ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 198/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 40. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΆΝΩ ΤΩΝ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 26 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μάρκου Διονύσιος 3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Μουράτογλου Ιωάννης 4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 5 Βερικούκης Χρήστος 18 Πέτκος Χρήστος 6 Γιώγας Δημήτριος 19 Ρυσάφης Αντώνιος 1

2 7 Δασκάλου Χρήστος 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 8 Δημητριάδης Βασίλειος 21 Σόντρας Ιωάννης 9 Δίου Αναστάσιος 22 Ταμβίσκου Ευτυχία 10 Ζδρου Αικατερίνη 23 Ταπαζίδης Δημήτριος 11 Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία 24 Φουνταλής Μιχαήλ 12 Κατσάρα Βλάχου Μαρία 25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 13 Κούκος Γεώργιος 26 Χατζόγλου Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Τσιβόγλου Χρήστος αν και κλήθηκαν νόμιμα Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 31 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρυδιάς κ. Πασιαλής Πέτρος, για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους. Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 40 ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε τα παρακάτω: Στο άρθρο 1, παρ. 2 & 4, ΚΕΦ. Α της Κ.Υ.Α. 7004/15/7λβ της 21/23 Σεπτεμβρίου 1992 (ΦΕΚ 576 τεύχος Β ) «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», αναφέρονται τα εξής: «2. Διατηρούνται τα πρωτοβάθμια συμβούλια επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων έδρας και λοιπών περιοχών Νομών (πλην Αττικής και, 2

3 Θεσσαλονίκης), που προβλέπονται από τις διατάξεις των Α.Ν. 445/37 (Α 23) και 446/37 (Α 23), λειτουργούν σύμφωνα με αυτές και συγκροτούνται εφεξής από τους: α. Διοικητή Αξιωματικό του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, ως πρόεδρο. β. Μηχανικό της Υπηρεσίας Πολεοδομίας και οικείας Νομαρχίας. γ. Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο της Υπηρεσίας Βιομηχανίας της οικείας Νομαρχίας. δ. Επόπτη Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας. ε. Αξιωματικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στ. Εκπρόσωπο του οικείου ΟΤΑ, ως μέλη, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του οικείου Αστυνομικού Τμήματος. 4. Διατηρούνται οι δευτεροβάθμιες επιτροπές επιθεώρησης θεάτρων - κινηματογράφων έδρας και λοιπών περιοχών Νομών (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) που προβλέπονται από τις διατάξεις των Α.Ν. 445/37 (Α 22) και Α.Ν. 446/37 (Α 23), μετονομάζονται σε δευτεροβάθμια συμβούλια επιθεώρησης θεάτρων - κινηματογράφων, λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και συγκροτούνται εφεξής από τους : α. Διευθυντής της οικείας Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης ή ένα εκ των Υποδιευθυντών της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο. β. Τους προϊσταμένους των υπαλλήλων που συμμετείχαν στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως μέλη, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Ως εκπρόσωπος της οικείας Διεύθυνσης Υγιεινής ορίζεται κατά προτίμηση ιατρός Υγιεινολόγος και εν ελλείψει ο αρχαιότερος επόπτης δημόσιας υγείας. Χρέη γραμματέα εκτελεί Αξιωματικός ή άλλος βαθμοφόρος της οικείας Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης ή οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας». Επίσης, στο άρθρο 11, παρ. 11, ΚΕΦ. Ζ του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/ τεύχος Α') Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών στις διατάξεις για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις", αναφέρονται τα εξής: «11. Στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια Επιθεωρήσεως Θεάτρων - Κινηματογράφων που προβλέπονται από τις διατάξεις των α.ν. 445/1937, 446/ 1937 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α) και της υπ' αριθ. 7004/15/7λβ από απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, συμμετέχει στο εξής εκπρόσωπος του οικείου Ο.Τ.Α., ως Πρόεδρος αντί του εκπροσώπου της Αστυνομίας, ο οποίος συμμετέχει ως 3

4 απλό μέλος και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος ειδικός σε θέματα ασφαλείας των χώρων των ανωτέρω εγκαταστάσεων. Χρέη γραμματέα των ανωτέρω Συμβουλίων εκτελεί υπάλληλος του Ο.Τ.Α., αντί Αστυνομικού». Η Δ/νση Ανάπτυξης Π. Ε. Πέλλας, Τμήμα Δια βίου μάθησης παιδείας & Απασχόλησης με το υπ αρίθ. οικ.3511/ έγγραφό της, ζητά να ορίσουμε εκπροσώπους του Δήμου, προκειμένου να προβεί στην επικαιροποίηση των αποφάσεων συγκρότησης των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων και καταστημάτων άνω των 200 καθισμάτων των Δήμων, μετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών αρχών. Συγκεκριμένα ζητά να ορίσουμε δύο (2) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, έναν (1) για το πρωτοβάθμιο και έναν (1) για το δευτεροβάθμιο συμβούλιο, οι οποίοι θα προεδρεύουν των συμβουλίων και να ορίσουμε δύο υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα εκτελούν χρέη γραμματέα των παραπάνω συμβουλίων. Επίσης, να ορίσουμε ένα μηχανικό, υπάλληλο της πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος του πρωτοβάθμιου συμβουλίου και τον προϊστάμενο του υπαλλήλου που συμμετέχει στο πρωτοβάθμιο, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο. Προτείνω τη θέση του τακτικού μέλους του πρωτοβάθμιου συμβουλίου να καλύψει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας και τη θέση του τακτικού μέλους του δευτεροβάθμιου συμβουλίου να καλύψει η Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας να ορίσουν τα αναπληρωματικά μέλη. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Σόντρας, πρότεινε τη θέση του αναπληρωματικού μέλους του πρωτοβάθμιου συμβουλίου να καλύψει ο ίδιος και ο επικεφαλής μίας εκ των παρατάξεων της ελάσσονος κ. Αντώνιος Ρυσάφης πρότεινε τη θέση του αναπληρωματικού μέλους του δευτεροβάθμιου συμβουλίου να καλύψει η Δημοτική Σύμβουλος της παράταξής του κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε να ορισθεί ο υπάλληλος του Δήμου κ. Χρήστος Μπάκος ως γραμματέας του πρωτοβάθμιου συμβουλίου και αναπληρωτής του ο υπάλληλος του Δήμου Φίλιππος Παρούτογλου και να ορισθεί η υπάλληλος του Δήμου κα Μελπομένη Καλούση ως γραμματέας του δευτεροβάθμιου συμβουλίου και αναπληρώτριά της η υπάλληλος του Δήμου κα Σοφία Ιωάννίδου. 4

5 Επίσης, πρότεινε να ορισθεί η υπάλληλος της πολεοδομίας κα Λεμονιά Γκουβά στο πρωτοβάθμιο συμβούλιο και αναπληρώτριά της η Ελένη Σύρκου και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο και αναπληρώτριά του η κα Φανή Γιούσμη. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 Αποφασίζει ομόφωνα Α. Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ. Δημήτριο Γιώγα και Ιωάννη Σόντρα, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στη συγκρότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων και καταστημάτων άνω των 200 καθισμάτων που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Έδεσσας. Επίσης, ορίζει την υπάλληλο της Πολεοδομίας κα Λεμονιά Γκουβά με αναπληρώτριά της την κα Ελένη Σύρκου, ως μέλη του παραπάνω συμβουλίου. Χρέη γραμματέα του παραπάνω συμβουλίου θα εκτελεί ο υπάλληλος του Δήμου κ. Χρήστος Μπάκος ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον κ. Φίλιππο Παρούτογλου. Β. Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ. Αικατερίνη Ζδρου και Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στη συγκρότηση του δευτεροβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων και καταστημάτων άνω των 200 καθισμάτων που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Έδεσσας. Επίσης, ορίζει τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο και αναπληρώτριά του την κα Φανή Γιούσμη, ως μέλη του παραπάνω συμβουλίου. Χρέη γραμματέα του παραπάνω συμβουλίου θα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου κα Μελπομέμη Καλούση, η οποία θα αναπληρώνεται από την κα Σοφία Ιωάννίδου. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 198/2014 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 5

6 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 20/10/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου Διονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης. Αποδέκτες προς ενέργεια: - Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης κα Ε. Ουρούμη Αποδέκτες προς κοινοποίηση: - Οριζόμενα μέλη Εσωτερική Διανομή: - Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης κ. Ε. Βιληγέννη 6

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 5/18-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 41/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 5/18-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 41/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 5/18-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 41/2012 Στο Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου, σήμερα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 89/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 89/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα