Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 140 του (Ι) του (Ι) του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμους του 1989 μέχρι 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμοι του 1989 έως Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Έφορος» από τον ακόλουθο νέο ορισμό: «Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δύναται να είναι και εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών: «ασκείν φυσιοθεραπεία» σημαίνει το δικαίωμα εγγεγραμμένου φυσιοθεραπευτή ο οποίος είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος να ασκεί τη

2 2 φυσιοθεραπεία. εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτήριο σημαίνει φυσιοθεραπευτήριο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων. Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων σημαίνει το Μητρώο που τηρείται δυνάμει του άρθρου 5Α. Συμβούλιο σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3. φυσιοθεραπεία είναι η υπηρεσία στον τομέα της υγείας η οποία παρέχεται σε ανθρώπους για τη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης και ασχολείται ειδικότερα με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα με τη χρήση φυσικών προσεγγίσεων και δυνατό να περιλαμβάνει την εφαρμογή της κινησιοθεραπείας, των φυσιοθεραπευτικών χειρισμών, της θεραπευτικής μάλαξης, της ηλεκτροθεραπείας, της αναπνευστικής φυσιοθεραπείας, της υδροθεραπείας. Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. 3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Εγκαθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό

3 3 Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού και αποτελείται από: (α) τρεις εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και (β) τέσσερις εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμα και υποδεικνύονται από τη γενική συνέλευση του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.». Αντικατάσταση του άρθρου 4 του βασικού νόμου. 4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: «Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου. 4. (1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου» το οποίο τίθεται υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανόνες που εκδίδονται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο. (2) Οι πόροι του Συμβουλίου περιλαμβάνουν όλα τα τέλη που εισπράττονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.». Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου. 5. Η επιφύλαξη του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: Πρώτο «Νοείται ότι ο Έφορος, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής, εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.».

4 4 Παράρτημα. Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων. 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: «Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων. 5Α.-(1) Ο Έφορος, εντός έξι μηνών από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων στο οποίο εγγράφονται τα αδειούχα φυσιοθεραπευτήρια, καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία από το Συμβούλιο. (2) O Έφορος ενημερώνει το Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές. Προϋποθέσεις εγγραφής φυσιοθεραπευτηρίου. 5Β.- (1) Κάθε φυσιοθεραπευτήριο εγγράφεται στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι: (α) διευθύνεται από εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή.

5 5 (β) πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου. (γ) έχει καταβληθεί τέλος πενήντα λιρών για την εγγραφή: Δεύτερο Παράρτημα. Νοείται ότι με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής ο Έφορος εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναγράφεται και το όνομα του υπεύθυνου φυσιοθεραπευτή, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα. (2) Φυσιοθεραπευτήρια τα οποία λειτουργούσαν αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και τα οποία διευθύνονται από εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές, δύναται για περίοδο έξι μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1), να εγγραφούν στο Μητρώο και να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας ως εάν ο παρών Νόμος δεν έχει θεσπισθεί τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3).

6 6 (3) Σε περίπτωση που λόγω αντικειμενικής αδυναμίας οποιοδήποτε φυσιοθεραπευτήριο δεν μπορεί να συμμορφωθεί αμέσως και πλήρως με τις διατάξεις του εδαφίου (2) τότε το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει άδεια λειτουργίας του, αν το εν λόγω φυσιοθεραπευτήριο πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο. Άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου. 5Γ. Το Συμβούλιο χορηγεί σε εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου η οποία ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια. Ανάρτηση πινακίδων. 5Δ. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, κάθε φυσιοθεραπευτής δύναται να τοποθετεί έξω από το φυσιοθεραπευτήριο του πινακίδα, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που καθορίζονται από το Συμβούλιο.». Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου. 7. To εδάφιο (1) του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών με την καταβολή του καθορισμένου τέλους και αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

7 7 (α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία. (β) δεν έχει καταδικαστεί, τα τελευταία πέντε χρόνια, για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας. Τρίτο Παράρτημα. (γ) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα φυσιοθεραπείας που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου, που παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα, τα οποία συνάδουν με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας και ειδικότερα του European Physiotherapy Benchmark Statement: Νοείται ότι, σε περίπτωση που αιτητής πληρεί όλα τα κριτήρια για εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών, αλλά δεν πληρεί το κριτήριο της πρακτικής άσκησης, τότε το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή να έχει εξάμηνη πρακτική άσκηση σε δημόσιο φυσιοθεραπευτήριο.». Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου. 8. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

8 8 «Διαδικασία εγγραφής στα μητρώα. Τέταρτο Παράρτημα. Πέμπτο Παράρτημα. 7. (1) Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και στο Μητρώο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτηρίων υποβάλλονται στον Έφορο, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Τέταρτο Παράρτημα και Πέμπτο Παράρτημα, αντίστοιχα, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται στις αιτήσεις. (2) Ο Έφορος θέτει τις αιτήσεις ενώπιον του Συμβουλίου και ακολούθως το Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον Έφορο και στον αιτητή. (3) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει αίτηση για εγγραφή σε οποιοδήποτε από τα μητρώα, τότε το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης. (4) Το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμβουλή ή γνωμοδότηση από αρμόδια όργανα ή πρόσωπα σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους στο μητρώο. (5) Ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών για την εγγραφή νέων φυσιοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτηρίων στα αντίστοιχα Μητρώα.».

9 9 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου. 9. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: α) Με τη διαγραφή των λέξεων «εξαιρέσει των ειδικών ιατρών φυσικής ιατρικής αποκαταστάσεως» (τρίτη γραμμή) από το εδάφιο (1) αυτού. β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: (γ) να εισπράξει ή διεκδικήσει οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή φυσιοθεραπείας.. και γ) με τη διαγραφή των λέξεων «ή υπό ειδικού ιατρού φυσικής ιατρικής αποκαταστάσεως» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) από το εδάφιο (2) αυτού. Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου. 10. To άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: «Άσκηση φυσιοθεραπείας. 9. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές μέσα στα πλαίσια των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, μπορούν να δεχτούν και απευθείας ασθενείς οι οποίοι επιλέγουν να τους επισκεφθούν χωρίς παραπομπή ιατρού.

10 10 (2) Ο φυσιοθεραπευτής περιορίζεται στα όρια των γνώσεων και της επαγγελματικής του επάρκειας: Νοείται ότι ασθενής που υφίσταται οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή δεν υποβάλλεται σε φυσιοθεραπεία σχετική με την πάθησή του ή που μπορεί να επηρεάσει την πάθησή του χωρίς παραπεμπτικό, με πλήρη ιατρική διάγνωση, από εγγεγραμμένο ιατρό. (3) Εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής προτού υποβάλει ασθενή σε θεραπεία, οφείλει να τον ενημερώσει κατάλληλα αναφορικά με τις μεθόδους που θα ακολουθήσει και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.». Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου. 11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: Έκτο Παράρτημα. «(1) Κανένας εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής δεν ασκεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, εκτός αν έχει πάρει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Έκτο Παράρτημα και με την καταβολή τέλους, όπως αυτό καθορίζεται από το Συμβούλιο.».

11 11 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου. 12. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου διαγράφεται. Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου. 13. Το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Τα μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών καταβάλλουν ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.». Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού 14. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: νόμου. «(στ) να εκδίδει ταυτότητα μέλους.». Προσθήκη νέου άρθρου στο βασικό νόμο. 15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 22 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 22Α: «Κώδικας δεοντολογίας. Έβδομο Παράρτημα. 22Α. Ο κώδικας δεοντολογίας του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή είναι όπως αυτός εκτίθεται στο Έβδομο Παράρτημα.».

12 12 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου. 16. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 25 αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(α) Ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή, η οποία να συνάδει με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας.». Ειδική διάταξη. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φυσιοθεραπευτών (Τέλος Εγγραφής) Κανονισμών του 1990, το τέλος εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών καθορίζεται στις τριάντα λίρες.

13 13 «ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 5) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΝΟΜΟΣ 140 ΤΟΥ 1989 ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ εγγράφεται με το παρόν ως φυσιοθεραπευτής σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμου Εκδόθηκε στη Λευκωσία στις Τέλος : Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών

14 14 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 5Α) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΝΟΜΟΣ 140 ΤΟΥ 1989 ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ εγγράφεται με το παρόν ως φυσιοθεραπευτήριο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5Α του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμου Όνομα υπεύθυνου φυσιοθεραπευτή... Εκδόθηκε στη Λευκωσία στις Τέλος : Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών

15 15 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 6) Κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών A. Τομέας: Θεωρητική εκπαίδευση B. Τομέας: Κλινική άσκηση. Γ. Τομέας: Πρακτική άσκηση. 1. Η σχολή υγείας και το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να οδηγούν σε απόκτηση του τίτλου του φυσιοθεραπευτή ή οποιαδήποτε μετάφρασή του που αναγνωρίζεται από τον επαγγελματικό σύλλογο της χώρας ο οποίος είναι μέλος του WCPT. 2. Ο τίτλος σπουδών πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης από τα αρμόδια σώματα της χώρας σπουδών. 3. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να προετοιμάζει το φυσιοθεραπευτή, ώστε να είναι σε θέση να εξασκήσει το επάγγελμα αυτόνομα. 4. Αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος πρέπει να είναι η εμπειρία στον κλινικό χώρο κάτω από καθοδήγηση κατάλληλα εκπαιδευμένων φυσιοθεραπευτών. 5. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα πιο κάτω μαθήματα: Α. Τομέας - Θεωρητική εκπαίδευση (Μαθήματα): 1. Μαθήματα ειδικής υποδομής Ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος με έμφαση στη σχέση που έχουν με τη λειτουργία κυρίως του μυοσκελετικού, καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και νευρικού συστήματος. Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αθλητιατρική, στοιχεία Ακτινολογίας. Ενημέρωση με προσέγγιση λύσης προβλημάτων. Οι γνώσεις πρέπει να είναι αρκετές, ώστε: να επιτρέπουν την αναγνώριση δυσλειτουργίας μέσω κατάλληλης αξιολόγησης. να παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής, προγραμματισμού, εφαρμογής, διεύθυνσης και αξιολόγησης φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων με σκοπό την επαναφορά της λειτουργικής ικανότητας του ατόμου, όσον είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας του, το περιβάλλον και τις ανάγκες του.

16 16 Διά βίου ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου. 2. Μαθήματα γενικής υποδομής Βιοφυσική (ειδικές αρχές και θεωρίες), βιοχημεία, βιοστατική, βιομετρία, εργονομία, υδροστατική, μελέτη και ανάλυση της κίνησης και λειτουργίας. Ανάπτυξη της κατανόησης των αρχών τους και πώς εφαρμόζονται στις ειδικές προσεγγίσεις, τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην άσκηση της φυσιοθεραπείας. 3. Μαθήματα ειδικότητας Κινησιοθεραπεία, κινησιολογία, αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων φυσιοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (θεραπευτικούς χειρισμούς, χειρισμούς κινητοποίησης), φυσιοθεραπεία σε παθήσεις αγγείων και καρδιάς, υδροθεραπεία, αναπνευστική φυσιοθεραπεία, φυσική ιατρική και αποκατάσταση, κλινική άσκηση. 4. Μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών Κοινωνιολογία, Ψυχολογία. Κατανόηση της επίδρασης που έχει η ασθένεια στο άτομο και πώς οι γνώσεις αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στην άσκηση της φυσιοθεραπείας. 5. Ηλεκτροφυσικά μέσα Ηλεκτροφυσικά μέσα που βασίζονται στη χρήση της θεραπευτικής ιδιότητας της ηλεκτρικής, θερμικής, ηχητικής, μαγνητικής ενέργειας και ενέργειας του φωτός. 6. Κώδικας δεοντολογίας 7. Αναγνώριση δυσλειτουργιών - Αξιολόγηση - Κατάρτιση προγράμματος - Εφαρμογή παρέμβασης Β. Τομέας - Κλινική άσκηση (αποδεδειγμένη με έναν από τους πιο κάτω τρόπους): Να περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με αναφορά στους τομείς που καλύφθηκαν. Να υπάρχει ξεχωριστή βεβαίωση από τη σχολή ή τα νοσοκομεία για τους τομείς που καλύφθηκαν. Γ. Τομέας - Πρακτική άσκηση: Πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα, ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών, η οποία διεξάγεται κατά το τελευταίο έτος σπουδών κάτω από την εποπτεία πεπειραμένων φυσιοθεραπευτών και, εν πάση περιπτώσει, διάρκειας πέραν των ωρών.

17 17 Αποδεδειγμένη με πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το νοσοκομείο ή νοσοκομεία στα οποία έχει διεξαχθεί, στο οποίο να αναφέρεται ο χρόνος, ο τόπος, η διάρκεια και το όνομα του φυσιοθεραπευτή που είχε την εποπτεία.

18 18 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 7) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Προσωπικά στοιχεία: (Παρακαλώ κεφαλαία) Επώνυμο:... Έγγαμος/η Άγαμος/η Όνομα :... Φύλο Άρρεν Θήλυ Πατρογονικό όνομα:... (για παντρεμένες γυναίκες) Υπηκοότητα:... Αρ. Ταυτότητας:... Ημερ. Γενν. Ημέρα Μήνας Χρόνος (για μη Κύπριους) Υπηκοότητα συζύγου (σε έγγαμους):... Μόνιμη διεύθυνση κατοικίας (η διεύθυνση στην οποία θα επικοινωνεί μαζί σας το Συμβούλιο) Οδός :... Δήμος/χωριό :... Τ.Κ. :... Πόλη :... Αρ. τηλ. οικίας :... εργασίας :... κινητό :... ηλεκτρ. διεύθ. :... Προσόντα: Παρακαλώ αναφέρετε όλα τα προσόντα που αποκτήσατε σχετικά με το επάγγελμά σας και την ημερομηνία που τα αποκτήσατε, όπως βασική εκπαίδευση (ΒSc κ.λπ), Master, Phd κ.λπ.:

19 19 ΑΑ... ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜ... Ημερομηνία παραλαβής αίτησης Εγκρίνεται Απορρίπτεται Τέλος εγγραφής Ημερομηνία εγγραφής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Διάρκεια εγγραφής Μόνιμη Προσωρινή μόνο για μη Κύπριους πολίτες Γενικές πληροφορίες Ακαδημαϊκή/Επαγγελματική εκπαίδευση αιτητή (λυκειακή/μεταλυκειακή) Λυκειακή Έναρξη Λήξη Πλήρες όνομα σχολής φυσιοθεραπείας/πανεπιστημίου που αποκτήσατε το δίπλωμά σας:... Πλήρες διεύθυνση της σχολής φυσιοθεραπείας/πανεπιστημίου:... Αριθμός τηλεφώνου :... Αριθμός τηλεομοιοτύπου (φαξ):... Ηλεκτρονική διεύθυνση :...

20 20 Λεπτομέρειες της βασικής εκπαίδευσης στη φυσιοθεραπεία: Διάρκεια σε έτη (σημειώστε με χ τα ανάλογα κουτιά) Αριθμός εβδομάδων σε κάθε ακαδημαϊκό έτος Αριθμός διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα Ημερομηνία έναρξης σπουδών:.../.../... Ημερ. συμπλήρωσης σπουδών:.../.../... Ακαδημαϊκός τίτλος: Δίπλωμα:... BSc:.. Άλλο:... Λεπτομέρειες κλινικής άσκησης: Ημερ. έναρξης Ώρες ανά Νοσοκομείο/ Υπεύθυνο Ειδικότητες που και λήξης εβδομάδα κλινική άτομο καλύφθηκαν Απαραίτητα έγγραφα: (Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά/διπλώματα πρέπει να προσκομισθούν και να επισυναφθούν φωτοαντίγραφα, πιστοποιημένα και μεταφρασμένα από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας, όπου χρειάζεται)

21 21 Α. Για όλους τους αιτητές: Απολυτήριο λυκείου Πτυχίο/Δίπλωμα Πιστοποιητικό γεννήσεως Πιστοποιητικό γάμου για έγγαμους μη Κύπριους Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου (να μην έχουν παρέλθει 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του) Το Συμβούλιο δυνατό να ζητήσει πιστοποιητικό αναγνώρισης του επαγγελματικού τίτλου σπουδών από τα αρμόδια σώματα της χώρας σπουδών Β. Επιπρόσθετα στοιχεία για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη Κύπριους: Διαβατήριο Πιστοποιητικό αναγνώρισης επαγγελματικού τίτλου σπουδών από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Βεβαίωση χρόνου άσκησης επαγγέλματος) Βεβαίωση εργοδότησης από Κύπριο εργοδότη Υπεύθυνη δήλωση: 1. Δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι δεόντως συμπληρωμένα και αληθή. 2. Δεσμεύομαι, σε περίπτωση εγγραφής μου, να συμμορφώνομαι από κάθε άποψη με όλες τις πρόνοιες του νόμου και των κανονισμών που βρίσκονται σε ισχύ. Ονοματεπώνυμο αιτητή :... Υπογραφή :... Ημερομηνία:... Ονοματεπώνυμο μάρτυρα :...

22 22 Υπογραφή :... Χαρτόσημο: 5

23 23 ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 7) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου Προσωπικά στοιχεία: (Παρακαλώ κεφαλαία) Επώνυμο:... Έγγαμος/η Άγαμος/η Όνομα :... Φύλο Άρρεν Θήλυ Πατρογονικό όνομα:... (για παντρεμένες γυναίκες) Υπηκοότητα:... Αρ. Ταυτότητας:... Ημερ. Γενν. Ημέρα Μήνας Χρόνος (για μη Κύπριους) Υπηκοότητα συζύγου (σε έγγαμους):... Μόνιμη διεύθυνση κατοικίας (η διεύθυνση στην οποία θα επικοινωνεί μαζί σας το Συμβούλιο) Οδός :... Δήμος/χωριό :... Τ.Κ. :... Πόλη :... Αρ. τηλ. οικίας :... εργασίας :... κινητό :... ηλεκτρ. διεύθ. :... Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών Διεύθυνση φυσιοθεραπευτηρίου Οδός Δήμος/χωριό Τ.Κ. Πόλη Αρ. τηλ. Ηλεκτρ. διεύθυνση

24 24 Επωνυμία φυσιοθεραπευτηρίου: Απαραίτητα έγγραφα Εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου Υπογραφή :... Χαρτόσημο: 5

25 25 ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 10) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΝΟΜΟΣ 140 ΤΟΥ 1989 ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Από :... Μέχρι : Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών

26 26 ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 22Α) Κώδικας δεοντολογίας Ερμηνεία 1. Στον παρόντα κώδικα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σ αυτούς από τον περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 140/1989 έως Πεδίο εφαρμογής 2. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται από όλους τους εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή. Επαγγελματική συμπεριφορά 3. (1) Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να έχει πάντοτε υπόψη ότι είναι ταγμένος στην υπηρεσία της υγείας των πολιτών και οφείλει να εκτελεί το έργο του συνειδητά, σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τις επιταγές των φυσιοθεραπευτικών ηθών και θεσμών. (2) Φυσιοθεραπευτής οφείλει να επικοινωνεί, ενημερώνει και συνεργάζεται με το θεράποντα ιατρό του ασθενή, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται ιατρική διάγνωση και/ή ασθενής τυγχάνει θεραπευτικής αγωγής. Τήρηση της τιμής του επαγγέλματος 4. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα τίμιου και ευυπόληπτου ανθρώπου σε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του.

27 27 Καθήκον προς την πολιτεία, τους ασθενείς κτλ. 5. (1) Ο φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στο ρόλο και στην αποστολή του, η οποία του δημιουργεί καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι: i) στην πολιτεία, ii) στους ασθενείς, iii) στο επάγγελμα και στον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά. (2) Κάθε φυσιοθεραπευτής οφείλει να παρέχει στους ασθενείς τις υπηρεσίες του με τέτοια ευσυνειδησία και επιμέλεια, έτσι ώστε η ποιότητά τους να είναι η αναμενόμενη από ένα εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή. Τήρηση κανόνων δεοντολογίας 6. Ο κάθε φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση αυστηρής τήρησης των κανόνων δεοντολογίας, οι οποίοι προορίζεται να εγγυηθούν και διασφαλίσουν τη δέουσα άσκηση του επαγγέλματος. Υποχρέωση τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας 7. Ο φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση τήρησης της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Ακέραια και άθικτη επαγγελματική ανεξαρτησία 8. Δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να θυσιάζει την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία, την οποία πρέπει να διατηρεί ακέραια και άθικτη. Απαγόρευση αθέμιτων συνεργασιών 9. Απαγορεύεται ο συνεταιρισμός ή οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη συνεργασία του φυσιοθεραπευτή με γιατρούς ή άλλα πρόσωπα με σκοπό την απαράδεκτη χρηματική αμοιβή σε βάρος του ασθενούς.

28 28 Κάλυψη παρανομιών 10. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να μη διενεργεί ή επιτρέπει ή προσφέρει κάλυψη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προστασία σε πρόσωπα που έχουν σκοπό την παράνομη άσκηση της φυσιοθεραπείας ή να έχει οποιαδήποτε συνεργασία με τέτοια πρόσωπα. Άγρα πελατών 11. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να μη χρησιμοποιεί δόλια ή αναξιοπρεπή μέσα με σκοπό την προσέλκυση πελατείας. Συμμόρφωση με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών 12. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών. Επαγγελματικό απόρρητο 13. (1) Ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυστηρά το ιατρικό και επαγγελματικό απόρρητο και οφείλει να σέβεται, χωρίς χρονικό περιορισμό, το απόρρητο κάθε εμπιστευτικής πληροφορίας ή στοιχείου που έλαβε γνώση μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (2) Ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί εντός του απορρήτου οποιεσδήποτε γραπτές και ηλεκτρονικές και/ή άλλες πληροφορίες, σημειώσεις ή εκθέσεις για τον ασθενή, περιλαμβανομένων αποτελεσμάτων ιατρικών ή ακτινολογικών εξετάσεων. (3) Αν ασθενής ήθελε διατυπώσει κατηγορία κατά του φυσιοθεραπευτή του ή ο φυσιοθεραπευτής αντιμετωπίζει πειθαρχική υπόθεση, τότε αυτός δικαιούται όπως αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που του εμπιστεύθηκαν αναφορικά με την κατηγορία ή την υπόθεση, έστω και αν εκφεύγει του ιατρικού απορρήτου:

29 29 Νοείται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση ασθενούς που παρακολουθείται από δύο ή περισσότερους φυσιοθεραπευτές. Διεθνείς υποχρεώσεις φυσιοθεραπευτών 14. (1) Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή στο εξωτερικό, αυτός οφείλει να σέβεται τους κανόνες δεοντολογίας του κράτους στο οποίο ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητά του. (2) Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται ή χορηγείται άδεια σε φυσιοθεραπευτή του εξωτερικού να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα στην Κύπρο, οφείλει να σέβεται τους παρόντες κανονισμούς δεοντολογίας και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση παραβίασής τους. Διαφήμιση - Δημοσιότητα 15. (1) Επιτρέπεται η θεμιτή διαφήμιση, δημοσιότητα και προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσιοθεραπευτή ή του φυσιοθεραπευτηρίου του στην Κύπρο και στο εξωτερικό στο μέτρο και στο βαθμό που καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς και με τρόπο που να συνάδει με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. (2) Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο προσωπική διαφήμιση του φυσιοθεραπευτή, οποιαδήποτε δημόσια αναφορά του ονόματός του ή οποιαδήποτε προπαγάνδα για το όνομα αυτό υποκινημένη από τον ίδιο ή σε γνώση του, με σκοπό την προβολή. (3) Σε περιπτώσεις στις οποίες τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις ή σανατόρια ή νοσοκομεία ή ινστιτούτα ή κλινικές ή άλλως πως χρησιμοποιούν το όνομα φυσιοθεραπευτή για οποιασδήποτε μορφής προβολή αυτού, τότε αυτός οφείλει να αντιδράσει για την άμεση παύση αυτής της προπαγάνδας.

30 30 (4) Επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να γράφει και/ή άλλως πως δημοσιεύει άρθρα ή εργασίες του που εξυπηρετούν γενικά επιστημονικούς σκοπούς και την προώθηση του επαγγέλματος. (5) Επιτρέπονται φυσιοθεραπευτικές αγγελίες στον καθημερινό τύπο, νοουμένου ότι αναφέρεται τίτλος και ειδικότητα, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) Εγκατάστασης φυσιοθεραπευτή σε οίκημα για άσκηση του επαγγέλματος. (ii) μεταφοράς του φυσιοθεραπευτηρίου. (ii) αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου ή των ωρών εργασίας. (iii) απουσίας του φυσιοθεραπευτή πέραν της μίας εβδομάδας και επανάληψης των εργασιών του. (6) Τα κείμενα των φυσιοθεραπευτικών αγγελιών δεν πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο ύψους μεγαλύτερου των τριών ιντσών σε δύο στήλες. Οι αγγελίες εγκατάστασης είναι δυνατό να δημοσιευθούν μια φορά σε μία ή περισσότερες εφημερίδες, οι υπόλοιπες αγγελίες τέσσερις στο σύνολο φορές σε μία ή περισσότερες εφημερίδες. (7) Δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να προωθεί ή επιτρέπει ή άλλως πως τη διανομή ή δημοσίευση διαφημιστικών φυλλαδίων ή κειμένων με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή την τοιχοκόλληση ή την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών σε δημόσιο χώρο. (8) Φυσιοθεραπευτής δύναται να γράφει στην πινακίδα μόνο: (i) το όνομά του.

31 31 (ii) την ονομασία του φυσιοθεραπευτηρίου. (iii) τα ακαδημαϊκά του προσόντα. (iv) την ονομασία της πανεπιστημιακής σχολής της οποίας είναι κάτοχος διπλώματος. (v) τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του φυσιοθεραπευτηρίου: Νοείται ότι η επιδεικτική διακόσμηση των πινακίδων απαγορεύεται. (vi) το εγκεκριμένο έμβλημα του Συλλόγου. (9) Ο χάρτης αλληλογραφίας και οι σφραγίδες δύναται να περιέχουν μόνο τα ακόλουθα: (i) Τα στοιχεία της πινακίδας. (ii) τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα του φυσιοθεραπευτηρίου. (iii) τη διεύθυνση της κατοικίας του φυσιοθεραπευτή. Καθήκοντα προς ασθενείς 16. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να δεικνύει σε όλους ανεξάρτητα τους ασθενείς την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και αφοσίωση, ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής θέσης του καθενός και ανεξαρτήτως των προσωπικών του αισθημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή ή σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν τα μέσα και τις δυνατότητες της επιστήμης της φυσιοθεραπείας για ικανοποίηση ανήθικων συμφερόντων.

32 32 Σεβασμός στις επιθυμίες ασθενούς 17. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει και έχει υποχρέωση όπως σεβαστεί το δικαίωμα κάποιου ασθενούς ο οποίος επιθυμεί να τον αντικαταστήσει με άλλον. Άρνηση παροχής θεραπείας 18. Ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει θεραπεία σε έναν ασθενή: Νοείται όμως ότι σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης ή ανθρωπιστικού καθήκοντος οφείλει όπως μην αρνηθεί. Υποχρέωση προς συναδέλφους 19. (1) Κάθε φυσιοθεραπευτής οφείλει και έχει υποχρέωση όπως διατηρεί συναδελφικές σχέσεις με τους συναδέλφους του και απέχει από κάθε ενέργεια η οποία έχει σκοπό να βλάψει το κύρος, την αξιοπρέπεια ή τα νόμιμα συμφέροντά τους. (2) Ο φυσιοθεραπευτής έχει ηθική υποχρέωση και οφείλει να υπερασπίζεται την επαγγελματική αξιοπρέπεια των συναδέλφων του σε κάθε μορφή συκοφαντίας ή επίκρισης. (3) Απαγορεύεται ρητώς σε φυσιοθεραπευτή να επισκεφθεί ασθενή ο οποίος παρακολουθείται από συνάδελφο φυσιοθεραπευτή χωρίς να το γνωρίζει αυτός ή χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, εκτός κι αν ο ασθενής απαλλάξει πλήρως το φυσιοθεραπευτή που τον παρακολουθεί και αφότου έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμούσες οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτόν: Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν για σωματεία, οργανώσεις, ομοσπονδίες, οργανισμούς και άλλα παρόμοια.

33 33 (4) Φυσιοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να εκφέρει γνώμη κατά πόσο μια αμοιβή που ορίστηκε ή εισπράχθηκε από συνάδελφό του είναι λογική ή όχι, παρά μόνο με τη συγκατάθεση και/ή εντολή του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών. Ενημέρωση Συλλόγου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά 20. Αν φυσιοθεραπευτής λάβει γνώση για πράξεις ή παραλείψεις συναδέλφου του βλαβερές στην υγεία των ασθενών ή αντίθετες με την ηθική και την τιμή του φυσιοθεραπευτικού σώματος, οφείλει όπως πληροφορήσει σχετικά τη διοίκηση του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών το ταχύτερο δυνατό. Αμοιβή 21. (1) Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών έχει δικαιοδοσία να καθορίζει κατώτατα και ανώτατα όρια αμοιβής των υπηρεσιών των φυσιοθεραπευτών. (2) Φυσιοθεραπευτής δύναται όπως μη λάβει αμοιβή από άπορους ασθενείς: Νοείται ότι κάθε άτομο που δέχεται, μέσω του νόμου ή του κανονισμού, κοινωνική ασφάλιση ή ιατρική φροντίδα δε θεωρείται άπορο για το φυσιοθεραπευτή. (3) (α) Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση του ύψους της αμοιβής, της κατά μέσο όρο επικρατέστερης στο επάγγελμα αμοιβής, θεωρείται ως πράξη παράνομου συναγωνισμού προς τους συναδέλφους και έλλειψη σεβασμού προς την αξιοπρέπεια του φυσιοθεραπευτικού λειτουργήματος. (β) Όποιος παραβαίνει τα πιο πάνω υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

(iii) στις αρχές ενώπιον των οποίων ο δικηγόρος παρίσταται ή εκπροσωπεί τον πελάτη του

(iii) στις αρχές ενώπιον των οποίων ο δικηγόρος παρίσταται ή εκπροσωπεί τον πελάτη του ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. Οι παρόντες Κανονισμοί θα έχουν εφαρμογή σε όλους τους δικηγόρους και στους ασκούμενους δικηγόρους, στο βαθμό και στην έκταση που αυτοί τυγχάνουν εφαρμογής. 4. Ο δικηγόρος οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα