ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00# ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #1.893.294,00# ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 13 / 7 / 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. ιακήρυξης: 13 /2005 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: / 13 /2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Γρ. Λαµπράκη 111 Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς Πληροφορίες: ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ Σ. Τηλ.: FAX: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΟΡΕΑΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙ ΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ -ΕΡΓΟ «e ΝΑΥΤΙΛΙΑ» του Ε/Π Κ.τ.Π ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00# ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συµφερότερη Προσφορά ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρ. Λαµπράκη ευτέρα Αίθουσα 301 Όροφος 3ος Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης σε Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τεχνικές Ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης Προδιαγραφές στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης στις Ελληνικές Εφηµερίδες Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2286/95 "Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (Α 19) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2741/99 (A 199). 2. Το Ν. 2362/95 "Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α 247). 3. Το Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (Α 248). 4. Το Ν. 2522/97 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων και κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». 5. Το Ν. 2121/93 «Περί πνευµατικής ιδιοκτησίας». 6. Την περίπτωση (στ) της παραγ. 1 του άρθρου 37α του Ν 3323/1955 όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών ηµοσίων Υπαλλήλων εν γένει, C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 1

2 σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού ηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Άϋλοι τίτλοι) και άλλες διατάξεις» (Α 43). 7. Το Π.. 242/99 «Οργανισµός Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας» (Α 201) όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.. 232/01 (Α 175) και 320/01 (Α 217). 8. Το Π 394/96 "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου" (Α 266). 9. Το Π 346/98 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992» (Α 230). 10. Το Π 370/95 «Προσαρµογή Ελληνικής νοµοθεσίας προµηθειών ηµοσίου στο Κοινοτικό ίκαιο» (Α 199). 11. Το Ν. 3021/02 (Α 143) «Περιορισµοί στην σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενηµέρωσης» 12. Το Ν. 3060/02, άρθρο 2 «Ελεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων. 13. Το Ν. 3090/02, άρθρο 9 παράγραφος Του Ν. 2860/00 (Α 251) «ιαχείριση παρακολούθηση έλεγχος Γ ΚΠΣ» 15. Την αριθµ /4496/0014/ Απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών περί µη υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήµου των αιτήσεων και προσφορών συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς. 16. Την αριθµ /7/97/ Υ.Α. «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος υπογραφής, σε διοικητικά και Οικονοµικά θέµατα µε εντολή Υπουργού στον Γεν. Γραµµατέα κ.λ.π» (Β 724). 17. Την αριθµ. Π1/2830/ Κ.Υ.Α.«Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προµηθείας ειδών που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 18. Την αριθµ / Ι0Ε/ των Υπουργών Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας Οικονοµικών «Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του ΕΠΚΠ» (Β 1502), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Την αριθµ. πρωτ /166/05/ ΥΕΝ/ ΠΚΕ β απόφαση διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος διαχείρισης βάσης δεδοµένων πλοίων και ναυτικών του έργου «e- Ναυτιλία» του Ε/Π «Κ.τ.Π.». 20. Την αριθµ /13/05/ απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπών Προµηθειών & Παραλαβών Ειδών ΥΕΝ Eκδίκασης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους Το Π Ε/ΥΕΝ ΣΑΕ 089/3 έργα 2003ΣΕ και 2003 ΣΕ Την αριθµ. πρωτ /ΚτΠ4310/Β2/ Ένταξη της Πράξης 2.8 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 23. Την αριθµ /ΚτΠ4309-Β2/ Ένταξη της Πράξης 2.5 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 24. Το αριθ. πρωτ. ΥΑΠ/φ.41.21/37/15/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 25. Το αριθ, πρωτ /05/2005/ ΥΕΝ/ ΠΝΤ έγγραφο. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. ηµόσιο, τακτικό, διαγωνισµό, ανοικτής διαδικασίας και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια συστήµατος διαχείρισης δεδοµένων πλοίων και ναυτικών του έργου «e Ναυτιλία» του Ε/Π Κ.τ.Π σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι µέχρι και V της παρούσας διακήρυξης τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Οι πιστώσεις βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ΥΕΝ ΣΑΕ 089/3 έργο 2003ΣΕΟ και 2003ΣΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Ε/Π Κοινωνία της Πληροφορίας. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 2

3 2. Ο διαγωνισµός κατάθεση - άνοιγµα προσφορών θα γίνει µετά την παρέλευση τουλάχιστον 52 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι την , ηµέρα ευτέρα και ώρα στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Γρ. Λαµπράκη ος όροφος, αίθουσα 301 και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα επισυναπτόµενα Παραρτήµατα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 3. Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπ/σας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%) και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (07) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά της οποίας η εγγύηση ορίζει χρόνο µικρότερο του ως άνω οριζόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να είναι σύµφωνη ως προς το περιεχόµενο της µε το υπόδειγµα Α του Παραρτήµατος V της παρούσης. 4. Η ισχύς των προσφορών είναι έξι (06) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Επισυνάπτονται τα κατωτέρω Παραρτήµατα της διακήρυξης: α. Παράρτηµα Ι. Πίνακας υπό προµήθεια ειδών. β. Παράρτηµα ΙΙ. Γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισµού. γ. Παράρτηµα ΙΙΙ. Τεχνική Περιγραφή έργου - Ειδικοί όροι Πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών Πίνακας Επιλέξιµων δαπανών. δ. Παράρτηµα ΙV. Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών 6. Πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους θα παρέχονται από το ΥΕΝ/ ΠΚΕ-β Γρ. Λαµπράκη ος όροφος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ FAX ) απ όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη. Η ιακήρυξη θα διατίθενται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και επτά (07) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (06) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν εξετάζονται. 7. H περίληψη της παρούσας να αποσταλεί προς δηµοσίευση, στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος διακηρύξεων και (κατ ελάχιστον) σε τρεις ηµερήσιες Αθηναϊκές εφηµερίδες. Nα αποσταλεί στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Επιµελητήρια και Συνδέσµους. 8. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το ηµόσιο στην δε Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ενωση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Μέλη (Β) Επιτροπής Προµηθειών ΥΕΝ έτους ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε/Π «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΟΝΑ Α Β2 ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Περίληψη ιακήρυξης) 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2. ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 3

4 3. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας 18, ΑΘΗΝΑ 5. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Κάνιγγος 27, ΑΘΗΝΑ 6. ΤΕΕ Καραγιώργη Σερβίας 4, ΑΘΗΝΑ 7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας 7, ΑΘΗΝΑ 8. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Λουδοβίκου 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστηµίου 44, ΑΘΗΝΑ 10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αγ. Κων/νου 3, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11. ΕΟΜΜΕΧ Ξενίας 16 και Έβρου ΑΘΗΝΑ 12. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑ ΟΣ Βας. Σοφίας 101, ΑΘΗΝΑ 13.ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ 01. Εµπορικό ακόλουθο Βρετανικής Πρεσβείας Αθηνών Πλουτάρχου 1, ΑΘΗΝΑ 02. Εµπορικό ακόλουθο ΗΠΑ Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Σοφίας 91, ΑΘΗΝΑ 03. Εµπορικό ακόλουθο Βελγικής Πρεσβείας Αθηνών Σέκερη 3, ΑΘΗΝΑ 04. Εµπορικό ακόλουθο Σουηδικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Κων/νου 7, ΑΘΗΝΑ 05. Εµπορικό ακόλουθο Γαλλικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Σοφίας 7, ΑΘΗΝΑ 06. Εµπορικό ακόλουθο Γερµανικής Πρεσβείας Αθηνών Καραολή & ηµητρίου 3, ΑΘΗΝΑ 07. Εµπορικό ακόλουθο Ιταλικής Πρεσβείας Αθηνών Σέκερη 3, ΑΘΗΝΑ 08. Εµπορικό ακόλουθο Ισπανικής Πρεσβείας Αθηνών Ελευθ.Βενιζέλου 29, ΑΘΗΝΑ 09. Εµπορικό ακόλουθο Ολλανδικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Κων/νου 5-7, ΑΘΗΝΑ 10. Εµπορικό ακόλουθο ανικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Σοφίας 11, ΑΘΗΝΑ 11. Εµπορικό ακόλουθο Πορτογαλικής Πρεσβείας Αθηνών Καρνεάδου 44-46, ΑΘΗΝΑ 12. Εµπορικό ακόλουθο Ιρλανδικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Κων/νου 7, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ: 13. ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Ερατοσθένους 1, ΑΘΗΝΑ 14. ΑΥΣΤΡΙΑ Γ Σεπτεµβρίου 43 Α, ΑΘΗΝΑ 15. ΙΣΡΑΗΛ Μαραθωνοδρόµων 1, ΑΘΗΝΑ 16. ΙΑΠΩΝΙΑΣ Λεωφ. Μεσογείων 2-4, ΑΘΗΝΑ 17. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Σκουφά 11-13, ΑΘΗΝΑ 18.ΚΙΝΑΣ Κρίνων 24, ΨΥΧΙΚΟ 19. ΚΡΟΑΤΙΑΣ Τζαβέλα 4, Ν. ΨΥΧΙΚΟ 20.ΚΑΝΑ Α Ιωάννου Γενναδίου 4, ΑΘΗΝΑ 21.ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Λεωφ. Βασ. Σοφίας 59, ΑΘΗΝΑ 22.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ηµ. Σούτσου 37 & Αναστ. Τσόχα 24, ΑΘΗΝΑ 23.ΠΟΛΩΝΙΑΣ Χρυσανθέµων 22, ΨΥΧΙΚΟ 24.ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗΣ Λ. Κηφισίας 124, ΑΘΗΝΑ 25.ΤΣΕΧΙΑΣ Γ. Σεφέρη 6, Π. ΨΥΧΙΚΟ 26. ΣΕΡΒΙΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Λ. Βασ. Σοφίας 106, ΑΘΗΝΑ 27.ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Σ. έλτα 2-4, ΦΙΛΟΘΕΗ 28.ΕΛΒΕΤΙΑΣ Ιασίου 2, ΑΘΗΝΑ 29.ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Εµµ. Μπενάκη 7, ΨΥΧΙΚΟ 30.ΡΩΣΣΙΑΣ Νικηφ. Λύτρα 28, ΨΥΧΙΚΟ 31.ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ Γεωρ. Σεφέρη 4, ΨΥΧΙΚΟ 32. ΕΣΘΟΝΙΑΣ Πατριάρχου Ιωακείµ 48, ΑΘΗΝΑ C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 4

5 ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ( Απόφαση) 1. ΥΕΝ/Γραφ. κ. ΥΕΝ 2. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Γ.Γ 3. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Α /ΛΣ 4. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ 5. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Γ...Υ. 6. ΥΕΝ/ ΟΠΥ γ 7. ΥΕΝ/ ΠΝΤ 8. ΥΕΝ/ ΠΚΕ α -γ 9. ΥΕΝ/Γρ. Επικοινωνίας & ΜΜΕ 10. ΥΕΝ/ ΟΥ-α C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 5

6 Ανήκει στην 13 /2005 διακήρυξη ΥΕΝ/ ΠΚΕ β Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων πλοίων ναυτικών του έργου «e-ναυτιλία» του Ε/Π Κ.τ.Π ,00 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % έκα οκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Υπηρεσίες ΥΕΝ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Η δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής συµβατικής αξίας για τα είδη και 8% για τις υπηρεσίες και χορηγείται σχετική βεβαίωση (Ν. 2198/94 Α 24). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από Ελληνα αντιπρόσωπο οίκου στο εξωτερικό το ποσοστό της ανωτέρω παρακράτησης φόρου εισοδήµατος για τα ποσά της αµοιβής του ανέρχεται σε 15% (Ν. 1882/90) (Α 43). εκτές θα γίνονται προσφορές µόνον για το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 6

7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο ιαγωνισµού. Αντικείµενο του έργου, είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος το οποίο µέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, θα επιτρέψει τη βέλτιστη µηχανογραφική παρακολούθηση Πλοίων και Ναυτικών, µε τους εξής στόχους: Ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών. Βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και της ναυτιλιακής κοινότητας. Πληρέστερη πληροφόρηση και άντληση διοικητικών και στατιστικών στοιχείων απαραίτητων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του ΥΕΝ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης. AΡΘΡΟ 2 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής, εφόσον δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς του Ελληνικού δηµοσίου ή ΝΠ : α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ε.Ε. ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. και είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. β) Τα νοµικά πρόσωπα (εταιρείες) και συνεταιρισµοί που πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό κράτος της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών και συµπράξεις που πληρούν τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της διακήρυξης οι δε εταιρείες που τις συγκροτούν είναι σύµφωνα µε την ανωτέρω παραγ. (β). Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε µε νόµιµο εκπρόσωπό τους, είτε µέσω εµπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συµµετέχοντες να ασκούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εµπορικό-βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο των υπηρεσιών το έτος κατά την διάρκεια του οποίου γίνεται ο διαγωνισµός. 2. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές (οικονοµικές - τεχνικές) υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα-σχέδια και τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική Γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά (οικονοµική - τεχνική ) πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη σε δύο (2) αντίγραφα στο ένα εκ των οποίων αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Γενική /νση ιοικητικής Υποστήριξης - /νση Προµηθειών & Κτιριακών εγκαταστάεων - Τµήµα Υλοποίησης Προµηθειών (Γρ. Λαµπράκη Πειραιάς, Τηλ , FAX ), µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Η ευθύνη εµπρόθεσµης υποβολής ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας ανήκει στον ενδιαφερόµενο. Επίσης µπορεί να κατατίθενται κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού απευθείας στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (Γρ. Λαµπράκη 111, Πειραιάς, 3ος όροφος). Προσφορές που περιέρχονται ή υποβάλλονται στην Υπηρεσία ή στην Επιτροπή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ Το ΥΕΝ δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο φακέλων και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους, έγγραφα κ.λ.π από οποιαδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 7

8 3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. (β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (γ) Ο αριθµός της διακήρυξης (δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού (ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (στ) Να ανοιχτεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή. 4. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά του άρθρου 6, 8 και 18 του Π.. 394/96, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: (πρωτότυπο αντίγραφο). (α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους κατ ελάχιστο 5% της προϋπολογισθείσας αξίας συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%. (β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (για τα φυσικά πρόσωπα), έκδοσης του τελευταίου τριµήνου προ της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική Νοµοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση ο συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1. Η αδυναµία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ανάλογα µε την περίπτωση που αντιστοιχεί στη κατάσταση ή διαδικασία που θα πιστοποιούσε το µη εκδιδόµενο πιστοποιητικό. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν µε την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση τους. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού ή ισοδύναµης διαεπαγγελµατικής οργάνωσης. στ) Οι συνεταιρισµοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποχρεούνται να υποβάλλουν µε την προσφορά τους και βεβαίωση εποπτευούσης αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ζ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά εφ όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο ιαγωνισµό στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξη η ισχύ τους µε την προΰπόθεση ότι θα γίνεται ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε τον αριθµό της /ξης του διαγωνισµού στον οποίο κατατέθηκαν. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 8

9 6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω υπό στοιχεία (δ), (ε),(στ) έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν ν αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 7. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν και να καταθέσουν τα τµήµατα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους και να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου αυτών µε την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της σύµβασης σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση. 8. Εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι των φυσικών ή νοµικών προσώπων συνεταιρισµών, ενώσεων και κοινοπραξιών προµηθευτών επιπλέον των δικαιολογητικών που χρειάζεται να προσκοµίσουν όπως παραπάνω και ανάλογα µε την περίπτωση, απαιτείται να καταθέσουν και εξουσιοδοτική επιστολή ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό (Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου, συµβολαιογραφική πράξη) από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποί τους και µετέχουν στον διαγωνισµό για λογαριασµό τους. 9. Πιστοποιητικά συµµετοχής στο ιαγωνισµό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται µε ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτηµένα από την νοµοθεσία άτοµα. 10. Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνει ότι: (α) εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης. (β) εν έχουν αποκλειστεί από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς. (γ) εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. (δ) Ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το ηµόσιο Τοµέα. (ε) εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Τα αναφερόµενα είδη στο σύνολο τους είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 11. Προσφορά που υποβάλλεται από ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ, ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµµετέχοντες που αποτελούν τον συνεταιρισµό, την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το είδος της υπηρεσίας ή το µέρος που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης, του συνεταιρισµού ή Κοινοπραξίας ευθύνεται στο ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην ένωση, συνεταιρισµό ή Κοινοπραξία προµηθευτών η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. Η ένωση σύµπραξη, συνεταιρισµός προµηθευτών επίσης µπορεί να υποχρεωθεί να λάβει ορισµένη νοµική µορφή, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 12. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως (µε υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχονται το σύνολο των όρων, στη δήλωση θα αναφέρονται επιγραµµατικά τα σηµεία της προσφοράς τους στα οποία υπάρχει διαφοροποίηση. Αναλυτικά οι αποκλίσεις προσφεροµένων σε σχέση µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις και όρους της διακήρυξης θα συµπεριλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά. Εφ όσον δεν κατατεθεί η δήλωση θεωρείται ότι ο προσφέρων ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ τους όρους της διακήρυξης. 13. Οι εµπορικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ηµεδαπών εγκατεστηµένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων ή συνεταιρισµού ή ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών πρέπει να καταθέσουν ΕΠΙΠΛΕΟΝ: α) Πιστοποιητικό του αρµοδίου Επιµελητηρίου ότι είναι αναγνωρισµένοι Εµπορικοί εκπρόσωποι και κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις. β) ικαιολογητικά από τα οποία είναι εµφανές ότι είναι εµπορικοί αντιπρόσωποί τους κατά το χρονικό διάστηµα της διάρκειας του διαγωνισµού. 14. Η µη προσκόµιση µε την προσφορά όλων των παραπάνω δικαιολογητικών του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήµατος ή εάν κατά τον έλεγχο των προσκοµισθέντων διαπιστωθεί σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον διαγωνισµό. 15. Οι αρµόδιες Επιτροπές του ΥΕΝ µπορούν να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες να αποσαφηνίσουν τα ανωτέρω κατατεθέντα δικαιολογητικά και να ζητήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά των άρθρων 26,27 του Π 346/98. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 9

10 16. Στον διαγωνισµό δεν µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν εµπλακεί στην διαδικασία κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών των διαγωνισµών των υποέργων του έργου «e- Ναυτιλία» ή θα τους ανατεθεί το έργο του Συµβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης του «e- Ναυτιλία». ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : (α) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (πρωτότυπο αντίτυπο) και η εγγύηση συµµετοχής (πρωτότυπο αντίτυπο). Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "OIKONOMIKΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". (β) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (γ) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2. Oι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 3. Περιπτώσεις προσφορών (τεχνικές - οικονοµικές) που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης ή δεν πληρούν απαράβατους όρους ή είναι αόριστες ή δεν µπορεί να προσδιορισθεί η συγκριτική τιµή και είναι ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, θα απορρίπτονται µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση των Επιτροπών. Αντίθετα δεν απορρίπτονται οι προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 4. Προσφορά που δεν πληροί τους ουσιώδεις απαράβατους Όρους της διακήρυξης και δεν παρέχει την ανάλογη ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 5. Η υπέρβαση του αναφερόµενου στη παρούσα διακήρυξη χρόνου υλοποίησης του έργου ή υπό αίρεση αποδοχή του αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 6. Στην τεχνική προσφορά µε ποινή απόρριψης δεν θα γίνεται αναφορά σε οικονοµικά µεγέθη - στοιχεία τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονοµική προσφορά. Μαζί µε την τεχνική προσφορά οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ. Μαζί µε την οικονοµική προσφορά (επί ποινή απόρριψης) θα κατατεθεί ανάλυση αυτή σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα επιλέξιµων δαπανών του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσης. 7. Επισηµαίνεται ότι : α. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες. β. ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες. γ. ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από τις αρµόδιες Επιτροπές του διενέργειας του διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. δ. Oι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για το χρονικό διάστηµα έξι (06) µηνών. Ο χρόνος υπολογίζεται από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του παραπάνω αναφερόµενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον µειοδότη µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς. εσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνον εφόσον αυτός το αποδεχτεί και αν παρατάθηκε η C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 10

11 ισχύς της προσφοράς του µε έγγραφη ανακοίνωσή του, εάν αυτό είχε ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού ή την Υπηρεσία. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης ισχύος µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. ε. O προσφέρων στον οποίο ανατίθεται το έργο δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του, µέρος της ή ολόκληρη µέχρι την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που την αποσύρει υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 34 του Π 394/96. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της αρµόδιας Επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. ΑΡΘΡΟ 5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρµόδια Υπηρεσία ( ΠΚΕ β ). Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. ΑΡΘΡΟ 6 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι συµµετέχοντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της ανωτέρω ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή προµηθειών ΥΕΝ Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος (δικαιολογητικά) καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς κατά σειρά λήψης των προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο και καταγράφονται στο πρακτικό παρουσία των συµµετασχόντων το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται.. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µoνογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην ΠΚΕ β προκειµένου να αποσφραγισθεί σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 11

12 Οι ως άνω σφραγισµένοι φάκελοι οικονοµικών προσφορών µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (τεχνικά κλπ), µε απόφαση του Υπουργού στο παραπάνω αρµόδιο Όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα η οποία θα γνωστοποιηθεί σ' αυτούς που δικαιούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία µε σχετική ανακοίνωση, που θα αποσταλεί µε FAX και θα αναρτηθεί και σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Κατά την συνεδρίαση αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές όσων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν σύµφωνες µε την διακήρυξη και κατέθεσαν πλήρη δικαιολογητικά συµµετοχής. Κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ακολουθεί ανακοίνωση των τιµών που προσφέρθηκαν. β. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. γ. Οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προµήθεια ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες από την Επιτροπή. δ. Οι αρµόδιες Επιτροπές του διαγωνισµού δύνανται να προβούν σε έλεγχο των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 31 του Π 346/98 εφαρµόζοντας τα ακόλουθα: - Πριν απορρίψουν τις παραπάνω προσφορές, ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες κρίνουν σκόπιµες και εξακριβώνουν αυτή τη σύνθεση λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινήσεις. - Να λάβουν υπόψη επεξηγήσεις που αφορούν την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία του σχεδίου που προτείνει. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αυτών που συµµετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό, συνοδευόµενη στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτηµένα από την νοµοθεσία άτοµα. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραµµατίου θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%) και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Π 394/96 και το συνηµµένο υπόδειγµα. 2. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ΕΠΤΑ (07) ΜΗΝΕΣ από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού και επιστρέφεται στους προµηθευτές µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής τα οποία εάν δεν περιέχονται στην εγγυητική επιστολή κατά την υποβολή της µε την προσφορά, η προσφορά θα απορρίπτεται είναι: (α) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (β) ο αριθµός της διακήρυξης (γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (δ) η ηµεροµηνία έκδοσής της (ε) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των ως άνω αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων 3. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος προ ή το αργότερο κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% της συµβατικής αξίας του υπό προµήθεια είδους χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 12

13 4. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται µετά την λήξη της σύµβασης, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του ΥΕΝ και εφόσον κατατεθεί η ως παρακάτω προβλεπόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας. 5. Το ΥΕΝ επίσης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταθέσει χρηµατική εγγύηση καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα είναι σε ποσοστό 2% επί της Συµβατικής Αξίας. Ο χρόνος της εγγύησης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (03) µήνες. 6. Στην περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 7. Ο Ανάδοχος στον οποίο χορηγείται προκαταβολή µε την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους, καταθέτει ΙΣΟΠΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, που θα περιλαµβάνει και ΟΡΟ, ότι ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ επί του ποσού της προκαταβολής, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ των όρων της σύµβασης. 8. Οι εγγυήσεις συµµετοχής καλής εκτέλεσης προκαταβολής καλής λειτουργίας υποχρωτικά πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα του Παραρτήµατος IV. 9. Η παραπάνω εγγύηση επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του Φορέα από τον Ανάδοχο. 10.Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π 394/96 (Α 266) και τα συνηµµένα υποδείγµατα. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΙΜΕΣ 1. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ ανά είδος υπηρεσίας και συνολικά και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικά. 2. Οι Οικονοµικές Προσφορές, τιµοκατάλογοι και οποιαδήποτε τιµή που δεν δίνονται σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται στο σύνολό τους σαν απαράδεκτες. 3. Η αξία της σύµβασης υπόκειται στις κρατήσεις καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήµατος όπως αναλυτικά αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 4. Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: (α) Τιµή σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών µέχρι την συνολική υλοποίηση των υπηρεσιών. (β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής. Εφ όσον η προµήθεια δεν απαλλάσσεται Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Σηµ. 1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 5. Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες υπηρεσίες συγκροτούνται από περισσότερα του ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή των προσφερόµενων υπηρεσιών. 6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές και συγκεκριµένα µικρότερες του 80% του µέσου όρου των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού η αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού θα ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών και αυτοί υποχρεούνται να τα παρέχουν εγγράφως µε αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής προσφοράς τους. Εάν και µετά την αξιολόγηση από την αρµόδια Επιτροπή της παραπάνω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές η προσφορά θα απορρίπτεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 31 του Π 346/ Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κρατήσεις, έξοδα - επιβαρύνσεις µέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που περιγράφονται στα παραρτήµατα ΙΙΙ και IV. 8. Οι τιµές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ παραµένουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 13

14 10. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 11. Σε περίπτωση που η προσφερόµενη τιµή, υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50% η προσφορά θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση είτε της τεχνικής, είτε της οικονοµικής προσφοράς καµία διευκρίνηση ή τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Οι αρµόδιες Επιτροπές του ΥΕΝ έχουν το δικαίωµα αφού το κρίνουν αναγκαίο να ζητήσουν από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι προσφέροντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες, που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 2. Τα σχετικά δικαιολογητικά του διαγωνισµού µαζί µε το πρακτικό της Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισµού διαβιβάζονται στο ΥΕΝ/ ΠΚΕ β το οποίο φροντίζει και εισηγείται για την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, έγκαιρα και µέσα στις προθεσµίες του διαγωνισµού. Αυτός που έχει την οικονοµική εξουσία ή δικαιοδοσία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης κρίνει και θα αποφασίσει για την έγκριση και την κατακύρωση του έργου. Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να περιµένουν την παραπάνω απόφαση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προσφοράς τους. Μετά από αυτή µπορούν να ζητήσουν εγγράφως να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την επιστροφή της εγγυοδοσίας, που κατατέθηκε χωρίς άλλη απαίτησή τους έναντι της πιο πάνω Υπηρεσίας, που προκήρυξε τον διαγωνισµό. 3. Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε συµµετέχοντα. 4. Το ΥΕΝ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. α) για ολόκληρη την ποσότητα που αναφέρεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). β) για µεγαλύτερη ποσότητα της διακήρυξης και µέχρι ποσοστό 30%. γ) για µικρότερη ποσότητα της διακήρυξης και µέχρι ποσοστό 50% 5. Επίσης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. στ του Π.. 394/96 (Α 266) χωρίς από την απόφασή της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του ηµοσίου υπό των διαγωνιζοµένων. 6. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται µε έγγραφο προς τον ανάδοχο από την ΠΚΕ του ΥΕΝ. 7. Η κατακυρωτική απόφαση κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, που προηγήθηκε αυτής και αποτελεί τη βάση της σχετικής σύµβασης. 8. Από της κοινοποιήσεως της κατακυρωτικής απόφασης θεωρείται ότι η σύµβαση καταρτίσθηκε και ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση το έργο. ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Η σύµβαση που θα υπογραφεί µπορεί να έχει την µορφή ιδιαίτερου και αυτοτελούς εγγράφου ή µπορεί να αποτελείται από ένα βασικό έγγραφο µε αποσπάσµατα µερών των Γενικών και Εδικών Όρων, τεχνικών προδιαγραφών, πίνακα των υπηρεσιών και κάθε άλλου συναφούς µε το έργο στοιχείου. 2. Η σύµβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο στηρίζεται ( ιακήρυξη, όροι συµφωνιών, προσφορές κλπ.) εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 14

15 ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης του έργου είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 2. Στην περίπτωση, που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει µέσα στην ηµεροµηνία που του ορίστηκε την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ' αυτή ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου Οργάνου και µε απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής µερικά ή ολικά υπέρ του ηµοσίου. β. Ανάθεση του έργου είτε στον επόµενο προσφέροντα, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης στο διαγωνισµό, είτε µε επαναληπτικό διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και µε καταλογισµό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιµής. γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του προσφέροντα από τις συµβάσεις και του ηµοσίου Τοµέα. 3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας, για κάθε θετική ζηµιά της, που προήλθε άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση του αναδόχου να πραγµατοποιήσει έγκαιρα το έργο που του κατακυρώθηκε. 4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει υπογράψει την σύµβαση και του έχει ή µη καταβληθεί κάποια προκαταβολή, εφόσον υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναµία εκτέλεσης της σύµβασης ή η Υπηρεσία διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συµφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται µέσα στις συµβατικές προθεσµίες ή αυτά απορρίπτονται από την Υπηρεσία ως µη ανταποκρινόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή. β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης υπέρ του ηµοσίου. γ. Ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο προσφέροντα στον διαγωνισµό, είτε µε επαναληπτικό διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τον καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιµής. δ. Εφαρµογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης. ε. Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που του χορηγήθηκε. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον µειοδότη µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. στ. Προσωρινό ή διαρκή αποκλεισµό του αναδόχου από τις συµβάσεις του ηµοσίου Τοµέα. ΑΡΘΡΟ 13 ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Ο χρόνος υλοποίησης της σύµβασης είναι δέκα οκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης όπως αυτό περιγράφεται στα επισυναπτόµενα Παραρτήµατα. 2. Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί να παρατείνεται µετά από απόφαση του Φορέα το ανώτερο µέχρι του 1/4 αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων. (Άρθρο 26 και 32 του Π. 394/96). 3. Επισηµαίνεται ότι µετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου. 4. Τόπος παράδοσης ορίζεται ο Πειραιάς (Υπηρεσίες ΥΕΝ). C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 15

16 5. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από τις αρµόδιες Επιτροπές του ΥΕΝ (Παρακολούθησης και Παραλαβών) µε την διαδικασία των άρθρων 27 και 28 του Π 394/96. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΛΗΡΩΜH 1. Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος του Π Ε ΥΕΝ ΣΑΕ 089/3 Έργο2003ΣΕΟ και έργο 2003ΣΕ Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής: α) το 100% της αξίας µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου. β) Προκαταβολή µέχρι το 30% της συµβατικής αξίας µετά την υπογραφή της σύµβασης µε κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής αορίστου χρόνου ισχύος που θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π. 394/96.Επισηµαίνεται ότι η προκαταβολή είναι έντοκη και το ύψος του επιτοκίου είναι σε ποσοστό ίσο µε το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες {Ν. 2362/95 (Α 247) και Υ.Α. 2/51557/0026/ Υπ. Οικονοµικών (Β 1209). Οι διαµορφούµενοι τόκοι θα παρακρατούνται κατά την αποπληρωµή του αναδόχου από την Υπηρεσία. Το υπόλοιπο µαζί µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου. 2. Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από του παραπάνω τρόπους πληρωµής, κατά την αξιολόγηση των προσφορών λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής. 3. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εντός (02) µηνών από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου µε την πρϋπόθεση ότι αυτό θα έχει εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών του αναδόχου. 4. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.. 394/96. AΡΘΡΟ 15 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Επιτρέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σ' αυτόν και της νοµιµότητας διενέργειάς του, µέχρι και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού συλλογικό όργανο εγγράφως ως εξής: (α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισµό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. (β) Κατά της συµµετοχής προσφέροντα σ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας, ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προσφέροντα σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. (γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε απόφαση του Υπουργού, η προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών, µπορεί να παραταθεί. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 16

17 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 3. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να ζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία για να αρθεί πιθανολογούµενη παράβαση ή να αποτραπεί περαιτέρω ζηµία στα συµφέροντά τους, σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2522/97 (Α 178). 3. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. ΑΡΘΡΟ 16 ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η µέλλουσα να υπογραφεί Σύµβαση, θα διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 2. Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση, που θα προκύψει µεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα αφορά την εκτέλεση της µελλούσης να υπογραφεί Σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια τακτικά δικαστήρια Αθηνών µε εφαρµογή του Ελληνικού ικαίου. 3. ύναται επίσης, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει από την µέλλουσα να υπογραφεί Σύµβαση, να επιλυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας άρθρο 867 και επόµενα. 4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. 5. Ο Ανάδοχος της σύµβασης δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση του έργου ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη έγκριση του ΥΕΝ. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι του ΥΕΝ για την καταβολή του συµβατικού τιµήµατος µε βάση τους όρους της σύµβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Το ΥΕΝ δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση µόνον στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της σύµβασης που έχει ήδη εκτελεστεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 6. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µετά την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφ όσον διαπιστώσουν οποιανδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΥΕΝ. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Κανένας από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ΥΕΝ. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 17

18 Ανήκει στην αριθ. 13 /2005 ΥΕΝ/ ΠΚΕ β διακήρυξη Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙΙ - Τεχνική Περιγραφή - Ειδικοί όροι - Πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών - Πίνακας Επιλέξιµων δαπανών C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 18

19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 19

20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος το οποίο µέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, θα επιτρέψει τη βέλτιστη µηχανογραφική παρακολούθηση Πλοίων και Ναυτικών, µε τους εξής στόχους: Ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών. Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και της ναυτιλιακής κοινότητας. Πληρέστερη πληροφόρηση και άντληση διοικητικών και στατιστικών στοιχείων απαραίτητων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Υ.Ε.Ν. Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί να συµβάλει στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των παρακάτω βασικών αξόνων: Άξονας Α : Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας Σχετικά µε το ζήτηµα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, το Σύστηµα ιαχείρισης Βάσης Πλοίων και Ναυτικών θα αποτελέσει τη βασική πηγή δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε πλοία και ναυτικούς, η οποία µέσω της διασύνδεσής της και µε άλλα εξειδικευµένα πληροφοριακά συστήµατα και συστήµατα ασφαλείας αρµοδίων ιευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. θα χρησιµοποιηθεί για τα εξής : 1. Μείωση του χρόνου αναγνώρισης, ελέγχου και εξακρίβωσης των στοιχείων των πλοίων. 2. Άµεση παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και την σύνθεση των πληρωµάτων τους σε περιπτώσεις ναυτικών ατυχηµάτων, ώστε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισµού Έρευνας ιάσωσης (ΕΚΣΕ ) να µπορεί να δράσει ανάλογα. 3. Παροχή πληροφόρησης σχετικά µε τα πλοία προς τις αρµόδιες για τον ελλιµενισµό αυτών υπηρεσίες του Y.E.N., ώστε να επιτυγχάνεται ο ασφαλής ελλιµενισµός τους. 4. Παρακολούθηση στοιχείων ελληνικών και ξένων πλοίων και ναυτικών που έχουν διαπράξει κάποιο αδίκηµα ή αξιόποινη πράξη στο παρελθόν (π.χ. λαθροµετανάστευση, ρύπανσης της θάλασσας, ατυχήµατα κ.λ.π) και διάθεση των πληροφοριών αυτών προς τις αρµόδιες για την αστυνόµευση των ελληνικών χωρικών υδάτων Λιµενικές Αρχές και λοιπές σχετικές Υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. 5. Παρακολούθηση των εκκρεµοτήτων των πλοίων σε σχέση µε ζητήµατα ασφάλειας αλλά και άλλα ζητήµατα (π.χ. οικονοµικές οφειλές) ώστε οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. να µπορούν να δρουν αναλόγως. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 1

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης

στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20.12. 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 35/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 35 /2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #3.122.067,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #3.122.067,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 10 / 8 / 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 17 /2005 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 17 /2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια σωληνών και εξαρτηµάτων άρδευσης για ΚΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

α) Του Ν. 2286/95 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Α 19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (A 199).

α) Του Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α 19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (A 199). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 13. 7. 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 14 /2005 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.4/ 14 /2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 30.10.2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 30.10.2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 30.10.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης:26/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/26/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου Ελαφόνησος 7 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ 1624 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΣΟΡ1Π-38Ο OXI OXI

ΑΔΑ: Β49ΣΟΡ1Π-38Ο OXI OXI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ K.Y. ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΝ. ΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 22/5/2012 Τέρµα οδού Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα