Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax"

Transcript

1 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας για την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.). Κύριε Δήμαρχε, Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 2939/ «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οργανώνεται από πιστοποιημένους διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με τους υπό-χρεους φορείς διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Περαιτέρω οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων (μεταξύ των οποίων και των αποβλήτων συσκευασίας) εκτελούνται με ευθύνη των οικείων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της Κ.Υ.Α / 2727/2003. Κατά δε τη διάταξη του εδ. β της παρ.1 του άρθρου 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. οι πιο πάνω υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν τα συλλεγόμενα στερεά απόβλητα στις εγκαταστάσεις της οικείας διαχειριστικής ενότητας που ορίζεται από το Π.Ε.Σ.Δ.Α. ενώ η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεσή τους γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 2 α επ. της ίδιας Κ.Υ.Α., με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 1650/1986. Οι πιο πάνω υπόχρεοι φορείς, τέλος, δηλαδή τόσο οι Ο.Τ.Α. 1

2 όσο και ο Φο.Δ.Σ.Α. δύνανται, σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α / 2727/2003, να αναθέτουν τη διαχείριση αποβλήτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Κατόπιν των ανωτέρω, και με σκοπό την οργάνωση και εφαρμογή σε όλη την έκταση της περιφέρειας Α.Μ.Θ. συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων, η Ανώνυμη Εταιρία «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.», συσταθείσα την 07/10/2003 με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με μετόχους τις πέντε Τ.Ε.Δ.Κ. των νομών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ., ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 12 Ν. 1650/1986 σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του Π.Δ. 410/95, και σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της, (που είναι ενδεικτικά η ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ., ο σχεδιασμός των τοπικών και υπερτοπικών προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, όπως και ο σχεδιασμός της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συλλογικά συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων) έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας διαχείρισης των περιφερειακών συστημάτων μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων (λειτουργία ΣΜΑ, Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, ΧΥΤΥ κ.α.) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ομόφωνα αποφάσισε, να παραχωρήσει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. - Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.» δύο γηπεδικές εκτάσεις που έχει στην κατοχή της δυνάμει του από ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου που συνήψε με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (στην θέση «Μαυρότοπος» της αγροτικής περιοχής Ποτάμου του Δήμου Αλεξανδρούπολης και στην αγροτική περιοχή Χωριστής του Δήμου Δράμας, οι οποίες κατά το ΠΕΣΔΑ έχουν οριστεί ως χώροι λειτουργίας ΚΔΑΥ) προκειμένου αυτή να αναπτύξει τις απαραίτητες υποδομές και λειτουργήσει στους χώρους αυτούς Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) προς εξυπηρέτηση της οργάνωσης από αυτήν σε συνεργασία με τους κατά νόμο υπόχρεους φορείς διαχείρισης, συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.. 2

3 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.» συστήθηκε το έτος 2001 (ΦΕΚ 572/ ) και έχει ως σκοπό, κατά το καταστατικό της, την οργάνωση συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001, την ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων των συμβαλλομένων με αυτήν φυσικών ή νομικών προσώπων διαχειριστών συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 όπως και την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων κατά τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001, της ΚΥΑ 69728/ 824/1996 (ΦΕΚ Β 358), της Κ.Υ.Α / 2727/2003 όπως και άλλων συναφών νόμων και διαταγμάτων, είναι δε ο μαναδικός φορέας στην Ελλάδα που έχει λάβει δυνάμει της υπ αριθμ. οικ / απόφασης της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, έγκριση οργάνωσης Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Συσκευα-σίας (Σ.Σ.Ε.Δ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ). Το Σύστημα θα αποβλέπει, ειδικότερα, στη συλλογή, σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τους ειδικότερους τρόπους που έχουν εγκριθεί από το ΠΕΧΩΔΕ, χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα διαχειριστές (Ο.Τ.Α.) και στην διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Η προφανής ωφέλεια από την οργάνωση και λειτουργία του εν λόγω συστήματος όσον αφορά τη προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών κάθε Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., αλλά και ως προς την έγκαιρη συμμόρφω- 3

4 ση του δήμου σας με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, προς αποφυγή των επαπειλούμενων κυρώσεων, καθιστούν αναγκαία και απαραίτητη την συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας σε αυτό. Το μοντέλο συνεργασίας για την υλοποίηση της από κοινού Οργάνωσης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας που προτείνει η Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. έχει συνοπτικά ως εξής: 1 ον : Κατάρτιση Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. ως διαχειριστή συσκευασίας και των ενδιαφερόμενων μερών (υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών) εξαετούς διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα και με το ειδικότερο περιεχόμενο που καθορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2939/ Προς τούτο, τόσο εκ του μεγάλου αριθμού των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ως ενιαίας διαχειριστικής ενότητας λειτουργίας του συστήματος όσο και από την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών για τη θέση σε λειτουργία του συστήματος αυτού, την βέλτιστη διαπραγμάτευση των όρων συμμετοχής εκάστου μέρους και την συνολική εποπτεία της λειτουργίας του, είναι επιβεβλημένο να εξουσιοδοτηθεί η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. από ένα έκαστο Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την υπογραφή της σύμβασης αυτής με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.. 2 ον : Τα απόβλητα που αποτελούν αντικείμενο συλλογής, μεταφοράς, διαλογής και αξιοποίησης, είναι τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες). Οι δημότες καλούνται να τοποθετούν τα απόβλητα συσκευασίας που είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά (αλουμίνιο, λευκοσίδηρος, χαρτί, γυαλί και πλαστικό) στους σάκους της ανακύκλωσης που τους έχουν διανεμηθεί ως μέσα προσωρινής αποθήκευσης ή σε άλλο μέσο που θα επιλέξει η ΕΕΑΑ, το περιεχόμενο των οποίων στη συνέχεια θα απορρίπτουν στους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Η ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες προς τούτο, θα οργανωθεί από την ΕΕΑΑ σε συνεργασία με το Δήμο και προς το σκοπό αυτό η ΕΕΑΑ θα εκπονήσει και υλοποιήσει ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης. Τα απόβλητα συσκευασίας συλλέγονται από το Δήμο, με δικό του προσωπικό και μεταφέρονται με όχημα συλλογής στο κοντινότερο 4

5 χωροθετημένο Σ.Μ.Α.. Τα συλλεγόμενα υλικά με δαπάνες και προσωπικό της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., μεταφέρονται περαιτέρω στα Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και οδηγούνται σε περαιτέρω διαλογή, ενώ τα ανακτώμενα υλικά προωθούνται προς ανακύκλωση κατά την κρίση της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Για την προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών από τα νοικοκυριά και τη συλλογή από τα ειδικά οχήματα συλλογής των Δήμων, θα τοποθετηθούν κάδοι όπου είναι εφικτό και προβλέπεται από το σχεδιασμό του συστήματος, μετά και τη σύμφωνη γνώμη των συνεργαζόμενων ΟΤΑ. Οι κάδοι αυτοί θα είναι διαφορετικού χρώματος από τους κοινούς κάδους των αστικών απορριμμάτων και θα φέρουν διακριτικά ώστε να διευκολύνεται η αναγνώρισή τους από τους κατοίκους και η τοποθέτηση εντός αυτών, των χρήσιμων υλικών. Ο ακριβής αριθμός των κάδων θα καθοριστεί από την υπό εξέλιξη μελέτη και θα βασιστεί στην ενδεικτική αναλογία «ένας κάδος ανά 100 κατοίκους». Η Ε.Ε.Α.Α. θα διαθέτει κατά την κρίση της τα δευτερογενή υλικά αλουμίνιο, σίδηρο, χαρτί, γυαλί και πλαστικό που Θα προέρχονται από τα απόβλητα, χωρίς κανένα αντάλλαγμα προς τον Δήμο, και οποιοδήποτε αντίτιμο εισπράττει από την διάθεση - αξιοποίηση των υλικών αυτών θα φέρει προς κάλυψη μέρους του αναλαμβανόμενου από την Ε.Ε.Α.Α. κόστους λειτουργίας του Κέντρου Ανακύκλωσης. Σας ενημερώνουμε όμως ότι η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. ήδη διαπραγματεύεται με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. τη κάλυψη, εκ μέρους της, του κόστους προμήθειας και τοποθέτησης των απαιτούμενων κάδων, του κόστους προμήθειας των απαιτούμενων ειδικών απορριμματοφόρων που θα απαιτηθούν, καθώς επίσης και το κόστος προμήθειας και διάθεσης στους δημότες ικανού αριθμού σάκων ανακύκλωσης. Η άμεση ανταπόκρισή σας στην πρόταση της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. προσφέρει στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. πολύ καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα προς όφελος και συμφέρον του Δήμου σας. Εμπιστευόμενοι το ενδιαφέρον σας να συμβάλλετε, στο μέτρο της δικής σας ευθύνης, στην επιτυχία οργάνωσης του ανωτέρω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., αλλά και με την επισήμανση ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα πιεστικά, σας καλούμε, κύριε Δήμαρχε, να επιληφθείτε προσωπικά του θέματος και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ληφθεί 5

6 εγκαίρως από τον Δήμο σας σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή της ανωτέρω συμβάσεως με τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. και την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα ανωτέρω, επικοινωνήσατε μαζί μας στο τηλ (Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτριος Δερματάς). Εν αναμονή των ενεργειών σας, Μετα Τιμής Δημήτριος Κοτσάκης Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. 6

Τοποθετηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ

Τοποθετηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ Ικαρία, 15 Μαΐου 2013 Τοποθετηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ Κύριε Δήμαρχε / Κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλά ακούγονται για το θέμα της ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

6 Χρόνια Ε.Ε.Α.Α. και συνεχίζουμε...

6 Χρόνια Ε.Ε.Α.Α. και συνεχίζουμε... 6 Χρόνια Ε.Ε.Α.Α. και συνεχίζουμε... Περιεχόμενα 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4Ποιό είναι το Σύστημα 6Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 8Πού πηγαίνουν τα υλικά του μπλε κάδου 10 Τα ωφέλη από την Ανακύκλωση 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε...

8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε... 8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε... 2 3 Περιεχόμενα 3 14 Χαιρετισμός Προέδρου Συμβεβλημένες επιχειρήσεις: Η δύναμη του Συστήματος 4Ποιo είναι το Σύστημα 8Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 10 Πού πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

REPLICATION GUIDE / ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

REPLICATION GUIDE / ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ RECYCLING SYMPRAXIS SET OF ACTIONS 7 / ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 7: REVIEW, OPTIMISATION AND RECOMMENDATIONS / ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ACTION 7.4 / ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7.4: REPLICATION GUIDE / ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 xρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε

9 xρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε 9 xρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε Περιεχόμενα 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4 Ποιo είναι το Σύστημα 8 Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 10 Πού πηγαίνουν τα υλικά του μπλε κάδου 12 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. Ο Νόμος Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΛΞ-7ΕΥ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 32/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 27319/12-6-2013 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα