Θεσσαλονίκη 4/9/2020 Αρ. πρωτ.: 15947

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη 4/9/2020 Αρ. πρωτ.: 15947"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ.: Ι.Μπαζούκη Τηλ.: Fax: Θεσσαλονίκη 4/9/2020 Αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια προληπτική συντήρηση και έκτακτες επισκευές των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια προληπτική συντήρηση καθώς και τις έκτακτες επισκευές των υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV: ) σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το αντικείμενο του διαγωνισμού έως την 16/9/2020 και ώρα 13:30μ.μ., στη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, Εκτιμώμενος προϋπολογισμός ,00 πλέον ΦΠΑ CPV: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Φορολογική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προσφέρων με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους ειδικούς και γενικούς όρους. Εγγύηση συμμετοχής Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης β) τον εκδότη γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται δ) τον αριθμό της εγγύησης ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. και τίτλος) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών) ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες. Τρόπος πληρωμής αναδόχου Δικαιολογητικά πληρωμής Η τιμολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, ανάλογα με τις διενεργούμενες επεμβάσεις/επισκευές. Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται: α) τιμολόγιο του αναδόχου β) φορολογική ενημερότητα γ) ασφαλιστική ενημερότητα δ) πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την ΕΕΠΠ.. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

3 α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). GDPR: Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να μην αποκαλύπτουν προς τρίτους εμπιστευτικές πληροφορίες του Αντισυμβαλλόμενου Μέρους, π.χ. κάθε πληροφορία τεχνικού ή εμπορικού χαρακτήρα οι οποίες αφορούν την λειτουργία και την επιχειρηματική της ανάπτυξη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, πληροφοριών σχετικών με τεχνογνωσία, πρότυπα, μεθόδους, διαδικασίες, επιχειρηματικές συμφωνίες, τιμολογιακή πολιτική, πελάτες κάθε κατηγορίας, στρατηγικό σχεδιασμό κ.λ.π (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρα υποχρεούνται να λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της εμπιστευτικότητας μέσω συμφωνιών εχεμύθειας ή άλλων κατάλληλων μέτρων που εφαρμόζονται από το προσωπικό ή/και τους συμβούλους τους. Κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αλλά και μετά την λύση ή λήξη της, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει και να μη χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την ανωτέρω σύμβαση, οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία την οποία έλαβε κατά την διάρκεια και λόγω της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και της καθ οιονδήποτε τρόπο (αμέσως ή εμμέσως) συμμετοχής του σ αυτήν. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οι υπάλληλοι του, ούτε και οι καθ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενοι με αυτόν, θα αποκτήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός από το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της λειτουργίας και μόνο της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οιονδήποτε τρίτο παρά μόνον κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή συλλογή, χρήση και τυχόν επεξεργασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κείμενη σχετική νομοθεσία. Ωσαύτως είναι υποχρεωμένος, τόσο αυτός, όσο και οι υπάλληλοί του ή συνεργαζόμενοι με οιοδήποτε τρόπο με αυτόν, να αναφέρει αμελλητί στην ΕΥΑΘ οιαδήποτε απόπειρα ή παράνομη μεταφορά των Εμπιστευτικών Πληροφοριών υποπέσει στην αντίληψή του ή άλλως παραβίαση των συστημάτων στα οποία είναι καταχωρισμένες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Σε περίπτωση παραβίασης των αναφερομένων στην παρούσα, εκ μέρους του ο Ανάδοχος ή οιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτη αυτού, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε είδους, ζημίας που τυχόν μπορεί να προκλήθηκε στην Αναθέτουσα Εταιρεία από την πλημμελή ή μη προσήκουσα τήρηση του παρόντος όρου της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί κάθε ένδειξη, σήμα ή λογότυπο, λεκτικό ή απεικονιστικό που ανήκει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και που αναφέρεται ή προσδιορίζει την ταυτότητα του σε διαφημίσεις, εκδόσεις υλικού, προωθητικές ενέργειες ή άλλες εμπορικές ενέργειες ή στην αλληλογραφία µε τρίτους. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί νομίμως κατά το χρόνο που αποκαλύπτονται ή πριν την σύναψη της σύμβασης.

4 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο αριθμός των υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (ΜΤ) που χρήζει προληπτικής συντήρησης στην Ύδρευση είναι 19 (συμπεριλαμβανομένων και του κτιρίου Εγνατίας), όπως αυτοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Το κόστος ετήσιας συντήρησης έχει αξιολογηθεί σε 4 κατηγορίες. 2. Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών των συντηρήσεων και των εκτάκτων επεμβάσεων ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3. Οικονομική Προσφορά Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν τιμές για τις δύο ακόλουθες υποκατηγορίες της ζητούμενης υπηρεσίας ως εξής: 1. με ενιαία έκπτωση για την κάλυψη της προαναφερθείσας προληπτικής συντήρησης των Υ/Σ Ύδρευσης με ενδεικτικό επιμέρους προϋπολογισμό που εκτιμάται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. Για τον σκοπό αυτό οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με τιμές ώρας τεχνίτη για έκτακτες επεμβάσεις επισκευής Υ/Σ που εκτιμώνται συνολικά σε 250 ώρες με κόστος που εκτιμάται στο ποσό των 6.250,00 πλέον Φ.Π.Α (εκτιμώμενη τιμή εργατοώρας 25,00 πλέον Φ.Π.Α). Για τον σκοπό αυτό οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα 5. Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής: Οι περισσότερες προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στους υποσταθμούς θα πραγματοποιηθούν ημέρα Κυριακή ώστε να μην προκληθεί ή να προκληθεί η ελάχιστη όχληση στην ομαλή υδροδότηση των καταναλωτών. Οι εκτιμώμενες πιθανές έκτακτες εργασίες ετησίως ανέρχονται σε 250 ώρες με την ανάλυση του πίνακα που ακολουθεί: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εκτιμώμενες ώρες παροχής Δείκτης Προσφερόμενης τιμής Εντός εργασίμου ωραρίου Καθημερινές και Σάββατο 55 Α1 Εκτός εργασίμου ωραρίου Καθημερινές και Σάββατο 55 Α2 Νυχτερινά (Καθημερινές και Σάββατο) 45 Α3 Κυριακές και Αργίες (Ημέρας) 55 Α4 Κυριακές και Αργίες (Νύχτας) 40 Α5 Η τελική οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα είναι το άθροισμα του Συνόλου Α + Συνόλου Β όπου: Σύνολο Α (του Συνημμένου Πίνακα 4) που αφορά το συνολικό κόστος της προληπτικής συντήρησης των υποσταθμών με την προσφερόμενη ενιαία έκπτωση. Σύνολο Β (του Συνημμένου Πίνακα 5) που αφορά το συνολικό κόστος των 250 ωρών για διεξαγωγή εκτάκτων εργασιών. {Το Σύνολο Β προέρχεται από την σχέση (Α1 55) + (A2 55) + (A3 45) + (A4 55) + (A5 40)}

5 Κριτήριο επιλογής του παρόχου της αιτούμενης υπηρεσίας θα είναι η χαμηλότερη τελική οικονομική προσφορά όπως ανωτέρω περιγράφεται. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση και με βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωματωθεί στην τιμή προσφοράς. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο αριθμός των υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (ΜΤ) που χρήζει προληπτικής συντήρησης στην Ύδρευση είναι 19 (συμπεριλαμβανομένων και του κτιρίου Εγνατίας), όπως αυτοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Το κόστος ετήσιας συντήρησης έχει αξιολογηθεί σε 4 κατηγορίες. Οι εργασίες για την προληπτική συντήρηση πρέπει να υλοποιούνται βάσει των διεθνών κανονισμών VDE & IEC αλλά και των ελληνικών ΕΛΟΤ & ΔΕΗ. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ Το απαιτούμενο πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει τις εργασίες που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες 1 & 2. Η υλοποίηση του προγράμματος στο σύνολο του είναι αρμοδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών (Π.Υ.). Με το πέρας των εργασιών συντήρησης θα εκδίδεται αναφορά συντήρησης και θα γίνεται από τον Π.Υ. ενημέρωση του αρχείου του υποσταθμού με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με παράλληλο πλάνο μελλοντικών εργασιών συντήρησης. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται (έκτακτες ή προγραμματισμένες), πάντα έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης & Επισκευής Η/Μ Αντλιοστασίων Ύδρευσης της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης. Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για εργασίες συντήρησης σε υποσταθμούς μέσης τάσης. Το προσωπικό που θα μετέχει στις εργασίες θα συνοδεύεται πάντοτε από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα διαθέσει έναν (1) Επιβλέποντα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τον γενικό συντονισμό των εργασιών, ο οποίος θα κατέχει και θέση Τεχνικού Ασφαλείας (θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του Ν.1568/85, στα άρθρα 4 και 5 του Π /88 και στο άρθρο 4 του Π.5. 17/96) και ο οποίος θα πρέπει να υποβάλλει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του και των ευθυνών του ως Τεχνικός Ασφαλείας Υποχρέωση του Π.Υ. θα είναι η διατήρηση ημερολογιακής κατάστασης (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή) η οποία θα ενημερώνεται έπειτα από κάθε πραγματοποιηθείσα εργασία (έκτακτη ή προγραμματισμένη). Έπειτα από την διεξαγωγή της εκάστοτε εργασίας και την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, ο Π.Υ. θα αποστέλλει με φαξ (στο ) το συμπληρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο.

6 Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν ή θα μισθωθούν από τον Π.Υ. για την εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταλληλότητας, και βεβαιώσεις πληρωμής τελών με ευθύνη του αναδόχου. Οι έκτακτες επεμβάσεις στους Υ/Σ θα γίνονται με εντολή της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. Ο Π.Υ. υποχρεούται να βρίσκεται στο σημείο της βλάβης με συνεργείο και να έχει κάνει εκτίμηση της βλάβης εντός 1 (μιας) ώρας για την αποκατάστασή της. Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να αποκαθιστά τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από δική του υπαιτιότητα. Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να μη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από την ΕΥΑΘ ΑΕ. ή άλλη Υπηρεσία, σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβασή του και να διευκολύνει αυτές με τα μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτόν, ρυθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε κανένα εμπόδιο να μη παρεμβάλλεται από αυτόν στις εκτελούμενες υπηρεσίες από τον κύριο των εγκαταστάσεων, άλλη Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους. Για τούτο θα ενημερώνεται εγγράφως ο Π.Υ. από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Ο Π.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων στοιχείων για την απρόσκοπτη και ομαλή παροχή των υπηρεσιών καθώς και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής για όλη την διάρκεια της συμβάσεως. Ο Π.Υ. οφείλει να λαμβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού. Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό του. Η προμήθεια και η δαπάνη μέσων υγιεινής και ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Π.Υ. 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην τεχνική προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινής αποκλεισμού να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Αντίγραφα αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας (τεχνιτών και επιβλέποντος μηχανικού). Υπεύθυνη Δήλωση του διατιθέμενου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού που θα αποδέχεται τον ορισμό του ως Τεχνικός Ασφαλείας των εργασιών καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτόν. Αντίγραφο πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 σε ισχύ με πεδίο εφαρμογής Συντήρηση και Εγκατάσταση Υποσταθμών Μέσης Τάσης. Αντίγραφο πιστοποιητικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 σε ισχύ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα της Συντήρησης και Εγκατάστασης Υποσταθμών Μέσης Τάσης. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 Ν.1599/1986) με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, στην οποία θα φαίνεται σαφώς η έδρα της. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 Ν.1599/1986) η οποία θα αναγράφει ότι σε περίπτωση

7 εκτάκτου προβλήματος ο χρόνος ανταπόκρισης-εκτίμησης της βλάβης δεν θα ξεπερνά την μία (1) ώρα από την στιγμή της σχετικής κλήσης. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 Ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνουν ότι συμφωνούν και δεσμεύονται πλήρως με τα περιεχόμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης. Εμπειρία στην συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης που θα αποδεικνύεται με τιμολόγια ή άλλα έγκυρα στοιχεία για τουλάχιστον 20 (είκοσι) διαφορετικούς Υ/Σ Μέσης Τάσης. Περιγραφή των εργασιών συντήρησης που θα εκτελέσουν. Τον Πίνακα 6 πλήρως συμπληρωμένο. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κο Κώστα Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: Συνημμένα: Έξι (6) πίνακες προς συμπλήρωση Ο Διευθυντής Οικονομικών Δημήτρης Αλεξανδρής

8 Πίνακας 1: Εργασίες και έλεγχοι ηλεκτρολογικής φύσεως Εργασία 1 Γενικοί οπτικοί έλεγχοι γενικός καθαρισμός χώρου, των πινάκων Μ.Τ. και των Μετασχηματιστών καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων στο χώρο ως τον πίνακα Χ.Τ. 2 Έλεγχος λειτουργίας μηχανισμών αποζευκτών Μ.Τ. 3 Αποκατάσταση ζημιών στην κυψέλη Μ.Τ. 4 Έλεγχος λειτουργίας χειριστηρίων Μ.Τ. 5 Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ.Τ. 6 Καθαρισμός ακροκιβωτίων Μ.Τ. 7 Σύσφιξη κοχλιών καλωδίων Μ.Τ. 8 Έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ. 9 Καθαρισμός μονωτήρων Μ.Τ. 10 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης Μ.Τ. 11 Έλεγχος μηχανισμών ελατηρίων στους διακόπτες Μ.Τ. 12 Έλεγχος μονωτήρων Μ/Σ 13 Καθαρισμός μονωτήρων Μ/Σ 14 Έλεγχος πληρότητας και κατάστασης μόνωσης ελαίου Μ/Σ 15 Έλεγχος αερισμού Μ/Σ, έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και μεταλλικών τμημάτων 16 Αντικατάσταση silica gel Μ/Σ 17 Έλεγχος λειτουργίας θερμομέτρου Μ/Σ 18 Έλεγχος λειτουργίας διακόπτη Buchholz Μ/Σ 19 Έλεγχος λειτουργίας συστήματος προειδοποίησης Μ/Σ 20 Έλεγχος ακροδεκτών Μ/Σ 21 Καθαρισμός ακροδεκτών Μ/Σ 22 Καθαρισμός μεταγωγέα Μ/Σ 23 Λίπανση μεταγωγέα Μ/Σ 24 Έλεγχος αντίστασης μόνωσης Μ/Σ 25 Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ/Σ 26 Καθαρισμός ακροκιβωτίων Μ/Σ 27 Καθαρισμός χώρου ερμαρίων Χ.Τ.

9 28 Σύσφιξη κοχλιών καλωδίων Χ.Τ. 29 Σύσφιξη κλεμοσειρών Χ.Τ. 30 Έλεγχος ασφαλειών Χ.Τ. 31 Έλεγχος διέγερσης ηλεκτρονόμων βοηθητικών κυκλωμάτων 32 Καθαρισμός ηλεκτρονόμων βοηθητικών κυκλωμάτων 33 Έλεγχος κυκλώματος προστασίας 34 Έλεγχος επιφανειών επαφής συστήματος γείωσης 35 Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος γείωσης 36 Μέτρηση αντίστασης γείωσης και των τυλιγμάτων του Μ/Σ με συσκευή MEGGER 5KV ή ανώτερη 37 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων του Μ/Σ με συσκευή MEGGER 5KV Α)Υ.Τ-Γή, Β)Υ.Τ-Χ.Τ.,Γ) Χ.Τ-Γή 38 Μέτρηση ρεύματος διέγερσης Μ/Σ (U-V-W) 39 Μέτρηση λόγου Μ/Σ 40 Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος πυρανίχνευσης 41 Έλεγχος συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 42 Μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής μονωτικού ελαίου με συσκευή MEGGER 60KV(IEC60156) ή ανώτερη ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για τα αντλιοστάσια Σίνδου και Ιωνίας, στα οποία υπάρχουν εγκατεστημένοι κινητήρες Μ/Τ (τέσσερις σε κάθε ένα), οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού θα περιλαμβάνουν επιπλέον και τα πεδία των κινητήρων.

10 Πίνακας 2: Εργασίες και έλεγχοι οικοδομικών Εργασία 1 Έλεγχος στερέωσης θυρών 2 Έλεγχος στερέωσης περσίδων αερισμού 3 Λίπανση Θυρών 4 Καθαρισμός χώρου Μ/Σ 5 Αποκατάσταση βλαβών στο χώρο του Μ/Σ 6 Αντικατάσταση ελλιπούς/χαλασμένου εξοπλισμού

11 Πίνακας 3 : Λίστα Υ/Σ και ομαδοποίηση τους Υποσταθμός Στοιχεία ΥΣ Κατηγορία 1 Εγνατίας 1 x Μ/Σ 400kVA 1Y 2 Σίνδου 2 x Μ/Σ 3000kVA & 2 x Μ/Σ 75kVA & 2 x Μ/Σ 1600 kva 4Y 3 Ιωνίας 1 x Μ/Σ 1250kVA & 1 x Μ/Σ 500kVA & 1 x Μ/Σ 3000kVA 4Y 4 Πολίχνη ΑΔ8 2 x Μ/Σ 630kVA 2Y 5 Καλλιθέα 2 x Μ/Σ 630kVA 2Y 6 Καυκάσου 2 x Μ/Σ 630kVA 2Y 7 Κασσάνδρου 2 x Μ/Σ 1600kVA 2Y 8 Ευαγγελίστρια 2 x Μ/Σ 630kVA 2Y 9 Συκιές 1 x Μ/Σ 400kVA 1Y 10 Δενδροποτάμου 3 x Μ/Σ 1600kVA 4Y 11 Καλοχωρίου 2 x Μ/Σ 500kVA 2Y 12 Εύοσμου 2 x Μ/Σ 630kVA 2Y 13 Αραβησσού 2 x Μ/Σ 1600kVA 2Y 14 Άνω Τούμπας 2 x Μ/Σ 500kVA 2Y 15 Πυλαίας 2 x Μ/Σ 500kVA 2Y 16 Λύκων 2 x Μ/Σ 500kVA 2Y 17 Γυμνασίου 2 x Μ/Σ 400kVA 2Y 18 Διαβατών 2 x Μ/Σ 1250kVA 3Y 19 ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ. 2 x Μ/Σ 315kVA 2Y Ενδεικτικό υπόμνημα τιμολόγησης: 1Υ στα 500,00, 2Υ στα 800,00, 3Y στα 1300,00, 4Υ στα 1800,00.

12 Υποσταθμός Στοιχεία ΥΣ Είδος Εργασίας Κατηγορία Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ( ) ποσοστό έκπτωσης % Τελική τιμή ευρώ Πίνακας 4 1 Εγνατίας 1 x Μ/Σ 400kVA ξηρού τύπου Συντήρηση 1Y 500,00 2 Σίνδου 3 Ιωνίας 2 x Μ/Σ 3000kVA & 2 x Μ/Σ 75kVA & 2 x Μ/Σ 1600 kva 3 x Μ/Σ 1250kVA + 1 x Μ/Σ 100kVA ξηρού τύπου + 1 x Μ/Σ 1250kVA ξηρού τύπου Συντήρηση 4Y 1.800,00 Συντήρηση 4Y 1.800,00 4 Πολίχνη ΑΔ8 2 x Μ/Σ 630kVA Συντήρηση 2Y 800,00 5 Καλλιθέα 2 x Μ/Σ 630kVA ξηρού τύπου Συντήρηση 2Y 800,00 6 Καυκάσου 2 x Μ/Σ 630kVA Συντήρηση 2Y 800,00 7 Κασσάνδρου 2 x Μ/Σ 1600kVA Συντήρηση 2Y 800,00 8 Ευαγγελίστρια 2 x Μ/Σ 630kVA Συντήρηση 2Y 800,00..% 9 Συκιές 1 x Μ/Σ 400kVA Συντήρηση 1Y 500,00 10 Δενδροποτάμου 3 x Μ/Σ 1600kVA Συντήρηση 4Y 1.800,00 11 Καλοχωρίου 2 x Μ/Σ 500kVA Συντήρηση 2Y 800,00 12 Εύοσμου 2 x Μ/Σ 630kVA Συντήρηση 2Y 800,00 13 Αραβησσού 2 x Μ/Σ 1600kVA Συντήρηση 2Y 800,00 14 Άνω Τούμπας 2 x Μ/Σ 500kVA Συντήρηση 2Y 800,00 15 Πυλαίας 2 x Μ/Σ 500kVA Συντήρηση 2Y 800,00 16 Λύκων 2 x Μ/Σ 500kVA Συντήρηση 2Y 800,00 17 Γυμνασίου 2 x Μ/Σ 400kVA Συντήρηση 2Y 800,00 18 Διαβατών 2 x Μ/Σ 1250kVA Συντήρηση 3Y 1.300,00 19 ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ. 2 x Μ/Σ 315kVA Συντήρηση 2Y 800, ,00 Σύνολο Α:

13 Πίνακας 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εντός εργασίμου ωραρίου Καθημερινές και Σάββατο) Παροχή (α) Εκτιμώμενες ώρες παροχής Μονάδα (β) προσφερόμενη τιμή σε (α x β) 1 Τεχνίτης 55 ώρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εκτός εργασίμου ωραρίου Καθημερινές και Σάββατο) Παροχή (α) Εκτιμώμενες ώρες παροχής Μονάδα (β) προσφερόμενη τιμή σε (α x β) 1 Τεχνίτης 55 ώρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ (Καθημερινές και Σάββατο) Παροχή (α) Εκτιμώμενες ώρες παροχής Μονάδα (β) προσφερόμενη τιμή σε (α x β) 1 Τεχνίτης 45 ώρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κυριακές και Αργίες (Ημέρας) Παροχή (α) Εκτιμώμενες ώρες παροχής Μονάδα (β) προσφερόμενη τιμή σε (α x β) 1 Τεχνίτης 55 ώρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κυριακές και Αργίες (Νύχτας) Παροχή (α) Εκτιμώμενες ώρες παροχής Μονάδα (β) προσφερόμενη τιμή σε (α x β) 1 Τεχνίτης 40 ώρα Σύνολο Β (α x β) :

14 Πίνακας 6. Α/Α Μέτρηση Τύπος Οργάνου 1 Μέτρηση αντίστασης γείωσης υποσταθμού Μ.Τ.(Πίνακας 1 σειρά 10) 2 Έλεγχος αντίστασης μόνωσης Μ/Σ..(Πίνακας 1 σειρά 24) 3 Μέτρηση αντίστασης γείωσης και των τυλιγμάτων του Μ/Σ με συσκευή MEGGER 5KV ή ανώτερη. (Πίνακας 1 σειρά 36) Μέτρηση αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων του Μ/Σ με 4 συσκευή MEGGER 5KV ή ανώτερη Α)Υ.Τ-Γή, Β)Υ.Τ- Χ.Τ.,Γ) Χ.Τ-Γή. (Πίνακας 1 σειρά 37) 5 Μέτρηση ρεύματος διέγερσης Μ/Σ (U-V-W). (Πίνακας 1 σειρά 38) 6 Μέτρηση λόγου Μ/Σ.(Πίνακας 1 σειρά 96) 7 Μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής μονωτικού ελαίου με συσκευή MEGGER 60KV ή ανώτερη(πίνακας 1 σειρά 42) Κατασκευαστής Οργάνου S/N Οργάνου Συνολική προσφερόμενη τιμή: Σύνολο Α + Σύνολο Β =. +ΦΠΑ (ολογράφως: )

15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 2/10/2015 Αρ. Πρωτ. 22733 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 22/10/2015 Αρ. Πρωτ. 24620 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛ: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Θεσσαλονίκη 10/9/2013 Αρ. πρωτ.: 15074 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Θεσσαλονίκη 11-09-2018 Αρ. Πρωτ.: 27431 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διεύθυνση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Βογιατζής Τηλέφωνο: 2310 966972 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης (CPV )

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης (CPV ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972 Fax 2310 969430 E mail spypetr@eyath.gr Θεσσαλονίκη 26/9/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου Τηλ.: 2310-966928 Fax: 2310-969430 Email: promithies@eyath.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά ωρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά ωρών Θεσσαλονίκη 18/9/2019 Αρ. πρωτ. 19527 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968 e mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης (CPV: ) Προσκαλεί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης (CPV: ) Προσκαλεί Θεσσαλονίκη 19/7/2017 Αρ. πρωτ. 19358 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡ.: Α. Μίσκος ΤΗΛ: 2310-966967 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 15/3/2019 Αρ. πρωτ. 6123

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 15/3/2019 Αρ. πρωτ. 6123 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966967 Fax 2310 969430 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη 15/3/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV: και ) Προσκαλεί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV: και ) Προσκαλεί Θεσσαλονίκη 19/7/2017 Αρ. πρωτ. 19495 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡ.: Α. Μίσκος ΤΗΛ: 2310-966967 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 16/2012

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 16/2012 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 16/2012 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου Τηλ.: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Email: promithies@eyath.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 6/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 12570 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μίσκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 FΑΧ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966967 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη 23/5/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. προσκαλεί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. προσκαλεί 1 Θεσσαλονίκη 11/4/2017 Αρ. Πρωτ.: 10442 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003057315 2015-09-17

15PROC003057315 2015-09-17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 6520 Μυτιλήνη, 17-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Θεσσαλονίκη 12/10/2015 Αρ. πρωτ.23420 Προς Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 02/05/2014 Αρ. Πρωτ 12074 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 30/9/2014 Αρ. πρωτ.22258 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC006060046 2017-04-12 Θεσσαλονίκη 11/4/2017 Αρ. πρωτ. 10450 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡ.: Α. Μίσκος ΤΗΛ: 2310-966967

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης Τηλέφωνο : 23210 49109 FAX : 23210 46556 Σέρρες, 27-11-2017 Email : prom@teicm.gr Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 28/7/2017 Αρ. πρωτ. 20612 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Κ. Πελεκάνου Τηλέφωνο Fax : Ε-mail: Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πληροφορίες : Κ. Πελεκάνου Τηλέφωνο Fax : Ε-mail: Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198 Τ.Κ. : 182 33 Πειραιάς Ημερ. :5-3-2019

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191, Τ.Κ: 21231 ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΣ: 06-10-2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7942 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA CENTER) ΤΗΣ ΕΔΕΥ Α.Ε. 1. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34 Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες Τηλ: 23210 68900, 23210 68910 Fax: 23210 68909 e-mail: kediser@gmail.com Σέρρες,09/05/2016 Αριθ. Πρωτ:1208 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Θεσσαλονίκη 6/5/2016 Αρ. πρωτ. 12575 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μίσκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659623 2015-03-23

15PROC002659623 2015-03-23 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 21-11- 2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 300498/7158 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Θέμα: Έλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων Θεσσαλονίκη 27/06/2014 Αρ. πρωτ.16126 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Συντήρηση υποσταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών και των διαιρούµενων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών και των διαιρούµενων ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 16/5/2013 Αρ. Πρωτ 8401 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.22 12:34:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ Θεσσαλονίκη, 24 Mαρτίου 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Γρ. Λαμπράκη 100, 54 351 Αριθ. Πρωτ. : 3016 Πληροφορίες : Γαλατιανός Στυλιανός Τηλέφωνο: 2310 981825 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση μετασχηματιστών υποσταθμών ΔΕΗ στο αθλητικό «Γ. Κακούρης»

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση μετασχηματιστών υποσταθμών ΔΕΗ στο αθλητικό «Γ. Κακούρης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση μετασχηματιστών υποσταθμών ΔΕΗ στο αθλητικό «Γ. Κακούρης» Κ. Μ. : Π73/2015 Κ.Α: 30.62650014 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Βασιλειάδης Τηλ. 2310 966967, 968, 928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή μέσης τάσης στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ» Προμήθεια με τίτλο:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή μέσης τάσης στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ» Προμήθεια με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Α.Φ.Μ. : ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : e-mail : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX. : ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑ/ΤΟΣ : ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 28.03.2018 Α.Π.802/28.03.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 01/12/2017 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου των φορητών πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων καθώς και των πυροσβεστήρων οχημάτων η ΕΥΑΘ ΑΕ. Προσκαλεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου των φορητών πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων καθώς και των πυροσβεστήρων οχημάτων η ΕΥΑΘ ΑΕ. Προσκαλεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΘΗ ΕΠΛΗΨΗ Θεσσαλονίκη 18/4/2016 Αρ. πρωτ. 10946 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μίσκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592592 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Αρ. Μελ: 34/ 2016 «Ετήσια προληπτική συντήρηση και επιτήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3-2-2016 Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ ΔΗΜΟΥ > με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ - Κ.Ψ.Υ - ΔΙΕΚ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ - Κ.Ψ.Υ - ΔΙΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 11.12.2017 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π.: ΕΞ/2017/204 Λάρισα, 20/06/17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος Αρμόδιος : Λυτινάκη Χρύσα., Προϊσταμένη Τμήματος Τηλ. 2810-338137, Φαξ : 2810-226110 Ηράκλειο, 17-11-2015 Αρ. Πρωτ. 7492/17-11-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5 - πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΦΟ 1 Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η - Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε

ΣΕΤΦΟ 1 Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Η - Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Σαχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Υινδανής Παρασκευάς Σηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003246563 2015-11-03

15REQ003246563 2015-11-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 03-11 - 2015 Αρ. Πρωτοκ :.Υ. Αρ. Προσφοράς : 38Μ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Αθήνα, 16.04.2019 Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου Τηλ.: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Email: promithies@eyath.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/ 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :49421 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πάτρα: 29/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 205/1080/9108 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996620 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 02.08.2019 12:12:53 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/70666/2299 Ηµ/νία: 02/08/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο»

Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.499,90 (με Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail :

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :51575 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV )

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972 Fax 2310 969430 promithiesfax@eyath.gr E mail promithies@eyath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θεσσαλονίκη 11/7/2016 Αρ. Πρωτ.: 19396 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μίσκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 FΑΧ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, FAX: 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 14-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 167/990/13172 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 23.01.2018 Αρ. Πρωτ.: 382 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: Αρ.Πρωτ.: 1675/03.04.19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με σκοπό την ετήσια συντήρηση των δύο λεβήτων θέρμανσης με αντίστοιχους καυστήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ: ΔΟΥ Χανίων

ΑΦΜ: ΔΟΥ Χανίων Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις εσωτερικές μεταφορές μεταξύ των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2018 Χανιά, 19.04.2018 Αριθ. πρωτ.: 4353 Στοιχεία Υπηρεσίας Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 27/11 / 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.οικ.: 48373 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Συντήρηση 2 Μετασχηµατιστών Νέας Πτέρυγας ισχύος 1250 KVA έκαστος.

2. Συντήρηση 2 Μετασχηµατιστών Νέας Πτέρυγας ισχύος 1250 KVA έκαστος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Tµήµα :Οικονοµικό Γραφείο:Προµηθειών Ταχ. νση : Οδός Σουηδίας- Αργοστόλι 28100

Διαβάστε περισσότερα