ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας"

Transcript

1 ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και του Κ.Ν. 2190/20 (όπως ισχύει) περί Ανωνύμων Εταιρειών Μάρτιος 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.. 17 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 19 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Νέα Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων. 29 Ενοποίηση. 30 Συναλλαγματικές μετατροπές 30 Συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία 31 Επενδύσεις σε ακίνητα Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες...32 Έλεγχος απομείωσης ενσώματων και άυλων στοιχείων.. 32 Πληροφόρηση κατά τομέα. 33 Κόστος δανεισμού 33 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρημένες στα αποτελέσματα β) Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα και Μέσα αντιστάθμισης κινδύνων γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ε) Αναγνώριση, διαγραφή, προσδιορισμός εύλογων αξιών στ) Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα 36 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά.. 36 Δανεισμός.. 36 Φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενη φορολογία Παροχές σε εργαζόμενους Προβλέψεις Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

3 Αναγνώριση εσόδων (α) Έσοδα από πώληση αγαθών (β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (γ) Έσοδα από τόκους (δ) Έσοδα από μερίσματα Μισθώσεις.. 39 Διανομή μερισμάτων Κρατικές επιχορηγήσεις.. 40 Κέρδη ανά μετοχή Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις / υποχρεώσεις. 40 Συνδεδεμένα μέρη Διαχείριση κεφαλαίου Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (α) Πιστωτικός κίνδυνος (β) Κίνδυνος ρευστότητας (γ) Κίνδυνος αγοράς (δ) Κίνδυνος διακύμανσης τιμών α υλών μετάλλου (ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος (στ) Κίνδυνος επιτοκίων Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Ανάλυση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Ανάλυση των επενδύσεων σε θυγατρικές και κοινοπραξίες. 48 Ανάλυση των απαιτήσεων Ανάλυση των αποθεμάτων. 51 Ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων 51 Ανάλυση όλων των λογαριασμών της καθαρής θέσης Ανάλυση των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων Ανάλυση των δανείων. 54 Ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων Ανάλυση των παροχών σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία.. 57 Ανάλυση των φορολογικών υποχρεώσεων. 58 Πληροφόρηση κατά τομέα.. 59 Ανάλυση των λοιπών λογαριασμών αποτελεσμάτων Ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά μετοχή.. 61 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ενδεχόμενες υποχρεώσεις απαιτήσεις Μερίσματα. 63 Στοιχεία για το προσωπικό. 64 Κρατικές επιχορηγήσεις.. 64 Λογιστικές αρχές και μέθοδοι - Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη 65 Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων. 65 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

4 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την παρούσα βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι εξ όσων γνωρίζουμε, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.» για την περίοδο , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.2190/20. Επιπρόσθετα βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι εξ όσων γνωρίζουμε, η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του Ν.2190/20. Ασπρόπυργος, 21 Μαρτίου 2014 Οι δηλούντες βεβαιούντες ΜΑΝΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Μέλος Δ.Σ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (αρ.16, 43 α, 107, 136), παρουσιάζει κατά τρόπο αληθή και ακριβή όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες σύμφωνα με το νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της Εταιρείας κατά την σχετική περίοδο αναφοράς. Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 0,2 εκ. έναντι 0,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω του ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας το 2012 ξεκίνησαν από τον μήνα Ιούνιο. Για τον λόγο αυτό, το μικτό κέρδος βελτιώθηκε κατά 63,7% και ανήλθε σε 0,07 εκ. έναντι 0,04 εκ. το 2012, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 36,5% έναντι 34,9% το Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 0,09 εκ. τη χρήση 2013 έναντι 0,06 εκ. το 2012, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 0,03 εκ. έναντι κερδών 0,002 εκ. Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα μετά τη αφαίρεση του φόρου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,03 εκ. έναντι κερδών 0,002 εκ. το Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρίας που αφορούν απαιτήσεις από την πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν σε 0,1 εκ., λόγω του ότι παρά την επιβολή της έκτακτης εισφοράς 30% επί του κύκλου εργασιών, δεν σημειώθηκε μείωση στον χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεων του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιθέτως, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας σημείωσαν πτώση και ανήλθαν σε 0,4 εκ. έναντι 0,5 εκ. το Η Διοίκηση της ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013, ανακοινώνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ότι δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα για την χρήση 2013 με στόχο την διαφύλαξη και ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και ρευστότητας της εταιρίας. Η διοίκηση της εταιρίας θα εξετάσει την προοπτική διανομής μερίσματος στις μελλοντικές χρήσεις. Εν συνεχεία και στα πλαίσια της πληρέστερης πληροφόρησής σας, παρουσιάζονται διάφοροι δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά το έτος Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

6 (α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 1. Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τι ποσοστό από το σύνολο του Ενεργητικού αποτελείται από αποθέματα, απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς άμεσης ρευστότητας, όπως μετοχές χρεόγραφα ή επιταγές και διαθέσιμα. 2. Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τον βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της οικονομικής μονάδας. 3. Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ό δείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας, αφού δίνει σαφή εικόνα του ποσοστού των στοιχείων του ενεργητικού που μπορούν να ρευστοποιήσουν, σε σχέση με τις υποχρεώσεις στο έτος. 21,3% 67,4% 35,6% (β) ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το τελικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων. 5. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων. 6. Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων του προηγούμενου έτους κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 13,9% 8,7% 62,2% (γ) ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 7. Ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τα ξένα κεφάλαια ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. 8. Τραπεζικές υποχρεώσεις / ίδια κεφάλαια Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τις τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. 1,48 1,36 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

7 Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Εξελίξεις στον κλάδο Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ολοκληρώθηκε η χρήση του 2013 για τον κλάδο παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συγκεκριμένα από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Ειδικότερα, η επιβολή της έκτακτης εισφοράς 30% επί του κύκλου εργασιών της εταιρίας επιδείνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης χωρίς ευτυχώς να επηρεάσει την δυνατότητα αποπληρωμής των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων της εταιρίας. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Την πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας. Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή νομίμως εκπροσωπούμενοι) οι δύο μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου. Ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις που αφορούσαν τη χρήση 2012: 1. Εγκρίθηκε ο ισολογισμός καθώς και τα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου έως Απαλλάχθηκε ο διαχειριστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης που έκλεισε. 3. Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

8 Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη κυρίως στον κίνδυνο μεταβολών της τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέρεγειας και στο κίνδυνο επιτοκίων. Οι υπόλοιποι κίνδυνοι όπως ο πιστωτικός, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν επηρεάζουν την εταιρεία. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των παραγόντων που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Τα συστήματα και οι πολιτικές που εφαρμόζονται επανεξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της εταιρείας. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και εγκρίσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο έλεγχος της τήρησης των πολιτικών και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από κοινού με τον Οικονομικό Σύμβουλο. Πιστωτικός κίνδυνος Ο αποκλειστικός πελάτης της εταιρείας είναι ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) και θεωρούμε ότι η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πιστωτικό κίνδυνο. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος θεωρούμε ότι είναι χαμηλός και μπορεί να υπάρξει κάποια δυσκολία εάν ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) καθυστερήσει την εξόφληση των τιμολογίων. Η προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει τα αναγκαία ταμειακά διαθέσιμα και επαρκή πιστωτικά όρια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, έτσι ώστε να έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά λήξη, με βάση την υπολειπόμενη διάρκεια κατά την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

9 (Ποσά σε εκατ.) Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Σύνολο Δανεισμός 0,4 0,0 0,4 Προμηθευτές κλπ. 0,0 0,0 0,0 Σύνολο υποχρεώσεων 0,4 0,0 0,4 Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμής πώλησης Με τον Ν.4093/ επιβλήθηκε έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από έως και Η μεταβολή στην τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει τα αποτελέσματα μέσα από την αυξομείωση του κύκλου εργασιών ή την αύξηση του κόστους πωλήσεων (εισφορά αλληλεγγύης). Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία δε είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι καμιά συναλλαγή δεν διενεργείται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ. Ο δανεισμός της εταιρείας είναι στο σύνολο του σε ευρώ ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα. Κίνδυνος επιτοκίων Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω αυτοχρηματοδότησης και τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. Η επίπτωση στα Αποτελέσματα και στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας αν τα επιτόκια (euribor) ήταν κατά μέσο όρο κατά 1% υψηλότερα/χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 θα ήταν η εξής : Επίδραση στα αποτελέσματα προ Δάνεια (Ποσά σε εκατ.) φόρων ( + / - ) Εταιρεία 0,4 0,004 Αυτό θα συνέβαινε λόγω του υψηλότερου/χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

10 Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Για το 2014 τα αποτελέσματα για την εταιρία αναμένεται να διαμορφωθούν αρνητικά, συνέπεια του πιστωτικού τιμολογίου του Ν. 4254/2014 που αφορά την χρήση του 2013 και καταχωρήθηκε εντός του Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Τα ποσά των πωλήσεων, των αγορών και των δαπανών της Εταιρείας προς και από τα συνδεδεμένα μέρη, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής: (β) Έξοδα (ποσά σε χιλ. ) Έξοδα ενοικίων σε ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 28,8 12,0 Σύνολο 28,8 12,0 (δ) Υποχρεώσεις (ποσά σε χιλ. ) Υποχρεώσεις σε ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑEΒΕ 242,4 237,3 Σύνολο 242,4 237,3 Ζ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 Ευρώ και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

11 Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της. β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών Οι περιορισμοί που υφίστανται στη μεταβίβαση των μετοχών είναι αυτοί που διέπονται από το συμφωνητικό του joint agreement των μετόχων. γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέτοχοι τις Εταιρείας: Αριθμός μετοχών % του Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε ,02% ΜΑΝΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 150 6,98% Σύνολο % Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

12 δ) Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μετοχές ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ) Συμφωνίες μετόχων Δεν είναι γνωστές στην Εταιρεία συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης του καταστατικού Δεν υπάρχουν σχετικοί κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. η) Αρμοδιότητα Δ.Σ. ή μελών του α) για την έκδοση νέων μετοχών ή β) την αγορά ιδίων μετοχών α) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 με τους περιορισμούς της παρ. 4, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του και μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η σχετική εξουσία. Η εξουσία αυτή έχει 5ετή ισχύ και δύναται να ανανεώνεται. Δεν υπάρχει σήμερα τέτοια απόφαση σε ισχύ. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών. Επίσης ορίζονται η τιμή και οι όροι διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους και ο ανώτατος αριθμός μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν τα δικαιώματα τους. Το Δ.Σ. με απόφαση του ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δε ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση. Δεν υπάρχει σήμερα τέτοια απόφαση σε ισχύ. β) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 το Δ.Σ. δύναται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με σκοπό τη λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών. Η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης θα ορίσει τις όποιες αρμοδιότητες και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν υπάρχει σήμερα τέτοια απόφαση σε ισχύ. θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

13 ι) Συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή με το προσωπικό Δεν υπάρχουν συμφωνίες που να έχει συνάψει η Εταιρεία με μέλη του Δ.Σ. της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Ασπρόπυργος, 21 Μαρτίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μάνεσης Βασίλειος Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΤΕΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΠΠΑΣ Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

15 1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ποσά σε ) Σημ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,00 Επενδύσεις σε ακίνητα 5 0,00 0,00 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 0,00 0,00 Επενδύσεις σε συγγενείς θυγατρικές και κοινοπραξίες 6 0,00 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,35 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 200,00 200,00 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,35 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 0,00 0,00 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,56 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,66 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,01 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Υπέρ το άρτιο 9 0,00 0,00 Λοιπά αποθεματικά , ,00 Αποτελέσματα εις νέον , ,89 Δικαιώματα μειοψηφίας 9 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης , ,11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 11 0,00 0,00 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις 0,00 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12 0,00 0,00 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,25 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , ,41 Επιχορηγήσεις 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων φόρου εισοδήματος , ,24 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,90 Σύνολο υποχρεώσεων , ,90 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,01 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

16 2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Ποσά σε ) Σημ Πωλήσεις , ,64 Κόστος πωλήσεων , ,74 Μικτό κέρδος , ,90 Άλλα έσοδα 15 0, ,63 Έξοδα διαθέσεως 15 0,00 0,00 Έξοδα διοικήσεως , ,27 Άλλα έξοδα ,03-0,01 Χρηματοοικονομικά έσοδα ,98 0,00 Χρηματοοικονομικό κόστος , ,17 Κέρδος/(Ζημία) προ φόρων , ,08 Φόρος εισοδήματος ,68 704,11 Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου , ,19 Κέρδος/(Ζημία) ανά μετοχή 16 9,2276 1, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε ) Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο ,00 0, ,08 0, ,92 Κέρδος περιόδου 3.203, ,19 Καθαρό κέρδος περιόδου που καταχωρήθηκε (συνολικά) 3.203, ,19 Ποσά προοριζόμενα για αυξηση Μ.Κ , ,00 Υπόλοιπα , , ,89 0, ,11 Κέρδος περιόδου , ,30 Καθαρό κέρδος περιόδου που καταχωρήθηκε (συνολικά) , ,30 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 Σύνολα χρήσης 0,00 0, ,30 0, ,30 Υπόλοιπα , , ,41 0, ,41 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

17 4. Κατάσταση ταμειακών ροών (Ποσά σε ) Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,08 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,63 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0,00 0,00 Προβλέψεις 0,00 0,00 Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 Απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού (απαιτήσεις κλπ.) 0,00 0,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -15,42 0,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,17 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες , ,88 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,00 0,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.747, ,03 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 6.267, ,71 Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , ,76 Καταβεβλημένοι φόροι ,66 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,20 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 Αγορά - Πώληση Χρεογράφων 0,00 0,00 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -226, ,16 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες 15,42 0,00 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -210, ,16 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0, ,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , ,00 Εξοφλήσεις δανείων , ,00 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,00 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 8.273, ,36 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 3.647, ,92 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,56 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

18 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 1. Γενικές πληροφορίες Η «ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε το Έχει την έδρα της στο Δήμο Ασπροπύργου (Λ. Αγίου Ιωάννη, Θέση Στεφάνη) και είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως, με Αριθμό ΓΕΜΗ Κύρια δραστηριότητα της είναι η παραγωγή και εμπορία φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (με έδρα την Ελλάδα οι οποία συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 93,02%. Οι οικονομικές καταστάσεις της έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

19 2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 2.1 Νέα Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στις Επιπλέον από υιοθετήθηκαν τα παρακάτω πρότυπα και διερμηνείες και εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, δεν επέφεραν σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του εταιρείας. Πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ υποχρεωτικά εντός του 2013 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεμβρίου 2011, L 305/ ) Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας οντότητας. Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με τις μεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Με την τροποποίηση ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των Αμερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι κατωτέρω δύο τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρμογή στην χρήση Ωστόσο εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει από την ημερομηνία αυτή. ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς - Σοβαρός υπερπληθωρισμός και άρση καθορισμένων ημερομηνιών για υιοθετούντες για πρώτη φορά» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L 360/ ) Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της νόμισμα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 6 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 14 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08)

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2013 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης «Μόσχου Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες» ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 22026/62/Β/90/170

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα