ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ"

Transcript

1 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο έως σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση συνολικών εσόδων Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση ταμειακών ροών Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή Η εταιρεία και η δραστηριότητα Όργανα της εταιρείας Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Καταστατικές οικονομικές καταστάσεις Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες Πληροφόρηση κατά τομέα Συναλλαγματικές μετατροπές Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας Κρατικές επιχορηγήσεις Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Δανεισμός Παροχές στο προσωπικό Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις Διανομή μερισμάτων Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Προσδιορισμός των εύλογων αξιών Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα πάγια Λοιπές Επενδύσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Σελίδα 2 από 46

3 14. Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων Καταθέσεις μετόχων Μακροπρόθεσμα δάνεια Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Υποχρεώσεις σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Δαπάνες κατ είδος Χρηματοοικονομικό κόστος Ανέλεγκτες χρήσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Υπεύθυνοι σύνταξης Σελίδα 3 από 46

4 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 06 Ιουνίου Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Για την ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ M. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΑΔΑΜΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΗ Α.Δ.Τ. Χ ΑΡ. ΑΔ Α ΤΑΞΗΣ Σελίδα 4 από 46

5 Κύριοι μέτοχοι, Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Κατά τη διάρκεια της χρήσεως οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 2. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012 είναι οι ακόλουθες: α. Κατάσταση Οικονομικής θέσης β. Κατάσταση συνολικών εσόδων γ. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων δ. Κατάσταση Ταμειακών ροών 3. Οι οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική ΕΑΣ ΑΒΕΕ ανέρχονται την στα ευρώ. Σημειώνουμε ότι το ανωτέρω ποσό αφορά άτοκες χρηματοδοτήσεις της μητρικής εταιρείας, για τις οποίες δεν έχουν καθορισθεί οι όροι και η διάρκεια αποπληρωμής αυτών. Επειδή η αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων αυτών, δεν είναι ορατή στο άμεσο μέλλον, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αναγνωρίσει τις συναλλαγές αυτές ως στοιχείο της καθαρής θέσης. 4. Τα ακίνητα της εταιρείας την ήταν αξίας ευρώ μετά την αναπροσαρμογή των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους η οποία διενεργήθηκε με αναγνωρισμένες τεχνικές αποτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές για να διασφαλιστεί ότι οι αναπροσαρμοσμένες αξίες αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Και έχουν αναλυτικά ως κατωτέρω: Έκταση τμ Αξία Γήπεδα Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Κτίρια Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Σύνολο ευρώ Στα παραπάνω ακίνητα κατά την δεν υπήρχαν εμπράγματες ασφάλειες. Σελίδα 5 από 46

6 5. Παραγωγή 2012 Πελάτης Αξία Προϊόν ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,74 Δισκία κέρματος ΕΑΣ ΑΒΕΕ ,75 Κυάθια Κάλυκα ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,35 Δισκία κέρματος ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 Ταινίες εμπορίου Η αξία πωλήσεων των ανωτέρω ανήλθε στα ,37 Ευρώ. 6. Εξέλιξη Πωλήσεων Οι πωλήσεις τα τελευταία χρόνια ακολούθησαν την εξής πορεία: Έτος Ποσό (σε ) , , , , , , , ,65 Σελίδα 6 από 46

7 Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 31/12/ /12/2011 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,07 0,63 Σύνολο ενεργητικού , ,85 Πάγιο ενεργητικό , ,00 0,37 Σύνολο ενεργητικού , ,85 0,60 0,40 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια , ,94-0,18 Σύνολο υποχρεώσεων , ,91 0,23 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων , ,91 0,85 Σύνολο παθητικού , ,85 Ίδια κεφάλαια , ,94-0,15 Σύνολο παθητικού , ,85 0,81 0,19 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια , ,94-0,42 Πάγιο ενεργητικό , ,00 0,47 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,07 1,16 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,89 1,48 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως , ,18 0,14 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,07 0,32 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Σελίδα 7 από 46

8 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ και ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/ /12/2011 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως , ,45-4,32% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,25 48,37% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων , ,45-4,22% Σύνολο εσόδων , ,52 29,27% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων , ,45 12,84% Ίδια κεφάλαια , ,94 139,34% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά αποτελέσματα , ,83 36,16% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,25 26,16% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 7. Νέα Προϊόντα Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν παράχθηκαν νέα προϊόντα. Τα προϊόντα τα οποία παρήχθησαν ανταποκρίνονται στα υπάρχοντα φρασεολόγια της εταιρείας. 8. Επενδύσεις Δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις. 9. Διαπιστώσεις Το οικονομικό έτος 2012 δεν παρουσίασε ουσιαστική διαφοροποίηση από τα προηγούμενα έτη, απαιτείται εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού των κύριων τμημάτων παραγωγής, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας. Σελίδα 8 από 46

9 10. Μεταγενέστερα γεγονότα Από την ημερομηνία λήξεως της κλειομένης διαχειριστικής χρήσεως 2012 ήτοι την 31/12/2012 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 11. Προοπτικές Οι πωλήσεις στο 2013 αναμένεται να κινηθούν στα 4 εκ. μειωμένες σε σχέση με τις πωλήσεις της χρήσης Με ορίζοντα πενταετίας η πορεία της εταιρείας θα μπορούσε να αντιστραφεί αν γίνουν οι επενδύσεις ( νέα μονάδα παραγωγής ) και δράσεις όπως εκτίθενται στον στρατηγικό σχεδιασμό της. Η εταιρεία θα αντιμετωπίσει αυξημένες δανειακές ανάγκες οι οποίες αναφέρονται σε αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων ποσού 3,1 εκ πλέον προσαυξήσεων προηγούμενων ετών, λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων δημοσίου, καθώς και σε τοκοχρεολύσια στη χρήση 2013 ποσού 1,15 εκ. 12. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Α) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους διότι το σύνολο των συναλλαγών είναι σε Ευρώ. Β) Κίνδυνος επιτοκίου: Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Γ) Κίνδυνος τιμής: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όμως των αγορών διενεργείται σε ξένο νόμισμα. Η έγκαιρη πληρωμή των προμηθευτών αυτών μειώνει σημαντικά το συναλλαγματικό κίνδυνο. Δ) Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Οι πωλήσεις διενεργούνται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη Διεύθυνση Πωλήσεων ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Ε) Κίνδυνος ρευστότητας: Η δεδομένη στενότητα στην ρευστότητα της Εταιρείας και κατ επέκταση η αδυναμία ανταπόκρισης στις άμεσες υποχρεώσεις της, την οδηγούν σε τραπεζική χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Σελίδα 9 από 46

10 Επιπλέον κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (εκτός των αποθεμάτων) κατά το ποσό των Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία εξετάζει διάφορες λύσεις όπως, την ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τον εξορθολογισμό των οργανικών αποτελεσμάτων της, καθώς και την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων. Οι σχετικές αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας θα ανακοινωθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία και θα εγκρίνει τις παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις 13. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές Αρνητικές ταμιακές λειτουργικές ροές και αποτελέσματα Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern basis). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η Εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της, τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της η Εταιρεία εμφανίζει αρνητικά αποτελέσματα και αρνητικές λειτουργικές ταμιακές ροές για τη χρήση 2012 (ομοίως και για τη χρήση 2011), συνθήκες οι οποίες αποτελούν ενδείξεις για την δυσκολία συνέχισης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξασφάλισης πόρων. Οι απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας πόροι, καλύπτονται από τη μητρική εταιρεία ΕΑΣ ΑΒΕΕ με άμεση άτοκη χρηματοδότηση, η αποπληρωμή της οποίας δεν είναι ορατή στο άμεσο μέλλον. Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτή είναι δεδομένη και εκτιμά ότι η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης είναι η κατάλληλη βάση για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία Η Εταιρεία διατηρούσε πρόγραμμα αποζημίωσης του προσωπικού της η οποία ήταν επιπρόσθετη αυτής που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία του Ν. 2112/1920 υπό τους περιορισμούς του Ν. 173/1967 για τις επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος. Για το πρόγραμμα αυτό σχηματίζονταν σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε κάθε ημερομηνία σύνταξής τους, με βάση την αναλογιστική μέθοδο. Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις 345/2006 και 468/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η εν λόγω πρόσθετη αποζημίωση κρίθηκε παράνομη όπως και κάθε άλλη αποζημίωση πέραν της ως άνω αναφερόμενης νομοθεσίας. Κατόπιν τούτων, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψης του πρόσθετου προγράμματος αυτού. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εμπειρία της Διοίκησης και επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. 14. Συμπέρασμα Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλούμε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2012, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως Σελίδα 10 από 46

11 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, 06 Ιουνίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ.Τ. ΑΗ Σελίδα 11 από 46

12 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε», που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σελίδα 12 από 46

13 Θέματα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στην επεξηγηματική σημείωση 4.i του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων. Η επιτυχής διαχείριση των εν λόγω συνθηκών κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα συνέχισης της ομαλής δραστηριότητας της εταιρείας στο μέλλον. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 07 Ιουνίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ Πατησίων 81 & Χέυδεν Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 111 Σελίδα 13 από 46

14 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια και Υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων Υπόλοιπο ζημιών εις νέον Καταθέσεις μετόχων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 17 την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων Υποχρεώσεις σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 14 από 46

15 Κατάσταση συνολικών εσόδων Σημ Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων Μικτό αποτέλεσμα (ζημίες) Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης Λειτουργικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0 0 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) Καθαρές ζημίες χρήσεως προ φόρων Φόρος εισοδήματος Καθαρές ζημίες περιόδου μετά από φόρους (Α) Κατανεμημένα σε: Μετόχους μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) Μετόχους μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε ευρώ) -2,4 19,3 Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού μετοχών Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Ζημίες προ φόρων Φόροι 0 0 Ζημίες μετά από φόρους Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 15 από 46

16 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρικό Κεφάλαιο Υπεραξία Αναπροσαρμογής Παγίων Εισφορά Κεφαλαίου Αποτελέσματα εις νέο Καθαρή θέση έναρξης περιόδου Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου Καθαρή Θέση λήξης περιόδου Σύνολο Εταιρικό Κεφάλαιο Υπεραξία Αναπροσαρμογής Παγίων Εισφορά Κεφαλαίου Αποτελέσματα εις νέο Καθαρή θέση έναρξης περιόδου Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου Καθαρή Θέση λήξης περιόδου Σύνολο Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 16 από 46

17 Κατάσταση ταμειακών ροών Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη /Ζημίες προ φόρων Πλέον/ μείον προσαρμογές για: Απομειώσεις και αποσβέσεις Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες(α) Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 Καθαρή αύξηση (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 17 από 46

18 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Εισαγωγή Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»). Η τελευταία περίοδος για την οποία η Εταιρεία συνέταξε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ήταν η χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η εταιρεία και η δραστηριότητα H εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ» (εφεξής, «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Αθήνα στις με πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Λεωνίδου Ρουμανιά, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 3367/ ΦΕΚ. Η Εταιρεία είναι θυγατρική, όπως η έννοια ορίζεται στην παράγραφο 5α του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» η οποία συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κατά 100% και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων. Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού ορίζεται σε πενήντα (60) χρόνια. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι : 1. Η ίδρυση βιομηχανίας επεξεργασίας μετάλλων και κραμάτων αυτών και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία παντός αντικειμένου, προερχομένου εξ αυτών και 2. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού και η άσκηση πάσης εμπορικής επιχειρήσεως, προμηθείας και παραγγελίας, σχετιζόμενης προς τα ως άνω βιομηχανικά είδη και προϊόντα και την χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη για την παραγωγή των ως άνω προϊόντων. Καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με άλλες εταιρείες ή πρόσωπα ή ιδρύματα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Η Εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει ή οπωσδήποτε να συμπράττει στην ίδρυση αυτοτελών επιχειρήσεων, σχετιζομένων με την εμπορία των κατά τα ανωτέρω βιομηχανικών προϊόντων και των απαιτούμενων για την παραγωγή αυτών πρώτων υλών, ως και να εξαγοράζει επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους με την Εταιρεία σκοπούς. 1.3 Όργανα της εταιρείας Όργανα της εταιρείας βάσει του άρθρου 6 του Καταστατικού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σελίδα 18 από 46

19 2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ» του 2012 που καλύπτουν την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2012 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις ερμηνείες τους που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τη μόνιμη επιτροπή Διερμηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι λόγω των σωρευμένων ζημιών το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, η Διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι κατάλληλη καθώς αυτή εξασφαλίζεται με τη συνεχή υποστήριξη από την μητρική εταιρεία ΕΑΣ ΑΕ. Περισσότερες διευκρινήσεις δίδονται παρακάτω στη σημείωση 4 «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρίζουν μεγαλύτερου βαθμού υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις ή οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 2.2 Καταστατικές οικονομικές καταστάσεις Η «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ» τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στις ανωτέρω καταστατικές οικονομικές καταστάσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες και αναμορφωμένες βάσει λογιστικών εγγραφών προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α. 2.3 Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Σελίδα 19 από 46

20 2.3.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου αλλά για τα οποία η εταιρεία έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Σελίδα 20 από 46

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την χρήση ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122132799000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. AP.M.A.E: 2443/06/B/86/23 ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα