ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 Λευκωσία, Αύγουστος 2012

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης Προϋποθέσεις Συμμετοχής Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Χρόνος και Τόπος Υποβολής Τρόπος Σύνταξης Περιεχόμενα Προσφοράς Περιεχόμενα Φακέλου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποσφράγιση Προσφορών Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Βαθμολογία Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς Αξιολόγηση Προσωπικής Συνέντευξης και Τελική Αξιολόγηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάθεση Σύμβασης Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Ακύρωση διαγωνισμού Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 9: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Σελίδα 2 από 23

3 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) διενεργεί διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την Υποστήριξη σε θέματα αγοράς ηλεκτρισμού και ρύθμισης της λειτουργίας ηλεκτρικών δικτύων (Παραγωγή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΚ, για τη βέλτιστη διαχείριση: o o o o o o o της εφαρμογής απαιτήσεων που πηγάζουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, της αυξημένης και επιβαλλόμενης εκτεταμένης διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις που τη συνοδεύουν καθώς και της πιθανής διαμόρφωσης νέων κινήτρων που να λειτουργήσουν παράλληλα με τα υφιστάμενα σχέδια χορηγιών προς όφελος του καταναλωτή και του Κύπριου πολίτη, του νέου διαμορφούμενου Μοντέλου Αγοράς στην Κύπρο και της πιθανής διαμόρφωσης αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς σε γενικό αλλά και λεπτομερειακό επίπεδο, των νέων απαιτήσεων για μείγμα μέσων παραγωγής σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για λειτουργία σταθμών με κύριο καύσιμο το φυσικό αέριο αλλά και της αρμονικής παράλληλης λειτουργίας σταθμών με χρήση ΑΠΕ, της αναμενόμενης επέκτασης της διεσπαρμένης παραγωγής και των τεχνικών απαιτήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένα ηλεκτρικά δίκτυα και εξοπλισμό παρακολούθησης και ελέγχου, της διαμόρφωσης νέας πολιτικής οικονομικών χρεώσεων προμηθευτών που να είναι αντιπροσωπευτική και κοστοστρεφής σε όλα τα επίπεδα, και άλλων θεμάτων συναφών με τα πιο πάνω. 2. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι η ΡΑΕΚ που εδρεύει στην Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ, 3ος Όροφος,1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 3. Αρμόδιο πρόσωπο σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής έχει ορισθεί ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ κ. Κ Ηλιόπουλος. Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2012 στην ΡΑΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό με την ένδειξη «Υποστήριξη σε θέματα αγοράς ηλεκτρισμού και ρύθμισης της λειτουργίας ηλεκτρικών δικτύων». 4. Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται βάσει του άρθρου 84(1)(γ) του περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Νόμου του 2006 Ν.12(Ι)/2006. Σελίδα 3 από 23

4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Αντικείμενο 1. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ και πιο συγκεκριμένα στα ακόλουθα θέματα: Ρυθμιστικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Συστημάτων Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Προμήθειας. Παρακολούθηση και ετοιμασία εισηγήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναφορικά με τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επάρκεια ηλεκτρισμού. Ένταξη μονάδων παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων μονάδων από ΑΠΕ) και σύνδεση στα συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και εκπόνηση σχετικών μελετών. Διαχείριση σε συνεργασία με το προσωπικό του Γραφείου της ΡΑΕΚ θεμάτων που αφορούν στη Λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού καθώς και στην Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής. Παρακολούθηση και ετοιμασία εισηγήσεων σχετικών με Οικονομικά Θέματα που αφορούν στην Αγορά Ηλεκτρισμού και τη Λειτουργία των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής. Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών και συστημάτων παραγωγής από ΑΠΕ με στόχο την ανάλυση της αναθεωρημένης πολιτικής και εφαρμογής νέων, όπως για παράδειγμα του συμψηφισμού μετρήσεων για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Παρακολούθηση θεμάτων νέων οδηγιών, νομοθεσίας, κανονισμών, καθώς επίσης και της Εσωτερικής Αγοράς Ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολούθηση και μελέτη των δρώμενων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα θέματα ηλεκτρικής ενέργειας στους τομείς ευθύνης της ΡΑΕΚ και παροχή συναφών εισηγήσεων. Εποπτεία της έκδοσης της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής και της Ετήσιας Έκθεσης (National Report) της Αρχής προς τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς CEER και ACER. Συνεργασία όποτε κρίνεται αναγκαίο με Διεθνείς φορείς για θέματα Ρύθμισης της Ενέργειας και μελέτη οδηγιών και συστάσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην Ηλεκτρική Ενέργεια. Συμμετοχή όποτε κρίνεται αναγκαίο σε συναντήσεις, συνεδριάσεις, επαφές με δημόσιους φορείς, πολιτειακούς αξιωματούχους κτλ. οπουδήποτε στην Κύπρο. Συμμετοχή όποτε κρίνεται αναγκαίο σε συναντήσεις, συνεδριάσεις, επαφές με δημόσιους φορείς, αξιωματούχους κτλ. στο εξωτερικό. Συμμετοχή στην Ομάδα Καταγραφής, Αναδόμησης και Μηχανογράφησης των Διαδικασιών της ΡΑΕΚ. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με ανάλυση του μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού και εισηγήσεις για ανάγκη διαφοροποίησης. Στενή συνεργασία, επικοινωνία με τη ΡΑΕΚ και το Γραφείο της ΡΑΕΚ όποτε και όσο συχνά η ΡΑΕΚ το κρίνει αναγκαίο με αμεσότητα/ταχύτητα εξυπηρέτησης. 4/23

5 3.2 Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι το γραφείο του Αναδόχου ή/και τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ανάλογα με την εντολή εργασίας που θα δίδεται εκάστοτε από την Αναθέτουσα Αρχή. 3.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να διαθέτει τα παρακάτω ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα τα οποία πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει πλήρως: Nα κατέχει μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογία ή στη Μηχανολογία. Nα είναι εγγεγραμμένο μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης. Να διαθέτει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. Να διαθέτει πολύ καλή γνώση συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και απαραίτητη κατάρτιση και εμπειρία στη χρήση των λογισμικών, MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Visio) και εφαρμοσμένων διαδικασιών. Να διαθέτει δεκαπενταετή τουλάχιστον πείρα και τεχνικές γνώσεις σε θέματα Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και καλή γνώση των σχετικών με την Ενέργεια Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στα πλαίσια της πιο πάνω πείρας, να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε συγκεκριμένη απασχόληση σε θέματα αγοράς ηλεκτρισμού, λειτουργίας ηλεκτρικών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής, και οικονομικών παραμέτρων σχετικών με τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας. 3.4 Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (1.670 ώρες ετησίως) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα (1) χρόνο στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ το κρίνει αναγκαίο με τους ιδίους όρους αλλά με τιμαριθμική προσαρμογή στην προσφερθείσα ωριαία αμοιβή που θα δηλωθεί στην προσφορά. Εάν η ΡΑΕΚ το κρίνει αναγκαίο μπορεί να ζητήσει εργασία πέραν των 1670 ωρών ετησίως και αυτή θα πληρώνεται ανά ώρα σύμφωνα με την προσφερθείσα ωριαία αμοιβή. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η Σύμβαση θα ανατεθεί στον Προσφέροντα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών που περιγράφεται παρακάτω. 5/23

6 5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τρεις (3) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δύο (2) ημέρες και σε περίπτωση άρνησής τους να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους, αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 8 η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00μ.μ. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ, 3ος Όροφος, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ή αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών. 3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που είτε υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή. 6.2 Τρόπος Σύνταξης 1. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στις παραγράφους 8.3 και 8.4 της παρούσας. 2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αριθμός του διαγωνισμού. Ο τίτλος του διαγωνισμού. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Τα στοιχεία του αποστολέα. 6/23

7 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 6.3 Περιεχόμενα Προσφοράς 1. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής: Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς: ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό συμπληρωμένο έντυπο υποβολής Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 2) που περιλαμβάνεται στο Συνημμένο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα με τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Την Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο και τρία (3) αντίτυπα με τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, και η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. 2. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6.4 Περιεχόμενα Φακέλου Στον φάκελο περιλαμβάνονται: 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά: (α) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας. (β) Αντίγραφα των Ακαδημαϊκών Προσόντων (Απολυτηρίων, Διπλωμάτων απ όλες τις σχολές που φοίτησε ο προσφοροδότης), (γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών αναγνωρισμένων εξετάσεων και επαγγελματικών προσόντων, (στ) Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής Μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, (ε) Αναλυτική περιγραφή της εξειδίκευσης και των εμπειριών του ατόμου που να δικαιολογούν την δεκαπενταετή πείρα σε θέματα Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και καλής γνώσης των σχετικών με την Ενέργεια Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετικές βεβαιώσεις εργασίας, καθώς επίσης και περιγραφή αναφορικά με την πενταετή πείρα σε θέματα αγοράς ηλεκτρισμού, 7/23

8 λειτουργίας ηλεκτρικών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής και οικονομικών παραμέτρων σχετικά με τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας, (ζ) Αντίγραφα Βεβαιώσεων από την παρούσα και τις προηγούμενες απασχολήσεις. (η) το συνοδευτικό έντυπο υποβολής της Τεχνικής Προφοράς συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 2) του Προσαρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης. (θ) την Τεχνική Προσφορά η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω: (i) Συνοπτική έκθεση περιγραφής και ανάλυσης που να αποδεικνύει την κατανόηση των απαιτήσεων της Σύμβασης (έως λέξεις) (ii) Σύντομη έκθεση που να αποδεικνύει την κατανόηση του ρόλου που καθήκοντος έχει η ΡΑΕΚ να διαδραματίσει στα Ευρωπαϊκά και Κυπριακά σημερινά δεδομένα με έμφαση στις σχέσεις με άλλους θεσμικούς φορείς (έως 500 λέξεις). 2. H συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, η οποία διατυπώνεται σε Ευρώ, και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) του Προσαρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης. Η προσφερόμενη ωριαία τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ και θα θεωρείται οριστική και δεν θα επηρεάζεται από τυχόν αυξομειώσεις των φόρων, δασμών ή/και εισφορών. Η προσφορές θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβή για ώρες εργασίας. Η τιμή αυτή είναι η τιμή βάσει της οποίας θα γίνει η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7.1 Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντομα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 2. Με την έναρξη της διαδικασίας αποσφραγίζεται ο φάκελος. 3. Οι προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο. 7.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής 1. Απορρίπτονται προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Άρθρου 3.3 της παρούσας Πρόσκλησης. 2. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται. 8/23

9 7.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 1. Για τις προσφορές που κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς τους. 2. Στη συνέχεια το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών των αποδεκτών Προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. α/α 1 2 Κριτήρια Αξιολόγησης Ανάλυση και κατανόηση των απαιτήσεων της Σύμβασης (να επισυναφθεί σύντομη δακτυλογραφημένη έκθεση έως λέξεις) Κατανόηση του ρόλου που καθηκώντος έχει να διαδραματίσει η ΡΑΕΚ στα Ευρωπαϊκά και Κυπριακά σημερινά δεδομένα με έμφαση στις σχέσεις με άλλους θεσμικούς φορείς (να επισυναφθεί σύντομη δακτυλογραφημένη έκθεση έως 500 λέξεις) Συντελεστής βαρύτητας (%) ΣΥΝΟΛΟ Κάθε μέλος του Αρμόδιου Οργάνου Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει κάθε κριτήριο με έναν ακέραιο βαθμό. 4. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου καθορίζεται σε 100 βαθμούς το ανώτερο, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι απαιτήσεις για την εκτέλεση της Σύμβασης. 5. Η βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης και στη συνέχεια σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού και στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 6. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων θα αποτελεί το Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (Τ) του κάθε Προσφέροντος. 7.4 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 1. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Κ), ως εξής: ή ά ό ύ ή ά 100 όπου η Οικονομική Προσφορά Μειοδότη αφορά τη χαμηλότερη αποδεκτή Οικονομική Προσφορά. 9/23

10 7.5 Βαθμολογία Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς 1. Η Τεχνική και Οικονομική Βαθμολογία (ΤΚ) κάθε Προσφέροντος θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: όπου: ΤΚ = Τ x 70% + Κ x 30% Τ = ο βαθμός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς και Κ = το συγκριτικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς. 2. Οι Προσφορές θα καταρτίσουν ένα κατάλογο με βάση τον φθίνοντα βαθμό ΤΚ. 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς. 4. Θα επιλεγούν οι τέσσερις (4) προσφορές από τον κατάλογο των προσφορών (με τους μεγαλύτερους αριθμούς ΤΚ) και η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει εγγράφως τους Προσφέροντες για προφορική συνέντευξη. Η έγγραφη πρόσκληση θα αποσταλεί έγκαιρα και τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια των συνεντεύξεων. 5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των προσφορών (που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής) είναι μικρότερος των τεσσάρων (4), τότε θα προσκληθούν για συνέντευξη οι αντίστοιχοι Προσφέροντες. 7.6 Αξιολόγηση Προσωπικής Συνέντευξης και Τελική Αξιολόγηση 1. Οι Προσφέροντες θα προσκληθούν για προσωπική, προφορική συνέντευξη η οποία θα γίνει από τα τρία Μέλη της ΡΑΕΚ. Κάθε Μέλος της ΡΑΕΚ θα βαθμολογήσει κάθε προσφοροδότη με έναν ακέραιο βαθμό. Η βαθμολογία της προσωπικής συνέντευξης προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των Μελών της ΡΑΕΚ. 2. Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) κάθε Προσφέροντος θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: ΤΒ = ΤΚ x 85% + Σ x 15% ΤΚ= Τεχνική και Οικονομική Βαθμολογία κάθε Προσφέροντος Σ = Βαθμολογία από την Προσωπική Συνέντευξη 3. Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό ΤΒ. 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής και Οικονομικής Βαθμολογίας του κάθε προσφέροντος. 10/23

11 8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8.1 Ανάθεση Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 2. Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση. 8.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 1. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 8.3 Ακύρωση διαγωνισμού 1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί εγγράφως στους Προσφέροντες τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε τούτο. 2. Ακύρωση μπορεί να αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. όταν ουδεμία προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, β. όταν οι όροι των Εγγράφων Διαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, γ. όταν οι τιμές όλων των προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού, δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον αναγκαίο, ή ε. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το Αρμόδιο Όργανο κρίνει δικαιολογημένο. 3. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που ορίζονται στις παραγράφους 2.5, 2.6 και 2.7 της παρούσας Πρόσκλησης. 11/23

12 8.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 1. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Επιστολή Αποδοχής, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας. 2. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων δεν προσέλθει για υπογραφή της Συμφωνίας η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα στο Αρμόδιο Όργανο με στόχο την ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά, σύμφωνα με την κατάταξη του εδαφίου (2) της παραγράφου 9.5, που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση της ισχύος της προσφοράς του Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά που πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού, για καθορισμένη χρονική περίοδο, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουμένως. 12/23

13 ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ Στην Λευκωσία, σήμερα την <ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης>, ημέρα <ημέρα>, στην Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, αφενός μεν, Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) που εκπροσωπείται μέσω του Αντιπροέδρου της (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»), αφ ετέρου, Ο/Η < Ονοματεπώνυμο Αναδόχου>, που κατοικεί στον/ην <πόλη>, οδός <οδός> και, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», συμφωνούν τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: α. Η παρούσα Συμφωνία β. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού γ. Η από <ημερομηνία υποβολής προσφοράς> προσφορά του Αναδόχου και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι για την Υποστήριξη σε θέματα αγοράς ηλεκτρισμού και ρύθμισης της λειτουργίας ηλεκτρικών δικτύων (Παραγωγή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 2. Το Αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται στην από../../.. <ημερομηνία υποβολής προσφοράς Αναδόχου> προσφορά του, καθώς και στο άρθρο 3 του Μέρους Α της από../../.. <ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης προς υποψηφίους προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή> Πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής (αρ. διαγωνισμού...). 13/23

14 ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι δύο (2) έτη με δικαίωμα ανανέωσης επιπλέον για ένα (1) έτος. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, για σκοπούς λήψεως αποφάσεων και έκδοση οδηγιών στον Ανάδοχο και γενικά για τη διαχείριση της Σύμβασης, θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή, ο διορισμός του οποίου θα κοινοποιηθεί γραπτώς στον Ανάδοχο αμέσως μετά από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας. 2. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη σύμβαση θα γίνεται γραπτώς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 3. Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο μετάδοσής τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν οποιεσδήποτε αναγκαίες πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση που έχει στη διάθεσή της, που δυνατόν να σχετίζονται με και απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφα αυτά θα επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για την παροχή πληροφοριών που ο τελευταίος δυνατόν εύλογα να ζητά ώστε να εκτελέσει τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη Σύμβαση ως προσωπικά και απόρρητα και, εκτός στο μέτρο που δυνατόν να είναι απαραίτητο για σκοπούς εκτέλεσης αυτής, δεν θα δημοσιεύει ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε στοιχεία της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ή του εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Υπεύθυνου Συντονιστή. Σε περίπτωση έγερσης τυχόν διαφορών ως προς την αναγκαιότητα οποιασδήποτε δημοσίευσης ή αποκάλυψης για τους σκοπούς της Σύμβασης, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι τελεσίδικη. ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 1. Όλα τα παραδοτέα, που συντάσσονται ή ετοιμάζονται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, θα παραδώσει όλα αυτά τα έγγραφα και 14/23

15 ΑΡΘΡΟ 9: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου, ορίζεται στο ποσό <ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικώς)> Ευρώ. Στην ως άνω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Η αμοιβή αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσας. 2. Η πραγματική εργασία θα ανατίθεται σε κάθε περίπτωση κατά την κρίση της ΡΑΕΚ και του προσφοροδότη που θα επιλεγεί και η αποζημίωση θα βασίζεται στις πραγματικές ώρες εργασίας και στην προσφερθείσα ωριαία αμοιβή. 3. Η πληρωμή θα γίνεται με την υποβολή τιμολογίου από τον Ανάδοχο στο οποίο θα αναφέρονται οι ώρες εργασίας, οι οποίες δεν θα είναι λιγότερες από 100 και δεν θα υπερβαίνουν τις 200 ή/και με την ικανοποιητική παραλαβή της εργασίας που θα έχει ανατεθεί. ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας. Για τους σκοπούς της γνωστοποίησης, ή σε περίπτωση τροποποίησης του τραπεζικού λογαριασμού κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει το έντυπο που παρατίθεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού (Έντυπο 4). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του Αναδόχου αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό. 2. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα άρνησης πληρωμής σε περίπτωση που η προσφερθείσα εργασία δεν είναι ικανοποιητική. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας καθώς και η παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται τα Μέλη της ΡΑΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητες των Μελών της ΡΑΕΚ αφορούν: α. την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. β. τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων και την παραλαβή των παραδοτέων, και την πρόταση προς τα αρμόδια όργανα για την έκδοση εντολής πληρωμής προς τον Ανάδοχο. 15/23

16 2. Με την παραλαβή όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί και την συμπλήρωση των ωρών εργασίας ολοκληρώνεται το έργο του Αναδόχου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, και λαμβάνει χώρα αυτοδικαίως σιωπηρή οριστική παραλαβή του Αντικειμένου της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να αναστείλει μέρος ή όλες τις πληρωμές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους της Σύμβασης ή δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 2. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν το επιθυμεί, να τερματίσει τη Σύμβαση. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τυχόν βλάβες που παρουσιάζονται μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τη Σύμβαση. 4. Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν μέσω της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. 5. Σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καλείται, επιφυλασσομένων των διατάξεων του επομένου εδαφίου 9, να καλύψει μέσα σε τακτή προθεσμία τη ζημιά που υπέστη το Δημόσιο. 6. Παρά τις διατάξεις του ως άνω εδαφίου 8, όταν η ζημιά αυτή που υπέστη το Δημόσιο, πέραν του ποσού της εγγύησης για πιστή εκτέλεση, δεν υπερβαίνει ποσό όπως αυτό καθορίζεται με εγκύκλιο της Αρμόδιας Αρχής (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας), η Αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να μη διεκδικήσει αποζημιώσεις από τον Ανάδοχο. 7. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που δυνατό να προκύψει μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων. ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων στην παρούσα μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. 16/23

17 Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την <ημέρα>, <XX/XX/20XX>. «χαρτόσημα» Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής: Μάρτυρες: 1. Υπογραφή:... Υπογραφή:... Όνομα:... Τίτλος: Υπογραφή:... Όνομα:... Όνομα:... Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου: Μάρτυρες: 1. Υπογραφή:... Υπογραφή:... Όνομα:... Τίτλος: Υπογραφή:... Όνομα:... Όνομα:... 17/23

18 ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Επίθετο: 2. Όνομα: 3. Ημερομηνία γέννησης: 4. Υπηκοότητα: 5. Εκπαίδευση: Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου Από Περίοδος Φοίτησης Μέχρι Πτυχίο / Δίπλωμα που αποκτήθηκε 6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 άριστα, 5 ελάχιστα) Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών : 8. Άλλες ικανότητες: (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.) 9. Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του) 18/23

19 10. Επαγγελματική εμπειρία: Επιχείρηση / Οργανισμός Από Περίοδος Μέχρι Θέση Περιγραφή Καθηκόντων * * Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός εμπλοκής και ευθύνης. 11. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες: Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης. 19/23

20 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς <επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής> Θέμα: <τίτλος διαγωνισμού> Αρ. Διαγωνισμού: Τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών: 1. Αφού μελετήσα τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχω αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Αντικειμένου της Σύμβασης, εγώ ο υποφαινόμενος, αναλαμβάνω να αρχίσω, εκτελώ και συμπληρώσω το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη συνημμένη Τεχνική Προσφορά μου και με την τιμή που δηλώνω στην Οικονομική Προσφορά μας. 2. Αν η Προσφορά μου γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνω να αρχίσω την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. 3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μου αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται στο Άρθρο 5 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. Υπογραφή Προσφέροντος... Στοιχεία Προσφέροντος Όνομα Προσφέροντος..... Χώρα εγκατάστασης..... Διεύθυνση..... Ταχ. Κιβ Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) /23

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Τελευταία Ήμερο. Υποβολής Προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Αριθμ. Πρωτ.: 816/ 29/03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες:κα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα