ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Αριστοτέλους 2, Κέρκυρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: κα.αγγελικήζωχιού,χριστίναδιβριώτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΤΑΜΕΙΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΤΠΑ) Αριστοτέλους2,49100Κέρκυρα Αρ.ΔΕ:5/ Aρ.Διακήρυξης:1 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΣΕΕΥΡΩΓΙΑΤΟΦΟΡΕΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΜΑ:ΑνάπτυξηΨηφιακώνΔράσεωνΕπιμελητηρίουΚέρκυραςαξιοποίησηςτηςευρυζωνικότηταςγιατη βελτίωσητηςανταγωνιστικότηταςτωνεπιχειρήσεωντουνομούκέρκυρας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ημερομηνία αποστολήςγια δημοσίευσηστην Εφημερίδατης Ε.Ε. Ημερομηνία δημοσίευση στοφεκ Δημοσίων Συμβάσεων: Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΝΑΙ Πλέονσυμφέρουσα απόοικονομική 21/3/ /3/ /3/2011 άποψηπροσφορά Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 «Υπηρεσίες πληροφορικής ΤαξινόμησηCPV και άλλες συναφείς υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV «ΥπηρεσίεςΠληροφορικήςκαισυναφείςυπηρεσίες». ΧΡΟΝΟΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Ημ.Μην.Έτος εβδομάδας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΚΕΚΡΥΡΑΣ 6/5/2011 Παρασκευή 12.00π.μ. ΧρηματοδότησηΈργου : ΕΣΠΑ Ε.Π.ΨΗΦΙΑΚΗΣΥΓΚΛΙΣΗ ΆξοναςΠροτεραιότητας1:«Βελτίωσητης παραγωγικότηταςμεαξιοποίησητων ΤΠΕ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ ΤΟΠΑΡΟΝΕΡΓΟΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΑΠΟΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΤΑΜΕΙΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙΑΠΟΕΘΝΙΚΟΥΣΠΟΡΟΥΣ Προϋπολογισθείσαδαπάνη: ,77 ΕυρώπλέονΦΠΑ ,23 ( ,00 ΕυρώσυμπεριλαμβανομένουτουΦΠΑ) ΧρονικήδιάρκειατουΈργου: Δέκαέξι(16)Μήνες

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχονταςυπ όψη: 1. Τιςδιατάξεις: του Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειώνκαιυπηρεσιών,όπωςτροποποιήθηκεμετηνοδηγία2005/51/εκτηςεπιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου2005καιτουκανονισμού(ΕΚ)1422/07»»(ΦΕΚΑ 64). του Ν.3614/2007«Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματικήπερίοδο »(ΦΕΚΑ 267),όπωςέχειτροποποιηθείκαιισχύει. τουκανονισμού1150/09σχετικάμετηντροποποίησητουκανονισμού(εκ)αριθ.1564/2005 όσοναφοράτατυποποιημέναέντυπαπροςδημοσίευσηπροκηρύξεωνκαιγνωστοποιήσεων στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ τουσυμβουλίου. τουν.3886/2010(φεκα 173)Δικαστικήπροστασίακατάτησύναψηδημοσίωνσυμβάσεων, ΕναρμόνισητηςΕλληνικήςΝομοθεσίαςμετηνΟδηγία89/665/ΕΟΚτουΣυμβουλίουτης21 ης Ιουνίου1989(L395)καιτηνΟδηγία92/13/ΕΟΚτουΣυμβουλίουτης25 ης Φεβρουαρίου1992 (L76),όπωςτροποποιήθηκανμετηνΟδηγία2007/66/ΕΚτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαι τουσυμβουλίουτης11 ης Δεκεμβρίου2007(L335). τουν.2286/1995,«προμήθειεςτουδημοσίουτομέακαιρυθμίσειςσχετικώνθεμάτων», τουν.2362/1995«περίδημοσίουλογιστικού,ελέγχουτωνδαπανώντουκράτουςκαιάλλες διατάξεις», του Ν.2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"όπωςέχειτροποποιηθείκαιισχύει.. του Ν. 3471/2006«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στοντομέατωνηλεκτρονικώνεπικοινωνιών». του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166) περί «Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών», εναρμόνισημεοδηγία2007/2/εκ τουν.3852/2010(φεκ87)«νέααρχιτεκτονικήτηςαυτοδιοίκησηςκαιτηςαποκεντρωμένης Διοίκησης ΠρόγραμμαΚαλλικράτης» του Ν. 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειώνκαιυπηρεσιών(όπωςτροποποιήθηκεμετηνοδηγία2005/51/εκτηςεπιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων, τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουκαιτονΚανονισμό1177/2009της30ηςΝοεμβρίου2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουόσοναφοράτακατώταταόριαεφαρμογής τουςκατάτηδιαδικασίασύναψηςσυμβάσεων). της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», και η οδηγία ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα2από150

3 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου2007. τουν.469/2006,«εθνικότυπογραφείο,εφημερίςτηςκυβέρνησηςκαιλοιπέςδιατάξεις». του κανονισμού 1564/05 της Επιτροπής για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/Εκ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου(επίσημηεφημερίδαL257/05,σελ )καθώςκαι της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 1004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου(επίσημηεφημερίδαL257,σελ ). της αριθ / /0016/ Απόφασης του Υπ. Οικονομικών «περί αποδεικτικούενημερότηταςπροςχρέηπροςτοδημόσιο»(φεκβ 508). της αριθ /4496/0014/ Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περί μη υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήμου των αιτήσεων και προσφορών συμμετοχήςσεδημόσιουςδιαγωνισμούς του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημόσιου και ευρύτερουδημοσίουτομέααπόταέντυπακαιταηλεκτρονικάμέσαενημέρωσης»(φεκα 186). τουν.2859/00«κύρωσηκώδικαφόρουπροστιθέμενηςαξίας»(φεκα 248) τουν.2513/97περί«κυρώσεωςτηςσυμφωνίαςδημοσίωνσυμβάσεωνπρομηθειών»(φεκ A 139). τουν.2741/99,άρθρο8,«κρατικέςπρομήθειες»,καιειδικότερατουάρθρου8παρ.6του Ν.2741/99(ΦΕΚ199/99)σχετικάμετιςδημοσιεύσειςπροκηρύξεωνδιαγωνισμών, τουνόμου2121/1993(φεκ25α)«περίπροστασίαςτηςπνευματικήςιδιοκτησίας». 2. Τιςαποφάσεις: τηνμεαρ.πρ.4757 Α2/ απόφασηέγκρισηςτουΕιδικούΓραμματέατουπίνακα κατάταξηςυποβληθεισώνπροτάσεωνσταπλαίσιατηςπρόσκλησης02_1.2 την με αρ. πρ /ΨΣ6457 Α2/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δράσεων Επιμελητηρίου Κέρκυρας αξιοποίησης της ευρυζωνικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρας» με τα στοιχεία MIS στον άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΠ Ψηφιακή ΣύγκλισημεΤελικόΔικαιούχοτοΕπιμελητήριοΚέρκυρας τημεαρ.πρ /ψσ357 / τηςΕΥΔτηςΕΠ«ΨΗΦΙΑΚΗΣΥΓΚΛΙΣΗ»διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο τευχών δημοπράτησης και διαδικασία προκήρυξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ MIS καθώς και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ , αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει (α τροποποίηση: ΦΕΚ 1957/Β/ αριθμ. Πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/09καιβ τροποποίηση:φεκ1088/β/2010 αριθμ.πρωτ.28020/ευθυ1212/2010) τηνυπ αριθ.5/ απόφασητηςΔΕτουΕπιμελητηρίουΚέρκυρας ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα3από150

4 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφοράμετίτλο«ανάπτυξηψηφιακώνδράσεωνεπιμελητηρίουκέρκυραςαξιοποίησηςτης ευρυζωνικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρας», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Μέρη Α και Β και τα Παραρτήματα της παρούσας. Ηπροϋπολογισθείσαδαπάνηείναιοκτακόσιεςεβδομήνταεννέαχιλιάδες,εννιακόσιαείκοσιδύο Ευρώ και εβδομήντα επτά Λεπτά ( ,77 ) πλέον Φ.Π.Α. 23% διακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά ( ,23 ), ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο, ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένουτουφπα23%. Οιυποψήφιοιπρέπειναυποβάλουντιςπροσφορές,σύμφωναμεταοριζόμεναστηνπαρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 6/5/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους2,49100Κέρκυρα. ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα4από150

5 ΠΙΝΑΚΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ:ΓΕΝΙΚΟΙΚΑΙΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ... 8 Α.1.ΟΡΙΣΜΟΙΚΑΙΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣ... 8 ΑΡΘΡΟ1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 ΑΡΘΡΟ2.ΟΡΙΣΜΟΙ... 8 ΑΡΘΡΟ3.ΝΟΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ&ΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ4.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ5.ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ6.ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΚΑΙΧΡΗΣΗΤΗΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ7.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ8.ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ9.ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΙΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Α.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ11.ΧΡΟΝΟΣΙΣΧΥΟΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ12.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ13.ΜΕΡΙΚΗΥΠΟΒΟΛΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ14.ΤΡΟΠΟΣΣΥΝΤΑΞΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ15.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΡΘΡΟ16.ΤΡΟΠΟΣΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ17.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ18.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟ20.ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.6.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ21.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ22.ΔΙΚΑΙΩΜΑΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ23.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΚΑΙΥΠΟΓΡΑΦΗΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.7.ΒΑΣΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα5από150

6 ΑΡΘΡΟ24.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ25.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ26.ΠΑΡΑΔΟΣΗΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΘΡΟ27.ΤΡΟΠΟΣΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟ28.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ29.ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΡΘΡΟ30.ΖΗΤΗΜΑΤΑΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ&ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ31.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ32.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ33.ΑΝΩΤΕΡΑΒΙΑ ΑΡΘΡΟ34.ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ35.ΛΟΙΠΟΙΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙ Β ΜΕΡΟΣ:ΤΕΧΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΕΡΓΟΥ Β.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥΕΡΓΟΥ Β.1.1 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΥΠΟΔΟΜΗ Β ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Β.1.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣΥΠΟΔΟΜΕΣ Β ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΕΜΠΟΡΙΟΥ» Β ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΥΠΑΡΧΟΥΣΑΥΠΟΔΟΜΗΣ Β.2 ΣΤΟΧΟΙ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥΕΡΓΟΥ Β.2.1 ΣΤΟΧΟΙΤΟΥΕΡΓΟΥ Β.2.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΡΓΟΥ Β.3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΡΓΟΥ Β.3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΡΓΟΥ Β.3.3 ΓΕΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Β ΓΕΝΙΚΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β ΓΕΝΙΚΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Β ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ E GIF (ELECTRONICGOVERNMENTINTEROPERABILITYMETADATAFRAMEWORK) Β ΑΣΦΑΛΕΙΑ Β ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα6από150

7 Σεσχέσημετηντεχνολογικήδιάσταση Β ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Β ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Β.3.4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΜΟΝΤΕΛΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Β.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΣΕΙΣΕΡΓΟΥ Β.5 OΜΑΔΑΕΡΓΟΥ ΣΧΗΜΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ:ΠΙΝΑΚΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙV:ΠΙΝΑΚΕΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑV:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα7από150

8 Α ΜΕΡΟΣ:ΓΕΝΙΚΟΙΚΑΙΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ Α.1.ΟΡΙΣΜΟΙΚΑΙΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό,προϋπολογισμούδαπάνηςοκτακοσίωνεβδομήνταεννέαχιλιάδων,εννιακοσίωνείκοσι δύοευρώκαιεβδομήνταεπτάλεπτών( ,77 )πλέονφ.π.α.23%,μεκριτήριοκατακύρωσης τηνπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράγιατηνυλοποίησητουέργου:«ανάπτυξη ΨηφιακώνΔράσεωνΕπιμελητηρίουΚέρκυραςαξιοποίησηςτηςευρυζωνικότηταςγιατηβελτίωση τηςανταγωνιστικότηταςτωνεπιχειρήσεωντουνομούκέρκυρα». ΤοαντικείμενοτουωςάνωέργουαφοράτηνπαροχήυπηρεσιώνΑνάπτυξηςΛογισμικούΕφαρμογών, που κατατάσσονται στην κατηγορία υπηρεσίας 07 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες» (ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»). Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότηταςμεαξιοποίησητωντπε».τουεπψηφιακήσύγκλιση. Αναλυτικά,τοαντικείμενοτουέργουκαισυνολικάοιυποχρεώσειςτουΑναδόχουπεριγράφονταιστα μέρηα,βκαιταπαραρτήματατηςδιακήρυξηςαυτής. ΑΡΘΡΟ2.ΟΡΙΣΜΟΙ Οιακόλουθοιόροιθαέχουν,πληντηςπεριπτώσεωςπουτασυμφραζόμενααπαιτούνδιαφορετικά, τιςέννοιεςπουτουςαποδίδονταιστησυνέχεια: ΑναθέτουσαΑρχή Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, το οποίο με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής προκηρύσσει το διαγωνισμόαυτό. ΥπηρεσίαΔιενέργειαςΔιαγωνισμού ΤοΕπιμελητήριοΚέρκυραςπουεδρεύειστηνοδόΑριστοτέλους2καιΚαποδιστρίου,Κέρκυρα ΑρμόδιοςΥπηρεσίαςΔιενέργειας Ηκα.ΑγγελικήΖωχιούκαιηκαΧριστίναΔιβριώτηπαρέχουνσχετικέςμετοδιαγωνισμόπληροφορίες τηλ: ,fax: ,e Διακήρυξη Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο Έργου, και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυήσεων, ΙΙ: ΥπόδειγμαΣύμβασης,ΙΙΙ:ΠίνακεςΟικονομικήςΠροσφοράς,IV:ΠίνακεςΣυμμόρφωσης,V:Υπόδειγμα ΒιογραφικούΣημειώματος. ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα8από150

9 ΔιάθεσητηςΠροκήρυξηςκαιτωνΣυμβατικώνΤευχών Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται με ηλεκτρονικό μέσο από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το ΠΔ60/2007, παρέχοντας ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση είναι ο ιστοχώρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με το ΠΔ60/2007), αποστάλθηκαν στην ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση ενώ ακολουθήθηκαν και όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας (ΕΕ,ΦΕΚ, Τύπος κλπ). Επίσης διατίθενται στην έδρα του Επιμελητηρίου (αυτοπροσώπως ή με courier). Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier,ηαναθέτουσααρχήδενέχεικαμίααπολύτωςευθύνηγιατηνέγκαιρηκαισωστήπαράδοση τηςδιακήρυξης.ηαναθέτουσααρχήυποχρεούταιναδιασφαλίσειαπόλυτηταύτισητηςέντυπηςκαι της ηλεκτρονικής μορφής της Διακήρυξης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την διακήρυξη θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου. Οι με οποιοδήποτε τρόπο παραλήπτες της διακήρυξης είναι καλό να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση,τηλέφωνο,φαξ,διεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείου),έτσιώστεηαναθέτουσααρχή ναέχειστηδιάθεσητηςπλήρηκατάλογοόσωνπαρέλαβαντηδιακήρυξηγιαστατιστικούςλόγουςκαι για κάθε ενδεχόμενο. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσονδιαπιστώσουνοποιαδήποτεπαράλειψηνατογνωρίσουνεγγράφωςστηναναθέτουσααρχή καιναζητήσουννέοπλήρεςαντίγραφο. Έργο Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δράσεων Επιμελητηρίου Κέρκυρας αξιοποίησης της ευρυζωνικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρα» όπως αναλυτικά περιγράφεται στα ΜέρηΑ καιβ καιταπαραρτήματατηςπαρούσας. ΕπιτροπήΔιαγωνισμού Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο της Αναθέτουσας Αρχής,τοοποίοθασυγκροτηθείειδικάγιατοσκοπόαυτόκαιτοοποίολειτουργείσύμφωναμετα οριζόμεναστιςκείμενεςδιατάξειςπερίλειτουργίαςτωνοργάνωντηςδιοίκησης. ΕπιτροπήΕνστάσεων ΤοαρμόδιοόργανογιατηναξιολόγησητωνΕνστάσεων,πουέχεισυγκροτήσειτοΕπιμελητήριοκαι αποτελείται από διάφορα (διακριτά) μέλη από εκείνα της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εισηγείται στην αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων στις διάφορες φάσεις έως και την κατακύρωση τουδιαγωνισμού. Προσφέρων ΥποψήφιοςΑνάδοχος Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλειπροσφοράμεσκοπότησύναψησύμβασηςμετηναναθέτουσααρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων,πρόσωποεξουσιοδοτημένοαπόόλαταμέλητηςένωσης. Αντίκλητος ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα9από150

10 ΤοπρόσωποπουοΠροσφέρωνμεδήλωσήτου,στηνοποίαπεριλαμβάνονταιταπλήρηστοιχείατου προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνογιατιςενδεχόμενεςανάγκεςεπικοινωνίαςτηςαναθέτουσαςαρχήςμετονπροσφέροντα. Ανάδοχος ΟΠροσφέρωνπουθαεπιλεγείκαιθασυνάψειΣύμβασημετηνΑναθέτουσαΑρχή,σύμφωναμετον τρόποκαιτηδιαδικασίαπουπεριγράφονταιστοπαρόντεύχος. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση ΗέγγραφησυμφωνίαμεταξύτηςΑναθέτουσαςΑρχήςκαιτουΑναδόχου,ηοποίακαταρτίζεταιμετά τηνανακοίνωσητηςκατακύρωσης. Προϋπολογισμός ΗεκτιμώμενηαπότηνΑναθέτουσαΑρχήδαπάνηγιατηνυλοποίησητουπροκηρυσσόμενουΈργου. Στηδαπάνηαυτήδενσυμπεριλαμβάνονταιοιδαπάνεςσυντήρησηςοιοποίεςθαπαρασχεθούνμετά την οριστική παραλαβή του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε οκτακόσιες εβδομήντα εννέαχιλιάδες,εννιακόσιαείκοσιδύοευρώκαιεβδομήνταεπτάλεπτά( ,77 )πλέονφ.π.α. 23%διακόσιεςδύοχιλιάδεςτριακόσιαογδόνταδύοΕυρώκαιείκοσιτρίαλεπτά( ,23 ),ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο, ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένουτουφπα23%. ΣυμβατικόΤίμημα ΗτιμήπροσφοράςστηνοποίαθακατακυρωθείτοΈργο.Στηντιμήαυτήδενσυμπεριλαμβάνονταιοι τιμέςσυντήρησηςοιοποίεςθαπαρασχεθούνμετάτηνοριστικήπαραλαβήτου. ΕπιτροπήΠαρακολούθησης&ΠαραλαβήςΈργου(ΕΠΠΕ) Τοαρμόδιοόργανο,ορισμένοαπότηνΑναθέτουσαΑρχή,τοοποίοεξουσιοδοτείταιναεκπροσωπεί τηναναθέτουσααρχήστηνεκτέλεσητωνυποχρεώσεων,τωνδικαιωμάτωνήκαιτωνεξουσιώνπου της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της ΣύμβασηςαπότονΑνάδοχοκαιτηνπαραλαβήτωνΠαραδοτέωντουΈργου. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνσητηςανάγνωσηςκαιδενλαμβάνονταιυπόψηγιατηνερμηνείατηςδιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ3.ΝΟΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ&ΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣ 3.1.ΙΣΧΟΥΣΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα10από150

11 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις δημόσιεςσυμβάσειςκαιιδιαίτερασύμφωναμετιςδιατάξεις: 1. του Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειώνκαιυπηρεσιών,όπωςτροποποιήθηκεμετηνοδηγία2005/51/εκτηςεπιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου2005καιτουκανονισμού(ΕΚ)1422/07»»(ΦΕΚΑ 64). 2. τουν.3614/2007«διαχείρισηέλεγχοςκαιεφαρμογήαναπτυξιακώνπαρεμβάσεωνγιατην προγραμματικήπερίοδο »(ΦΕΚΑ 267),όπωςέχειτροποποιηθείκαιισχύει. 3. τουκανονισμού1150/09σχετικάμετηντροποποίησητουκανονισμού(εκ)αριθ.1564/2005 όσοναφοράτατυποποιημέναέντυπαπροςδημοσίευσηπροκηρύξεωνκαιγνωστοποιήσεων στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ τουσυμβουλίου. 4. τουν.3886/2010(φεκα 173)Δικαστικήπροστασίακατάτησύναψηδημοσίωνσυμβάσεων, ΕναρμόνισητηςΕλληνικήςΝομοθεσίαςμετηνΟδηγία89/665/ΕΟΚτουΣυμβουλίουτης21 ης Ιουνίου1989(L395)καιτηνΟδηγία92/13/ΕΟΚτουΣυμβουλίουτης25 ης Φεβρουαρίου1992 (L76),όπωςτροποποιήθηκανμετηνΟδηγία2007/66/ΕΚτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαι τουσυμβουλίουτης11 ης Δεκεμβρίου2007(L335). 5. τουν.2286/1995,«προμήθειεςτουδημοσίουτομέακαιρυθμίσειςσχετικώνθεμάτων», 6. τουν.2362/1995«περίδημοσίουλογιστικού,ελέγχουτωνδαπανώντουκράτουςκαιάλλες διατάξεις», 7. του Ν.2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"όπωςέχειτροποποιηθείκαιισχύει.. 8. τουν.3471/2006«προστασίαδεδομένωνπροσωπικούχαρακτήρακαιτηςιδιωτικήςζωής στοντομέατωνηλεκτρονικώνεπικοινωνιών». 9. του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166) περί «Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών», εναρμόνισημεοδηγία2007/2/εκ 10. τουν.3852/2010(φεκ87)«νέααρχιτεκτονικήτηςαυτοδιοίκησηςκαιτηςαποκεντρωμένης Διοίκησης ΠρόγραμμαΚαλλικράτης» 11. του Ν. 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 12. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειώνκαιυπηρεσιών(όπωςτροποποιήθηκεμετηνοδηγία2005/51/εκτηςεπιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων, τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουκαιτονΚανονισμό1177/2009της30ηςΝοεμβρίου2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουόσοναφοράτακατώταταόριαεφαρμογής τουςκατάτηδιαδικασίασύναψηςσυμβάσεων). 13. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», και η οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα11από150

12 οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου τουν.469/2006,«εθνικότυπογραφείο,εφημερίςτηςκυβέρνησηςκαιλοιπέςδιατάξεις». 15. του κανονισμού 1564/05 της Επιτροπής για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/Εκ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου(επίσημηεφημερίδαL257/05,σελ )καθώςκαι της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 1004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου(επίσημηεφημερίδαL257,σελ ). 16. της αριθ / /0016/ Απόφασης του Υπ. Οικονομικών «περί αποδεικτικούενημερότηταςπροςχρέηπροςτοδημόσιο»(φεκβ 508). 17. της αριθ /4496/0014/ Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περί μη υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήμου των αιτήσεων και προσφορών συμμετοχήςσεδημόσιουςδιαγωνισμούς 18. του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημόσιου και ευρύτερουδημοσίουτομέααπόταέντυπακαιταηλεκτρονικάμέσαενημέρωσης»(φεκα 186). 19. τουν.2859/00«κύρωσηκώδικαφόρουπροστιθέμενηςαξίας»(φεκα 248) 20. τουν.2513/97περί«κυρώσεωςτηςσυμφωνίαςδημοσίωνσυμβάσεωνπρομηθειών»(φεκ A 139). 21. τουν.2741/99,άρθρο8,«κρατικέςπρομήθειες»,καιειδικότερατουάρθρου8παρ.6του Ν.2741/99(ΦΕΚ199/99)σχετικάμετιςδημοσιεύσειςπροκηρύξεωνδιαγωνισμών, 22. τουνόμου2121/1993(φεκ25α)«περίπροστασίαςτηςπνευματικήςιδιοκτησίας». 23. τηνμεαρ.πρ.4757 Α2/ απόφασηέγκρισηςτουΕιδικούΓραμματέατουπίνακα κατάταξηςυποβληθεισώνπροτάσεωνσταπλαίσιατηςπρόσκλησης02_ την με αρ. πρ /ΨΣ6457 Α2/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δράσεων Επιμελητηρίου Κέρκυρας αξιοποίησης της ευρυζωνικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρας» με τα στοιχεία MIS στον άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΠ Ψηφιακή ΣύγκλισημεΤελικόΔικαιούχοτοΕπιμελητήριοΚέρκυρας 25. τημεαρ.πρ /ψσ357 / τηςΕΥΔτηςΕΠ«ΨΗΦΙΑΚΗΣΥΓΚΛΙΣΗ»διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο τευχών δημοπράτησης και διαδικασία προκήρυξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ MIS καθώς και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ , αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει (α τροποποίηση: ΦΕΚ 1957/Β/ αριθμ. Πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/09καιβ τροποποίηση:φεκ1088/β/2010 αριθμ.πρωτ.28020/ευθυ1212/2010) 26. τηνυπ αριθ.5/ απόφασητηςΔΕτουΕπιμελητηρίουΚέρκυρας 3.2.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Για τα δικαιώματα της έννομης προστασίας των συμμετεχόντων ισχύει ο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ173/30O9O2010).Ενστάσειςήπροσφυγέςυποβάλλονταιγιατουςλόγουςκαιμετηνδιαδικασία που προβλέπεται μετά την απόφαση αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής στην Επιτροπή ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα12από150

13 Ενστάσεων η οποία εξετάζει και εισηγείται προς την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου εντός δεκαημέρου. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής ενστάσεων είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας. 3.3.ΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣ Η συμμετοχή στον προκηρυσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξηκαιδιαθέτουντηναπαιτούμενηεπαγγελματικήεπάρκειακαιεμπειρία. Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται με ηλεκτρονικό μέσο από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το ΠΔ60/2007, παρέχοντας ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση είναι ο ιστοχώρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με το ΠΔ60/2007), αποστάλθηκαν στην ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση ενώ ακολουθήθηκαν και όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας (ΕΕ,ΦΕΚ, Τύπος κλπ). Επίσης διατίθενται στην έδρα του Επιμελητηρίου (αυτοπροσώπως ή με courier). Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier,ηαναθέτουσααρχήδενέχεικαμίααπολύτωςευθύνηγιατηνέγκαιρηκαισωστήπαράδοση τηςδιακήρυξης.ηαναθέτουσααρχήυποχρεούταιναδιασφαλίσειαπόλυτηταύτισητηςέντυπηςκαι της ηλεκτρονικής μορφής της Διακήρυξης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την διακήρυξη θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου. Οι με οποιοδήποτε τρόπο παραλήπτες της διακήρυξης είναι καλό να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση,τηλέφωνο,φαξ,διεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείου),έτσιώστεηαναθέτουσααρχή ναέχειστηδιάθεσητηςπλήρηκατάλογοόσωνπαρέλαβαντηδιακήρυξηγιαστατιστικούςλόγουςκαι για κάθε ενδεχόμενο. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσονδιαπιστώσουνοποιαδήποτεπαράλειψηνατογνωρίσουνεγγράφωςστηναναθέτουσααρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ωςαπαράδεκτες. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσειςήπεριορισμούς.ωςασήμαντεςαποκλίσειςήπεριορισμοί,νοούνταιοιαποκλίσειςκαιοι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του ΠροσφέροντοςκαιδενθίγουντηναρχήτηςίσηςμεταχείρισηςτωνΠροσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησηςήπεριέχουνόρουςαντίθετουςπροςτηνδιακήρυξηή/καιαιρέσεις,χαρακτηρίζονταιωςμη αποδεκτέςκαιαπορρίπτονται. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατόνααπαιτηθείκατάτηδιάρκειατηςδιαδικασίας,συντάσσονταιστηνελληνικήγλώσσα. ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα13από150

14 ΑΡΘΡΟ4.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣεπερίπτωσηπουοιπαραλήπτεςτηςΔιακήρυξηςδιαπιστώσουνότιτοπαραληφθέναντίγραφοδεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται ναζητήσουναπότηνυπηρεσίαδιενέργειας,νέοπλήρεςαντίγραφο.ενστάσειςκατάτηςνομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης,θααπορρίπτονταιωςαπαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από το Επιμελητήριο Κέρκυρας (κα Αγγελική Ζωχιού, κα Χριστίνα Διβριώτη, τηλ: , fax: , ) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενοτηςπαρούσαςδιακήρυξηςμέσασεείκοσι(20)μέρεςαπότηδημοσίευσήτης. ΗΑναθέτουσαΑρχήθαδώσειέγκαιρα,έξι(6)τουλάχιστονεργάσιμεςημέρεςπριντηνημερομηνία διενέργειαςτουδιαγωνισμού,διευκρινίσειςσεόλαταερωτήματαπουθαζητηθούνεγγράφωςεντός του προαναφερθέντος διαστήματος των είκοσι(20) ημερών. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού και απαντήσεις ή διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και την διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνταισεηλεκτρονικήμορφήστοδιαδικτυακότόποτηςαναθέτουσαςαρχής. Κανέναςυποψήφιοςδενμπορείσεοποιαδήποτεπερίπτωσηναεπικαλεσθείπροφορικέςαπαντήσεις εκμέρουςτηςαναθέτουσαςαρχής. ΑΡΘΡΟ5.ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟδιαγωνισμόςθαδιενεργηθείστοκτίριοτουΕπιμελητηρίουΚέρκυρας,επίτηςοδούΑριστοτέλους2 στηνκέρκυρα,τηνπαρασκευή6/5/2011καιώρα12:00πμ. Α.2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ6.ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΚΑΙΧΡΗΣΗΤΗΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΌλεςοιπληροφορίεςπουπεριέχονταιστηνΔιακήρυξηαυτήκαιταδικαιώματαεπίαυτήςανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Διακήρυξης από τους υποψηφίους Προσφέροντες επιτρέπεταιμόνονγιατιςανάγκεςπροετοιμασίαςτωνπροσφορώντους. ΑΡΘΡΟ7.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΔιακήρυξηαυτήαποτελείταιαπό: α. ΤοπαρόνΜέροςΑ(ΓενικοίκαιΕιδικοίΌροι) ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα14από150

15 β. γ. ΤοΜέροςΒ(ΤεχνικήΠεριγραφή) ΤαΠαραρτήματα Ι.ΥποδείγματαΕγγυήσεων, ΙΙ.ΥπόδειγμαΣύμβασηςΕκτέλεσηςΈργου, ΙΙΙ:ΠίνακεςΟικονομικήςΠροσφοράς, IV:ΠίνακεςΣυμμόρφωσης, V:ΥπόδειγμαΒιογραφικούΣημειώματος. Α.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ8.ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίεςαυτώνπουυποβάλλουνκοινήπροσφορά,πουείναιεγκατεστημέναστακράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον.2513/97(φεκ139/α),υπότονόροότιησύμβασηκαλύπτεταιαπότηνσδσ,ήσετρίτες χώρεςπουέχουνσυνάψειευρωπαϊκέςσυμφωνίεςμετηνεε. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσίακράτους μέλουςτηςεεήτουεοχήκράτους μέλουςπουέχειυπογράψειτην ΣΔΣήτρίτηςχώραςπουέχεισυνάψειευρωπαϊκήσυμφωνίαμετηνΕΕκαιέχουντηνκεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρωχωρών. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον για τα τελευταία τρία (3) χρόνια τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάστασηκαισυντήρησηπληροφοριακώνσυστημάτωνήκαιπρογραμμάτωνλογισμικού κατάλληλωνγιατηνλειτουργίαδικτυακώνεφαρμογών,συστημάτωνηλεκτρονικούεμπορίου, κατηγορίεςcpv: :υπηρεσίεςπληροφορικήςκαισυναφείςυπηρεσίες(σύμφωναμε το σκοπό λειτουργίας που αναφέρεται στο καταστατικό του κάθε προσώπου), και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αναλύονται στην παράγραφο9.2τηςπαρούσας.στηνπερίπτωσητωνενώσεωνήκοινοπραξιών,αρκείκαιένα μέλοςαυτώνναασκείτιςωςάνωδραστηριότητες Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομικήμορφή.ειδικότερασύμφωναμετοάρθρο39παρ2τουπδ60/2007οικοινοπραξίες οικονομικώνφορέωνμπορούνναυποβάλουνπροσφοράήναεμφανίζονταιωςυποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. ΕπιμελητήριοΚέρκυρας Σελίδα15από150

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚτΠ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οδός : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26610-39814, e-mail: info@corfucci.gr ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 80%-

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα