Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: ,00 XX-0Χ-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 7 Συντομογραφίες - γενικά 8 Συντομογραφίες Έργου 9 Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 9 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 10 A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 10 A.2 Περιβάλλον Έργου 11 A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 11 A «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) 11 A Φορέας Λειτουργίας 12 A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) 12 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 12 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 13 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 13 A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 13 A.3 Αντικείμενο Έργου 16 A.3.1 Αρχιτεκτονική Συστήματων Υποέργου 2 17 A Επίπεδο Δεδομένων 18 A Επίπεδο Γνώσης 19 A Επίπεδο Εφαρμογών 19 A Επίπεδο Παρουσίασης 19 A.3.2 Λειτουργικές Προδιαγραφές 20 A Σύστημα Διαδικτυακής Πύλης 20 A Κεντρικό Σύστημα Μηχανογράφησης και Αυτοματοποίησης 22 A.3.3 Εξοπλισμός 42 A.3.4 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 44 A ΦΑΣΗ: Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών 44 A ΦΑΣΗ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Έτοιμου Λογισμικού 46 A ΦΑΣΗ: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών 47 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΦΑΣΗ: Πιλοτική Λειτουργία 48 A.3.5 Υπηρεσίες Εγγύησης & Συντήρησης 49 A Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 49 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 49 A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 50 A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Ρήτρες 52 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 54 A.4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 54 A.4.2 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 55 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 55 A Μέλη Ομάδας Έργου 55 A.4.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 56 A.4.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 56 A.4.5 Διαδικασία παραλαβής Έργου 56 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 58 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 58 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 58 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 58 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 58 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 58 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 59 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 59 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 59 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 60 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 60 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 60 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 61 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 64 B Οι Έλληνες Πολίτες 64 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 66 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 69 B Οι συνεταιρισμοί 71 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 73 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 76 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 76 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 78 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 82 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 83 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 83 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 83 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 85 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 85 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 88 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 88 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 88 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 88 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 89 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 89 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 89 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 89 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 91 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 92 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 92 B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 94 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 94 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 95 B.4.3 Προσφυγές 96 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 96 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 97 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 97 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 98 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 99 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 99 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 100 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 101 B.5.7 Υπεργολαβίες 104 B.5.8 Εμπιστευτικότητα 104 B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα 105 B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 106 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 107 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 107 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 107 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 108 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 109 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 110 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 111 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 112 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 114 C.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 114 C Εξυπηρετητής Βάσης Δεδομένων (Database Server) 114 C Εξυπηρετητής Εφαρμογών/Διαδικτύου (Application/Web Server) 116 C Load Balancers & SSL Accelerators 119 C Σύστημα Αποθήκευσης (SAN) 120 C Tape Library 122 C Switches 123 C Firewall 123 C UPS 125 C Σταθμοί Εργασίας 126 C Εκτυπωτές 129 C Πρόσθετο Υλικό (Καλωδίωση, Οθόνες κλπ) 130 C Σαρωτές (Scanners) 131 C.3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 135 C Λογισμικό Διαχείρισισης DB Server 135 C Λογισμικό Web Application Server 137 C Λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης 140 C Λογισμικό Εφαρμογής Αναζήτησης 143 C Λογισμικό σάρωσης και αναγνώρισης εγγράφων 145 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C Λογισμικό Σχεδιασμού και Αναγνώρισης Έντυπων Φορμών 147 C Λογισμικό Εφαρμογής Διαχείρισης Περιεχομένου 152 C Εφαρμογές υπηρεσιών προς τους πολίτες 153 C.3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 156 C Ψηφιοποίηση 156 C Υπηρεσίες περιόδου πιλοτικής λειτουργίας 160 C Εκπαίδευση 161 C Τεκμηρίωση 162 C Μεθοδολογία Φάσεις και Παραδοτέα Εργου 162 C Υπηρεσίες Εγγύησης-Συντήρησης 163 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 164 C.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 164 C Υποέργο 1 - Εξοπλισμός (βλ. A.3) 164 C Υποέργο 1 - Έτοιμο Λογισμικό (βλ. A.3) 164 C Υποέργο 1 - Υπηρεσίες (βλ. A.3) 164 C Υποέργο 1 - Άλλες δαπάνες 165 C Υποέργο 2 - Εξοπλισμός (βλ. A.3) 165 C Υποέργο 2 - Έτοιμο Λογισμικό (βλ. A.3) 165 C Υποέργο 2 - Υπηρεσίες (βλ. A.3) 165 C Υποέργο 2 - Εφαρμογή/ές (βλ. A.3) 166 C Υποέργο 2 - Άλλες δαπάνες 166 C Υποέργο 2 - Εκπαίδευση χρηστών 166 C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 166 C Πίνακας Κατανομής Οικονομικού Αντικειμένου Έργου ανά φορέα συμμετοχής στο υποψήφιο σχήμα 167 C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 168 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

7 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) «Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΥΠτΠ) «Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΥΠτΠ) «Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) «Ελληνική Αστυνομία» (ΕΛ.ΑΣ.) Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών (Κύριο Λεξιλόγιο). Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των: δέκα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: ,00 ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,47 ) (ποσό ΦΠΑ: ,53 ) Η κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Υποέργο έχει ως εξής : Υποέργα Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α Φ.Π.Α Συνολική Δαπάνη , , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , ,00 Σύνολο , , ,00 Η κατανομή του προϋπολογισμού κατά άξονα προτεραιότητας έχει ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α Φ.Π.Α Συνολική Δαπάνη , , ,00 Σύνολο , , ,00 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

8 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τους κωδικούς πράξης: Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΧΧ/ΧΧ/2011 ΧΧ/ΧΧ/2011 ΧΧ/ΧΧ/2011 και ώρα ΧΧ:ΧΧ Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. ΧΧ/ΧΧ/2011 και ώρα ΧΧ:ΧΧ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΚτΠ Α.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφική Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

9 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Έργου ΠΕΣ ΥΠτΠ ΚΥ ΕΛΑΣ ΑΕΑ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ.a.3.5.1) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Κεντρική Υπηρεσία Ελληνική Αστυνομία Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη ΕΕΠΣ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης ΕΠΠΕ Έργο Κανονισμός Προμηθειών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΚτΠ Α.Ε. η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Προμηθειών. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/ ) Ενα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

10 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. (ΟΠΣ) Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Το παρόν έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί ένα σύστημα ψηφιοποίησης για τη διαχείριση αρχείων και τη συνακόλουθη μηχανοργάνωση των διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), στοχεύοντας στην εισαγωγή αποτελεσματικών διαδικασιών εξυπηρέτησης με τους συναλλασσόμενους. Επιπρόσθετα θα αναπτυχθούν ψηφιακές υπηρεσίες που θα αφορούν αιτήματα πολιτών διοικητικής και δικαστικής φύσεως, με κεντρικό στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και ειδικότερα, υπηρεσίες, οι οποίες θα ενδυναμώσουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Με την υλοποίηση της δράσης αυτής οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις να λαμβάνουν και ηλεκτρονικά τις απαντήσεις των διοικητικών πράξεων για κάθε χρήση, για δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες. Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα συντελέσει τόσο στη συνολική αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, με στόχο την ουσιαστική παροχή εξελιγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλους τους εμπλεκόμενους πολίτες. Επιπρόσθετα με την υλοποίηση της εφαρμογής αναμένεται στο μέλλον να μειωθεί σημαντικά ο όγκος του συμβατικά διακινούμενου και αρχειοθετούμενου έντυπου υλικού. Αναμενώμενα Οφέλη Ως τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ, το έργο θα συμβάλλει σημαντικά στην εισαγωγή αποτελεσματικών διαδικασιών εξυπηρέτησης και προβλέπεται να λάβει υψηλό βαθμό χρησιμοποίησης από όλους τους εμπλεκόμενους πολίτες. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ιδιαίτερα ωφελούμενοι της προτεινόμενης πράξης είναι οι πολίτες όλης της χώρας, οι οποίοι ωφελούνται άμεσα, λόγω των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και έμμεσα, στα πλαίσια της επίτευξης εύρυθμης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησής τους. Από την πλευρά των πολιτών, η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και ιδιαίτερα, η ανάπτυξη των εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα οδηγήσει στην απλούστευση και αυτοματοποίηση των συναλλαγών, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της περιορισμένης συμβολής των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Σημαντική ωφέλεια θα λάβει, επίσης, το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, αφού οι μηχανισμοί ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών και των διακινουμένων εγγράφων θα βελτιώσουν, θα αυτοματοποιήσουν και θα επιταχύνουν τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, επιφέροντας σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Επιπρόσθετα, η λειτουργία του Συστήματος θα επιφέρει μείωση του κόστους, παρέχοντας άμεση πληροφόρηση στο κοινό. Παράλληλα, οι υπηρεσίες, που θα παρέχονται από το Σύστημα θα αποτελέσουν ένα δυνατό εργαλείο για το Φορέα, σε ότι αφορά τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες που αφορούν στην ψηφιοποίηση ενός σημαντικού αριθμού υφιστάμενου αρχειακού υλικού έντυπης μορφής, το υπό ψηφιοποίηση περιεχόμενο των φακέλων, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να είναι εκμεταλλεύσιμο από την υπάρχουσα υποδομή του έργου Police On Line. A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Βλ. παρ. Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΕΣΑΗΔ - ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠτΠ - ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΣ Βλ. παρ. A ΕΕΠΣ - Βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A Θεματικές Ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A A «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του N. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2042/Β/2008) και εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΣ. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων. γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως προβλέπεται στον N. 3614/2007 (άρθρο 32). δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο Ελληνικό Διοικητικό περιβάλλον. A Φορέας Λειτουργίας Φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι η Ελληνική Αστυνομία, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβουν οριζόντια όλες οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ανά την επικράτεια που συναλλάσσονται με τους πολίτες και κυρίως: o η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, o η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, o η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης. A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) Ο Κύριος του Έργου και η ΚτΠ Α.Ε. έχουν συνάψει «Προγραμματική Συμφωνία». Στην εν λόγω συμφωνία περιγράφεται το αντικείμενό της, το πλαίσιο συνεργασίας καθώς και οι κύριες φάσεις υλοποίησης του Έργου. Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου και της ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«διαδικασία Παραλαβής Έργου»). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου και την ΚτΠ Α.Ε. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την ΚτΠ Α.Ε. A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιoδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την ΚτΠ Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. (Διευθύνσεις, Αστυνομικά Τμήματα κτλ) είναι σήμερα συνδεδεμένες σε ένα ιδιωτικό Δίκτυο Πληροφορικής, άνω των σημείων σε όλη την επικράτεια μέσω του οποίου δίδεται πρόσβαση στο σύνολο των εφαρμογών. Το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα βρίσκεται στην έδρα της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Δiκτυο Police on Line Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σήμερα προσφέρονται από το Πανελλαδικό Δίκτυο Πληροφορικής μέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των εφαρμογών. Η διασύνδεση βασίζεται σε ένα δίκτυο κορμού κομβικής συνδεσμολογίας, που αποτελείται από δεκαέξι (16) κεντρικούς κόμβους (backbone), 60 κόμβους διανομής και περίπου εξακοσίους (600) κόμβους πρόσβασης. Η διασύνδεση των ανωτέρω γίνεται με μισθωμένα κυκλώματα HellasCom ενώ η δικτυακή υποδομή του δικτύου βασίζεται σε τεχνολογίες και εξοπλισμό της εταιρείας Cisco. Σε κάθε Αστυνομική Υπηρεσία (περίπου 1.400) έχει υλοποιηθεί τοπικό δίκτυο Ethernet 100Mbps με μεταγωγείς Cisco Ειδικότερα, το εύρος ζώνης των κυκλωμάτων έχει ως εξής: Διασύνδεση κεντρικών κόμβων (15) 1-6Mbps Διασύνδεση κόμβων διανομής (60) Kbps Διασύνδεση κόμβων πρόσβασης (600) Kbps Παρακάτω δίνεται μια γραφική απεικόνιση που εμφανίζει τις υπάρχουσες συνδέσεις του Πανελλαδικού δικτύου του POLICE ON LINE. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Περαιτέρω, το δίκτυο της Ελληνικής Αστυνομίας διασυνδέεται με το δίκτυο Σύζευξις με μοναδικό κόμβο μέσω του οποίου οι χρήστες του POLICE ON LINE έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία Internet που παρέχεται στο Σύζευξις. Αυθεντικοποίηση Χρηστών Για την διαχείριση και πρόσβαση των χρηστών της ΕΛ.ΑΣ στο police.gov.ydt domain. χρησιμοποιούνται προϊόντα της ΙΒΜ και συγκεκριμένα ΤΙΜ (Tivoli Identification Manager), ΤΑΜ (Tivoli Access Manager) με χρήση δομών LDAP για την απεικόνιση των εν λόγω χρηστών και των πόρων (PC, εκτυπωτές κ.λ.π.) του Πληροφοριακού Συστήματος. H διαχείριση του domain της ΕΛ.ΑΣ. γίνεται με την χρήση SAMBA server. Συγκεκριμένα, η προσβαση των χρηστών στο police.gov.ydt domain επιτυγχάνεται με την χρήση έξυπνης κάρτας ή/και με την χρήση όνομα χρήστη (username)/κωδικού πρόσβασης (password). Σε κάθε περίπτωση, τα credentials του χρήστη στέλνονται στο Samba server ο οποίος επικοινωνεί με τον TAM server για την αυθεντικοποίηση του χρήστη και την επιτυχή είσοδο του. Μετά την επιτυχή πρόσβαση του χρήστη στο domain η πρόσβαση στις γραφικές εφαρμογές (Police on Line) γίνεται με την χρήση ενός web browser (Internet Explorer) από ένα ενιαίο σημείο μέσω της αρχικής σελίδας (http://elas.ydt) του Intranet της ΕΛ.ΑΣ. Η πρόσβαση στις εφαρμογές του χρήστη πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων Webseals (reverse proxy), οι οποίοι διαμεσολαβούν μεταξύ των user calls των τελικών χρηστών και των εξυπηρετητών εφαρμογών (application servers) προστατεύοντας την μεταξύ τους επικοινωνία. Αναλυτικά τα credentials του χρήστη μέσω των Webseals αποστέλλονται στον ΤΑΜ ο οποίος ενημερώνει με την σειρά του τον Webseal για τα δικαιώματα του χρήστη όσον αφορά τις εφαρμογές που έχει πρόσβαση. Με χρήση αυτής της πληροφορίας ο Webseal δημιουργεί μια δυναμική σελίδα με τις εφαρμογές που έχει πρόσβαση ο χρήστης παρέχοντας δυνατότητα εισόδου σε αυτές μέσω υπερ-συνδέσμων (links). Εφαρμογές Εξυπηρετητές Εφαρμογών Οι εφαρμογές της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. εξυπηρετούν το σύνολο του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. ( περίπου) ενώ ο ανώτατος αριθμός ταυτόχρονων χρηστών μπορεί να κυμαίνεται Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ από έως χρήστες. Οι εφαρμογές στο σύνολό τους είναι περίπου 150 και είναι σε τεχνολογίες Web-Java-J2EE (<100 εφαρμογές) και Oracle Forms 3 (<50 εφαρμογές). Ειδικότερα, οι Web εφαρμογές έχουν γραφεί στις εξής τεχνολογίες-frameworks: Jsp MVC (ADF/Toplink, Struts/Hibernate, JSF/JPA, XSQL) και εξυπηρετούνται από 16 application servers σε διατάξεις cluster ή standalone κατά περίπτωση. Οι application servers είναι: OAS10g SE, OAS10g EE OC4J Glassfish v2 Tomcat 5.5 Αντίστοιχα, οι εφαρμογές Oracle FORMS είναι κατανεμημένες σε 55 περιφερειακούς εξυπηρετητές σε όλη της Ελληνική επικράτεια. Οι εξυπηρετητές εφαρμογών βρίσκονται πίσω από reverse proxy TWS που αναλαμβάνει το authentication/authorization καθώς και το load balancing των Application Servers. Βάσεις Δεδομένων - Storage Τα δεδομένα των εφαρμογών διαχειρίζονται από δύο δίδυμα RDBMS Oracle DB10gR2 και 9iR2 αντίστοιχα, σε διάταξη Active-Passive. Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε ένα SAN ΙΒΜ DS4800 που η αποθηκευτική ικανότητά του είναι 7ΤΒ και μπορεί να επεκταθεί σε πάνω από 90 ΤΒ, ενώ το σύστημα αντιγράφων ασφαλείας είναι ΙΒΜ Tivoli Storage Management και είναι τεχνολογίας Tape Library με Ultirum 3 τεχνολογίες (πολλές ταυτόχρονες οδεύσεις). Λειτουργικά Συστήματα Οι περισσότεροι εξυπηρετητές λειτουργούν σε IBM UNIX-AIX, ταυτόχρονα υπάρχουν λειτουργικά συστήματα Linux (RHEL, Centos, Solaris) καθώς και Windows. Σε περιβάλλον Linux λειτουργούν και εικονικά συστήματα με τεχνολογία Xen. Υλικό Στο Data Center της Διεύθυνσης Πληροφορικής του AEA υπάρχουν περίπου 60 rack mounted servers οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι IBM (pseries & xseries), ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν εξυπηρετητές DELL, SUN. Αστυνομικές Υπηρεσίες Μια αστυνομική υπηρεσία (σύνολο 1400) έχει κατά μέσο όρο 5-15 τερματικούς σταθμούς (σύνολο10.500) μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση στις Web εφαρμογές (ΙΕ6) με λειτουργικό Windows καθώς και ένα πολυμηχάνημα που μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται για την ψηφιοποίηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας για περαιτέρω εκμετάλλευση από αντίστοιχη web εφαρμογή. Η είσοδος στους τερματικού σταθμούς γίνεται με την χρήση έξυπνης κάρτας (σύνολο ) που χρησιμοποιείται και ως ψηφιακή υπογραφή σε κάποιες web εφαρμογές. Το Σύστημα Πιστοποίησης χρηστών είναι βασισμένο στο NetID Client για πρόσβαση στο Σταθμό Εργασίας και EJBCA Certification Authority για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται κυρίως από τις αστυνομικές υπηρεσίες είναι οι εξής: 1. Ηλεκτρονική Αλληλογραφία 2. Σηματικές Αναφορές 3. Βιβλίο Αδικημάτων & Συμβάντων (Β.Α.Σ.) 4. Διαχείριση Βιβλίου Υπηρεσίας 5. Διαχείριση Αστυνομικού Προσωπικού 6. Διαχείριση Συμβάντων 7. Εφαρμογή Εξουσιοδοτήσεων 8. Γενικές Αναζητήσεις A.3 Αντικείμενο Έργου Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση και παροχή ενός συνόλου από ψηφιακές υπηρεσίες και τη μηχανογραφημένη λειτουργία των τμημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Έργο συνίσταται στην υλοποίηση των Υποέργων 1 «Προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» και 2 «Ανάπτυξη εφαρμογών και συστήματος» του Έργου «Ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού χαρακτήρα». Αντικείμενο του έργου είναι: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για τη θέση σε λειτουργία του συστήματος παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό θα περιλαμβάνει: - Εξυπηρετητές για κάθε επίπεδο και χρήση (web, application, database, κτλ) - Ικρίωμα (rack) - Σύστημα αποθήκευσης - Σύστημα παροχής αδιάλειπτης τάσης (UPS) - Σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) - Ενεργά στοιχεία δικτύου (switches, firewall, κτλ) - Τα απαραίτητα λειτουργικά συστήματα για κάθε στοιχείο εξοπλισμού - Εξοπλισμός ψηφιοποίησης (document scanners) - Όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης για τα λογισμικά που θα προσφερθούν σχετικά με τους σταθμούς εργασίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Λειτουργική ενοποίηση του νέου υπολογιστικού εξοπλισμού με τον υφιστάμενο ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Ανάπτυξη εφαρμογών και συστήματος» Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 2 περιλαμβάνει Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης (portal) για την προβολή των ψηφιακών υπηρεσιών και την εξελιγμένη αναζήτηση σε πληροφορίες και ψηφιακό υλικό. Την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Μηχανογράφησης και Αυτοματοποίησης του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν τις υπο ανάπτυξη ψηφιακές υπηρεσίες. Την ψηφιοποίηση ενός μεγάλου όγκου εγγράφων και δακτυλικών αποτυπομάτων που αφορούν τους πολίτες. Την επικοινωνία και την ασφαλή διασύνδεση του Συστήματος με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, με τη δημιουργία σχήματος διαλειτουργικότητας και τυποποιημένων διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων. Προτείνεται η επικοινωνία μέσω της ανταλλαγής τυποποιημένων πληροφοριών (μέσω της αξιοποίησης διεθνών αποδεκτών προτύπων, κατά προτίμηση Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Web Services). Την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων ενημέρωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαχείριση, την υποστήριξη, την επικαιροποίηση και την περαιτέρω αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων σε ένα αντιπροσωπευτικό αριθμό χρηστών, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος, καθώς και τη συγγραφή εγχειριδίων χρήσης και αντιμετώπισης θεμάτων. Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας του έργου (help desk, on the job training) στους εμπλεκόμενους στο έργο φορείς όσον αφορά στη χρήση και διαχείριση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να καλύπτει τους εξής άξονες παρέμβασης: Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους πολίτες. Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών στοχευμένης ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες. Κεντρικό σημείο διεπαφής με τους συναλλασσόμενους, με την τροποποίηση της κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης επικοινωνίας. Υποστήριξη ηλεκτρονικών αποφάσεων Πράξεων Διοικητικού και Δικαστικού χαρακτήρα. Μηχανογραφική υποστήριξη και αυτοματοποίηση των υφιστάμενων εσωτερικών διεκπεραιώσεων. A.3.1 Αρχιτεκτονική Συστήματων Υποέργου 2 Στο επόμενο σχήμα αποτυπώνεται η λειτουργική αρχιτεκτονική του υπο ανάπτυξη συτήματος. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Τα βασικά επίπεδα της λειτουργικής αρχιτεκτονικής αναλύονται στην συνέχεια. A Επίπεδο Δεδομένων Το επίπεδο δεδομένων αφορά στο σύνολο των δεδομένων και των πηγών αυτών που αφορούν το υπό ανάπτυξη σύστημα. Το σύστημα της βάσης δεδομένων, το οποίο θα αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, συνοχή, σταθερότητα και ευκολία στην εγκατάσταση. Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί υπάρχον εξοπλισμός και λογισμικό του POLICE ON LINE στο επίπεδο της Βάσης δεδομένων με την αναβάθμιση ή και την αντικατάσταση του με άλλο συμβατό που θα ομογενοποιήσει ο Ανάδοχος, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των χρόνων απόκρισης και του φόρτου. Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων είναι: Ανεξαρτησία από πλατφόρμα: Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για την πλειοψηφία των λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των πιο δημοφιλών από αυτά. Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεσή του με το υπόλοιπο σύστημα χρησιμοποιώντας τις διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού. Διαχωρισμός μηχανής αποθήκευσης από τον κυρίως εξυπηρετητή έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει ποια μηχανή αποθήκευσης θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με το αν η εφαρμογή του απαιτεί έλεγχο των συναλλαγών με την βάση δεδομένων ή όχι και να κερδίσει είτε σε ασφάλεια, είτε σε ταχύτητα. Ευέλικτο σύστημα ασφάλειας και υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφηση των δεδομένων. Μηχανισμούς για αυξημένη απόδοση ερωτημάτων που υποβάλλονται συχνά στη βάση δεδομένων. Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε πλήρες κείμενο (Full-text indexing and searching) για αποτελεσματική αναζήτηση λέξεων και φράσεων μέσα σε κείμενο. Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων με πλήρη υποστήριξη Unicode δεδομένων: Επίσης δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διαφορετικές γλώσσες. Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Δυνατότητα χρήσης σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ώστε να είναι δυνατή ενσωμάτωση σε Client/Server ή σε 3-tier αρχιτεκτονικές, όπου η βάση δεδομένων είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη εφαρμογή. A Επίπεδο Γνώσης Η ανάγκη για την βέλτιστη πλοήγηση και αναζήτηση στον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο του περιεχομένου που προβλέπεται να ψηφιοποιηθεί και να εισαχθεί στο σύστημα, καθιστά απαραίτητη την ενσωμάτωση ενός μηχανισμού (τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας) μοντελοποίησης της γνώσης που αφορά το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου. Βασικός στόχος του επιπέδου είναι η σημασιολογική περιγραφή και εμπλουτισμός του περιεχομένου που θα προβάλει η διαδικτυακή πύλη και θα διαχειρίζεται το σύστημα. Το εμπλουτισμένο περιεχόμενο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε μορφή, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σχετικές εφαρμογές που αφορούν στην επεξεργασία, αναζήτηση, διαχείριση του περιεχομένου. Η αποτύπωση του περιεχομένου του συστήματος καθίσταται δυνατή μέσω της σημασιολογικής περιγραφής του περιεχομένου με χρήση αποδεκτών οντολογικών μοντέλων, και την ανάλυση και επεξεργασία της διαθέσιμης πληροφορίας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. ωστε να κατηγοριοποιηθεί το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο που πρόκειται να εισαχθεί στο σύστημα. A Επίπεδο Εφαρμογών Το συγκεκριμένο επίπεδο αφορά στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση των βασικών υποσυστημάτων και εφαρμογών που απαιτούνται στα πλαίσια του έργου και την παροχή του συνόλου των ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης. Το σύνολο των εφαρμογών που απαρτίζουν το συγκεκιριμένο επίπεδο αναλύονται σε επόμενη ενότητα. A Επίπεδο Παρουσίασης Η διεπαφή χρήστη, μέσω της οποίας θα γίνεται η παρουσίαση του βασικού περιεχομένου του συστήματος και η αλληλεπίδραση με το χρήστη, θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος, διαφορετικά το σύστημα κινδυνεύει να μην είναι λειτουργικό. Προδιαγραφές Διεπαφής Χρήστη Στο σύστημα που θα αναπτυχθεί οι χρήστες θα έρχονται σε επαφή με το σύστημα μέσω της διαδικτυακής πύλης, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής σχεδιαστικές αρχές: o o Γραφική διεπαφή χρήστη: Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ). Διεπαφή βασισμένη σε τεχνολογίες Διαδικτύου: Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω web interface, ενώ η διεπαφή θα πρέπει να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες των τεχνολογιών διεπαφών, με βάση την τεχνολογία AJAX. Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω περισσοτέρων του ενός από τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari κλπ) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση εφαρμογών με Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ o o o o o o εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων πλοήγησης (plug ins). Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C) όπως CSS, HTML 4.01, XHTML 1.0 κλπ. Διαφάνεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές λεπτομέρειες του πληροφοριακού συστήματος. Συνέπεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να μην μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής χρωματικής παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε ο χρήστης να μην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε να μην νομίσει ότι το σύστημα δεν αποκρίνεται. Μοναδικό σημείο εισόδου: Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες (ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν οριστεί). Στην Κεντρική Σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που θα προτρέπει το χρήστη να εισάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης. Με την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη θα επιτρέπεται πλέον οι πρόσβαση στις ανάλογες υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του χρήστη για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Φιλικότητα: Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση και να προσομοιάζει στον μέγιστο βαθμό με desktop εφαρμογές, υποστηρίζοντας drag and drop λειτουργίες και ανανέωση περιεχομένου χωρίς επαναφόρτωση σελίδων. Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η διαδικτυακή πύλη να είναι σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες του προτύπου W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 τουλάχιστον σε επίπεδο συμμόρφωσης Level AΑ με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε ανώτερα επίπεδα. A.3.2 Λειτουργικές Προδιαγραφές A Σύστημα Διαδικτυακής Πύλης Το σύστημα διαδικτυακής πύλης (portal) θα αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρέχεται διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα και με απώτερο σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ηλεκτρονικής υποβολής και παραλαβής αίτησης προς τους πολίτες. Η πύλη θα δίνει τη δυνατότητα για: o Ευέλικτη αναζήτηση μέσω του υποσυστήματος αναζήτησης (που περιγράφεται παρακάτω) στο ψηφιοποιημένο υλικό. Η αναζήτηση θα γίνεται βάσει χαρακτηριστικών του υλικού είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Για να εξασφαλιστεί πραγματική ευελιξία, η αναζήτηση θα γίνεται και εννοιολογικά καθώς και σημασιολογικά. Η εννοιολογική, θεματική αναζήτηση θα επιτρέπει τη χρήση λέξεων κλειδιών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται ερωτήματα φυσικής γλώσσας ώστε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα