Το δασικό ζήτημα στα Μεσόγεια. Δασική νομοθεσία και κληροτεμάχια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το δασικό ζήτημα στα Μεσόγεια. Δασική νομοθεσία και κληροτεμάχια"

Transcript

1 Παναγιώτης Γκινοσάτης Ελευθερία Πάνου Δικηγόροι Το δασικό ζήτημα στα Μεσόγεια. Δασική νομοθεσία και κληροτεμάχια Α. Το συνταγματικό πλαίσιο ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Σ. 1975/1986 εισάγει με την παρ. 1 νέα διάταξη με την οποία ορίζεται ότι: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωσιν του κράτους. Το κράτος υποχρεούται να λαμβάνη ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα προς διαφύλαξιν αυτού. Νόμος καθορίζει τα αφορώντα εις την προστασίαν των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δημοσίων δασών και των δημοσίων δασικών εκτάσεων, πλην αν προέχει δια την Εθνικήν Οικονομίαν η αγροτική εκμετάλλευσις τούτων ή άλλη χρήσις εκ δημοσίου συμφέροντος επιβαλλομένη.» Από τη διατύπωση καθίσταται φανερό ότι η συνταγματική προστασία αφορά τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, τα οποία είναι όλα όσα δεν ανήκουν στο Δημόσιο, δηλαδή εκείνα τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Εδώ ο συνταγματικός νομοθέτης υιοθετεί τη διάκριση που είχε εισαχθεί, ήδη πριν από τη θέσπιση του Σ., από τον κοινό νομοθέτη, με την ισχύουσα τότε δασική νομοθεσία, δηλαδή με το ν.δ. 86/1969. Στη συνέχεια καθιερώνεται γενική απαγόρευση της μεταβολής του προορισμού των δημοσίων μόνον δασών και δασικών εκτάσεων και επομένως όχι και των ιδιωτικών, και κατ απόκλιση από τη γενική απαγόρευση, παρέχεται στον κοινό νομοθέτη, στην περίπτωση που προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση, ή άλλη χρήση, που επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον, η δυνατότητα να επιτρέψει τη μεταβολή του προορισμού των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. Περαιτέρω συνάγεται ότι αφού το Σ. δεν απαγορεύει τη μεταβολή του προορισμού των ιδιωτικών δασών και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, ο

2 218 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΟΥ κοινός νομοθέτης έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει τη μεταβολή αυτή (βλ. παρ. 3, άρθρου 49, ν. 998/1979, όπου περιοχή αποτελουμένη αποκλειστικά από ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις μπορεί, κατ εφαρμογή της γενικότερης κρατικής οικιστικής πολιτικής, να χαρακτηρισθεί ως οικιστική. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί ιδιοκτήτες ιδιωτικού δάσους προβαίνουν στην πολεοδομική διαμόρφωση και οικοδόμησή του, έπειτα από αναγνώριση της περιοχής ως οικιστικής, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο). Θεσπίζει λοιπόν ο συνταγματικός νομοθέτης, κατ εξαίρεση του κανόνα, την επέμβαση στα δημόσια δάση και τις δημόσιες δασικές εκτάσεις, με τις προϋποθέσεις που θέτει ειδικός νόμος. Τέτοιος νόμος είναι ο 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», ο οποίος προσδιορίζει κατά περίπτωση ή κατά κατηγορίες περιπτώσεων τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η μεταβολή του προορισμού των δασών ή η εξυπηρέτηση παράλληλα και άλλων χρήσεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 1). Β. Η αγροτική νομοθεσία Το ελληνικό κράτος κατά τη δεκαετία του 1920, δηλαδή μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική καταστροφή, αφ ενός μεν διαπιστώνοντας την ανάγκη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, μέσω της προώθησης της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, αφ ετέρου δε πιεζόμενο από το κοινωνικό αίτημα της πλειοψηφίας του πληθυσμού, που ήταν αγρότες, να καταργήσει τις μεγάλες ιδιοκτησίες και να αναδιανείμει τη γη σε πολλούς μικρούς αυτοκαλλιεργητές, ώστε η μικρή ιδιοκτησία ν αποτελέσει μέσο παραγωγής στα χέρια τους, έθεσε το νομικό πλαίσιο για να εξυπηρετήσει τις παραπάνω ανάγκες και να προλάβει την επερχόμενη κοινωνική αναταραχή. Ο Β Παγκόσμιος πόλεμος, ο Εμφύλιος και η συνεπακόλουθη ερήμωση της χώρας οδήγησαν κατά τη δεκαετία του 1950 για δεύτερη φορά το κράτος να παρέμβει προς τον σκοπό της ενίσχυσης του μικρού αγροτικού κλήρου και της ενδυνάμωσης της αγροτικής παραγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις το κράτος χρησιμοποίησε ως θεσμικό εργαλείο τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και τις διανομές των απαλλοτριουμένων εκτάσεων στους ακτήμονες καλλιεργητές. Ο αγροτικός κλήρος, δηλαδή το σύνολο των εκτάσεων που δόθηκαν σε έναν έκαστο αγρότη, αποτέλεσε την οικονομική μονάδα αυτής της διανομής της γης. Ο κάθε αγροτικός κλήρος αποτελείτο από διάφορα κληροτεμάχια, δηλαδή συγκεκριμένα κατ έκταση και διαστάσεις αυτοτελή γεωτεμάχια. Ο νομοθέτης προκειμένου να προστατεύσει τις παραπάνω θεμελιώδεις για την εθνική οικονομία επιλογές του κράτους κωδικοποίησε τις μέχρι τότε σχετικές με την

3 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ 219 αγροτική ιδιοκτησία διάσπαρτες διατάξεις, εισήγαγε νέες και θέσπισε ένα πλέγμα κανόνων με το Β.Δ / «Περί κωδικοποιήσεως των αγροτικών νόμων». Ο σκοπός του νόμου προσδιορίζεται με το άρθρο 1 ως εξής: «Επιτρέπεται η παραχώρησις κτημάτων ανηκόντων εις το κράτος, τους δήμους και τας κοινότητας, ως και η αναγκαστική απαλλοτρίωσις κτημάτων ανηκόντων εις έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επί σκοπώ γεωργικής εγκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών.» Το προαναφερόμενο Β.Δ., που αποτελεί τον Αγροτικό Κώδικα, τροποποιήθηκε ως προς ορισμένες διατάξεις του και συμπληρώθηκε από ένα άλλο βασικό νομοθέτημα, το Ν.Δ της 15/ περί «Αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων». Με το άρθρο 1, περί του σκοπού του Ν.Δ. του έτους 1952, εισάγεται ένα νέο στοιχείο εν σχέσει προς το Β.Δ. του 1949, συγκεκριμένα αναφέρεται επεξηγηματικά για τις παραχωρούμενες καλλιεργήσιμες γαίες: «Ως καλλιεργήσιμοι γαίαι νοούνται και αι δεκτικαί καλλιεργείας δι εκχερσώσεως θαμνώδεις εκτάσεις ως και αι κεκαλυμμέναι δι αγριελαιών ή ετέρων αγρίων καρποφόρων δένδρων δεκτικών εξημερώσεως δι εγκεντρισμού.» Γ. Η προστασία των κληροτεμαχίων κατά το Σύνταγμα Το έτος 1975 ο συνταγματικός νομοθέτης εισάγει νέα διάταξη για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας. Εχοντας όμως υπόψη όλο το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τις πραγματικές ανάγκες που εξακολουθούν να υφίστανται και αυτές που διαφαίνονται για το μέλλον, θέσπισε ως εξαίρεση από τον κανόνα της απαγόρευσης μεταβολής του προορισμού των δημοσίων δασών και των δημοσίων δασικών εκτάσεων, την επικράτηση της προστασίας της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον αυτή προέχει για την εθνική οικονομία, έναντι της προστασίας του δάσους εν γένει. Η διατύπωση του Σ. «πλην αν προέχει δια την Εθνικήν Οικονομίαν η αγροτική εκμετάλλευσις», ερμηνευόμενη στο πλαίσιο της ενδεδειγμένης για την περίσταση απολύτου ισχύος ερμηνευτικής αρχής ότι η εξαίρεση υπερισχύει του κανόνος, σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση που ο κοινός νομοθέτης θεωρεί την αγροτική εκμετάλλευση ως προέχουσα για την εθνική οικονομία, η υποχρέωση προστασίας και διαφυλάξεως των δασών υποχωρεί. Ο κατ εξοχήν τρόπος με τον οποίο ο κοινός νομοθέτης υλοποιεί τη στρατηγική για το σχεδιασμό της οικονομίας της χώρας επιλογή της προστασίας της αγροτικής εκμετάλλευσης είναι η δημιουργία αγροτικού κλήρου. Δηλαδή η κατά κυριότητα παραχώρηση εκτάσεων στους γεωργούς με την έκδοση παραχωρητηρίων και τη μεταγραφή τους. Μάλιστα έχει θεσπιστεί ειδική αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των παραχωρουμένων αγροτικών κλήρων, που έχει ανατεθεί αποκλειστικά στη Δ/νση Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας.

4 220 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Η αγροτική νομοθεσία βρήκε ευρύ πεδίο εφαρμογής στα Μεσόγεια από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 με επανειλημμένες και σε ευρεία έκταση διενεργηθείσες απαλλοτριώσεις και διανομές γης με σκοπό την αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών. Μεγάλες εκτάσεις γης που ανήκαν τότε στις Μονές Πεντέλης και Πετράκη ή σε πρόσωπα όπως ο Σκουζές κ.ά. περιήλθαν είτε με τη μορφή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων είτε με τη μορφή οργανωμένων από το κράτος εκουσίων μεταβιβάσεων σε Μεσογείτες καλλιεργητές. Με τον τρόπο αυτό η Μεσογείτικη γη αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από κληροτεμάχια, τα οποία εξακολουθούν να διέπονται από την αγροτική νομοθεσία. Δ. Το πρόβλημα των παρεμβάσεων της δασικής νομοθεσίας στα κληροτεμάχια Παρά ταύτα τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται μία συνεχώς αυξανόμενη προσπάθεια από την πλευρά της Διοίκησης να εφαρμόσει τη δασική νομοθεσία επί των κληροτεμαχίων, με αποτέλεσμα να αναιρείται στην πράξη η σκοπούμενη τόσο από τον συνταγματικό όσο και από τον κοινό νομοθέτη προστασία του αγροτικού κλήρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι Δασικές Αρχές : Θεωρούν ότι μπορούν να έχουν λόγο στη διαχείριση των κληροτεμαχίων, ενώ τούτο είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά της Δ/νσης Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας. Θεωρούν ότι εκτάσεις γεωργικώς καλλιεργούμενες και μάλιστα με την πατροπαράδοτη καλλιέργεια της αμπέλου, μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ενώ τούτο αποκλείεται ρητώς από την παρ. 6, εδ. α., του άρθρου 3, του ν. 998/1979. Θεωρούν ότι μπορούν να εφαρμόσουν τη δασική νομοθεσία σε γεωτεμάχια που περιλαμβάνονται σε οικισμούς προϋφισταμένους του έτους 1923, ενώ τούτο αποκλείεται ρητώς από το εδάφιο ε. του προαναφερομένου άρθρου. Εφαρμόζουν τις διατάξεις του δασικού κώδικα ακόμη και σε ακίνητα για τα οποία το ίδιο το κράτος έχει εκδώσει άδειες εκχέρσωσης. Η στάση της Διοίκησης, όπως ενδεικτικά περιγράφηκε πιο πάνω, έχει ως συνέπεια την γένεση δικαστικών διενέξεων, με πρωτοβουλία της Διοίκησης, με την υποβολή μηνύσεων, με την έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και κυρίως με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασικών με εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 998/1979, τους ατέρμονους δικαστικούς αγώνες, με συνακόλουθη την οικονομική εξάντληση των ιδιωτών και κυρίως την επικράτηση της ανασφάλειας δικαίου στις συμβάσεις που αφορούν ακίνητα εκτός σχεδίων πόλεων και τη μείωση της αξιοπιστίας του κράτους. Πράγματι, η εκ μέρους της Διοίκησης εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας κατά τρόπο εσφαλμένο, ασταθή και αποσπασματικό, έχει

5 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ 221 οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε μια δυσκαμψία τις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα εκτός σχεδίων πόλεων στα Μεσόγεια. Ε. Προβλήματα από τις αναδασώσεις Εξάλλου στα Μεσόγεια έχουν προκύψει προβλήματα εξ αιτίας της κακής εφαρμογής εκ μέρους των Δασικών Αρχών των διατάξεων περί υποχρεωτικών αναδασώσεων. Αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα : 1. Οι Δασικές Αρχές εφαρμόζουν την υπ αριθμόν /1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί κηρύξεως αναδασωτέας της περιοχής λεκανοπεδίου Αττικής» σε περιοχές που είναι βέβαιο ότι δεν εμπίπτουν στο περίγραμμά της, όπως είναι η Ανθούσα. Πέραν αυτού, η εντελώς αόριστη διατύπωση της εκτάσεως εφαρμογής επί του εδάφους της προαναφερομένης Υπουργικής Αποφάσεως, η οποία αφού προσδιορίζει το περίγραμμα της προς αναδάσωση περιοχής, με στοιχεία που δεν είναι πάντοτε σαφή ή δεν είναι σήμερα αναγνωρίσιμα επί του εδάφους, στη συνέχεια αφαιρεί, επίσης αόριστα, τμήματα εντός του περιγράμματος, που συνιστούν οικισμούς, αμπελώνες, αγρούς, ελαιώνες, περιβόλια, επαγγελματικά κτίσματα κλπ., χωρίς όμως να καθορίζει το περίγραμμα των αφαιρουμένων τμημάτων, η διατύπωσή της λοιπόν, καθιστά την Υπουργική Απόφαση ανεφάρμοστη στην πράξη. Παρά ταύτα οι Δασικές Αρχές επικαλούνται την Υπουργική Απόφαση ακόμη και ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων, τα οποία εκδίδουν βάσει αυτής καταδικαστικές για τους πολίτες αποφάσεις. 2. Μετά τη μεγάλη πυρκαϊά του 1995 ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής εξέδωσε απόφαση περί αναδάσωσης περιοχών γύρω από το Πεντελικό όρος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38, του ν. 998/1979, που ορίζει μεταξύ άλλων ότι δάση και δασικές εκτάσεις που καταστρέφονται συνεπεία πυρκαϊάς κηρύσσονται υποχρεωτικώς αναδασωτέα. Στο περίγραμμα των προς αναδάσωση περιοχών έχουν ενταχθεί και εκτάσεις οι οποίες πριν από την πυρκαϊά και πάντοτε είχαν αναμφισβήτητα το χαρακτήρα γεωργικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων (αμπελώνες, ελαιώνες κλπ.), μερικές από τις οποίες μάλιστα αποτελούν κληροτεμάχια. ΣΤ. Προβλήματα από τους δασολογικούς χάρτες Προκειμένου να οριοθετηθούν οι επιφάνειες της γης που καταλαμβάνονται από δάση και δασικές εκτάσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3, περί εκτάσεως εφαρμογής του ν. 998/1979, με το άρθρο 12 θεσπίζεται η υποχρέωση της Γενικής Δ/νσεως Δασών να χαρτογραφήσει, δηλαδή να απεικονίσει υπό κλίμακα

6 222 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΟΥ επί χάρτου και να οριοθετήσει τις παραπάνω επιφάνειες της γης. Έτσι συντάσσεται ο δασολογικός χάρτης κάθε περιοχής, υπογράφεται από τον αρμόδιο Δασάρχη, αποστέλλεται στους Δήμους και τις Κοινότητες που τους αφορά, αναρτάται στα Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα και ειδοποιείται το κοινό με δημοσιεύσεις στις τοπικές εφημερίδες. Εάν εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσιεύσεως δεν προβληθούν αντιρρήσεις κατά του χάρτη, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, που υποβάλλονται ενώπιον της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων του Νομού (άρθρου 10), αυτός καθίσταται οριστικός και υποβάλλεται στην κεντρική Δασική Υπηρεσία προκειμένου να κυρωθεί από τον Υπουργό. Οι χάρτες αυτοί αρχειοθετούνται στην κεντρική Δασική Υπηρεσία και σε κάθε Δασαρχείο και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ζητήσει και να λάβει αντίτυπα. Η εκδίκαση των προαναφερομένων αντιρρήσεων στη συνέχεια υπήχθη στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων και σε δεύτερο βαθμό των Πολυμελών Πρωτοδικείων. Επίσης με το άρθρο 13 θεσπίζεται η τήρηση γενικού δασολογίου, που τηρείται στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία, στο οποίο καταχωρούνται, χωριστά κατά νομούς, τα δάση με τα όρια και την έκτασή τους, τα τοπωνύμιά τους και το είδος της βλάστησης καθώς και οι χάρτες που έχουν συνταχθεί και οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί (φωτογράφιση των δασών προβλέπεται στο άρθρο 11). Σε κάθε Δασαρχείο τηρείται τοπικό δασολόγιο για τα δάση που βρίσκονται στην περιφέρειά του. Για το διάστημα όμως από την ψήφιση του ν. 998/1979 και μέχρις ότου καταρτισθεί το δασολόγιο, με τη διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω, η οποία ασφαλώς είναι χρονοβόρα, ο νομοθέτης, με το άρθρο 14, θεσπίζει μια ενδικοφανή διαδικασία για τον χαρακτηρισμό μιάς περιοχής ως δασικής ή μη. Συγκεκριμένα ο χαρακτηρισμός ενεργείται με «προσηκόντως ητιολογημένη» πράξη του αρμόδιου Δασάρχη, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως. Η πράξη αυτή κοινοποιείται σ αυτόν που υπέβαλε την αίτηση, αποστέλλεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όπου αναρτάται και δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες. Κατά της πράξης του Δασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις του Νομάρχη και παντός έχοντος έννομο συμφέρον εντός δύο μηνών, ενώπιον της Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων του Νομού (άρθρου 10). Η απόφαση της Επιτροπής προσβάλλεται ενώπιον δευτεροβάθμιας Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται εντός τριμήνου. Οι αποφάσεις των Επιτροπών με τις οποίες χαρακτηρίζονται περιοχές ως δάση ή δασικές εκτάσεις λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά τη μεταγενέστερη χαρτογράφηση και τη σύνταξη του Δασολογίου της περιοχής. Η διαδικασία αυτή έχει βεβαίως χαρακτήρα αποσπασματικό, αδυναμίες εγγενείς της περιπτωσιολογικής αντιμετώπισης του θέματος, αλλά πάντως είχε προβλεφθεί για ένα μεταβατικό διάστημα, δηλαδή από την ψήφιση του νόμου μέχρι τη σύνταξη του δασολογίου. Στην πράξη όμως τι συνέβη; Από το έτος 1979 που έχει

7 ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ 223 ψηφιστεί ο νόμος μέχρι σήμερα, το δασολόγιο δεν έχει καταρτισθεί (εκτός από την περιοχή των Δωδεκανήσων, όπου προϋπήρχε κτηματολόγιο). Ετσι, ειδικά για την περίπτωση των Μεσογείων, πέραν της Υπουργικής Αποφάσεως του έτους 1934, που όπως είπαμε είναι πολλές φορές πρακτικά ανεφάρμοστη, οι περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως δάση ή ως δασικές εκτάσεις, με τον αποσπασματικό τρόπο της προσωρινής επιλύσεως των αμφισβητήσεων, του άρθρου 14. Είναι πλέον πασιφανές ότι η διαιώνιση της διαδικασίας αυτής οδηγεί ευθέως στην καταστρατήγηση της νομοθεσίας, αλλά και της ίδιας της συνταγματικής επιταγής για την προστασία του δάσους, γιατί με δεδομένη τη μεγάλη αξία της γης στα Μεσόγεια, αφήνει περιθώρια για πολιτικές διαπλοκές και συναλλαγές σχετικά με τον χαρακτηρισμό των περιοχών ως δασικών ή μη. Εδώ η ευθύνη είναι αποκλειστικά της Διοίκησης, σε επίπεδο νομικό, αλλά κατά κύριο λόγο σε επίπεδο πολιτικό. Με άλλα λόγια η Διοίκηση ενώ είναι υποχρεωμένη από το άρθρο 24 του Σ. να προστατεύει και να διαφυλάσσει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό έχει ολοκληρωθεί από εικοσαετίας, δεν λαμβάνει τα θεσμοθετημένα μέτρα, δηλαδή δεν έχει καταρτίσει το δασολόγιο, αποδυναμώνοντας έτσι το Σ. και το νόμο. Από την άλλη πλευρά η Διοίκηση αυτή που δεν εφαρμόζει το Σ. και το νόμο, εξοντώνει κυριολεκτικά τους πολίτες με δικαστικές διενέξεις, προκειμένου να αποδείξει ότι π.χ. ένα κληροτεμάχιο, που βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή αμπελώνων, διαμορφωμένη από τον προηγούμενο αιώνα, αποτελεί δασική έκταση, επειδή συνέβη ο ιδιοκτήτης της να μην την καλλιεργήσει για διάφορους λόγους. Ο ν. 2664/1998, περί συντάξεως του κτηματολογίου, με τα άρθρα 27 και 28, τροποποιεί το πλαίσιο του ν. 998/1979, θεσπίζοντας πάντως μια παρόμοια διαδικασία συντάξεως δασικών χαρτών και αναγνώρισης των δασών και δασικών εκτάσεων, σε επίπεδο Νομαρχίας και Περιφέρειας. Μέχρι σήμερα, ο νέος νόμος εφαρμόζεται πιλοτικά σε ορισμένες περιοχές των νομών της χώρας. Τα προβλήματα που εν τω μεταξύ αναφύονται σχετικά με τον χαρακτηρισμό περιοχών ως δασών και δασικών εκτάσεων, εξακολουθούν να επιλύονται με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979. Για την περιοχή των Μεσογείων έχουν συνταχθεί δασολογικοί χάρτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν λάβει οριστικό χαρακτήρα, δηλαδή εξακολουθούν να είναι προσωρινοί. Το πρόβλημα που ανεφύη με τους χάρτες αυτούς έχει σχέση με τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν κατ αυτών. Συγκεκριμένα η Διοίκηση αρνείται να εφαρμόσει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που διατάσσουν τη διόρθωση των χαρτών κι ακόμη θεωρεί ανίσχυρες διορθώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στους χάρτες, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων (βλ. σχετική από εγκύκλιο του Υφυπουργού Γεωργίας). Το παραπάνω πρόβλημα που ανακύπτει από τους προσωρινούς χάρτες επεκτείνεται και στο πεδίο εφαρμογής του ποινικού δικαίου. Δηλαδή τα ποινικά δι-

8 224 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΟΥ καστήρια εκδίδουν καταδικαστικές αποφάσεις με βάση τα στοιχεία των προσωρινών χαρτών, τα οποία ως μη οριστικά υπόκεινται ενδεχομένως στο μέλλον σε ανατροπή. Τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν είναι τέτοιας εκτάσεως, εντάσεως και σπουδαιότητος που εύλογα δημιουργείται στον πολίτη η πεποίθηση ότι σκοπίμως βάλλεται η μικρή ατομική ιδιοκτησία στα Μεσόγεια.

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις Πηγή: Νόμος και Φύση ΣτΕ Ολ. 32/2013 [Αντισυνταγματικότητα του ν. 3147/2003 ως προς τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης] Πρόεδρος: Π. Πικραμένος Εισηγητής: Ν. Ρόζος Δικηγόροι: Δ. Νικόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4061 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4280 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη ση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Πολεοδομικός σχεδιασμός Άρσεις απαλλοτρίωσης Δεσμεύσεις για δημόσια έργα Αμφισβήτηση και διευκρίνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα