ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ"

Transcript

1 ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/ Anse Sol Beachcomber* 3* ππωινο 01-31/ /06-31/ Berjaya Beau Vallon Bay Beach Resort & Casino 1/5-31/7&25/8-31/10(5=7 λύρηεο) / /5-31/7&25/8-31/10(5=7λύρηεο) Coco D'or Hotel 3*S ππωινο 01/05-31/ Coral Strand (*5 =6 νύσηερ) 20/05-31/07 (ocean view std) /08 & 4-31/10* /08-03/10* /08 & 4-31/10* /08-03/10*

2 Le Jardins Des Palmes 01/05-15/07 & 01-30/ /07-31/08 & 01-31/ Allamanda Double Tree by Hilton 01/05-31/ /05-31/10 (νεόνςμθοι) The sunset beach resort (5=6 νύσηερ) Νεόνςμθοι 24/05-30/ /7 & 01/09-31/ / /05-30/ /7 & 01/09-31/ / Kempinski Seychelles 01/05-24/07(ημιδιαηποθή) /08-31/ /07-29/ /05-24/07(ημιδιαηποθή) /07-29/ /08-30/ Le Meridien Fisherman's Cove (superior ocean view) 01/05-31/ /08-31/ Νεόνςμθοι dlx ocean view 01/08-31/ Constance Ephelia Resort Νεόνςμθοι 5* ημιδιαηποθή 01/05-13/ /07&01/09-31/ /08-31/ /05-13/ /07-31/

3 Hill View Resort -Banyan Tree 01/05-31/07 & 1-30/ /8 & 1-31/ /05-31/07 & 1-30/ /8 & 1-31/ Savoy resort & spa 15/05-15/ /07 & 01/09-31/ / /05-17/6 & 24/06-15/ /07 & 01/09-31/ Maia Luxrury Resort & Spa 5* ημιδιαηποθή 01/05-31/ Το ηαξίδι ζαρ πεπιλαμβάνει : Aεποποπικό ειζιηήπιο, ξενοδοσείο επιλογήρ ζαρ με διαηποθή, μεηαθοπέρ από και ππορ ηο αεποδπομίο πληποθοπιακό θάκελο ηος πποοπιζμού, 24ωπο ηηλέθωνο ανάγκηρ, ςπηπεζίερ ηοπικού ανηιπποζώπος Ανασώπηζη από ηην Αθήνα με ηην Emirates μέζω Νηοςμπαί Νηόσα η με ηην Etihad μέζω Αμπού Νηάμπι. ( Οι αεποποπικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ιζσύοςν για πεπιοπιζμένο απιθμό θέζεων) ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΔΠΙΝΑΤΛΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΩΝ ΜΔ ΣΗΝ EMIRATES (πεξίπνπ 310 ) Δπηβαξπλζε κε ηελ Etihad 35 ην αηνκν (Δπίλαπινη θαη θόξνη αεξνδξνκίωλ 260 ην άηνκν) ΠΡΟΦΟΡΔ ΟΙ ΓΩΡΔΑΝ ΝΤΥΣΔ ΓΔΝ ΙΥΤΟΤΝ ΓΙΑ ΝΔΟΝΤΜΦΟΤ ΔΚΣΟ ΔΆΝ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΙ ΚΑΣΙ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟ 1. Anse Soleil Beachcomber: ε δηακνλή από 6 έωο 9 λύρηεο επηπιένλ 1 λύρηα ΓΩΡΔΑΝ & ζε δηακνλή 10 λπρηώλ επηπιένλ 2 δωξεάλ. 2. Berjaya Beau Vallon :θαιαζη κε θξνπηα,ξνκαληηθό δείπλν,κπνπθάιη θξαζί θαη αλαβάζκηζε δωκαηίνπ γηα ηνπο λεόλπκθνπο βάζε δηαζεζηκόηεηαο. 3. Meridien Fishermans Cove : ε δηακνλή 6 λπρηώλ 1 Νύρηα επηπιένλ ΓΩΡΔΑΝ. 4. Ephelia Resort :Γηα ηνπο λεόλπκθνπο 60% έθπηωζε ζηελ επηπιένλ λύρηα ζην μελνδνρείν γηα ηελ λύθε Γηα ηνπο πειάηεο εθηόο λενλύκθωλ κε θξάηεζε 60 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 15% έθπηωζε ζην μελνδνρείν 5. Coral Strand :έλα κπνπθάιη θξαζί, θαιάζη θξνύηα,αλαβάζκηζε δωκαηηνπ θαηόπηλ δηαζεζηκόηεηαο. Δπηπιένλ 1 λύρηα ΓΩΡΔΑΝ γηα όινπο ηνπο πειάηεο. Δπίζεο κε 60 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 10% έθπηωζε ζην μελνδνρείν 6. Kempinski: γηα ηνπο λεόλπκθνπο έλα κπνπθάιη θξαζί, θαιάζη θξνύηα θιπ γηα όινπο ηνπο πειάηεο κε θξάηεζε 45 εκέξεο πξηλ

4 10% έθπηωζε ζην μελνδνρείν. Δπίρεο επηπιεόλ 1 λύρηα ΓΩΡΔΑΝ γηα ηνπο πειάηεο εθηόο λενλύκθωλ. 7. Maia : ε δηακνλή από 8έωο 11 λύρηεο επηπιένλ 1 λύρηα ΓΩΡΔΑΝ. Δπίζεο 2 καζάδ 90 ιεπηώλ, θαη γηα ηνπο λεόλπκθνπο εθηόο από ηα καζάδ, επηπιένλ ξνκαληηθό δείπλν κε κπνπθάιη Louis Roederer Brut ζακπάληα 8. Banyan Tree: γηα ηνπο λεόλπκθνπο έλα κπνπθάιη ζακπάληα,θαιάζη κε θξνύηα. 9. Savoy: ζηηο 6 λύρηεο επηπιένλ 1 λύρηα Γωξεάλ 1/5-17/6 & 24/6-31/7 & 1/9-31/10 (εθηόο λενλύκθωλ) Γηα ηνπο λεόλπκθνπο επίζεο έλα κπνπθάιη θξαζί, θαη κηα ηνύξηα 10. Allamanda: 1 ζεξαπεία ζπα, παξεν γηα ηελ λύθε 11.Jardin des Palmes: γηα ηνπο λεόλπκθνπο ζε δηακνλή 6 λπρηώλ εηδηθέο ηηκέο 12. Sunset beach: γηα ηνπο λεόλπκθνπο ξνκαληηθό δείπλν, κπνπθάιη θξαζί. Γηα όινπο ηνπο πειάηεο κε θξάηεζε 60 εκεξώλ 10 % έθπηωζε ζην μελνδνρείν ΠΡΑΛΙΝ Σηκή Παθέηνπ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν Le relax beach resort 01/05-31/ θιηλν 1- θιηλν 3- θιηλν Beach Villa 3* ππωινο 01/05-31/ Berjaya Praslin beach resort 3* ππωινο 15/5-31/07 & 01-30/09* /08-24/ /08 & 01-31/

5 Dhevatara Beach & spa 01/05-30/06 &01-30/ /07-31/08 &01-31/ Indian Ocean Lodge 01/05-18/ / / /08-26/ /09-31/ /05-18/ / / /08-26/ /09-31/ Τhe Archipel Νεόνςμθοι 4* ππωινο 09/05-31/ ημιδιαηποθή 09/05-12/ /07-31/10 (ππωινό) Le Domain de La Reserve Hotel 01/05-31/07 & 01/09-31/ /08-31/ /05-31/07 & 01/09-31/ /08-31/ New Elerald Cove* 01/05-31/ * ημιδιαηποθή Νεόνςμθοι 01/05-31/ Paradise Sun 5* ημιδιαηποθη 01/05-31/07 & 23/08-31/ /

6 Το ηαξίδι ζαρ πεπιλαμβάνει : Aεποποπικό ειζιηήπιο, ξενοδοσείο επιλογήρ ζαρ με διαηποθή,μεηαθοπέρ από και ππορ ηο αεποδπόμιο,λιμάνι,ξενοδοσείο, Καηαμαπάν Μάσε-Ππαζλίν-Μάσε,πληποθοπιακό θάκελο ηος πποοπιζμος, 24ωπο ηηλέθωνο ανάγκηρ, ςπηπεζίερ ηοπικού ανηιπποζώπος Ανασώπηζη από ηην Αθηνα με ηην Emirates μέζω Νηοςμπάι και με θέππς/καηαμαπάν Μάσε-Ππαζλίν- Μάσε η με ηην Etihad μέζω Αμπού Νηάμπι ( Οι αεποποπικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ιζσύοςν για πεπιοπιζμένο απιθμό θέζεων) ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΔΠΙΝΑΤΛΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΩΝ ΜΔ ΣΗΝ EMIRATES (πεξίπνπ 310 ) Δπηβαξπλζε κε ηελ Etihad 35 ην αηνκν (Δπίλαπινη θαη θόξνη αεξνδξνκίωλ 260 ην άηνκν) ΠΡΟΦΟΡΔ ΟΙ ΓΩΡΔΑΝ ΝΤΥΣΔ ΓΔΝ ΙΥΤΟΤΝ ΓΙΑ ΝΔΟΝΤΜΦΟΤ ΔΚΣΟ ΔΆΝ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΙ ΚΑΣΙ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟ 1. Berjaya Praslin : επίπιένλ 1 λύρηα δωξεάλ εθηόο 1-25/8. Οη λεόλπκθνη έρνπλ έλα κπνπθάιη θξαζί θαη έλα δώξν 2. Beach Villa: ζηηο 7 λύρηεο επηπιεόλ 1 λύρηα ΓΩΡΔΑΝ 3.La Reserve: Γηα όινπο ηνπο πειάηεο κε θξάηεζε 45 εκέξεο πξηλ 15% έθπηωζε ζην μελνδνρεην θαη δωξεάλ εκηδηαηξνθή κέρξη 4/7 κόλν γηα ηνπο λεόλπκθνπο κε δηακνλή 4 λπρηώλ 4.Archipel: γηα ηνπο λεόλπκθνπο δώξν έλα θνθηαίι, θαιάζη κε θξνύηα θαη έλα ξνκαληηθό δείπλν. 5.Paradise Sun: γηα ηνπο λεόλπκθνπο ζε δηακνλή 6 λπρηώλ εηδηθέο ηηκέο θαη δώξν έλα κπνπθάιη ζακπάληα,θαιάζη θξνύηα 6.* New emerland cove. Με θξάηεζε 30 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 10% έθπηωζε ζην μελνδνρείν. 7.Dhevatara Beach Hotel: γηα ηνπο λεόλπκθνπο έλα κπνπθάιη ζακπάληα, θαη 30 ιεπηά ζνπεδηθό καζζαδ αξθεί λα κέλνπλ 4 λύρηεο 8.Indian Ocean Lodge : κε θξαηεζε 60 εκέξεο πξηλ ηε αλαρώξεζε 10% έθπηωζε ζην μελνδνρείν ε ζηηο 6 λύρηεο επίπιένλ 1 δωξεάλ 9. Le Relax: εηδηθέο ηηκέο γηα ηύπνπο δωκαηίωλ εθηόο ηωλ standard ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1η ζκδοςη ) All Incusive= πρωινό,γεφμα,δείπνο,αναψυκτικά,καφζδεσ,μπφρα,κραςί κτλ. 2) Όλεσ οι τιμζσ είναι κατ' ατομο ςε ( ευρϊ ) και ζχουν υπολογιςθεί με βάςει τισ νομιςματικζσ ιςοτιμίεσ, καθϊσ και τισ τιμζσ ξενοδοχείων και αεροπορικϊν ναφλων που ιςχφουν την ημζρα ζκδοςησ του τιμοκαταλόγου 3) Σε περίπτωςη διαφοροποίηςησ των νομιςματικϊν ιςοτιμιϊν, αεροπορικϊν ναφλων ή τιμϊν ξενοδοχείων η εταιρία μασ φζρει δικαίωμα ανάλογησ αναπροςαρμογήσ των τιμϊν.oποιαδήποτε διαφορά ναφλου, λόγω διαθεςιμότητασ,αεροπορικϊν θζςεων επιβαρφνει τον πελάτη. 4) Παιδιά ζωσ 12 ετϊν ςυνήθωσ δικαιοφνται εκτπωςη από τον αεροπορικό ναφλο και ενδεχομζνωσ και από το ξενοδοχείο. 5) Τρίκλινα δεν υφίςτανται και δεν ςυνιςτϊνται καθϊσ ουςιαςτικά είναι δίκλινα δωμάτια με πρόςθετη κλίνη. 6) Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάςταςησ των ξενοδοχείων με άλλα αντίςτοιχησ ή ανϊτερησ κατηγορίασ ςε περίπτωςη ανωτζρασ βίασ ή υπερκάλυψησ δωματίων. 7) Σφμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνεται Αςφάλεια Αςτικήσ επαγγελματικήσ ευθφνησ. 8) Για την επικφρωςη τησ κράτηςησ απαιτείται προκαταβολή φψουσ 30% επί του ςυνόλου.

7 9) Εξόφληςη 10 ημζρεσ πριν την αναχϊρηςη του ταξιδιοφ. Σο τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιϊνεται την ημζρα ζκδοςησ του αεροπορικοφ ειςιτηρίου. ΠΡΟΟΧΗ! Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι, βαςιςμζνεσ ςτην ιςχφουςα τιμή πετρελαίου Οποιαδήποτε αλλαγή ςτον επίναυλο καυςίμων ΕΠΙΦΕΡΕΙ ανάλογη προςαφξηςη τησ τιμήσ των φόρων

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

Mahe Island Προσφορά : DBL Στις 6 νύχτες + 1 δώρο! 72. Στις 10 νύχτες + 2 δώρο! Mahe Island. Mahe Island 16/04-31/07+25/08-31/10

Mahe Island Προσφορά : DBL Στις 6 νύχτες + 1 δώρο! 72. Στις 10 νύχτες + 2 δώρο! Mahe Island. Mahe Island 16/04-31/07+25/08-31/10 Anse Soelil Resort 2* Στις 6 νύχτες + 1 δώρο! 01/04-31/05 Standard 960 72 Στις 10 νύχτες + 2 δώρο! 01/07-31/10 Superior 1.050 91 Coral Strand 3* Στις 5 νύχτες + 1 δώρο! 01/04-30/06 980 77 15/05-15/06 swimming

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ

ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Τιμή Πακέτου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο Merville Beach (North)(3=4 νύχτες) Νεονυμφοι 3*S πρωινό 22-31/05&11/7-21/8&13-30/9 995 76 139 0 01/06-10/07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΣΙΑ - ΙΝ ΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ Μαλδίβες 1η έκδοση 01/06/2012 PARADISE ISLAND Resort & Spa 5* (Superior Beach Bungalow) Μεταφορά µε ταχύπλοο HOLIDAY ISLAND 4* (Superior Beach Bungalow) Μεταφορά µε υδροπλανο BANDOS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

BALI. THE OASIS BOUTIQUE BEACH RESORT (4*) Nusa Dua Beach. PAN PACIFIC NIRWANA (ex. Le Meridien) (5*) Tanah Lot

BALI. THE OASIS BOUTIQUE BEACH RESORT (4*) Nusa Dua Beach. PAN PACIFIC NIRWANA (ex. Le Meridien) (5*) Tanah Lot BALI ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ με THAI AIRWAYS: κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο με SINGAPORE AIRLINES: κάθε Δευτέρα & Παρασκευή με QATAR AIRWAYS: καθημερινά THE OASIS BOUTIQUE BEACH RESORT (4*) Nusa Dua Beach

Διαβάστε περισσότερα

BB: Breakfast HB: Half board FB: Full board AI : all inclusive

BB: Breakfast HB: Half board FB: Full board AI : all inclusive : Breakfast : Half board FB: Full board AI : all inclusive 01/04-11/04 27/04/-16/05 1.140 67 Merville Resort produced by Lux 4*S north coast added value 1. Upon arrival (per room per stay): One T-shirt,

Διαβάστε περισσότερα

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com

Edition 23/05/2012. www.sugarpalmphuket.com. www.sugarpalmkaron.com. www.ibishotel.com. www.ibishotel.com. www.deevanapatong.com Edition 23/05/2012 Sugar Palm 3* (Kata) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555 695 21 43 Sugar Palm 3* (Karon ) DBL 01/04-30/04 Superior 608 802 32 64 01/05-31/10 Superior 555

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7)

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Coin De Mire cat. A - North East Coast 01/05 30/06/09: ΜΕΙΩΣΗ 190 από τις τιμές τιμοκαταλόγου 01/07-30/09/09: ΜΕΙΩΣΗ 215 από τις τιµές τιµοκαταλόγου 16/04-31/08/09

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Coin De Mire cat. A - North East Coast http://www.veranda-resorts.com 01/11-21/12 & 05/01-05/04 & 1.219 60 01/09-31/10/09 22/12-04/01/09

Διαβάστε περισσότερα

Selected Hotels : 4*-5* Resorts SHERATON: Full Moon 5* 5 Νύχτες

Selected Hotels : 4*-5* Resorts SHERATON: Full Moon 5* 5 Νύχτες Selected Hotels : 4*-5* Resorts SHERATON: Full Moon 5* 5 Νύχτες BF Deluxe Room Beachfront Cottage Water Bungalow Early Bird : Κλείστε το ταξίδι σας 60 ημέρες πριν κ' θα έχετε 10% έκπτωση 20/04-31/07 Speed

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 Ά Έκδοση: 19/11/2013 Προορισμός Διάρκεια Αναχώρηση 225,00 293 145,00 ARTIS 4* 239,00 311 145,00 AUSTRIA TREND

Διαβάστε περισσότερα

05 IANOYΑΡΙΟΥ 2014 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

05 IANOYΑΡΙΟΥ 2014 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων Risata Tuban Vasanti 05 IANOYΑΡΙΟΥ 2014 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 3* Hotels Οι τιμές είναι υπολογισμένες κατ' άτομο Superior 5/1-30/6 815 1,005 29 Sanur Paradise Plaza Deluxe 5/1-30/6

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Merville Beach Hotel 3* sup produced by Lux* North Coast 01/04-30/04/12 1.025 64 All Inclusive Infinity: 49/day 01/05-31/07/12 980 56 1.130

Διαβάστε περισσότερα

Ibis Berthier 3* 539 629. BW Opera Ronceray 3* 639 729. Novotel Tour Eiffel 4* 689 779. Ibis Berthier 3* 599 689. BW Opera Ronceray 3* 729 819

Ibis Berthier 3* 539 629. BW Opera Ronceray 3* 639 729. Novotel Tour Eiffel 4* 689 779. Ibis Berthier 3* 599 689. BW Opera Ronceray 3* 729 819 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Παρίσι - Disney Εβδομάδα Παρίσι Δευτέρα & 2/10 Τρίτη & 23/10 Τρίτη (10,17,2/09 & 1,8,1/10) Ανάλογα την επιλογή σας το σας περιλαμβάνει : 6 6 Ibis Berthier 3* 39 629 BW

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ. 05/01-19/01 στις 5 νύχτες έχετε 2 νύχτες επιπλέον δωρεάν ημιδιατροφή

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ. 05/01-19/01 στις 5 νύχτες έχετε 2 νύχτες επιπλέον δωρεάν ημιδιατροφή ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ MERVILLE BEACH 3*Sup 01/11-30/11 1.254 1.755 133 234 προσφορά 01/12-19/12 1.177 1.596 118 202 (5=7) 20/01-31/03 επιβάρυνση 31/12 100 το άτομο www.luxislandresorts.com

Διαβάστε περισσότερα

Αναχ. 2κλ. 1κλ. Αναχ. 2κλ. 1κλ. είσοδοι ΝΕΟ HB 4*, 5* 21 850 1090 11 850 1090 545 ΝΕΟ HB 4*, 5* 21 1050 1380 11 1050 1380 595

Αναχ. 2κλ. 1κλ. Αναχ. 2κλ. 1κλ. είσοδοι ΝΕΟ HB 4*, 5* 21 850 1090 11 850 1090 545 ΝΕΟ HB 4*, 5* 21 1050 1380 11 1050 1380 595 Τιμοκατάλογος Ομαδικών Ταξιδιών «Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013» Α Σ Ι Α Ταξίδι / Διάρκεια Σελ Διατ. Ξεν. Δ Υ Τ Ι Κ Η Α Σ Ι Α Ομάν Όαση Σαλαλά - Στενά Ορμούζ 8 μέρες Κλασική Περσία 8 μέρες Πολιτιστική Περσία

Διαβάστε περισσότερα

Michelangelo 4* 250 365 220. Πρωινό Michelangelo 4* 395 520 365. Rialto 4* Buenos Aires 3* Villa Grazioli 4* 325 430 295. Ludovisi Palace 4*

Michelangelo 4* 250 365 220. Πρωινό Michelangelo 4* 395 520 365. Rialto 4* Buenos Aires 3* Villa Grazioli 4* 325 430 295. Ludovisi Palace 4* ΒΕΝΕΤΙΑ Κάθε Παρασκευή & Κυριακή έως 30/0 Michelangelo 380 1 30 190 Οργανωμένη εκδρομή Κάθε Παρασκευή από 01/07 0/09 Michelangelo 20 3 220 ΒΕΝΕΤΙΑ Escape με πτήσεις Volotea Rialto 39 7 3 Καθημερινά από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΛ ΙΒΕΣ 01/01/2011 31/10/2011. Paradise Island Resort 5* www.villahotels.com. Πρωινό. Πρωινό

ΜΑΛ ΙΒΕΣ 01/01/2011 31/10/2011. Paradise Island Resort 5* www.villahotels.com. Πρωινό. Πρωινό Paradise Island Resort 5* www.villahotels.com Superior Beach Bungalow Haven Villa 07/01-20/04/11 1.249 124 21/04-25/07/11 999 74 26/07-31/08/11 1.149 104 1.030 80 07/01-20/04/11 1.680 210 21/04-31/10/11

Διαβάστε περισσότερα

Selected Hotels : 4*-5* Resorts

Selected Hotels : 4*-5* Resorts Selected Hotels : 4*-5* Resorts SHERATON: Full Moon 5* 5 Νύχτες 01/11-23/12 Πρωινό Speed Boat 1.110 188 1.405 263 1.460 278 24/12-06/01 Πρωινό Speed Boat 2.935 488 3.535 608 3.710 642 07/01-06/02 Πρωινό

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές

Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές Ιούλ - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων Ετοιμάσαμε μια σειρά από ποιοτικά ταξίδια σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Selected Hotels : 4*-5* Resorts

Selected Hotels : 4*-5* Resorts Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr Selected Hotels : 4*-5*

Διαβάστε περισσότερα

01 NOEMBΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

01 NOEMBΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων Mercure Bali 4* 01 NOEMBΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Beach Resorts Garden View 6/1-31/10 719 39 Οι τιμές είναι υπολογισμένες κατ' άτομο Risata Bali Resort & Spa 4* Ramada

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιμοκατάλογος Ομαδικών Ταξιδιών «Πολιτιστικά Ταξίδια Πάσχα Πρωτομαγιά 2015» 1 η έκδοση -27/02/2015 Τιµές κατ άτοµο σε ευρώ ( ) Ξεκάθαρα Προγράµµατα Ξεκάθαρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - 2015 ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ Ημ. Διατ. Διαμ. ΑΣΙΑ Σουλτανάτο του Μπαχρέιν 5 ΗΒ 4* 26 695 915 23 695 915 395 Πτήσεις Gulfair Πολιτιστική Περσία 8 ΗΒ 21 850 1.130 650 Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 201 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 1/03/201 ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙ ΤΡΙ ΣΙΚΕΛΙΑ Μ.ΕΛΛΑΔΑ 22/0 * (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ). 3 8 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ 1 * (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) 2 1 ΣΙΚΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή κατ άτομο Δίκλινο Extra Night. Τιμή κατ άτομο Δίκλινο Extra Night. Τιμή κατ άτομο Δίκλινο Extra Night

Τιμή κατ άτομο Δίκλινο Extra Night. Τιμή κατ άτομο Δίκλινο Extra Night. Τιμή κατ άτομο Δίκλινο Extra Night Τιμοκατάλογος προσφορών Γαμήλιων Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 6) 5 διανυκτερεύσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 01/11-30/11/09: ΜΕΙΩΣΗ 150 από τις τιμές τιμοκαταλόγου Merville Beach Hotel 3* sup

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρίκιος για Νεόνυμφους 1/04 31/10/2010

Μαυρίκιος για Νεόνυμφους 1/04 31/10/2010 Τιμοκατάλογος προσφορών Γαμήλιων Πακέτων για Μαυρίκιο 5 διανυκτερεύσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Merville Beach Hotel 3* sup North Coast Le Mauricia 4* North Coast 10/04-30/09/10 1200 75 1260

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 6ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε Δ ΓΙΚΛΙΝΟ τρίκλινο ΓΙΑΦΟΡΑ Δ ΓΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε τρίκλινο ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ 26/06 20/07/10 & 01/09 10/10/10 27/07

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα Τιμές Κατ άτομο Προορισμός Αναχωρήσεις Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις Novotel City 4* sup και Πασχαλινό Γεύμα 549 + 150 499 18/04 6ΗΜΕΡΕΣ Marriott Courtyard 4* και

Διαβάστε περισσότερα