Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010"

Transcript

1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010 TP 2 XF STABICOL Ημερομηνία έκδοσης : Έκδοση 1 Εμπορική ονομασία: ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: TP 2 XF STABICOL Καθαρή ουσία/μείγμα μίγμα ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Οικοδομικό υλικό, Κατασκευή, Κόλλα πλακιδίων 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Fournisseur - Fabricant Omnicol N.V. Nijverheidsstraat 14 B-2381 Weelde (belgium) Tel: Fax: Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης (Κέντρο Δηλητηριάσεων, Ελλάδα) +32 (0) (24 ώρες/24ωρο) ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) υπ' αριθμ. 1272/2008[CLP] Το προϊόν δεν ταξινομείται 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Δεν εφαρμόζεται Φράσεις προστασίας P102 Μακριά από παιδιά P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Ουσίες To προϊόν δεν είναι ουσία

2 3.2 Μείγματα Το προϊόν είναι μείγμα. Συστατικά επικίνδυνα σύμφωνα με την Οδηγ ΕΕ 67/548 και τον Καν 1272/2010 ΕΕ και επικινδυνότητες Δεν υπάρχουν ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες Ελέγξτε τις ζωτικές λειτουργίες. Αν το θύμα είναι αναίσθητο: καθαρίστε τους αεραγωγούς. Σε περίπτωση ανακοπής της αναπνοής: τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο. Σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής: αναζωογονείστε το θύμα. Σε περίπτωση σοκ: κατά προτίμηση: βάλτε το θύμα στην πλάτη με τα σηκωμένα πόδια. Σε περίπτωση εμετού αποφύγετε πνιγμό / αναπνευστική πνευμονία. Αποφύγετε την ψύξη καλύπτοντας το θύμα (μην αναθερμαίνετε). Παρατηρήστε το θύμα συνεχώς. Παροχή ψυχολογικής βοήθειας. Αποτρέψτε την οποιαδήποτε κόπωση του θύματος. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση εισπνοής Μετακινήστε το θύμα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση αναπνευστικών προβλημάτων: συμβουλευτείτε ιατρό / ιατρική υπηρεσία. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Πάρτε το θύμα στον γιατρό εάν ο ερεθισμός παραμένει. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Μην χρησιμοποιείτε παράγοντα εξουδετέρωσης. Μετακινήστε το θύμα στον οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Σε περίπτωση κακουχίας: συμβουλευτείτε μια ιατρική υπηρεσία / γιατρό. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις άμεσες ή μεταγενέστερες Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα. 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Σημείωση για τον θεράποντα ιατρό Ειδική θεραπεία: Καμία ειδική θεραπεία Άλλες πληροφορίες Τα κέντρα δηλητηριάσεων σε κάθε πρωτεύουσα μπορούν να παράσχουν πρόσθετη βοήθεια σε τακτικές μονάδες υγείας ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά μέσα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Προσαρμόστε τα μέσα πυρόσβεσης στο περιβάλλον. Αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη, CO₂, σκόνες, ψεκασμός νερού. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: ρεύμα νερού 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε περίπτωση πυρκαγιάς: σχηματισμός τοξικών και διαβρωτικών αερίων (οξείδια θείου, μονοξείδιο του άνθρακα / διοξείδιο του άνθρακα). Σκλήρυνση υπό τη δράση του νερού. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Αραιώστε τα τοξικά αέρια με ψεκασμό νερού. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Γάντια. Μάσκα. Προστατευτική ενδυμασία. Υπό την επίδραση της θερμότητας / σε περίπτωση καύσης: αναπνευστική συσκευή. Μην ρίχνετε νερό κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε υπονόμους ή σε πλωτές οδούς. Μπορεί να απαιτείται αναπνευστική συσκευή.

3 5.4 Πρόσθετες πληροφορίες Δεν υπάρχει κάποιος ασυνήθιστος κίνδυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για τον περιορισμό των ατμών/αερίων/ εκνεφωμάτων ψεκάστε με νερό. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό ξεχωριστά. Μην αφήνετε το νερό της κατάσβεσης να εισχωρήσει σε ταμιευτήρες/ ρεύματα νερού και μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό δίκτυο. ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Αφαιρέστε τις πηγές ανάφλεξης και αερίστε την περιοχή. Αποφύγετε την αναπνοή ατμών ή ομίχλης. Δείτε τα μέτρα που περιγράφονται στα κεφάλαια 7 και 8. Προστατευτικός εξοπλισμός για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Γάντια. Μάσκα. Προστατευτική ενδυμασία. Σε περίπτωση σχηματισμού νέφους σκόνης: αναπνευστική συσκευή. 6.2 Προφυλάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος Συλλέξτε / αντλήστε το χυμένο προϊόν σε κατάλληλα τύμπανα. Σταματήστε τη διαρροή, διακόψτε την παροχή ρεύματος. Μην ρίχνετε σε αποχετεύσεις ή ρέματα. Σε περίπτωση μόλυνσης των λιμνών, ποταμών ή υπονόμων από το προϊόν, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Αποφύγετε τη δημιουργία νέφους σκόνης. Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε/ αντλήστε το υλικό που διέφυγε σε επανασφραγιζόμενα δοχεία. Καθαρίστε σχολαστικά τις μολυσμένες επιφάνειες με νερό. Μετά το πέρας της εργασίας καθαρίστε τον ρουχισμό και τον εξοπλισμό- εργαλεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υλικού τοποθετήστε σε δοχείο διάθεσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλ. Ενότητα 13). 6.4 Αναφορά σε άλλες παραγράφους Για επικοινωνία έκτακτης ανάγκης: βλ τμήμα 1 Για ασφαλή χειρισμό: βλέπε τμήμα 7 Για εξοπλισμό ατομικής προστασίας: βλέπε τμήμα 8 Για την απόρριψη: βλέπε τμήμα 13 ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Ακολουθήστε αυστηρή υγιεινή. Κρατήστε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή. Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα απαγορεύονται σε χώρους όπου το προϊόν χειρίζεται, αποθηκεύεται ή υφίσταται επεξεργασία. Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Μην ρίχνετε σε αποχετεύσεις ή ρεύματα. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθηκεύστε σε προστατευμένο και στεγνό μέρος. Φυλάσσετε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατεύστε από παγετό. Προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως. Ακολουθήστε τους κανονισμούς. Κρατήστε το προϊόν μακριά: από πηγές θερμότητας, οξειδωτικά, νερό / υγρασία. Διατηρήστε στην αρχική κλειστή συσκευασία. Ακατάλληλο υλικό συσκευασίας Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δείτε τη συσκευασία, το τεχνικό δελτίο. Οικοδομικό υλικό

4 ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου Όρια επαγγελματικής έκθεσης Περιγράφονται παρακάτω 8.2 Έλεγχοι ορίων έκθεσης Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες μεθόδους αντιμετώπισης έκθεσης που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη σας χρήση. Κατάλληλα τεχνικά μέτρα Αποφύγετε την ανάπτυξη σκόνης. Κρατήστε μακριά από ανοικτές φλόγες / θερμότητα. Μετρήστε τακτικά τη συγκέντρωση στον αέρα. Εργαστείτε σε καθαρό αέρα / με εξαερισμό-αναρρόφηση / με αερισμό ή με προστασία αναπνοής. Ατομικά μέτρα προστασίας και υγιεινής Ακολουθήστε αυστηρή υγιεινή. Κρατήστε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την εργασία. Προστασία των ματιών: Μάσκα. Σε περίπτωση ανάπτυξης σκόνης: γυαλιά με πλήρη προστασία. Προστασία της αναπνοής Σε περίπτωση δημιουργίας σκόνης: μάσκα σκόνης με φίλτρο τύπου P2. Προστασία του δέρματος: Προστατευτική ενδυμασία. Σε περίπτωση ανάπτυξης σκόνης: προστασία της κεφαλής / λαιμού. Σε περίπτωση ανάπτυξης σκόνης: προστατευτικό ρουχισμό από τη σκόνη. Έλεγχος της έκθεσης στο περιβάλλον Βλ. Ενότητες 6.2, 6.3 και 13. Προστασία των χεριών: Γάντια ασφαλείας Το υλικό των γαντιών πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό στο προϊόν / το παρασκεύασμα. Επιλέξτε το υλικό των γαντιών λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους διείσδυσης, τα ποσοστά διάχυσης και την υποβάθμιση των γαντιών. Υλικό γαντιών Η επιλογή κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό αλλά και από άλλα κριτήρια ποιότητας που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Δεδομένου ότι το προϊόν αντιπροσωπεύει ένα παρασκεύασμα αποτελούμενο από ουσίες, η αντοχή των υλικών των γαντιών δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων, διενεργήστε έλεγχο πριν από τη χρήση. Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών Ο ακριβής χρόνος διείσδυσης θα καθοριστεί από τον κατασκευαστή. Τα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά και με την παρουσία οποιασδήποτε ένδειξης ζημιάς στο υλικό του γαντιού. Για τα γάντια μόνιμης επαφής, τα ακόλουθα υλικά είναι κατάλληλα: Νιτρίλιο, νεοπρένιο, PVC. ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Πληροφορίες για τις φυσικοχημικές ιδιότητες Μορφή: παχύρρευστο υγρό Οσμή: Δεν υπάρχουν δεδομένα οσμής Όριο οσμής: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα Χρώμα: Λευκό Τιμή ph: 8 Σημείο τήξης / κατάψυξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα Σημείο ζέσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα Σημείο ανάφλεξης: Δεν ισχύει Ρυθμός εξάτμισης: Δεν ισχύει Αναφλεξιμότητα: Δεν είναι εύφλεκτο Όρια έκρηξης: Δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης Πίεση ατμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα Πυκνότητα ατμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

5 Σχετική πυκνότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα Απόλυτη πυκνότητα: 1,65 kg / l Διαλυτότητα: αμελητέα Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη / νερό: Δεν ισχύει Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Δεν αυτοαναφλέγεται Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ιξώδες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ιδιότητες έκρηξης: Καμία χημική ομάδα που περιέχεται δεν σχετίζεται με εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες: - Φυσικές ιδιότητες: Καμία τάξη φυσικού κινδύνου. 9.2 Άλλες πληροφορίες Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Αντιδραστικότητα Δεν υπάρχουν δεδομένα δοκιμών για την αντιδραστικότητα αυτού του προϊόντος ή των συστατικών του Χημική σταθερότητα Το προϊόν είναι σταθερό σύμφωνα με τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης, χρήσης και θερμοκρασίας 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτει επικίνδυνη αντίδραση Συνθήκες προς αποφυγή Υγρασία, άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες 10.5 Μη συμβατά υλικά Δεν υπάρχουν δεδομένα 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Σε περίπτωση καύσης: σχηματισμός τοξικών και διαβρωτικών αερίων / ατμών (οξείδια του θείου, μονοξείδιο του άνθρακα / διοξείδιο του άνθρακα). ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το μείγμα. Η ταξινόμηση του μείγματος βασίζεται στα επιμέρους συστατικά Οξεία τοξικότητα Χαλαζιακή άμμος Στόμα Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης Δέρμα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται Εισπνοή Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης Διάβρωση / ερεθισμός δέρματος Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης Βλάβη / σοβαρός ερεθισμός των οφθαλμών Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης Ευαισθητοποίηση αναπνευστική οδός / δέρμα Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια

6 ταξινόμησης Καρκινογένεση Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης Ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους- εφάπαξ έκθεση Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης Ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους- επαναλαμβανόμενη έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης Κίνδυνος σε περίπτωση εισπνοής Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το μείγμα. Η ταξινόμηση του μείγματος βασίζεται στα επιμέρους συστατικά 12.1 Toξικότητα Τοξικότητα στις ψάρια: ασήμαντη Τοξικά καρκινοειδή: ασήμαντη Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά: ασήμαντη Τοξικότητα για υδρόβιους μικροοργανισμούς: ασήμαντη Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δεν ισχύει Αξιολόγηση ΑΒΤ και αααβ Δεν ισχύει 12.2 Ανθεκτικότητα και βιοδιασπασιμότητα Δεν ισχύει, ανόργανη ουσία 12.3 Βιοσυσσώρευση Δεν ισχύει, ανόργανη ουσία 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Δεν ισχύει, ανόργανη ουσία Συντελεστής κατανομής Kοc (έδαφος/νερό)= Δεν διατίθεται Κινητικότητα: Μη πτητικές ουσίες 12.5 Αξιολόγηαη ΑΒΤ και αααβ Τα κριτήρια ΑΒΤ και αααβ που αναφέρονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν ισχύουν για τις ανόργανες ουσίες. Δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ουσιών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για τη στοιβάδα του όζοντος ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν Γενική περιγραφή. Σε περίπτωση εφαρμογής και διαθεσιμότητας, οι διαθέσιμες πληροφορίες έκθεσης παρατίθενται στο προσάρτημα. Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε τις σχετικές με τη χρήση που διενεργείτε, πληροφορίες αντιμετώπισης της έκθεσης Απαιτήσεις αποβλήτων Ανάκτηση / επαναχρησιμοποίηση. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς και / ή εθνικούς κανονισμούς Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή περιβάλλον.

7 Συσκευασία Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς και / ή εθνικούς κανονισμούς ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Οδική(ADR) Σιδηροδρομική (RID) Θαλάσσια (εσωτερικές γραμμές) (ADN) Αεροπορική(ICAO-TI / IATA- DGR) Αριθμός UN Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο για τη μεταφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Κατάλληλη ονομασία μεταφοράς UN Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο για τη μεταφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Κλάσεις κινδύνου που σχετίζονται με τη μεταφορά Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο για τη μεταφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ομάδα συσκευασίας Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο για τη μεταφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν Ειδικές προφυλάξεις για τους χρήστες Μεταφορά με τοπικούς χρήστες: μεταφέρετε πάντα σε κατάλληλα και ασφαλή δοχεία Μεταφορά φορτίου χύδην σύμφωνα με το παράρτημα II του κώδικα MARPOL και IBC Δεν εφαρμόζεται ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15.1 Κανονισμοί/ νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον Κανονισμός 1272/2008/ ΕΕ και τροποποιήσεις Κανονισμός 453/2010/ΕΕ και τροποποιήσεις Κανονισμός 1907/2006/ΕΕ Κανονισμός 830/ Αξιολόγηση χημικής ασφαλείας Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ταξινόμηση του μίγματος έγινε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] ΑΒΤ Ουσίες: Ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες. DSD: Οδηγία για επικίνδυνες ουσίες - Οδηγία για επικίνδυνες ουσίες. DPD: Οδηγία για επικίνδυνες παρασκευές - Οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα. CLP (EU-GHS): Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία (Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα στην Ευρώπη). ESIS: Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις χημικές ουσίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται στα όσα γνωρίζουμε κατά τη στιγμή της εκτύπωσης και παρέχουν ενδείξεις. για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος κατά την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διάθεση. Οι πληροφορίες δεν αφορούν άλλα προϊόντα. Εφόσον το προϊόν αναμιγνύεται με άλλα υλικά ή υφίσταται επεξεργασία, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων

8 ασφαλείας, εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, δεν μπορούν να μεταφερθούν στο νέο υλικό που παράγεται με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την εφαρμοσιμότητα αυτών των πληροφοριών ή την καταλληλότητα των προϊόντων για τη συγκεκριμένη δική του χρήση. Είναι ευθύνη του χρήστη να συμμορφώνεται με τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010 WD FLEX R OMNIFILL Ημερομηνία έκδοσης : 21.09.2015 Έκδοση 1 Εμπορική ονομασία: ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010 100 WD OMNIFILL Ημερομηνία έκδοσης : 07.2014 Έκδοση 1 Εμπορική ονομασία: ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Καν (ΕΕ) 830/2015, Καν ΕΕ 453/2010 E FLEX OMNICEM Ημερομηνία έκδοσης : Aug 2014 Έκδοση 1 Εμπορική ονομασία: ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 02/02/2016 Αναθεώρηση: 31/01/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07/10/2014 Αναθεώρηση: 31/01/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9761 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9761 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 6 LOCTITE LB 8104 known as Loctite 8104 *new* 1Ltr EPIG Αριθμός ΔΔΑ : 447543 Αναθεώρηση: 28.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 27.01.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1001389; 791437;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ηµεροµηνία σύνθεσης: 18.04.2013 Αναθεώρηση: 28-11-2016 Αριθ. Αναθεώρησης: 3 Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 29/01/2009 Αναθεώρηση: 11/03/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 4.1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

KIT LIN ARRY HCV GT AMPL/CA 48T EXPT-IVD

KIT LIN ARRY HCV GT AMPL/CA 48T EXPT-IVD ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : Προϊόντος Αρ. υλικού / Αρ. Genisys : 04391837190 Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Rotech Re-Scent Aniseed

Rotech Re-Scent Aniseed 1. Στοιχεία ουσίας/ μείγματος και εταιρίας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ηµεροµηνία σύνθεσης: 10-7-2014 Αναθεώρηση: 18-05-2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 5 Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 6 Metylan Universal Αριθμός ΔΔΑ : 41423 Αναθεώρηση: 13.04.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.12.2018 Αντικαθιστά την έκδοση της: 24.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CARLUBE SILICONE GREASE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CARLUBE SILICONE GREASE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος XSG070, XSG020, SSG070 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν: Magnet chrom

Προϊόν: Magnet chrom Προϊόν: Magnet chrom Έκδοση 1.00 Ημ/νία αναθεώρησης 10/09/12 1. Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: Magnet chrom Μαγνητικό Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ.

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ. ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ. 25 Μαρ 2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας 1.1 Αναγνωριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WOOD FLOOR Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WOOD FLOOR Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 30/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

Ημερομηνία έκδοσης: 30/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Ημερομηνία αναθεώρησης: 18/09/2015 Ημερομηνία έκδοσης: 30/09/2013 Έκδοση: 2.0 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Μείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Dia-B Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 950049; 950098;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 6 Pattex Acril 1 - tutti colori Αριθμός ΔΔΑ : 420684 Αναθεώρηση: 13.04.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.12.2018 Αντικαθιστά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Densit Curing Compound

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Densit Curing Compound ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: dill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό διάλυσης αλάτων Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τμήμα πληροφοριών: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 15-10-30 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : ACT-1 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 8 Pattex Pro AC 403 Sigil One trasparente Αριθμός ΔΔΑ : 417352 Αναθεώρηση: 11.10.2018 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.12.2018 Αντικαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1: ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

Τμήμα 1: ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Εμπορική ονομασία: VELOSIT WP 120 (Συστατικό Β) Ημερομηνία αναθεώρησης : 12.03.2018 Τμήμα 1: ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΕ)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΕ) (σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΕ) για το σκεύασμα της εταιρείας AGROTECHNICA ΟΒΕΕ ECO TRAP AGROTECHNIICA ENOTHTA 1 TAYTOTHTA ΟΥΣΙΑΣ / ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: Mesalazine impurity C

: Mesalazine impurity C Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας Χημική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα