ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ."

Transcript

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 (Δημοσιευόμενα βάσει του K N2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΠ) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου wwwalphamutualgr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας : Πεσμαζόγλου 12, Αθήναι Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών : 20267/06/Β/89/005 Αρμόδια Eποπτική Aρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Πρόεδρος : Αλέξιος Α Πιλάβιος Αριθμός ΓΕΜΗ: Αντιπρόεδρος : Σπυρίδων Αλ Ανδρονικάκης Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: wwwalphamutualgr Διευθύνων Σύμβουλος : Κίμων Κ Βολίκας Ημερομηνία εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Μέλη : Νικόλαος Σ Καραθανάσης Μιχαήλ Ε Μασουράκης (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες): 26 Φεβρουαρίου 2014 Αθανάσιος Κ Σακελλαράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Λουκάς Σ Χρυσαφίνης, ΑΜ ΣΟΕΛ Παναγιώτης Δ Αντωνόπουλος Ελεγκτική εταιρία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕΟΕ Αδαμαντία Σ Γεωργακοπούλου Τύπος εκθέσεως ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κέρδη/ (ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος ,41 (667894,23) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,58 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 80175, ,31 Αποσβέσεις , ,28 Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου , ,25 Προβλέψεις και άλλα μη ταμειακά έσοδα 25521,97 (25455,26) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,78 Αποτελέσματα από επενδυτική δραστηριότητα (391223,60) ,63 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,19 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3541, , , ,11 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κινήσεως , ,98 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ,55) 47745,04 Απαιτήσεις από πελάτες 93106, ,84 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ,55 (1354,96) Λοιπές απαιτήσεις , ,54 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3541,54) (2303,56) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,87 Καταβεβλημένοι φόροι - (307069,69) , ,25 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,36 δραστηριότητες (α) , ,81 Επενδυτικές δραστηριότητες ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (49757,53) (74082,99) Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Πληρωμές για αγορές συμμετοχών και χρεογράφων - ( ,51) Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσεως , ,40 Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 1,46 - Σύνολο Καθαρής Θέσεως (α) , ,40 Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων ,67 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τόκοι εισπράχθεντες , ,73 Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,88 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,08 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές Σύνολο Υποχρεώσεων (β) , ,96 δραστηριότητες (β) , ,90 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(α)+(β) , ,36 Μερίσματα πληρωθέντα - - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα Kύκλος εργασιών , ,49 και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ) , ,71 Μικτά κέρδη , ,65 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξεως χρήσεως , ,16 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , ,96 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως χρήσεως , ,87 Κέρδη/ (ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος ,41 (667894,23) Καθαρά κέρδη/ (ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος ,66 ( ,83) Λοιπά αποτελέσματα,που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση μετά το φόρο εισοδήματος Μεταβολή του αποθεματικού των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων , ,76 Σύνολο αποτελεσμάτων, μετά το φόρο εισοδήματος,που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση , ,58 Συνολικό αποτέλεσμα, μετά το φόρο εισοδήματος , ,75 Κέρδη/ ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και προσαρμοσμένα (σε ) 1,2920 (1,99) Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ) 0,0000 0,0000 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων , ,24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στην σημείωση 27β των οικονομικών καταστάσεων της Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρία, κατά την , ήταν 52 άτομα ( : 3 Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, αναφέρονται στην σημείωση 27α των οικονομικών καταστάσεων της Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ εδρεύει στην Ελλάδα και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 100 % 5 Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, για το χρονικό διάστημα έως , προέκυψαν τα εξής ποσά: - με Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοικήσεως :έξοδα ,72 - με λοιπά συνδεδεμένα μέρη α) έσοδα ,08 β) έξοδα ,26 Τα υπόλοιπα, κατά την , των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων από τις εν λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής: -με λοιπά συνδεδεμένα μέρη: α) απαιτήσεις ,24 β) υποχρεώσεις , Σύνολο καθαρής θέσεως ενάρξεως χρήσεως ( και αντίστοιχα) , ,65 Συνολικό αποτέλεσμα, μετά το φόρο εισοδήματος , ,75 Διανεμηθέντα μερίσματα - - Σύνολο καθαρής θέσεως λήξεως χρήσεως ( και αντίστοιχα) , ,40 6 Ορισμένα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας έχουν αναμορφωθεί λόγω αναδρομικής εφαρμογής τροποποιήσης λογιστικού προτύπου Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της τροποποίησης παρουσιάζονται στη σημείωση 21 επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων Αθήναι 26 Φεβρουαρίου 2014 Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικών Υπηρεσιών Αλέξιος Α Πιλάβιος Κίμων Κ Βολίκας Ιωάννης Δ Λύτρας ΑΔΤ ΑΒ /06 ΑΔΤ Σ /99 ΑΔΤ ΑΖ /07

2 ` ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίς Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρίας της Κατάσταση Αποτελεσμάτων 5 Ισολογισμός 6 Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος 7 Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως 8 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 9 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 10 Γενικές πληροφορίες 10 Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές Βάση παρουσίασης Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ενσώματα πάγια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Άϋλα πάγια Φόρος εισοδήματος Αρχές ταξινόμησης και αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους Προβλέψεις Έσοδα Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας Συγκριτικά στοιχεία 27 Αποτελέσματα 28 2 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 28 3 Κόστος παροχής υπηρεσιών 28 4 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 28 5 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 29 6 Αποσβέσεις ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 29 7 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 30 8 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 30 9 Φόρος εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή 35 1

4 Ενεργητικό Ενσώματα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αξιόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 39 Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις Καθαρή Θέση Διανομή μερισμάτων Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους Λοιπές υποχρεώσεις Αναμόρφωση ορισμένων κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως Γνωστοποιήσεις σχετικές με την εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων Έκθεση σε μη ενοποιούμενα σχήματα ειδικής δομής 48 Πρόσθετες πληροφορίες Διαχείριση κινδύνων 50 α) Πιστωτικός κίνδυνος 50 β) Συναλλαγματικός κίνδυνος 50 γ) Επιτοκιακός κίνδυνος 50 δ) Κίνδυνος ρευστότητας Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Κεφαλαιακή επάρκεια Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων 54 2

5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κκ Μετόχους της Εταιρίας «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας «AΛΦA ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού αποτελέσματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης 3

6 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «AΛΦA ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α και 37 του ΚΝ 2190/1920 Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αε μέλος της Crowe Horwath International Φωκ Νέγρη 3, Αθήνα Λουκάς Σ Χρυσαφίνης ΑρΜ ΣΟΕΛ 125 ΑρΜ ΣΟΕΛ

7 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρίας της Κατάσταση Αποτελεσμάτων (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση * Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , ,49 Κόστος παροχής υπηρεσιών 3 ( ,07) ( ,84) Μικτά κέρδη , ,65 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,91 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 ( ,44) ( ,60) Kέρδη εκμεταλλεύσεως , ,96 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ,06 ( ,19) Κέρδη /(ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος ,41 (667894,23) Μείον: Φόρος εισοδήματος 9 ( ,75) ( ,60) Καθαρά κέρδη /(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος ,66 ( ,83) Καθαρά κέρδη /(ζημίες) ανά μετοχή: Βασικά και προσαρμοσμένα ( ανά μετοχή) 10 1,29 (1,99) * Oρισμένα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της συγκριτικής περιόδου έχουν αναμορφωθεί λόγω αναδρομικής εφαρμογής νέας λογιστικής αρχής (σημείωση 21) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ10-54) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 5

8 Ισολογισμός 24 η εταιρική χρήση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ποσά σε ευρώ) Σημείωση * Ενσώματα πάγια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα) , ,58 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , ,31 Aξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου , ,25 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,78 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,19 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,11 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες 93106, ,84 Λοιπές απαιτήσεις , ,54 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,87 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,25 Σύνολο Ενεργητικού , ,36 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , ,37 Αποθεματικά , ,00 Αποτελέσματα εις νέον , ,03 Σύνολο Καθαρής Θέσεως , ,40 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους , ,88 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,88 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις , ,08 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,08 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,96 Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υποχρεώσεων , ,36 * Oρισμένα κονδύλια του Ισολογισμού της συγκριτικής περιόδου έχουν αναμορφωθεί λόγω αναδρομικής εφαρμογής νέας λογιστικής αρχής (σημείωση 21) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ 10-54) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 6

9 Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος * Καθαρά κέρδη/ (ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος, που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ,66 ( ,83) Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση : (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή του αποθεματικού αποτίμησης των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων λόγω αποτίμησης , ,24 Αναβαλλόμενος φόρος (429879,14) - Μεταφορά αποθεματικού αποτίμησης διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων στα αποτελέσματα χρήσεως λόγω πώλησης - απομείωσης , , ,76 Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών 1767,79 (70820,23) Αναβαλλόμενος φόρος (459,63) 14164,05 Επίπτωση λόγω αλλαγής του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (38,17) ,99 (56656,18) Σύνολο αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση, μετά το φόρο εισοδήματος , ,58 Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος , ,75 * Oρισμένα κονδύλια της Κατάστασης Συνολικού Αποτελέσματος της συγκριτικής περιόδου έχουν αναμορφωθεί λόγω αναδρομικής εφαρμογής νέας λογιστικής αρχής (σημείωση 21) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ 10-54) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 7

10 Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως (ποσά σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό Αποθεματικό Αποθεματικό Εύλογης αξίας διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσεως Υπόλοιπο , , ,00 ( ,76) , ,62 Επίδραση από την αναδρομική εφαρμογή νέων λογιστικών αρχών, μετά το φόρο εισοδήματος 57165, ,03 Αναμορφωμένο υπόλοιπο , , ,00 ( ,76) , ,65 Αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος ( ,83) ( ,83) Λοιπά Αποτέλέσματα, μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση ,76 (56656,18) ,58 Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος ,76 ( ,01) ,75 Τακτικό αποθεματικό ,00 (130000,00) - Υπόλοιπο , , ,00 0, , ,40 Υπόλοιπο , , , , ,40 Αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος , ,66 Λοιπά Αποτέλέσματα, μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση , , ,15 Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος , , ,81 Τακτικό αποθεματικό - Υπόλοιπο , , , , , ,21 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ 10-54) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 8

11 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Σημείωση * Κέρδη /(ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος ,41 (667894,23) Πλέον/(μείον) προσαρμογές για : Από 1 η Ιανουαρίου έως (ποσά σε ευρώ) Αποσβέσεις 6, 11, , ,28 Προβλέψεις και άλλα μη ταμειακά έσοδα 25521,97 (25455,26) Αποτελέσματα από επενδυτική δραστηριότητα (391223,60) ,63 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3541, ,56 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης , ,98 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ,55) 47745,04 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ,55 (1354,96) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3541,54) (2303,56) Καταβεβλημένοι φόροι - (307069,69) Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,81 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (49757,53) (74082,99) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 1,46 - Πληρωμές για αγορές συμμετοχών και χρεογράφων - ( ,51) Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων ,67 Τόκοι εισπραχθέντες , ,73 Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,90 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα - - Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - - Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) +(β)+(γ) , ,71 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως , ,16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως , ,87 * Oρισμένα κονδύλια της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της συγκριτικής περιόδου έχουν αναμορφωθεί λόγω αναδρομικής εφαρμογής νέας λογιστικής αρχής Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ 10-54) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 9

12 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Η Εταιρία καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις και σύμφωνα με το καταστατικό η διάρκειά της ορίσθηκε μέχρι Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» Η Εταιρία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πεσμαζόγλου αρ Η Εταιρία, με την σημερινή της επωνυμία, προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση της Alpha Asset Management ΑΕΠΕΥ από την Alpha ΑΕΔΑΚ Η συγχώνευση αυτή ολοκληρώθηκε με τις από αποφάσεις της Νομαρχίας Αθηνών και του Υπουργείου Ανάπτυξης Εντός του 2009 η «ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, των άρθρων 1-5 του Ν2166/1993 και με Ισολογισμό μετασχηματισμού 31/8/2009 απορρόφησε την εταιρία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΠΕΥ» Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (σχετική απόφαση Κ / , ΦΕΚ 14721/24/12/2009 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), όπου η απορροφώσα «ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» υποκατέστησε αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις την απορροφηθείσα «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΠΕΥ», η οποία θεωρείται αυτοδίκαια λυθείσα, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας Η Εταιρία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, εγκεκριμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3283/2004, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και επιπροσθέτως την ανάληψη της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω αναφερόμενου νόμου, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει Η Εταιρία παρέχει, επιπρόσθετα, και τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1α του άρθρου 2 του Ν 2396/1996, όπως ισχύει και, β) Τις παρεπόμενες υπηρεσίες της επενδυτικής συμβουλής για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 2 του Ν 2396/1996, όπως ισχύει και της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων γ) Προς επίτευξη του ως άνω εταιρικού σκοπού, η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους ανωτέρω Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ALPHA BANK με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης H ALPHA BANK συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 88,4% ενώ στο υπόλοιπο 11,6% συμμετέχει η «ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ» 10

13 Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αλέξιος Πιλάβιος Πρόεδρος Σπυρίδων Ανδρονικάκης Αντιπρόεδρος Κίμων Βολίκας Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Καραθανάσης Σύμβουλος Μιχαήλ Μασουράκης Σύμβουλος Aθανάσιος Σακελλαράκης Σύμβουλος Παναγιώτης Αντωνόπουλος Σύμβουλος Αδαμαντία Γεωργακοπούλου Σύμβουλος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την Εποπτεύουσα αρχή: -Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθμός Μητρώου ΑΕ: 20267/06/B/89/005 Αριθμός φορολογικού μητρώου: Αριθμός ΓΕΜΗ : Noμικός Σύμβουλος: Χριστίνα Σπυροπούλου Ορκωτός Eλεγκτής : Λουκάς Σ Χρυσαφίνης ΑΜ ΣΟΕΛ ΣΟΛ αεοε Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 26ης Φεβρουαρίου 2014 Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές 11 Βάση παρουσίασης Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση και έχουν συνταχθεί: α) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και β) με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση που αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές 11

14 Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στις χρήσεις 2012 και 2013, αφού, επιπρόσθετα, ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα νέα πρότυπα, η διερμηνεία 20 και οι τροποποιήσεις προτύπων τα οποία εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από : Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 1 «Κρατικά Δάνεια» (Κανονισμός 183/432013) Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, μία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΠ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΠ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ δύναται, κατ εξαίρεση, να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΠ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 7 «Γνωστοποιήσεις Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων» (Κανονισμός 1256/ ) Την , το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του προτύπου ΔΠΧΠ 7 αναφορικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων Η τροποποίηση συνίσταται στην προσθήκη γνωστοποιήσεων τόσο για εκείνα τα αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που συμψηφίζονται βάσει των σχετικών διατάξεων του ΔΛΠ 32 όσο και για εκείνα τα οποία υπόκεινται σε μία επιβεβλημένη κύρια σύμβαση συμψηφισμού (enforceable master netting agreement) ή παρόμοια σύμβαση, ανεξάρτητα με το αν ικανοποιούν τα κριτήρια συμψηφισμού του ΔΛΠ 32 12

15 Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν επέφερε πρόσθετες γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (Κανονισμός 1254/ ) Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Το νέο πρότυπο πραγματεύεται τις αρχές παρουσίασης και κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όταν μια οικονομική οντότητα ελέγχει μια ή περισσότερες άλλες οικονομικές οντότητες Η βασική αλλαγή που επιφέρει το ΔΠΧΠ 10 είναι η διατύπωση καινούργιου ορισμού για την έννοια του ελέγχου, o οποίος αποτελεί πλέον το μοναδικό κριτήριο ενοποίησης ανεξαρτήτως της φύσης της εταιρίας που εξετάζεται προς ενοποίηση Με την έκδοση του ΔΠΧΠ 10 καταργούνται οι διατάξεις περί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» και η Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση Εταιριών Ειδικού Σκοπού» Βάσει του καινούργιου ορισμού του ελέγχου, ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρία όταν είναι εκτεθειμένος ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξή του σε αυτή την εταιρία και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις μέσω της εξουσίας του πάνω στην εταιρία Κατά συνέπεια, ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρία αν και μόνον αν διαθέτει όλα τα ακόλουθα: 1 εξουσία πάνω στην εταιρία, 2 έκθεση ή δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξη του σε αυτή την εταιρία, και 3 δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία του πάνω στην εταιρία για να επηρεάσει το ύψος των αποδόσεων που λαμβάνει Η εξουσία προκύπτει από άμεσα εξασκήσιμα δικαιώματα που παρέχουν στον επενδυτή τη δυνατότητα κατεύθυνσης των «βασικών» δραστηριοτήτων της εταιρίας, δηλαδή εκείνων που επηρεάζουν σημαντικά το ύψος των αποδόσεών της Οι αποδόσεις του επενδυτή από την εταιρία θεωρούνται μεταβλητές εφόσον δύναται να διακυμαίνονται ως συνέπεια της επίδοσης της εταιρίας Παρόλο που μόνο ένας επενδυτής μπορεί να ελέγχει την εταιρία, περισσότερα από ένα μέρη μπορούν να έχουν συμμετοχή στις αποδόσεις της Η ύπαρξη ελέγχου πρέπει να επαναξιολογείται εφόσον τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι υπάρχουν μεταβολές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία που συνιστούν έλεγχο Το ΔΠΧΠ 10 παρέχει οδηγίες εφαρμογής της αρχής του ελέγχου σε διάφορες συνθήκες, πχ σε περιπτώσεις όπου ο έλεγχος αντλείται από δικαιώματα ψήφου, όταν τα δικαιώματα ψήφου δεν αποτελούν το βασικό κριτήριο άσκησης ελέγχου, όταν ο έλεγχος ασκείται μέσω εκπροσώπου ή όταν ελέγχονται συγκεκριμένα μόνο στοιχεία ενεργητικού άλλης εταιρίας 13

16 Επιπλέον, το ΔΠΧΠ 10 περιλαμβάνει τις λογιστικές αρχές κατάρτισης και παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις οποίες ουσιαστικά επαναλαμβάνονται, χωρίς μεταβολές, οι αντίστοιχες αρχές που ισχύουν σήμερα βάσει του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» το οποίο τροποποιείται ανάλογα Η υιοθέτηση του προτύπου από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» (Κανονισμός 1254/ ) Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» το οποίο πραγματεύεται τη λογιστική απεικόνιση συμμετοχών σε επιχειρηματικά σχήματα που τελούν υπό κοινό έλεγχο (joint arrangements) στις οικονομικές καταστάσεις των συμμετεχόντων Από κοινού έλεγχος υφίσταται μόνο όταν η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις «βασικές δραστηριότητες» του σχήματος προϋποθέτει την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών που μοιράζονται τον έλεγχο Το ΔΠΧΠ 11 προβλέπει δύο τύπους σχημάτων υπό κοινό έλεγχο, τις «από κοινού δραστηριότητες» (joint operations) και τις «κοινοπραξίες» (joint ventures) Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες στο επιχειρηματικό σχήμα Πιο συγκεκριμένα, στις από κοινού δραστηριότητες τα μέρη που μοιράζονται τον έλεγχο έχουν δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων του σχήματος και ευθύνες για τις υποχρεώσεις του, ενώ στις κοινοπραξίες (joint ventures) έχουν δικαιώματα επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του σχήματος Οι συμμετέχοντες που μοιράζονται τον έλεγχο σε από κοινού δραστηριότητες αναγνωρίζουν στις ενοποιημένες και στις ιδιαίτερες οικονομικές τους καταστάσεις τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και τα αποτελέσματα που τους ανήκουν ή τους αναλογούν από την από κοινού δραστηριότητα Με τον ίδιο τρόπο αναγνωρίζεται η συμμετοχή σε από κοινού δραστηριότητα από μέρη που δεν μοιράζονται τον έλεγχο, αλλά έχουν δικαιώματα σε στοιχεία ενεργητικού ή έχουν αναλάβει υποχρεώσεις της από κοινού δραστηριότητας Τα μέρη που μοιράζονται τον έλεγχο σε κοινοπραξία (κοινοπρακτούντες) αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τους ως επένδυση σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως προβλέπει το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» Η εναλλακτική της αναλογικής ενοποίησης των κοινοπραξιών καταργείται Μέρος που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού έλεγχο σε κοινοπραξία, θα αποτιμήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 (ή το ΔΠΧΠ 9 εφόσον εφαρμόζεται), εκτός εάν έχει σημαντική επιρροή στην κοινοπραξία, στην οποία περίπτωση θα την αποτιμήσει με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Με την έκδοση του ΔΠΧΠ 11 καταργούνται το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και η Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες - μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες» Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις 14

17 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρίες» (Κανονισμός 1254/ ) Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 12 που προδιαγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιεί η αναφέρουσα οντότητα σχετικά με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες Ως συμμετοχή σε άλλη εταιρία (interest in another entity) ορίζεται η συμβατική ή μη συμβατική ανάμειξη που εκθέτει την αναφέρουσα εταιρία σε μεταβλητές αποδόσεις από τη δραστηριότητα άλλης εταιρίας Το ΔΠΧΠ 12 περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται ανάλογα με τη φύση της συμμετοχής σε άλλη εταιρία και πιο συγκεκριμένα, για α) θυγατρικές εταιρίες, β) σχήματα υπό κοινό έλεγχο, γ) συγγενείς εταιρίες και δ) μη ενοποιούμενες εταιρίες ειδικής δομής Ως εταιρίες ειδικής δομής (structured entities) ορίζονται εκείνες που έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα δικαιώματα ψήφου να μην αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα για την άσκηση ελέγχου (πχ οι «βασικές» δραστηριότητες κατευθύνονται από συμβατική συμφωνία) Το ΔΠΧΠ 12 δεν έχει εφαρμογή στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 27, εκτός από την περίπτωση όπου η αναφέρουσα εταιρία έχει έκθεση σε μη ενοποιούμενες εταιρίες ειδικής δομής και συντάσσει μόνο ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου από την Εταιρία επέφερε πρόσθετες γνωστοποιήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη σημείωση 23 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρίες»: Διατάξεις μετάβασης (Κανονισμός 313/442013) Την , το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση των διατάξεων μετάβασης των ανωτέρω προτύπων Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι «ημερομηνία αρχικής εφαρμογής» είναι η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά το ΔΠΧΠ 10 Σε περίπτωση που το συμπέρασμα όσον αφορά την ενοποίηση ή μη εταιρίας κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής είναι διαφορετικό σε σχέση με εκείνο που επέβαλαν οι διατάξεις του ΔΛΠ 27 και της Διερμηνείας 12, υπάρχει υποχρέωση αναδρομικής προσαρμογής μόνο της αμέσως προηγούμενης συγκριτικής περιόδου Η παρουσίαση αναδρομικά προσαρμοσμένων πληροφοριών για προηγούμενες περιόδους είναι προαιρετική Αντίστοιχη εξαίρεση για την παρουσίαση αναπροσαρμοσμένων πληροφοριών συγκριτικών περιόδων παρέχεται και στις τροποποιημένες διατάξεις μετάβασης των ΔΠΧΠ 11 και 12 Επιπλέον, οι γνωστοποιήσεις που αφορούν μη 15

18 ενοποιούμενες εταιρίες ειδικής δομής (structured entities) δεν είναι υποχρεωτικές για καμία συγκριτική περίοδο πριν από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 12 Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις Τροποποίηση Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» (Κανονισμός 1254/ ) Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε και μετονόμασε το ΔΛΠ 27 το οποίο πλέον πραγματεύεται τις λογιστικές αρχές αποτίμησης των συμμετοχών σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρίες, καθώς και τις σχετικές με αυτές γνωστοποιήσεις, στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή Το νέο πρότυπο δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στις αντίστοιχες διατάξεις σχετικά με τις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις του υπό κατάργηση ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» και διατηρεί την επιλογή αποτίμησης των συμμετοχών στο κόστος ή στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 (ή το ΔΠΧΠ 9 εφόσον εφαρμόζεται) Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις Τροποποίηση Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (Κανονισμός 1254/ ) Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε και μετονόμασε το ΔΛΠ 28 Το νέο ΔΛΠ 28 πραγματεύεται την έννοια της συγγενούς εταιρίας και τις αρχές αποτίμησης των συμμετοχών σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Όλες οι εταιρίες που έχουν από κοινού έλεγχο σε κοινοπραξία ή σημαντική επιρροή σε συγγενή εταιρία εφαρμόζουν τη μέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός από τους οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων (venture capital organization), τα αμοιβαία κεφάλαια (mutual fund), τις καταπιστευματικές επενδυτικές μονάδες (unit trust) ή παρόμοιες εταιρίες συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις (investment linked insurance funds), οι οποίες έχουν την επιλογή αποτίμησης των επενδύσεων σε συγγενείς ή κοινοπραξίες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9 Πέραν της προσθήκης των κοινοπραξιών, οι διατάξεις του νέου ΔΛΠ 28 δεν επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές όσον αφορά τον ορισμό της συγγενούς εταιρίας ή τις πρακτικές εφαρμογής της μεθόδου της καθαρής θέσης Λόγω της υιοθέτησης της ανωτέρω τροποποίησης, οι κοινοπραξίες δεν ενοποιούνται πλέον με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης αλλά λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως Η 16

19 εφαρμογή της εν λόγω τροποποίησης είχε αναδρομική ισχύ και δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Επισημαίνεται πως βάσει των Κανονισμών 1254/ και 313/442013, με τους οποίους υιοθετήθηκαν τα ανωτέρω νέα πρότυπα και τροποποιήσεις, η εφαρμογή τους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη χρήση με έναρξη Η Εταιρία, ωστόσο, αποφάσισε την υιοθέτησή τους από , σύμφωνα με την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής που έχει ορίσει το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 13 «Μέτρηση της εύλογης αξίας» (Κανονισμός 1255/ ) Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 13 το οποίο: i Ορίζει την εύλογη αξία ii Δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο για τη μέτρηση της εύλογης αξίας iii Απαιτεί συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις για την αποτίμηση στην εύλογη αξία Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου επέφερε πρόσθετες γνωστοποιήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη σημείωση 22 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση» (Κανονισμός 475/562012) Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 η οποία δεν είχε οικονομική επίπτωση, ωστόσο επέφερε μεταβολές στην παρουσίαση της Κατάστασης Συνολικού Αποτελέσματος Ειδικότερα, τα αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση παρουσιάζονται πλέον ομαδοποιημένα σε εκείνα τα οποία ενδέχεται να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα αν συντρέξουν συγκεκριμένες συνθήκες και σε εκείνα τα οποία δεν πρόκειται μεταγενέστερα να ταξινομηθούν στα αποτελέσματα Ο φόρος που ανολογεί στα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζεται, επίσης, διακριτά για κάθε ομάδα Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο προσωπικό» (Κανονισμός 475/562012) Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την το αναθεωρημένο κείμενο του ΔΛΠ 19 Η κυριότερη επίπτωση που επέφερε το αναθεωρημένο πρότυπο είναι η κατάργηση της δυνατότητας αναβολής της αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών (corridor approach) Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται υποχρεωτικά πλέον στην καθαρή θέση χωρίς να παρέχεται δυνατότητα μεταγενέστερης αναταξινόμησής τους στα αποτελέσματα Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο, ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) 17

20 καθορισμένων παροχών, ο οποίος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιασμό της εν λόγω καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) με το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, όπως το επιτόκιο αυτό προσδιορίζεται στην αρχή της περιόδου και αφού ληφθούν υπόψη οι όποιες μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση (απαίτηση) Η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και του μέρους της που έχει συμπεριληφθεί στον τόκο της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα μεταγενέστερης αναταξινόμησής της στα αποτελέσματα Η εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 είχε αναδρομική ισχύ ενώ οι επιπτώσεις από την υιοθέτησή του παρουσιάζονται στη σημείωση 21 Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισμός 301/ ) Στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο εξέδωσε, την 17 Μαΐου 2012, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα Η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις Διερμηνεία 20: «Κόστος απομάκρυνσης αποβλήτων κατά την παραγωγική φάση ενός ορυχείου» (Κανονισμός 1255/ ) Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερμηνεία 20 η οποία αποσαφηνίζει θέματα που αφορούν στην αναγνώριση ως στοιχείου του ενεργητικού του κόστους απομάκρυνσης των αποβλήτων κατά την παραγωγική φάση ενός ορυχείου καθώς και στην αρχική και μεταγενέστερη αποτίμησή του Η ανωτέρω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη μετά την και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρία Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»: Εταιρίες Επενδύσεων (Κανονισμός 1174/ ) Ισχύει για χρήσεις με έναρξη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 12 Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 48-115 28

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

5.13d37 5.093,20. 26,881.023,18 4.394.123,28 76.413.7a3,A6 1.578,11 2.328.247,54 14.578.881,12 9.607.E64,66

5.13d37 5.093,20. 26,881.023,18 4.394.123,28 76.413.7a3,A6 1.578,11 2.328.247,54 14.578.881,12 9.607.E64,66 ALPHALIFE ANONYMO' A:OAAI'TIKH ETAIPIA ZOHI AP.M.A.E. 649a3/ 0s lb /O7/ ls ne:mazoiaoy 12 10564 AOHNAT ITOIXEIA KAI NAHPOOOPIET XPHIEOI cr6 1r lcvoucpiou 2013 EOI 314 Aereppptou 2013 {A4goorcu6gevo prioer

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΝΤΑΪΝΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Τα ποσά σε Ευρώ) (Δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα