Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/ /06-15/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0"

Transcript

1 IΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΑΛΙ Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Oasis Hotel (Kuta) 3* ππωινο 01/04-14/06 & 16/8-31/ /06-15/ Inna Grand Bali Beach (sanur) 01/04-30/06 & 16/09-31/ /07-15/ Oasis Beach resort (Benoa) 01/04-14/07 & 16/09-31/ /07-15/ Ramada Resort Benoa (Benoa-Nusa Dua) 01/04-14/07 & 16/09-31/ /07-15/ Ramada Camankila(legian) 01/04-14/07 & 16/09-31/ /07-15/

2 Sanur beach (sanur) 01/04-31/07 & 01-31/ /08-30/ Grand Aston resort Bali (benoa) 4*S ππωινο 01/04-14/07 & 01/09-31/ /07-31/ Bali Dynasty resort (kuta) 01/04-14/07 & 01/09-31/ /07-31/ Ramada Bintang Bali (Kuta) 01/04-30/06 & 16/09-31/ /07-15/ Grand Mirage thalasso (nusa dua-benoa) 01/04-30/06 & 01-31/ /07-30/ Bali Tropik resort & spa (nusa dua) 01/04-30/06 & 01-31/ /07-30/ Bali Tropik resort & spa (nusa dua) 4* all inclusive 01/04-30/06 & 01-31/ /07-30/ Discovery Kartika Plaza (kuta) 01/04-14/07 & 16/09-31/ /07-15/ Ayodya resort (nusa dua) 01/04-14/07 & 01/09-31/ /07-31/ Kamandalu (ubud area) 01/04-14/07 & 01/09-31/ /07-31/

3 0 Melia Bali &Spa (nusa dua) 01/04-14/07 & 16/09-31/ /07-15/ Kupu Kupu Barong villas & tree spa(ubud) 01/04-14/07 & 16/09-31/ /07-15/ Nusa Dua Beach &spa 01/04-14/07-16/09-31/ /07-15/ Ubud Village resort 01/04-30/06 & 01/09-31/ /07-31/ Sol Beach house Benoa 5* all inclusive 01/04-14/07 & 01-31/ /07-30/ The Westin Resort (nusa dua) 01/04-30/06 & 01/09-31/ /07-31/ Mulia Resort &Villas (nusa dua) 01/04-14/07 & 01/09-31/ /07-31/ Intercontinental (Jimbaran) 01/04-14/07 & 01/09-31/ /07-31/ Grand Hyatt (nusa dua) 01/04-14/07 & 16/09-31/ /07-15/

4 Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν The Laguna Resort Nusa Dua* 01/04-14/07 & 01/09-31/ /07-31/ Ayana Resort & spa (Jimbaran) The Anantara Seminyak* 1-26/4 &6/5-30/06 &01-31/ /04-05/05 & 01/07-30/ / /05-15/07 & 01/09-31/ /07-31/ The Bulgari (Uluwatu) 5* ππωινο+1 δείπνο 01/04-31/07 & 01/09-31/ / Το ηαξίδι ζαρ πεπιλαμβάνει: Aεποποπικό ειζιηήπιο, ξενοδοσείο επιλογήρ ζαρ με διαηποθή, πληποθοπιακό θάκελο ηος πποοπιζμού, 24ωπο ηηλέθωνο ανάγκηρ, ςπηπεζίερ ηοπικού ανηιπποζώπος. Ανασώπηζη από ηην Αθήνα καθημεπινά με ηην Singapore Airlines μέζω Κωνζηανηινούποληρ και Σιγκαπούπηρ και από 9 Ιοςνίος έωρ και 9 Οκηωβπίος κάθε Δεςηέπα και Πέμπηη με απεςθείαρ πηήζειρ μέζω Σιγκαπούπηρ η καθημεπινά με ηην Qatar μέζω Νηόσα.Οι αεποποπικοί ναύλοι ειναι ειδικοί και ιζσύοςν για πεπιοπιζμένο απιθμό θέζεων ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΑΡΝΚΝ : ΚΔ 65 Κεηαθνξέο από θαη πξνο ην αεξνδξόκην, κηζή εκέξα εθδξνκή ζε ηνπηθέο αγνξέο, κία νινήκεξε εθδξνκή κέρξη ην Θηληακάλη, κηα όιoήκεξε εθδξνκή ζην Αλαηνιηθό Κπαιί ζηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα. ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ ΠΡΖΛ ΠΗΓΘΑΞΝΟΖ ΓΗΑ 2 ΛΣΡΔΠ AΞΝ : 117 ΡΝ ΑΡΝΚΝ ΠΔ 3* ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΚΔ ΞΟΩΗΛΝ, ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΑΞΌ ΘΑΗ ΞΟΝΠ ΡΝ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΘΑΗ ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΠΡΖΛ ΠΗΓΘΑΞΝΟΖ ΚΔ ΑΓΓΙΝΦΩΛΗΝ ΜΔΛΑΓΝ ΘΑΗ 24 ΓΩΟΔΑΛ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ : Βίδα Ηλδνλεζίαο 25 usd ηνπηθνί θόξνη ξνππίεο πεξίπνπ 15 θαη θόξνη αεξνδξνκίωλ θαη επίλαπινη κε ηελ Singapore Airlines κέζω Θωλ/πνιεο (427 ην άηνκν) θαη κέζω Πηγθαπνύξεο (375 ην άηνκν)

5 θόξνη αεξνδξνκίωλ θαη επίλαπινη κε ηελ Qatar Airways 250 ην άηνκν EΞΗΒΑΟΛΠH ΚΔ ΡΖΛ SINGAPORE AIRLINES MEΠΩ ΘΩΛ/ΞΝΙΖΠ 100 ΡΝ ΑΡΝΚΝ EΞΗΒΑΟΛΠΖ ΚΔ ΡΖΛ QATAR AIRWAYS 295 ΡΝ ΑΡΝΚΝ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΘΟΝΕΗΔΟΩΛ ΚΔ ΘΑΡΑΚΑΟΑΛ ΠΡΝ ΓΔΗΡΝΛΗΘΝ ΛΖΠΗ ΙΔΚΞΝΛΓΘΑΛ Νινήκεξε θξνπαδηέξα κε θαγεηό θαη όρη κόλν ην άηνκν 80 Θξνπαδηέξα κε δείπλν ζην ειηνβαζίιεκα ην άηνκν 55 Ξξνζθνξέο μελνδνρείωλ : * Πην Laguna Beach ζηηο 6 λύρηεο δηακνλή 1 ΓΩΟΔΑΛ ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΛΣΡΑ 15/07-31/08 * Αnantara Seminyak : Κε θξάηεζε 90 εκέξεο πξηλ εθπηωζε 15% ζην μελνδνρείν θαη 45 εκέξεο πξηλ 10% * Kupu Kupu barong : Κε θξάηεζε 90 εκέξεο πξηλ εθπηωζε 15% ζην μελνδνρείν θαη 60 εκέξεο πξηλ 10% εθηόο 15/07-15/09. θαη ξωηήζηε καο γηα ηηο θνβέξεο πξνζθνξέο λενλύκθωλ *Sol beach house : κε θξάηεζε 30 εκέξεο πξηλ έθπηωζε ζην μελνδνρείν 10% εθηόο 15/7-30/9 ΒΙΛΛΕΣ ΣΤΟ ΜΡΑΛΙ Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΟΦΗ ΕΡΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο The Kayana 01/04-14/07 & 01/09-31/ (kerobokan) 15/07-31/ Disini Luxury spa Villas (seminyak) 01/04-14/07 & 16/09-31/ /07-15/ The Villa Kubu 15/04-15/06 & 01/09-31/

6 (seminyak) 16/06-31/ The Elysian Villas (seminyak) The Oberoi (Seminyak)( πρωινό 30 την ημζρα) 5* χωρίσ πρωινό 01/04-15/ /07-15/ /09-31/ /04-30/06 & 16/09-31/ /07-15/ The Bale (Nusa Dua) 01/04-31/ The Legian (seminyak) 21/04-26/06 & 06-31/ /06-10/07 & 25/08-05/ /07-24/ The Four Seasons resort at Jimbaran 01/04-14/07 &01/09-31/ /07-31/ Το ηαξίδι ζαρ πεπιλαμβάνει: Aεποποπικό ειζιηήπιο, ξενοδοσείο επιλογήρ ζαρ με διαηποθή, πληποθοπιακό θάκελο ηος πποοπιζμού, 24ωπο ηηλέθωνο ανάγκηρ, ςπηπεζίερ ηοπικού ανηιπποζώπος. Ανασώπηζη από ηην Αθήνα καθημεπινά με ηην Singapore Airlines μέζω Κωνζηανηινούποληρ και Σιγκαπούπηρ και από 9 Ιοςνίος έωρ και 9 Οκηωβπίος κάθε Δεςηέπα και Πέμπηη με απεςθείαρ πηήζειρ μέζω Σιγκαπούπηρ η καθημεπινά με ηην Qatar μέζω Νηόσα.Οι αεποποπικοί ναύλοι ειναι ειδικοί και ιζσύοςν για πεπιοπιζμένο απιθμό θέζεων ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΑΡΝΚΝ : ΚΔ 65 Κεηαθνξέο από θαη πξνο ην αεξνδξόκην, κηζή εκέξα εθδξνκή ζε ηνπηθέο αγνξέο, κία νινήκεξε εθδξνκή κέρξη ην Θηληακάλη, κηα όιoήκεξε εθδξνκή ζην Αλαηνιηθό Κπαιί ζηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα

7 ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ ΠΡΖΛ ΠΗΓΘΑΞΝΟΖ ΓΗΑ 2 ΛΣΡΔΠ AΞΝ : 117 ΡΝ ΑΡΝΚΝ ΠΔ 3* ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΚΔ ΞΟΩΗΛΝ, ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΑΞΌ ΘΑΗ ΞΟΝΠ ΡΝ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΘΑΗ ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΠΡΖΛ ΠΗΓΘΑΞΝΟΖ ΚΔ ΑΓΓΙΝΦΩΛΗΝ ΜΔΛΑΓΝ ΘΑΗ 24 ΓΩΟΔΑΛ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ : Βίδα Ηλδνλεζίαο 25 usd ηνπηθνί θόξνη ξνππίεο πεξίπνπ 15 θαη θόξνη αεξνδξνκίωλ θαη επίλαπινη κε ηελ Singapore Airlines κέζω Θωλ/πνιεο (427 ην άηνκν) θαη κέζω Πηγθαπνύξεο (375 ην άηνκν) θόξνη αεξνδξνκίωλ θαη επίλαπινη κε ηελ Qatar Airways 250 ην άηνκν EΞΗΒΑΟΛΠH ΚΔ ΡΖΛ SINGAPORE AIRLINES MEΠΩ ΘΩΛ/ΞΝΙΖΠ 100 ΡΝ ΑΡΝΚΝ EΞΗΒΑΟΛΠΖ ΚΔ ΡΖΛ QATAR AIRWAYS 295 ΡΝ ΑΡΝΚΝ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΘΟΝΕΗΔΟΩΛ ΚΔ ΘΑΡΑΚΑΟΑΛ ΠΡΝ ΓΔΗΡΝΛΗΘΝ ΛΖΠΗ ΙΔΚΞΝΛΓΘΑΛ Νινήκεξε θξνπαδηέξα κε θαγεηό θαη όρη κόλν ην άηνκν 80 Θξνπαδηέξα κε δείπλν ζην ειηνβαζίιεκα ην άηνκν 55 Ξξνζθνξέο : 3. The Kayana : ζηηο 6 λύρηεο επηπιεόλ 1 ΛΣΡΑ ΓΩΟΔΑΛ εθηόο 15/7-31/8 ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΗΑ ΛΔΝΛΚΦΝΠ ΠΔ ΌΙΑ ΡΑ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ : Οωηήζηε καο ΛΟΜΡΟΚ Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΟΦΗ ΕΡΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο 01/04-31/7 & 01/09-31/ Holiday Resort Lombok 4* πρωινο 01-31/ Senggigi Beach 4*S πρωινο 01/04-30/06 & 01/09-31/ /07-31/

8 Sheraton 01/04-30/06 & 01/09-31/ /07-31/ Το ηαξίδι ζαρ πεπιλαμβάνει: Aεποποπικό ειζιηήπιο, ξενοδοσείο επιλογήρ ζαρ με διαηποθή, πληποθοπιακό θάκελο ηος πποοπιζμού, 24ωπο ηηλέθωνο ανάγκηρ, ςπηπεζίερ ηοπικού ανηιπποζώπος. Ανασώπηζη από ηην Αθήνα καθημεπινά με ηην Singapore Airlines μέζω Κωνζηανηινούποληρ και Σιγκαπούπηρ και από 9 Ιοςνίος έωρ και 9 Οκηωβπίος κάθε Δεςηέπα και Πέμπηη με απεςθείαρ πηήζειρ μέζω Σιγκαπούπηρ η καθημεπινά με ηην Qatar μέζω Νηόσα.Οι αεποποπικοί ναύλοι ειναι ειδικοί και ιζσύοςν για πεπιοπιζμένο απιθμό θέζεων ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ ΠΡΖΛ ΠΗΓΘΑΞΝΟΖ ΓΗΑ 2 ΛΣΡΔΠ AΞΝ : 117 ΡΝ ΑΡΝΚΝ ΠΔ 3* ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΚΔ ΞΟΩΗΛΝ, ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΑΞΌ ΘΑΗ ΞΟΝΠ ΡΝ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΘΑΗ ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΠΡΖΛ ΠΗΓΘΑΞΝΟΖ ΚΔ ΑΓΓΙΝΦΩΛΗΝ ΜΔΛΑΓΝ ΘΑΗ 24 ΓΩΟΔΑΛ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ : Βίδα Ηλδνλεζίαο 25 usd ηνπηθνί θόξνη ξνππίεο πεξίπνπ 15 θαη θόξνη αεξνδξνκίωλ θαη επίλαπινη κε ηελ Singapore Airlines κέζω Θωλ/πνιεο (427 ην άηνκν) θαη κέζω Πηγθαπνύξεο (375 ην άηνκν) θόξνη αεξνδξνκίωλ θαη επίλαπινη κε ηελ Qatar Airways 250 ην άηνκν EΞΗΒΑΟΛΠH ΚΔ ΡΖΛ SINGAPORE AIRLINES MEΠΩ ΘΩΛ/ΞΝΙΖΠ 100 ΡΝ ΑΡΝΚΝ EΞΗΒΑΟΛΠΖ ΚΔ ΡΖΛ QATAR AIRWAYS 295 ΡΝ ΑΡΝΚΝ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 1η ζκδοςη M.H.T.E ) All Incusive= πρωινό,γεφμα,δείπνο,αναψυκτικά,καφζδεσ,μπφρα,κραςί κτλ. 2) Πλεσ οι τιμζσ είναι κατ' ατομο ςε ( ευρϊ ) και ζχουν υπολογιςθεί με βάςει τισ νομιςματικζσ ιςοτιμίεσ, καθϊσ και τισ τιμζσ ξενοδοχείων και αεροπορικϊν ναφλων που ιςχφουν την ημζρα ζκδοςησ του τιμοκαταλόγου 3) Σε περίπτωςη διαφοροποίηςησ των νομιςματικϊν ιςοτιμιϊν, αεροπορικϊν ναφλων ή τιμϊν ξενοδοχείων η εταιρία μασ φζρει δικαίωμα ανάλογησ αναπροςαρμογήσ των τιμϊν.oποιαδήποτε διαφορά ναφλου, λόγω διαθεςιμότητασ,αεροπορικϊν θζςεων επιβαρφνει τον πελάτη. 4) Ραιδιά ζωσ 12 ετϊν ςυνήθωσ δικαιοφνται εκτπωςη από τον αεροπορικό ναφλο και ενδεχομζνωσ και από το ξενοδοχείο. 5) Τρίκλινα δεν υφίςτανται και δεν ςυνιςτϊνται καθϊσ ουςιαςτικά είναι δίκλινα δωμάτια με πρόςθετη κλίνη. 6) Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάςταςησ των ξενοδοχείων με άλλα αντίςτοιχησ ή ανϊτερησ κατηγορίασ ςε περίπτωςη ανωτζρασ βίασ ή υπερκάλυψησ δωματίων.

9 7) Σφμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνεται Αςφάλεια Αςτικήσ επαγγελματικήσ ευθφνησ. 8) Για την επικφρωςη τησ κράτηςησ απαιτείται προκαταβολή φψουσ 30% επί του ςυνόλου. 9) Εξόφληςη 10 ημζρεσ πριν την αναχϊρηςη του ταξιδιοφ. Το τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιϊνεται την ημζρα ζκδοςησ του αεροπορικοφ ειςιτηρίου. ΡΟΣΟΧΗ! Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι, βαςιςμζνεσ ςτην ιςχφουςα τιμή πετρελαίου Οποιαδήποτε αλλαγή ςτον επίναυλο καυςίμων ΕΡΙΦΕΕΙ ανάλογη προςαφξηςη τησ τιμήσ των φόρων

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel.gr

48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel.gr 48 Sarantaporou Str. 121 34 Peristeri Athens Tel: 210 57 75 777 Fax: 210 57 51 962 www.i-travel.gr info@i-travel.gr ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ CIPAGANTI HOTEL 3* - LEGIAN BEACH 01/05-30/06 610 875 Superior 01/07-31/10

Διαβάστε περισσότερα

01 NOEMBΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

01 NOEMBΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων Mercure Bali 4* 01 NOEMBΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Beach Resorts Garden View 6/1-31/10 719 39 Οι τιμές είναι υπολογισμένες κατ' άτομο Risata Bali Resort & Spa 4* Ramada

Διαβάστε περισσότερα

05 IANOYΑΡΙΟΥ 2014 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

05 IANOYΑΡΙΟΥ 2014 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων Risata Tuban Vasanti 05 IANOYΑΡΙΟΥ 2014 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 3* Hotels Οι τιμές είναι υπολογισμένες κατ' άτομο Superior 5/1-30/6 815 1,005 29 Sanur Paradise Plaza Deluxe 5/1-30/6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΛΑΝΔΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο Ibis Bangkok Riverside 3* πρωινο 01/04-31/10 528 30 60 0

ΤΑΥΛΑΝΔΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο Ibis Bangkok Riverside 3* πρωινο 01/04-31/10 528 30 60 0 ΜΠΑΝΓΚΟΚ ΤΑΥΛΑΝΔΗ Ibis Bangkok Riverside 3* 01/04-31/10 528 30 60 0 Novotel Felix Silom 01/04-31/10 557 34 68 0 Century Park 01/04-31/10 571 37 73 0 Avani Atrium 01/04-31/10 580 39 78 0 Narai 3* 01/04-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΣΙΑ - ΙΝ ΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ Μαλδίβες 1η έκδοση 01/06/2012 PARADISE ISLAND Resort & Spa 5* (Superior Beach Bungalow) Μεταφορά µε ταχύπλοο HOLIDAY ISLAND 4* (Superior Beach Bungalow) Μεταφορά µε υδροπλανο BANDOS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ

ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Τιμή Πακέτου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο Merville Beach (North)(3=4 νύχτες) Νεονυμφοι 3*S πρωινό 22-31/05&11/7-21/8&13-30/9 995 76 139 0 01/06-10/07

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος πακέτων για Bali (Σελίδες: 6)

Τιμοκατάλογος πακέτων για Bali (Σελίδες: 6) Τιμοκατάλογος πακέτων για Bali (Σελίδες: 6) Ramada Resort Benoa 4* Superior OR 01/11-22/12 & Deluxe Room 689 22 (run of the house) 23/12-05/01/10 737 31 Bali Dynasty 4* Deluxe Garden Bali Tropic Resort

Διαβάστε περισσότερα

BALI. THE OASIS BOUTIQUE BEACH RESORT (4*) Nusa Dua Beach. PAN PACIFIC NIRWANA (ex. Le Meridien) (5*) Tanah Lot

BALI. THE OASIS BOUTIQUE BEACH RESORT (4*) Nusa Dua Beach. PAN PACIFIC NIRWANA (ex. Le Meridien) (5*) Tanah Lot BALI ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ με THAI AIRWAYS: κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο με SINGAPORE AIRLINES: κάθε Δευτέρα & Παρασκευή με QATAR AIRWAYS: καθημερινά THE OASIS BOUTIQUE BEACH RESORT (4*) Nusa Dua Beach

Διαβάστε περισσότερα

Ginis Vacances S.A - Travel Organization

Ginis Vacances S.A - Travel Organization Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr Το Μπαλί είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με μέσω Ντόχα & με μέσω Κωνσταντινούπολης ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/04 ΕΩΣ 31/10 ΠΑΚΕΤΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 24/03/2013 CORAL HOTEL & SPA 3*

Διαβάστε περισσότερα

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com Edition 23/05/2012 Sugar Palm 3* (Kata) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555 695 21 43 Sugar Palm 3* (Karon ) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΛ ΙΒΕΣ 01/01/2011 31/10/2011. Paradise Island Resort 5* www.villahotels.com. Πρωινό. Πρωινό

ΜΑΛ ΙΒΕΣ 01/01/2011 31/10/2011. Paradise Island Resort 5* www.villahotels.com. Πρωινό. Πρωινό Paradise Island Resort 5* www.villahotels.com Superior Beach Bungalow Haven Villa 07/01-20/04/11 1.249 124 21/04-25/07/11 999 74 26/07-31/08/11 1.149 104 1.030 80 07/01-20/04/11 1.680 210 21/04-31/10/11

Διαβάστε περισσότερα

01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Ατομικά πακέτα 4 διανυκτερεύσεων Ibis Hotel Muscat Tulip Inn Muscat 3* Hotels Οι τιμές είναι υπολογισμένες κατ' άτομο Standard 1/2 30/4 1/5 31/8 708 56 739 63 Standard

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με QATAR AIRWAYS μέσω Ντόχα & με EMIRATES μέσω Ντουμπάϊ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 15/07 ΕΩΣ 31/10 ΠΑΚΕΤΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 13/07/2013 CORAL HOTEL

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα Τιμές Κατ άτομο Προορισμός Αναχωρήσεις Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις Novotel City 4* sup και Πασχαλινό Γεύμα 549 + 150 499 18/04 6ΗΜΕΡΕΣ Marriott Courtyard 4* και

Διαβάστε περισσότερα

Αναχ. 2κλ. 1κλ. Αναχ. 2κλ. 1κλ. είσοδοι ΝΕΟ HB 4*, 5* 21 850 1090 11 850 1090 545 ΝΕΟ HB 4*, 5* 21 1050 1380 11 1050 1380 595

Αναχ. 2κλ. 1κλ. Αναχ. 2κλ. 1κλ. είσοδοι ΝΕΟ HB 4*, 5* 21 850 1090 11 850 1090 545 ΝΕΟ HB 4*, 5* 21 1050 1380 11 1050 1380 595 Τιμοκατάλογος Ομαδικών Ταξιδιών «Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013» Α Σ Ι Α Ταξίδι / Διάρκεια Σελ Διατ. Ξεν. Δ Υ Τ Ι Κ Η Α Σ Ι Α Ομάν Όαση Σαλαλά - Στενά Ορμούζ 8 μέρες Κλασική Περσία 8 μέρες Πολιτιστική Περσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 201 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 1/03/201 ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙ ΤΡΙ ΣΙΚΕΛΙΑ Μ.ΕΛΛΑΔΑ 22/0 * (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ). 3 8 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ 1 * (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) 2 1 ΣΙΚΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - 2015 ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ Ημ. Διατ. Διαμ. ΑΣΙΑ Σουλτανάτο του Μπαχρέιν 5 ΗΒ 4* 26 695 915 23 695 915 395 Πτήσεις Gulfair Πολιτιστική Περσία 8 ΗΒ 21 850 1.130 650 Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Selected Hotels : 4*-5* Resorts SHERATON: Full Moon 5* 5 Νύχτες

Selected Hotels : 4*-5* Resorts SHERATON: Full Moon 5* 5 Νύχτες Selected Hotels : 4*-5* Resorts SHERATON: Full Moon 5* 5 Νύχτες BF Deluxe Room Beachfront Cottage Water Bungalow Early Bird : Κλείστε το ταξίδι σας 60 ημέρες πριν κ' θα έχετε 10% έκπτωση 20/04-31/07 Speed

Διαβάστε περισσότερα

Michelangelo 4* 250 365 220. Πρωινό Michelangelo 4* 395 520 365. Rialto 4* Buenos Aires 3* Villa Grazioli 4* 325 430 295. Ludovisi Palace 4*

Michelangelo 4* 250 365 220. Πρωινό Michelangelo 4* 395 520 365. Rialto 4* Buenos Aires 3* Villa Grazioli 4* 325 430 295. Ludovisi Palace 4* ΒΕΝΕΤΙΑ Κάθε Παρασκευή & Κυριακή έως 30/0 Michelangelo 380 1 30 190 Οργανωμένη εκδρομή Κάθε Παρασκευή από 01/07 0/09 Michelangelo 20 3 220 ΒΕΝΕΤΙΑ Escape με πτήσεις Volotea Rialto 39 7 3 Καθημερινά από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013 Προορισμός Διάρκεια Αναχώρηση 225,00 293 145,00 ARTIS 4* 239,00 311 145,00 AUSTRIA TREND

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές

Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές Ιούλ - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων Ετοιμάσαμε μια σειρά από ποιοτικά ταξίδια σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιμοκατάλογος Ομαδικών Ταξιδιών «Πολιτιστικά Ταξίδια Πάσχα Πρωτομαγιά 2015» 1 η έκδοση -27/02/2015 Τιµές κατ άτοµο σε ευρώ ( ) Ξεκάθαρα Προγράµµατα Ξεκάθαρες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Coin De Mire cat. A - North East Coast http://www.veranda-resorts.com 01/11-21/12 & 05/01-05/04 & 1.219 60 01/09-31/10/09 22/12-04/01/09

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7)

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Coin De Mire cat. A - North East Coast 01/05 30/06/09: ΜΕΙΩΣΗ 190 από τις τιμές τιμοκαταλόγου 01/07-30/09/09: ΜΕΙΩΣΗ 215 από τις τιµές τιµοκαταλόγου 16/04-31/08/09

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ Νέα Υόρκη(6) Ουάσινγκτον(2)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ Νέα Υόρκη(6) Ουάσινγκτον(2) Αναχωρήσεις Ημέρες Δίκλινο ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Απρίλιος 3 8 1519 1394

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Ιούνιος 12, 26, 24, 31 Αύγουστος 6, 8, 14, 21 8 1699

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ. 05/01-19/01 στις 5 νύχτες έχετε 2 νύχτες επιπλέον δωρεάν ημιδιατροφή

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ. 05/01-19/01 στις 5 νύχτες έχετε 2 νύχτες επιπλέον δωρεάν ημιδιατροφή ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ MERVILLE BEACH 3*Sup 01/11-30/11 1.254 1.755 133 234 προσφορά 01/12-19/12 1.177 1.596 118 202 (5=7) 20/01-31/03 επιβάρυνση 31/12 100 το άτομο www.luxislandresorts.com

Διαβάστε περισσότερα