Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των Προεδρικών ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που τυχόν ορίζουν ειδικά θέµατα, καθώς και των Κανονισµών Παιδιάς: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Το Πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου , την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής του οποίου έχει το ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ή η αρµόδια επιτροπή η οποία θα ορισθεί από αυτό και το οποίο θα διεξαχθεί µε τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο Κ.Α.Ε ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας δικαιούνται να λάβουν µέρος οι οµάδες καλαθόσφαιρας ανδρών των ακόλουθων δεκατεσσάρων (14) Κ.Α.Ε: Α/Α ΚΑΕ 1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο ΚΑΕ 2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ΚΑΕ 3. ΠΑΟΚ ΚΑΕ 4. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ 5. ΑΕ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ 6. ΚΑΟ ΡΑΜΑΣ ΚΑΕ 7. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΕ 9. ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΕ 10. Α.Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟ ΟΥ ΒΑΠ ΚΑΕ 11. ΤΡΙΚΑΛΑ BC ΚΑΕ 12. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ ΚΑΕ 13. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΣΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΕ ΑΡΘΡΟ 2ο ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ i. Για να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα οι προαναφερόµενες Κ.Α.Ε υποχρεούνται να υποβάλουν στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε δήλωση συµµετοχής επί ειδικού εντύπου το οποίο χορηγείται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν, µε πρωτότυπες υπογραφές, στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, το αργότερο µέχρι την και ώρα 15:00 και να περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κανονισµού Πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ii. Με την υποβολή της προαναφερόµενης δήλωσης, η συµµετέχουσα στο άνω Πρωτάθληµα Κ.Α.Ε δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, οιαδήποτε δε τυχόν επιφύλαξις λογίζεται ως µη γεγραµµένη, άλλως η οµάδα της Κ.Α.Ε αποκλείεται από το Πρωτάθληµα µε απόφαση του.σ. του διοργανωτή (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) και την θέση της καταλαµβάνει η οµάδα του πρώτου στο βαθµολογικό πίνακα της αµέσως κατώτερης κατηγορίας (Α2), Σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Κ ή Κ.Α.Ε. Η οµάδα η οποία αποκλείεται στη περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία, καταλαµβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού πίνακα και δικαιούται συµµετοχής στο πρωτάθληµα της κατώτερης κατηγορίας (Α2) της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. iii. Κάθε Κ.Α.Ε από τις ανωτέρω για την συµµετοχή της οµάδας της στο πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας υποχρεούται να καταβάλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ποσόν τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η καταβολή του ποσού αυτού πρέπει να γίνει το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήµατος. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του ποσού αυτού, ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. έχει το δικαίωµα να το παρακρατήσει από οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό έχει εισπράξει ή θα εισπράξει για λογαριασµό της Κ.Α.Ε για οποιαδήποτε αιτία. iv. Κάθε Κ.Α.Ε υποχρεούται να δηλώσει κύρια έδρα. Σε περίπτωση κατά την οποία η συµµετέχουσα Κ.Α.Ε δεν διαθέτει ιδιόκτητο κλειστό γήπεδο, κατάλληλο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισµό πρωταθλήµατος του ΕΣΑΚΕ για την διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήµατος, µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής, υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η παραχώρηση σε αυτήν της χρήσης του γηπέδου, κατάλληλο σύµφωνα µε τα ως άνω αναφερόµενα, το οποίο προτείνει ως έδρα της. Το έγγραφο αυτό (παραχωρητήριο) πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισµού Πρωταθλήµατος αρµοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Σε κάθε περίπτωση κάθε ΚΑΕ 1

3 υποχρεούται να προσκοµίσει στον ΕΣΑΚΕ µαζί µε τα άνω έγγραφα και την προβλεπόµενη στην ισχύουσα νοµοθεσία άδεια λειτουργίας του γηπέδου. Κάθε ΚΑΕ υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στον ΕΣΑΚΕ έγχρωµο σχεδιάγραµµα των θέσεων του άνω γηπέδου. v. Το πρωτάθληµα θα αρχίσει την , εκτός εάν το.σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ή όργανο εξουσιοδοτηµένο ή η αρµόδια προς τούτο επιτροπή του αποφασίσουν τη µετάθεση της ηµεροµηνίας ενάρξεώς του. vi. Μαζί µε την δήλωση συµµετοχής οι προαναφερόµενες ΚΑΕ οφείλουν να προσκοµίσουν στον ΕΣΑΚΕ : 1. Το αναφερόµενο στην διάταξη του 77 Α παρ. 3 του ν. 2725/1999, το οποίο προστέθηκε µε την διάταξη του άρθρου 24 του ν. 3057/2002 πιστοποιητικό της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του Πρωταθλήµατος και καθ οιοδήποτε χρονικό σηµείο αυτού το άνω πιστοποιητικό ανακληθεί, επέρχονται σωρευτικά για την ΚΑΕ οι ακόλουθες συνέπειες: α) αποβάλλεται αυτοδίκαια η οµάδα της από το Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας και το Κύπελλο Ελλάδος (αν έχει προκριθεί και συµµετέχει σε αυτό) της οικείας αγωνιστικής περιόδου µε απόφαση του Μ..Ο µετά από σχετική εισήγηση-παραποµπή υπό του.σ του ΕΣΑΚΕ, β) εκπίπτει αυτοδίκαια ο εκπρόσωπός της από την ιδιότητα του µέλους του.σ του ΕΣΑΚΕ, γ) ακυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των αγώνων στους οποίους συµµετείχε κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο, δ) δεν αντικαθίσταται και το Πρωτάθληµα και Κύπελλο συνεχίζονται µε τις υπόλοιπες οµάδες. 2. Βεβαίωση, που θα εκδίδεται από τον ΕΣΑΚΕ, µετά από αίτηση της ΚΑΕ, µε την οποία θα πιστοποιείται η εκπλήρωση των αναγόµενων στην προηγούµενη ή στις προηγούµενες αγωνιστικές περιόδους πάσης φύσεως οικονοµικών υποχρεώσεων της ΚΑΕ προς αυτόν ή ο διακανονισµός που συµφωνήθηκε µε την ΚΑΕ κι εγκρίθηκε από το Σ του ΕΣΑΚΕ για την τακτοποίηση των άνω υποχρεώσεων και οι συνέπειες µη τήρησής του καθώς και προς την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ), όπως αυτές προκύπτουν από έγγραφο που θα κοινοποιείται από την Οµοσπονδία προς τον ΕΣΑΚΕ ή ο διακανονισµός που συµφωνήθηκε για την τακτοποίησή τους. 3. Εκ παραλλήλου θα διενεργείται κατ άρθρον 66 επ. του Κανονισµού Πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας διαδικασία για τον έλεγχο συνδροµής των προϋποθέσεων συµµετοχής στο Πρωτάθληµα εντός των ειδικά αναφεροµένων στην συγκεκριµένη διάταξη προθεσµιών. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω δικαιολογητικών, η οµάδα της ΚΑΕ δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στο άνω Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου , κατά τους όρους του Κανονισµού Πρωταθλήµατος. ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι αγώνες οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται σε κάθε αγωνιστική ηµέρα του Πρωταθλήµατος, διεξάγονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζεται από το.σ ή την αρµόδια Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ. Αλλαγή της ηµέρας διεξαγωγής των αγώνων µπορεί να γίνει µε απόφαση του.σ. ή της ίδιας επιτροπής. Με απόφαση του.σ. ή της ίδιας επιτροπής µπορεί επίσης να διεξαχθούν περισσότερες αγωνιστικές ηµέρες την ίδια εβδοµάδα, για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήµατος. ιευκρινίζεται ότι κατά την φάση των play offs, οι αγώνες θα διεξάγονται οποιαδήποτε µέρα της εβδοµάδας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα το οποίο θα καταρτισθεί. Για τις ΚΑΕ µέλη του ΕΣΑΚΕ, οι οποίες έχουν καταρτίσει δυνάµει αδειών του άρθρου 84 ν. 2725/1999 σύµβαση για την παραχώρηση των δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης των εντός έδρας αγώνων τους µε την FORTHNET MEDIA HOLDINGS, ισχύουν τα αναφερόµενα στο σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό όσον αφορά τον ακριβή καθορισµό της ηµέρας και ώρας διεξαγωγής των τηλεοπτικά µεταδιδόµενων Αγώνων 2. Οι αγωνιζόµενες οµάδες υποχρεούνται να βρίσκονται κατά την καθορισµένη από το πρόγραµµα αγώνων ώρα έναρξης του αγώνα, στο γήπεδο διεξαγωγής του, µε δική τους ευθύνη και ανεξάρτητα από το µέσο µετακίνησής τους. ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Α ΦΑΣΗ 1. Οι Κ.Α.Ε οι οποίες µετέχουν στο Πρωτάθληµα θα συναντηθούν µεταξύ τους δύο (2) φορές στην Α Φάση, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτισθεί (σύστηµα «πουλ» ένας προς όλους). Οι κλειδάριθµοι καθορίζονται έπειτα από κλήρωση και ο πίνακας που ορίζει όλους τους αγώνες του πρώτου γύρου ανά αγωνιστική έχει ως ακολούθως:

4 1 Η ΑΓΩΝ. 2 Η ΑΓΩΝ. 3 Η ΑΓΩΝ. 4 Η ΑΓΩΝ. 5 Η ΑΓΩΝ. 6 Η ΑΓΩΝ. 7 Η ΑΓΩΝ Η ΑΓΩΝ. 9 Η ΑΓΩΝ. 10 Η ΑΓΩΝ. 11 Η ΑΓΩΝ. 12 Η ΑΓΩΝ. 13 Η ΑΓΩΝ Ο ίδιος πίνακας χρησιµοποιείται και για τους αγώνες του δευτέρου γύρου, µε την διαφορά ότι όλα τα αναγραφόµενα ζεύγη εµφανίζονται αντίστροφα. 2. Μετά την λήξη της Α Φάσης των αγώνων του πρωταθλήµατος (Κανονική περίοδος), οι δύο τελευταίες οµάδες της βαθµολογικής κατάταξης που καταρτίστηκε, ήτοι η 13 η και η 14 η οµάδα υποβιβάζονται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία (Α2). 3. Για την σειρά των αγώνων οι οποίοι θα διεξαχθούν µεταξύ των οµάδων κατά τις επόµενες φάσεις του πρωταθλήµατος, λαµβάνεται υπ όψη η θέση την οποία κατέλαβε η κάθε µία στον πίνακα της βαθµολογικής κατάταξης, ο οποίος θα καταρτισθεί µετά την περάτωση της Α Φάσης (Κανονική Περίοδος). Οι νίκες και ήττες τις οποίες πραγµατοποιούν οι οµάδες κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου (Α Φάση) δεν λαµβάνονται υπ όψη στις επόµενες φάσεις του πρωταθλήµατος. Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου διεξάγονται αγώνες play offs µεταξύ των οµάδων που κατετάγησαν στην 1 η έως και την 8 η θέση. ΙΙΙ. PLAY OFFS B' Φ Α Σ Η 1. Στη φάση αυτή συµµετέχουν οι οµάδες που κατετάγησαν στις θέσεις 1-8 του πίνακα βαθµολογικής κατάταξης που καταρτίσθηκε µετά την λήξη της Α' φάσης του πρωταθλήµατος (κανονική περίοδος) και συναντώνται µεταξύ τους ως εξής : 1-8 (1) 2-7 (2) 3-6 (3) 4-5 (4) 2. Νικήτρια στην φάση αυτή αναδεικνύεται η οµάδα η οποία θα επιτύχει δύο (2) νίκες επί της αντιπάλου της στους µεταξύ τους αγώνες. Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται στην έδρα της οµάδας η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας της Α' φάσης του πρωταθλήµατος (κανονική περίοδος) και ο δεύτερος αγώνας στην έδρα της αντιπάλου της. Σε περίπτωση που χρειασθεί η διεξαγωγή τρίτου αγώνα, αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά την λήξη της Α' φάσης του πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στη υψηλότερη θέση βαθµολογίας. 3. Οι νικητές της φάσης αυτής προκρίνονται για την επόµενη φάση (Γ' Φάση). 4. Οι ηττηµένοι θα καταταγούν στις θέσεις 5-8 της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του πρωταθλήµατος ανάλογα µε τις θέσεις που είχαν καταλάβει στον πίνακα της βαθµολογικής κατάταξης που καταρτίστηκε µετά το τέλος της Α Φάσης του πρωταθλήµατος (Κανονική περίοδος). Γ' Φ Α Σ Η 1. Στην φάση αυτή οι οµάδες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1-4 ως εξής: 3

5 Νικητής 1 - Νικητής 4 (5) Νικητής 2 - Νικητής 3 (6) Νικήτρια οµάδα θα αναδειχθεί εκείνη η οποία θα επιτύχει τρεις (3) νίκες επί της αντιπάλου της. 2. Ο 1ος και ο 2ος αγώνας θα διεξαχθούν στην έδρα της οµάδας η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας µετά την λήξη της Α' φάσης (κανονικής περιόδου) και ο 3ος αγώνας καθώς και ο 4ος εφ όσον χρειασθεί θα διεξαχθούν στην έδρα της αντιπάλου της. 3. Εάν χρειασθεί η διεξαγωγή περισσοτέρων αγώνων για την πραγµατοποίηση των τριών (3) νικών ο 4ος αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της οµάδας όπου διεξήχθη ο 3ος αγώνας και ο 5ος στην έδρα της οµάδας όπου διεξήχθησαν οι 1ος και 2ος αγώνας. 4. Οι νικητές των αγώνων αυτών θα αγωνισθούν στην επόµενη φάση του πρωταθλήµατος ( ' Τελική Φάση) για τις θέσεις Οι ηττηµένοι των αγώνων αυτών θα αγωνισθούν στην επόµενη φάση του πρωταθλήµατος ( ' Τελική Φάση) για τις θέσεις 3-4. ' ΦΑΣΗ - (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) Στην τελευταία αυτή φάση του πρωταθλήµατος οι οµάδες θα αγωνιστούν µε το εξής σύστηµα : 1. Νικήτρια οµάδα θα αναδειχθεί εκείνη η οποία θα επιτύχει τρεις (3) νίκες επί της αντιπάλου της. 2. Ο 1ος και ο 3ος αγώνας θα διεξαχθούν στην έδρα της οµάδας η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας µετά την λήξη της Α' φάσης (κανονικής περιόδου) και ο 2ος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της αντιπάλου της. 3. Εάν χρειασθεί η διεξαγωγή περισσοτέρων αγώνων για την πραγµατοποίηση των τριών (3) νικών ο 4ος αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της οµάδας όπου διεξήχθη ο 2ος αγώνας και ο 5ος στην έδρα της οµάδας όπου διεξήχθησαν οι 1ος και 3ος αγώνας. 4. Οι αγώνες θα διεξαχθούν ως εξής : Νικητής 5 Νικητής 6 (θέσεις 1 2) [ΤΕΛΙΚΟΣ] Ηττηµένος 5 - Ηττηµένος 6 (θέσεις 3 4). ΙV. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑ ΩΝ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ Α. ιαδικασία 1. Οι οµάδες θα πρέπει να κατατάσσονται σύµφωνα µε τον αριθµό νικών-ηττών, δηλαδή 2 βαθµούς για κάθε κερδισµένο παιχνίδι, 1 βαθµός για κάθε χαµένο παιχνίδι (συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών από αδυναµία) και 0 βαθµοί για ένα παιχνίδι χαµένο από υπαιτιότητα. Μια οµάδα θα χάνει έναν αγώνα λόγω αδυναµίας, αν κατά την διάρκεια του αγώνα έχει λιγότερους από 2 αθλητές στον αγωνιστικό χώρο έτοιµους να αγωνιστούν. 2. Η διαδικασία πρέπει να εφαρµόζεται για κάθε οµάδα που έχει παίξει µόνο 1 αγώνα εναντίον κάθε αντίπαλης οµάδας (µονό τουρνουά), καθώς και για κάθε οµάδα που έχει παίξει 2 ή περισσότερα παιχνίδια εναντίον κάθε αντιπάλου (πρωτάθληµα µε εντός και εκτός έδρας παιχνίδια ή περισσότερα τουρνουά). 3. Σε περίπτωση που 2 ή περισσότερες οµάδες έχουν το ίδιο αριθµό νικών-ηττών, το/α παιχνίδι/α µεταξύ αυτών των 2 ή περισσοτέρων οµάδων θα καθορίζει/ουν την κατάταξη. Εάν οι 2 ή περισσότερες οµάδες έχουν το ίδιο αριθµό νικών-ηττών από τα παιχνίδια µεταξύ τους, περαιτέρω κριτήρια θα πρέπει να εφαρµόζονται µε την ακόλουθη σειρά: Μεγαλύτερη διαφορά πόντων από τα µεταξύ τους παιχνίδια Ανώτερο αριθµό πόντων στα παιχνίδια µεταξύ τους Μεγαλύτερη διαφορά πόντων από όλα τα παιχνίδια της οµάδας Ανώτερο αριθµό πόντων που θα σηµειωθούν σε όλα τα παιχνίδια της οµάδας Αν παρόλα αυτά τα κριτήρια δεν µπορεί να αποφασιστεί η κατάταξη, µια κλήρωση θα αποφασίσει την τελική κατάταξη. 4. Αν σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτών των κριτηρίων µία ή περισσότερες οµάδα/ες µπορούν να καταταγούν, η διαδικασία της.1.3 πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή για όλες τις υπόλοιπες οµάδες που δεν έχουν καταταγεί ακόµα. 4

6 Β. Παραδείγµατα 1. Παράδειγµα 1 Α εναντίον Β Β εναντίον Γ Α εναντίον Γ Β εναντίον Α εναντίον Γ εναντίον Εποµένως: A : B : Γ : : η Α-Νικήτρια εναντίον της Β 3 η Γ-Νικήτρια εναντίον της 2 η Β 4 η 2. Παράδειγµα 2 Α εναντίον Β Β εναντίον Γ Α εναντίον Γ Β εναντίον Α εναντίον Γ εναντίον A : B : Γ : : Εποµένως: 1 η Α Ταξινόµηση των αγώνων µεταξύ των B, Γ, : B : Γ : :140-5 Εποµένως: 2 η Β, 3 η Γ-Νικήτρια εναντίον της, 4 η 3. Παράδειγµα 3 Α εναντίον Β Β εναντίον Γ Α εναντίον Γ Β εναντίον Α εναντίον Γ εναντίον A : B : Γ : :

7 Εποµένως: 4 η Α Ταξινόµηση των αγώνων µεταξύ των B, Γ, : B :180-5 Γ : : Παράδειγµα 4 Εποµένως: 1 η Γ, 2 η, 3 η Β Α εναντίον Β Β εναντίον Γ Α εναντίον Γ Β εναντίον Α εναντίον Γ εναντίον A : B : Γ : : Εποµένως: 4 η Α Ταξινόµηση των αγώνων µεταξύ των B, Γ, : B :175 0 Γ : :140 0 Εποµένως: 1 η Β, 2 η Γ, 3 η 5. Παράδειγµα 5 Α εναντίον Β Β εναντίον Ζ Α εναντίον Γ Γ εναντίον Α εναντίον Γ εναντίον Ε Α εναντίον Ε Γ εναντίον Ζ Α εναντίον Ζ εναντίον Ε Β εναντίον Γ εναντίον Ζ Β εναντίον Ε εναντίον Ζ Β εναντίον Ε A : B : Γ : : E : Ζ : Εποµένως: 5 η Ε, 6 η Ζ 6

8 Ταξινόµηση των αγώνων µεταξύ των Α, Β, Γ, : A : B : Γ : : Εποµένως: 1 η Α-Νικήτρια εναντίον της Β 3 η -Νικήτρια εναντίον της Γ 2 η Β 4 η Γ 6. Παράδειγµα 6 Α εναντίον Β Β εναντίον Ζ Α εναντίον Γ Γ εναντίον Α εναντίον Γ εναντίον Ε Α εναντίον Ε Γ εναντίον Ζ Α εναντίον Ζ εναντίον Ε Β εναντίον Γ εναντίον Ζ Β εναντίον Ε εναντίον Ζ Β εναντίον Ε A : B : Γ : : E : Ζ : Εποµένως: 6 η Ζ Ταξινόµηση των αγώνων µεταξύ των Α, B, Γ,, Ε : A : B : Γ : : E : Εποµένως: 1 η Γ, 2 η Α Ταξινόµηση των αγώνων µεταξύ των B,, Ε : B : :147-4 E :

9 Εποµένως: 3 η Β, 4 η Ε, 5 η 7. Παράδειγµα 7 Α εναντίον Β Β εναντίον Ζ Α εναντίον Γ Γ εναντίον Α εναντίον Γ εναντίον Ε Α εναντίον Ε Γ εναντίον Ζ Α εναντίον Ζ εναντίον Ε Β εναντίον Γ εναντίον Ζ Β εναντίον Ε εναντίον Ζ Β εναντίον Ε A : B : Γ : : E : Ζ : Εποµένως: 6 η Ζ Ταξινόµηση των αγώνων µεταξύ των Α, B, Γ,, Ε : A : B : Γ : : E : Εποµένως: 1 η Γ, 5 η Α Ταξινόµηση των αγώνων µεταξύ των B,, Ε : B : : E : Εποµένως: 2 η Β, 3 η -Νικήτρια εναντίον της Ε, 4 η Ε Γ. Επιπλέον διαδικασία 1. Τα άρθρα Α και Β ισχύουν αφού όλες οι οµάδες έχουν αγωνιστεί µεταξύ τους στο γκρουπ. 2. Εάν όλες οι οµάδες δεν έχουν παίξει όλα τα µεταξύ τους παιχνίδια και 2 ή περισσότερες οµάδες έχουν τις ίδιες νίκες-ήττες, η µεγαλύτερη διαφορά πόντων όλων των αγώνων που έχουν παίξει µέχρι τότε, θα καθορίσει την κατάταξη.. Υπαιτιότητα 8

10 1. Μια οµάδα η οποία, χωρίς βάσιµο λόγο, δεν καταφέρει να εµφανιστεί για ένα προγραµµατισµένο παιχνίδι ή αποχωρεί από το γήπεδο πριν από το τέλος του παιχνιδιού, θα χάνει το παιχνίδι µε υπαιτιότητα και θα λαµβάνει µηδέν (0) βαθµούς στην κατάταξη. 2. Αν η οµάδα χάνει το παιχνίδι από υπαιτιότητα για δεύτερη φορά, τα αποτελέσµατα όλων των παιχνιδιών αυτής της οµάδας θα ακυρώνονται. ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Η συµµετοχή των οµάδων στις Ευρωπαϊκές ιοργανώσεις εξαρτάται από την βαθµολογική κατάταξή τους στο Πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου και τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις Προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων σε συνδυασµό µε τις περιεχόµενες στους ισχύοντες Κανονισµούς ειδικές προϋποθέσεις συµµετοχής σε αυτές. ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι οµάδες οι οποίες κατέλαβαν τις θέσεις 1-8 της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου, ανάλογα µε την θέση που κατέλαβαν σε αυτό όπως θα πιστοποιηθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Σε περίπτωση άρνησης οµάδας, την θέση της καταλαµβάνει η αµέσως επόµενη ΚΑΕ βάσει του ανωτέρω πίνακα. Σε ΚΑΕ, η οποία έχει αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής σε οιαδήποτε Ευρωπαϊκή ιοργάνωση και έχει δηλώσει συµµετοχή σε αυτήν, τελικά δεν συµµετάσχει για οιονδήποτε λόγο, επιβάλλεται από το Μ..Ο. η προβλεπόµενη στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισµό ποινή µετά από παραποµπή του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΣΑΚΕ. ΑΡΘΡΟ 5ο Ι. ANTIKATΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑ ΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία οι οµάδες που θα αποκτήσουν το δικαίωµα συµµετοχής στο Πρωτάθληµα αγωνιστικής περιόδου , δεν λάβουν το προβλεπόµενο στο άρθρο 77 α του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πιστοποιητικό για την συµµετοχή τους στο Πρωτάθληµα, η συµπλήρωση του κενού που θα δηµιουργηθεί στον αριθµό των οµάδων που θα συµµετάσχουν στο Πρωτάθληµα θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία του ισχύοντος Κανονισµού Πρωταθλήµατος και του Κανονισµού Ειδικής Αδειοδότησης οµάδων. 2. Οποιαδήποτε οµάδα ΚΑΕ ή ΤΑΚ ή Σωµατείου, η οποία έχει συµµετάσχει σε αγώνα Πρωταθλήµατος οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, δεν µπορεί να συµµετάσχει στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας την ίδια αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε οµάδα ΚΑΕ ή ΤΑΚ ή Σωµατείο έχει συµµετάσχει σε αγώνα Κυπέλλου στην κλήρωση του οποίου συµµετείχε µε βάση την βαθµολογική κατάταξη άλλης κατηγορίας καλαθοσφαίρισης διατηρεί το δικαίωµα να συµµετάσχει στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο. ΙΙ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗ - ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 1.Σε περίπτωση µη προσελεύσεως οµάδας ΚΑΕ στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί προγραµµατισµένος αγώνας για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή µη συµµετοχής της για οποιοδήποτε λόγο σε προγραµµατισµένο αγώνα ή αποχώρησής της για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκεια διεξαγωγής του, πλέον της επέλευσης των προβλεπόµενων στον Κανονισµό Πρωταθλήµατος και τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισµό συνεπειών, η άνω ΚΑΕ δεν δικαιούται να λάβει εκ της αναλογίας της από την απαίτησή της από οποιοδήποτε οικονοµικό αντάλλαγµα βρεθεί εις χείρας του ΕΣΑΚΕ, το οποίο προκύπτει από συµβάσεις που έχει ή θα καταρτίσει ο ΕΣΑΚΕ είτε ως άµεσος είτε ως έµµεσος αντιπρόσωπός τους, µετά την µη προσέλευση/ µη συµµετοχή / αποχώρηση από τον άνω αγώνα (ενδεικτικά από συµβάσεις χορηγίας, τηλεοπτικών δικαιωµάτων) ποσό ,00 ευρώ. 2.Σε περίπτωση αποβολής ΚΑΕ από το Πρωτάθληµα κατά τις κείµενες διατάξεις ή αποχώρησής της µε έγγραφή δήλωση από το Πρωτάθληµα κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ή µη προσελεύσεως της δύο φορές στο γήπεδο όπου θα διεξαχθούν προγραµµατισµένοι αγώνες για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή µη συµµετοχής της για οποιοδήποτε λόγο σε δύο προγραµµατισµένους αγώνες ή αποχώρησής της από δύο αγώνες για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκεια της Κανονικής Περιόδου, η άνω οµάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήµατος. Τα αποτελέσµατα που σηµειώθηκαν στους αγώνες της ΚΑΕ που έχουν εν τω µεταξύ διεξαχθεί, δεν ισχύουν. Σε περίπτωση που ΚΑΕ υποπέσει σε µηδενισµό, λόγω µη προσέλευσης σε έναν αγώνα, κατά την διάρκεια των play- offs, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες play- offs. Σε κάθε περίπτωση παράλληλα επιβάλλονται και οι προβλεπόµενες στις οικείες διατάξεις Κανονισµών ποινές. 3.Ο ΕΣΑΚΕ στην αναφερόµενη στην προηγούµενη παράγραφο περίπτωση διατηρεί το δικαίωµα να αναζητήσει από τις υπαίτιες ΚΑΕ και τα µέλη των ιοικήσεών τους, όλες τις οικονοµικές παροχές, οι οποίες έχουν καταβληθεί σε αυτές σε περίπτωση σχετικών προβλέψεων σε συµβάσεις (π.χ χορηγιών, τηλεοπτικών δικαιωµάτων) που έχει ή θα καταρτίσει ο ΕΣΑΚΕ είτε ως άµεσος είτε ως έµµεσος αντιπρόσωπός τους, ενώ από την αποχώρηση δεν δικαιούνται οποιοδήποτε οικονοµικό αντάλλαγµα προβλέπεται στις ανωτέρω συµβάσεις. 9

11 4. Επίσης ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται να ζητήσει να του καταβληθούν από τις υπαίτιες ΚΑΕ και τα µέλη των ιοικήσεών τους το ισόποσο τυχόν ποινικών ρητρών, οι οποίες θα καταπέσουν λόγω των αναφερόµενων στις προηγούµενες παραγράφους αιτιών και τις οποίες θα αναγκαστεί να καταβάλει σε χορηγούς ή σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε τα οποία έχει ή θα καταρτίσει τις ανωτέρω αναφερόµενες συµβάσεις. 5. Ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται το συνολικό ποσό που προκύπτει από τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. ΙΙΙ. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΑΝΟ ΟΣ ΟΜΑ ΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Οι οµάδες οι οποίες κατά την λήξη της Α' φάσης του πρωταθλήµατος (κανονικής περιόδου) αγωνιστικής περιόδου κατέλαβαν τις δύο τελευταίες θέσης ήτοι την δέκατη τρίτη (13η) και δέκατη τέταρτη (14η) θέση της βαθµολογικής κατάταξης, υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Στην Α1 Εθνική κατηγορία προβιβάζονται οι οµάδες οι οποίες θα καταλάβουν τις δύο πρώτες θέσεις στον πίνακα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του πρωταθλήµατος της Α2 Εθνικής κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οµάδα ΚΑΕ που προβιβάστηκε κατά τα άνω στην Α1 Εθνική Κατηγορία δεν συµµετάσχει στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας την θέση της καταλαµβάνει η οµάδα του επόµενου κατά σειρά στο βαθµολογικό πίνακα της αµέσως κατώτερης κατηγορίας (Α2), Σωµατείου, µετά την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου από την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο των άρθρων 11, 32 παρ. 10 και 66 επ. του Κανονισµού Πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας και των διατάξεων του ισχύοντος Ειδικού Κανονισµού Αδειοδότησης Οµάδων. Επίσης σε περίπτωση που οποιαδήποτε οµάδα ΚΑΕ που δικαιούται συµµετοχής στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας δηλώσει ότι δεν θα συµµετάσχει στο άνω Πρωτάθληµα, οποιοδήποτε εκ των δύο συµβεί νωρίτερα, η συµπλήρωση του αριθµού των οµάδων που θα συµµετάσχουν στο άνω Πρωτάθληµα θα γίνει κατά την διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού Πρωταθλήµατος (αρ. 32) του ισχύοντος Ειδικού Κανονισµού Αδειοδότησης Οµάδων. 3. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Κ., µετά από σχετική εισήγηση του ΕΣΑΚΕ, ο αριθµός των οµάδων Κ.Α.Ε. που µετέχουν στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας µπορεί να τροποποιηθεί έως του συνολικού αριθµού των δέκα έξι (16) οµάδων κατ ανώτατο όριο από την αγωνιστική περίοδο και για τις επόµενες. 4. Για την εισήγηση και λήψη της απόφασης αυτής θα συνεκτιµώνται οι συνθήκες που θα επικρατούν στον χώρο της καλαθοσφαίρισης ανώτατης κατηγορίας, οι διαφαινόµενες τοιαύτες καθώς και οι ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξης του πρωταθλήµατος. 5. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πλήρωση των δύο (2) θέσεων οµάδων Κ.Α.Ε. καθώς και τα κριτήρια και οι όροι που αυτές θα πληρούν και θα περιλαµβάνονται στην άνω απόφαση, θα πρέπει να τύχουν της προηγούµενης αποδοχής και εγκρίσεως της Ε.Ο.Κ. µετά από εισήγηση του ΕΣΑΚΕ και θα περιληφθούν στο Παράρτηµα του Κανονισµού Πρωταθλήµατος, το οποίο θα πρέπει να καταρτισθεί εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του άνω Κανονισµού. 6. Σε περίπτωση αποβολής µίας οµάδας από το Πρωτάθληµα µε τελεσίδικη απόφαση των αρµοδίων Οργάνων για παράβαση των διατάξεων είτε της ισχύουσας νοµοθεσίας είτε των ισχυόντων κανονισµών ή και αποχώρησης µίας οµάδας από το Πρωτάθληµα µε έγγραφή δήλωσή της, ή µη συµµετοχής σε δύο αγώνες της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήµατος ή σε έναν αγώνα της φάσης των play- off του Πρωταθλήµατος κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και έως την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης, επέρχονται οι εξής συνέπειες : α. ακυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των αγώνων στους οποίους συµµετείχε κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο, β. δεν αντικαθίσταται και το πρωτάθληµα και Κύπελλο συνεχίζονται µε τις υπόλοιπες οµάδες. γ. η άνω οµάδα κατατάσσεται τελευταία στον πίνακα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του οικείου Πρωταθλήµατος µετά από τις οµάδες που κατέλαβαν αγωνιστικά τις τελευταίες θέσεις και κατά συνέπεια υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορίας αγωνιστικά. 7. Σε περίπτωση αποβολής δεύτερης οµάδας από το Πρωτάθληµα µε τελεσίδικη απόφαση των αρµοδίων Οργάνων για παράβαση των διατάξεων είτε της ισχύουσας νοµοθεσίας είτε των ισχυόντων κανονισµών ή και αποχώρησης µίας οµάδας από το Πρωτάθληµα µε έγγραφή δήλωσή της, ή µη συµµετοχής σε δύο αγώνες της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήµατος ή σε έναν αγώνα της φάσης των play- off του Πρωταθλήµατος κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και έως την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης, επέρχονται οι εξής συνέπειες : 1. ακυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των αγώνων στους οποίους συµµετείχε κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο, 2. δεν αντικαθίσταται και το πρωτάθληµα και Κύπελλο συνεχίζονται µε τις υπόλοιπες οµάδες. 3. η άνω οµάδα κατατάσσεται προτελευταία στον πίνακα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του οικείου Πρωταθλήµατος µετά από τις οµάδες που κατέλαβαν αγωνιστικά τις τελευταίες θέσεις και κατά συνέπεια υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορίας αγωνιστικά. 8. Σε περίπτωση αποβολής τρίτης οµάδας από το Πρωτάθληµα µε τελεσίδικη απόφαση των αρµοδίων Οργάνων για παράβαση των διατάξεων είτε της ισχύουσας νοµοθεσίας είτε των ισχυόντων κανονισµών ή και αποχώρησης µίας οµάδας από το Πρωτάθληµα µε έγγραφή δήλωσή της, ή µη συµµετοχής σε δύο αγώνες της Κανονικής Περιόδου του 10

12 Πρωταθλήµατος ή σε έναν αγώνα της φάσης των play- off του Πρωταθλήµατος κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και έως την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης, επέρχονται οι εξής συνέπειες : 1. ακυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των αγώνων στους οποίους συµµετείχε κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο, 2. δεν αντικαθίσταται και το πρωτάθληµα και Κύπελλο συνεχίζονται µε τις υπόλοιπες οµάδες. 3. η άνω οµάδα κατατάσσεται τρίτη από το τέλος στον πίνακα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του οικείου Πρωταθλήµατος µετά από τις οµάδες που κατέλαβαν αγωνιστικά τις τελευταίες θέσεις και κατά συνέπεια υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορίας αγωνιστικά. 9. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση αποβολής και άλλων οµάδων. 10. Πλέον των οµάδων που κατέλαβαν αγωνιστικά τις δύο τελευταίες θέσεις της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος, όλες οι οµάδες που αποβάλλονται ή αποχωρούν από το Πρωτάθληµα µε έγγραφή δήλωσή τους, ή δεν συµµετέχουν σε δύο αγώνες της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήµατος ή σε έναν αγώνα της φάσης των play- off του Πρωταθλήµατος σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό 6 έως 9, αναφερόµενα υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης. H συµπλήρωση του κενού που θα δηµιουργηθεί στον αριθµό των οµάδων που θα συµµετάσχουν στο Πρωτάθληµα της επόµενης αγωνιστικής περιόδου, συνεπεία των ανωτέρω (πλέον των δύο οµάδων που κατετάγησαν στις 2 πρώτες θέσεις της Α2 Εθνικής Κατηγορίας και ανέρχονται στην Α1 βάσει της Προκήρυξης) θα γίνει µε την κατάληψη της ή των κενών θέσεων από τις οµάδες του επόµενου ή των επόµενων κατά σειρά στο βαθµολογικό πίνακα της αµέσως κατώτερης κατηγορίας (Α2), Σωµατείου/ων και µέχρι την 4 η θέση του βαθµολογικού πίνακα του Πρωταθλήµατος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης, µετά την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου από την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο των άρθρων 11 και 66 επ. του Κανονισµού Πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας. Σε περίπτωση αποβολής ή αποχώρησης µε έγγραφή δήλωσή, ή µη συµµετοχής σε δύο αγώνες της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήµατος ή σε έναν αγώνα της φάσης των play- off του Πρωταθλήµατος κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου περισσοτέρων των δύο (2) οµάδων θα χορηγηθεί «Ειδική Αδειοδότηση» («wild card») µε κοινή απόφαση της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ. 11.Τα κριτήρια της χορήγησης της «Ειδικής Αδειοδότησης» ( wild card ) έχουν καθορισθεί από την Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε αποφάσεις του.σ της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ και επισυνάπτονται στον Κανονισµό Πρωταθλήµατος Αγωνιστικής Περιόδου αποτελούντα αναπόσπαστο τµήµα του ως Ειδικός Κανονισµός Αδειοδότησης. 12. εν επιτρέπεται προσφυγή για παραβάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ή Κανονισµών µετά την λήξη της κανονικής περιόδου, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτές έγιναν γνωστές µετά από αυτήν. 13. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας προσφυγής για παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας ή των Κανονισµών, η απόφαση που τυχόν θα εκδοθεί για την αποβολή από το Πρωτάθληµα οµάδας ΚΑΕ που κατετάγη από την 9 η θέση της βαθµολογικής κατάταξης και µετά, δεν εµποδίζει την επικύρωση του πίνακα της βαθµολογικής κατάταξης της κανονικής περιόδου και το κύρος των αγώνων των play off που θα διεξαχθούν, αν η προσφυγή δεν επηρεάζει την διαµόρφωση του βαθµολογικού πίνακα όσον αφορά τις θέσεις 1-8. ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΠΑΘΛΑ ΒΡΑΒΕΙΑ Στην οµάδα της ΚΑΕ η οποία θα καταλάβει την 1 η θέση στην Τελική Βαθµολογική Κατάταξη, θα απονεµηθούν από τον ΕΣΑΚΕ βραβείο και έπαθλα. Στην οµάδα της ΚΑΕ η οποία θα καταλάβει την 2 η θέση στην Τελική Βαθµολογική Κατάταξη της αγωνιστικής περιόδου θα απονεµηθούν από τον ΕΣΑΚΕ έπαθλα. Επίσης στην οµάδα της ΚΑΕ η οποία θα καταλάβει την 3 η θέση στην Τελική Βαθµολογική Κατάταξη της αγωνιστικής περιόδου θα απονεµηθούν από τον ΕΣΑΚΕ έπαθλα. Ειδική τιµητική διάκριση / βραβείο απονέµεται σε Κ.Α.Ε, στην οποία δεν επιβλήθηκε κανενός είδους πειθαρχική ή χρηµατική ποινή από το Μονοµελές ικαιοδοτικό Όργανο κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ή σε ΚΑΕ, σε κανέναν αθλητή της οποίας δεν επιβλήθηκε κανενός είδους πειθαρχική ή χρηµατική ποινή από το Μονοµελές ικαιοδοτικό Όργανο κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το.σ του ΕΣΑΚΕ, αφού ληφθεί υπόψη και η ανταπόκριση των ΚΑΕ στην διάταξη του άρθρου 16 παρ. 9 του Κανονισµού Πρωταθλήµατος. Ειδική τιµητική διάκριση / βραβείο απονέµεται σε αθλητή Κ.Α.Ε, ο οποίος αναδείχθηκε, µετά από ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε η οποία διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ, ως πολυτιµότερος παίκτης (MVP) κάθε µήνα. Η άνω απονοµή πραγµατοποιείται από µέλος του.σ του ΕΣΑΚΕ την 1 η αγωνιστική του επόµενου µήνα κατά την οποία είναι γηπεδούχος η ΚΑΕ στην οποία ανήκει ο αθλητής. 11

13 ΑΡΘΡΟ 7ο ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΜΠΑΛΙΕΡΕΣ 1. Η γηπεδούχος Κ.Α.Ε υποχρεούται να προµηθεύει την οµάδα της φιλοξενούµενης µε έξι (6) τουλάχιστον µπάλες όµοιες µε αυτή που θα χρησιµοποιηθεί για τον αγώνα καθώς και µία µπαλιέρα, για τις ανάγκες της προθέρµανσης των αθλητών της. 2. Για την αγωνιστική περίοδο , η µπάλα που θα χρησιµοποιηθεί σε όλους τους αγώνες και τις προπονήσεις του Πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας που διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ πρέπει να είναι τύπου «SPALDING» δερµάτινη, σειράς TF 1000 LEGACY SIZE 7 ανταποκρινόµενη στις προδιαγραφές της ιεθνούς Οµοσπονδίας, και ο τύπος της µπαλιέρας θα είναι τύπου «SPALDING». 3. Ο ΕΣΑΚΕ έχει δικαίωµα προβολής του λογοτύπου του/ή των λογοτύπων ορισµένων ή όλων των χορηγών του στις πλευρές της µπαλιέρας. Ο ΕΣΑΚΕ θα προµηθεύει τις ΚΑΕ µε τις µπάλες και τις µπαλιέρες. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, δεν θα επιτρέπεται η προβολή από τις ΚΑΕ προϊόντων ή υπηρεσιών άµεσα ή έµµεσα ανταγωνιστικών µε τον Χορηγό/ Υποστηρικτές/ Τεχνικούς Υποστηρικτές του Πρωταθλήµατος. 4. Σε περίπτωση που η γηπεδούχος Κ.Α.Ε δεν διαθέτει µπάλα, όπως περιγράφεται ως άνω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ο Α διαιτητής υποχρεούται να µηδενίσει την υπεύθυνη οµάδα, αναγράφοντας στο Φύλλο Αγώνος τον λόγο για τον οποίο δεν διεξήχθη ο αγώνας. ΑΡΘΡΟ 8ο ΓΗΠΕ Α ΑΓΩΝΩΝ Α ΕΙΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1. Κάθε Κ.Α.Ε υποχρεούται να δηλώσει κύρια έδρα, η οποία πρέπει να είναι κλειστό γήπεδο, κατάλληλο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανονισµούς του ΕΣΑΚΕ, µε όλες τις θέσεις του αριθµηµένες. Σε περίπτωση κατά την οποία, ΚΑΕ δηλώσει εγγράφως και αιτιολογηµένα στον ΕΣΑΚΕ έως 4 ηµέρες πριν από την διεξαγωγή αγώνα, ότι αδυνατεί να χρησιµοποιήσει το γήπεδο το οποίο έχει δηλώσει ως έδρα της, κατά το άρθρο 2 iv της παρούσας, αποκλειστικά και µόνο λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου ή έλλειψης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, τα οποία θα διαπιστώνονται από τη διοργανώτρια αρχή κατά τις διατάξεις του Κανονισµού Πρωταθλήµατος, ο συγκεκριµένος αγώνας θα διεξάγεται την ίδια ηµεροµηνία σε άλλο γήπεδο επιλογής της ΚΑΕ, του οποίου αυτή θα έχει εξασφαλίσει τη χρήση και θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Νόµος και οι ισχύοντες Κανονισµοί και Προκηρύξεις και τα οποίο θα γνωστοποιήσει στον ΕΣΑΚΕ εντός της άνω προθεσµίας για την σύµφωνη γνώµη του. Σε περίπτωση µη εξεύρεσης και γνωστοποίησης γηπέδου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από τη ΚΑΕ θα επιβάλλονται σε αυτήν οι προβλεπόµενες από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισµό κυρώσεις 2. Τα γήπεδα που χρησιµοποιούνται για τους αγώνες του πρωταθλήµατος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλα για την διεξαγωγή των αγώνων αυτών από τα αρµόδια προς τούτο όργανα και να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ως και των Κανονισµών Παιδιάς και Πρωταθλήµατος. 3. Ως γηπεδούχος οµάδα (Κ.Α.Ε) θεωρείται, εκείνη η οποία αγωνίζεται στο γήπεδο που έχει δηλώσει ως έδρα της, δηλ. είτε σε γήπεδο ιδιοκτησίας της Κ.Α.Ε ή σε γήπεδο, για το οποίο η Κ.Α.Ε έχει υποβάλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. το αναφερόµενο στο άρθρο 2 της παρούσας Προκήρυξης έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου σε αυτήν. Επίσης ως γηπεδούχος οµάδα (ΚΑΕ) θεωρείται εκείνη η οποία, εξ αιτίας τυχόν αδυναµίας χρήσης του γηπέδου ιδιοκτησίας της ή του παραχωρηθέντος κατά τα ανωτέρω γηπέδου, χρησιµοποιεί για την διεξαγωγή συγκεκριµένου αγώνα γήπεδο επιλογής της σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εδαφ. 2 του παρόντος άρθρου. 4. Οι γηπεδούχοι Κ.Α.Ε οφείλουν να φροντίζουν για την τήρηση των διατάξεων οι οποίες αφορούν την καταπολέµηση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, στα πλαίσια δε της υποχρεώσεώς τους αυτής οφείλουν να µεριµνούν για την απαγόρευση της διάθεσης από τα κυλικεία των γηπέδων στα οποία διεξάγονται οι αγώνες αναψυκτικών κλπ. ειδών σε συσκευασία από γυαλί, αλουµίνιο ή πλαστικό καθώς και για την απαγόρευση πώλησης, διάθεσης και κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών εντός της αθλητικής εγκατάστασης (απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης Α. 4/05 άρθρο 67 α ). 5. Οι γηπεδούχοι Κ.Α.Ε σε συνεργασία µε την Αστυνοµική ύναµη που βρίσκεται στο γήπεδο οφείλουν να µεριµνούν για την τήρηση της εφαρµογής της απαγόρευσης του καπνίσµατος σε αυτό. 6. Οι γηπεδούχοι Κ.Α.Ε οφείλουν να µεριµνούν για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων τηλεοπτικής µετάδοσης του αγώνα., όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό για την παραχώρηση των αντίστοιχων δικαιωµάτων. Ειδικά οι ΚΑΕ, οι οποίες έχουν παραχωρήσει τα σχετικά δικαιώµατα στην FORTHNET MEDIA HOLDINGS, θα πρέπει να µεριµνούν για την τήρηση των σχετικών όρων του από ιδιωτικού συµφωνητικού, η παραβίαση των οποίων επισείει την επιβολή αντίστοιχων προβλεπόµενων ποινικών ρητρών. 12

14 7. Όλοι οι αγώνες των οµάδων που τιµωρούνται µε ποινή τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισµένων των θυρών), θα διεξάγονται στο γήπεδο που έχουν δηλώσει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. iv της Ειδικής Προκήρυξης αλλά χωρίς την παρουσία φιλάθλων (κεκλεισµένων των θυρών). Τα δικαιούµενα εισόδου πρόσωπα, σε µία τέτοια περίπτωση, αναφέρονται στο άρθρο 31 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισµού Πρωταθλήµατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρµόδια όργανα παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισµού Πρωταθλήµατος. O Τεχνικός Παρατηρητής (κοµισάριος) του αγώνα υποχρεούται να αναγράφει στο φύλλο αγώνα τον ακριβή αριθµό των ατόµων τα οποία τυχόν εισήλθαν στο γήπεδο χωρίς να έχουν δικαίωµα. 8. Τα µέλη της αποστολής των οµάδων, (εκτός των αθλητών, του Προπονητή και του Α Βοηθού Προπονητή) τα οποία έχουν δικαίωµα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και παραµονής στον πάγκο οφείλουν να φέρουν την ειδική διαπίστευση µε την φωτογραφία, το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητά τους, η οποία θα τους χορηγείται από τον ΕΣΑΚΕ. O Τεχνικός Παρατηρητής (κοµισάριος) του αγώνα υποχρεούται να ελέγχει για την τήρηση των ανωτέρω. 9. Η γηπεδούχος ΚΑΕ οφείλει να µεριµνά για την εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής κάθε εντός έδρας αγώνα της από την αρµόδια κατά το άρθρο 56 α παρ. 9 ν. 2725/1999 αρχή ήτοι από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για τα θέµατα αθλητισµού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνοµική ή, κατά περίπτωση, λιµενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας και τάξης. Κατά την διάρκεια του Πρωταθλήµατος, η γηπεδούχος ΚΑΕ οφείλει να κοινοποιεί στον ΕΣΑΚΕ την άδεια διεξαγωγής κάθε αγώνα αµέσως µετά την έκδοσή της. Σε περίπτωση που δεν µεριµνήσει για την εξασφάλισή της ή δεν διαθέτει τέτοια άδεια ή δεν την κοινοποιήσει στον ΕΣΑΚΕ έως την προηγούµενη της διεξαγωγής του αγώνα, o αγώνας δεν διεξάγεται και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στον Κανονισµό Πρωταθλήµατος και Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισµό ποινές από το Μ Ο µετά από παραποµπή από το Σ του ΕΣΑΚΕ. ΑΡΘΡΟ 9ο ΤΑΪΜ ΑΟΥΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ TV ΤΑΪΜ ΑΟΥΤ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΪΜ ΑΟΥΤ A.1 Ορισµός Η οργανώτρια αρχή της διοργάνωσης, µπορεί να αποφασίσει από µόνη της, πότε θα εφαρµόζονται τα τηλεοπτικά τάϊµ άουτ και επιπλέον την διάρκεια αυτών (60 δευτερόλεπτα.) B.2 Κανόνας B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 Σε κάθε περίοδο, 1 Τηλεοπτικό τάιµ άουτ επιτρέπεται, επιπλέον των χρεουµένων κανονικών τάϊµ άουτ. Τηλεοπτικά τάϊµ άουτ στις παρατάσεις, δεν επιτρέπονται. Το πρώτο τάιµ άουτ σε κάθε περίοδο (οµάδος ή Τηλεοπτικό) θα είναι 60 δευτερολέπτων σε διάρκεια. Η διάρκεια όλων των άλλων χρεούµενων τάϊµ άουτς σε µία περίοδο θα είναι 60 δευτερόλεπτα. Και οι δύο οµάδες δικαιούνται 2 χρεούµενα τάιµ άουτς στη διάρκεια του πρώτου ηµιχρόνου και 3 στη διάρκεια του δευτέρου ηµιχρόνου. Αυτά τα χρεούµενα τάϊµ άουτς µπορούν να ζητηθούν σε οποιοδήποτε χρονική στιγµή στη διάρκεια του αγώνος και η διάρκειά τους είναι: Εάν λογίζονται ως Τηλεοπτικά τάιµ άουτ, 60 δευτερόλεπτα, εάν πρόκειται για Τηλεοπτικά τάιµ άουτ, π.χ. το πρώτο σε µία περίοδο ή Εάν δεν λογίζονται ως τηλεοπτικά των 60 δευτερόλεπτα, π.χ. ζητούµενα από οποιαδήποτε οµάδα, µετά τη χορήγηση των Τηλεοπτικών τάϊµ άουτ. Γ.3 ιαδικασία Γ.3.1 Γ.3.2 Γ.3.3 Γ.3.4 Σε ιδανική περίπτωση, τα Τηλεοπτικά τάϊµ άουτ θα πρέπει να λαµβάνονται 5 λεπτά πριν την λήξη της περιόδου. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα τηρείται το ως άνω χρονοδιάγραµµα. Εάν καµία από τις δύο οµάδες δεν έχει ζητήσει χρεούµενο τάϊµ άουτ ενώ αποµένουν 5 λεπτά για τη λήξη της περιόδου, τότε ένα Τηλεοπτικό τάϊµ άουτ θα χορηγείται µε την πρώτη ευκαιρία, όταν η µπάλα είναι νεκρή και το χρονόµετρο του αγώνος σταµατηµένο. Αυτό το τάϊµ άουτ, δε θα χρεώνεται εναντίον καµίας οµάδας. Εάν σε µία εκ των δύο οµάδων έχει χορηγηθεί τάϊµ άουτ πριν τα τελευταία 5 λεπτά για τη λήξη της περιόδου, αυτό το χρεούµενο τάϊµ άουτ θα χρησιµοποιηθεί ως τηλεοπτικό τάϊµ άουτ. Αυτό το τάϊµ άουτ θα µετρήσει ως Τηλεοπτικό και ως χρεούµενο, για την οµάδα που το ζήτησε. Σύµφωνα µε αυτή τη διαδικασία, θα υπάρχει κατ ελάχιστο 1 τάϊµ άουτ σε κάθε περίοδο και µέγιστο 6 τάϊµ άουτς στο πρώτο ηµίχρονο και µέγιστο, 8 τάϊµ άουτς στο δεύτερο ηµίχρονο. 13

15 Χορήγηση Τάϊµ Άουτ Α.1 Ορισµός Τάϊµ άουτ, είναι µία διακοπή του παιχνιδιού, που ζητά ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητή. Β.2 Κανόνας Β.2.1. Κάθε τάϊµ άουτ διαρκεί 1 λεπτό. Β.2.2. Ένα τάϊµ άουτ µπορεί να χορηγηθεί στη διάρκεια µίας ευκαιρίας για τάϊµ άουτ. Β.2.3 Μία ευκαιρία για τάϊµ άουτ αρχίζει όταν: Και για τις δύο οµάδες όταν η µπάλα νεκρώνει, το χρονόµετρο του παιχνιδιού είναι σταµατηµένο και ο διαιτητής έχει τελειώσει την επικοινωνία του µε την γραµµατεία. Και για τις δύο οµάδες, η µπάλα νεκρώνει µετά από πετυχηµένη, τελευταία ή µοναδική, ελεύθερη βολή. Για την οµάδα που δεν σκόραρε, εάν ένα καλάθι σηµειωθεί. Β.2.4 Μία ευκαιρία για τάϊµ άουτ τελειώνει όταν η µπάλα είναι στη διάθεση του παίκτη για επαναφορά από θέση εκτός ορίων ή για την εκτέλεση της πρώτης ή µοναδικής ελεύθερης βολής. Β.2.5 Σε κάθε οµάδα µπορούν να χορηγηθούν: 2 τάιµ άουτς στη διάρκεια του πρώτου ηµιχρόνου 3 τάιµ άουτς στη διάρκεια του δεύτερου ηµιχρόνου, µε µέγιστο αριθµό 2 εξ αυτών των τάιµ άουτ στα τελευταία 2 λεπτά του δεύτερου ηµιχρόνου. 1 τάιµ άουτ στη διάρκεια κάθε παράτασης. Β.2.6 Αχρησιµοποίητα τάϊµ άουτ δε µεταφέρονται στο επόµενο ηµίχρονο ή παράταση. Β.2.7. Το τάϊµ άουτ χρεώνεται στην οµάδα της οποίας ο προπονητής πρώτος υπέβαλλε το αίτηµα, εκτός αν το τάϊµ άουτ χορηγήθηκε µετά από καλάθι που πέτυχαν οι αντίπαλοι χωρίς να έχει καταλογιστεί σφάλµα ή παράβαση. Β.2.8. Ένα τάϊµ άουτ δεν θα επιτρέπεται στην οµάδα που σκόραρε όταν το χρονόµετρο του παιχνιδιού δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο και σε κάθε παράταση και µετά από πετυχηµένη καλαθιά εκτός κι εάν ένας διαιτητής έχει σταµατήσει το παιχνίδι. Γ.3 ιαδικασία Γ.3.1. Μόνο ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητή έχει το δικαίωµα να ζητήσει τάϊµ άουτ. Αυτό θα το κάνει έχοντας εξασφαλίσει οπτική επαφή µε τον σηµειωτή ή πηγαίνοντας στο τραπέζι της γραµµατείας, ζητώντας του καθαρά τάϊµ άουτ, κάνοντας το σχετικό σήµα µε τα χέρια του. Γ.3.2.Η αίτηση για τάϊµ άουτ, µπορεί να ακυρωθεί µόνο πριν ηχήσει η κόρνα του σηµειωτή, για το συγκεκριµένο αίτηµα. Γ.3.3. Η περίοδος του τάϊµ άουτ: Αρχίζει, όταν ο διαιτητής σφυρίζει και κάνει το σήµα του τάϊµ άουτ. Τελειώνει, όταν ο διαιτητής σφυρίζει και γνέψει στις οµάδες να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Γ.3.4. Αµέσως µόλις αρχίσει η ευκαιρία για τάϊµ άουτ, ο σηµειωτής θα δείξει στους διαιτητές, ηχώντας την κόρνα του, ότι έχει υποβληθεί αίτηµα για χορήγηση τάϊµ άουτ. Αν µπει καλάθι σε βάρος της οµάδας που ζήτησε το τάϊµ άουτ, ο χρονοµέτρης θα σταµατήσει αµέσως το χρονόµετρο του παιχνιδιού και θα ηχήσει την κόρνα του. Γ.3.5. Κατά τη διάρκεια του τάϊµ άουτ και κατά τη διάρκεια διαλείµµατος του παιχνιδιού πριν την έναρξη της δεύτερης (2 ης ), τέταρτης (4 ης ) περιόδου και κάθε παράτασης οι παίκτες µπορούν να αφήσουν τον αγωνιστικό χώρο και να κάθονται στον πάγκο της οµάδας τους, και τα µέλη του πάγκου της οµάδας έχουν δικαίωµα να βρίσκονται στην περιοχή του πάγκου επιτρέπεται να µπουν στον αγωνιστικό χώρο, υπό τον όρο ότι αυτοί παραµένουν κοντά στην περιοχή του πάγκου. Γ.3.6. Εάν το αίτηµα για τάϊµ άουτ γίνει από οποιαδήποτε οµάδα, αφότου η µπάλα είναι στη διάθεση του σουτέρ των ελευθέρων βολών για την πρώτη ή µοναδική ελεύθερη βολή, το τάϊµ άουτ θα χορηγείται εάν: 14

16 Η τελευταία ή µοναδική ελεύθερη βολή είναι πετυχηµένη. Η τελευταία ή µοναδική ελεύθερη βολή ακολουθείται από επαναφορά από εκτός ορίων, από την προέκταση της κεντρικής γραµµής του γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της γραµµατείας. Ένα σφάλµα καταλογισθεί µεταξύ των ελευθέρων βολών. Σε αυτή την περίπτωση, η ελεύθερη βολή/ές θα ολοκληρώνονται και το τάϊµ άουτ θα επιτρέπεται πριν την χορήγηση της ποινής για το νέο σφάλµα. Ένα σφάλµα καταλογισθεί πριν η µπάλα ζωντανέψει µετά την τελευταία ή µοναδική ελεύθερη βολή. Σε αυτή την περίπτωση, το τάϊµ άουτ θα επιτρέπεται πριν τη χορήγηση της ποινής για το νέο σφάλµα. Μία παράβαση καταλογισθεί πριν η µπάλα ζωντανέψει, µετά την τελευταία ή µοναδική ελεύθερη βολή. Σε αυτή την περίπτωση, το τάϊµ άουτ θα επιτρέπεται πριν τη χορήγηση της επαναφοράς από εκτός ορίων. Σε περίπτωση σετ ελευθέρων βολών ή/και κατοχής της µπάλας, που προέρχονται από περισσότερες της 1 ποινής σφάλµατος, κάθε σετ θα αντιµετωπίζεται ξεχωριστά. ΑΡΘΡΟ 10ο ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 1. Στο πρωτάθληµα δικαιούνται να λάβουν µέρος αθλητές και προπονητές που πληρούν τους όρους των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Ειδικά προκειµένου περί αντικαταστάσεως (αλλαγής) αλλοδαπού καλαθοσφαιριστή, όπου αυτή επιτρέπεται, εντός των υπό της ισχύουσας Νοµοθεσίας, του Κανονισµού Πρωταθλήµατος προβλεποµένων προθεσµιών, ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. υποχρεούται να προβεί άνευ ετέρου εις την επικύρωση της λύσεως της συµβάσεως αθλητικών υπηρεσιών της Κ.Α.Ε µε τον υπό αντικατάσταση αλλοδαπό καλαθοσφαιριστή εφ' όσον του κοινοποιηθεί σχετική προς τούτο απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Α.Ε και καταγγελία της συµβάσεως εργασίας ενώπιον των αρµοδίων οργάνων. Οι Κ.Α.Ε που µετέχουν στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας συνοµολογούν ότι παραιτούνται του δικαιώµατός τους υποβολής ενστάσεων κατ' αλλήλων δια τον ως άνω λόγο, τυχόν δε υποβληθησόµενες ενστάσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Κάθε οµάδα Κ.Α.Ε που συµµετέχει στο Πρωτάθληµα του ΕΣΑΚΕ, δικαιούται να δηλώνει στο Φύλλο Αγώνος µέχρι 12 αθλητές, µε την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων που αφορούν τον ανώτατο αριθµό ανά κατηγορία αθλητών. 3. Για τα θέµατα του αριθµού και των κατηγοριών αθλητών που δικαιούται να διατηρεί στην δύναµή της και να χρησιµοποιεί κάθε ΚΑΕ, αντικατάστασής τους, του περιεχοµένου των συµβάσεων που καταρτίζονται µεταξύ ΚΑΕ και καλαθοσφαιριστών και λοιπών υποχρεώσεων των ΚΑΕ σε σχέση µε την πρόσληψη των καλαθοσφαιριστών τους ισχύουν τα προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας ΑΡΘΡΟ 11ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Οι πρώτοι προπονητές των αγωνιζοµένων οµάδων καθώς και ένας αθλητής από κάθε µία οµάδα, ο οποίος θα επιλέγεται από τον προπονητή του υποχρεούνται στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθαι και για την καλύτερη προβολή του αθλήµατος να παρίστανται σε κοινή συνέντευξη τύπου µετά το τέλος κάθε αγώνα πρωταθλήµατος καθώς και κάθε αγώνα επίδειξης που διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ και να προβαίνουν σε δηλώσεις στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. Πρώτοι στην συνέντευξη τύπου θα λαµβάνουν τον λόγο ο πρώτος προπονητής και ο αθλητής της φιλοξενούµενης οµάδας και εν συνεχεία ο πρώτος προπονητής και ο αθλητής της γηπεδούχου οµάδας. Κάθε οµάδα θα διασφαλίζει ότι τουλάχιστον δύο (2) αθλητές της θα συναντώνται µε εκπροσώπους των ΜΜΕ στην µεικτή ζώνη ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό σε κατάλληλο µέρος πλησίον του αγωνιστικού χώρου για την παροχή δηλώσεων µετά το τέλος του αγώνα. Πρώτοι θα κάνουν δηλώσεις οι αθλητές της φιλοξενούµενης οµάδας και εν συνεχεία οι αθλητές της γηπεδούχου οµάδας. Ειδικά οι ΚΑΕ, οι οποίες έχουν παραχωρήσει τα σχετικά δικαιώµατα στην FORTHNET MEDIA HOLDINGS, θα πρέπει να µεριµνούν για την τήρηση των σχετικών όρων του από ιδιωτικού συµφωνητικού, η παραβίαση των οποίων επισείει την επιβολή αντίστοιχων προβλεπόµενων ποινικών ρητρών. ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ Για την αναβολή αγώνων, ισχύουν τα αναφερόµενα στις οικείες διατάξεις του Κανονισµού Πρωταθλήµατος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε και της ισχύουσας νοµοθεσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία Εθνική οµάδα Ανδρών (συµπεριλαµβανοµένων και των αντιπροσωπευτικών συγκροτηµάτων των Ενόπλων υνάµεων) απασχολεί αθλητές Κ.Α.Ε, που µετέχουν στο Πρωτάθληµα, το.σ. 15

17 του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ή η κατ' εξουσιοδότησίν του ενεργούσα αρµόδια επιτροπή, έχει το δικαίωµα να µην αναβάλει όλους του αγώνες της συγκεκριµένης αγωνιστικής ηµέρας, αλλά µόνο όσους είναι απαραίτητο και οι οποίοι θα διεξαχθούν, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τους Κανονισµούς. ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ α) Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο οικείο άρθρο του Κανονισµού Πρωταθλήµατος αρµοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. πρέπει δε για να γίνουν τυπικά δεκτές προς συζήτηση, να βεβαιωθούν µε έγγραφο, που θα έχει νόµιµα υπογραφεί µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, από την διεξαγωγή του αγώνα και να συνοδεύονται, κατά την υποβολή τους από παράβολο, ποσού χιλίων (1.000,00 ) το οποίο θα καταβληθεί στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, και θα καταπέσει υπέρ του τελευταίου κατά ποσοστό 50% σε περίπτωση που η ένσταση ευδοκιµήσει και στο σύνολό του σε περίπτωση που απορριφθεί. Σε περίπτωση διεξαγωγής του επόµενου αγώνα, στον οποίο συµµετέχουν ΚΑΕ οι οποίες έχουν υποβάλει ενστάσεις, σε διάστηµα λιγότερο από 48 ώρες, οι ΚΑΕ πρέπει να υποστηρίξουν τις ανωτέρω ενστάσεις σε διάστηµα µιας ηµέρας από την διεξαγωγή του αγώνα. Κατά την φάση των play- offs, οι ΚΑΕ οι οποίες έχουν υποβάλει ενστάσεις, πρέπει να τις υποστηρίξουν έως τις της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την διεξαγωγή του αγώνα. β) Προσφυγές κατά των αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, ασκούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. γ) Οι Κ.Α.Ε που µετέχουν στο Πρωτάθληµα, καθώς και οι αθλητές τους, συµφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν µεταξύ τους και που έχουν σχέση µε την εφαρµογή και την ερµηνεία των Νόµων που ισχύουν, του Καταστατικού, των Κανονισµών και των Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, σύµφωνα µε τους οποίους διεξάγεται το Πρωτάθληµα και που αποτελούν σύµβαση µεταξύ Ε.Σ.Α.Κ.Ε, Κ.Α.Ε και αθλητών, µόνο τα δικαιοδοτικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευµένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά ικαστήρια. Προσφυγή των προαναφεροµένων προσώπων στα Πολιτικά ικαστήρια επιτρέπεται ειδικά και µόνον για οικονοµικές διαφορές οι οποίες αναφύονται µεταξύ τους, άλλως ισχύουν οι προβλεπόµενες από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Πειθαρχικού ικαίου, κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση τυχόν προσφυγή ΚΑΕ κατά αποφάσεων Σ ή άλλων οργάνων του ΕΣΑΚΕ δεν επηρεάζει την πρόοδο του Πρωταθλήµατος. ΑΡΘΡΟ 14ο ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ Α. Οι Κ.Α.Ε που µετέχουν στο πρωτάθληµα, οι διοικητικοί και λοιποί παράγοντες καθώς και οι αθλητές και προπονητές τους, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισµό του Ε.Σ.Α.Κ.Ε και την κείµενη Νοµοθεσία για τα παραπτώµατα στα οποία τυχόν υποπέσουν και τις παραβάσεις των κανονισµών αυτών στις οποίες ενδεχοµένως προβούν. Β. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ Σε κάθε περίπτωση κατάπτωσης οποιασδήποτε ρήτρας κατά του ΕΣΑΚΕ, η οποία προβλέπεται στις συµβάσεις τις οποίες έχει καταρτίσει ο ΕΣΑΚΕ είτε για την παραχώρηση των δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης των εντός έδρας αγώνων των ΚΑΕ στα πλαίσια του Πρωταθλήµατος µετά την χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης των ΚΑΕ προς τον ΕΣΑΚΕ ή / και της άδειας των άρθρων 84 του ν. 2725/1999 είτε για την παραχώρηση δικαιωµάτων προβολής φυσικών ή νοµικών προσώπων στα πλαίσια των άνω αγώνων στα γήπεδα των ΚΑΕ και µέσω των εν γένει των δραστηριοτήτων τους µετά την χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης των ΚΑΕ προς τον ΕΣΑΚΕ, υπέρ των αντισυµβαλλοµένων φορέων λόγω παράβασης οποιασδήποτε εκ των συµβατικών υποχρεώσεών τους, οι ΚΑΕ παραχωρούν ρητά κι ανεπιφύλακτα τον ΕΣΑΚΕ το δικαίωµα να παρακρατήσει, άµεσα, αυτοδίκαια και κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου, από την αναλογία τους σε οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΣΑΚΕ εκ των ανωτέρω συµβάσεων αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία χρηµατικό ποσό που ισούται µε το ύψος της ρήτρας που κατέπεσε κατά του ΕΣΑΚΕ ΑΡΘΡΟ 15ο Α ΕΙΕΣ Οι Κ.Α.Ε που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα υποχρεούνται να παρέχουν άδεια στους αθλητές τους οι οποίοι επιλέγονται για να συµµετέχουν στους αγώνες επιδείξεως που διοργανώνονται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Αντιθέτως υποχρεούνται να µην παρέχουν άδεια για την συµµετοχή τους σε αγώνες επιδείξεως οι οποίοι διοργανώνονται από οποιονδήποτε τρίτο, εάν προηγουµένως δεν τους χορηγηθεί σχετική έγγραφη έγκριση από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ΑΡΘΡΟ 16ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α' ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 16

18 α) Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3372/2005, η ευθύνη και επιµέλεια για την έκδοση, και εν γένει διαχείριση των εισιτηρίων των αγώνων, ανήκει αποκλειστικά στην γηπεδούχο ΚΑΕ. Η διάθεση εισιτηρίων από την γηπεδούχο στην φιλοξενούµενη ΚΑΕ απαγορεύεται ακόµη και µε κοινή τους συµφωνία. Με απόφαση του.σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, η οποία περιέχεται στην ειδική οικονοµική εγκύκλιο που θα εκδοθεί από τον Σύνδεσµο πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκηρύξεως, ρυθµίζεται οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά την διαχείρισή των εισιτηρίων καθώς και τις κατηγορίες και το είδος αυτών. Β' ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Στους διαιτητές για την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη διεξαγωγή κάθε αγώνα πρωταθλήµατος του ΕΣΑΚΕ, καταβάλλεται από την γηπεδούχο ΚΑΕ, αµοιβή µε την έκδοση νόµιµου φορολογικού στοιχείου που υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόµενες κρατήσεις. Πλέον της ανωτέρω αµοιβής οι διαιτητές σε περίπτωση µετακίνησής τους, δικαιούνται εξόδων κινήσεως και διαµονής τα οποία καταβάλλονται από τη γηπεδούχο ΚΑΕ, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διακρίσεις της Οικονοµικής Εγκυκλίου του ΕΣΑΚΕ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήµατος. Γ' ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ (ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ) Στους τεχνικούς παρατηρητές για την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη διεξαγωγή κάθε αγώνα πρωταθλήµατος του ΕΣΑΚΕ, καταβάλλεται από την γηπεδούχο ΚΑΕ, αµοιβή µε την έκδοση νόµιµου φορολογικού στοιχείου που υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόµενες κρατήσεις. Πλέον της ανωτέρω αµοιβής οι τεχνικοί παρατηρητές σε περίπτωση µετακίνησής τους, δικαιούνται εξόδων κινήσεως και διαµονής τα οποία καταβάλλονται από τη γηπεδούχο ΚΑΕ, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διακρίσεις της Οικονοµικής Εγκυκλίου του ΕΣΑΚΕ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήµατος. ' ΕΞΟ Α ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ/ΚΡΙΤΩΝ Στους κριτές/σηµειωτές για την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη διεξαγωγή κάθε αγώνα πρωταθλήµατος του ΕΣΑΚΕ, καταβάλλεται από την γηπεδούχο ΚΑΕ, αµοιβή µε την έκδοση νόµιµου φορολογικού στοιχείου που υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόµενες κρατήσεις σύµφωνα µε τους όρους της Οικονοµικής Εγκυκλίου του ΕΣΑΚΕ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήµατος. Ε ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Στους Παρατηρητές ιαιτησίας για την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη διεξαγωγή κάθε αγώνα πρωταθλήµατος του ΕΣΑΚΕ, καταβάλλεται από την γηπεδούχο ΚΑΕ, αµοιβή µε την έκδοση νόµιµου φορολογικού στοιχείου που υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόµενες κρατήσεις σύµφωνα µε τους όρους της Οικονοµικής Εγκυκλίου του ΕΣΑΚΕ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήµατος. Με απόφαση του.σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε η οποία περιέχεται στην Ειδική Οικονοµική Εγκύκλιο που εκδίδει ο Σύνδεσµός µας πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκηρύξεως ορίζεται οποιοδήποτε θέµα αφορά τις ανωτέρω (Β, Γ, και Ε ) αµοιβές και έξοδα. ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1. Το καθαρό ποσό των εισπράξεων των εισιτηρίων αγώνων, περιέρχεται στην γηπεδούχο Κ.Α.Ε. 2. Στους αγώνες οι οποίοι διεξάγονται, κατά την φάση των play-offs και εάν χρειασθεί να διεξαχθεί µονός αγώνας (τρίτος ή πέµπτος) για να αναδειχθεί η νικήτρια οµάδα το καθαρό προϊόν τα οποίο θα προκύψει από την εκκαθάριση των εισιτηρίων του αγώνα θα µοιράζεται υπό την επίβλεψη του ΕΣΑΚΕ εξ ηµισείας (50 50%) στις αγωνιζόµενες ΚΑΕ. Σε περίπτωση µη απόδοσης από την γηπεδούχο στην φιλοξενούµενη ΚΑΕ του άνω ποσοστού, η φιλοξενούµενη ΚΑΕ υποχρεούται να αποστέλλει στον ΕΣΑΚΕ σχετική έγγραφη αναφορά, την οποία ο ΕΣΑΚΕ θα κοινοποιεί στην γηπεδούχο ΚΑΕ προκειµένου να συµµορφωθεί µε την υποχρέωσή της τάσσοντάς της προθεσµία δέκα (10) ηµερών, µετά την οποία ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται να παρακρατεί ποσά ισόποσα µε τα οφειλόµενα από οιοδήποτε χρηµατικό ποσό της γηπεδούχου ΚΑΕ βρεθεί εις χείρας του, κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου και να τα αποδίδει στην φιλοξενούµενη ΚΑΕ. Η Κ.Α.Ε, η οµάδα της οποίας δεν προσήλθε ή δεν συµµετείχε ή απεχώρησε από τον αγώνα, δεν δικαιούται κανένα χρηµατικό ποσό από τις καθαρές εισπράξεις του, εφαρµοζόµενων των σχετικών διατάξεων του Κανονισµού Πρωταθλήµατος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας 17

19 3. Από το αντίτιµο των εισιτηρίων κάθε αγώνα ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται ποσοστό 3% κατά τη κανονική περίοδο και 5% κατά την διάρκεια των play-offs. 4. Το καθαρό έσοδο του αγώνα προκύπτει αφού αφαιρεθούν από τις εισπράξεις των εισιτηρίων οι κάτωθι δαπάνες: α. Ποσοστό 15% (ή όποιο ποσοστό έχει συµφωνηθεί µεταξύ της ΚΑΕ και της ιοίκησης του γηπέδου) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α υπέρ του γηπέδου τέλεσης του αγώνα. β. Aµοιβές διαιτητών, σηµειωτών/κριτών, τεχνικών παρατηρητών /κοµισαρίων, υπηρεσία γηπέδου. γ. Έξοδα εκτύπωσης εισιτηρίων κλπ. δ. Έξοδα φιλοξενίας και περιποιήσεως. ε. Ποσοστό 5% επί του αντιτίµου των εισιτηρίων των αγώνων υπέρ ασφαλιστικών ταµείων του Αστυνοµικού Προσωπικού (ΕΤΕΧ ΤΑΥΑΠ). 5. Οι αγώνες της Κ.Α.Ε, τα εισιτήρια της οποίας δεν σφραγίζονται υπό της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής για οιονδήποτε λόγο, θα διεξάγονται άνευ της παρουσίας φιλάθλων της (δηλ. κεκλεισµένων των θυρών). Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη Κ.Α.Ε υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε τουλάχιστον την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη έναρξη του αγώνα. Παράλληλα ισχύουν οι προβλεπόµενες στον Κανονισµό Πρωταθλήµατος υποχρεώσεις της γηπεδούχου ΚΑΕ, η παράβαση των οποίων επισύρει τις προβλεπόµενες στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισµό κυρώσεις. 6. Κάθε γηπεδούχος ΚΑΕ υποχρεούται να αποστείλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε τουλάχιστον την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη έναρξη του αγώνα αντίγραφο του πρακτικού σφράγισης των εισιτηρίων από την αρµόδια αστυνοµική αρχή (δεν ισχύει για την περίπτωση ηλεκτρονικής ή µηχανογραφικής έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων µέσω φορολογικού µηχανισµού). Σε κάθε περίπτωση µη σφράγισης των εισιτηρίων ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών. Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη Κ.Α.Ε υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε τουλάχιστον την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη έναρξη του αγώνα. 7. Επιπλέον κάθε γηπεδούχος ΚΑΕ υποχρεούται πριν από την έναρξη του αγώνα να υποβάλει στον Τεχνικό Παρατηρητή του αγώνα αντίγραφο του πρακτικού σφράγισης των εισιτηρίων από την αρµόδια αστυνοµική αρχή (δεν ισχύει για την περίπτωση ηλεκτρονικής ή µηχανογραφικής έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων µέσω φορολογικού µηχανισµού). Η µη συµµόρφωση της γηπεδούχου ΚΑΕ µε την ανωτέρω υποχρέωσή της και η µη διεξαγωγή του αγώνα αυτού κεκλεισµένων των θυρών, καταγράφεται και πιστοποιείται µε τη σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή και εν συνεχεία επιβάλλονται σε αυτήν µε απόφαση του Μ Ο οι προβλεπόµενες από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισµό ποινές. ΣΤ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ α) Με απόφαση του.σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. δύνανται να τροποποιηθούν τα αναγραφόµενα στους οικονοµικούς όρους της παρούσης χρηµατικά ποσά καθώς και οι τιµές των εκδιδοµένων εισιτηρίων. β) Σε περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεως των ρυθµίσεων του κανονισµού Πρωταθλήµατος αρµοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε σε σχέση µε τα αµιγώς αγωνιστικά θέµατα προς αυτόν της ιεθνούς Οµοσπονδίας (F.I.B.A), οι διαιτητές δικαιούνται να εφαρµόζουν τον κανονισµό της ιεθνούς Οµοσπονδίας. γ) Κατ εφαρµογήν των οικείων διατάξεων οι καλαθοσφαιριστές των ΚΑΕ που συµµετέχουν στο Πρωτάθληµα ασφαλίζονται για την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να τηρούν πιστά τους όρους του σχετικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου που θα τους κοινοποιηθεί από τον Ε.Σ.ΑΚ.Ε και των τυχόν προσθέτων πράξεων αυτού ως και οποιαδήποτε εγκύκλιο οδηγία κλπ του Συνδέσµου συνδέεται µε αυτό καθώς και να καταβάλλουν εµπρόθεσµα στον ΕΣΑΚΕ το σύνολο του ασφαλίστρου, ήτοι τόσο την αναλογία που αντιστοιχεί σε κάθε µία από τις ΚΑΕ όσο και την αναλογία που αντιστοιχεί στους αθλητές της, δικαιούµενες να παρακρατήσουν από αυτούς (τους αθλητές τους) την αναλογία που τους βαρύνει. Η άνω καταβολή θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους που ο ΕΣΑΚΕ θα γνωστοποιεί στις ΚΑΕ. Σε περίπτωση µη έγκαιρης ή προσήκουσας καταβολής, ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται να παρακρατεί τα οφειλόµενα ποσά από οποιαδήποτε τυχόν χρηµατικό ποσό της οφειλέτριας ΚΑΕ σώζεται εις χείρας του ανεξαρτήτως αιτίας και κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου, µη αποκλειόµενης της εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 36 τους ισχύοντος για το Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής κατηγορίας Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισµού. Επίσης ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται σε περίπτωση οφειλής ΚΑΕ ως προς την συµφωνηθείσα µε την εταιρεία που ανέλαβε την µαγνητοσκόπηση των αγώνων του Πρωταθλήµατος αµοιβή, να παρακρατά το ισόποσο από οποιαδήποτε τυχόν χρηµατικό ποσό της οφειλέτριας ΚΑΕ σώζεται εις χείρας του ανεξαρτήτως αιτίας και κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου. δ) Σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται οποιεσδήποτε και πάσης φύσεως οικονοµικές υποχρεώσεις ΚΑΕ αναγόµενες στην προηγούµενη ή στις προηγούµενης αγωνιστικές περιόδους προς τον ΕΣΑΚΕ, ο τελευταίος δικαιούται να παρακρατεί τα ανωτέρω οφειλόµενα ποσά από οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό της οφειλέτριας ΚΑΕ τυχόν σώζεται εις χείρας του ανεξαρτήτως αιτίας (ενδεικτικά αναφέρεται το οικονοµικό αντάλλαγµα από την παραχώρηση του δικαιώµατος τηλεοπτικής µετάδοσης των εντός έδρας αγώνων των ΚΑΕ, το οικονοµικό 18

20 αντάλλαγµα από την παραχώρηση δικαιωµάτων προβολής φυσικών ή νοµικών προσώπων µέσω των αγώνων του Πρωταθλήµατος των ΚΑΕ κ.α.) και κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου. Η ανωτέρω παρακράτηση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις καταβολές του χρηµατικού ποσού το οποίο έχει λαµβάνειν η οφειλέτρια ΚΑΕ και το οποίο σώζεται εις χείρας του ΕΣΑΚΕ, το δε ποσοστό της παρακράτησης επί του άνω ποσού, θα αποφασίζεται από τον ΕΣΑΚΕ ανάλογα µε το ύψος της οφειλής κάθε ΚΑΕ προς τον ΕΣΑΚΕ. Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η κατάρτιση και κοινοποίηση στον ΕΣΑΚΕ συµβάσεων εκχωρήσεων των απαιτήσεων των ΚΑΕ κατά του ΕΣΑΚΕ προς τρίτους από οποιαδήποτε αιτία ή διακανονισµών οφειλών ΚΑΕ προς τρίτους µέσω των απαιτήσεών τους κατά του ΕΣΑΚΕ από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό ανώτερο του 85% του ύψους της απαίτησης κάθε ΚΑΕ από την αντίστοιχη σύµβαση. ε) ιαπιστεύσεις Ο ΕΣΑΚΕ έχει δικαίωµα να χορηγήσει διαπίστευση σε έναν εκπρόσωπό του, που έχει ορισθεί µε απόφαση του.σ. του και θα του χορηγεί το δικαίωµα να εισέρχεται σε όλους τους χώρους τους γηπέδου στα οποία διεξάγονται αγώνες Πρωταθλήµατος αρµοδιότητάς του εκτός των αποδυτηρίων των οµάδων και των διαιτητών - προκειµένου να ελέγχει την τήρηση των Κανονισµών Πρωταθλήµατος. Ο ΕΣΑΚΕ έχει δικαίωµα επίσης να χορηγήσει διαπίστευση σε έναν επόπτη, που έχει ορισθεί µε απόφαση του.σ. του και θα του χορηγεί το δικαίωµα να εισέρχεται σε όλους τους χώρους τους γηπέδου στα οποία διεξάγονται αγώνες Πρωταθλήµατος αρµοδιότητάς του εκτός των αποδυτηρίων των οµάδων και των διαιτητών- προκειµένου να ελέγχει την τήρηση των Κανονισµών Πρωταθλήµατος. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 1. Το βραβείο (Κύπελλο κλπ.) και τα έπαθλα στην Πρωταθλήτρια καθώς και τα έπαθλα στην ευτεραθλήτρια οµάδα του Πρωταθλήµατος, απονέµονται αµέσως µετά τη λήξη του 5 ου τελικού του Πρωταθλήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σχετικά θα κρίνει η αρµόδια Επιτροπή Πρωταθλήµατος του ΕΣΑΚΕ και σε περίπτωση αδυναµίας σύγκλησης για λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος του.σ του Συνδέσµου. Η σχετική απόφαση δεν χρήζει επικύρωσης και είναι άµεσα εκτελεστή. 2. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την πραγµατοποίηση ή µη της απονοµής κατά τα άνω, η γηπεδούχος ΚΑΕ (του 5 ου τελικού) υποχρεούται να µεριµνήσει για τα ακόλουθα: α) την δηµιουργία ειδικού χώρου εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, ο οποίος, θα προσδιορίζεται από ειδική σήµανση/σηµατοδότηση µε κινητά στοιχεία (πασσάλους, σχοινιά κλπ.) σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος των συµµετεχόντων στην απονοµή αθλητών-προπονητών-παραγόντων κλπ. από τα αποδυτήρια προς τον χώρο απονοµής και αντίστροφα, φρουρούµενος από ικανό αριθµό του προσωπικού ασφαλείας της γηπεδούχου ΚΑΕ (κατ ελάχιστον 30 άτοµα). β) στον άνω ειδικά διαµορφωµένο χώρο, θα τοποθετηθούν: 1. δύο (2) βάθρα: ένα (1) διαστάσεων 6m Χ 1m και ύψους 40cm και ένα (1) διαστάσεων 6m Χ 1m και ύψους 20cm για την Πρωταθλήτρια και ευτεραθλήτρια οµάδα αντίστοιχα. 2. Ένα (1) τραπέζι διαστάσεων 1,20m µήκος X 70m ύψος καλυµµένο µε µπλέ σκούρο ύφασµα στο οποίο θα τοποθετηθούν τα έπαθλα και βραβεία. 3. Προηγείται η απονοµή των επάθλων στην ευτεραθλήτρια οµάδα. 4. Ακολουθεί η απονοµή των επάθλων στην Πρωταθλήτρια οµάδα και του Βραβείου/Κυπέλλου στον αρχηγό αυτής. 3. Τα έπαθλα στην Τριταθλήτρια οµάδα του Πρωταθλήµατος, απονέµονται σε ειδική εκδήλωση την οποία θα διοργανώνει η ΚΑΕ σύµφωνα µε τις ανωτέρω προδιαγραφές του χώρου. ΑΡΘΡΟ 18ο ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ «ΧΟΡΗΓΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ» ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΕΣΑΚΕ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1. Οι ΚΑΕ παραχωρούν και µεταβιβάζουν στον ΕΣΑΚΕ πλέον των αναφερόµενων στα άρθρα 51, 52, 53,54, 56 και 57 του Κανονισµού Πρωταθλήµατος, το δικαίωµα προβολής χορηγών/υποστηρικτών τεχνικών υποστηρικτών του µέσω των κατωτέρω αναφερόµενων διαφηµιστικών και λοιπών χώρων καθώς και τα κατωτέρω αναφερόµενα δικαιώµατα προβολής χορηγών/υποστηρικτών τεχνικών υποστηρικτών του άνευ της καταβολής οιουδήποτε ανταλλάγµατος. 2. Κάθε Κ.Α.Ε η οµάδα της οποίας µετέχει στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, παραχωρεί στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, άνευ της εκ µέρους του καταβολής οιουδήποτε ανταλλάγµατος, τα ακόλουθα δικαιώµατα και παροχές για την προβολή του εµπορικού σήµατος, λογοτύπου, ή έτερου τυχόν διακριτικού γνωρίσµατος επιτελούντος ονοµατική λειτουργία του νοµικού ή φυσικού προσώπου που θα αναλάβει την οικονοµική υποστήριξη του Πρωταθλήµατος, το 19

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπο ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρµα Αγ. ηµητρίου (Κτίριο Κ2) Τ.Κ. 546 38 Θεσσαλονίκη, Τηλ. & Fax: 2310/95.3822-826 Αριθµ. Πρωτ.: 387 Θεσσαλονίκη, 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝ ΡΩΝ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝ ΡΩΝ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ - 1-1 - 2 - Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 Αρ.Πρ: 320 Ηµερ. 20/7/16 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝ ΡΩΝ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝ ΡΩΝ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ - 1 - Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 Email:info@eskase-basket.gr Αρ.Πρ: -543- Ηµερ. 25/7/2017 ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 180 Κοµοτηνή 04/07/2017

Αριθ. Πρωτ. 180 Κοµοτηνή 04/07/2017 ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 2531035766 FAX 2531027466 Site: http://www.ekasamath.gr http://www.εκασαµαθ.gr e-mail: info@ekasamath.gr

Διαβάστε περισσότερα

KarditsaLive.Net ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

KarditsaLive.Net ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.0.Κ, καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων π ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

*Η ΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑ Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΘΗΚΕ. (Υπερισχύει το µεγαλύτερο πηλίκο).

*Η ΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑ Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΘΗΚΕ. (Υπερισχύει το µεγαλύτερο πηλίκο). ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρµα Αγ. ηµητρίου (Κτίριο Κ2) Τ.Κ. 546 38 Θεσσαλονίκη, Τηλ. & Fax: 2310/953.822-826 Αριθµ. Πρωτ.: 386 Θεσσαλονίκη, 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:221 Σύρος 24/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Πρωτ:221 Σύρος 24/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ:221 Σύρος 24/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ κατά την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 θα διοργανώσει και θα τελέσει πρωτάθλημα Νεανίδων το οποίο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. Αριθ.πρωτ.: 889 Μαρούσι, 1 Noεμβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

KarditsaLive.Net ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α-1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

KarditsaLive.Net ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α-1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α-1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.0.Κ, καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων π ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Καρδίτσα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Καρδίτσα Καρδίτσα 12-7- 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθµ.πρωτ. 863 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013-2014 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ αφού έλαβε υπόψη : 1. Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα. 2. Τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε,

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ. 2510222751 - FAX. 2510227106 E-MAIL: epskav@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.epskavalas.gr Αριθ. Πρωτ. Καβάλα 2017 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου 2014 2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τις διατάξεις των Κανονισµών της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ - 1 - Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 E mail: info@eskase-basket.gr Αρ.Πρωτ:-542- Ηµερ. 25/7/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League - Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League - Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League - Football League) περιόδου 2017-2018 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής Μακεδονίας

Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής Μακεδονίας ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ) /ΝΣΗ : ΙΕΡΑΡΧΩΝ 1 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23310-25016 FAX : 23310-29875 Ε-mail : ekaskem@otenet.gr ΒΕΡΟΙΑ 28/08/2017 Φ.Α. / ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8/210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΕΣΚΑΝΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΕΣΚΑΝΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.)

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Μ Ι Ν Ι Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Μ Ι Ν Ι Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 72 Ηµερ: 10/02/2016 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζοµένων σωµατείων καθορίζονται µε τις διατάξεις των κανονισµών της ΕΟΚ.

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζοµένων σωµατείων καθορίζονται µε τις διατάξεις των κανονισµών της ΕΟΚ. Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:info@eskase-basket.gr Αρ.πρωτ: 134 Ηµερ: 23/2/2017 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό της, β) Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της :

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : 1. Το καταστατικό της 2.Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη του παρόντος Πρωταθλήµατος Κυπέλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2017-2018 Θεσσαλονίκη 30.8.17 Αρ. Πρωτ.: - 1157 - Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Θεσσαλονίκη 19.06.2017 Αρ. Πρωτ.: -928 - ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2017-2018 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ) /ΝΣΗ : ΙΕΡΑΡΧΩΝ 1 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23310-25016 FAX : 23310-29875 Ε-mail : ekaskem@otenet.gr ΒΕΡΟΙΑ 28 Αυγούστου 2017 Φ.Α. /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το ισχύον καταστατικό 2.Τις διατάξεις του Κ. Α. Π. όπως αυτές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000) ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α & Β (γεν. 1999 & 2000) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται η Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτή αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου

Διαβάστε περισσότερα

KarditsaLive.Net ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

KarditsaLive.Net ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.0.Κ, καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων π ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής Μακεδονίας

Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής Μακεδονίας ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ) /ΝΣΗ : ΙΕΡΑΡΧΩΝ 1 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23310-25016 FAX : 23310-29875 Ε-mail : ekaskem@otenet.gr ΒΕΡΟΙΑ 30 Αυγούστου 2016 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: 388 Θεσσαλονίκη, αγωνιστικής περιόδου

Αριθμ.Πρωτ.: 388 Θεσσαλονίκη, αγωνιστικής περιόδου ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λυδίας 1 & Παπαναστασίου 37 Τ.Κ. 544 53 Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310/953.822-826 Αριθμ.Πρωτ.: 388 Θεσσαλονίκη, 08.07.2009 EΙΔΙΚΗ ΠΡΟ ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ KAΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της :

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : 1. Το καταστατικό της 2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:674 ΠΕΙΡΑΙΑΣ:08/10/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ) /ΝΣΗ : ΙΕΡΑΡΧΩΝ 1 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23310-25016 FAX : 23310-29875 Ε-mail : ekaskem@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πέµπτη, 14 Ιουλίου 2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 448 Πάτρα : 16-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Κ.Α.-Η. AΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΕΣΚΑ-Η κατά την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 θα διοργανώσει και θα τελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Αγ.Ιωάννης Ρέντη 14/10/2016 Αρ.πρωτ. 21734 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax:

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax: ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax: 2531022058 2531033755 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.Την Αθλητική Ισχύουσα Νομοθεσία 2.Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ «2018» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ. 4606 /Ε Αθήνα 29/09/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥ Η - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Θεσσαλονίκη, 16/7/ 2017 Αρ. Πρωτ.: -925 - ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2017-2018 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ..5144/Ε Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Αγ.Ιωάννης Ρέντη 25/9/17 Αρ.πρωτ. 22242 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: 1. το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2363 ΧΑΛΚΙΔΑ 29.6.2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. : 600 Πάτρα : 01-08-2016 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2016 2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικώνκανονισμών, της Ε.Ο.Κ καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Αγ.Ιωάννης Ρέντη 21/1/2016 Αρ.πρωτ. 21284 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ.2941/Ε Αθήνα 2/06/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ PLAY OFF-OUT Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ «2018» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ 6374/Ε Αθήνα 08/12/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2011» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Α ΕΙΣΟ ΟΣ ΠΡΩΗΝ ΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Αριθµ.πρωτ... Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει. υποχρεώσεις τους, µέχρι την ηµέρα της πρώτης κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν τη δήλωση συµµετοχής τους και εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 60 Τέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE 2007 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE 2007 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE 2007 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006 2007 Η «SUPER LEAGUE 2007», αφού έλαβε υπ όψιν της: Τις διατάξεις του καταστατικού της Super League 2007, Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015. ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015. ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12), των Καταστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Α. ΣΚΟΥΦΙΑ Η γηπεδούχος ομάδα θα φορά λευκά σκουφιά και η φιλοξενούμενη ομάδα διαφορετικού χρώματος σκουφιά, εκτός από κόκκινο, εγκεκριμένα από τους διαιτητές, αλλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα 08 (ΟΚΤΩ) Σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή συγκροτούν έναν όμιλο: KOΡΙΤΣΙΑ 2003-2004 3.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8.

Τα 08 (ΟΚΤΩ) Σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή συγκροτούν έναν όμιλο: KOΡΙΤΣΙΑ 2003-2004 3.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8. ΚΟΡΙΤΣΙΑ (γεν. 2003-04) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται η Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτή αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-16

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-16 Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 Αρ.Πρωτ: 384 Ηµερ. 24/7/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα