ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00# ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #1.893.294,00# ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 13 / 7 / 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. ιακήρυξης: 13 /2005 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: / 13 /2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Γρ. Λαµπράκη 111 Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς Πληροφορίες: ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ Σ. Τηλ.: FAX: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΟΡΕΑΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙ ΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ -ΕΡΓΟ «e ΝΑΥΤΙΛΙΑ» του Ε/Π Κ.τ.Π ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00# ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συµφερότερη Προσφορά ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρ. Λαµπράκη ευτέρα Αίθουσα 301 Όροφος 3ος Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης σε Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τεχνικές Ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης Προδιαγραφές στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης στις Ελληνικές Εφηµερίδες Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2286/95 "Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (Α 19) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2741/99 (A 199). 2. Το Ν. 2362/95 "Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α 247). 3. Το Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (Α 248). 4. Το Ν. 2522/97 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων και κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». 5. Το Ν. 2121/93 «Περί πνευµατικής ιδιοκτησίας». 6. Την περίπτωση (στ) της παραγ. 1 του άρθρου 37α του Ν 3323/1955 όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών ηµοσίων Υπαλλήλων εν γένει, C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 1

2 σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού ηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Άϋλοι τίτλοι) και άλλες διατάξεις» (Α 43). 7. Το Π.. 242/99 «Οργανισµός Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας» (Α 201) όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.. 232/01 (Α 175) και 320/01 (Α 217). 8. Το Π 394/96 "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου" (Α 266). 9. Το Π 346/98 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992» (Α 230). 10. Το Π 370/95 «Προσαρµογή Ελληνικής νοµοθεσίας προµηθειών ηµοσίου στο Κοινοτικό ίκαιο» (Α 199). 11. Το Ν. 3021/02 (Α 143) «Περιορισµοί στην σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενηµέρωσης» 12. Το Ν. 3060/02, άρθρο 2 «Ελεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων. 13. Το Ν. 3090/02, άρθρο 9 παράγραφος Του Ν. 2860/00 (Α 251) «ιαχείριση παρακολούθηση έλεγχος Γ ΚΠΣ» 15. Την αριθµ /4496/0014/ Απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών περί µη υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήµου των αιτήσεων και προσφορών συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς. 16. Την αριθµ /7/97/ Υ.Α. «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος υπογραφής, σε διοικητικά και Οικονοµικά θέµατα µε εντολή Υπουργού στον Γεν. Γραµµατέα κ.λ.π» (Β 724). 17. Την αριθµ. Π1/2830/ Κ.Υ.Α.«Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προµηθείας ειδών που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 18. Την αριθµ / Ι0Ε/ των Υπουργών Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας Οικονοµικών «Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του ΕΠΚΠ» (Β 1502), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Την αριθµ. πρωτ /166/05/ ΥΕΝ/ ΠΚΕ β απόφαση διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος διαχείρισης βάσης δεδοµένων πλοίων και ναυτικών του έργου «e- Ναυτιλία» του Ε/Π «Κ.τ.Π.». 20. Την αριθµ /13/05/ απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπών Προµηθειών & Παραλαβών Ειδών ΥΕΝ Eκδίκασης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους Το Π Ε/ΥΕΝ ΣΑΕ 089/3 έργα 2003ΣΕ και 2003 ΣΕ Την αριθµ. πρωτ /ΚτΠ4310/Β2/ Ένταξη της Πράξης 2.8 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 23. Την αριθµ /ΚτΠ4309-Β2/ Ένταξη της Πράξης 2.5 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 24. Το αριθ. πρωτ. ΥΑΠ/φ.41.21/37/15/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 25. Το αριθ, πρωτ /05/2005/ ΥΕΝ/ ΠΝΤ έγγραφο. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. ηµόσιο, τακτικό, διαγωνισµό, ανοικτής διαδικασίας και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια συστήµατος διαχείρισης δεδοµένων πλοίων και ναυτικών του έργου «e Ναυτιλία» του Ε/Π Κ.τ.Π σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι µέχρι και V της παρούσας διακήρυξης τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Οι πιστώσεις βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ΥΕΝ ΣΑΕ 089/3 έργο 2003ΣΕΟ και 2003ΣΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Ε/Π Κοινωνία της Πληροφορίας. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 2

3 2. Ο διαγωνισµός κατάθεση - άνοιγµα προσφορών θα γίνει µετά την παρέλευση τουλάχιστον 52 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι την , ηµέρα ευτέρα και ώρα στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Γρ. Λαµπράκη ος όροφος, αίθουσα 301 και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα επισυναπτόµενα Παραρτήµατα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 3. Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπ/σας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%) και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (07) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά της οποίας η εγγύηση ορίζει χρόνο µικρότερο του ως άνω οριζόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να είναι σύµφωνη ως προς το περιεχόµενο της µε το υπόδειγµα Α του Παραρτήµατος V της παρούσης. 4. Η ισχύς των προσφορών είναι έξι (06) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Επισυνάπτονται τα κατωτέρω Παραρτήµατα της διακήρυξης: α. Παράρτηµα Ι. Πίνακας υπό προµήθεια ειδών. β. Παράρτηµα ΙΙ. Γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισµού. γ. Παράρτηµα ΙΙΙ. Τεχνική Περιγραφή έργου - Ειδικοί όροι Πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών Πίνακας Επιλέξιµων δαπανών. δ. Παράρτηµα ΙV. Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών 6. Πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους θα παρέχονται από το ΥΕΝ/ ΠΚΕ-β Γρ. Λαµπράκη ος όροφος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ FAX ) απ όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη. Η ιακήρυξη θα διατίθενται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και επτά (07) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (06) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν εξετάζονται. 7. H περίληψη της παρούσας να αποσταλεί προς δηµοσίευση, στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος διακηρύξεων και (κατ ελάχιστον) σε τρεις ηµερήσιες Αθηναϊκές εφηµερίδες. Nα αποσταλεί στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Επιµελητήρια και Συνδέσµους. 8. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το ηµόσιο στην δε Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ενωση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Μέλη (Β) Επιτροπής Προµηθειών ΥΕΝ έτους ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε/Π «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΟΝΑ Α Β2 ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Περίληψη ιακήρυξης) 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2. ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 3

4 3. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας 18, ΑΘΗΝΑ 5. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Κάνιγγος 27, ΑΘΗΝΑ 6. ΤΕΕ Καραγιώργη Σερβίας 4, ΑΘΗΝΑ 7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας 7, ΑΘΗΝΑ 8. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Λουδοβίκου 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστηµίου 44, ΑΘΗΝΑ 10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αγ. Κων/νου 3, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11. ΕΟΜΜΕΧ Ξενίας 16 και Έβρου ΑΘΗΝΑ 12. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑ ΟΣ Βας. Σοφίας 101, ΑΘΗΝΑ 13.ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ 01. Εµπορικό ακόλουθο Βρετανικής Πρεσβείας Αθηνών Πλουτάρχου 1, ΑΘΗΝΑ 02. Εµπορικό ακόλουθο ΗΠΑ Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Σοφίας 91, ΑΘΗΝΑ 03. Εµπορικό ακόλουθο Βελγικής Πρεσβείας Αθηνών Σέκερη 3, ΑΘΗΝΑ 04. Εµπορικό ακόλουθο Σουηδικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Κων/νου 7, ΑΘΗΝΑ 05. Εµπορικό ακόλουθο Γαλλικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Σοφίας 7, ΑΘΗΝΑ 06. Εµπορικό ακόλουθο Γερµανικής Πρεσβείας Αθηνών Καραολή & ηµητρίου 3, ΑΘΗΝΑ 07. Εµπορικό ακόλουθο Ιταλικής Πρεσβείας Αθηνών Σέκερη 3, ΑΘΗΝΑ 08. Εµπορικό ακόλουθο Ισπανικής Πρεσβείας Αθηνών Ελευθ.Βενιζέλου 29, ΑΘΗΝΑ 09. Εµπορικό ακόλουθο Ολλανδικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Κων/νου 5-7, ΑΘΗΝΑ 10. Εµπορικό ακόλουθο ανικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Σοφίας 11, ΑΘΗΝΑ 11. Εµπορικό ακόλουθο Πορτογαλικής Πρεσβείας Αθηνών Καρνεάδου 44-46, ΑΘΗΝΑ 12. Εµπορικό ακόλουθο Ιρλανδικής Πρεσβείας Αθηνών Λεωφ.Βασ.Κων/νου 7, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ: 13. ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Ερατοσθένους 1, ΑΘΗΝΑ 14. ΑΥΣΤΡΙΑ Γ Σεπτεµβρίου 43 Α, ΑΘΗΝΑ 15. ΙΣΡΑΗΛ Μαραθωνοδρόµων 1, ΑΘΗΝΑ 16. ΙΑΠΩΝΙΑΣ Λεωφ. Μεσογείων 2-4, ΑΘΗΝΑ 17. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Σκουφά 11-13, ΑΘΗΝΑ 18.ΚΙΝΑΣ Κρίνων 24, ΨΥΧΙΚΟ 19. ΚΡΟΑΤΙΑΣ Τζαβέλα 4, Ν. ΨΥΧΙΚΟ 20.ΚΑΝΑ Α Ιωάννου Γενναδίου 4, ΑΘΗΝΑ 21.ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Λεωφ. Βασ. Σοφίας 59, ΑΘΗΝΑ 22.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ηµ. Σούτσου 37 & Αναστ. Τσόχα 24, ΑΘΗΝΑ 23.ΠΟΛΩΝΙΑΣ Χρυσανθέµων 22, ΨΥΧΙΚΟ 24.ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗΣ Λ. Κηφισίας 124, ΑΘΗΝΑ 25.ΤΣΕΧΙΑΣ Γ. Σεφέρη 6, Π. ΨΥΧΙΚΟ 26. ΣΕΡΒΙΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Λ. Βασ. Σοφίας 106, ΑΘΗΝΑ 27.ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Σ. έλτα 2-4, ΦΙΛΟΘΕΗ 28.ΕΛΒΕΤΙΑΣ Ιασίου 2, ΑΘΗΝΑ 29.ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Εµµ. Μπενάκη 7, ΨΥΧΙΚΟ 30.ΡΩΣΣΙΑΣ Νικηφ. Λύτρα 28, ΨΥΧΙΚΟ 31.ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ Γεωρ. Σεφέρη 4, ΨΥΧΙΚΟ 32. ΕΣΘΟΝΙΑΣ Πατριάρχου Ιωακείµ 48, ΑΘΗΝΑ C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 4

5 ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ( Απόφαση) 1. ΥΕΝ/Γραφ. κ. ΥΕΝ 2. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Γ.Γ 3. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Α /ΛΣ 4. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ 5. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Γ...Υ. 6. ΥΕΝ/ ΟΠΥ γ 7. ΥΕΝ/ ΠΝΤ 8. ΥΕΝ/ ΠΚΕ α -γ 9. ΥΕΝ/Γρ. Επικοινωνίας & ΜΜΕ 10. ΥΕΝ/ ΟΥ-α C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 5

6 Ανήκει στην 13 /2005 διακήρυξη ΥΕΝ/ ΠΚΕ β Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων πλοίων ναυτικών του έργου «e-ναυτιλία» του Ε/Π Κ.τ.Π ,00 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % έκα οκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Υπηρεσίες ΥΕΝ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Η δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής συµβατικής αξίας για τα είδη και 8% για τις υπηρεσίες και χορηγείται σχετική βεβαίωση (Ν. 2198/94 Α 24). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από Ελληνα αντιπρόσωπο οίκου στο εξωτερικό το ποσοστό της ανωτέρω παρακράτησης φόρου εισοδήµατος για τα ποσά της αµοιβής του ανέρχεται σε 15% (Ν. 1882/90) (Α 43). εκτές θα γίνονται προσφορές µόνον για το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 6

7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο ιαγωνισµού. Αντικείµενο του έργου, είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος το οποίο µέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, θα επιτρέψει τη βέλτιστη µηχανογραφική παρακολούθηση Πλοίων και Ναυτικών, µε τους εξής στόχους: Ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών. Βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και της ναυτιλιακής κοινότητας. Πληρέστερη πληροφόρηση και άντληση διοικητικών και στατιστικών στοιχείων απαραίτητων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του ΥΕΝ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης. AΡΘΡΟ 2 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής, εφόσον δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς του Ελληνικού δηµοσίου ή ΝΠ : α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ε.Ε. ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. και είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. β) Τα νοµικά πρόσωπα (εταιρείες) και συνεταιρισµοί που πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό κράτος της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών και συµπράξεις που πληρούν τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της διακήρυξης οι δε εταιρείες που τις συγκροτούν είναι σύµφωνα µε την ανωτέρω παραγ. (β). Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε µε νόµιµο εκπρόσωπό τους, είτε µέσω εµπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συµµετέχοντες να ασκούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εµπορικό-βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο των υπηρεσιών το έτος κατά την διάρκεια του οποίου γίνεται ο διαγωνισµός. 2. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές (οικονοµικές - τεχνικές) υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα-σχέδια και τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική Γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά (οικονοµική - τεχνική ) πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη σε δύο (2) αντίγραφα στο ένα εκ των οποίων αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Γενική /νση ιοικητικής Υποστήριξης - /νση Προµηθειών & Κτιριακών εγκαταστάεων - Τµήµα Υλοποίησης Προµηθειών (Γρ. Λαµπράκη Πειραιάς, Τηλ , FAX ), µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Η ευθύνη εµπρόθεσµης υποβολής ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας ανήκει στον ενδιαφερόµενο. Επίσης µπορεί να κατατίθενται κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού απευθείας στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (Γρ. Λαµπράκη 111, Πειραιάς, 3ος όροφος). Προσφορές που περιέρχονται ή υποβάλλονται στην Υπηρεσία ή στην Επιτροπή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ Το ΥΕΝ δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο φακέλων και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους, έγγραφα κ.λ.π από οποιαδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 7

8 3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. (β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (γ) Ο αριθµός της διακήρυξης (δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού (ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (στ) Να ανοιχτεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή. 4. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά του άρθρου 6, 8 και 18 του Π.. 394/96, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: (πρωτότυπο αντίγραφο). (α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους κατ ελάχιστο 5% της προϋπολογισθείσας αξίας συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%. (β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (για τα φυσικά πρόσωπα), έκδοσης του τελευταίου τριµήνου προ της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική Νοµοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση ο συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1. Η αδυναµία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ανάλογα µε την περίπτωση που αντιστοιχεί στη κατάσταση ή διαδικασία που θα πιστοποιούσε το µη εκδιδόµενο πιστοποιητικό. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν µε την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση τους. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού ή ισοδύναµης διαεπαγγελµατικής οργάνωσης. στ) Οι συνεταιρισµοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποχρεούνται να υποβάλλουν µε την προσφορά τους και βεβαίωση εποπτευούσης αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ζ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά εφ όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο ιαγωνισµό στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξη η ισχύ τους µε την προΰπόθεση ότι θα γίνεται ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε τον αριθµό της /ξης του διαγωνισµού στον οποίο κατατέθηκαν. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 8

9 6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω υπό στοιχεία (δ), (ε),(στ) έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν ν αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 7. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν και να καταθέσουν τα τµήµατα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους και να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου αυτών µε την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της σύµβασης σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση. 8. Εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι των φυσικών ή νοµικών προσώπων συνεταιρισµών, ενώσεων και κοινοπραξιών προµηθευτών επιπλέον των δικαιολογητικών που χρειάζεται να προσκοµίσουν όπως παραπάνω και ανάλογα µε την περίπτωση, απαιτείται να καταθέσουν και εξουσιοδοτική επιστολή ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό (Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου, συµβολαιογραφική πράξη) από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποί τους και µετέχουν στον διαγωνισµό για λογαριασµό τους. 9. Πιστοποιητικά συµµετοχής στο ιαγωνισµό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται µε ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτηµένα από την νοµοθεσία άτοµα. 10. Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνει ότι: (α) εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης. (β) εν έχουν αποκλειστεί από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς. (γ) εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. (δ) Ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το ηµόσιο Τοµέα. (ε) εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Τα αναφερόµενα είδη στο σύνολο τους είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 11. Προσφορά που υποβάλλεται από ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ, ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµµετέχοντες που αποτελούν τον συνεταιρισµό, την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το είδος της υπηρεσίας ή το µέρος που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης, του συνεταιρισµού ή Κοινοπραξίας ευθύνεται στο ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην ένωση, συνεταιρισµό ή Κοινοπραξία προµηθευτών η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. Η ένωση σύµπραξη, συνεταιρισµός προµηθευτών επίσης µπορεί να υποχρεωθεί να λάβει ορισµένη νοµική µορφή, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 12. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως (µε υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχονται το σύνολο των όρων, στη δήλωση θα αναφέρονται επιγραµµατικά τα σηµεία της προσφοράς τους στα οποία υπάρχει διαφοροποίηση. Αναλυτικά οι αποκλίσεις προσφεροµένων σε σχέση µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις και όρους της διακήρυξης θα συµπεριλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά. Εφ όσον δεν κατατεθεί η δήλωση θεωρείται ότι ο προσφέρων ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ τους όρους της διακήρυξης. 13. Οι εµπορικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ηµεδαπών εγκατεστηµένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων ή συνεταιρισµού ή ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών πρέπει να καταθέσουν ΕΠΙΠΛΕΟΝ: α) Πιστοποιητικό του αρµοδίου Επιµελητηρίου ότι είναι αναγνωρισµένοι Εµπορικοί εκπρόσωποι και κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις. β) ικαιολογητικά από τα οποία είναι εµφανές ότι είναι εµπορικοί αντιπρόσωποί τους κατά το χρονικό διάστηµα της διάρκειας του διαγωνισµού. 14. Η µη προσκόµιση µε την προσφορά όλων των παραπάνω δικαιολογητικών του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήµατος ή εάν κατά τον έλεγχο των προσκοµισθέντων διαπιστωθεί σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον διαγωνισµό. 15. Οι αρµόδιες Επιτροπές του ΥΕΝ µπορούν να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες να αποσαφηνίσουν τα ανωτέρω κατατεθέντα δικαιολογητικά και να ζητήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά των άρθρων 26,27 του Π 346/98. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 9

10 16. Στον διαγωνισµό δεν µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν εµπλακεί στην διαδικασία κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών των διαγωνισµών των υποέργων του έργου «e- Ναυτιλία» ή θα τους ανατεθεί το έργο του Συµβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης του «e- Ναυτιλία». ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : (α) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (πρωτότυπο αντίτυπο) και η εγγύηση συµµετοχής (πρωτότυπο αντίτυπο). Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "OIKONOMIKΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". (β) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (γ) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2. Oι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 3. Περιπτώσεις προσφορών (τεχνικές - οικονοµικές) που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης ή δεν πληρούν απαράβατους όρους ή είναι αόριστες ή δεν µπορεί να προσδιορισθεί η συγκριτική τιµή και είναι ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, θα απορρίπτονται µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση των Επιτροπών. Αντίθετα δεν απορρίπτονται οι προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 4. Προσφορά που δεν πληροί τους ουσιώδεις απαράβατους Όρους της διακήρυξης και δεν παρέχει την ανάλογη ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 5. Η υπέρβαση του αναφερόµενου στη παρούσα διακήρυξη χρόνου υλοποίησης του έργου ή υπό αίρεση αποδοχή του αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 6. Στην τεχνική προσφορά µε ποινή απόρριψης δεν θα γίνεται αναφορά σε οικονοµικά µεγέθη - στοιχεία τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονοµική προσφορά. Μαζί µε την τεχνική προσφορά οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ. Μαζί µε την οικονοµική προσφορά (επί ποινή απόρριψης) θα κατατεθεί ανάλυση αυτή σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα επιλέξιµων δαπανών του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσης. 7. Επισηµαίνεται ότι : α. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες. β. ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες. γ. ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από τις αρµόδιες Επιτροπές του διενέργειας του διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. δ. Oι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για το χρονικό διάστηµα έξι (06) µηνών. Ο χρόνος υπολογίζεται από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του παραπάνω αναφερόµενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον µειοδότη µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς. εσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνον εφόσον αυτός το αποδεχτεί και αν παρατάθηκε η C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 10

11 ισχύς της προσφοράς του µε έγγραφη ανακοίνωσή του, εάν αυτό είχε ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού ή την Υπηρεσία. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης ισχύος µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. ε. O προσφέρων στον οποίο ανατίθεται το έργο δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του, µέρος της ή ολόκληρη µέχρι την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που την αποσύρει υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 34 του Π 394/96. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της αρµόδιας Επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. ΑΡΘΡΟ 5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρµόδια Υπηρεσία ( ΠΚΕ β ). Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. ΑΡΘΡΟ 6 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι συµµετέχοντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της ανωτέρω ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή προµηθειών ΥΕΝ Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος (δικαιολογητικά) καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς κατά σειρά λήψης των προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο και καταγράφονται στο πρακτικό παρουσία των συµµετασχόντων το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται.. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µoνογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην ΠΚΕ β προκειµένου να αποσφραγισθεί σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 11

12 Οι ως άνω σφραγισµένοι φάκελοι οικονοµικών προσφορών µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (τεχνικά κλπ), µε απόφαση του Υπουργού στο παραπάνω αρµόδιο Όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα η οποία θα γνωστοποιηθεί σ' αυτούς που δικαιούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία µε σχετική ανακοίνωση, που θα αποσταλεί µε FAX και θα αναρτηθεί και σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Κατά την συνεδρίαση αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές όσων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν σύµφωνες µε την διακήρυξη και κατέθεσαν πλήρη δικαιολογητικά συµµετοχής. Κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ακολουθεί ανακοίνωση των τιµών που προσφέρθηκαν. β. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. γ. Οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προµήθεια ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες από την Επιτροπή. δ. Οι αρµόδιες Επιτροπές του διαγωνισµού δύνανται να προβούν σε έλεγχο των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 31 του Π 346/98 εφαρµόζοντας τα ακόλουθα: - Πριν απορρίψουν τις παραπάνω προσφορές, ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες κρίνουν σκόπιµες και εξακριβώνουν αυτή τη σύνθεση λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινήσεις. - Να λάβουν υπόψη επεξηγήσεις που αφορούν την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία του σχεδίου που προτείνει. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αυτών που συµµετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό, συνοδευόµενη στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτηµένα από την νοµοθεσία άτοµα. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραµµατίου θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%) και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Π 394/96 και το συνηµµένο υπόδειγµα. 2. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ΕΠΤΑ (07) ΜΗΝΕΣ από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού και επιστρέφεται στους προµηθευτές µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής τα οποία εάν δεν περιέχονται στην εγγυητική επιστολή κατά την υποβολή της µε την προσφορά, η προσφορά θα απορρίπτεται είναι: (α) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (β) ο αριθµός της διακήρυξης (γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (δ) η ηµεροµηνία έκδοσής της (ε) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των ως άνω αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων 3. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος προ ή το αργότερο κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% της συµβατικής αξίας του υπό προµήθεια είδους χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 12

13 4. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται µετά την λήξη της σύµβασης, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του ΥΕΝ και εφόσον κατατεθεί η ως παρακάτω προβλεπόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας. 5. Το ΥΕΝ επίσης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταθέσει χρηµατική εγγύηση καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα είναι σε ποσοστό 2% επί της Συµβατικής Αξίας. Ο χρόνος της εγγύησης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (03) µήνες. 6. Στην περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 7. Ο Ανάδοχος στον οποίο χορηγείται προκαταβολή µε την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους, καταθέτει ΙΣΟΠΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, που θα περιλαµβάνει και ΟΡΟ, ότι ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ επί του ποσού της προκαταβολής, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ των όρων της σύµβασης. 8. Οι εγγυήσεις συµµετοχής καλής εκτέλεσης προκαταβολής καλής λειτουργίας υποχρωτικά πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα του Παραρτήµατος IV. 9. Η παραπάνω εγγύηση επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του Φορέα από τον Ανάδοχο. 10.Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π 394/96 (Α 266) και τα συνηµµένα υποδείγµατα. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΙΜΕΣ 1. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ ανά είδος υπηρεσίας και συνολικά και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικά. 2. Οι Οικονοµικές Προσφορές, τιµοκατάλογοι και οποιαδήποτε τιµή που δεν δίνονται σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται στο σύνολό τους σαν απαράδεκτες. 3. Η αξία της σύµβασης υπόκειται στις κρατήσεις καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήµατος όπως αναλυτικά αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 4. Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: (α) Τιµή σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών µέχρι την συνολική υλοποίηση των υπηρεσιών. (β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής. Εφ όσον η προµήθεια δεν απαλλάσσεται Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Σηµ. 1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 5. Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες υπηρεσίες συγκροτούνται από περισσότερα του ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή των προσφερόµενων υπηρεσιών. 6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές και συγκεκριµένα µικρότερες του 80% του µέσου όρου των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού η αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού θα ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών και αυτοί υποχρεούνται να τα παρέχουν εγγράφως µε αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής προσφοράς τους. Εάν και µετά την αξιολόγηση από την αρµόδια Επιτροπή της παραπάνω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές η προσφορά θα απορρίπτεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 31 του Π 346/ Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κρατήσεις, έξοδα - επιβαρύνσεις µέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που περιγράφονται στα παραρτήµατα ΙΙΙ και IV. 8. Οι τιµές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ παραµένουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 13

14 10. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 11. Σε περίπτωση που η προσφερόµενη τιµή, υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50% η προσφορά θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση είτε της τεχνικής, είτε της οικονοµικής προσφοράς καµία διευκρίνηση ή τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Οι αρµόδιες Επιτροπές του ΥΕΝ έχουν το δικαίωµα αφού το κρίνουν αναγκαίο να ζητήσουν από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι προσφέροντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες, που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 2. Τα σχετικά δικαιολογητικά του διαγωνισµού µαζί µε το πρακτικό της Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισµού διαβιβάζονται στο ΥΕΝ/ ΠΚΕ β το οποίο φροντίζει και εισηγείται για την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, έγκαιρα και µέσα στις προθεσµίες του διαγωνισµού. Αυτός που έχει την οικονοµική εξουσία ή δικαιοδοσία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης κρίνει και θα αποφασίσει για την έγκριση και την κατακύρωση του έργου. Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να περιµένουν την παραπάνω απόφαση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προσφοράς τους. Μετά από αυτή µπορούν να ζητήσουν εγγράφως να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την επιστροφή της εγγυοδοσίας, που κατατέθηκε χωρίς άλλη απαίτησή τους έναντι της πιο πάνω Υπηρεσίας, που προκήρυξε τον διαγωνισµό. 3. Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε συµµετέχοντα. 4. Το ΥΕΝ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. α) για ολόκληρη την ποσότητα που αναφέρεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). β) για µεγαλύτερη ποσότητα της διακήρυξης και µέχρι ποσοστό 30%. γ) για µικρότερη ποσότητα της διακήρυξης και µέχρι ποσοστό 50% 5. Επίσης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. στ του Π.. 394/96 (Α 266) χωρίς από την απόφασή της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του ηµοσίου υπό των διαγωνιζοµένων. 6. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται µε έγγραφο προς τον ανάδοχο από την ΠΚΕ του ΥΕΝ. 7. Η κατακυρωτική απόφαση κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, που προηγήθηκε αυτής και αποτελεί τη βάση της σχετικής σύµβασης. 8. Από της κοινοποιήσεως της κατακυρωτικής απόφασης θεωρείται ότι η σύµβαση καταρτίσθηκε και ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση το έργο. ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Η σύµβαση που θα υπογραφεί µπορεί να έχει την µορφή ιδιαίτερου και αυτοτελούς εγγράφου ή µπορεί να αποτελείται από ένα βασικό έγγραφο µε αποσπάσµατα µερών των Γενικών και Εδικών Όρων, τεχνικών προδιαγραφών, πίνακα των υπηρεσιών και κάθε άλλου συναφούς µε το έργο στοιχείου. 2. Η σύµβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο στηρίζεται ( ιακήρυξη, όροι συµφωνιών, προσφορές κλπ.) εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 14

15 ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης του έργου είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 2. Στην περίπτωση, που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει µέσα στην ηµεροµηνία που του ορίστηκε την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ' αυτή ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου Οργάνου και µε απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής µερικά ή ολικά υπέρ του ηµοσίου. β. Ανάθεση του έργου είτε στον επόµενο προσφέροντα, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης στο διαγωνισµό, είτε µε επαναληπτικό διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και µε καταλογισµό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιµής. γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του προσφέροντα από τις συµβάσεις και του ηµοσίου Τοµέα. 3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας, για κάθε θετική ζηµιά της, που προήλθε άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση του αναδόχου να πραγµατοποιήσει έγκαιρα το έργο που του κατακυρώθηκε. 4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει υπογράψει την σύµβαση και του έχει ή µη καταβληθεί κάποια προκαταβολή, εφόσον υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναµία εκτέλεσης της σύµβασης ή η Υπηρεσία διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συµφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται µέσα στις συµβατικές προθεσµίες ή αυτά απορρίπτονται από την Υπηρεσία ως µη ανταποκρινόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή. β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης υπέρ του ηµοσίου. γ. Ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο προσφέροντα στον διαγωνισµό, είτε µε επαναληπτικό διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τον καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιµής. δ. Εφαρµογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης. ε. Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που του χορηγήθηκε. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον µειοδότη µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. στ. Προσωρινό ή διαρκή αποκλεισµό του αναδόχου από τις συµβάσεις του ηµοσίου Τοµέα. ΑΡΘΡΟ 13 ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Ο χρόνος υλοποίησης της σύµβασης είναι δέκα οκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης όπως αυτό περιγράφεται στα επισυναπτόµενα Παραρτήµατα. 2. Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί να παρατείνεται µετά από απόφαση του Φορέα το ανώτερο µέχρι του 1/4 αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων. (Άρθρο 26 και 32 του Π. 394/96). 3. Επισηµαίνεται ότι µετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου. 4. Τόπος παράδοσης ορίζεται ο Πειραιάς (Υπηρεσίες ΥΕΝ). C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 15

16 5. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από τις αρµόδιες Επιτροπές του ΥΕΝ (Παρακολούθησης και Παραλαβών) µε την διαδικασία των άρθρων 27 και 28 του Π 394/96. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΛΗΡΩΜH 1. Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος του Π Ε ΥΕΝ ΣΑΕ 089/3 Έργο2003ΣΕΟ και έργο 2003ΣΕ Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής: α) το 100% της αξίας µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου. β) Προκαταβολή µέχρι το 30% της συµβατικής αξίας µετά την υπογραφή της σύµβασης µε κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής αορίστου χρόνου ισχύος που θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π. 394/96.Επισηµαίνεται ότι η προκαταβολή είναι έντοκη και το ύψος του επιτοκίου είναι σε ποσοστό ίσο µε το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες {Ν. 2362/95 (Α 247) και Υ.Α. 2/51557/0026/ Υπ. Οικονοµικών (Β 1209). Οι διαµορφούµενοι τόκοι θα παρακρατούνται κατά την αποπληρωµή του αναδόχου από την Υπηρεσία. Το υπόλοιπο µαζί µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου. 2. Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από του παραπάνω τρόπους πληρωµής, κατά την αξιολόγηση των προσφορών λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής. 3. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εντός (02) µηνών από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου µε την πρϋπόθεση ότι αυτό θα έχει εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών του αναδόχου. 4. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.. 394/96. AΡΘΡΟ 15 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Επιτρέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σ' αυτόν και της νοµιµότητας διενέργειάς του, µέχρι και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού συλλογικό όργανο εγγράφως ως εξής: (α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισµό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. (β) Κατά της συµµετοχής προσφέροντα σ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας, ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προσφέροντα σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. (γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε απόφαση του Υπουργού, η προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών, µπορεί να παραταθεί. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 16

17 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 3. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να ζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία για να αρθεί πιθανολογούµενη παράβαση ή να αποτραπεί περαιτέρω ζηµία στα συµφέροντά τους, σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2522/97 (Α 178). 3. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. ΑΡΘΡΟ 16 ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η µέλλουσα να υπογραφεί Σύµβαση, θα διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 2. Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση, που θα προκύψει µεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα αφορά την εκτέλεση της µελλούσης να υπογραφεί Σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια τακτικά δικαστήρια Αθηνών µε εφαρµογή του Ελληνικού ικαίου. 3. ύναται επίσης, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει από την µέλλουσα να υπογραφεί Σύµβαση, να επιλυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας άρθρο 867 και επόµενα. 4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. 5. Ο Ανάδοχος της σύµβασης δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση του έργου ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη έγκριση του ΥΕΝ. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι του ΥΕΝ για την καταβολή του συµβατικού τιµήµατος µε βάση τους όρους της σύµβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Το ΥΕΝ δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση µόνον στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της σύµβασης που έχει ήδη εκτελεστεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 6. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µετά την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφ όσον διαπιστώσουν οποιανδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΥΕΝ. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Κανένας από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ΥΕΝ. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 17

18 Ανήκει στην αριθ. 13 /2005 ΥΕΝ/ ΠΚΕ β διακήρυξη Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙΙ - Τεχνική Περιγραφή - Ειδικοί όροι - Πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών - Πίνακας Επιλέξιµων δαπανών C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 18

19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 19

20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος το οποίο µέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, θα επιτρέψει τη βέλτιστη µηχανογραφική παρακολούθηση Πλοίων και Ναυτικών, µε τους εξής στόχους: Ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών. Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και της ναυτιλιακής κοινότητας. Πληρέστερη πληροφόρηση και άντληση διοικητικών και στατιστικών στοιχείων απαραίτητων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Υ.Ε.Ν. Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί να συµβάλει στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των παρακάτω βασικών αξόνων: Άξονας Α : Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας Σχετικά µε το ζήτηµα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, το Σύστηµα ιαχείρισης Βάσης Πλοίων και Ναυτικών θα αποτελέσει τη βασική πηγή δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε πλοία και ναυτικούς, η οποία µέσω της διασύνδεσής της και µε άλλα εξειδικευµένα πληροφοριακά συστήµατα και συστήµατα ασφαλείας αρµοδίων ιευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. θα χρησιµοποιηθεί για τα εξής : 1. Μείωση του χρόνου αναγνώρισης, ελέγχου και εξακρίβωσης των στοιχείων των πλοίων. 2. Άµεση παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και την σύνθεση των πληρωµάτων τους σε περιπτώσεις ναυτικών ατυχηµάτων, ώστε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισµού Έρευνας ιάσωσης (ΕΚΣΕ ) να µπορεί να δράσει ανάλογα. 3. Παροχή πληροφόρησης σχετικά µε τα πλοία προς τις αρµόδιες για τον ελλιµενισµό αυτών υπηρεσίες του Y.E.N., ώστε να επιτυγχάνεται ο ασφαλής ελλιµενισµός τους. 4. Παρακολούθηση στοιχείων ελληνικών και ξένων πλοίων και ναυτικών που έχουν διαπράξει κάποιο αδίκηµα ή αξιόποινη πράξη στο παρελθόν (π.χ. λαθροµετανάστευση, ρύπανσης της θάλασσας, ατυχήµατα κ.λ.π) και διάθεση των πληροφοριών αυτών προς τις αρµόδιες για την αστυνόµευση των ελληνικών χωρικών υδάτων Λιµενικές Αρχές και λοιπές σχετικές Υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. 5. Παρακολούθηση των εκκρεµοτήτων των πλοίων σε σχέση µε ζητήµατα ασφάλειας αλλά και άλλα ζητήµατα (π.χ. οικονοµικές οφειλές) ώστε οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. να µπορούν να δρουν αναλόγως. C:\Documents and Settings\Agelis\Desktop\bpn13-05.doc 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 9.948.808,00 # ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Τιμή

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 9.948.808,00 # ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 15 / 3 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 05 /2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 05 /2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Διακήρυξης: 01/2011 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Διακήρυξης: 01/2011 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Διακήρυξης: 01/2011 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 7215.2.12/01/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα