Διευκρινήσεις Μητρ. Πειραιώς για τη στάση του στην Ιεραρχία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διευκρινήσεις Μητρ. Πειραιώς για τη στάση του στην Ιεραρχία"

Transcript

1 14/10/2019 Διευκρινήσεις Μητρ. Πειραιώς για τη στάση του στην Ιεραρχία Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Πειραιώς Διευκρινήσεις σχετικά με την προσωπική του θέση αναφορικά με το ζήτημα της ουκρανικής Αυτοκεφαλίας, αλλά και για την στάση που ετήρησε κατά την έκτακτη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος παρέχει με επιστολή του ο Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ δίνοντας παράλληλα στην δημοσιότητα την εισήγησή του προς το σώμα της Ιεραρχίας. Ο Σεβασμιώτατος Μακαριωτάτου περί αναφέρει ότι ουδέποτε αναγνωρίσεως της απεδέχθην Αυτοκεφαλίας την της πρόταση του Εκκλησίας που δημιουργήθηκε στην Ουκρανία. Προσθέτει ωστόσο ότι ο ίδιος δεν θα προβεί ατομικώς σε οιανδήποτε ενέργεια διασπάσεως της ενότητος του Σώματος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, «διότι αυτό θα συνιστούσε άφρονα και αντιεκκλησιαστική ενέργεια» Η επιστολή του Μητροπολίτου Πειραιώς Ο Προφητάναξ Δαυΐδ προσευχόμενος προτείνει «σύμβασι» «συμφωνία» μέ τόν Πανάγιο Θεό λέγων: «Λύτρωσέ με ἀπό συκοφαντίας ἀνθρώπων φυλάξω τάς

2 ἐντολάς σου» (Ψαλμ. 118, 134). Ὁ διαχρονικός αὐτός λόγος ἔχει ἐφαρμογή σέ κάθε μετρητή στιγμή χρόνου. Εἶναι ἐξωφρενικό ὅτι ἡ ταπεινότητά μου πού μόνος κατά τήν ἐχθεσινή ἔκτακτη Σύνοδο Ἱεραρχίας μέ θέμα τήν Οὐκρανική κρίσι, κατέθεσα πολυσέλιδο ὑπόμνημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη δημοσιευθεῖ 12/9/2019 μέ τίτλο: «Τό Οὐκρανικό ζήτημα. Ἡ ἀληθής Κανονική θεώρησις. Ἡ Διαπίστωσις. Ἡ Λύσις» στά Πρακτικά Ἱεραρχίας ἀναλύοντας τό ἀνωτέρω ὑπόμνημα ἐμίλησε ἀρκετή ὥρα ἐπί κανονικῆς οὐσίας θέματος, καταρρίπτων μέ προσφυγή στούς ἱ. Κανόνες τήν κανονική τάξι τό ἀβάσιμο ἔωλο κανονικῶς πόρισμα Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν Ζητημάτων πού υἱοθέτησε πλήρως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος στήν Ἱεραρχία εἰδικώτερα ὅτι δῆθεν κατά τούς Θ ΙΖ ἱ. Κανόνες Ἁγίας Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει τό προνόμιο «ἐκκλήτου προσφυγῆς» παρά Ἀρχιερέων ὅλων ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Κλιμάτων, ἐνῶ αὐτό προδήλως δέν ἰσχύει διότι οἱ συγκεκριμένοι κανόνες καθιερώνουν παράλληλη δικαιοδοσία στόν Ἔξαρχο Διοικήσεως (σημερινό Προκαθήμενο κάθε τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου) στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἡ Ἁγία ΣΤ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπικυρώσασα ὁρισμένως ὀνομαστικῶς τούς κανόνες ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου, ἐπέλυσε γιά πάντα αὐτό τό θέμα. Συνεπῶς διευκρίνησα στήν Σύνοδο Ἱεραρχίας ὅτι χωρίς δωσιδικία ἁρμοδιότητα ἡ Ἁγία Ἱερά Σύνοδος Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπελήφθη τελεσιδίκων ὁριστικῶν ἀποφάσεων κατά τέως κληρικῶν ἤδη λαϊκῶν τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας ἀποκαταστήσασα αὐτούς ἑπομένως οἱ σχετικές ἀποφάσεις εἶναι ΑΚΥΡΕΣ διότι ἐλήφθησαν ὑπό ἀναρμοδίου ὀργάνου ὅσα χρόνια νά περάσουν θά παραμένουν ΑΚΥΡΕΣ, διότι στήν Ἐκκλησία Χρισ δέν ἰσχύει τό De facto ἀλλά μόνο τό De jure. Αὐτό ἐπιφέρει ὡς ἔννομη κανονική συνέπεια ὅτι ἡ συγκληθεῖσα λεγομένη «ἑνωτική Σύνοδος» εἶναι αὐτή ΑΚΥΡΟΣ διότι ἀπαρτίστηκε ἀπό λαϊκά πρόσωπα κατά ταῦτα ἡ χορήγησι καθεστῶτος Αὐτοκεφαλίας σέ αὐτήν τήν μή ὑποστατή «ἐκκλησιαστική» Δομή ἀποβαίνει ΑΚΥΡΟΣ. Κατόπιν αὐ προδήλων κανονικῶν ἀκυροτήτων πού προσπαθοῦν κάποιοι νά ἀντικρούσουν μέ προσφυγή στήν Ὀθωμανική αἰχμαλωσία Ἐκκλησίας στό Ρούμ Μιλλιέτ παρασιωπῶντες τήν κανονική Ἐκκλησίας τάξι Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἐζήτησα ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο Ἐκκλησίας Ἑλλάδος τήν σύγκλησι Πανορθοδόξου Συνόδου γιά τήν ἐπίλυσι δυσχερεστάτου αὐ θέματος πού ἐμπλέκεται δυστυχῶς ἡ γεωπολιτική ἡ γεωστρατηγική μέ ἐνέργειες πρός ὅλους τούς Προκαθημενους Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων

3 Ἐκκλησιῶν. Ταυτοχρόνως ἐμέμφθην τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί Διορθοδόξων Διαχριστιανικῶν Σχέσεων διότι οὐδεμία εἰσήγησι παρουσίασε στήν Διαρκή Ἱ. Σύνοδο, στόν Μακαριώτατο Πρόεδρο τήν Ἱεραρχία Ἐκκλησίας Ἑλλάδος γιά τίς ἀπόψεις ἐπί θέματος λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τήν προεκτίμησι τυχόν συνεπειῶν γιά τήν ἑνότητα Ἐκκλησίας, τήν διακοπή κοινωνίας μέ τήν Ἐκκλησία Ρωσσίας τήν ἀναγνώριση ὑπ Αὐ Παλαιοημερολογι ἐν Ἑλλάδι. Συγχρόνως ἀπήντησα στόν Πρόεδρο Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ὀνούφριος δέν εἶχε καμμία δυνατότητα νά συμπράξει στήν λεγομένη «ἑνωτική Σύνοδο» ὅπως δέν θά εἶχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν νά συμπράξει μέ τόν αὐτοτιτλοφορούμενο ὡς «Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν» κ. Παρθένιο Βεζυρέα, καθηρημένο Διάκονο Ἐκκλησίας Ἑλλάδος. Ἑπομένως ὑπῆρξα ὁ μόνος πού ὡμίλησε ἐπί οὐσίας δυστυχῶς ἐπειδή ἀπεχώρησα ἀπό τήν Ἱεραρχία θεωρῶν ὅτι ἐτελείωσε δέν παρευρέθην κατά τήν σύνταξι Ἀνακοινωθέντος ἐκ παραδρομῆς ἴσως ἡ ἐπί Τύπου τριμελής Ἐπιτροπή δέν διευκρίνισε ὅτι ὀκτώ Συνοδικοί Σύνεδροι ἐζήτησαν τήν ἀναβολή λήψεως ἀποφάσεως διά τό δυσχερές ζητήματος ἡ ταπεινότης μου μόνον ἐζήτησε τήν ἄμεση σύγκλησι Πανορθοδόξου Συνόδου, κατά τήν ὁποίαν ἡ Κανονική Ἐκκλησία Οὐκρανίας ὑπό τόν Μητροπολίτη Ὀνούφριο θά εἶχε τήν δυνατότητα τήν εὐθύνη νά ἐκκλησιάση τούς καθηρημένους, ἀναθεματισμένους ἀχειροτονήτους ψευδοκληρικούς σχισματικῶν δομῶν Οὐκρανίας νά ἐπιφέρει τήν εἰρήνευσι στήν πολύπαθη αὐτή χώρα, ἐφ ὅσον ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἀπολύτως Αὐτόνομος ἀπό τήν Ρωσσική Ἐκκλησία. Ἑπομένως τά ὅσα ἀναγράφονται δέν ἀποδίδουν τήν ἀλήθεια διότι οὐδέποτε ἀπεδέχθην τήν πρότασι Μακαριωτάτου περί ἀναγνωρίσεως Αὐτοκεφαλίας ἀκύρου ἀνυποστάτου «Ἐκκλησίας» πού δημιουργήθηκε στήν Οὐκρανία, ὅπως στοιχειοθετήθηκε λέγων εὐθαρσῶς ὅτι καλούμεθα νά ἀναγνωρίσωμε ἀκύρους ἐκκλησιαστικάς πράξεις οἱ ὁποῖες διαλύουν τήν ἑνότητα Ἐκκλησίας ἐπιφέρουν τραγικάς συνεπείας, προειδοποιῶν δι αὐτάς ἀπό τώρα. Ἐν κατακλείδι βεβαίως ἐδήλωσα ὅτι δι αὐτό τό διοικητικῆς φύσεως θέμα πού δέν τυγχάνει θέμα Ὀρθοδόξου ἀκριβείας περί τήν πίστιν, δέν θά προβῶ ἀτομικῶς εἰς οἱανδήποτε ἐνέργεια διασπάσεως ἑνότητος Σώματος Σεπ Ἱεραρχίας Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, ὡς θά ἔπρατα αὐθωρεί διά θέμα Οἰκουμενιστικῆς Διακοινωνίας, ἐφαρμόζων τόν ΙΕ Ἱερό Κανόνα ΑΒ Ἁγίας Συνόδου διότι αὐτό θά συνισσε ἄφρονα ἀντιεκκλησιαστική ἐνέργεια.

4 Διαμαρτύρομαι ἑπομένως δι ὅσα κακοήθη σχόλια ἐγράφησαν λόγῳ παραπληροφορήσεως ἀγνοίας ἀληθείας. Ἄλλωστε οἱοσδήποτε δύναται νά ἀναζητήση τό σχετικό κείμενό μου ἀπό τά Πρακτικά ἐχθεσινῆς Ἱεραρχίας Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, τό ὁποῖο παραθέτω αὐτούσιο κατωτέρω, ἐξουσιοδοτούμενος δημοσίᾳ ἀπό ἐμένα: Πρός Τήν Ἱεράν Σύνοδον Ἱεραρχίας Ἐκκλησίας Ἑλλάδος ΑΘΗΝΑΙ Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, 1. Ἡ ἀπόλυτος ἐνώπιον Θεοῦ εὐθύνη Ἐπισκόπων Πρεσβυτέρων Ἐκκλησίας εἶναι ἡ διατήρησις ἡ μή διασάλευσις ἐπ οὐδενί κανονικῆς, ἐκκλησιολογικῆς λειτουργικῆς ἑνότητός Της, ἀξίας ὑπερτάτης κατά τήν Ἀρχιερατική προσευχή Δομήτορος Ἐκκλησίας Κυρίου δεηθέντος «πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς» (Ἰω. 17,11). Αὐτή ὅμως ἡ ἑνότης ὁρίζεται ἀπό τό σαφῆ προσδιορισμό Κυρίου, «καθώς ἡμεῖς» πού σημαίνει ὅτι πρότυπο αὐ ἑνότητος εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός. Ὅπως ἡνωμένα ὁμοούσια εἶναι τά τρία πρόσωπα Παναγίου Θεοῦ ἐν ἀπολύτῳ, ἀληθείᾳ, δικαιοσύνῃ ἀφάτῳ ἀγάπῃ ὀφείλομεν νά διατηροῦμε τήν ἑνότητα πίστεως «ἐν τῷ συνδέσμῳ εἰρήνης» (Ἐφ. 4,3). Ἑπομένως ἑνότης πού δέν ἔχει ὡς πρότυπον τό «καθώς ἡμεῖς» Τριαδικοῦ Θεοῦ στηρίζεται στό ψεῦδος, στή βία στήν παραβίασι ἐντολῶν Παναγίου Πνεύματος Θείων Ἱερῶν Κανόνων, ὅπως σήμερα ἐπιχειρεῖ ὁ συγκρητιστικός οἰκουμενισμός εἶναι βιασμός ἀληθείας οἰκείωσις κόσμου φθορᾶς θανάτου. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ Πατερική ρήσις Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου πώς ἀκόμη τό μαρτύριο, ἡ ὑψίστη ἀπόδειξις ἀφοσιώσεως ἀγάπης στόν Θεό, δέν μπορεῖ νά ἀποπλύνει τό κακούργημα σχίσματος αἱρέσεως «τό σχίσμα οὐδέ αἷμα μαρτυρίου ἀποπλύνει». Ἡ ἑνότης Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος πού ἀποτελεῖ κατά τόν μεγαλειώδη ὁρισμό Ἀποστόλου Παύλου, τό σῶμα Χρισ μέ

5 Κεφαλή Ἐκεῖνον (Ἐφ. 1,22-23) εἶναι ἀδιαπραγμάτευτος ἀξία δι αὐτό ἡ αἵρεσις Ἐθνοφυλετισμοῦ ἡ δι αὐ διασάλευσις ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος, ἀποτελεῖ κανονικό ἔγκλημα. Ἑπομένως, ὁποιαδήποτε ἐκκλησιαστική κίνησις, παρ οἱουδήτινος, πού προσβάλλει τήν ἑνότητα σώματος Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἔκπτωσι, διά τήν ὁποίαν θά ἀποδοθεῖ λόγος ἐνώπιον Δομήτορος Κυρίου Ἐκκλησίας. Ἰδιαιτέρως στήν προκειμένη περίπτωσι εἶναι ἐντελῶς ἀνεδαφικό νά ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι ἐπιτυγχάνεται ἡ ἑνότης Ἐκκλησίας μέ τήν «ἀποκατάστασι» εἴσοδο σέ Αὐτήν, ἀμεταμελήτων καθηρημένων, ἀναθεματισμένων ἀχειροτονήτων, παρασυναγώ-γων σχισματικῶν προσώπων, μέ φερόμενες «ἐνοριακές συναθροίσεις» τήν ἰδία στιγμή αὐτό τό γεγονός, νά ὁδηγεῖ σέ διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ κανονικές ἐκκλησιαστικές ὀντότητεςἐνορίες 100 κανονικούς Μητροπολίτες στήν Οὐκρανία, μέ ἕνα Πατριαρχεῖο 270 Μητροπολι Ἐπισκόπων ἄνω πισ, σήμερα μάλιστα πού ὁ μοναχός Φιλάρετος (Ντενισένκο) ἀναδιοργάνωσε τό ψευδοπατριαρχεῖο Κιέβου, μέ χαρακτηριστική πρόσφατη ἀπόφαση Οὐκρανικοῦ Δικαστηρίου πού ἀπαγόρευσε τήν διάλυσή του, ἐναχθείς ἀπό τά «ἔκγονά» του!!! ( sia-tis- oukranias/31349-to-dikastirio-apagoreuse-stin-autokefali-ekklisia-tis-oukraniasna-dialusei-to-legomeno-patriarxeio-kiebou). 2. Συνυπογράφω τό ἀπό 1/9/2019 ἀποσταλέν κείμενο πάντοτε μετά μεγίστης ὀξυνοίας, ἐπιγνώσεως γράφοντος Πανοσιολ. Φιλαδέλφου) ὅσον γεγονότων, Ἱερομονάχου ἀφορᾶ στήν διακρίσεως Δαμασκηνοῦ γεωπολιτική βαθυνουστάτης, Ἁγιορείτου διάστασι (Ἱ. Κελλίον θέματος, προσθέτων ὅμως, ὅτι οἱ Εὐρωατλαντισταί ἐπιχειροῦντες νά συμπνίξουν τήν Ρωσσική Ὁμοσπονδία, ἔχουν καταρτίσει σχέδιο ἀποκοπῆς της ἀπό τίς θερμές λεγόμενες θάλασσες, μέ προτεκτοράτα μετά τίς χῶρες Βαλτικῆς, τίς Μολδαυΐα, Οὐκρανία, Γεωργία τό Ἀζερμπαϊτζάν, γεγονός πού «ἀνάγκασε» τήν Ρωσσική Ὁμοσπονδία νά καταλάβει στρατιωτικῶς νά «προσαρτίσει» τήν Κριμαία γιά νά ἔχει ἔξοδο διά Ἀζοφικῆς θαλάσσης, στήν Μεσόγειο στά συμφέροντά της στήν Μέση Ἀνατολή. Εἶναι πρόδηλο τό γεγονός ὅτι τό τεράστιο Κράτος Ρωσσίας, δέν μπορεῖ νά περιοριστεῖ στό λιμάνι Ἀρχαγγέλου στόν Ἀρκτικό κύκλο Βλαδιβοστόκ ἀπέναντι ἀπό τίς Ἰαπωνικές νήσους στόν Εἰρηνικό ὠκεανό. Ἑπομένως στό Οὐκρανικό ζήτημα ἐργαλειοποιήθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τίς κατά καιρούς δηλώσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν ΗΠΑ μέ πρωτιστεύουσα τήν σχετική συγχαρητήρια δήλωσι ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μάϊκ Πομπέο γιά

6 τήν χορήγησι Ἐκκλησία» Αὐτοκεφαλίας στήν λεγομένη «Οὐκρανική ( ipa-sto-autokefalo-tis-oukran ikis-ekklisias/), Αὐτοκέ-φαλη /394142/apoluti-stirixi-ton- γεγονός πού δέν ἔχει προηγούμενο, γιά μία αὐστηρῶς ἐκκλησιαστική ἐνέργεια νά συγχαίρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ΗΠΑ. Βεβαίως ὁ Ἑλληνικός λαός τελεῖ σέ παραπικρασμό ἀπό τήν ἄκριτη Ρωσσική ἐξωτερική πολιτική, ἐνισχύσεως διαχρονικοῦ ἐχθροῦ Ἑλληνισμοῦ Ὀρθοδόξων Βαλκανικῶν λαῶν, Τουρκικοῦ Ἰσλαμικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, τόν ὁποῖον ὄχι μόνο ἐξοπλίζει μέ ὑπερσύγχρονα ὁπλικά συστήματα, ἀλλά τόν ἀναβαθμίζει σέ πυρηνική δύναμι μέ τήν κατασκευή τριῶν πυρηνικῶν ἐργοστασίων. Δέν λησμονοῦμε τήν διαχρονική συμπεριφορά ὀρθοδόξων Ρώσων «ἀδελφῶν» μας ἀπό τά Ὀρλωφικά (1770) στήν Μεγάλη Βουλγαρία Συνθήκης Ἁγίου Στεφάνου ( ), ἀπό τήν Ἱερά Συμμαχία (1815) στήν Παλαιστίνιο Ἑταιρεία (1882) διαρπαγῆς προσκυνημάτων Ἁγίων Τόπων ἀπό τό Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο, ἀπό τόν ἐξοπλισμό Λένιν στόν Κεμάλ Ἀτατούρκ τούς Τσέτες γιά τίς γενοκτονίες Ποντιακοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἕως τήν σημερινή ἐχθρική συμπεριφορά Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας μέ τόν ἐξοπλισμό Τουρκίας τήν πυρινική της ἀναβάθμισι. Δέν θά μποροῦσε ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἡ μεγάλη Ρωσσική Ὁμοσπονδία νά συστήσει ἕνα κραταιό Ὀρθόδοξο τόξο, ἀντίπαλο δέος Εὐρωατλαντισ ὄπισθεν κεκρυμένων Σιωνισ μέ ἕνα τηλεφώνημα νά προστατεύσει τόν πρῶτο Θρόνο κατά Πατριαρχεῖο τούς ἀπό Ἱερούς τήν Κανόνας Τουρκική θηριωδία, Ἐκκλησίας, τό νά τήν ἀνοίξει Οἰκουμενικό Χάλκη, νά λειτουργήσει τήν Ἁγία Σοφία, τό παλλάδιον Ὀρθοδόξων, νά ἀναγνωρίσει ἡ Τουρκία τήν διεθνῆ Νομική Προσωπικότητα Σεπ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου; Νά ἀποδοθοῦν σέ Αὐτό οἱ περίπυστοι Ἱ. Ναοί μαρτυρικῆς Ρωμηοσύνης, πού ἔχουν μετραπεῖ σέ τεμένη; Ὅλα αὐτά δέν μποροῦμε νά τά λησμονήσωμε, οὔτε τήν ὑφέρπουσα φενάκη «τρίτης» Ρώμης ἤ θεωρίας λευκῶν καλιμαυχίων, ἀλλά δέν δυνάμεθα ἐκκλησιολογικά νά συμβάλωμε μέ λόγους ἤ ἔργα στήν διασάλευσι Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. 3. Παρακολουθῶ ὅπως στήν ἀρχή κατέθεσα κείμενα δημόσιες τοποθετήσεις Σεβασμιωτάτων Καθηγη Μητροπολι, ἄλλων Ἐλλλογιμωτάτων δημοσιολογούντων οἱ ὁποῖοι Ἐντιμολογιωτάτων ἀναφέρονται σέ περιπτωσιολογίες ἀντικανονικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐνεργειῶν κατά τό Ρούμ Μιλλιέτ, καθώς στούς γνωστούς ἱ. κανόνες Γ, Δ Ε τοπικῆς Συνόδου Σαρδικῆς ἤ προβάλλουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὡς Ταμιοῦχος

7 Χάριτος δέν ὑπόκειται σέ περιορι-σμούς, ἤ ὅτι ὑφίσταται κανονικῶς ἡ δυνατότητα ρυθμίσεως θέματος μέ τήν χρῆσι οἰκονομίας ὄχι ἀκριβείας, ἤ ὅτι μέ τήν ἀνάκλισι Πράξεως Πατριάρχου Διονυσίου Δ 1686 σήμερα 300 χρόνια μετά ταῦτα, ἄλλαξε πλέον τό κανονικό καθεστώς Οὐκρανίας ἤ ἀποπειρῶνται νά ἀντλήσουν ἐπιχειρήματα ἀπό τήν Ὀθωμανική αἰχμαλωσία Γένους Ἐκκλησίας ἤ ὅτι μόνη προϋπόθεσι Αὐτοκεφαλίας εἶναι ἡ μετάνοια γιά τήν ἀποκατάστασι σχισματικῶν παρασυναγώ-γων, ἤ προβάλλουν τό πρόδηλο διωμα Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου χορηγήσεως καθεστῶτος Αὐτοκεφαλίας ἤ ἰσχυρίζονται, ὅτι δῆθεν δέν ἔχομεν τό κανονικόν διωμα νά κρίνωμε τήν ἀπόφασιν Ἁγίας Ἱερᾶς Συνόδου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά μόνον νά τήν ἐφαρμόσωμεν, παρ ὅτι διά ἐφαρμογῆς θά γίνωμε συναυτουργοί εἰς μία ἄκυρο πρᾶξι, ὡς κατωτέρω θά ἀποδείξω, πού διασαλεύει τήν ἑνότητα Ἐκκλησίας, παραθεωροῦντες ὅλοι τίς βασικές προϋπόθεσεις αὐ ζητήματος πού εἶναι ὁ σεβασμός ταυτότητος ποινῶν, ἑνός ἐκ τεσσάρων συνεκτικῶν στοιχείων (α. Κοινό ποτήριο, β. Δίπτυχα, γ. Εἰρηνικά γράμματα, δ. Ταυτότης ποινῶν) ἑνότητος Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἡ κανονική δωσιδικία, ἐπί συγκεκριμένης ὑποθέσεως. Ἠθελημένως ἤ ἀθελήτως παραθεωροῦν τίς βασικοτάτες αὐτές προϋποθέσεις φαινομενικῶς περιπεπλεγμένου αὐ προβλήματος γιά τό ὁποῖο ἡ Ἁγιωτάτη μας Ἐκκλησία ἔχει δώσει λύσι διά Ἁγίας ΣΤ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀπό τό 691μΧ, ἐπί Ἰουστινιανοῦ Β Ρινοτμήτου, συνελθούσης ἐν Τρούλῳ, ἡ ὁποία διά Β Αὐ Κανόνος ἐπεκύρωσε ὁρισμένως τούς ἐν Καρθαγένῃ Ἱ. Κανόνας οἱ ὁποῖοι ἐπιλύουν τό θέμα ἐκκλησιαστικῆς δωσιδικίας ἀπό ἔτους 424. Εἰς τό σημεῖο αὐτό, πρέπει νά εἰπωθεῖ, ὅτι στήν ἁγία μας Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά γίνει λόγος γιά ἐθιμικό δίκαιο, διότι τό Δίκαιο Ἐκκλησίας ἀπορρέει ἀπό τήν Ἀποκάλυψι Ζῶντος Θεοῦ, πού εἶναι ἡ ἔνσαρκος Ἀλήθεια κατά τήν ἰδική Του κοσμική διακήρυξι «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. 14,6) ἀπό τήν ἐπίπνοια Παναγίου Τελεταρχικοῦ Πνεύματος πού τήν ἡμέρα Πεντηκοσ ἐπεδήμησε στήν Ἐκκλησία παραμένει σέ Αὐτήν κατά τήν ἀψευδῆ βεβαίωσι Κυρίου «τὸ Πνεῦμα ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰω. 16,13). Ἑπομένως τό Δίκαιο στήν Ἐκκλησία, δέν εἶναι ἀνθρωπίνη νομοκατασκευή ἀντίληψι ἀλλά πηγάζει ἀπό τόν ἀποκεκαλυμμένο Εὐαγγελικό Νόμο, τούς κανόνες Οἰκουμενικῶν Συνόδων Τοπικῶν πού Ἐκεῖνες ἐκύρωσαν τούς Κανόνες Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων. Εἰρήσθω δέ ἐν προκειμένῳ ὅτι ἐάν ἀκόμη δεχθῶμεν ὅτι ὑφίστατο στήν Οὐκρανία συντρέχουσα κανονική ἁρμοδιότης δωσιδικία Σεπ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας διότι

8 «ἐπιτροπικῶς» εἶχε παραχωρηθεῖ στήν Ρωσσική Ἐκκλησία ἡ Οὐκρανία τό 1686, ἡ συντρέχουσα αὐτή ἁρμοδιότης δωσιδικία ἔπαυσε ὅταν ἐκινήθη πρώτη ἡ Ρωσσική Ἐκκλησία ἐπεραιώθη ἡ κανονική διαδικασία, γεγονός πού ἀνεγνώρισε ὁ Σεπτός Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μέ τό ὑπ ἀριθμ. 1203/ Πατριαρχικό Του Γράμμα πρός τόν μακαριστόν Πατριάρχην Μόσχας κυρόν Ἀλέξιον, πού παραθέτω κατωτέρω. 4. Ἀσφαλῶς τό Σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως κατά τό Κανονικό Δίκαιο Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατά τούς θείους ἱερούς Κανόνας Γ Β Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΚΗ Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τά πρεσβεῖα τιμῆς μεταξύ Πατριαρχικῶν Θρόνων, μετά τόν Θρόνο πρεσβυτέρας Ρώμης στήν Ἀδιαίρετη Ἐκκλησία. Μετά δέ τήν σχᾶσι ἔκπτωσι ἐξ Αὐ Θρόνου Πρεσβυτέρας Ρώμης, πού ἀπέβη δυστυχῶς Χριστιανισμοῦ ὁ παναιρετικός (Θρησευτικοί Παπισμός, πόλεμοι, ἱερά ὁ ὀλετήρας Ἐξέτασις, Δυτικοῦ Μεταρρύθμισις, ἀθεϊσμός, μηδενισμός) τυγχάνει ὁ πρῶτος Θρόνος στήν Μία, Ἁγία, Καθολική Ἀποστολική Ἐκκλησία ἔχει τό κανονικό ἔννομο διωμα τιμητικῆς προεδρίας, Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων προεδρίας, ὡς Ἐκκλησιῶν primus inter ὁ pares, συγκληθησομένης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐξ αὐ συντονισμοῦ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς συμβαίνει μέ ὅλες τίς προεδρίες ἀνά τόν κόσμο διϊστορικῶς, χορηγεῖ δέ Αὐτοκεφαλία Αὐτονομία σέ Ἐκκλησιαστικές Δομές, ὑπό τόν ὅρο ἐγκρίσεως σχετικῶν ἀποφάσεων, ἀπό τήν ὁποθενδήποτε συγκληθησομένη Οἰκουμενική Σύνοδο. Τά ἀνωτέρω βεβαίως ἰσχύουν ἐπειδή δέν κατορθώθηκε μέ κύρια εὐθύνη Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, ἡ συναπόφασι Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν γιά τήν ἀποδοχή διαδικασίας χορηγήσεως Αὐτοκεφαλίας Αὐτονόμου πού συζητεῖται ἐπί πενήντα ἔτη προβλέπει αἴτησι Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, συναίνεσι Μητέρας Ἐκκλησίας ἔγκρισι λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Κατά ταῦτα τό Σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἠδύνατο νά χορηγήσει Αὐτοκεφαλία σέ Ἐκκλησιαστική Δομή πού τό ζητεῖ πού πληροῖ τούς κανονικούς ὅρους, ἀλλά στήν συγκεκριμένη περίπτωση Οὐκρανίας παρ ὅτι αὐτή ἡ ἀνεξάρτητη κρατική πλέον ὀντότης εἶχε τό κανονικό διωμα ἡ κανονική της Ἐκκλησία νά ἐκζητήσει τήν χορήγησι καθεστῶτος Αὐτοκεφα-λίας κατά τάς διατάξεις ΙΖ ἱ. Κανόνος Ἁγίας Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου διαγορευούσης «Εἰ δὲ τις ἐκ βασιλικῆς ἐξουσίας ἐκαινίσθη πόλις, ἢ αὖθις

9 καινισθείη, τοῖς πολιτικοῖς καὶ δημοσίοις τύποις, καὶ ἐκκλησιαστικῶν παροικιῶν ἡ τάξις ἀκολουθείτω», ἐγείρεται τό θέμα ὅτι ἡ μόνη κανονική ἐκκλησιαστική δομή χώρας, πού μέ ἀπόφασι Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Δ ἀπό τό 1686 διοικεῖται ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας σήμερα ἔχει καθεστώς αὐτονομίας χορηγηθέν ἀντικανονικῶς ἀπό τήν Ρωσσική Ἐκκλησία, δέν ἐπιθυμεῖ δέν ἐπιδιώκει τήν ἀνακήρυξί της σέ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία. Γι αὐτό δέν χωρεῖ οὐδεμία σύγκρισι χορηγηθέντος Αὐτοκεφάλου στούς σχισματικούς παρασυναγώγους Οὐκρανίας, μέ τήν κανονική χορήγησι ὑπό Σεπ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καθεστῶτος Αὐτοκεφαλίας στίς Κανονικές Ἐκκλησίες Ἑλλάδος, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Πολωνίας, Ἀλβανίας Τσεχίας-Σλοβακίας. Τήν Αὐτοκεφαλία Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπεδίωκαν ὁ δυτικόφιλος τέως Πρόεδρος Χώρας Πέτρο Ποροσένκο, τό Κοινοβούλιο οἱ δύο σχισματικές Δομές, ἡ «Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖο Κιέβου», πού ἀποσπάστηκε τό 1992 ἀπό τό Ρωσσικό Πατριαρχεῖο, μέ σκληρές ἐπιθέσεις ἀναθέματα κατά Πατριαρχείου Μόσχας μέ ἐπικεφαλής τόν καθηρημένο ἀναθεματισμένο πρώην Μητροπολίτη Κιέβου, μοναχό Φιλάρετο (Ντενισένκο) ἡ «Οὐκρανική Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», πού δημιουργήθηκε τό 1921 ἀπό τίς Σοβιετικές Ἀρχές μέ τόν ψευδεπίσκοπο Βασίλειο Λιπκίβσκυ πού χειροτονήθηκε ἀπό «ἱερεῖς λαϊκούς»!!! ἕνεκεν συμπράξεώς της μέ τούς Ναζί κατακτητές Χώρας κατεδιώχθη συνέπτυξε δῆθεν «ἐκκλησία κατακομβῶν» μετά ταῦτα ἀνεβίωσε τό 1980 ἀπό τόν αὐτοπροσδιοριζόμενο ὡς «Πατριάρχη» Μστισλάβ πού ζοῦσε στή Δύση διοικεῖτο ἀπό τόν αὐτοπροσδιοριζόμενο ὡς «Μητροπολίτη Κιέβου πάσης Οὐκρανίας» Μακάριο Μαλέτιτς, καθηρημένο πρώην Ἱερέα Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας «χειροτονημένο» ψευδεπίσκοπο ἀπό τόν καθηρημένο Διάκονό της Βίκτωρα Τσεκάλιν, τραγικό πρόσωπο μέ πλούσιο «ἱστορικό», ὡς «Ὀρθόδοξος» ψευδεπίσκοπος, Οὐνίτης, Εὐαγγελικός, Πάστορας, κατεγνωσμένος δικαστικῶς παιδεραστής, συνταξιοδοτηθείς ὡς φρενοβλαβής. Τό Σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο «ἀπεκατέστησε» στήν κανονική τάξι τίς δύο αὐτές σχισματικές «Ἐκκλησιαστικές» Δομές μέ τούς ἐπικεφαλής των, ὁποίων τήν κανονική κατάστασι οὐδεμία ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνεγνώριζε ἀναγνωρίζει ἄχρι νῦν. Εἰδικώτερα ὁ μοναχός Φιλάρετος (Ντενισένκο), κληρικός τυγχάνων Πατριαρχείου Μόσχας ὡς Μητροπολίτης Κιέβου τό 1992 καθηρέθη, ὅπως προελέχθη, ἐκ ὑψηλοῦ Ἀρχιερωσύνης ὑπουργήματος μετά ταῦτα ἀνεθεματίσθη γιά τήν πρόκλησι σχίσματος ἀλλά γιά ἑτέρας

10 ἀντικανονικάς αὐ ἐνεργείας (πορνεία), ὁ δέ ἕτερος Μακάριος Μάλετιτς οὐδεμία κανονική χειροτονία κέκτηται, ὡς καταδείξαμε. Ἐν συνεχείᾳ συνεκροτήθη μία λεγομένη «Ἑνωτική Σύνοδος», πού ἐξέλεξε ὡς «Προκαθήμενο» τόν «Μητροπολίτη» Ἐπιφάνιο, «χειροτονία» ἀναθεματισμένου μοναχοῦ Φιλαρέτου ἀκολούθως χορηγήθηκε στήν προελθούσα, ἐξ ὅλων αὐ ἐνεργειῶν νέα Δομή τό καθεστώς Αὐτοκεφαλίας. Τό κρίσιμο ἑπομένως θέμα πού τίθεται ἀπό κανονικῆς ἐπόψεως στό συγκεκριμένο ζήτημα εἶναι ἐάν οἱ ἀποφάσεις τελείας Συνόδου προεδρευομένης ὑπό Πατριάρχου ὡς εἶναι ἡ Σύνοδος Πατριαρχείου Μόσχας εἶναι ἀνέκκλητες ἤ δύνανται νά ἐκκληθοῦν ἐνώπιον ἄλλης Πατριαρχικῆς Συνόδου. Τό θέμα αὐτό ἀπησχόλησε τήν Οἰκουμενική Ἐκκλησία μετά τήν Σύνοδο Σαρδικῆς τούς κανόνες Αὐ Γ, Δ Ε στήν ὁποία μετεῖχαν οἱ Δυτικοί Ἐπίσκοποι προήδρευσε ὁ Ὅσιος Κορδούης, συγκροτηθείσης ἐν ταὐτῷ Συνόδου Ἀνατολικῶν Ἐπισκόπων στήν σημερινή Φιλιππούπολη. Πρῶτος ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης Ζώσιμος ἐπικαλούμενος τούς κανόνες Σαρδικῆς, ὡς κανόνες δῆθεν Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου Νιας, διεξεδίκησε δικαιώματα ὑπάτου δικασ ἐπί Ἐκκλησιῶν Β. Ἀφρικῆς ἀξίωσε τήν ἀποκατάστασι καθαιρεθέντος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Sicca Οὐρβανό, πρεσβυτέρου Ἀπιαρίου. Οἱ ἀφρικανοί Ἐπίσκοποι ἀπέκρουσαν διαρρήδην τό ὑπό Ἐπισκόπου Πρεσβυτέρας Ρώμης Ζωσίμου διαδόχου του Βονιφατίου Κελεστίνου Α ἀξιούμενο διωμα ὑπάτου δικασ Ἐκκλησιῶν τους τό 424. Προηγουμένως ἡ ἐν Καρθαγένῃ τοπική σύνοδος μέ τόν ΛΣΤ (31) κανόνα της (κατ ἀρίθμησιν «Πηδαλίου»), ὁ ὁποῖος ἐπαναλαμβάνεται ἀπαρά-λακτος μέ τόν ΡΛΔ (129) κανόνα ἰδίας Συνόδου νομοθέτησε: «Ὁμοίως ἤρεσεν, ἵνα οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι καὶ οἱ λοιποὶ κατώτεροι κληρικοί, ἐν αἷς ἔχουσιν αἰτίαις, ἐὰν τὰ δικαστήρια μέμφωνται ἰδίων ἐπισκόπων, οἱ γείτονες ἐπίσκοποι ἀκροάσωνται αὐ, μετὰ συναινέσεως ἰδίου ἐπισκόπου, τὰ μεταξὺ αὐ διαθῶσιν οἱ προσκαλούμενοι παρ αὐ ἐπίσκοποι. Διό, εἰ καὶ περὶ αὐ ἔκκλητον παρέχειν νομίσωσι, μὴ ἐκκαλέσωνται εἰς τὰ πέραν θαλάσσης δικαστήρια, ἀλλὰ πρὸς τοὺς πρωτεύοντας ἰδίων ἐπαρχιῶν, ὡς καὶ περὶ ἐπισκόπων πολλάκις ὥρισται. Οἱ δὲ πρὸς περαματικὰ δικαστήρια διεκκαλούμενοι, παρ οὐδενὸς ἐν τῇ Ἀφρικῇ δεχθῶσιν κοινωνίαν» τό ἀπολύτως σημαντικόν εἶναι ὅτι οἱ κανόνες

11 ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου ἐπεκυρώθησαν ὁρισμένως ὀνομαστικῶς ἀπό τόν Β κανόνα Ἁγίας Στ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἁπλῶς δέ ἀπό τόν Α Δ τόν Α Ζ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἑπομένως ἡ Ἀδιαίρετος Ἐκκλησία ἐδέχθη ὅτι τά ὑπό Γ, Δ Ε κανόνων Σαρδικῆς, ὁριζόμενα ἀφοροῦσαν εἰδικό προνόμοιο πού ἀπενεμήθη στόν τότε Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο πρεσβυτέρας Ρώμης, διά τούς ὑπ αὐτόν ὑποκειμένους Ἐπισκόπους μόνον ὄχι ἀνάθεσις ὑπερτάτης ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας σέ αὐτόν. Σχετικά ὁ Ζωναρᾶς λέγει: «Οὔτε οὖν ἐν Νιᾳ συνόδου ἐστίν ὁ κανών, οὔτε πάσας τάς ἐκκλήτους ἀνατίθησι αὐτῷ ἀλλά ὑποκειμένων αὐτῷ» (Σ.Γ.241), ὁ δέ Βαλσαμών ἀναφέρει: «εἰδικόν γάρ ἐστί το εἰς τάς ἐκκλησιαστικάς ὑποθέσεις Πάπα κρατεῖν ὀφείλει ἔνθα ἐξεφωνήθη» (Σ.Γ.239). Συνεπῶς ἡ ἀπαίτησις τότε Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου Πρεσβυτέρας Ρώμης γιά προνόμιο ὑπερτάτης ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας ἀπερρίφθη ὑπό Ἐκκλησίας, διότι ἔγινε δεκτή ἡ κανονική διάταξι Συνόδου Καρθαγένης διά Ἁγίας Στ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὅτι θά ἀφορίζονται οἱ κληρικοί ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ κλίματος πού θά ἐκκαλοῦν ἐνώπιον Ἐπισκόπου Πρεσβυτέρας Ρώμης τάς ὑποθέσεις των. Στήν Ὀρθόδοξο Καθολική Ἐκκλησία ἐπί τῇ βάσει Ἱ. Κανόνων Θ ΙΖ Ἁγίας Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού διακελεύουν: «Εἰ δὲ πρὸς τὸν αὐ ἐπαρχίας μητροπολίτην, ἐπίσκοπος ἤ κληρικὸς ἀμφισβητοίη, καταλαμβανέτω τὸν ἔξαρχον διοικήσεως, ἢ τὸν βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, καὶ ἐπ αὐτῷ δικαζέσθω», σέ προσβολή δι ἐκκλήτου δέν ὑπόκειται, δηλ. τυγχάνει ἀνέκκλητος ἐκδοθεῖσα καταδικαστική ἀπόφασις ὑπό τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου, συνελθούσης κατ ὀρθήν ἐφαρμογή ΚΗ ἀποστολικοῦ Κανόνος Δ κανόνος ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, ὅπως εἶναι ἡ ὑπό τήν προεδρία Ἐξάρχου Διοικήσεως τελοῦσα Γενική Σύνοδος Μητροπολι ἤ ἡ ὑπό τήν Προεδρία Πατριάρχου τελοῦσα Σύνοδος οἰκείου Πατριαρχικοῦ κλίματος. Τόσον ὁ Θ ὅσο ὁ ΙΖ Ἱ. Κανόνες Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου θέτουν διαζευκτικό Ἤ στήν ἴδια κανονική πρόβλεψι γιά τόν Ἔξαρχο Διοικήσεως τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως παρέχουν δυνατότητα ἰσοτίμου προσφυγῆς ἑπομένως δέν ἀνιδρύουν οἱ κανόνες γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο

12 Κωνσταντινουπόλεως ὑπερτάτη δικαστική ἁρμοδιότητα ἕτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Ἔξαρχος δέ Διοικήσεως σήμερον εἶναι ὁ Πρόεδρος οἰκείου Πατριαρχικοῦ κλίματος. Ὁ Βαλσαμών ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Αἱ ψῆφοι Πατριαρχῶν ἐκκλήτῳ οὐχ ὑπόκεινται, Ν ΡΚΓ, κβ, Β.Γ.α.λη «ὁ μακαριώτατος πατριάρχης ἐκείνης διοικήσεως μεταξύ αὐ ἀκροάσθω, κακεῖνα ὁριζέτω ἅτινα τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς κανόσι, τοῖς νόμοις συνάδει, οὐδενός μέρους κατά ψήφου αὐ ἀντιλέγειν δυναμένου», στήν δέ «Ἐπαναγωγή» ΙΑ,6(J.G.R. τ Β, 260) «Τό Πατριάρχου κριτήριον ἐκκλήτῳ οὐχ ὑπόκειται, οὐδέ ἀναψηλαφᾶται ὑφ ἑτέρου, ὡς ἀρχή αὐ ἐκκλησιαστικῶν κριτηρίων», ὁ δέ Ἱερός Μέγας Φώτιος στά «Νομοκανονικά» του Θ, α (Σ.Α. 169) γράφει: «οὔτε γάρ ἐκκαλοῦντο αἱ Πατριαρχῶν ψῆφοι». Κατά ταῦτα ἡ δικαστική κρίσις οἱασδήποτε Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Συνόδου πού ἀποτελεῖ κατά τό κανονικό μας δίκαιο τελεία Σύνοδο ἐκφέρεται μετά ἀπό ἐκδίκασι κανονικῆς ὑποθέσεως τυγχάνει ἀνέκκλητος δυναμένη μόνον νά ἐκκληθῆ ἐνώπιον Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Π. Παναγιωτάκου «Σύστημα Ἐκκλησιαστικοῦ Διου, Τό ποινικό Δίκαιο Ἐκκλησίας» σελ. 836 ἑπ., ΑΘΗΝΑΙ 1962). Ὑπομνηματίζων ὁ θεοφώτιστος Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης τόν Θ Κανόνα Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στίς σελ «Πηδάλιο» ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλ. 1998, «ἀπαν» στόν ἐξωμότη ἐξουνιτισθέντα Βησσαρίωνα στούς ὅπως ἀναφέρει Παπιστές Βίνιον Βελαρμῖνον, ἀναφέρεται στό ζήτημα μέ ἐξαίρετη κανονική ἀνάλυσι λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ὅτι μέν γάρ ὁ Κωνσταντινουπόλεως οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ἐνεργεῖν εἰς τάς διοικήσεις ἐνορίας ἄλλων Πατριαρχῶν, οὔτε εἰς αὐτόν ἐδόθη ἀπό τόν Κανόνα τον ἡ ἔκκλητος ἐν τῇ καθόλου Ἐκκλησίᾳ δῆλόν ἐστι ά. διατί ἐν τῇ δ. πράξει ἐν Χαλκηδόνι ταύτης Συνόδου ὁ Κων/νουπόλεως Ἀνατόλιος ἐνεργήσας ὑπερόρια, λαβών τήν Τύρον ἀπό τόν Ἐπίσκοπόν της Φώτιον, δούς αὐτήν εἰς τόν Βηρυ Εὐσέβιον, καθελών ἀφορίσας τόν Φώτιον, ἐμέμφθη ἀπό τούς ἄρχοντας, ἀπό ὅλην τήν Σύνοδον διά το. Καί ἀγκαλά ἐπροφασίσθη πολλά, μέ ὅλον το ὅσα ἐκεῖ ἐνήργησεν, ἀκυρώθησαν ὑπό Συνόδου, ὁ Φώτιος ἐδικαιώθη, τάς ἐπισκοπάς Τύρου ἔλαβε. Διό ὁ Ἐφέσου Ἰσαάκ ἔλεγεν εἰς Μιχαήλ τόν πρῶτον Παλαιολόγων, ὅτι ὁ Κωνσταντινουπόλεως οὐκ ἐκτείνει τήν ἐξουσίαν αὐ ἐπί τά Πατριαρχεῖα Ἀνατολῆς (κατά τόν Παχυμέρην βιβλ. στ. κεφ. ά) β. ὅτι οἱ πολιτικοί βασιλικοί νόμοι δέν προσδιορίζουσιν ὅτι ἡ Κωνσταντινουπόλεως μόνον κρίσις ἀπόφασις δέν δέχεται ἔκκλητον, ἀλλ ἀορίστως ἑκάστου Πατριάρχου Πατριαρχῶν πληθυντικῶς.

13 Λέγει γάρ Ἰουστινιανός Νεαρά ρκγ, ὁ Πατριάρχης Διοικήσεως ἐκεῖνα ὁριζέτω, ἅτινα τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς Κανόσι τοῖς νόμοις συνάδει, οὐδενός μέρους κατά ψήφου αὐ ἀντιλέγειν δυναμένου. Καί ὁ σοφός Λέων ἐν τῷ ά. τίτλ. νομικῆς αὐ ἐπιτομῆς, λέγει, τό Πατριάρχου κριτήριον ἐκκλήτῳ οὐχ ὑπόκειται, οὐδέ ἀναψηλαφᾶται ἀπό ἄλλον, ὡς ἀρχή ὅν ἐκκλησιαστικῶν ἐξ αὐ γάρ πάντα τά κριτήρια, εἰς αὐτό ἀναλύει. Καί ὁ Ἰουστινιανός πάλιν βιβλ. γ. κεφ. β. συναγωγῆς ἐκκλησιαστικῆς ὁ ἁρμόδιος Πατριάρχης ἐξετάσει τήν ψῆφον, μή δεδιώς ἔκκλητον, βιβλ. ά. τιτλ. δ ἐκκλησιαστικῆς διαταγῆς, οὐκ ἐκκαλοῦνται αἱ Πατριαρχῶν ψῆφοι, πάλιν βιβλ. ά. τίτλ. δ. κεφ. κθ κατά ἀποφάσεων δέ Πατριαρχῶν, ἐνομοθετήθη ἀπό τούς πρό ἡμῶν Βασιλεῖς νά μή γίνεται ἔκκλητος. Λοιπόν ἀνίσως κατά τούς Βασιλεῖς τούτους, οἵτινες συμφωνοῦσι μέ τούς ἱερούς Κανόνας, αἱ ψῆφοι Πατριαρχῶν πάντων δέν δέχονται ἔκκλητον, ἤτοι δέν ἀναβιβάζονται εἰς ἄλλου Πατριάρχου κριτήριον, πῶς ὁ Κωνσταντινουπόλεως δύναται ταύτας νά ἀνακρίνη; ἄν ὁ παρών Κανών δ ἀλλά ιζ αὐ, σκοπόν εἶχε νά ἔχῃ ὁ Κωνσταντινουπόλεως τήν ἔκκλητον λοιπῶν Πατριαρχῶν, πῶς οἱ Βασιλεῖς ἤθελαν θεσπίσουν ἐκ διαμέτρου ὅλον τό ἐναντίον, εἰς καιρόν ὅπου αὐτοί ἐγίνωσκον ὅτι οἱ μή συμφωνοῦντες τοῖς Κανόσι πολιτικοί νόμοι μένουσιν ἄκυροι; γ. ὅτι, ἄν δώσωμεν κατά τούς ἀνωτέρω Παπιστάς ὅτι ὁ Κωνσταντινουπόλεως κρίνει τούς Πατριάρχας, ἀνακρίνει τάς κρίσεις αὐ, ἐπειδή ὁ Κανών δέν κάμνει ἐξαίρεσιν τίνος τίνος Πατριάρχου, ἄρα κρίνει ὁ αὐτός ἀνακρινεῖ τόν Ρώμης, οὕτως ἔσται ὁ Κωνσταντινουπόλεως πρῶτος ἔσχατος κοινός κριτής πάντων Πατριαρχῶν αὐ Πάπα». Ἄς σημειωθεῖ ἐνταῦθα ὅτι Καθηγητής πρωτιστεύων Ἱεράρχης σέ πολυσέλιδο κείμενό του γιά τό Οὐκρανικό ζήτημα προβάλλει τούς Κανόνες Σαρδικῆς ἀλλά «λησμονεῖ» τούς νεωτέρους Κανόνες Καρθαγένης τήν ἐπικύρωσί τους ὁρισμένως ἀπό τόν Β Κανόνα ἁγίας ΣΤ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀναφερόμενος δέ στό Ἱ. Πηδάλιον μή δυνάμενος νά ἀντικρούσει τόν Θεοφώτιστο Ἅγιο Νικόδημο πειρᾶται νά ἀπομειώσει τό κύρος Ἱ. Πηδαλίου ἀποσιωπῶν τόν Ἱερώτατον Θεοφόρον συγγραφέα του, ἀποδίδων αὐτό σέ ἀνωνύμους δῆθεν συγγραφεῖς του. Συνεπῶς κανονικό διωμα ἐπανεξετάσεως ὑποθέσεως

14 Μοναχοῦ Φιλαρέτου (Ντενισένκο) μετά τίς ἀποφάσεις τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου Πατριαρχείου Μόσχας, ἔχει μόνον ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος, ὅπως ἄλλωστε ὁ Σεπτός Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, πρός τόν Ὁποῖον χρεωστῶ εὐγνωμοσύνην σεβασμόν διότι κατ ἄνθρωπον ὀφείλω τήν εἰς Ἐπίσκοπον προαγωγήν χειροτονίαν μου, ὡς βοηθός Ἐπίσκοπος Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μέ τό ὑπ ἀριθμ. 1203/ Πατριαρχικόν Του Γράμμα πρός τόν Μακαριστόν Πατριάρχην Μόσχας κυρόν Ἀλέξιον ἀποδέχεται γράφων: «Εἰς ἀπάντησιν πρός σχετικό τηλεγράφημα γράμμα Ὑμετέρας λίαν ἀγαπη περισπουδάστου Μακαριότητος, ἐπί ἀνακύψαντος προβλήματος ἐν τῇ καθ Ὑμᾶς ἀδελφῇ Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ Ρωσσίας, ὅπερ πρόβλημα ὡδήγησε τήν Ἱεράν Σύνοδον αὐ ὅπως προβῇ, δι οὕς οἷδεν αὕτη λόγους, εἰς τήν καθαίρεσιν ἄχρι πρότινος ἐκ τά πρῶτα φερόντων Συνοδικοῦ μέλους αὐ Μητροπολίτου Κιέβου κυρίου Φιλαρέτου, ἐπιθυμοῦμεν ἵνα γνωρίσωμεν τῇ Ὑμετέρᾳ Ἀγάπῃ ἀδελφικῶς ὅτι ἡ καθ ἡμᾶς Ἁγία Χρισ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουσα εἰς τό ἀκέραιον τήν ἐπί θέματος ἀποκλειστικήν ἀρμοδιότητα ὑφ Ὑμᾶς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρωσσίας ἀποδέχεται τά Συνοδικῶς ἀποφασισθέντα περί ἐν λόγῳ, μή ἐπιθυμοῦσα τό παράπαν ἵνα παρέξῃ οἱανδήτινα δυσχέρειαν εἰς τήν καθ Ὑμᾶς ἀδελφήν Ἐκκλησίαν» ἀναγνωρίζων, ὡς Κανονολόγος, τήν ἀρχήν ταυτότητος ποινῶν, γεγονός πού ἐπανέλαβε μετά στό γράμμα του γιά τόν ἀναθεματισμό ἰδίου, Φιλαρέτου (Ντενισένκο), (1997) πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας: «Λαβόντες γνῶσιν ὡς ἄνω ἀποφάσεως, ἀνακοινώσαμεν ταύτην τῇ Ἱεραρχίᾳ καθ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ προετρεψάμεθα αὐτὴν ὅπως οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν ἔχῃ τουντεῦθεν μετὰ εἰρημένων». 5. Οἱ Ἱ. Κανόνες Θ ΙΖ Ἁγίας Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καθιέρωσαν, ὅπως προείπαμε, τόν ἴδιο βαθμό δωσιδικίας γιά τόν Ἔξαρχο Διοικήσεως (σημερινό Πρόεδρο τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου) γιά τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη-Ἀρχιεπίσκοπο Κων/νουπόλεως μέ αὐτή τήν κανονική ρύθμισι δέν ἀνίδρυσαν μείζονα δικαιοδοσία δι οὐδένα Πατριαρχικό Θρόνο. Συνεπῶς ὁ καταδικασθείς ὑπό τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου δέν ἔχει τό διωμα προσφυγῆς σέ ἄλλη Πατριαρχική Σύνοδο παρά μόνον στήν Οἰκουμενική Σύνοδο ἀκριβῶς αὐτήν τήν ἀρχή ἐναργέστερα νομοθέτησε ἡ Ἁγία ΣΤ Οἰκουμενική Σύνοδος μέ τήν διά Β Ἱ. Κανόνος Της ὀνομαστικῶς ἐπικύρωσι κανόνων ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου, ἡ ὁποία ὅπως ἀναφέρεται ἀπέρριψε τήν ἀπαίτησι γενικῆς δωσιδικίας Ἐπισκόπου Πρεσβυτέρας Ρώμης συνεπῶς κάθε ἑτέρου Πατριάρχου ἐφ ὅλης Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε ὁ νεώτερος Ἱ. Κανόνας, ὁ Β Ἁγίας ΣΤ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

15 ὁρισμένως ἐκύρωσε τούς Ἱ. Κανόνες Καρθαγένης ὡς νεωτέρα κανονική διάταξις τροποποιεῖ κάθε παλαιοτέρα κατισχύει αὐ, ὅπως σέ κάθε δικαιϊκό σύστημα ἰσχύει ὡς καταδεικνύεται ἀπό τήν ἐπί ὄρους Ὁμιλία Κυρίου «Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως» (Ματθ. 5,33-34) Τό προκύπτον συμπέρασμα ἐκ κανονικῆς αὐ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ρυθμίσεως διά τήν περίπτωσι Οὐκρανίας, εἶναι ὅτι ἐσφαλμένως ἄνευ κανονικῆς ἁρμοδιότητος δωσιδικίας ἡ Ἁγία Ἱερά Σύνοδος Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑποθέσεων ἐξεδίκασε πρώην ἐκκλήτους κληρικῶν ἄλλης ἔκρινε ἐπί τελεσιδίκων Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, κανονικῶν Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, τροποποιοῦσα ἀκυρώνουσα ἀποφάσεις τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου χωρίς σχετική κανονική ἁρμοδιότητα. Ἑπομένως οἱ ἀποφάσεις κανονικῆς ἀποκαταστά-σεως καθηρημένων, ἀναθεματισμένων ἀχειροτονήτων δύο σχισματικῶν Δομῶν Οὐκρανίας, πού προηγήθηκαν χορηγήσεως Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἶναι ἄκυρες συνεπῶς ἡ Ἀπόφασις χορηγήσεως καθεστῶτος Αὐτοκεφαλίας σέ ἀνύπαρκτον Κανονικῶς Ἐκκλησία ἀπαρτιζομένη ἀπό Κανονικούς παραβάτες, ἀποβαίνει αὐτή ἄκυρος. Αὐτά ἀσφαλῶς πρέπει νά καταγνωσθοῦν πλέον ὑπό πανορθοδόξου Συνόδου, ἡ ὁποία δι ἐνεργειῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πρός τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρολομαῖον πρέπει τάχιστα νά συνέλθει γιά νά ἀντιμετωπιστεῖ αὐτό τό φαινομενικῶς δυσεπίλυτο ζήτημα, τό ὁποῖο δυστυχῶς οὐδείς θέτει στήν πραγματική κανονική του βάσι κυρίως νά ἀντιμετωπισθεῖ ὁ μέγιστος κίνδυνος διασπάσεως Ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν μέ ἀπροβλέπτους συνεπείας διά τήν εὐστάθεια Ἁγιωτάτης, Ὀρθοδόξου, Καθολικῆς Ἐκκλησίας Μίας, Ἁγίας Καθολικῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Διερωτῶμαι, ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί Δογματικῶν Νομοκανονικῶν Ζητημάτων ἀγνοεῖ τά ἀνωτέρω; Ἡ δέ Συνοδική Ἐπιτροπή Διορθοδόξων Διαχριστιανικῶν Σχέσεων ἔχει μελετήσει τίς συνέπειες ἀναγνωρίσεως ἀκύρου αὐ Αὐτοκεφαλίας, ὅπως εἰσηγήθηκε στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, προδήλου κανονικοῦ σφάλματος Σεπ

16 Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν βεβαία ἀντίδρασι Πατριαρχείου Μόσχας μέ τήν διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μετά Ἐκκλησίας Ἑλλάδος τήν τυχόν ἀναγνώρισι στήν Ἑλλάδα ἑτέρας θρησκευτικῆς «Δομῆς» πού ἤδη τελεῖ σέ κοινωνία μέ τήν ὑπερόρια στήν Ἀμερική Ρωσσική Ἐκκλησία πρώην Συνόδου Κάρλοβιτς (ROCOR); Ἀντιλαμβανόμεθα εἰλικρινῶς τόν κυκεῶνα πού ἔρχεται; Εἴμεθα ἔτοιμοι νά ἀναλάβωμε τίς εὐθύνες μας ἔναντι Θεοῦ, αἰωνιότητός μας Ἱστορίας;» Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ +ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ October 13, 2019

Πειραιώς Σεραφείμ για Ουκρανικό: Αναγκαία η Πανορθόδοξη - Οι συνέπειες της αναγνωρίσεως

Πειραιώς Σεραφείμ για Ουκρανικό: Αναγκαία η Πανορθόδοξη - Οι συνέπειες της αναγνωρίσεως Πειραιώς Σεραφείμ για Ουκρανικό: Αναγκαία η Πανορθόδοξη - Οι συνέπειες της αναγνωρίσεως 13/09/2019. Επιμέλεια Γιάννης Καπετανίδης. Τα πολλαπλά ζητήματα που προκύπτουν από τη χορήγηση Αυτοκεφαλίας στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης Δυτική Εξαρχία:

Η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Kλάσης Δυτική Εξαρχία: Aνακοίνωση Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Kλάσης - Δυτική Εξαρχία, είναι μια τοπική παραδοσιακή Ορθόδοξη Εκκλησία που συνεχίζει την προ-σχισματική (1054) Πίστη και Πρακτική της πρώιμης Δυτικής Εκκλησίας. Με αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Υπεγράφη ο Τόμος για την Αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Παγωμένη η Μόσχα παρακολουθεί τις εξελίξεις (Δείτε εικόνες και ρεπορτάζ)

Υπεγράφη ο Τόμος για την Αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Παγωμένη η Μόσχα παρακολουθεί τις εξελίξεις (Δείτε εικόνες και ρεπορτάζ) 05/01/2019 Υπεγράφη ο Τόμος για την Αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Παγωμένη η Μόσχα παρακολουθεί τις εξελίξεις (Δείτε εικόνες και ρεπορτάζ) / Επικαιρότητα ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ Γράφει ο θεολόγος-εκκλησιαστικός ιστορικός-νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ Νομοκανονικά και εκκλησιολογικά πατριαρχικά και ελλαδικά Η ηθελημένη άγνοια και η καταπάτηση των παραδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το δύσκολο διάστημα προς την Ιεραρχία

Το δύσκολο διάστημα προς την Ιεραρχία 08/03/2019 Το δύσκολο διάστημα προς την Ιεραρχία Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος Γράφει η Ναταλία Δανδόλου ρεπορτάζ Δημήτρης Στρουμπάκος, Νικόλαος Ζαϊμης, Ιδιαιτέρως κρίσιμο για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση Ἐνιαύσιον 2005 Περιεχόμενα Πρόλογος Α Ἄρθρα 1. Τό Πάσχα ἡμῶν Τό ἀναστάσιμο ἦθος Τά θανατηφόρα προβλήματα Τό ἀληθινό Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας 2. Ἐκκλησία καί «περιθώριο» 3. Μαζί στήν ζωή, μαζί καί στόν θάνατο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 24/03/2019 Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Σήμερα, Κυριακή Β Νηστειῶν, 24η Μαρτίου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει ἐπί Ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Βελγίου: «Αναμένοντες τον Πατριάρχη του Γένους»

Μητρ. Βελγίου: «Αναμένοντες τον Πατριάρχη του Γένους» 27/09/2019 Μητρ. Βελγίου: «Αναμένοντες τον Πατριάρχη Γένους» Οικουμενικό Πατριαρχείο / Μητροπόλεις Οικουμενικού Θρόνου Το έτος 2019, με συμπλήρωση πενήντα ετών από ίδρυση Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, Εξαρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί 18/02/2019 Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το «Ενωτικό συμβούλιο».ο Καταστατικός Χάρτης και οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Μήνυμα με νόημα από τον Ποροσένκο.

Το «Ενωτικό συμβούλιο».ο Καταστατικός Χάρτης και οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Μήνυμα με νόημα από τον Ποροσένκο. 15/12/2018 Το «Ενωτικό συμβούλιο».ο Καταστατικός Χάρτης και οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Μήνυμα με νόημα από τον Ποροσένκο. / Επικαιρότητα Περίπου 192 εκπρόσωποι συμμετέχουν σήμερα στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριάζει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος- Τι είπε ο Αρχιεπ. Αθηνών για τις εισηγήσεις, τις εκλογές Μητροπολιτών και το Ουκρανικό ζήτημα

Συνεδριάζει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος- Τι είπε ο Αρχιεπ. Αθηνών για τις εισηγήσεις, τις εκλογές Μητροπολιτών και το Ουκρανικό ζήτημα 08/10/2019 Συνεδριάζει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος- Τι είπε ο Αρχιεπ. Αθηνών για τις εισηγήσεις, τις εκλογές Μητροπολιτών και το Ουκρανικό ζήτημα Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος Συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικό: Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πατρ. Μόσχας (ηχητικό)

Αποκλειστικό: Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πατρ. Μόσχας (ηχητικό) 26/12/2018 Αποκλειστικό: Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πατρ. Μόσχας (ηχητικό) Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Μόσχας Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος στη σημερινή συνεδρίαση του ανώτατου εκκλησιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής

Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής 27/07/2019 Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Στη σημασία της τήρησης των δογμάτων της Εκκλησίας αλλά συνάμα και της γνήσιας και αυθεντικής

Διαβάστε περισσότερα

Μπάτσκας Ειρηναίος: «Ο Βαρθολομαίος έκανε το μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία του Οικουμενικού Θρόνου».

Μπάτσκας Ειρηναίος: «Ο Βαρθολομαίος έκανε το μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία του Οικουμενικού Θρόνου». 17-12-2018. Μπάτσκας Ειρηναίος: «Ο Βαρθολομαίος έκανε το μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία του Οικουμενικού Θρόνου». Σε τηλεοπτική εκπομπή μίλησε ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος (Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία).

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» στήν Κρήτη θεολογικές καί ἐκκλησιαστικές θέσεις

Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» στήν Κρήτη θεολογικές καί ἐκκλησιαστικές θέσεις Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» στήν Κρήτη θεολογικές καί ἐκκλησιαστικές θέσεις Περιεχόμενα Εἰσαγωγή Α Βασικά θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά θέματα γιά τίς Συνόδους καί τούς διαλόγους μέ τούς ἑτεροδόξους 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η αυτοκάθαρση στην Εκκλησία (Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου)

Η αυτοκάθαρση στην Εκκλησία (Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου) Η αυτοκάθαρση στην Εκκλησία (Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου) Date : Μαΐου 7, 2006 Τα σύγχρονα γεγονότα που αφορούν τα λεγόμενα σκάνδαλα στην Εκκλησία ερμηνεύονται ποικιλοτρόπως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Ἀπόσπασµα ἀπό τά Πρακτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Ἀπόσπασµα ἀπό τά Πρακτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου) ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Ἀπόσπασµα ἀπό τά Πρακτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου) Εἰς τάς 10 Ἰουνίου ἐ.ἔ. συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας. Τό θέµα τῆς συζητήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Μήνας Ἀπρίλιος 15 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Ἰωάν. 20, 19 31. Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα σήμερα καί ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα εἰσήλθαμε στήν πιό χαρούμενη περίοδο τοῦ ἔτους, στήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Στέλνω σε όλο τον ευσεβή ορθόδοξο ρωσικό λαό την ευλογία και τη στοργή της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως»- Τί είπε στο Ρωσικό Μετόχι

«Στέλνω σε όλο τον ευσεβή ορθόδοξο ρωσικό λαό την ευλογία και τη στοργή της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως»- Τί είπε στο Ρωσικό Μετόχι 10/08/2019 «Στέλνω σε όλο τον ευσεβή ορθόδοξο ρωσικό λαό την ευλογία και τη στοργή της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως»- Τί είπε στο Ρωσικό Μετόχι Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο «Μέσα στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουκρανική Εκκλησία του Πατρ. Μόσχας προς τους Μητρ. Ελλάδος

Η Ουκρανική Εκκλησία του Πατρ. Μόσχας προς τους Μητρ. Ελλάδος 28/01/2019 Η Ουκρανική Εκκλησία του Πατρ. Μόσχας προς τους Μητρ. Ελλάδος / Επικαιρότητα Η Ουκρανική Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας απέστειλε επιστολή προς τους Μητροπολίτες Εκκλησίας Ελλάδος, με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Φιλάρετος: «Τα γεγονότα με αναγκάζουν να πω την αλήθεια».

Φιλάρετος: «Τα γεγονότα με αναγκάζουν να πω την αλήθεια». Φιλάρετος: «Τα γεγονότα με αναγκάζουν να πω την αλήθεια». Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 Συνέντευξη εφ όλης της ύλης παραχώρησε ο «επίτιμος» Πατριάρχης Φιλάρετος και μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου της Αυτοκέφαλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατρ.Αλεξανδρείας παρασημοφόρησε τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Αίγυπτο

Ο Πατρ.Αλεξανδρείας παρασημοφόρησε τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Αίγυπτο 28/03/2019 Ο Πατρ.Αλεξανδρείας παρασημοφόρησε τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Αίγυπτο Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β την Πέμπτη 28

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αθηναγόρας και Οικουμένη:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αθηναγόρας και Οικουμένη: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αθηναγόρας και Οικουμένη: 70 Χρόνια από την εκλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα στον Οικουμενικό Θρόνο και από την ίδρυση του Π.Σ.Ε. 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Μόσχας για την διακοπή κοινωνίας

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Μόσχας για την διακοπή κοινωνίας Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Μόσχας για την διακοπή κοινωνίας Romfea.gr. Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 Με μεγάλο πόνο η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας πληροφορήθηκε το από της 11ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Στην Ουκρανία υπήρχε σχίσμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί»

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Στην Ουκρανία υπήρχε σχίσμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί» Οικουμενικός Πατριάρχης: «Στην Ουκρανία υπήρχε σχίσμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί». 31-5-2019 Στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει καθεστώς Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο Οικουμενικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23

Περιεχόμενα ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974 7 Περιεχόμενα ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23 Μ Ε Ρ Ο Σ Α Όψεις σχέσεων κράτους και εκκλησίας προ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ιλαρίων: «Ο Βαρθολομαίος διεκδικεί την εξουσία επί της ίδιας της Ιστορίας».

Ιλαρίων: «Ο Βαρθολομαίος διεκδικεί την εξουσία επί της ίδιας της Ιστορίας». Ιλαρίων: «Ο Βαρθολομαίος διεκδικεί την εξουσία επί της ίδιας της Ιστορίας». Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018 Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2018 ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακάριου στό Συμβούλιο τοῦ EPP Group τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ γενικό θέμα: «Political and Societal Impact of the Independency of the Orthodox Church

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα με αυτοκεφαλία σήμερα για τους Ουκρανούς- Η επόμενη ημέρα

Χριστούγεννα με αυτοκεφαλία σήμερα για τους Ουκρανούς- Η επόμενη ημέρα 07/01/2019 Χριστούγεννα με αυτοκεφαλία σήμερα για ς Ουκρανούς- Η επόμενη ημέρα / Επιρότητα Την εορτή των Χρισγέννων εορτάζουν σήμερα στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την χορήγηση Τόμου Αυτοκεφαλίας από το

Διαβάστε περισσότερα

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Ονούφριε

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Ονούφριε 1 Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Ονούφριε Με ιδιαίτερη συγκίνηση προσερχόμαστε σήμερα ταπεινοί προσκυνητές στην πολύπαθη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Ερχόμαστε από την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις απαντήσεις για την πνευματική ταυτότητα των καταληψιών της Μονής Εσφιγμένου

Ερωτήσεις απαντήσεις για την πνευματική ταυτότητα των καταληψιών της Μονής Εσφιγμένου 24/02/2019 Ερωτήσεις απαντήσεις για την πνευματική ταυτότητα των καταληψιών της Μονής Εσφιγμένου / Αγιορείτικα «Τι διαφορά έχουν οι Αγιορείτες (που εορτάζουν σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο) από τους ΓΟΧ-παλαιοημερολογίτες;»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 7 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Μ. Φθιώτιδος: «Ότι αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας»

Ι.Μ. Φθιώτιδος: «Ότι αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας» 18/12/2018 Ι.Μ. Φθιώτιδος: «Ότι αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος Πραγματοποιήθηκε σήμερα το 43ο Ιερατικό Συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολίς Φθιώτιδος

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν καλλιέργεια τῶν Διορθοδόξων, Διαχριστιανικῶν καί Διαθρησκειακῶν Σχέσεων

Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν καλλιέργεια τῶν Διορθοδόξων, Διαχριστιανικῶν καί Διαθρησκειακῶν Σχέσεων Ἀρχιμ. Ἰγνατίου Δ. Σωτηριάδη Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν καλλιέργεια τῶν Διορθοδόξων, Διαχριστιανικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ουκρανικό Αυτοκέφαλο ή κακοκέφαλο; Ποιος χορηγεί την Αυτοκεφαλία;

Ουκρανικό Αυτοκέφαλο ή κακοκέφαλο; Ποιος χορηγεί την Αυτοκεφαλία; Ουκρανικό Αυτοκέφαλο ή κακοκέφαλο; Ποιος χορηγεί την Αυτοκεφαλία; 07-02-2019 22:02:07 π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος Στο α μέρος της μικρής συμβολής μας προσκομίσαμε επίσημα στοιχεία, έγγραφα και εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς. Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς. Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016. Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016 Απόφαση Στο πλαίσιο της εβδόµης έκτακτης συνεδριάσεως, η οποία παραµένει ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. 69 Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. Κυριακή ΣΤ Ματθαίου Μτθ. 9, 1 8. «...ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας...» (Μτθ. 9, 6) Πάντοτε ὁ λόγος περί ἐξουσίας εἶναι ἐπίκαιρος, διότι οἱ ἄνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η επιχειρηματολογία του δικηγόρου κ. Α. Βαβούσκου

Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η επιχειρηματολογία του δικηγόρου κ. Α. Βαβούσκου Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η επιχειρηματολογία του δικηγόρου κ. Α. Βαβούσκου Toυ Βασίλειου Ευσταθίου στην Romfea.gr Δρ. Φυσικού, πτ. Θεολογίας (Τμ. Κοιν. Θ. ΕΚΠΑ) 1. Ἡ δύσκολη καὶ σύνθετη προβληματικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικουμενικός για τον Τσίπρα

Ο Οικουμενικός για τον Τσίπρα 01/02/2019 Ο Οικουμενικός για τον Τσίπρα Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Στον ιδιαίτερο συμβολισμό της επισκέψεως του Έλληνα Πρωθυπουργού κ.αλέξη Τσίπρα στη σιωπηλή, από το 1971, Ιερά Θεολογική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Ναυπάκτου: Η χορήγηση της Αυτοκεφαλίας στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Μητρ. Ναυπάκτου: Η χορήγηση της Αυτοκεφαλίας στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες 06/04/2019 Μητρ. Ναυπάκτου: Η χορήγηση της Αυτοκεφαλίας στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Στο θέμα της χορήγησης της Αυτοκεφαλίας στις αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 8 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 8 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 8 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Έπειδή παρατηρήθηκε σύγχυση στήν πληροφόρηση των πιστων χριστιανων

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Έπειδή παρατηρήθηκε σύγχυση στήν πληροφόρηση των πιστων χριστιανων *' ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Έπειδή παρατηρήθηκε σύγχυση στήν πληροφόρηση των πιστων χριστιανων γιά τό εάν ύπέγραψα τελικά τό κείμενο της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου σχετικά μέ

Διαβάστε περισσότερα

Κοπή Αγιοβασιλόπιτας και Βράβευση Φοιτητών στην ΟΑΚ (φώτο)

Κοπή Αγιοβασιλόπιτας και Βράβευση Φοιτητών στην ΟΑΚ (φώτο) 07/01/2019 Κοπή Αγιοβασιλόπιτας και Βράβευση Φοιτητών στην ΟΑΚ (φώτο) / Επικαιρότητα Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατά τρόπο παραδοσιακό εορτάστηκε και εφέτος η μεγάλη εορτή Ορθοδοξίας, η εορτή των Θεοφανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Κυθήρων Σεραφείμ: «Το Ουκρανικό διχάζει την Εκκλησία».

Κυθήρων Σεραφείμ: «Το Ουκρανικό διχάζει την Εκκλησία». Κυθήρων Σεραφείμ: «Το Ουκρανικό διχάζει την Εκκλησία». 18-09-2019 Στο Ουκρανικό ζήτημα αναφέρεται για άλλη μια φορά ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ που σε κείμενό του αναφέρεται στις κινήσεις που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Β μέρος της συνέντευξης του Μητρ. Βελγίου στο «Φως Φαναρίου»

Το Β μέρος της συνέντευξης του Μητρ. Βελγίου στο «Φως Φαναρίου» 01/12/2018 Το Β μέρος της συνέντευξης Μητρ. Βελγίου στο «Φως Φαναρίου» Οικουμενικό Πατριαρχείο / Μητροπόλεις Οικουμενικού Θρόνου Παραθέμε το β μέρος της συνέντευξης που έδωσε στο»φως Φαναρίου» ο Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία του ΚιέβουΣτην Αγία Τράπεζα ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας

Η Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία του ΚιέβουΣτην Αγία Τράπεζα ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας 07/01/2019 Η Θεία Λειργία στην Αγία Σοφία ΚιέβουΣτην Αγία Τράπεζα ο Τόμος Αυτοκεφαλίας (βίντεο) / Επιρότητα Στην πανηγυρική ιδιαιτέρας ιστορικής σημασίας χρισγεννιάτικη θεία λειργία χοροστάτησε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 1 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. 55 Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἰω. 11, 42 55. Δέν ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιά κάποιο πρόσωπο. Σήμερα τό πανηγύρι στήθηκε γι αὐτή τήν ἴδια τήν πίστη μας.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Όσιος Λουκάς λάμπει και μεταδίδει ένα φως από το ανέσπερο φως του Χριστού»

«Ο Όσιος Λουκάς λάμπει και μεταδίδει ένα φως από το ανέσπερο φως του Χριστού» 07/02/2019 «Ο Όσιος Λουκάς λάμπει και μεταδίδει ένα φως από το ανέσπερο φως του Χριστού» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Οσίου Λουκά του εν

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγώνας δρόμου του Αρχιεπισκόπου. Τι είπε με τους Κληρικούς. Δείτε το υπόμνημα

Ο αγώνας δρόμου του Αρχιεπισκόπου. Τι είπε με τους Κληρικούς. Δείτε το υπόμνημα 07/12/2018 Ο αγώνας δρόμου του Αρχιεπισκόπου. Τι είπε με τους Κληρικούς. Δείτε το υπόμνημα Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος Για τους αγώνες δεκαετιών, για τις αγωνίες και τις πολύωρες συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( )

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( ) [1] Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων (6.4.2014) Σεβασμιώτατε, Πανοσωλογιώτατε π. Ιερόθεε, Αιδεσιμώτατοι, Συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυρίες και Κύριοι Με την χάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Παρακολουθήστε LIVE την τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Παρακολουθήστε LIVE την τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής 22/06/2019 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Παρακολουθήστε LIVE την τελετή ενθρόνισης νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Αμερικής Αποστολή Νέα Υόρκη: Orthodoxia News Agency Σε εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας 24/03/2019 Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Λαγκαδά Για την προσωπικότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έκανε λόγο ο Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικ. Πατριάρχης μιλά στους Σέρβους για την Ουκρανία

Ο Οικ. Πατριάρχης μιλά στους Σέρβους για την Ουκρανία 20/03/2019 Ο Οικ. Πατριάρχης μιλά στους Σέρβους για την Ουκρανία Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο «Ό,τι είναι και ό,τι έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο το οφείλει στην Εκκλησία. Δεν είμαστε μια αυτοδημιούργητη

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 1 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Διορθόδοξοι Σχέσεις α Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Ρωσικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς Διαρκὴς Ἀρχιερατικὴ Σύνοδος Ἐπιστολὴ τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνόδου

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Τίμησαν την Αγία Μαρίνα στις Βρυξέλλες

Τίμησαν την Αγία Μαρίνα στις Βρυξέλλες 19/07/2019 Τίμησαν την Αγία Μαρίνα στις Βρυξέλλες Οικουμενικό Πατριαρχείο / Μητροπόλεις Οικουμενικού Θρόνου Πραγματοποιήθηκε η ετήσια πανήγυρη Ενορίας Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού Μαρίνης

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως».

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». 23/12/2018 Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου Αγρινίου, τελέσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, τριάντα χρόνια μετά (Φωτογραφίες και Βίντεο)

Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, τριάντα χρόνια μετά (Φωτογραφίες και Βίντεο) 21/10/2019 Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, τριάντα χρόνια μετά (Φωτογραφίες και Βίντεο) / Επικαιρότητα Την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου επισκέφθηκε για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Εκλογές στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 26/11/2018 Εκλογές στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Σήμερα, 26η Νοεμβρίου 2018 το απόγευμα, πρώτη ημέρα των εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας του παλαιφάτου Πατριαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗ ΣΤΑΘΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗ ΣΤΑΘΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗ ΣΤΑΘΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΧΊΣΜΑ Με τον όρο Σχίσμα εννοούμε τη διάσπαση της χριστιανικής εκκλησίας σε Ανατολική Ορθόδοξη και Δυτική Καθολική, που συνέβη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Δημητριάδος: Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική

Μητρ. Δημητριάδος: Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική 28/12/2018 Μητρ. Δημητριάδος: Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού Σκέψεις στην ανατολή του νέου χρόνου Σκέψεις καρδιάς κατέθεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικές στιγμές στο μακρινό Σύνδεϊ Δείτε το βίντεο με την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας- Όλες οι ομιλίες

Ιστορικές στιγμές στο μακρινό Σύνδεϊ Δείτε το βίντεο με την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας- Όλες οι ομιλίες 29/06/2019 Ιστορικές στιγμές στο μακρινό Σύνδεϊ Δείτε το βίντεο με την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας- Όλες οι ομιλίες Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας Μεγάλη ημέρα ξημέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ.

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ. Tοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου: Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ. Σάββατο, 06 Απρίλιος 2019 16:50 Μέ τό θέμα τοῦ Αὐτοκεφάλου στήν Ἐκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπ. Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Γ Οἰκουµενικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019.

Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019. 39 Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019. Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων Μτθ. 10, 32 33, 37 38, καί 19, 27 30. «ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;» (Μτθ. 19,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά που θέλουν, αυτά που έχουν συμφωνήσει και αυτά που φοβούνται οι Παπικοί, όσο ακόμα υπάρχουν και αντιδρούν Ορθόδοξοι πιστοί.

Αυτά που θέλουν, αυτά που έχουν συμφωνήσει και αυτά που φοβούνται οι Παπικοί, όσο ακόμα υπάρχουν και αντιδρούν Ορθόδοξοι πιστοί. Αυτά που θέλουν, αυτά που έχουν συμφωνήσει και αυτά που φοβούνται οι Παπικοί, όσο ακόμα υπάρχουν και αντιδρούν Ορθόδοξοι πιστοί. Στην παρακάτω συνέντευξη (ακολουθούν αποσπάσματα σε μετάφραση) που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ικονίου Θεόληπτος ομιλεί για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Ο Ικονίου Θεόληπτος ομιλεί για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο 06/07/2019 Ο Ικονίου Θεόληπτος ομιλεί για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο / Επικαιρότητα Ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος, εκ των κορυφαίων ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στενός συνεργάτης του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκέφαλο Ουκρανίας: Θεραπεία πνευματικού προβλήματος

Αυτοκέφαλο Ουκρανίας: Θεραπεία πνευματικού προβλήματος 13/01/2019 Αυτοκέφαλο Ουκρανίας: Θεραπεία πνευματικού προβλήματος / Γνώμες Του Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, κ. Ανδρέου «Η ανθρώπινη προσωπικότητα, σε όλες τις βαθμίδες της αμαρτίας,

Διαβάστε περισσότερα

[1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν

[1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν [1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν 19.03.2019 Μακαριώτατε, η σύγκλησις εκτάκτως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 2 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 2 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 2 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 4 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 4 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 4 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνέδριο του Π.Σ.'Ε'. στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, μέσα από συνεντεύξεις του πρεσβ. Πέτρου Χίρς

Το Συνέδριο του Π.Σ.'Ε'. στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, μέσα από συνεντεύξεις του πρεσβ. Πέτρου Χίρς Το Συνέδριο του Π.Σ.'Ε'. στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, μέσα από συνεντεύξεις του πρεσβ. Πέτρου Χίρς Date : Μαΐου 4, 2006 Ο π. Πέτρος Χιρς αμερικανός στην καταγωγή, πρώην προτεστάντης και νυν ορθόδοξος ιερεύς

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκκλησία της Βουλγαρίας δεν θα συμμετέχει στην Πανορθόδοξη Σύνοδο

Η Εκκλησία της Βουλγαρίας δεν θα συμμετέχει στην Πανορθόδοξη Σύνοδο Η Εκκλησία της Βουλγαρίας δεν θα συμμετέχει στην Πανορθόδοξη Σύνοδο ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ Σάββατο 4 Ιουνίου 2016, 7:50μμ Σε νέα ανακοίνωση προέβη σήμερα η Εκκλησία της Βουλγαρίας, σύμφωνα με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Θεία Λειτουργία Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία Σήμερα είναι σχεδόν παθητικός θεατής Όρθρος : ακολουθία προετοιμασίας Δοξολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση της Εκκλησίας της Ρωσίας για την «εισπήδηση» του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η δήλωση της Εκκλησίας της Ρωσίας για την «εισπήδηση» του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η δήλωση της Εκκλησίας της Ρωσίας για την «εισπήδηση» του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η δήλωση υιοθετήθηκε από την έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στις 14 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα