Βέροια, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: fax : Βέροια, Αρ. πρωτ. Δ.Υ./Ε/115 Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη ή μη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων της Ημαθίας για την εφαρμογή Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας στην Π.Ε. Ημαθίας Ορισμός μέλους στην Κ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της Π.Σ.» Σύμφωνα με το Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.ΕΣ.Δ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 8 «Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους ΟΤΑ και οργανώνεται από διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης) σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων. Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας και στη διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Ως αποτέλεσμα επιτυγχάνεται η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η εξοικονόμηση πόρων ενώ τελικά προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη. Η εφαρμογή του Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας στην Π.Ε. Ημαθίας ξεκίνησε το έτος 2005 σύμφωνα με την από Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του πρώην ΕΣΔΑ ΟΤΑ Νομού Ημαθίας (νυν Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας) και τον πιστοποιημένο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.). Προς εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης και δεδομένου ότι ο πρώην ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν. Ημαθίας δεν διέθετε προσωπικό, καταρτιζόταν επί σειρά ετών προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας στους δήμους της Π.Ε. Ημαθίας. Στα πλαίσια των Προγραμματικών Συμβάσεων ο ΕΣΔΑ διέθετε στους Δήμους τον αναγκαίο εξοπλισμό (κάδους και απορριμματοφόρα οχήματα) και οι Δήμοι είχαν αναλάβει την οργάνωση της τοποθέτησης των κάδων ανακύκλωσης σε κατάλληλα σημεία, τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας με τη χρήση των πέντε απορριμματοφόρων οχημάτων και την κάλυψη των δαπανών κίνησης, συντήρησης, ασφάλισης, κτλ, αυτών. 1

2 Επίσης, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος, ως καθολικός διάδοχος του ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν. Ημαθίας, με την υπ αριθμ. 590/2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε τη λύση της από σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. και τη δωρεά τεσσάρων εκ των πέντε απορριμματοφόρων στους δήμους της Π.Ε. Ημαθίας προκειμένου να συμβληθούν αυτοί στο μέλλον απ ευθείας με πιστοποιημένο φορέα για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης της ως άνω σύμβασης και δωρεάς των απορριμματοφόρων κρίνεται απαραίτητη η σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου και των τριών δήμων της Π.Ε. Ημαθίας βάσει της οποίας θα υλοποιείται η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Η Π.Σ. θα συναφθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και θα καθορίσει τους όρους συνεργασίας των συμβαλλόμενων Μερών. Από την εφαρμογή του Προγράμματος προϋπολογίστηκε ότι θα προκληθεί στο Δήμο δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των (άρθρο 4 της Π.Σ.), βαρύνοντας τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2015, και αφορά: α) τη δαπάνη προσωπικού (το απαιτούμενο προσωπικό, οδηγοί απορριμματοφόρων και εργατικό προσωπικό, θα καλυφθεί από το υπάρχον στο Δήμο), ποσό , βαρύνοντας τους αντίστοιχους Κ.Α. μισθοδοσίας τους, Κ.Α: μον. προσωπ. ή αορ. χρον. ή ορισμ. χρόνου και τους αντίστοιχους Κ.Α. Εργ. Εισφ.: ή ή , για την οποία εκδόθηκαν οι σχετικές Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης, β) την προμήθεια καυσίμων, ποσό , βαρύνοντας τον Κ.Α , για την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμό 82/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και αποφασίστηκε η σχετική δέσμευση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, γ) την προμήθεια λιπαντικών, ποσό 2.622, βαρύνοντας τον Κ.Α , για την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμό 83/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και αποφασίστηκε η σχετική δέσμευση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, δ) την συντήρηση των οχημάτων, ποσό 4.200, βαρύνοντας τον Κ.Α , για την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμό 188/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και αποφασίστηκε η σχετική δέσμευση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, ε) την προμήθεια ανταλλακτικών, ποσό , βαρύνοντας τον Κ.Α , για την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμό 191/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και αποφασίστηκε η σχετική δέσμευση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, και στ) την προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας, ποσό 1.200, βαρύνοντας τον Κ.Α , για την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμό 88/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και αποφασίστηκε η σχετική δέσμευση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή. Οι δαπάνες ασφάλισης των οχημάτων και ελέγχου ΚΤΕΟ θα βαρύνουν τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με τα κάτωθι : 1. Την έγκριση του παρατιθέμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης. 2. Τον ορισμό ενός εκπροσώπου στη Κ.Ε.Π. της Π.Σ., με τον αναπληρωτή του. 3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 2

3 Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.. //.. (ΣΧΕΔΙΟ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στην Π.Ε. Ημαθίας» Στη Θεσσαλονίκη σήμερα,. Φεβρουαρίου 2015, οι φορείς που αναφέρονται παρακάτω και θα καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι» : 1. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Φράγκων 6-8) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Γεράνη, 2. Ο Δήμος Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Χ. Βοργιαζίδη 3. Ο Δήμος Αλεξάνδειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Παναγιώτη Γκυρίνη 4. Ο Δήμος Νάουσας, που εδρεύει στη Νάουσα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Την υπ αριθμό 45037/ (ΦΕΚ 1908/ ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας «Σύσταση συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης ΣτερεώνΑποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» Την υπ αριθμό 70259/ (ΦΕΚ Β 3426/ ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας «Συγχώνευση φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον ενιαίο Περιφερειακό Σύνδεσμο φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας». Την από σύμβαση συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ της ΕΕΑΑ Α.Ε. και του ΕΣΔΑ Ν. Ημαθίας Την υπ αριθμό.. (ΑΔΑ:.) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Την υπ αριθμό.. (ΑΔΑ:.) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, 3

4 Την υπ αριθμό.. (ΑΔΑ:.) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, Την υπ αριθμό.. (ΑΔΑ:.) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: Προοίμιο Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Ν. Ημαθίας (ΕΣΔΑ), ο οποίος συγχωνεύθηκε στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας δυνάμει της υπ αριθ / (ΦΕΚ 3426Β/ ) απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, είχε συνάψει την από σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε (ΕΕΑΑ ΑΕ) για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στο Νομό Ημαθίας. Δυνάμει της ως άνω σύμβασης, έγινε δωρεά πέντε απορριμματοφόρων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ενώ παραχωρήθηκε στον ΕΣΔΑ η χρήση κάδων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, εκ των οποίων οι λειτουργικοί ανέρχονται σε σύμφωνα με την από έκθεση εκτίμησης των ορκωτών λογιστών. Προς εκτέλεση της ως άνω σύμβασης με την ΕΕΑΑ ΑΕ και δεδομένου ότι ο ΕΣΔΑ δεν διέθετε προσωπικό, καταρτιζόταν επί σειρά ετών προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας στους δήμους της Π.Ε. Ημαθίας. Στα πλαίσια των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων οι δήμοι είχαν αναλάβει την οργάνωση της τοποθέτησης των κάδων ανακύκλωσης σε κατάλληλα σημεία και τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας με τη χρήση των πέντε απορριμματοφόρων οχημάτων και την κάλυψη των δαπανών κίνησης, συντήρησης, ασφάλισης κτλ αυτών. Επίσης, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος, ως καθολικός διάδοχος του ΕΣΔΑ Ν. Ημαθίας, με την υπ αριθμ. 590/2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε τη λύση της από σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. και τη δωρεά τεσσάρων εκ των πέντε απορριμματοφόρων στους δήμους της Π.Ε. Ημαθίας. Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης της ως άνω σύμβασης και δωρεάς των απορριμματοφόρων κρίνεται απαραίτητη η σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου και των τριών δήμων της Π.Ε. Ημαθίας βάσει της οποίας θα υλοποιείται η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο σκοπός της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στην Π.Ε. Ημαθίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΔΑ Ν.Ημαθίας και της ΕΕΑΑ Α.Ε. Ως γνωστό, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.2939/2001 η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους ΟΤΑ και οργανώνεται από διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης) σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων. Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας και στη διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Ως αποτέλεσμα επιτυγχάνεται η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η εξοικονόμηση πόρων ενώ τελικά προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη. 4

5 ΑΡΘΡΟ 2 Υποχρεώσεις και δικαιώματα συμβαλλομένων A. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει: - Να διαθέσει τα απορριμματοφόρα οχήματα στους δήμους ως ακολούθως: o τρία (3) απορριμματοφόρα οχήματα, και συγκεκριμένα δύο οχήματα RENAULTV.I με αριθμό πλαισίου VF644ACA και VF644ACA και με αριθμ.κυκλ. ΚΗΗ 3386, ΚΗΗ 3385 αντίστοιχα, και ένα όχημα Isuzu με αριθμό πλαισίου JAAN1R75L και με αριθμ.κυκλ. ΚΗΗ 3381 στον Δήμο Βέροιας o ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα RENAULTV.I. 0504, με αριθμό πλαισίου VF644ACA και αριθμ.κυκλ. ΚΗΗ 3384, στον Δήμο Νάουσας o ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα RENAULTV.I. 0504, με αριθμό πλαισίου VF644ACA και αριθμ.κυκλ. ΚΗΗ 3383, στον Δήμο Αλεξάνδρειας. - Να μεριμνά για την κάλυψη των πάγιων δαπανών του μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα των τελών κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων, ΚΤΕΟ, της ασφαλιστικής κάλυψης των απορριμματοφόρων. - Να παραλαμβάνει το προκύπτον μετά την επεξεργασία των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας υπόλειμμα και να προβαίνει στην τελική διάθεση αυτού στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης ή σε άλλο αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. B. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Δήμων Οι Δήμοι Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας αναλαμβάνουν: - Να εκτελούν με δικό τους προσωπικό τις εργασίες συλλογής των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στα διοικητικά όρια των δήμων τους με τα ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα την χρήση των οποίων ο Περιφερειακός Σύνδεσμος παρέχει με την παρούσα σε αυτούς για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών. - Να μεριμνούν για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στη συλλογή των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας - Να εκτελούν τις αναγκαίες εργασίες τακτικής συντήρησης και επισκευής των απορριμματοφόρων οχημάτων και κάδων ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ώστε να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας - Να καλύπτουν τα έξοδα κίνησης των απορριμματοφόρων οχημάτων - Να μεριμνούν για την ασφαλή τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης σε κατάλληλους χώρους - Να συνεργάζονται με την ΕΕΑΑ Α.Ε. σε περίπτωση εκπόνησης προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης. ΑΡΘΡΟ 3 Χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού - Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τους δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας για τη συλλογή των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Οι ως άνω δήμοι δε δικαιούνται να κάνουν χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού διαφορετική από τη συμφωνηθείσα. - Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα οδηγείται αποκλειστικά και μόνο από υπαλλήλους των Δήμων, οι οποίοι πρέπει να έχει την απαιτούμενη από το νόμο προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Δ.74/ ΦΕΚ 112/ τ.α ). Σε περίπτωση που ο μηχανολογικός εξοπλισμός οδηγείται από άτομα κάτω των 23 ετών θα πρέπει εγγράφως να ενημερώνεται άμεσα ο Περιφερειακός Σύνδεσμος, προκειμένου να καταβάλει το σχετικό επασφάλιστρο στην ασφαλιστική εταιρία. 5

6 Για τη μη τήρηση του παρόντος όρου ουδεμία ευθύνη φέρει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος, ιδίως σε περίπτωση εργατικού ή τροχαίου ατυχήματος, την οποία αποκλειστικά και μόνο φέρουν οι Δήμοι οι οποίοι ευθύνονται για κάθε πταίσμα δικό τους και των υπαλλήλων τους. - Απαγορεύεται απολύτως κάθε παραχώρηση της χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού σε τρίτους, με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα. - Οι δήμοι έχουν υποχρέωση να κάνουν καλή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, το οποίο εξέτασαν πριν από τη υπογραφή της παρούσας και το βρήκαν απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζουν και το παρέλαβαν. Υποχρεούνται να διατηρούν το μηχανολογικό εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση. Επίσης να πραγματοποιούν αποκλειστικά και μόνο τη συμφωνηθείσα χρήση και να φροντίζουν ώστε να μην προκαλούνται φθορές σε αυτό είτε από τους ίδιους είτε από όποιους έλκουν δικαίωμα από αυτούς, διαφορετικά θα ευθύνονται για κάθε φθορά και βλάβη με αποζημίωση, ακόμη και για κάθε τυχαίο γεγονός. - Άπαντα τα έξοδα συντηρήσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους δήμους, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνουν υποχρεωτικά στα περιοδικά σέρβις του, που προβλέπονται και απαιτούνται από τον κατασκευαστή για τη σωστή λειτουργία του, να προβαίνουν στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων με καινούργια και γνήσια εξαρτήματα - ανταλλακτικά σε περίπτωση καταστροφής τους ή μη σωστής λειτουργίας του ακόμα και αν οφείλεται σε φυσιολογική φθορά ή σε κακή χρήση. - Επίσης οι δήμοι με το παρόν αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού σε περίπτωση καταστροφής του με άλλο ιδίου τύπου και χαρακτηριστικών χωρίς να αποκλείεται και περαιτέρω αποζημίωση του Περιφερειακού Συνδέσμου. - Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος οι δήμοι αναλαμβάνουν ρητά αβίαστα και ανεπιφύλακτα να καταβάλουν σε περίπτωση υπαιτιότητάς τους ό,τι τυχόν απαιτηθεί για αποκατάσταση του ζημιών που προξένησαν σε τρίτους. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ουδεμία ευθύνη φέρει είτε ποινική είτε αστική και σε περίπτωση που υποχρεωθεί να αποκαταστήσει τις ζημίες που τυχόν προξενήθηκαν σε τρίτους και δικαιούται να απαιτήσει από τους δήμους, ό,τι τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει. - Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε μετατροπή ή μετασκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή η οποία θα αναιρεί το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Η οποιαδήποτε μετατροπή ή μετασκευή, προϋποθέτει ρητά την έγγραφη συναίνεση του Περιφερειακού Συνδέσμου. - Με τη λήξη της παρούσης σύμβασης, οι Δήμοι υποχρεούνται να παραδώσουν στον Περιφερειακό Σύνδεσμο το μηχανολογικό εξοπλισμό στην κατάσταση το οποίο το παρέλαβαν. ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός Πόροι της σύμβασης Οικονομική διαχείριση Το συνολικό κόστος των εργασιών υπολογίζεται στο ποσό των , βάσει στοιχείων των προηγούμενων ετών και αναλύεται ως ακολούθως: α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ ΦΟΔΣΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 Προσωπικό Καύσιμα Λιπαντικά Συντήρηση Ανταλλακτικά Είδη ατομ.προστασίας 6 Ασφάλιστρα KTEO ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση : 1. Το προσωπικό που απαιτείται για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (οδηγοί απορριμματοφόρων και εργατικό προσωπικό) θα καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. μισθοδοσίας τους. 6

7 2. Τα λιπαντικά υπολογίζονται στο 10% των καυσίμων, η συντήρηση & τα ανταλλακτικά στο 2% & 5% της αξίας των οχημάτων, αντίστοιχα. Το κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προβλεπόμενους ΚΑ των δήμων της Π.Ε. Ημαθίας (μισθοδοσία προσωπικού, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, συντήρηση οχημάτων, ανταλλακτικά, παροχή ειδών ατομικής προστασίας) και του Περιφερειακού Συνδέσμου (ασφαλιστική κάλυψη, έλεγχος ΚΤΕΟ). ΑΡΘΡΟ 5 Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης Η διάρκεια της παρούσης άρχεται με την υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δωρεάς των απορριμματοφόρων οχημάτων στους δήμους της Π.Ε. Ημαθίας και τη λύση της σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου και της ΕΕΑΑ Α.Ε. ως ορίζεται στην υπ αριθμό 590/2014 απόφαση της Ε.Ε. του Περιφερειακού Συνδέσμου. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως τις η εν λόγω σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. ΑΡΘΡΟ 6 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης Η εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας με διαλογή στην πηγή εφαρμόζεται στους τρεις Δήμους της Π.Ε. Ημαθίας όπως αυτοί συγκροτήθηκαν με τον Νόμο 3852/ Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Ο κάθε Δήμος έχει τη ευθύνη, εντός των διοικητικών του ορίων, για τηνσυλλογή των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Η συλλογή θα γίνεται σε καθημερινή βάση και βάσει δρομολογίων που θα καθορίζονται από τον εκάστοτε δήμο προς εξυπηρέτηση των αναγκών του και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Οι δημοτικές ενότητες και ο πληθυσμός που εξυπηρετεί κάθε δήμος αναλύεται ως ακολούθως: Φορέας Διαχείρισης Δημοτικές Ενότητες Πληθυσμός* ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1. Αλεξάνδρειας Αντιγονιδών 3. Μελίκης 4. Πλατέος ΔΗΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ 1. Βέροιας Απ. Παύλου 3. Βεργίνας 4. Δοβράς 5. Μακεδονίδος ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1. Νάουσας Ανθεμίων 3. Ειρηνούπολης Σύνολο * Βάσει των στοιχείων απογραφής μόνιμου πληθυσμού 2011 ΑΡΘΡΟ 7 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Οι συμβαλλόμενοι αναθέτουν την επίβλεψη των όρων και γενικώς την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης σε Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους από το κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ως εξής: 1. Τον κ., ως εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον κ.. 2. Τον κ., ως εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξάνδρειας, με αναπληρωτή τον κ.. 7

8 3. Τον κ...., ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας, με αναπληρωτή τον κ.. 4. Τον κ., ως εκπρόσωπο του Δήμου Νάουσας, με αναπληρωτή τον κ.. Η Κοινή Επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων τους παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Η πρωτοβουλία συγκρότησης και λειτουργίας τους Επιτροπής ανήκει στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενώ όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να διευκολύνουν την Επιτροπή στο έργο της, παρέχοντας τους απαραίτητες διευκρινίσεις και στοιχεία που θα ζητηθούν. ΑΡΘΡΟ 8 Ρήτρες Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οπουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ή η παράβαση νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αποκλειστικά αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Η παράλειψη υποχρεώσεων ή η μη τήρηση των όρων της παρούσας από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος έχει ως συνέπεια τη λύση της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10 Τελικές διατάξεις Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν επιτρέπεται. Τροποποίηση των όρων της παρούσας με βάση οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου επέρχεται χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της παρούσας. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων σε συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από τη σύμβαση. Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις η δε παράβαση οποιουδήποτε όρου παρέχει το δικαίωμα, ύστερα από εξώδικη πρόσκληση, της λύσης της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητα της άλλης πλευράς. Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφηκε σε τέσσερα πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα... //.. 8

9 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας Για τον Δήμο Βέροιας ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Δήμαρχος Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας Για τον Δήμο Νάουσας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δήμαρχος 9

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα