Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 140 του (Ι) του (Ι) του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμους του 1989 μέχρι 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμοι του 1989 έως Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Έφορος» από τον ακόλουθο νέο ορισμό: «Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δύναται να είναι και εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών: «ασκείν φυσιοθεραπεία» σημαίνει το δικαίωμα εγγεγραμμένου φυσιοθεραπευτή ο οποίος είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος να ασκεί τη

2 2 φυσιοθεραπεία. εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτήριο σημαίνει φυσιοθεραπευτήριο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων. Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων σημαίνει το Μητρώο που τηρείται δυνάμει του άρθρου 5Α. Συμβούλιο σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3. φυσιοθεραπεία είναι η υπηρεσία στον τομέα της υγείας η οποία παρέχεται σε ανθρώπους για τη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης και ασχολείται ειδικότερα με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα με τη χρήση φυσικών προσεγγίσεων και δυνατό να περιλαμβάνει την εφαρμογή της κινησιοθεραπείας, των φυσιοθεραπευτικών χειρισμών, της θεραπευτικής μάλαξης, της ηλεκτροθεραπείας, της αναπνευστικής φυσιοθεραπείας, της υδροθεραπείας. Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. 3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Εγκαθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό

3 3 Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού και αποτελείται από: (α) τρεις εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και (β) τέσσερις εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμα και υποδεικνύονται από τη γενική συνέλευση του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.». Αντικατάσταση του άρθρου 4 του βασικού νόμου. 4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: «Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου. 4. (1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου» το οποίο τίθεται υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανόνες που εκδίδονται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο. (2) Οι πόροι του Συμβουλίου περιλαμβάνουν όλα τα τέλη που εισπράττονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.». Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου. 5. Η επιφύλαξη του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: Πρώτο «Νοείται ότι ο Έφορος, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής, εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.».

4 4 Παράρτημα. Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων. 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: «Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων. 5Α.-(1) Ο Έφορος, εντός έξι μηνών από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων στο οποίο εγγράφονται τα αδειούχα φυσιοθεραπευτήρια, καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία από το Συμβούλιο. (2) O Έφορος ενημερώνει το Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές. Προϋποθέσεις εγγραφής φυσιοθεραπευτηρίου. 5Β.- (1) Κάθε φυσιοθεραπευτήριο εγγράφεται στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι: (α) διευθύνεται από εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή.

5 5 (β) πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου. (γ) έχει καταβληθεί τέλος πενήντα λιρών για την εγγραφή: Δεύτερο Παράρτημα. Νοείται ότι με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής ο Έφορος εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναγράφεται και το όνομα του υπεύθυνου φυσιοθεραπευτή, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα. (2) Φυσιοθεραπευτήρια τα οποία λειτουργούσαν αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και τα οποία διευθύνονται από εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές, δύναται για περίοδο έξι μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1), να εγγραφούν στο Μητρώο και να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας ως εάν ο παρών Νόμος δεν έχει θεσπισθεί τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3).

6 6 (3) Σε περίπτωση που λόγω αντικειμενικής αδυναμίας οποιοδήποτε φυσιοθεραπευτήριο δεν μπορεί να συμμορφωθεί αμέσως και πλήρως με τις διατάξεις του εδαφίου (2) τότε το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει άδεια λειτουργίας του, αν το εν λόγω φυσιοθεραπευτήριο πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο. Άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου. 5Γ. Το Συμβούλιο χορηγεί σε εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου η οποία ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια. Ανάρτηση πινακίδων. 5Δ. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, κάθε φυσιοθεραπευτής δύναται να τοποθετεί έξω από το φυσιοθεραπευτήριο του πινακίδα, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που καθορίζονται από το Συμβούλιο.». Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου. 7. To εδάφιο (1) του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών με την καταβολή του καθορισμένου τέλους και αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

7 7 (α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία. (β) δεν έχει καταδικαστεί, τα τελευταία πέντε χρόνια, για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας. Τρίτο Παράρτημα. (γ) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα φυσιοθεραπείας που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου, που παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα, τα οποία συνάδουν με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας και ειδικότερα του European Physiotherapy Benchmark Statement: Νοείται ότι, σε περίπτωση που αιτητής πληρεί όλα τα κριτήρια για εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών, αλλά δεν πληρεί το κριτήριο της πρακτικής άσκησης, τότε το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή να έχει εξάμηνη πρακτική άσκηση σε δημόσιο φυσιοθεραπευτήριο.». Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου. 8. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

8 8 «Διαδικασία εγγραφής στα μητρώα. Τέταρτο Παράρτημα. Πέμπτο Παράρτημα. 7. (1) Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και στο Μητρώο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτηρίων υποβάλλονται στον Έφορο, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Τέταρτο Παράρτημα και Πέμπτο Παράρτημα, αντίστοιχα, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται στις αιτήσεις. (2) Ο Έφορος θέτει τις αιτήσεις ενώπιον του Συμβουλίου και ακολούθως το Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον Έφορο και στον αιτητή. (3) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει αίτηση για εγγραφή σε οποιοδήποτε από τα μητρώα, τότε το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης. (4) Το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμβουλή ή γνωμοδότηση από αρμόδια όργανα ή πρόσωπα σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους στο μητρώο. (5) Ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών για την εγγραφή νέων φυσιοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτηρίων στα αντίστοιχα Μητρώα.».

9 9 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου. 9. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: α) Με τη διαγραφή των λέξεων «εξαιρέσει των ειδικών ιατρών φυσικής ιατρικής αποκαταστάσεως» (τρίτη γραμμή) από το εδάφιο (1) αυτού. β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: (γ) να εισπράξει ή διεκδικήσει οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή φυσιοθεραπείας.. και γ) με τη διαγραφή των λέξεων «ή υπό ειδικού ιατρού φυσικής ιατρικής αποκαταστάσεως» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) από το εδάφιο (2) αυτού. Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου. 10. To άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: «Άσκηση φυσιοθεραπείας. 9. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές μέσα στα πλαίσια των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, μπορούν να δεχτούν και απευθείας ασθενείς οι οποίοι επιλέγουν να τους επισκεφθούν χωρίς παραπομπή ιατρού.

10 10 (2) Ο φυσιοθεραπευτής περιορίζεται στα όρια των γνώσεων και της επαγγελματικής του επάρκειας: Νοείται ότι ασθενής που υφίσταται οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή δεν υποβάλλεται σε φυσιοθεραπεία σχετική με την πάθησή του ή που μπορεί να επηρεάσει την πάθησή του χωρίς παραπεμπτικό, με πλήρη ιατρική διάγνωση, από εγγεγραμμένο ιατρό. (3) Εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής προτού υποβάλει ασθενή σε θεραπεία, οφείλει να τον ενημερώσει κατάλληλα αναφορικά με τις μεθόδους που θα ακολουθήσει και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.». Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου. 11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: Έκτο Παράρτημα. «(1) Κανένας εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής δεν ασκεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, εκτός αν έχει πάρει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Έκτο Παράρτημα και με την καταβολή τέλους, όπως αυτό καθορίζεται από το Συμβούλιο.».

11 11 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου. 12. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου διαγράφεται. Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου. 13. Το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Τα μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών καταβάλλουν ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.». Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού 14. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: νόμου. «(στ) να εκδίδει ταυτότητα μέλους.». Προσθήκη νέου άρθρου στο βασικό νόμο. 15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 22 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 22Α: «Κώδικας δεοντολογίας. Έβδομο Παράρτημα. 22Α. Ο κώδικας δεοντολογίας του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή είναι όπως αυτός εκτίθεται στο Έβδομο Παράρτημα.».

12 12 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου. 16. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 25 αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(α) Ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή, η οποία να συνάδει με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας.». Ειδική διάταξη. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φυσιοθεραπευτών (Τέλος Εγγραφής) Κανονισμών του 1990, το τέλος εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών καθορίζεται στις τριάντα λίρες.

13 13 «ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 5) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΝΟΜΟΣ 140 ΤΟΥ 1989 ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ εγγράφεται με το παρόν ως φυσιοθεραπευτής σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμου Εκδόθηκε στη Λευκωσία στις Τέλος : Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών

14 14 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 5Α) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΝΟΜΟΣ 140 ΤΟΥ 1989 ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ εγγράφεται με το παρόν ως φυσιοθεραπευτήριο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5Α του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμου Όνομα υπεύθυνου φυσιοθεραπευτή... Εκδόθηκε στη Λευκωσία στις Τέλος : Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών

15 15 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 6) Κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών A. Τομέας: Θεωρητική εκπαίδευση B. Τομέας: Κλινική άσκηση. Γ. Τομέας: Πρακτική άσκηση. 1. Η σχολή υγείας και το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να οδηγούν σε απόκτηση του τίτλου του φυσιοθεραπευτή ή οποιαδήποτε μετάφρασή του που αναγνωρίζεται από τον επαγγελματικό σύλλογο της χώρας ο οποίος είναι μέλος του WCPT. 2. Ο τίτλος σπουδών πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης από τα αρμόδια σώματα της χώρας σπουδών. 3. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να προετοιμάζει το φυσιοθεραπευτή, ώστε να είναι σε θέση να εξασκήσει το επάγγελμα αυτόνομα. 4. Αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος πρέπει να είναι η εμπειρία στον κλινικό χώρο κάτω από καθοδήγηση κατάλληλα εκπαιδευμένων φυσιοθεραπευτών. 5. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα πιο κάτω μαθήματα: Α. Τομέας - Θεωρητική εκπαίδευση (Μαθήματα): 1. Μαθήματα ειδικής υποδομής Ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος με έμφαση στη σχέση που έχουν με τη λειτουργία κυρίως του μυοσκελετικού, καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και νευρικού συστήματος. Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αθλητιατρική, στοιχεία Ακτινολογίας. Ενημέρωση με προσέγγιση λύσης προβλημάτων. Οι γνώσεις πρέπει να είναι αρκετές, ώστε: να επιτρέπουν την αναγνώριση δυσλειτουργίας μέσω κατάλληλης αξιολόγησης. να παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής, προγραμματισμού, εφαρμογής, διεύθυνσης και αξιολόγησης φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων με σκοπό την επαναφορά της λειτουργικής ικανότητας του ατόμου, όσον είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας του, το περιβάλλον και τις ανάγκες του.

16 16 Διά βίου ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου. 2. Μαθήματα γενικής υποδομής Βιοφυσική (ειδικές αρχές και θεωρίες), βιοχημεία, βιοστατική, βιομετρία, εργονομία, υδροστατική, μελέτη και ανάλυση της κίνησης και λειτουργίας. Ανάπτυξη της κατανόησης των αρχών τους και πώς εφαρμόζονται στις ειδικές προσεγγίσεις, τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην άσκηση της φυσιοθεραπείας. 3. Μαθήματα ειδικότητας Κινησιοθεραπεία, κινησιολογία, αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων φυσιοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (θεραπευτικούς χειρισμούς, χειρισμούς κινητοποίησης), φυσιοθεραπεία σε παθήσεις αγγείων και καρδιάς, υδροθεραπεία, αναπνευστική φυσιοθεραπεία, φυσική ιατρική και αποκατάσταση, κλινική άσκηση. 4. Μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών Κοινωνιολογία, Ψυχολογία. Κατανόηση της επίδρασης που έχει η ασθένεια στο άτομο και πώς οι γνώσεις αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στην άσκηση της φυσιοθεραπείας. 5. Ηλεκτροφυσικά μέσα Ηλεκτροφυσικά μέσα που βασίζονται στη χρήση της θεραπευτικής ιδιότητας της ηλεκτρικής, θερμικής, ηχητικής, μαγνητικής ενέργειας και ενέργειας του φωτός. 6. Κώδικας δεοντολογίας 7. Αναγνώριση δυσλειτουργιών - Αξιολόγηση - Κατάρτιση προγράμματος - Εφαρμογή παρέμβασης Β. Τομέας - Κλινική άσκηση (αποδεδειγμένη με έναν από τους πιο κάτω τρόπους): Να περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με αναφορά στους τομείς που καλύφθηκαν. Να υπάρχει ξεχωριστή βεβαίωση από τη σχολή ή τα νοσοκομεία για τους τομείς που καλύφθηκαν. Γ. Τομέας - Πρακτική άσκηση: Πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα, ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών, η οποία διεξάγεται κατά το τελευταίο έτος σπουδών κάτω από την εποπτεία πεπειραμένων φυσιοθεραπευτών και, εν πάση περιπτώσει, διάρκειας πέραν των ωρών.

17 17 Αποδεδειγμένη με πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το νοσοκομείο ή νοσοκομεία στα οποία έχει διεξαχθεί, στο οποίο να αναφέρεται ο χρόνος, ο τόπος, η διάρκεια και το όνομα του φυσιοθεραπευτή που είχε την εποπτεία.

18 18 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 7) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Προσωπικά στοιχεία: (Παρακαλώ κεφαλαία) Επώνυμο:... Έγγαμος/η Άγαμος/η Όνομα :... Φύλο Άρρεν Θήλυ Πατρογονικό όνομα:... (για παντρεμένες γυναίκες) Υπηκοότητα:... Αρ. Ταυτότητας:... Ημερ. Γενν. Ημέρα Μήνας Χρόνος (για μη Κύπριους) Υπηκοότητα συζύγου (σε έγγαμους):... Μόνιμη διεύθυνση κατοικίας (η διεύθυνση στην οποία θα επικοινωνεί μαζί σας το Συμβούλιο) Οδός :... Δήμος/χωριό :... Τ.Κ. :... Πόλη :... Αρ. τηλ. οικίας :... εργασίας :... κινητό :... ηλεκτρ. διεύθ. :... Προσόντα: Παρακαλώ αναφέρετε όλα τα προσόντα που αποκτήσατε σχετικά με το επάγγελμά σας και την ημερομηνία που τα αποκτήσατε, όπως βασική εκπαίδευση (ΒSc κ.λπ), Master, Phd κ.λπ.:

19 19 ΑΑ... ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜ... Ημερομηνία παραλαβής αίτησης Εγκρίνεται Απορρίπτεται Τέλος εγγραφής Ημερομηνία εγγραφής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Διάρκεια εγγραφής Μόνιμη Προσωρινή μόνο για μη Κύπριους πολίτες Γενικές πληροφορίες Ακαδημαϊκή/Επαγγελματική εκπαίδευση αιτητή (λυκειακή/μεταλυκειακή) Λυκειακή Έναρξη Λήξη Πλήρες όνομα σχολής φυσιοθεραπείας/πανεπιστημίου που αποκτήσατε το δίπλωμά σας:... Πλήρες διεύθυνση της σχολής φυσιοθεραπείας/πανεπιστημίου:... Αριθμός τηλεφώνου :... Αριθμός τηλεομοιοτύπου (φαξ):... Ηλεκτρονική διεύθυνση :...

20 20 Λεπτομέρειες της βασικής εκπαίδευσης στη φυσιοθεραπεία: Διάρκεια σε έτη (σημειώστε με χ τα ανάλογα κουτιά) Αριθμός εβδομάδων σε κάθε ακαδημαϊκό έτος Αριθμός διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα Ημερομηνία έναρξης σπουδών:.../.../... Ημερ. συμπλήρωσης σπουδών:.../.../... Ακαδημαϊκός τίτλος: Δίπλωμα:... BSc:.. Άλλο:... Λεπτομέρειες κλινικής άσκησης: Ημερ. έναρξης Ώρες ανά Νοσοκομείο/ Υπεύθυνο Ειδικότητες που και λήξης εβδομάδα κλινική άτομο καλύφθηκαν Απαραίτητα έγγραφα: (Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά/διπλώματα πρέπει να προσκομισθούν και να επισυναφθούν φωτοαντίγραφα, πιστοποιημένα και μεταφρασμένα από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας, όπου χρειάζεται)

21 21 Α. Για όλους τους αιτητές: Απολυτήριο λυκείου Πτυχίο/Δίπλωμα Πιστοποιητικό γεννήσεως Πιστοποιητικό γάμου για έγγαμους μη Κύπριους Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου (να μην έχουν παρέλθει 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του) Το Συμβούλιο δυνατό να ζητήσει πιστοποιητικό αναγνώρισης του επαγγελματικού τίτλου σπουδών από τα αρμόδια σώματα της χώρας σπουδών Β. Επιπρόσθετα στοιχεία για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη Κύπριους: Διαβατήριο Πιστοποιητικό αναγνώρισης επαγγελματικού τίτλου σπουδών από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Βεβαίωση χρόνου άσκησης επαγγέλματος) Βεβαίωση εργοδότησης από Κύπριο εργοδότη Υπεύθυνη δήλωση: 1. Δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι δεόντως συμπληρωμένα και αληθή. 2. Δεσμεύομαι, σε περίπτωση εγγραφής μου, να συμμορφώνομαι από κάθε άποψη με όλες τις πρόνοιες του νόμου και των κανονισμών που βρίσκονται σε ισχύ. Ονοματεπώνυμο αιτητή :... Υπογραφή :... Ημερομηνία:... Ονοματεπώνυμο μάρτυρα :...

22 22 Υπογραφή :... Χαρτόσημο: 5

23 23 ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 7) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου Προσωπικά στοιχεία: (Παρακαλώ κεφαλαία) Επώνυμο:... Έγγαμος/η Άγαμος/η Όνομα :... Φύλο Άρρεν Θήλυ Πατρογονικό όνομα:... (για παντρεμένες γυναίκες) Υπηκοότητα:... Αρ. Ταυτότητας:... Ημερ. Γενν. Ημέρα Μήνας Χρόνος (για μη Κύπριους) Υπηκοότητα συζύγου (σε έγγαμους):... Μόνιμη διεύθυνση κατοικίας (η διεύθυνση στην οποία θα επικοινωνεί μαζί σας το Συμβούλιο) Οδός :... Δήμος/χωριό :... Τ.Κ. :... Πόλη :... Αρ. τηλ. οικίας :... εργασίας :... κινητό :... ηλεκτρ. διεύθ. :... Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών Διεύθυνση φυσιοθεραπευτηρίου Οδός Δήμος/χωριό Τ.Κ. Πόλη Αρ. τηλ. Ηλεκτρ. διεύθυνση

24 24 Επωνυμία φυσιοθεραπευτηρίου: Απαραίτητα έγγραφα Εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου Υπογραφή :... Χαρτόσημο: 5

25 25 ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 10) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΝΟΜΟΣ 140 ΤΟΥ 1989 ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Από :... Μέχρι : Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών

26 26 ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 22Α) Κώδικας δεοντολογίας Ερμηνεία 1. Στον παρόντα κώδικα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σ αυτούς από τον περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 140/1989 έως Πεδίο εφαρμογής 2. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται από όλους τους εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή. Επαγγελματική συμπεριφορά 3. (1) Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να έχει πάντοτε υπόψη ότι είναι ταγμένος στην υπηρεσία της υγείας των πολιτών και οφείλει να εκτελεί το έργο του συνειδητά, σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τις επιταγές των φυσιοθεραπευτικών ηθών και θεσμών. (2) Φυσιοθεραπευτής οφείλει να επικοινωνεί, ενημερώνει και συνεργάζεται με το θεράποντα ιατρό του ασθενή, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται ιατρική διάγνωση και/ή ασθενής τυγχάνει θεραπευτικής αγωγής. Τήρηση της τιμής του επαγγέλματος 4. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα τίμιου και ευυπόληπτου ανθρώπου σε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του.

27 27 Καθήκον προς την πολιτεία, τους ασθενείς κτλ. 5. (1) Ο φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στο ρόλο και στην αποστολή του, η οποία του δημιουργεί καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι: i) στην πολιτεία, ii) στους ασθενείς, iii) στο επάγγελμα και στον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά. (2) Κάθε φυσιοθεραπευτής οφείλει να παρέχει στους ασθενείς τις υπηρεσίες του με τέτοια ευσυνειδησία και επιμέλεια, έτσι ώστε η ποιότητά τους να είναι η αναμενόμενη από ένα εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή. Τήρηση κανόνων δεοντολογίας 6. Ο κάθε φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση αυστηρής τήρησης των κανόνων δεοντολογίας, οι οποίοι προορίζεται να εγγυηθούν και διασφαλίσουν τη δέουσα άσκηση του επαγγέλματος. Υποχρέωση τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας 7. Ο φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση τήρησης της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Ακέραια και άθικτη επαγγελματική ανεξαρτησία 8. Δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να θυσιάζει την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία, την οποία πρέπει να διατηρεί ακέραια και άθικτη. Απαγόρευση αθέμιτων συνεργασιών 9. Απαγορεύεται ο συνεταιρισμός ή οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη συνεργασία του φυσιοθεραπευτή με γιατρούς ή άλλα πρόσωπα με σκοπό την απαράδεκτη χρηματική αμοιβή σε βάρος του ασθενούς.

28 28 Κάλυψη παρανομιών 10. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να μη διενεργεί ή επιτρέπει ή προσφέρει κάλυψη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προστασία σε πρόσωπα που έχουν σκοπό την παράνομη άσκηση της φυσιοθεραπείας ή να έχει οποιαδήποτε συνεργασία με τέτοια πρόσωπα. Άγρα πελατών 11. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να μη χρησιμοποιεί δόλια ή αναξιοπρεπή μέσα με σκοπό την προσέλκυση πελατείας. Συμμόρφωση με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών 12. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών. Επαγγελματικό απόρρητο 13. (1) Ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυστηρά το ιατρικό και επαγγελματικό απόρρητο και οφείλει να σέβεται, χωρίς χρονικό περιορισμό, το απόρρητο κάθε εμπιστευτικής πληροφορίας ή στοιχείου που έλαβε γνώση μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (2) Ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί εντός του απορρήτου οποιεσδήποτε γραπτές και ηλεκτρονικές και/ή άλλες πληροφορίες, σημειώσεις ή εκθέσεις για τον ασθενή, περιλαμβανομένων αποτελεσμάτων ιατρικών ή ακτινολογικών εξετάσεων. (3) Αν ασθενής ήθελε διατυπώσει κατηγορία κατά του φυσιοθεραπευτή του ή ο φυσιοθεραπευτής αντιμετωπίζει πειθαρχική υπόθεση, τότε αυτός δικαιούται όπως αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που του εμπιστεύθηκαν αναφορικά με την κατηγορία ή την υπόθεση, έστω και αν εκφεύγει του ιατρικού απορρήτου:

29 29 Νοείται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση ασθενούς που παρακολουθείται από δύο ή περισσότερους φυσιοθεραπευτές. Διεθνείς υποχρεώσεις φυσιοθεραπευτών 14. (1) Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή στο εξωτερικό, αυτός οφείλει να σέβεται τους κανόνες δεοντολογίας του κράτους στο οποίο ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητά του. (2) Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται ή χορηγείται άδεια σε φυσιοθεραπευτή του εξωτερικού να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα στην Κύπρο, οφείλει να σέβεται τους παρόντες κανονισμούς δεοντολογίας και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση παραβίασής τους. Διαφήμιση - Δημοσιότητα 15. (1) Επιτρέπεται η θεμιτή διαφήμιση, δημοσιότητα και προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσιοθεραπευτή ή του φυσιοθεραπευτηρίου του στην Κύπρο και στο εξωτερικό στο μέτρο και στο βαθμό που καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς και με τρόπο που να συνάδει με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. (2) Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο προσωπική διαφήμιση του φυσιοθεραπευτή, οποιαδήποτε δημόσια αναφορά του ονόματός του ή οποιαδήποτε προπαγάνδα για το όνομα αυτό υποκινημένη από τον ίδιο ή σε γνώση του, με σκοπό την προβολή. (3) Σε περιπτώσεις στις οποίες τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις ή σανατόρια ή νοσοκομεία ή ινστιτούτα ή κλινικές ή άλλως πως χρησιμοποιούν το όνομα φυσιοθεραπευτή για οποιασδήποτε μορφής προβολή αυτού, τότε αυτός οφείλει να αντιδράσει για την άμεση παύση αυτής της προπαγάνδας.

30 30 (4) Επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να γράφει και/ή άλλως πως δημοσιεύει άρθρα ή εργασίες του που εξυπηρετούν γενικά επιστημονικούς σκοπούς και την προώθηση του επαγγέλματος. (5) Επιτρέπονται φυσιοθεραπευτικές αγγελίες στον καθημερινό τύπο, νοουμένου ότι αναφέρεται τίτλος και ειδικότητα, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) Εγκατάστασης φυσιοθεραπευτή σε οίκημα για άσκηση του επαγγέλματος. (ii) μεταφοράς του φυσιοθεραπευτηρίου. (ii) αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου ή των ωρών εργασίας. (iii) απουσίας του φυσιοθεραπευτή πέραν της μίας εβδομάδας και επανάληψης των εργασιών του. (6) Τα κείμενα των φυσιοθεραπευτικών αγγελιών δεν πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο ύψους μεγαλύτερου των τριών ιντσών σε δύο στήλες. Οι αγγελίες εγκατάστασης είναι δυνατό να δημοσιευθούν μια φορά σε μία ή περισσότερες εφημερίδες, οι υπόλοιπες αγγελίες τέσσερις στο σύνολο φορές σε μία ή περισσότερες εφημερίδες. (7) Δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να προωθεί ή επιτρέπει ή άλλως πως τη διανομή ή δημοσίευση διαφημιστικών φυλλαδίων ή κειμένων με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή την τοιχοκόλληση ή την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών σε δημόσιο χώρο. (8) Φυσιοθεραπευτής δύναται να γράφει στην πινακίδα μόνο: (i) το όνομά του.

31 31 (ii) την ονομασία του φυσιοθεραπευτηρίου. (iii) τα ακαδημαϊκά του προσόντα. (iv) την ονομασία της πανεπιστημιακής σχολής της οποίας είναι κάτοχος διπλώματος. (v) τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του φυσιοθεραπευτηρίου: Νοείται ότι η επιδεικτική διακόσμηση των πινακίδων απαγορεύεται. (vi) το εγκεκριμένο έμβλημα του Συλλόγου. (9) Ο χάρτης αλληλογραφίας και οι σφραγίδες δύναται να περιέχουν μόνο τα ακόλουθα: (i) Τα στοιχεία της πινακίδας. (ii) τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα του φυσιοθεραπευτηρίου. (iii) τη διεύθυνση της κατοικίας του φυσιοθεραπευτή. Καθήκοντα προς ασθενείς 16. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να δεικνύει σε όλους ανεξάρτητα τους ασθενείς την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και αφοσίωση, ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής θέσης του καθενός και ανεξαρτήτως των προσωπικών του αισθημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή ή σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν τα μέσα και τις δυνατότητες της επιστήμης της φυσιοθεραπείας για ικανοποίηση ανήθικων συμφερόντων.

32 32 Σεβασμός στις επιθυμίες ασθενούς 17. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει και έχει υποχρέωση όπως σεβαστεί το δικαίωμα κάποιου ασθενούς ο οποίος επιθυμεί να τον αντικαταστήσει με άλλον. Άρνηση παροχής θεραπείας 18. Ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει θεραπεία σε έναν ασθενή: Νοείται όμως ότι σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης ή ανθρωπιστικού καθήκοντος οφείλει όπως μην αρνηθεί. Υποχρέωση προς συναδέλφους 19. (1) Κάθε φυσιοθεραπευτής οφείλει και έχει υποχρέωση όπως διατηρεί συναδελφικές σχέσεις με τους συναδέλφους του και απέχει από κάθε ενέργεια η οποία έχει σκοπό να βλάψει το κύρος, την αξιοπρέπεια ή τα νόμιμα συμφέροντά τους. (2) Ο φυσιοθεραπευτής έχει ηθική υποχρέωση και οφείλει να υπερασπίζεται την επαγγελματική αξιοπρέπεια των συναδέλφων του σε κάθε μορφή συκοφαντίας ή επίκρισης. (3) Απαγορεύεται ρητώς σε φυσιοθεραπευτή να επισκεφθεί ασθενή ο οποίος παρακολουθείται από συνάδελφο φυσιοθεραπευτή χωρίς να το γνωρίζει αυτός ή χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, εκτός κι αν ο ασθενής απαλλάξει πλήρως το φυσιοθεραπευτή που τον παρακολουθεί και αφότου έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμούσες οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτόν: Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν για σωματεία, οργανώσεις, ομοσπονδίες, οργανισμούς και άλλα παρόμοια.

33 33 (4) Φυσιοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να εκφέρει γνώμη κατά πόσο μια αμοιβή που ορίστηκε ή εισπράχθηκε από συνάδελφό του είναι λογική ή όχι, παρά μόνο με τη συγκατάθεση και/ή εντολή του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών. Ενημέρωση Συλλόγου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά 20. Αν φυσιοθεραπευτής λάβει γνώση για πράξεις ή παραλείψεις συναδέλφου του βλαβερές στην υγεία των ασθενών ή αντίθετες με την ηθική και την τιμή του φυσιοθεραπευτικού σώματος, οφείλει όπως πληροφορήσει σχετικά τη διοίκηση του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών το ταχύτερο δυνατό. Αμοιβή 21. (1) Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών έχει δικαιοδοσία να καθορίζει κατώτατα και ανώτατα όρια αμοιβής των υπηρεσιών των φυσιοθεραπευτών. (2) Φυσιοθεραπευτής δύναται όπως μη λάβει αμοιβή από άπορους ασθενείς: Νοείται ότι κάθε άτομο που δέχεται, μέσω του νόμου ή του κανονισμού, κοινωνική ασφάλιση ή ιατρική φροντίδα δε θεωρείται άπορο για το φυσιοθεραπευτή. (3) (α) Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση του ύψους της αμοιβής, της κατά μέσο όρο επικρατέστερης στο επάγγελμα αμοιβής, θεωρείται ως πράξη παράνομου συναγωνισμού προς τους συναδέλφους και έλλειψη σεβασμού προς την αξιοπρέπεια του φυσιοθεραπευτικού λειτουργήματος. (β) Όποιος παραβαίνει τα πιο πάνω υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3868, 11/6/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3868, 11/6/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 16(Ι) του 1992 17(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ Η ΙΔΙΩΤΗ ΦΥΛΑΚΑ Ν. 125(Ι)/07 και Ν. 54(Ι)/2009 - άρθρο 6(1)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ Η ΙΔΙΩΤΗ ΦΥΛΑΚΑ Ν. 125(Ι)/07 και Ν. 54(Ι)/2009 - άρθρο 6(1) (Έντυπο Αστ.361) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Αίτησης:. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ Η ΙΔΙΩΤΗ ΦΥΛΑΚΑ Ν. 125(Ι)/07 και Ν. 54(Ι)/2009 - άρθρο 6(1) Αν οποιαδήποτε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ---------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ---------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ---------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 2 42 του 1961 20 του 1963 46 του 1970 40 του 1975 55 του 1978 71 του 1981

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31 Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λ/σού, 4 ος όροφος 3036 Λεμεσός Τ.Θ. 50329,

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

αίτηση εγγραφής µέλους

αίτηση εγγραφής µέλους αίτηση εγγραφής µέλους Στείλτε την αίτηση µαζί µε αποδεικτικά των προσόντων σας και το τέλος εξέτασης στην πιο κάτω διεύθυνση: Αίτηση για Εγγραφή Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L385, 29.12.2004, σελ.1 L142, 6.6.2009, σελ.1. Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4116, 9/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4116, 9/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ------------------------ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ------------------------ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 77(Ι) του 1997 49(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 59(l)/2009 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4209 Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009 445 Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. ii) την παρασκευή ή μελέτη οποιουδήποτε δικογράφου εκ μέρους πελάτη.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. ii) την παρασκευή ή μελέτη οποιουδήποτε δικογράφου εκ μέρους πελάτη. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα εγγράφεται υποχρεωτικά σε βιβλίο που τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο καλείται "Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 160(Ι)/2014 160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Αίτησης: (ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ).. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ φωτογραφία (ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4053, 25/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4053, 25/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 184(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1982 84 του 1984 224 του 1989 134 του 1991 148 του 1991 62(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβολή αίτησης 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με αστερίσκο (υποχρεωτικό) 2. Το έντυπο να συμπληρωθεί από τον αιτητή 3. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 82(Ι)/2015 82(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4427, 7.2.2014 10(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4427, 7.2.2014 10(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4427, 7.2.2014 Ν. 10(Ι)/2014 10(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 158 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -----------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ ----------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ ----------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 285 26 του 1959 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 28 Ν. 9(Ι)/96 Ο περί Ρυθμίσεως της Ασκησης του Επαγγέλματος το>ν Οδοντοτεχνιτών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 22(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα