάλµατα ϖου ϖροκύϖτουν αϖό την τέλεση µαθηµατικών ϖράξεων. εσµευτική για τον ϖροµηθευτή είναι η ϖροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της αϖό την Εϖιτροϖή Αξιολόγησης. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Εϖιτροϖής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υϖοχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν ϖροσφέρει εϖαρκή αιτιολόγηση θα αϖοκλειστεί αϖό τον διαγωνισµό. Ισότιµες θεωρούνται οι ϖροσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και οι οϖοίες είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές ϖροδιαγραφές της ϖαρούσας. Σε ϖερίϖτωση ύϖαρξης ισότιµων ϖροσφορών η Εϖιτροϖή µϖορεί να γνωµοδοτήσει υϖέρ της κατανοµής της ϖροµήθειας ϖοσότητας, εφόσον ϖρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ ϖερισσότερων µειοδοτών µε ισότιµες ϖροσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υϖάρχουν ισότιµες ϖροσφορές τελικός ϖροµηθευτής εϖιλέγεται ο µειοδότης ϖου ϖροκύϖτει κατόϖιν διαϖραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι ϖροσφέροντες ϖου είχαν ισότιµες ϖροσφορές. Αφού ολοκληρώσει το ϖρακτικό της η Εϖιτροϖή, το υϖοβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής αϖόφασης έγκρισης του ϖρακτικού στο οϖοίο θα ϖεριλαµβάνεται ο τελικός ϖίνακας κατάταξης, οι τυχόν αϖορριφθείσες ϖροσφορές και θα αναφέρεται ο ϖροσωρινός µειοδότης στον 17

18 οϖοίο θα γίνει η κατακύρωση. Η αϖόφαση έγκρισης του ϖρακτικού της Αναθέτουσας Αρχής κοινοϖοιείται µε τηλεοµοιοτυϖία στους διαγωνιζόµενους ϖροκειµένου να ασκήσουν εφόσον εϖιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 5. Κατά τη διαδικασία αϖοσφράγισης και αξιολόγησης των ϖροσφορών η Εϖιτροϖή µϖορεί να ζητά διευκρινίσεις αϖό τους διαγωνιζόµενους. ΑΡΘΡΟ 13 ιαδικασία Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης 1. Ανακοίνωση Κατακύρωσης Υϖοβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των ϖροσφορών κατά το άρθρο 12 της ϖαρούσας και την ανάδειξη αυτού ϖου ϖροσέφερε την χαµηλότερη τιµή (ϖροσωρινό µειοδότη), στον οϖοίον θα γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδοϖοίηση, ανακοίνωση ϖρόσκληση, τον καλεί εντός ϖροθεσµίας δέκα (10) ηµερών αϖό την κοινοϖοίηση για την ϖροσκόµιση σε σφραγισµένο φάκελο των εξής εγγράφων και δικαιολογητικών: α. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας ϖολίτης, φυσικό ϖρόσωϖο: (1) Υϖεύθυνη δήλωση της ϖαρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όϖως εκάστοτε ισχύει, στην οϖοία ο ϖροσφέρων στον οϖοίον ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οϖοίους υϖοχρεούται να καταβάλει εισφορές για το αϖασχολούµενο αϖό αυτόν ϖροσωϖικό (εφόσον αϖασχολεί ϖροσωϖικό) και (2) Πιστοϖοιητικά ϖου εκδίδονται αϖό αρµόδια κατά ϖερίϖτωση αρχή, αϖό τα οϖοία να ϖροκύϖτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ειδοϖοίησης, είναι: α) ενήµερος ως ϖρος τις υϖοχρεώσεις του ϖου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και εϖικουρικής), (ασφαλιστική ενηµερότητα) και β) ως ϖρος τις φορολογικές υϖοχρεώσεις του (φορολογική ενηµερότητα). Σε ϖερίϖτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαϖή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ϖου είναι εγκατεστηµένος, αϖό την οϖοία και εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (3) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε ϖτώχευση και, εϖίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ϖτώχευσης. (4) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί υϖό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 εϖ. του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχουν τροϖοϖοιηθεί και ισχύουν ή υϖό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης. Σε ϖερίϖτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαϖή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ϖου είναι εγκατεστηµένος, αϖό την οϖοία και εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό. (5) Πιστοϖοιητικό Ποινικού Μητρώου. 18

19 (6) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. β. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαϖό φυσικό ϖρόσωϖο: (1) Πιστοϖοιητικό της κατά ϖερίϖτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί σε κάϖοια αϖό τις καταστάσεις της ϖερ. (3-5) του εδ. α ή υϖό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι ϖληρούνται οι ϖροϋϖοθέσεις της ϖερ. (2) του εδ. α της ϖαρούσας ϖαραγράφου (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. γ. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νοµικό ϖρόσωϖο ϖλην Συνεταιρισµού (ηµεδαϖό ή αλλοδαϖό): (1) Τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά των εδ. α (ϖερ. 2-4) και β (ϖερ. 1) της ϖαρούσας ϖαραγράφου αντίστοιχα (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί υϖό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όϖως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όϖως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖά νοµικά ϖρόσωϖα) και, εϖίσης, ότι δεν τελεί υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό νοµικό ϖρόσωϖο). Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε ϖερίϖτωση ϖου αϖό το αρµόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό λόγω κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 (ϖερί ειδικής εκκαθάρισης) µε το άρθρο 181 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 ΦΕΚ 153/Α/ ), ϖροσκοµίζεται σχετική βεβαίωση του αρµόδιου Εφετείου στην οϖοία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση του τρίτου σηµείου της κατωτέρω στην ϖαρούσα ϖαράγραφο σηµείωσης, µε την οϖοία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν υφίσταται εκκρεµής διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990. Σηµείωση: Εϖί ηµεδαϖών ανωνύµων εταιρειών τα ϖροαναφερόµενα ϖιστοϖοιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση αϖό την αρµόδια Υϖηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οϖοίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όϖως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όϖως εκάστοτε ισχύει, αϖό το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας ϖου τελεί υϖό ειδική εκκαθάριση. Εϖί ηµεδαϖών εταιρειών ϖεριορισµένης ευθύνης και 19

20 ϖροσωϖικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το ϖιστοϖοιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται αϖό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εϖιχείρησης. (3) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί υϖό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχει ϖροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό νοµικό ϖρόσωϖο) και, εϖίσης, ότι δεν τελεί υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό νοµικό ϖρόσωϖο). (4) Πιστοϖοιητικό Ποινικού Μητρώου του νόµιµου εκϖροσώϖου της εταιρείας ϖου θα την εκϖροσωϖήσει στον ϖαρόντα διαγωνισµό. (5) Σε ϖερίϖτωση ϖου αϖό την ϖροσκόµιση των νοµιµοϖοιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νοµικού ϖροσώϖου στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της ϖαρούσας έχει υϖάρξει οϖοιαδήϖοτε αλλαγή ή τροϖοϖοίηση, ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση υϖοχρεούται να ϖροσκοµίσει µε τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης της ϖαρούσας ϖαραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (ϖ.χ. τις τυχόν τροϖοϖοιήσεις του καταστατικού, το νέο.σ. κ.α.). (6) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. δ. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισµός: (1) Τα δικαιολογητικά της ϖερίϖτωσης (2) και (3) του εδ. α της ϖαρούσας ϖαραγράφου, εφόσον ϖρόκειται για ηµεδαϖό συνεταιρισµό και της ϖερίϖτωσης (2) του εδ. β της ϖαρούσας ϖαραγράφου, εφόσον ϖρόκειται για αλλοδαϖό συνεταιρισµό, αντίστοιχα, και της ϖερίϖτωσης (2) του εδ. γ της ϖαρούσας ϖαραγράφου. (2) Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ϖριν αϖό την κοινοϖοίηση της ως άνω έγγραφης ειδοϖοίησης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι δεν τελεί υϖό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όϖως έχει ϖροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό συνεταιρισµό) και, εϖίσης, ότι δεν τελεί υϖό διαδικασία έκδοσης αϖόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υϖό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαϖό συνεταιρισµό). (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (4) Πιστοϖοιητικό Ποινικού Μητρώου του εκϖροσώϖου του Συνεταιρισµού στον ϖαρόντα διαγωνισµό. (5) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον νόµιµο εκϖρόσωϖο του ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. ε. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση ϖροµηθευτών ϖου υϖοβάλλει κοινή ϖροσφορά: Τα ϖαραϖάνω κατά ϖερίϖτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της ϖαρούσας ϖαραγράφου, για κάθε ϖροµηθευτή ϖου συµµετέχει στην Ένωση. 20

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 η ΦΑΣΗ. 59.390,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α Α:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Επιστηµονική Επιτροπή Πέλλας ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 50 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σελίδα 1 από 50 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 50 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε ΡΑ: ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

ΑΡΘΡΟ 9. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζομένου. Γ. Διευκρινίζεται ότι: Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι Β Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Κ Λ Α Σ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.01.06/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.01.06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 19.01.2015 Αρ. πρωτ. 44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» Κριτήριο Ανάθεσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων»

«Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης και γενικής χρήσης» Σωστικές Επεμβάσεις Στερέωσης ΝΑ πύργου αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Φάκελος: Φ1/16 Ταχ.Δ/νση: Μακρυγιάννη 2-4 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 6451/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 6451/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ ΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 3 & 7, ΠΛΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ 10558 Τηλέφωνο: +30 210 3234678, Φαξ: +30 210 3316027 www.frissirasmuseum.com ΠΡΑΞΗ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 03.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 540 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23-12-2014 Αριθ.Πρωτ. 19391 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 8/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα