ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς Γεώργιος Τηλέφωνο : Fax : ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την «παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας,Ιατρού Εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου» του ήµου Καρπενησίου. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών την από µελέτη της υπηρεσίας του δήµου την αριθ. 173/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση των συντασσόµενων τευχών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών Άρθρο 1: Εργασία Αντικείµενο του Έργου Ο διαγωνισµός αφορά την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας του ήµου Καρπενησίου σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 και του Π 28/80,καθώς και της γραπτής εκτίµησης

2 επαγγελµατικού κινδύνου όπως καθορίζεται στο Ν.3850/2010 παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.933,48. Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική µελέτη την από που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, και θα διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο ήµο (οδός Ύδρας 6) έως την Τετάρτη 12/06/2013 και ώρα 10:30. Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος ιενέργειας του διαγωνισµού Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την Επιτροπή ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού σε συνεδρίασή της την ηµέρα και ώρα της λήξης κατάθεσης των προσφορών, που είναι η 12/06/2013 και ώρα 10:30. Την ίδια ηµέρα θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και θα αποφανθεί η Επιτροπή για το ποιοί από τους συµµετέχοντες θα γίνουν δεκτοί για την επόµενη φάση, το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Η Επιτροπή αυτή σε άλλη συνεδρίασή της θα ανοίξει και τις οικονοµικές προσφορές και θα αποφανθεί σχετικά µε την επιλογή αναδόχου, αφού πρώτα ειδοποιήσει εγγράφως τους συµµετέχοντες για την ηµέρα και ώρα ώστε να παραβρίσκονται εφόσον το επιθυµούν. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί εκ νέου χωρίς δεύτερη ανακοίνωση στον τύπο την την ίδια ηµέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο. Άρθρο 4: ικαίωµα συµµετοχής ικαιολογητικά συµµετοχής Στο διαγωνισµό δικαίωµα συµµετοχής έχουν αναγνωρισµένοι πάροχοι Εταιρείες ή ιδιώτες των συγκεκριµένων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας. Οι οικονοµικές προσφορές θα κατατίθενται σε χωριστούς φακέλους από τα δικαιολογητικά συµµετοχής, κλειστούς, µε τις ενδείξεις : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ»

3 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ». Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στο διαγωνισµό µόνο για την µία υπηρεσία (Ιατρού ή Τεχνικού ή Εκπόνηση Μελέτης Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου) ή και για τις τρεις. Οι ενδιαφερόµενοι για να έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στο διαγωνισµό µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να προσκοµίσουν: Α). Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό ή εµπορικό επιµελητήριο. Β). Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ή για το µέρος της παροχής υπηρεσίας που ο κάθε ενδιαφερόµενος καταθέτει προσφορά. Γ). Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. ). Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζοµένων τους και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Ε). Πιστοποιητικό από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλο παρόµοιο γεγονός και επίσης ότι δεν βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε άλλη παρόµοια διαδικασία. ΣΤ). Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δεν έχουν φορολογικές εκκρεµότητες και καµία οφειλή προς το δηµόσιο. Ζ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών αλλά και όλων των τευχών του συγκεκριµένου διαγωνισµού και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει είναι ακριβή. Η). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόµενου στην οποία θα δηλώνει ότι:

4 α) Η επιχείρηση του δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. β) εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµό. γ) εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. ε) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. στ) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. Σας επισηµαίνουµε ότι από τα παραπάνω δικαιολογητικά η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό και οι Υπεύθυνες ηλώσεις, εάν δεν υποβληθούν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θα καθιστούν τη συνολική συµµετοχή ως ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ και η συγκεκριµένη συµµετοχή θα απορρίπτεται. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά µπορούν να προσκοµιστούν σε µεταγενέστερο χρόνο, όµως πριν το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι τα ηµοτικά Καταστήµατα του ήµου και οι χώροι των αποθηκών του και του όρχου του. Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι για ένα έτος από την υπογραφή των συµβάσεων. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη από σχετική µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 6: Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο ήµος. Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωµής Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: Σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται

5 από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. Άρθρο 8 : Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από την /νση ιοικητικού - Οικονοµικού Τηλέφωνο FAX Άρθρο 9: ηµοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ήµου, στο website του ήµου Καρπενησίου καθώς και στο Επιµελητήριο Ευρυτανίας. Επίσης θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα «Ευρυτανικός Παλµός» πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρθρο 10: ιατάξεις Η ανάθεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: του άρθρου 103 του N. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε το άρθρο 72 του Ν.3852/10 του 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του Π 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" του Π.. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ), εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85"

6 του Π.. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/96) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" του Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κλπ (τροποποίηση Π.. 17/96)" Ν. 3144/ 2003 (ΦΕΚ 111/Α/ ) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». την Υ.Α /2003 (ΦΕΚ 1624/Β`/ ) Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ την Υ.Α. ΙΠΑ /οικ/889/ Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ) την Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλ / : «Εγκύκλιος εφαρµογής Π 17/1996 "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» την Υ.Α /3293/1988 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ηµοσίου, των N.Π... και των O.T.A." O ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήµαρχος