Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1"

Transcript

1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/ Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/ / Παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης για την έκδοση προνοµιούχων µετοχών µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου ενώ παράλληλα περιγράφονται τα διάφορα πιθανά προνόµια 3 (Περίπτωση Α) 2. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει, για τις προνοµιούχες µετοχές που είναι µετατρέψιµες σε κοινές µε δήλωση του µετόχου, άλλο χρόνο µετατροπής αντί του χρόνου λήψεως της σχετικής δήλωσης 4 (Περίπτωση Γ) 3. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης «δεσµευµένων» µετοχών και ο καθορισµός των όρων εξαγοράς τους 5 (Περίπτωση Α) 3 1 επ Τσεκάρετε µε ν 1. Επιµέλεια: Προκόπης ηµητριάδης, ικηγόρος, LL.M (Cambridge), M Ε Αστικού ικαίου (Παν. Αθηνών), Συνεργάτης της «Λαµπαδάριος και Συνεργάτες, Εταιρεία ικηγόρων» 2 Οι δυνατότητες που παρέχονται διακρίνονται σε κατηγορίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι ιδρυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα στις διαφορετικές δυνατότητες ρύθµισης ενός θέµατος που τους δίνει ο νόµος. (Περίπτωση Α). Σε άλλες περιπτώσεις ο νόµος προβλέπει µια ρύθµιση και δίνει τη δυνατότητα στους ιδρυτές είτε να την περιλάβουν αυτούσια στο καταστατικό είτε να µην την περιλάβουν καθόλου. (Περίπτωση Β). Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις ο νόµος προβλέπει πως µια ρύθµιση θα ισχύει εκτός αν οι ιδρυτές αποφασίσουν διαφορετικά στο καταστατικό. (Περίπτωση Γ). Σε κάθε σηµειο του check list σηµειώνεται σε ποια από τις 3 ως άνω περιπτώσεις εµπίπτει κάθε ρύθµιση. 3 Άρθρο 3: «1. Επιτρέπεται να ορίζεται µε διατάξεις του καταστατικού προνόµιο υπέρ µετοχών. Το προνόµιο αυτό συνίσταται στη µερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές µετοχές, του διανεµόµενου µερίσµατος, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού, και στην προνοµιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνοµιούχων µετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Οµοίως, επιτρέπεται να ορίζεται ότι σε περίπτωση µη διανοµής µερίσµατος σε µια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόµιο υπέρ των µετοχών αφορά στην προνοµιακή καταβολή µερισµάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανοµή µερίσµατος. 2. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι οι προνοµιούχες µετοχές παρέχουν σταθερό µέρισµα ή ότι συµµετέχουν εν µέρει µόνο στα κέρδη της εταιρείας. Χορήγηση άλλων προνοµίων περιουσιακής φύσης, περιλαµβανοµένης της απόληψης ορισµένου τόκου ή της συµµετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισµένη εταιρική δραστηριότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο καταστατικό, δεν αποκλείεται Το καταστατικό, οµοίως, µπορεί να ορίζει ότι η απόληψη ορισµένου τόκου µπορεί να γίνει µε την προϋπόθεση ότι οι προνοµιούχες µετοχές δεν θα συµµετέχουν στα κέρδη της εταιρείας, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους. Τα δικαιώµατα που παρέχουν οι προνοµιούχες µετοχές υπόκεινται στους περιορισµούς του άρθρου 44α. Προνοµιούχες µετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώµατα. 3. Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν και ως µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές. Η µετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού είτε µε άσκηση σχετικού δικαιώµατος του µετόχου. Οι όροι και οι προθεσµίες της µετατροπής ορίζονται στο καταστατικό. Το δικαίωµα της µετατροπής ασκείται από τον προνοµιούχο µέτοχο ατοµικά µε δήλωσή του προς την εταιρεία και η µετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σηµείο. 4. Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωµα ψήφου ή µε δικαίωµα ψήφου περιοριζόµενο σε ορισµένα ζητήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού». 4 Βλ. υποσηµείωση 3. 5 Άρθρο 3: «7. ια διατάξεων του καταστατικού δύναται να επιτραπή η έκδοσις δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών, των οποίων η µεταβίβασις εξαρτάται από την έγκρισιν της εταιρείας. Την έγκρισιν παρέχει το ιοικητικόν Συµβούλιον ή η Γενική Συνέλευσις κατά τα υπό του καταστατικού οριζόµενα. Το καταστατικόν δύναται να ορίση τους λόγους δι ους επιτρέπεται η άρνησις της εγκρίσεως. Με εξαίρεση τη µεταβίβαση µετοχών αιτία θανάτου, το καταστατικό µπορεί να ορίσει και άλλες µορφές περιορισµών στη µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών, όπως ιδίως: α) το ανεπίτρεπτο της µεταβίβασης, αν οι µετοχές δεν προσφερθούν προηγουµένως στους λοιπούς µετόχους ή σε ορισµένους από αυτούς, β) την υπόδειξη, εκ µέρους της εταιρείας, µετόχου ή τρίτου που θα αποκτήσει τις µετοχές, εάν ο µέτοχος επιθυµεί τη µεταβίβασή τους. Το καταστατικό πρέπει να ορίζει τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσµία, εντός της οποίας η εταιρεία εγκρίνει

2 4. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την υποχρέωση εξαγοράς των µετοχών του 3 8 µετόχου που επιθυµεί να µεταβιβάσει δεσµευµένες µετοχές ως προς τις οποίες η εταιρία δεν παρέχει την έγκρισή της. 6 (Περίπτωση Α) 5. Το καταστατικό µπορεί να απαλλάσσει τις µη εισηγµένες εταιρίες από την υποχρέωση 8β 4 έκδοσης µετοχικών τίτλων, οπότε και πρέπει να ορίζει πώς θα αποδεικνύεται η µετοχική ιδιότητα 7 (Περίπτωση Γ) 6. Το καταστατικό µπορεί να επεκτείνει το δικαίωµα προτίµησης και σε περιπτώσεις 13 7 αύξησης κεφαλαίου µε εισφορές σε είδος ή έκδοσης µετοχών µε δικαίωµα µετατροπής σε µετοχές, καθώς και να προβλέπει την έκδοση µετοχών µόνο µιας από τις ήδη υφιστάµενες κατηγορίες 8 (Περίπτωση Β) 7. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει µεγαλύτερη δηµοσιότητα από τη νόµιµη προς 13 9 άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης των µετόχων 9 (Περίπτωση Α) 8. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών. 10 (Περίπτωση Β) 17β 9. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει τον αριθµό (σταθερό ή µέγιστο ή/και ελάχιστο) των µελών του δ.σ. 11 (Περίπτωση Α) 18 2 τη µεταβίβαση ή προβαίνει στην υπόδειξη αγοραστή. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή, η µεταβίβαση των µετοχών είναι ελεύθερη. Οι περιορισµοί της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται να καθιστούν τη µεταβίβαση αδύνατη. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρες. 9. Το όργανο, που λαµβάνει την απόφαση έκδοσης οµολογιακού δανείου µε ονοµαστικές, µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες οµολογίες, µπορεί να αποφασίσει και την εφαρµογή στις εκδιδόµενες οµολογίες τυχόν περιορισµών που προβλέπονται από το καταστατικό και αφορούν στη µεταβίβαση των µετοχών. Μεταβιβάσεις οµολογιών κατά παράβαση των περιορισµών αυτών είναι άκυρες.» 6 Άρθρο 3: «8. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, εάν η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη µεταβίβαση των µετοχών ή δεν δίνει απάντηση στο µέτοχο εντός της προβλεπόµενης από το καταστατικό προθεσµίας, υποχρεούται, µετά από αίτηση του µετόχου και εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις µετοχές σύµφωνα µε το άρθρο 49α του παρόντος νόµου. Η προθεσµία της παρ. 3 του άρθρου 49α αρχίζει από τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. 7 Άρθρο 8β: «4. Εάν η εταιρεία έχει ονοµαστικές µετοχές µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, το καταστατικό µπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωσή της να εκδίδει µετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο απόδειξης της µετοχικής ιδιότητας, προκειµένου να ασκηθούν τα δικαιώµατα εκ των µετοχών. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται µετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίσταται ανάγκη, µε τα έγγραφα που κατέχει ο µέτοχος.» 8 Άρθρο 13: «7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των µετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό µπορεί να επεκτείνει το δικαίωµα προτίµησης και σε περιπτώσεις αύξησης µε εισφορές σε είδος ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές. Το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει µετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στα κέρδη ή τη διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά µεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου µε µετοχές µιας µόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωµα προτίµησης παρέχεται στους µετόχους των άλλων κατηγοριών µόνο µετά τη µη άσκηση του δικαιώµατος από τους µετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες µετοχές» 9 Άρθρο 13: «9.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία µνηµονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται µε επιµέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυµων εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δηµοσιότητα» 10 Άρθρο 17β: «Το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την αύξηση κεφαλαίου µε έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών. Οι µετοχές αυτές µπορούν να εκδίδονται και ως προνοµιούχες µετοχές µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3. Η εξαγορά γίνεται µε δήλωση της εταιρείας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο καταστατικό και είναι έγκυρη µόνο µε απόδοση της εισφοράς.» 11 Άρθρο 18: «2. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται από το καταστατικό ή από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό»

3 10. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι µέλη του δ.σ. µπορούν να είναι νοµικά 18 2 πρόσωππ. 12 (Περίπτωση Β) 11. Επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό η εκλογή του δ.σ. µέσω διαδικασίας 18 6 ψηφοδελτίου, ώστε να εκπροσωπείται και η µειοψηφία 13 (Περίπτωση Β) 12. Επιτρέπεται να εκλέγονται αναπληρωµατικά µέλη του δ.σ., αν το προβλέπει το 18 7 καταστατικό 14 (Περίπτωση Β) 13. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την εκλογή από το ίδιο το δ.σ. µελών του σε 18 7,8 αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων κλπ., αλλά και ότι το δ.σ. µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί µε τα αποµένοντα µέλη 15 (Περίπτωση Β) 14. Το καταστατικό µπορεί να προσδιορίζει το χρόνου ή τις περιπτώσεις που 20 1,2 υποχρεούται να συνεδριάζει το δ.σ., καθώς και τον τόπο των συνεδριάσεων 16 (Περίπτωση Α) 15. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει συνεδρίαση του δ.σ. και της γ.σ. µε 20 3α, 28 6 τηλεδιάσκεψη 17 (Περίπτωση Β) 16. Το καταστατικό µπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις για τις διατυπώσεις και 20 5α προθεσµίες σύγκλησης του δ.σ 18 (Περίπτωση Α) 17. Το καταστατικό µπορεί να καθορίζει το πρόσωπο που έχει την εξουσία να επικυρώνει Άρθρο 18: «2 Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι µέλος του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο» 13 Άρθρο 18: «6. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό συµβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαµβάνει κάθε κατάλογος» 14 Άρθρο 18: «7. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι το διοικητικό διαβούλιο εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή µε την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συµβούλιο στην αµέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη.» 15 Βλ. υποσηµείωση 14 και Άρθρο 18: «8. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).» 16 Άρθρο 20: «1. Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 2. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος τόπος, στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο µπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συµβούλιο» 17 Άρθρο 20: «3α. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή συµφωνούν όλα τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης» Άρθρο 28: «6. Προκειµένου περί εταιρειών που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης µέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται από το καταστατικό. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορούν να ορισθούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειµένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη, καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης αυτής και σε εταιρείες, οι µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. Προκειµένου για εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» 18 Άρθρο 20: «5α. Το καταστατικό εταιρειών των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο µπορεί να ορίσει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσµίες πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου.»

4 τα πρακτικά του δ.σ. 19 (Περίπτωση Α) 18. Το καταστατικό µπορεί κατ εξαίρεση να προβλέπει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του δ.σ. 20 (Περίπτωση Γ) 19. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης σε σώµα και καθορισµού της νόµιµης εκπροσώπησης της εταιρίας κατά την ίδρυση της από το καταστατικό 21 (Περίπτωση Α) 20. Καθορισµός καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που το δ.σ. µπορεί (ή υποχρεούται) να αναθέτει σε µέλη του 22 (Περίπτωση Α) 21. Το καταστατικό µπορεί να απαγορεύσει την παραπέρα ανάθεση εξουσιών από τα µέλη του δ.σ., στα οποία έχουν ήδη ανατεθεί εξουσίες 23 (Περίπτωση Γ) 22. Το καταστατικό µπορεί να µειώνει τα ποσοστά για την άσκηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας σε ορισµένα ζητήµατα 24 (Περίπτωση Α) 23. Το καταστατικό µπορεί να επεκτείνει την εφαρµογή του άρθρου 23α και σε άλλα πρόσωπα 25 (Περίπτωση Β) 24. Για µη εισηγµένες εταιρίες επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό τόπος συνεδρίασης της γ.σ. οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή 26 (Περίπτωση Β) β 1, 39 9, 40 23α Άρθρο 20: «8. Τα πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.» 20 Άρθρο 21: «2... Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά» 21 Άρθρο 22: «3.Επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει θέµατα για τα οποία το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συµβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µη µέλη του ή, εάν ο νόµος δεν το απαγορεύει και σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε άλλα µέλη ή τρίτους. Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισµός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου ή προσώπων µε άλλη ιδιότητα και αρµοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συµβούλιο µπορεί να γίνει και µε το καταστατικό. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανοµή των ανωτέρω ιδιοτήτων µεταξύ των µελών του.» 22 Βλ. υποσηµείωση Βλ. υποσηµείωση Άρθρο 22β: «1.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, µε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συµβούλιο ή τους εκκαθαριστές µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει το ποσοστό αυτό» Άρθρο 39: «9. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως και πέραν του ηµίσεος, τα ποσοστά του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.» Άρθρο 40: «1. ικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το µονοµελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) µέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως και πέραν του ηµίσεος, το ποσοστό αυτό 3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως και πέραν του ηµίσεος, το ποσοστό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώµατος της παρούσας παραγράφου.» 25 Άρθρο 23α: «5.. Το καταστατικό µπορεί να επεκτείνει την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.» 26 Άρθρο 25:...Επί εταιρειών των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς, είτε στο πλαίσιο κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάµενων µετοχών, το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείµενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

5 25. Για µη εισηγµένες εταιρίες επιτρέπεται να προβλέπονται από το καταστατικό ορισµένοι εναλλακτικοί τρόποι σύγκλησης της γ.σ., που µπορούν να αντικαταστήσουν, εν όλω ή εν µέρει, τη δηµοσίευση διά του τύπου 27 (Περίπτωση Β) 26 Επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό η παράσταση και η άσκηση του δικαιώµατος ψήφου εξ αποστάσεως 28 (Περίπτωση Β) 27. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει τις ιδιότητες των προσώπων που διενεργούν τον τακτικό έλεγχο και άλλα σχετικά µε τον τακτικό έλεγχο ζητήµατα. 29 (Περίπτωση Β) 28. Το καταστατικό µπορεί να παρεκκλίνει από τον κανόνα ότι, σε περίπτωση εξαγοράς µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 48α 5, τυχόν διατάξεις για δέσµευση των µετοχών 26 2α , 36α 2 48α 6 Τούτο είναι επιτρεπτό και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων 27 Άρθρο 26: «2α. Εξαιρουµένων των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει: α) ότι η δηµοσίευση της πρόσκλησης της παρ. 2 µπορεί να περιορίζεται σε µια ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική εφηµερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νοµού της έδρας της εταιρείας ή β) ότι η δηµοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο µπορεί να αντικατασταθεί µε σχετική κοινοποίηση µε δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή ή µε παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές, στο σύνολό τους, και οι µέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται µε συστηµένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγµένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες της προβλεπόµενης από το νόµο ελάχιστης προθεσµίας δηµοσίευσης της πρόσκλησης. Το καταστατικό των ιδίων εταιρειών µπορεί ακόµη να προβλέπει ότι, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) προς εκείνους τους µετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.» 28 Άρθρο 28: «7. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των µετόχων µε την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών Ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά. Τα θέµατα και τα ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν µε τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενηµέρωσης των µετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συµµετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση µαταίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. Προκειµένου περί εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» 29 Άρθρο 36: «1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ανωνύµων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθµητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νοµοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρµόζονται αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση, το καταστατικό εταιρείας που ιδρύεται µε κεφάλαιο τουλάχιστον τρία εκατοµµύρια ( ) ευρώ πρέπει να προβλέπει ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 2. Ο έλεγχος κατά την προηγούµενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. 3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριµήνου από τη σύσταση της εταιρείας, µπορεί να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισµού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης το διορισµό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούµενου εδαφίου τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισµός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από µεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισµού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου µπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όµως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισµός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.» Άρθρο 36α: «2. Ανώνυµες εταιρείες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου µπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η πρόβλεψη του καταστατικού ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.»

6 δεν λαµβάνονται υπόψη 30 (Περίπτωση Γ) 29. Το καταστατικό µπορεί να διευρύνει τους λόγους εξαγοράς της µειοψηφίας από την εταιρία µετά από αίτηση της πρώτης 31 (Περίπτωση Α) 49α 2 30 Άρθρο 48α: «6. Σε περίπτωση εξαγοράς µετοχών, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέσµευση των µετοχών αυτών, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 3, δεν λαµβάνονται υπ όψιν, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά.» 31 Άρθρο 49α: «2. Εξαγορά µπορεί να ζητηθεί: α) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη µεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος, β) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισµών στη µεταβίβαση των µετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπει και σχετική προθεσµία για την άσκηση της αγωγής.»

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα