* - Π. Κάβουρας (επιµ.), Φολκλόρ και παράδοση: Ζητήµατα ανα-παράστασης και επιτέλεσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* - Π. Κάβουρας (επιµ.), Φολκλόρ και παράδοση: Ζητήµατα ανα-παράστασης και επιτέλεσης"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνουν, θέτουν σε λειτουργία και προκηρύσσουν από το ακαδηµαϊκό έτος ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Μουσική και Κουλτούρα: ιεπιστηµονικές Αναλύσεις και Εφαρµογές», το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών (συνεδρίαση της ), της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (συνεδρίαση της ), της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της ) και την Πρυτανική Απόφαση 88/ (ΦΕΚ 1702/B/ ) και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ. Σκοπός του προγράµµατος είναι η διεπιστηµονική προσέγγιση της µουσικής. Το πρόγραµµα στοχεύει: (α) στην έρευνα του αντικειµένου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των σπουδαστών σχετικά µε τη διαχείριση της µουσικής ως ανθρωπολογικού και επικοινωνιακού φαινοµένου, όπως εµφαίνεται από το περιεχόµενο των γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, (β) στην προπαρασκευή στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και (γ) στην προπαρασκευή για ανώτερες µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του ιατµηµατικού ΠΜΣ σε ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάµηνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους πεντακοσίων πενήντα (550,00) ευρώ για κάθε εξάµηνο φοίτησης. Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον διαγωνισµό εισαγωγής φοίτησης είκοσι φοιτητών (20) του ιατµηµατικού ΠΜΣ για το ακαδηµαϊκό έτος Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

2 1. ΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Στο ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων ΑΕΙ από τα τµήµατα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Μουσικών Σπουδών και Κοινωνικής (Πολιτισµικής) Ανθρωπολογίας της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχος οποιουδήποτε άλλου Τµήµατος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύµφωνα µε το ν. 4009/2011 ή ισοτίµων βάσει της κείµενης νοµοθεσίας) µπορεί να γίνει δεκτός ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της Ειδικής ιατµηµατικής Επιτροπής, εφόσον διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις ή εµπειρία στα γνωστικά αντικείµενα του ΠΜΣ. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, συναφούς µε το ΠΜΣ αντικειµένου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων που ο βαθµός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) είναι τουλάχιστον «Λίαν καλώς» (σε περίπτωση τίτλου του εξωτερικού απαραίτητη είναι η προσκόµιση των αναγκαίων πιστοποιητικών ισοτιµίας από το ΙΚΑΤΣΑ ή τον ΟΑΤΑΠ). Η Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της µπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι έχουν λάβει πτυχίο µε βαθµό κατώτερο του «Λίαν καλώς», στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο, ή σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία σε τοµείς συναφείς µε τα γνωστικά αντικείµενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου. Έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση και φοιτητές οι οποίοι καθίστανται πτυχιούχοι ΑΕΙ κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου Για τη συµµετοχή των φοιτητών αυτών στη διαδικασία επιλογής κατά το µήνα Σεπτέµβριο απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραµµατεία του Τµήµατός τους, στο οποίο να φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Η εγγραφή τους, εφόσον επιτύχουν, θα οριστικοποιηθεί µε την έγκαιρη, εντός προθεσµίας, προσκόµιση του αντίστοιχου πτυχίου. 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Επιτυχόντες θεωρούνται οι πρώτοι είκοσι (20) που θα συγκεντρώσουν το µεγαλύτερο βαθµό στη γραπτή εξέταση και στην προφορική συνέντευξη και θα εγγράφονται µε τη σειρά επιτυχίας τους. Η γραπτή εξέταση αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθµολογίας και αντίστοιχα η προφορική στο 50%. Εάν ένας επιτυχών δεν αποδέχεται την εγγραφή του τότε ο αριθµός είκοσι (20) συµπληρώνεται από τους κατά σειρά επόµενους µετά τον αριθµό είκοσι (20) των αρχικά επιτυχόντων. Η ακρίβεια του τελικού βαθµού του υποψηφίου ορίζεται στον πρώτο δεκαδικό. Σε περίπτωση που υποψήφιοι άνω του ενός ισοβαθµούν στη 20 η θέση της κατάταξης για την κάθε κατεύθυνση θεωρούνται επιτυχόντες. εν εισάγεται υποψήφιος ο οποίος δεν θα συγκεντρώσει το βαθµό 5 (πέντε) σε κάθε ένα από τα εξεταζόµενα µαθήµατα και στην προφορική συνέντευξη.

3 3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι/νες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από 20 ης Αυγούστου έως 20 ης Σεπτεµβρίου 2015 στη Γραµµατεία του Τµήµατος ή ταχυδροµικά µε συστηµένη αποστολή και µε ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας έως και την 20 η Σεπτεµβρίου 2015 στη ιεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών-Γραµµατεία Τµήµατος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3 ος όροφος, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου (υπόψη Μ. Γιαννοπούλου ή Ε. Αποσκίτη, τηλ ) Τ.Κ , Αθήνα. ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγµένα περάτωσαν τις σπουδές τους µέχρι τον Αύγουστο του Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεµεί µόνο η ορκωµοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τµήµατος συνοδευόµενη από αναλυτική βαθµολογία και βαθµό πτυχίου. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραµµατεία ή µέσω internet). 2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ (των τµηµάτων που αναφέρονται στον όρο 1). 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. 4. Επικυρωµένη βεβαίωση ισοτιµίας του πτυχίου ( ΟΑΤΑΠ) για όσους/ες προέρχονται από Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 5. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα δακτυλογραφηµένο. 6. Φωτοτυπία του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. 7. ύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισµένο φάκελο). Εξαιρούνται οι απόφοιτοι των τµηµάτων ΤΜΣ (Μουσικών Σπουδών) και ΕΜΜΕ (Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης) του ΕΚΠΑ. 8. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν). 9. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). 4. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: i) Στο πρώτο στάδιο και εφόσον πληρούν όλα τα τυπικά προσόντα αξιολογείται η επίδοσή τους σε γραπτές εξετάσεις σχετικές µε το περιεχόµενο του ΠΜΣ µε βάση τα γνωστικά αντικείµενα που υπηρετούνται στο ΠΜΣ. Στο στάδιο αυτό απαιτείται η πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώµατος ή έπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στη ιστοσελίδα του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών. Oι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκοµίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. ii) Στο δεύτερο στάδιο, οι επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων καλούνται σε προσωπική συνέντευξη από την Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή, όπου κρίνεται η γενική ικανότητα των υποψηφίων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται µε κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, µε τρόπο επιστηµονικά τεκµηριωµένο και µεθοδολογικά συνεπή, θεµάτων συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ και για ανάπτυξη σχετικής επιχειρηµατολογίας, (β) τον βαθµό γνώσης εκ µέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληµατικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστηµονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείµενο του ΠΜΣ.

4 Απαραίτητη είναι κατά την κατάθεση της αίτησης η προσκόµιση δύο συστατικών επιστολών από καθηγητές ΑΕΙ. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι των τµηµάτων ΤΜΣ (Μουσικών Σπουδών) και ΕΜΜΕ (Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης) και του ΕΚΠΑ. iii) Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 50% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις και κατά 50% στην επίδοσή τους κατά την προσωπική συνέντευξη. Θα συνεκτιµώνται τα εξής: i) Οι επιδόσεις των υποψηφίων στις προπτυχιακές σπουδές, που θα διαπιστώνονται από την αναλυτική βαθµολογία και το βαθµό πτυχίου. ii) Τα κίνητρα και η γενική ικανότητα του υποψηφίου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του ιατµηµατικού ΠΜΣ που θα διαπιστώνονται από δύο συστατικές επιστολές καθηγητών τους και από προσωπική συνέντευξη. Οι απόφοιτοι των Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του ΕΚΠΑ εξαιρούνται από την κατάθεση των συστατικών επιστολών. iii) Η επιστηµονική, ερευνητική ή και επαγγελµατική εµπειρία των υποψηφίων στα γνωστικά αντικείµενα του ιατµηµατικού ΠΜΣ, εφόσον αυτή υπάρχει. Οι εξετάσεις καθώς και η προφορική συνέντευξη που θα ακολουθήσει θα διενεργηθούν εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Οκτωβρίου Οι ακριβείς ηµεροµηνίες θα καθοριστούν µε νέα σχετική ανακοίνωση. Επισυνάπτεται κατάλογος ενδεικτικής βιβλιογραφίας για τις εξετάσεις. Έναρξη µαθηµάτων ακαδηµαϊκού έτους : 15 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, Ο ιευθυντής του ιατµηµατικού ΠΜΣ (υπογραφή) 1 Καθηγητής Παύλος Κάβουρας 1 Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραµένει στο αρχείο του φορέα.

5 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Τ. Αντόρνο, Η κοινωνιολογία της µουσικής, εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, Αθήνα * - Ζ. Ατταλί, Θόρυβοι: οκίµιο πολιτικής οικονοµίας της µουσικής, εκδ. ΡΑΠΠΑ, Αθήνα Ε. Βυλερµόζ, Ιστορία της µουσικής, τόµος Α και Β, εκδ. ΥΠΟ ΟΜΗ, Αθήνα * - Λ. Γκερ, Το φανταστικό µουσείο των µουσικών έργων, εκδ. ΕΚΚΡΕΜΕΣ, Αθήνα Τ. Ήγκλετον, Η έννοια της κουλτούρας, εκδ. ΠΟΛΙΣ, Αθήνα Τ. Ήγκλετον, Η ιδεολογία του αισθητικού, εκδ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, Αθήνα * - Π. Κάβουρας (επιµ.), Φολκλόρ και παράδοση: Ζητήµατα ανα-παράστασης και επιτέλεσης της µουσικής και του χορού, εκδ. ΝΗΣΟΣ, Αθήνα Β. Λαλιώτη και Παπαπαύλου, Μ. «...γιατί κυλά στο αίµα µας»: Από το φλαµένκο στο αρχαίο ελληνικό δράµα. Επιστρέφοντας την ανθρωπολογία στο πεδίο της εµπειρίας, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα Τζ. Κάουαν, Η πολιτική του σώµατος: Χορός και κοινωνικότητα στη βόρεια Ελλάδα, εκδ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ, Αθήνα * - K. Krauss, T. Adorno κ.ά. (συλλογικό), Η κουλτούρα των µέσων, εκδ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ, Αθήνα * - Γ. Μανιάτης, Ρίχαρντ Βάγκνερ: «Το καθαρά ανθρώπινο», εκδ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ, Αθήνα * - Κ. Νταλχάους, Αισθητική της µουσικής, εκδ. ΣΤΑΧΥ, Αθήνα Π. Πανόπουλος (επιµ.), Από τη µουσική στον ήχο: Εθνογραφικές µελέτες των S. Feld, M. Roseman και Α. Seeger, εκδ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ, Αθήνα * - Ν. Πόστµαν, Τεχνοπώλιο: Η υποταγή του πολιτισµού στην τεχνολογία, εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα Ν. Πόστµαν, Η πυξίδα του µέλλοντος: Πώς το παρελθόν µπορεί να βελτιώσει το µέλλον µας, εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα * - Ρ. Σένετ, Η τυραννία της οικειότητας, εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, Αθήνα * - Κρ. Σµωλ, Μουσικοτροπώντας: Τα νοήµατα της µουσικής πράξης και της ακρόασης, εκδ. ΙΑΝΟΣ, Αθήνα Μ. Τσέτσος και Ι. Φούλιας (επιµ.), W. A. Mozart: εκαπέντε προσεγγίσεις, εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, Αθήνα * - Αν. Χαψούλας, Εθνοµουσικολογία: Ιστοριογραφικές και εθνογραφικές διαστάσεις, εκδ. ΝΗΣΟΣ, Αθήνα 2010.

6 * - Ν. Χρηστάκης, Μουσικές ταυτότητες: Αφηγήσεις ζωής µουσικών και συγκροτηµάτων της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής ροκ, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα Στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε δοκίµιο το οποίο θα αφορά τις ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της µουσικής. Η αναγραφόµενη στην προκήρυξη βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και βοηθητική για τους υποψήφιους. Καλό είναι οι υποψήφιοι να έχουν µελετήσει τα βιβλία που σηµειώνονται µε αστερίσκο.

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κόρινθος, Μάρτιος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 1 Σελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Κόρινθος, 30 Μαΐου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα