ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 194/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ Σήµερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2015 και ώρα το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 19 από τα 27 µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Πασχάλης Αλέξανδρος 2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Πέτκος Χρήστος 3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Σαµλίδης Μιχαήλ 4 Βερικούκης Χρήστος 14 Σόντρας Ιωάννης 5 Γιώγας ηµήτριος 15 Ταµβίσκου Ευτυχία 1

2 6 ασκάλου Χρήστος 16 Ταπαζίδης ηµήτριος 7 ίου Αναστάσιος 17 Φουνταλής Μιχαήλ 8 Ζδρου Αικατερίνη 18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 9 Κατσάρα Βλάχου Μαρία 19 Χατζόγλου Ιωάννης 10 Μουράτογλου Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ αν και κλήθηκαν νόµιµα 1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 2 ηµητριάδης Βασίλειος 6 Μάρκου ιονύσιος 3 Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία 7 Ρυσάφης Αντώνιος 4 Κούκος Γεώργιος 8 Τσιβόγλου Χρήστος Η ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου Βλαδίκα προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 14 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άρνισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης αν και κλήθηκε νόµιµα για το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Ο ήµαρχος κ. ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τa θέµατα. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 16 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου την αριθµ. 26/2015 οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε το συνηµµένο σε αυτή σχέδιο Κανονισµού διαχείρισης & λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου Έδεσσας, µε την οποία εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση το σχέδιο του Κανονισµού ιαχείρισης και Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ήµου, µε την επισήµανση στο άρθρο 5 παρ. 6 να παραχωρούνται µε καταβολή χρηµατικού αντιτίµου οι αθλητικές εγκαταστάσεις στις περιπτώσεις που θα διατίθενται µόνο για εµπορική εκµετάλλευση. 2

3 Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλή, Χρήστο ασκάλου, Ζωγράφα Αρβανιτίδου Ιωσηφίδου και στον ήµαρχο κ. ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Στη συνεδρίαση και για την συζήτηση του παρόντος θέµατος παρίσταται και ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου «Εδεσσαϊκός» κ. Μιχάλης Τσέπτιµπης, ο οποίος και τοποθετήθηκε επί του θέµατος, Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις της παρ. Ι στ. 11 του άρθρου 75 και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 καθώς και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 Αποφασίζει οµόφωνα Εγκρίνει τον Κανονισµό ιαχείρισης & Λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Έδεσσας, ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο Σκοπός παρόντος Κανονισµού ΑΡΘΡΟ 2 Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού ΑΡΘΡΟ 3 Ηµέρες Ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΡΘΡΟ 4 Χρήση χώρων άθλησης ΑΡΘΡΟ 5 ιαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων (κλειστών γυµναστηρίων γηπέδων ποδοσφαίρου γηπέδων 5Χ5 ΑΡΘΡΟ 6 Υποχρεώσεις Αθλητικών Οµοσπονδιών Αθλητικών Σωµατείων Φορέων και αθλούµενων ΑΡΘΡΟ 7 Προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές ΑΡΘΡΟ 8 ιεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών Σωµατείων ΑΡΘΡΟ 9 Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων ΑΡΘΡΟ 10 ιεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυµναστήρια ΑΡΘΡΟ 11 ιεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου ΑΡΘΡΟ 12 ιεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις ΑΡΘΡΟ 13 ιάφορες γενικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 14 Τελικές διατάξεις 3

4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο Κανονισµός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων/υποδοµών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του ήµου Έδεσσας Μέσω της εφαρµογής επιδιώκεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών του ήµου µε σκοπό: Την υποστήριξη και προαγωγή του οµαδικού λαϊκού αθλητισµού όλων των ηλικιών Την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισµού όλων των βαθµίδων Την υποστήριξη των σωµατειακού αθλητισµού Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νοµαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ανήκει στις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες ( ιεύθυνση/τµήµατα/γραφεία) σύµφωνα µε τον εκάστοτε Ο.Ε.Υ. του ήµου. Ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος µπορεί µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους την εφαρµογή µέρους ή συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι δηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν σε καθηµερινή βάση (από ευτέρα έως Παρασκευή) µεταξύ 08:00 22:00. Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη το σχολικό πρόγραµµα, τα αθλητικά προγράµµατα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ήµου καθώς και οι προπονήσεις αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωµατείων. Πιο συγκεκριµένα: 4

5 Τα κλειστά γυµναστήρια λειτουργούν από 08:00 22:00 και εφόσον προπονούνται αναγνωρισµένες από τη Γ.Γ.Α. οµάδες, ο χρόνος µπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση έως και µια ώρα Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, 5Χ5, τένις, µπάσκετ κ.λπ. λειτουργούν από 08:00-22:00 και εφόσον προπονούνται αναγνωρισµένες από τη Γ.Γ.Α. οµάδες. Τις ηµέρες Σάββατο Κυριακή και αργίες, οι δηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν µόνο για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθληµάτων. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ηµέρες καθορίζεται µε απόφαση.σ. µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ήµου Έδεσσας ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Κάθε δηµόσια υπηρεσία, ΝΠ ή ΝΠΙ, αθλητικός φορέας (Οµοσπονδία, Ένωση, Σωµατείο), ιδιωτικός φορέας και άτοµο που επιθυµεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Έδεσσας, απευθύνεται εγγράφως προς την αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα, η οποία και απαντά σε κάθε αίτηµα µετά από σχετική ενηµέρωση του ηµάρχου ή του αρµοδίου Αντιδηµάρχου. Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ηµέρες, από την ηµέρα που υποβλήθηκε το αίτηµα. ΑΡΘΡΟ 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1. Τα Αθλητικά Σωµατεία/Σύλλογοι που χρησιµοποιούν τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις για προπονήσεις και συµµετέχουν στα Τοπικά, Περιφερειακά και Πανελλήνια πρωταθλήµατα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηµα χρήσης εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα στην αρχή κάθε αθλητικής 5

6 περιόδου. 2. Οι Ενώσεις που καταρτίζουν τα προγράµµατα αγώνων και διοργανώνουν τα διάφορα ανά ηλικιακή κατηγορία πρωταθλήµατα πρέπει να υποβάλλουν αίτηµα εγγράφως προς την αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα. 3. Ο προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας εξετάζει τα αιτήµατα και σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς καταρτίζουν το πρόγραµµα (δηλαδή κατανοµή ωρών κατά ηµέρα και εβδοµάδα για κάθε άθληµα, µπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τένις κ.λπ.). Ενηµερώνεται εγγράφως ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος που εγκρίνουν το πρόγραµµα και αυτό αποστέλλεται στο κάθε ενδιαφερόµενο Σωµατείο και αναρτάται στον κάθε αθλητικό χώρο. 4. Ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος δύναται να µαταιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση σωµατείου, όταν το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας και λόγοι βέλτιστης εκµετάλλευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων (όπως π.χ. όταν ο αριθµός των παρόντων µελών του Σωµατείου είναι µικρότερος των δέκα ατόµων). 5. Ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος σε συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα φροντίζει σε κάθε αθλητική υποδοµή ώστε να υπάρχουν πέραν από ώρες προπονήσεων Σωµατείων και ώρες για προγράµµατα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισµού και για µεµονωµένα άτοµα που δεν ανήκουν σε οργανωµένο Σωµατείο/Σύλλογο (ώρες κοινού). 6. Οι αθλητικοί χώροι µπορεί να διατίθενται µε απόφαση του.σ. σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διαφορετικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηµατικού αντιτίµου, που θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαστήµατος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης, µόνο στις περιπτώσεις που θα διατίθενται για εµπορική εκµετάλλευση. ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟ Ο ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 6

7 Για να επιτραπεί η είσοδος σε ένα κλειστό γυµναστήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου, υπαίθρια γήπεδα κ.λπ. πρέπει: 1. Κάθε οµάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή υπεύθυνο οµάδας. 2. Η εµφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλο τα κατάλληλα ή απαραίτητα µέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρµες, κατάλληλα παπούτσια, µπάλες κ.λπ. 3. Η συµπεριφορά όλων των εµπλεκόµενων πρέπει να είναι κόσµια. 4. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για τους αθλητές τους και παραµένουν µέχρι της αποχώρησής τους από τους αθλητικούς χώρους. Είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήµατα που θα συµβούν κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή παραµονής τους στους αθλητικούς χώρους. 5. Αθλητής/ές δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των χώρων και ιδιαίτερα οργάνων, χωρίς την επίβλεψη του αρµόδιου προπονητή. 6. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτοµα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη αποµάκρυνσης έχει ο σύλλογος. 7. Τα Αθλητικά Σωµατεία είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των χώρων και πρέπει να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας και του παρόντα Κανονισµού. Αν δεν επιθυµούν να είναι υπεύθυνοι, πρέπει να καταβάλλουν µηνιαίως αντίτιµο για τη χρήση των χώρων. 8. Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωµατείου ότι οι αθλητές έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Τη δήλωση αυτή την υπογράφει ο πρόεδρος του Σωµατείου ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. Κατά τη διάρκεια των αγώνων υποχρεούνται να έχουν γιατρό εντός χώρου. Σε περίπτωση παρουσίας νέων αθλητών πρέπει να ακολουθεί συµπληρωµατική υπεύθυνη δήλωση. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 7

8 1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης του χώρου άθλησης όπως και της χρήσης οργάνων από αθλητές πρέπει να είναι η πρέπουσα, ώστε να µην προκληθούν φθορές στα όργανα, αποδυτήρια και γενικά στις εγκαταστάσεις. 2. Οι εσκεµµένες ή µη φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες τιµωρούνται. Η τιµωρία αφορά την αποκατάσταση των φθορών, καθώς και την προσωρινή αποβολή του αθλητή, προπονητή ή παράγοντα από τις εγκαταστάσεις, µε απόφαση του.σ. του σωµατείου. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιµωρείται ακόµη και µε επιβολή προστίµου. 3. Σε περίπτωση φθορών ζηµιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στη διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις οµάδες που αγωνίζονται, οι οποίες υποχρεούνται στην άµεση αποκατάσταση αυτών µε δικές τους δαπάνες. 4. Ο ενδιαφερόµενος σύλλογος µπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις/ενστάσεις του. ΑΡΘΡΟ 8 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ Κάθε Αθλητικό Σωµατείο/Σύλλογος κ.λπ. που προπονείται στο χώρο άθλησης έχει: 1. Το δικαίωµα χρήσης των αποδυτηρίων. 2. Το δικαίωµα να κάνει χρήση όλων των οργάνων π.χ. µπασκετών, φιλέ, εστιών κ.λπ. για να πραγµατοποιήσει το πρόγραµµα προπόνησής του καθώς και επιστροφής αυτών στη θέση τους. 3. Το δικαίωµα χρήσης του χώρου για ανάρτηση διαφηµίσεων, εφόσον εγγράφως ενηµερωθεί η αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα και δειχθεί ο χώρος ανάρτησης αυτής. Αποφάσεις που αφορούν σε οποιουδήποτε είδους διαφηµίσεις εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να ακολουθούν την νόµιµη διαδικασία και εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας (Επιτροπή ποιότητας ζωής και ηµοτικό Συµβούλιο) για την διαφάνεια των διαδικασιών. 8

9 4. Το δικαίωµα χρήσης Γραφείων Αποθηκών Αποδυτηρίων όχι όµως σε µόνιµη βάση. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1. Για να διεξαχθεί οποιοδήποτε αγώνας, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήµατος, επίσηµος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται Άδεια Αγώνα, που εκδίδεται από την αρµόδια Οµοσπονδία ή Ένωση για το ενδιαφερόµενο σωµατείο. 2. Η άδεια γνωστοποιείται εγκαίρως στην αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς άδεια. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και κανονισµούς των Οµοσπονδιών κάθε αθλήµατος. 2. Η αρµόδια Υπηρεσιακή Οµάδα του ήµου, φροντίζει να υπάρχουν σε αυτό όλες οι προϋποθέσεις για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα. 3. Το γηπεδούχο σωµατείο είναι υποχρεωµένο να καταθέτει το πρόγραµµα αγώνων µαζί µε την άδεια αγώνων για το γήπεδο που χρησιµοποιεί σαν έδρα στην αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα και στην αντίστοιχη Αστυνοµική Αρχή. 4. Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόµετρα παραδίδονται στην υπεύθυνο κάθε σωµατείου/συλλόγου. 5. Αρµοδιότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων έχουν οι υπεύθυνοι των σωµατείων/συλλόγων, όσο αφορά στις ζηµιές που µπορούν να επισκευαστούν υπεύθυνοι είναι οι αρµόδιοι των σωµατείων/συλλόγων. 6. Ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει το γηπεδούχο σωµατείο. ΑΡΘΡΟ 11 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 9

10 1. Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής όπως στο άρθρο Τα αποδυτήρια παραδίδονται σε χρήση από τον υπεύθυνο του τοπικού σωµατείου στον υπεύθυνο του φιλοξενούµενου σωµατείου 90 πριν από τον αγώνα. Αν ακολουθεί αγώνας µετά την ανάπαυλα (ηµίχρονο) υποχρεούνται οι οµάδες να έχουν τα αποδυτήρια ελεύθερα. Το ίδιο ισχύει γι αυτούς που θα αγωνιστούν µετά τη λήξη του προηγηθέντα αγώνα. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Η είσοδος στο χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και µόνο σε όσους έχουν σχέση µε την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήµατα. 2. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται µόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό. ΑΡΘΡΟ 13 ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι ώρες λειτουργίας των υπαίθριων εγκαταστάσεων καθορίζονται κάθε χρόνο (µε ηµεροµηνία έναρξης από 1 η Σεπτεµβρίου) µε απόφαση του αρµόδιου αντιδηµάρχου. 2. Σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς χώρους άθλησης η κατανάλωση κάθε είδους τροφίµων ή ποτών (απαγορεύεται η χρήση οινοπνευµατωδών) δεν επιτρέπεται στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατοµικής υγιεινής. Αν λειτουργεί κυλικείο µόνο σε αυτό επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίµων και ποτών, υπεύθυνος δε για την καθαριότητα του χώρου είναι ο υπεύθυνος διαχειριστής του κυλικείου. 3. Το κάπνισµα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνοι κατά τη διάρκεια προπονήσεων είναι οι υπεύθυνοι των σωµατείων και κατά τη διάρκεια των αγώνων ο γυµνασιάρχης ή κοµισάριος µε τη συνδροµή των αστυνοµικών οργάνων. 4. Ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελεί: 10

11 α. Χώρο αφισοκόλλησης β. Χώρο έκφρασης µέσω αναρτήσεως ανακοινώσεων Για να γίνει ανάρτηση στο χώρο οποιουδήποτε υλικού θα πρέπει να έχει την έγκριση του φορέα. 5. Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρµάκων, φαρµακευτικών ή παρεµφερών ουσιών και (ιδιο)σκευασµάτων απαγορεύεται εντός των προπονητικών χώρων και αποδυτηρίων 6. Τα κυλικεία στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις, εκµισθώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόµου και λειτουργούν υποχρεωτικά κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών. 7. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος µηχανοκίνητων οχηµάτων, ποδηλάτων και κατοικίδιων στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. 8. Οποιαδήποτε παρέµβαση στον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων θα γίνεται κατόπιν ενηµέρωσης και έγκρισης από την αρµόδια ιεύθυνση του ήµου (Τεχνική υπηρεσία έγκριση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ηµοτικό Συµβούλιο). 9. Ο κανονισµός αυτός έγινε µε στόχο να διασφαλίσει την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, των προπονήσεων, την ασφάλεια και την υγεία των αθλητών. 10. Η µη τήρηση του κανονισµού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του αθλητικού σωµατείου και των µεµονωµένων αθλητών από την αθλητική εγκατάσταση. 11. Ο παρών κανονισµός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι στη διάθεση των αθλούµενων και η γνώση του περιεχοµένου αποτελεί υποχρέωσή τους. ΑΡΘΡΟ 14 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ήµου Έδεσσας και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση, µε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του ηµάρχου (ή Αντιδηµάρχου) ή του ηµοτικού Συµβουλίου. 11

12 2. Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούµενους, τους επισκέπτες και τους θεατές, συνιστά αποδοχή των όρων λειτουργία του παρόντος Κανονισµού. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 194/2015 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ Ακριβές απόσπασµα Έδεσσα 27/7/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας ηµήτριος, ασκάλου Χρήστος, ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα Βλάχου Μαρία, Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ηµήτριος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης. Αποδέκτες προς ενέργεια: - Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας - /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Π. Τάσκο Εσωτερική ιανοµή (ηλεκτρονικά): - Προϊστάµενο /νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Α. ήµτση - Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Χ. Τσιβόγλου 12

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΧ-3Χ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου.

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου. Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ήµου Χαλανδρίου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων των ηµοτικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Παναγιώτα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Παναγιώτα ΤΗΣ 18/27-09-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 433/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δράμας Στη Δράμα και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης 1 Άρθρο 1 Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε για να αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285 / 02-03-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 57 Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:1660/26-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ10-4ΓΓ. Αριθµ. Απόφασης: 238 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ10-4ΓΓ. Αριθµ. Απόφασης: 238 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 02-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 238 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ' αριθµ. 60/2014 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------

Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------ Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------ Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την 29 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. -- 1866 -- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, 2.-

Διαβάστε περισσότερα