ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά σεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή εργασίας, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για τον οδηγό του αυτοκινήτου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Θεσσαλίας, για το έτος Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δη μοσίων Έργων Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη μοσίων έργων και των εποπτευομένων νομικών προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμ βάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / 4653/ απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Β 938/ ), περί καθορισμού του ανωτάτου αριθμού προσωπικού της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» 5 Αλλαγή επωνυμίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δρα ματικής Τέχνης Παροχή στην τράπεζα «KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK», με έδρα στη Ρω σία, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστή ματος της στην Ελλάδα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσε ων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 λες διατάξεις» (Α 42), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 (Α 162). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Δικαίωμα και δικαιολογητικά συμμετοχής των δικηγό ρων στα συμπράττοντα σχήματα του εδ. γ της παρ. 3 της περιπτ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3316/2005, δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, διαθέτουν και τα ακόλουθα φυσικά ή νο μικά πρόσωπα: (α) δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας, διορισμένοι παρ Αρείω Πάγω ή με τουλάχιστον δωδεκαετή επαγγελμα τική εμπειρία, (β) δικηγορικές εταιρείες υπό την έννοια των διατάξε ων του π.δ. 81/2005 (Α 120), εγγεγραμμένες σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας, των οποίων τουλάχιστον ένας (1) εταίρος είναι Δικηγόρος, που διαθέτει μία από τις προαναφερθείσες ιδιότητες του ανωτέρω στοιχείου (α), (γ) δικηγόροι φυσικά πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε κρά τος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ με έναν από τους αναφε ρόμενους στο π.δ. 258/1987 επαγγελματικούς τίτλους, οι οποίοι διαθέτουν ιδιότητες αντίστοιχες με τις προαναφερ θείσες ιδιότητες της ανωτέρω περιπτώσεως (α) και (δ) ενώσεις προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπι κότητα, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μίας χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στο πλαίσιο της οποίας οι δικηγόροι κατά τα ανωτέρω ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες συλλογικά και με κοινή επωνυμία, των οποίων ένα (1) τουλάχιστον μέλος είναι δικηγόρος, ο οποίος διαθέτει μία από τις προαναφερθείσες ιδιότητες της ανωτέρω περιπτώσεως (α) ή αντίστοιχες με αυτές.

2 9348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 14 του ν. 3316/2005, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ως άνω δικηγόρων (φυσικών ή νομικών προσώπων) ως μελών των συμπράξεων των υποψηφίων αναδόχων, έχουν ως ακολούθως: (α) Οι διαγωνιζόμενοι της ως άνω παρ. 1 (α) προσκο μίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο της ημεδαπής, από όπου προκύπτει ότι είναι δικηγόροι διορισμένοι παρ Αρείω Πάγω ή δικηγόροι με τουλάχι στον δωδεκαετή επαγγελματική εμπειρία. (β) Οι διαγωνιζόμενοι της ως άνω παρ. 1 (β) προσκομί ζουν πιστοποιητικό εγγραφής της δικηγορικής εταιρείας σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής, καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής τουλάχιστον ενός (1) εκ των εταίρων της στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από όπου προκύπτει ότι αυτός διαθέτει μία εκ των ιδιοτήτων της παρ (i). (γ) Οι διαγωνιζόμενοι των περιπτώσεων (γ) και (δ) της ως άνω παραγράφου 1 προσκομίζουν πιστοποιητικά εγ γραφής στις επαγγελματικές οργανώσεις του κράτους εγκατάστασης τους, αντίστοιχα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρούσης παραγράφου, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των περι πτώσεων (γ) και (δ) της παραγράφου 1, αντιστοίχως. Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό μενοι πρέπει η εγγραφή τους σε μητρώα, καταλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λπ. να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Άρθρο 2 Αριθμός συμπραττόντων ανά υποψήφιο ανάδοχο σχή μα Ποσοστό συμμετοχής στη σύμπραξη. 1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005, ο μέγιστος αριθμός συ μπραττόντων ανά υποψήφιο ανάδοχο σχήμα είναι τρεις (3) μελετητές της απαιτούμενης σύμφωνα με την προ κήρυξη κατηγορίας και τάξης πτυχίου και τρεις (3) δι κηγόροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τη σύμπραξη προσκομίζουν κατά την υποβολή της προ σφοράς τους βεβαίωση του κοινού εκπροσώπου της σύμπραξης, στην οποία δηλώνεται το ποσοστό συμμε τοχής του κάθε συμπράττοντος σ αυτήν. Άρθρο 3 Έλεγχος καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής των δικηγόρων ως μελών των συμπράξεων υποψηφίων ανα δόχων κτηματογράφησης. 1. Για τον έλεγχο καταλληλότητας των δικηγόρων, ως μελών των συμπράξεων υποψηφίων αναδόχων κτημα τογράφησης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των ακόλουθων λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3316/2005: (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμ βουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρά γραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμ βουλίου. (γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη ριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (ε) Έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμ φωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. (στ) Τελεί υπό εκκαθάριση. (ζ) Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελ ματικό παράπτωμα, ιδίως έχει επιβληθεί με τελεσίδικη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Δικη γορικού Συλλόγου ή επαγγελματικής οργάνωσης ποινή προσωρινής παύσης πλέον του ενός (1) μηνός. (η) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφά λισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατά ξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής. (θ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκα τεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. (ι) Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 2. Στις περιπτώσεις (α) έως και (ε), (ζ) και (ι) της προ ηγούμενης παραγράφου, αποκλεισμός του διαγωνιζόμε νου νομικού προσώπου που συμμετέχει στη σύμπραξη, καθώς και της ίδιας της σύμπραξης, επέρχεται εφόσον στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της διοίκησης του. 3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 (β) του παρό ντος άρθρου, αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου που συμμετέχει στη σύμπραξη, καθώς και της ίδιας της σύμπραξης, επέρχεται εφόσον αποδειχθεί με δικαστική απόφαση, που έχει ισχύ δεδικασμένου, η συνδρομή ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρ θρο 3 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει, στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού μετόχου, μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή παρένθετου προσώπου των προαναφερθέντων φυσικών ή νομικών προσώπων ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο εξαρτάται οικονομικά μέσω χρηματοδότησης, εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρη ματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ή ασκεί επιρροή στη λήψη των αποφάσεων από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του νομικού αυτού προσώπου, όπως οι ιδιότητες αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 4. Για τον έλεγχο της επαγγελματικής ικανότητας των δικηγόρων, που συμμετέχουν σε υποψήφια ανάδοχα σχήματα κτηματογράφησης για την εκπόνηση μελέτης κτηματογράφησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του ν. 3316/2005 στοιχεία,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9349 ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή μπο ρεί να ζητεί ιδίως να διαθέτει το διαγωνιζόμενο σχήμα ελάχιστο βασικό στελεχιακό δυναμικό της ομάδας με λέτης για την εκτέλεση της κάθε σύμβασης μελέτης κτηματογράφησης, το οποίο θα απαρτίζεται από δικη γόρους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν δικηγορία είτε ατομικά, είτε ως εταίροι δικηγορικής εταιρείας (ή, για τους παρέχοντας υπηρεσίες στην αλλοδαπή, ως μέλη ένωσης προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικό τητα, υπό την έννοια των διατάξεων του π.δ. 258/1987), με γνωστικό αντικείμενο ελληνικού αστικού δικαίου, οι οποίοι θα διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελάχιστη επαγγελ ματική εμπειρία. Οι ως άνω δικηγόροι προσκομίζουν τίτλους σπουδών, καθώς και βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται τα επαγγελματικά τους προσόντα. Άρθρο 4 Ευθύνη συμπραττόντων Εγγυήσεις 1. Κατά παρέκκλιση της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005, τα μέλη της αναδόχου συ μπράξεως, στην οποία μετέχουν και δικηγόροι, ευθύνο νται έναντι της εργοδότριας εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για κάθε ζημία της από την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στη σύμπραξη. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας κάποιου ή κάποιων μελών της σύμπραξης, για το αναλογούν στο μέλος αυτό (ή στα μέλη αυτά) της σύμπραξης ποσό της ζημίας της εργοδότριας, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι της και τα λοιπά μέλη της σύμπραξης. 2. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη της αναδόχου σύ μπραξης, στην οποία μετέχουν και δικηγόροι, καταθέ σουν ισάριθμες προς αυτά εγγυητικές επιστολές ή άλ λου είδους εγγύηση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/2005, ύψους ανάλογου προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στη σύμπραξη, το ποσό που καταπίπτει με απόφαση της Κτηματολόγιο Α.Ε. επιμερίζεται αναλογικά στην εγγυητική επιστολή/ εγγύηση εκάστου μέλους της σύμπραξης κατά τον λόγο συμμετοχής του σ αυτήν. Άρθρο 5 Κατώτατο όριο αμοιβών και ανώτατο όριο παραδεκτού οικονομικών προσφορών 1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ α/οικ/1161/2005 (Β 1064) «περί καθορισμού κατώτατου ορίου αμοιβών και ανώτατου ορίου παραδεκτού οικονο μικής προσφοράς» δεν εφαρμόζονται στις μελέτες κτη ματογράφησης που θα προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας. 2. Στις μελέτες, με τις οποίες υλοποιείται φάση (τμή μα) της διαδικασίας κτηματογράφησης και συγχρημα τοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, η προεκτιμώμενη αμοιβή, όπως αυτή προκύπτει από τον εκάστοτε ισχύο ντα Κανονισμό Προεκτιμώμενών Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της Κτηματολόγιο Α.Ε., αποτελεί το ανώτα το όριο, πέραν του οποίου οι οικονομικές προσφορές για τη μελέτη αυτή δεν γίνονται δεκτές. Ως κατώτατο όριο παραδεκτού των οικονομικών προσφορών στις περιπτώσεις των εν λόγω μελετών, ισχύει, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ α/οικ/1161/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1064/2005), το 80% της προεκτιμώμενης στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της Κτηματολόγιο Α.Ε. αμοιβής. Άρθρο 6 Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στο πλαί σιο διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου μελέτης κτηματογράφησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στα διαγωνιζόμενα σχήματα συμμετέχουν δικηγόροι, δεν λαμβάνει υπ όψιν τον αναλογούντα φόρο προστι θέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Άρθρο 7 Τελική αμοιβή Αναδόχου Καταβολή αμοιβής 1. Η τελική αμοιβή του αναδόχου μελέτης κτηματο γράφησης προκύπτει έπειτα από επιμέτρηση των εκτε λεσθεισών μονάδων του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτό ορίζεται στην αντίστοιχη προκήρυξη, και τον πολ λαπλασιασμό αυτών με τη συμφωνημένη τιμή μονάδας του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. 2. Στις μελέτες, με τις οποίες υλοποιείται είτε το σύνο λο είτε φάσεις (τμήματα) της διαδικασίας κτηματογρά φησης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 α) του άρθρου 30 του ν. 3316/2005. Άρθρο 8 Ορισμός μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005, ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνι σμού των μελετών κτηματογράφησης, στα υποψήφια ανάδοχα σχήματα των οποίων μετέχουν και δικηγόροι, είναι δικηγόρος διορισμένος παρ Αρείω Πάγω με εικο σαετή τουλάχιστον δικηγορία, τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύει ο Πρόεδρος της Ολομέ λειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο με τις προαναφερθείσες ιδιότητες. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε. καθο ρίζεται η κατ αποκοπήν αμοιβή του μέλους αυτού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Άρθρο 9 Λοιπά θέματα 1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, δεν απαιτείται να ορίζεται στην προκήρυξη ο κωδικός αριθμός της πίστωσης, από την οποία θα χρηματοδο τηθεί η εκπόνηση των προς ανάθεση μελετών κτημα τογράφησης του ν. 2308/ Εφόσον η διαδικασία κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 υλοποιείται με την ανάθεση διαδοχικών συμβάσεων, στο πλαίσιο ξεχωριστών μεταξύ τους δι αγωνισμών, με κάθε μία εκ των οποίων (συμβάσεων) υλοποιείται συγκεκριμένη φάση (τμήμα) της όλης δια δικασίας κτηματογράφησης, η φάση αυτή καθορίζεται στον φάκελο του έργου. 3. Ο φάκελος του έργου, υπό την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, περι λαμβάνει κατ ελάχιστον: α) τα τεύχη του Διαγωνισμού,

4 9350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ήτοι τα τεύχη Προκήρυξης, Συγγραφής Υποχρεώσεων και Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, β) τον εκάστοτε ισχύοντα Κα νονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Κτηματολόγιο Α.Ε. και γ) την απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών κτηματογράφησης. 4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 3316/2005, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την εμπρόθεσμη υποβολή πλή ρων των στοιχείων της παραγρ. 1 του ως άνω άρθρου, εφόσον απαιτούνται. Άρθρο 10 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα 12 Μαρτίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ (2) Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για τον οδηγό του αυτοκι νήτου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα λίας, για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι κά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 4. Την υπ αριθμ. 2/14708/0022/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5. Το αριθ. 1572/ έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνημμένων σ αυτό, πίνακα προ γραμματισμού και της σχετικής βεβαίωσης της Υ.Δ.Ε. στο Νομό Λάρισας. 6. Την ανάγκη απασχόλησης του οδηγού (μόνιμου υπαλλήλου) του αυτοκινήτου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας πέραν του κανονικού ωρα ρίου, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε ρών Δευτέρα έως Παρασκευή και από την 16η μέχρι την 22η ώρα, λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης, για το σκοπό αυτό, στον ΚΑΕ 0511, φορέας /061 του προϋπολο γισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2007, η οποία ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες διακόσια (8.200) ευρώ, σε βάρος της οποίας προκαλείται δαπάνη, ίση με τρεις χιλιάδες οκτακόσια (3.800) ευρώ περίπου. 8. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527/ Α / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1284/ ) όμοια, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή, με αμοιβή, εργασία, πέραν της υποχρεωτικής, για τον οδηγό (μόνιμο υπάλληλο) του αυτοκινήτου του Γενικού Γραμματέα της Περιοέρειας Θεσσαλίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα και συνολικά μέχρι εξακόσιες εξήντα (660) ώρες, για το έτος 2007, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ Αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ (3) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργεί ου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κωδικοποιητικού διατάγματος π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα. 2. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 23), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α 162) «Τροποποι ήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής, όπως αυτά ορίζονταν στη νομοθεσία των δημοσίων έργων ασκού νται ως ακολούθως: 1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο σίων Έργων ασκεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στις διαδικασίες των διαγωνισμών με παραχώρηση της εκμετάλλευσης δημοσίου έργου και στην εκτέλεση των έργων αυτών. 2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο σίων Έργων και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί, έχουν αρμο διότητα στα έργα των υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, για τα εξής θέματα:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9351 α) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων που υποβάλλονται στο τελευταίο στάδιο των διαγωνισμών και την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας, την ανάκληση της διακήρυξης και την ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης των έργων με προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Κοινο τικής Οδηγίας στις συμβάσεις δημοσίων έργων. β) Την έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου και την έγκριση εκτέλεσης εργασιών με αυτεπιστασία, ανεξαρ τήτως ποσού. 2. Οι Γενικοί Γραμματείς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της Γε νικής Γραμματείας Δημοσίων έργων έχουν τις αρμοδι ότητες της Προϊσταμένης Αρχής, για έργα των υπηρε σιών που υπάγονται στην ευθύνη τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού του έργου, επιφυ λασσομένης της περιπτώσεως της παρ. 2 α. β) Την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας, την ανάκληση της διακήρυξης και την ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης των έργων με προϋπολογιζόμενη δαπάνη κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Κοι νοτικής Οδηγίας για τις συμβάσεις δημοσίων έργων. γ) Την έγκριση τροποποίησης μελέτης, παράτασης προθεσμιών και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασι ών. δ) Την έγκριση αποζημιώσεων λόγω βλάβης των έρ γων κατά το άρθρο 45 του π.δ. 609/1985, τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής των έργων και άλλων επιτροπών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και την έγκριση των πρωτοκόλλων και πρακτικών που υποβάλλουν οι επιτροπές. ε) Την έγκριση της σύστασης κατασκευαστικής κοι νοπραξίας και υπεργολαβίας. στ) Την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών. ζ) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης όταν αφορά αα) Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών χωρίς Συμπλη ρωματική Σύμβαση, ββ) λειτουργικές δαπάνες των υπη ρεσιών, γγ) δαπάνες που οφείλονται σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, δδ) δαπάνες επιτάξεων και απαλλο τριώσεων και εε) υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων. 3. Οι Γενικοί Διευθυντές έχουν τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις, και για έργα των υπηρεσιών που υπάγονται στην ευθύνη τους: α) Απόφαση επί των ενστάσεων του αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου. β) Σύσταση των επιτροπών διεξαγωγής των διαγω νισμών. γ) Έγκριση μελέτης στα πλαίσια της σύμβασης εκτέ λεσης έργου. δ) Απόφαση περί ματαίωσης της διάλυσης εργολα βικής σύμβασης. 5. Οι Διευθυντές των υπηρεσιών έχουν όλες τις λοιπές αρμοδιότητες της Προϊσταμένης αρχής, για τα έργα που εκτελούν οι υπηρεσίες των οποίων προΐστανται. Άρθρο 2 Έναρξη εφαρμογής Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στις νέες, αλλά και στις ήδη εκκρεμείς, διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθ. Δ17γ/07/45/ΦΝ (4) Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Υπουρ γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έρ γων και των εποπτευομένων νομικών προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελε τών και συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση συβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 42). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κωδικοποιητικού διατάγματος π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά σεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005, οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται α) από τις υπη ρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (περιλαμβανομένης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων) και β) από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Άρθρο 2 Αρμόδια Όργανα Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων και την παροχή γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του, για τις συμβάσεις που ανατί θενται και εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων του άρθρου 1 της παρούσας, είναι ο Υπουργός, οι Υφυπουργοί και οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργεί ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, οι Γενικοί Διευθυντές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα Διοικητικά Συμβούλια των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, οι Διευθυντές των υπηρεσιών, οι Προϊστάμενοι των Τμη μάτων και το Τεχνικό Συμβούλιο Τμήμα Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα. Άρθρο 3 Προϊσταμένη Αρχή Τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής ασκούνται

6 9352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από τα κατωτέρω όργανα, κατά κατηγορίες πράξεων, διατηρούμενης εν πάση περιπτώσει της δυνατότητας του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να ασκεί συντρεχόντως τις αρμοδιότητες αυτές: 1. Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι Υφυπουργοί ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής, όταν πρόκειται για συμβάσεις που αναθέτουν και εκτελούν διοικητικές υπηρεσίες υπαγόμενες στην αρμοδιότητα τους, κατά την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση μεταβίβασης αρμοδι οτήτων στους Υφυπουργούς και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Απόφαση επί των ενστάσεων του τελευταίου σταδί ου του διαγωνισμού και έγκριση της κατακύρωσης συμ βάσεων ή έκδοση απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού ή ανάκλησης της Προκήρυξης κατά τις διατάξεις των παρ. 12 του άρθρου 6, 10 του άρθρου 7, 2 του άρθρου 8 και 7 του άρθρου 9 του ν. 3316/2005, όταν οι συμβάσεις έχουν προεκτιμώμενη αμοιβή άνω των ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ. β) Έγκριση τήρησης της διαδικασίας με διαπραγ μάτευση κατά το άρθρο 10 παρ. 2 περ. β και γ του ν. 3316/2005, ανεξαρτήτως προεκτιμώμενης αμοιβής. 2. Οι καθ ύλην αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής στις ακόλουθες πε ριπτώσεις: α) Έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων του τελευ ταίου σταδίου του διαγωνισμού και έγκριση της κατα κύρωσης συμβάσεων ή έκδοση απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού ή ανάκλησης της Προκήρυξης κατά τις διατάξεις των παρ. 12 του άρθρου 6, 10 του άρθρου 7, 2 του άρθρου 8 και 7 του άρθρου 9 του ν. 3316/2005, όταν οι συμβάσεις έχουν προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι και ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ. β) Έκδοση απόφασης περί ορισμού των Επιτροπών Διαγωνισμού των συμβάσεων. γ) Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των συμβάσεων. δ) Έγκριση μελετών, για τις οποίες απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Σ.Δ.Ε.). 3. Οι καθ ύλην αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές του Υπουρ γείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ασκούν τα καθήκοντα της Προϊσταμέ νης Αρχής προκειμένου περί: α) Έκδοσης απόφασης επί των ενστάσεων που υπο βάλλονται στους διαγωνισμούς, πλην όσων εκδικάζονται από τα όργανα των παραγράφων 1 και 2. β) Εγκρίσεως των μελετών, όταν δεν απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε., πλην της περιπτώσεως του εδ. β της παρ. 4. γ) Έγκρισης των Συγκριτικών Πινάκων και σύναψης των Συμπληρωματικών Συμβάσεων, μετά την έγκριση της σχετικής πίστωσης από το κατά νόμον αρμόδιο όργανο. 4. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών σε επίπε δο διεύθυνσης ή ανάλογο, ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Έγκριση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, όταν η παράταση αυτή δεν επιφέρει, άμεσα ή έμμεσα, παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης. β) Έγκριση υποστηρικτικών ή ειδικών επί μέρους με λετών, που δεν απαιτούν γνώμη του Σ.Δ.Ε. και βρίσκο νται εντός του συμβατικού (τεχνικού και οικονομικού) αντικειμένου της σύμβασης και του γενικού σχεδιασμού του έργου. γ) Κάθε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω ρητώς αναφερόμενες. 6. Στις συμβάσεις με αναθέτουσα αρχή εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο, καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής ασκεί σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 4 Διευθύνουσα Υπηρεσία «Διευθύνουσα Υπηρεσία» (Δ.Υ.) είναι η αρμόδια καθ ύλην τεχνική υπηρεσία, σε επίπεδο Τμήματος ή ανάλογο. Οι αποφάσεις σε επίπεδο Δ.Υ. λαμβάνονται από τον προϊστάμενο της, με εισήγηση και μέριμνα του επιβλέ ποντα, όπου απαιτείται. Άρθρο 5 Τεχνικό Συμβούλιο 1. Τεχνικό Συμβούλιο για τις συμβάσεις του άρθρου 1 της παρούσας είναι το Τμήμα Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 2. Εισηγητής στο Τεχνικό Συμβούλιο είναι ο Προϊστά μενος της αρμόδιας για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσίας, αναλόγως αν το όργανο αυτό κα λείται να γνωμοδοτήσει σε θέματα ανάθεσης ή εκτέλε σης. Εφ όσον ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας ασκεί και καθήκοντα Π.Α. κατά την παρ. 4 του άρθρου 3, εισηγεί ται ο καθ ύλην αρμόδιος προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών. Κατά τα λοιπά, ως προς την συγκρότηση και λειτουργία του Τεχνικού Συμβουλίου ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 6 Αιτήσεις Θεραπείας Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκού νται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3316/2005 αποφασίζει ο Υπουργός Χωροταξίας, Πε ριβάλλοντος και Δημοσίων Έργων. Άρθρο 7 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν υποχρεω τικά στις νέες αλλά και στις εκκρεμείς διαδικασίες ανά θεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων του άρθρου Μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης κατά το άρθρο 8, οι αρμοδιότητες της παρούσας ασκούνται από τα μέχρι τούδε αρμόδια όργανα. 3. Με την επιφύλαξη των προηγουμένων παραγράφων, καταργούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα τα οποία ρυθμίζονται με την παρούσα. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9353 Αριθ (5) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / 4653/ απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Β 938/ ), περί καθορισμού του ανωτάτου αριθμού προσωπικού της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 12 και 13) του ν. 2229/1994 (Α 138/1994) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α 114/1995) «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνι κού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγρα φές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /6085 (Β 872/1995) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., περί ιδρύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». 4. Το υπ αριθμ. 268/ απόσπασμα του πρακτι κού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., με την οποία ζητείται, για την εξυπηρέτηση των αυξημένων λειτουργικών ανα γκών της εταιρείας, η αύξηση του ανώτατου αριθμού του προσωπικού της σε 350 άτομα και η παροχή σε αυτήν της δυνατότητας πρόσληψης προσωπικού και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αποφασίζουμε: Τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ αριθμ /4653/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Β 938/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 4987/932/ όμοια απόφαση (Β 1075/2000) και τρο ποποιείται ο ανώτατος αριθμός προσωπικού, που μπορεί να προσληφθεί, για το έργο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρό νου, από διακόσια πενήντα (250) σε τριακόσια πενήντα άτομα (350). Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθ /1144 (6) Αλλαγή επωνυμίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Το π.δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α / ). 2. Το ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α / ). 3. Το άρθρο 15 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α / ). 4. Το άρθρο 3, παρ. 7α του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέ τρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/ Α / ). 5. Το π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λει τουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α /1983). 6. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/ (ΦΕΚ 987/Β /1991) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμο διοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και τους Προ ϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού». 7. Τις αποφάσεις του ΥΠΠΟ, υπ αριθμ. α) 47969/ (ΦΕΚ 1029/Β /1991) με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυ σης και λειτουργίας στην Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δρα ματικής Τέχνης της αστικής εταιρείας Δραματική Σχολή Αθηνών και β) 36775/ (ΦΕΚ 611/Β / ) με την οποία εγκρίθηκε η μεταστέγαση της εν λόγω Σχολής Δραματικής Τέχνης στο κτήριο της οδού λεωχάρους 9, στην Αθήνα. 8. Τις υπ αριθμ / και 83465/ αιτήσεις της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης της αστικής εταιρείας Δραματική Σχολή Αθηνών, στις οποίες επισυνάφθηκαν η από τροποποί ηση και κωδικοποίηση καταστατικού αστικής εταιρείας και η από τροποποίηση καταστατικού αστικής εταιρείας, αντίστοιχα και από τις οποίες προκύπτει η αλλαγή της επωνυμίας της αστικής εταιρείας Δραμα τική Σχολή Αθηνών, σε Δραματική Σχολή Αθηνών «Γι ώργος Θεοδοσιάδης». 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την αλλαγή επωνυμίας της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης της αστικής εται ρείας Δραματική Σχολή Αθηνών (Τμήμα Υποκριτικής), σε Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης της αστικής εταιρείας Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης» (Τμήμα Υποκριτικής), λόγω της αλλαγής επωνυμίας της αστικής εταιρείας Δραματική Σχολή Αθηνών, σε Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεο δοσιάδης». Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2007 Με εντολή Υπουργού Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΛΥΤΑΡΗ (7) Παροχή στην τράπεζα «KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK», με έδρα στη Ρω σία, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστήμα τος της στην Ελλάδα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ (Συνεδρίαση 237/ Θέμα 4) Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685244 2015-04-03

15PROC002685244 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/5 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529923 2015-01-16

15PROC002529923 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 14 / 01 /2015 Αρ. Πρωτ.:12549/556 Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 26110, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα