Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax. Ευαγγελιστρίας Αθήνα Γ.Περδικάκης- Γ.Πολυκαλάς ΠΡΟΣ 1.Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Γραφεία Γενικών Γραμματέων Έδρες τους 2. Τις Περιφέρειες της Χώρας Γραφεία Περιφερειαρχών Έδρες τους Αριθμ. Εγκυκλίου 6 ΘΕΜΑ Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 26 Α δημοσιεύθηκε το π.δ.7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από Με το ανωτέρω π.δ.7/2013, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδότησης του άρθρου 186 περ.vii.α. του ν.3852/2010 (Α 87), καθορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, και ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 των Περιφερειών, για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των οποίων παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες 1. Στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του. Επισημαίνεται ότι για τις Επιχειρήσεις του άρθρου 194 του ν.3852/2010 το εν λόγω π.δ. θα εφαρμόζεται μόνο κατά το μέρος που αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων επειδή η σύναψη των δημοσίων συμβάσεων κάθε μορφής διενεργείται βάσει κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης.

2 2 2. Με το άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος ορίζεται ότι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του ν.3669/2008 (Α 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» για τα έργα, τις μελέτες και υπηρεσίες του ν.3316/2005, που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών, είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Περιφερειάρχης, η Οικονομική Επιτροπή, καθώς και τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις των Περιφερειών. 3. Στο άρθρο 3 γίνεται καθορισμός των οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 των Περιφερειών, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων των οργανισμών εκάστης περιφέρειας και ορίζονται τα όργανα που θα εκτελούν χρέη Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως εξής α. Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το αρμόδιο κατά περίπτωση Τμήμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης. β. Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή στην οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής που ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α 85) έχουν ως εξής α. αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών του άρθρου 25 του ν.3669/2008, σε όλες τις περιπτώσεις επί των ενστάσεων που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης κατά τις διατάξεις του ν.3316/2005, καθώς και στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν.3669/2008 και παρ. 12 του άρθρου 6 του ν.3316/2005. β. αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή των παρ.4 και 5 του άρθρου 31 του ν.3316/2005. γ. εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών του άρθρου 57 του ν.3669/2008 καθώς και τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων μελετών ή υπηρεσιών του άρθρου 29 του ν.3316/2005. δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν.3669/2008 και άρθρου 27 του ν.3316/2005. ε. αποφασίζει για την εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία και εγκρίνει την προμήθεια μηχανημάτων για την εκτέλεση των εργασιών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.3669/2008.

3 3 στ. αποφασίζει επί των ενστάσεων για την έκπτωση του αναδόχου και την επιμέτρηση των εργασιών (άρθρο 61 του ν.3669/2008 και 33 του ν.3316/2005) και εγκρίνει τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και τη σχετική αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 63 του ν.3669/2008 και 35 του ν.3316/2005). Από την παραπάνω περιοριστική απαρίθμηση της παρ.2 του άρθρου 3 προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί μόνο τις προβλεπόμενες στο παρόν π.δ. αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν της έχει ρητά απονεμηθεί ασκείται από την Προϊσταμένη Αρχή της παρ.1β του ίδιου άρθρου, δηλαδή από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης. Ως εκ τούτου, αρμοδιότητες όπως, ιδίως, η έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του άρθρου 56 εδάφιο α του ν.3669/2008, η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του άρθρου 57 παρ.8 του ν.3669/2008, καθώς και όσες άλλες αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής δεν περιλαμβάνονται στην παρ.2 του άρθρου 3 του εν λόγω π.δ., ασκούνται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης, με την προϋπόθεση ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου έργου. Η εγκριτική απόφαση των μελετών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.3316/2005 εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος π.δ/τος, η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των τεχνικών έργων μίας περιφερειακής ενότητας ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, όπως αυτή ορίζεται στον οργανισμό εκάστης περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση που με διάταξη νόμου προβλέπεται διοικητική υποστήριξη για θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού αυτή ασκείται από την αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα Τεχνικών Έργων της οικείας περιφέρειας και τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος π.δ/τος ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο του εκάστοτε Δήμου. Επίσης στο εν λόγω άρθρο καθορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα για τις Επιχειρήσεις του άρθρου 194 του ν.3852/2010 και τα ιδρύματα του άρθρου 200 του ίδιου νόμου και ορίζεται ότι Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης ή του Ιδρύματος και σε περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η Επιχείρηση ή το Ίδρυμα. Προϊσταμένη Αρχή είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης ή του Ιδρύματος και όπου αυτή δεν υπάρχει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας. Τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του παρόντος ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ή του Ιδρύματος. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο σε κάθε

4 4 περίπτωση είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του άρθρου 4 του παρόντος στη τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Επιχείρηση ή το Ίδρυμα. Υπενθυμίζεται ότι κατά το προσυμβατικό στάδιο όλων των παραπάνω συμβάσεων μελετών και έργων η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012, λαμβάνει τις αποφάσεις από την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη των διακηρύξεων μέχρι και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, προκειμένου περί τακτικών διαγωνισμών και αποφασίζει και για την απευθείας ανάθεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αντίστοιχα αποφασίζει για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κατασκευή δημόσιου έργου κατά το άρθρο 28 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ.1 του ν.4053/2012 (Α 44), καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις ανάθεσης μελετών με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3316/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων μελετών του άρθρου 29 του ν.3316/2005 και έργων του άρθρου 57 παρ.1 του ν.3669/2008, αρμόδιο όργανο για λήψη της σχετικής απόφασης είναι η Οικονομική Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου του ν.3669/2008, μελέτης και υπηρεσίας του ν.3316/2005 απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός). 4. Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το Τεχνικό Συμβούλιο που γνωμοδοτεί για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005, που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και το οποίο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της κάθε Περιφέρειας. Επίσης στο εν λόγω άρθρο καθορίζεται η σύνθεση του Συμβουλίου και η κατά περίπτωση εκπροσώπηση φορέων και υπηρεσιών όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το αντικείμενό τους. Εισηγητής του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ή άλλης οργανικής μονάδας, όπως αυτή ορίζεται στον εκάστοτε οργανισμό που είναι αρμόδια για το θέμα που συζητείται κάθε φορά και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.3 του ν.4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α 81) αναδιατυπώθηκαν οι παράγραφοι 1(αβ) και 1(γ) του άρθρου 4 του π.δ/τος 7/2013 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στη σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου και τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Β ή Γ, καθόσον μετά την εφαρμογή του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (Α 226) στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή των Περιφερειακών Ενοτήτων ή άλλων Τεχνικών Διευθύνσεων, που είναι επιφορτισμένες με την

5 5 παραγωγή των δημοσίων έργων, δεν υπηρετούν τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α με συνέπεια την αδυναμία συγκρότησης των Τεχνικών Συμβουλίων. Επίσης επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας α) είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005, που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου και β) ασκεί τις αρμοδιότητες του Νομαρχιακού Συμβουλίου του άρθρου 3 παράγραφος 6 του π.δ. 171/1987 (Α 84) και της παραγράφου 4 του αποφασιστικού μέρους της κοινής απόφασης αρ.40700/ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β 1196) εκτός από αυτές που ασκούνται από το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (Α 114) και της παρ.2 του άρθρου 12 του π.δ/τος 171/1987, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.8 του άρθρου 21 του ν.3731/2008 (Α 263). Υπενθυμίζεται ότι με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν.4071/2012 προστέθηκαν οι παράγραφοι ιδ) και ιε) στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 159 του ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης έχει τις εξής αρμοδιότητες α) Με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας μπορεί η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικού έργου μίας περιφερειακής ενότητας να εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με χωρική αρμοδιότητα όλη τη Περιφέρεια ή άλλη Τεχνική Διεύθυνση της Περιφέρειας. β) Με απόφαση του Περιφερειάρχη ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας δύνανται να συσταθούν πέραν του ανωτέρω Συμβουλίου και άλλα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων με τοπική αρμοδιότητα μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Η έδρα των εν λόγω Συμβουλίων ορίζεται με την απόφαση του Περιφερειάρχη σε μία από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, που εξυπηρετεί. Το εν λόγω Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων που εξυπηρετεί, καθώς και των φορέων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της τοπικής αρμοδιότητάς του. Η σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου γίνεται κατ αναλογία των ρυθμίσεων με τις οποίες συγκροτείται το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας. Τα εν λόγω Περιφερειακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων μπορεί να συγκροτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που προέρχονται από το φόρτο εργασίας και τυχόν γεωγραφικούς περιορισμούς, στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων. Σε κάθε περίπτωση για έργα, μελέτες και υπηρεσίες του ν.3316/2005 αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, που έχει τοπική αρμοδιότητα σε όλη τη Περιφέρεια, αρμόδιο Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με έδρα την έδρα της Περιφέρειας.

6 6 5. Στο άρθρο 5 παρ.1α και 2 του παρόντος διατάγματος καθορίζεται η διαδικασία με την οποία ο Ελεγκτής Νομιμότητας βάσει του άρθρου 227 παρ.4 του ν.3852/2010 αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται πριν από την απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας να γνωμοδοτεί το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το έργο. Ειδικότερα ορίζεται ότι στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3669/2008, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει και αφορούν έργα της Περιφέρειας, αποφασίζουν α. Για έργα προϋπολογισμού μέχρι προ Φ.Π.Α. ο αρμόδιος Ελεγκτής Νομιμότητας του άρθρου 216 του ν.3852/2010, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας, στη τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το έργο (άρθρο 227 παρ.4 περιπτ. β ν.3852/2010). Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. αρμόδιο όργανο να αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 238 του ν.3852/2010 είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β. Για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από προ Φ.Π.Α. ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επίσης στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3316/2005, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει και αφορούν μελέτες και υπηρεσίες του ν.3316/2005 της Περιφέρειας, αρμόδιο όργανο να αποφαίνεται είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας του άρθρου 216 του ν.3852/2010 (νυν Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 238 του ν.3852/2010) μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας, στη τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η μελέτη ή η υπηρεσία. 6. Με το άρθρο 6 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα έργων φορέων που δεν έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία και στους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το Β.Δ/γμα της 30.6/ (Α 146), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν.1418/1984 (Α 23). Συγκεκριμένα στα έργα που εκτελούνται από τους ανωτέρω φορείς και όπου σε προγενέστερες διατάξεις π.δ/των που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 180 του ν.3369/2008 περί αποφαινομένων οργάνων τους αναφέρεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφεξής νοείται ως αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη ή η υπηρεσία του ν.3316/2005. Ως αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.

7 7 7. Με το άρθρο 7 προβλέπεται ότι αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την ανάγκη ανάθεσης ή μη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τις Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3316/2005 είναι το τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρμόδιο για έργα, μελέτες και υπηρεσίες του ν.3316/2005 των Ο.Τ.Α. 8. Στο άρθρο 8 καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Π.Δ/τος, ημερομηνία από την οποία καταργούνται τα π.δ/τα 131/1998 (Α 131) και 186/1996 (Α 145), καθώς και η αρ.40701/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Επίσης τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από τους νόμους 3669/2008 και 3316/2005, όπως ισχύουν κάθε φορά και από τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή τους. 9. Με το άρθρο 9 εισάγεται μεταβατική διάταξη με την οποία η θητεία των μελών και του Γραμματέα του Τεχνικού Συμβουλίου του άρθρου 4 το οποίο θα συγκροτηθεί για πρώτη φορά μετά την έκδοση του παρόντος Διατάγματος θα λήξει στις Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο την παρούσα εγκύκλιο στις υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και στους Ο.Τ.Α. Α και Β Βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή. Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγ.,Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γεν.Γραμματεία Δημ. Έργων Γεν.Δ/νση Διοίκησης & Προγράμματος Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) Χαριλάου Τρικούπη ΑΘΗΝΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡ.ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γεν.Γραμματέα 4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 5. Γεν.Δ/νσεις του Υπουργείου 6. Δ/νσεις του Υπουργείου (με την παράκληση προς τη Δ/νση Μηχ/σης και ΗΕΣ να την αναρτήσει στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.) 7. Δ.Τ.Υ./Α,Β,Γ Δ,Ε,ΣΤ

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα