Σελίδα 1 του 5. Aquafountain G Νουµερο SDS : V000.0 Επαλήθευση: Ηµεροµηνία εκτύπωσης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008"

Transcript

1 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : Επαλήθευση: Ηµεροµηνία εκτύπωσης: Ταυτοποίηση της ουσίας / παρασκευάσµατος και της εταιρείας Εµπορικη ονοµασια: Aquafountain 2000 Προβλεπόµενη χρήση: Καθαριστικά για βιοµηχανικές εφαρµογές Ονοµα της παρασκευάστριας εταιρείας HENKEL HELLAS ABEE Κύπρου 23 ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΛΛ Τηλεφωνο : Νουµερο FAX: Υπεύθυνος για το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας: Eπείγουσες πληροφορίες: Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης επικοινωνήστε µε το τεχνικό τµήµα της HENKEL στο τηλέφωνο (Από 9:00 εως 5:00 µµ) 2. Πιθανοί κίνδυνοι προϊόντος Το προιόν έχει ταξινοµηθεί σαν επικίνδυνο σύµφωνα µε την ερµηνεία της ισχύουσας νοµοθετικής οδηγίας (ΕU) 3. Σύνθεση / Πληροφορίες σχετικά µε τα συστατικά ήλωση των συστατικών σύµφωνα µε την EG/1907/2006 Επικίνδυνα συστατικά Αρ. CAS: EINECS ELINCS Περιεκτικότητα Ταξινόµηση 5-10 % ανθρακικό κάλιο % Xi - Ερεθιστικό; R36/37/ Alcohol C10 (iso) ethoxylated~ 1-5 % Xn - Επιβλαβές; R22 Xi - Ερεθιστικό; R41 πυροφωσφορικό τετρακάλιο % Xi - Ερεθιστικό; R36 Για το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου που υποδεικνύονται µε κωδικούς ανατρέξτε στην παράγραφο 16 "Αλλες πληροφορίες" Μη ταξινοµηµένες ουσίες µπορεί να έχουν διαθέσιµα κοινά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας

2 Aquafountain 2000 Σελίδα 2 του 5 ήλωση των συστατικών σύµφωνα µε τον κανονισµό των απορρυπαντικών 648/2004/ΕC 5-15% µη ιονικά επιφανειοδραστικά < 5 % φωσφορικά 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Εισπνοή Φρέσκος αέρας Επαφή µε το δέρµα Πλύση µε τρεχούµενο νερό και σαπούνι. Περιποίηση δέρµατος. Αλλάξτε τα λερωµένα, ποτισµένα ρούχα. Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε τρεχούµενο νερό (για 10 λεπτά), καλέστε εξειδικευµένο γιατρό. Κατάποση Ξεπλύνετε το στόµα σας, πιείτε 1-2 ποτήρια νερό, µην προκαλείτε έµετο, ζητήστε ιατρική συµβουλή. 5. Μέτρα πυρόσβεσης Συµπεριφορά κατά την καύση: Μη εύφλεκτο ( υδατικό διάλυµα ). Σε περίπτωση φωτιάς τοξικά αέρια µπορεί να εκλυθούν µετά από εξάτµιση του νερού και περαιτέρω θέρµανση του προιόντος Κατάλληλα µέτρα κατάσβεσης φωτιάς: Ενδείκνυνται όλα τα χρησιµοποιούµενα µέσα κατάσβεσης. Μέσα κατάσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας: εν αναφέρεται Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες: Φορέστε την προστατευτική αναπνευστική συσκευή. Συµπληρωµατικά στοιχεία: Σε περίπτωση πυρκαγιάς κρατάτε χαµηλή τη θερµοκρασία των περιεκτών που κινδυνεύουν ψεκάζοντας µε νερό. 6. Μέτρα για πρόληψη ατυχηµάτων Προσωπικές προφυλάξεις: Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση/ επιφανειακά νερά/ υπόγεια νερά. ιαδικασία καθαρισµού και εγκατάστασης: Σκουπίστε µε απορροφητικό υλικό και διεξάγετε αποτέφρωση των αποβλήτων. Εξουδετερώστε µε κατάλληλα για οξέα απορροφητικά υλικά (π.χ. σκόνη ασβεστολίθου ) Χειρισµός: Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 7. Χειρισµός και αποθήκευση Αποθήκευση: Φυλάσσετε µόνο στην αρχική συσκευασία. Αποθηκεύετε σε δροσερό µέρος χωρίς ψύξη. Μην αποθηκεύετε µαζί µε ισχυρά οξέα.

3 Aquafountain 2000 Σελίδα 3 του 5 8. Έλεγχοι έκθεσης/ατοµική προστασία Συστατικά µε ειδικές παραµέτρους ελέγχου στο χώρο εργασίας: Ισχύει για Ελλάδα Βαση Ελλάδα, Οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης δεν περιέχει συστατικά Υποδείξεις για τη διαµόρφωση τεχνικών εγκαταστάσεων: Φροντίστε για καλό αερισµό/ αναρρόφηση στο χώρο εργασίας. Αναπνευστική προστασία: αν υπάρχει ψεκασµός Προστασία των χεριών: Γάντια προστασίας ανθεκτικά στα χηµικά (EN 374).Κατάλληλα υλικά για σύντοµη επαφή ή πιτσίλισµα(συνιστώµενα χαρακτηριστικά: είκτης προστασίας τουλάχιστον 2, που αντιστοιχεί σε >30 λεπτά χρόνο διείσδυσης κατά ΕΝ 374):Πολυχλωροπρένιο (CR, πάχος >= 1 mm) ή φυσικό καουτσούκ (NR, πάχος >=1 mm)υλικά κατάλληλα και για παρατεταµένη άµεση επαφή (Συνιστώµενα χαρακτηριστικά: είκτης προστασίας τουλάχιστον 6, που αντιστοιχεί σε >480 λεπτά χρόνο διείσδυσης κατά ΕΝ 374):Πολυχλωροπρένιο (CR, πάχος >= 1 mm) ή φυσικό καουτσούκ (NR, πάχος >=1 mm)τα στοιχεία βασίζονται σε δεδοµένα τεκµηρίωσης και σε πληροφορίες των κατασκευαστών γαντιών ή προκύπτουν αναλογικά σε σχέση µε παρόµοια υλικά. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι η διάρκεια ζωής ενός γαντιού προστασίας από χηµικά µπορεί να είναι πολύ µικρότερη από τον αναφερόµενο στο ΕΝ 374 χρόνο διείσδυσης λόγω των πολυάριθµων παραγόντων επηρεασµού (π.χ. θερµοκρασία). Εάν εµφανισθούν ενδείξεις φθοράς, το γάντι πρέπει να αντικαθίσταται. Προστασία των µατιών: Γυαλιά που εφαρµόζουν στεγανά. 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες Γενικές ιδιότητες: Εµφάνιση Οσµή: υγρό διαυγές άχρωµο καµία δήλωση Φυσικοχηµικές ιδιότητες: ΡH (20 C (68 F); Συγκεντρ.: 100 % προϊόν) Σηµείο ανάφλεξης 10,5-11,5 Πίεση ατµού (υδατικό διάλυµα ) Πυκνότητα 1,085-1,095 g/cm3 (20 C (68 F)) ιαλυτότητα πλήρως αναµίξιµο (20 C (68 F); ιαλύτης: νερό) VOC περιεχόµενο 0 % (EC) εν υπάρχει σηµείο ανάφλεξης έως τους 100 C. Υδατικό παρασκεύασµα. 10. Χηµική σταθερότητα και δραστικότητα Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται εν πραγµατοποιείται αποσύνθεση κατά την προδιαγραφόµενη χρήση. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται: Αντίδραση µε οξέα: παραγωγή θερµότητας.

4 Aquafountain 2000 Σελίδα 4 του 5 Επικίνδυνα προιόντα αποσύνθεσης Καµµία αν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε την ενδεδειγµένη χρήση. Σε περίπτωση φωτιάς τοξικά αέρια µπορεί να εκλυθούν 11. Τοξικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα κατά την κατάποση οξεία στοµατική τοξικότητα : LD50>2000 mg/kg βάρους σώµατος ( υπολογισµένα ) Ερεθισµός του δέρµατος: Παρατεταµένη η επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος Ερεθισµός των µατιών: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια 12. Οικολογικές πληροφορίες Ανθεκτικότητα και βιοαποικοδοµησιµότητα: Αποικοδόµηση τασιενεργών Όλα τα τασιενεργά που περιέχονται στο προϊόν είναι κατά > 90 % πρωτογενώς βιοαποικοδοµήσιµα. Η βιοαποικοδοµησιµότητα των τασιενεργών που περιέχει το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισµού της ΕΕ σχετικά µε τα απορρυπαντικά (ΕΚ/648/2004) Γενικές οικολογικές πληροφορίες : Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση/ επιφανειακά νερά/ υπόγεια νερά. Αλλες πληροφορίες: Κατά την εισαγωγή όξινων ή αλκαλικών προϊόντων σε εγκαταστάσεις υγρών αποβλήτων πρέπει να δίδεται προσοχή, τα εισερχόµενα απόνερα να µην έχουν ph χαµηλότερο ή υψηλότερο από 6-10, διότι οι µεταβολές του ph µπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στα αποχετευτικά συστήµατα των λυµάτων και των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού αποβλήτων. Ισχύουν οι τοπικές διατάξεις σχετικά µε τη διάθεση. 13. Σηµειώσεις για την διάθεση των αποβλήτων ιάθεση προιόντος: Απορρίψτε σύµφωνα µε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς Κωδικός αποβλήτων(εwc ): Οι ισχύοντες ΕWC κωδικοί αριθµοί εξαρτώνται από την πηγή προέλευσης. Ο κατασκευαστής εποµένως δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τους EWC άχρηστους κωδικούς η προιόντα που χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές δραστηριότητες. Ο κατάλογος των ΕWC κωδικών προορίζεται σαν υπόδειξη για τους χρήστες. Θα είναι χαρά µας να σας συµβουλεύσουµε EWC/EAK Συνιστώµενα µέσα καθαρισµού: Καθαρισµός της συσκευασίας µε νερό. 14. Πληροφορίες µεταφοράς Γενικές πληροφορίες: εν πρόκειται για επικίνδυνο εµπόρευµα σύµφωνα µε RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

5 Aquafountain 2000 Σελίδα 5 του ιατάξεις - ταξινόµηση και σήµανση Σύµβολα κινδύνου: Xi - Ερεθιστικό Φράσεις κινδύνου: Φράσεις ασφαλείας: S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. S39 Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. 16. Άλλες πληροφορίες Η επισήµανση του προιόντος αναφέρεται στην παράγραφο 15. Το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου που υποδεικνύονται µε κωδικούς στο παρόν φύλλο δεδοµένων ασφαλείας έχει ως εξής : R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. R36 Ερεθίζει τα µάτια. R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. Επιπλέον πληροφορίες: Οι πληροφορίες βασίζονται στο τωρινό γνωστικό µας επίπεδο και σχετίζονται µε το προϊόν στην κατάσταση παράδοσης. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των προϊόντων µας σε σχέση µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και συνεπώς δεν µπορούν να παρέχουν εγγύηση για ορισµένες ιδιότητες.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK PLURAL SL 200 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν PLURAL SL 200 Κωδικός προϊόντος (UVP) 06364284 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 1/11 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Σήµα κατατεθέν GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK RUNNER SC 240 1/5 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν RUNNER SC 240 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05302609 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 MAXFORCE PRIME 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν MAXFORCE PRIME Κωδικός προΐόντος (UVP) 06531709 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK ARTIST WG 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν ARTIST WG Κωδικός προϊόντος (UVP) 05167620 Χρήση Ζιζανιοκτόνο Εταιρεία Bayer Hellas

Διαβάστε περισσότερα

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα