ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α"

Transcript

1 ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE Άργους Ορεστικού Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ - HELLAS ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ Έτος 22ο Ιανουάριος Ιστορική, Πολιτισµική Μηνιαία Εφηµερίδα Άργους Ορεστικού - Αριθ. φύλλου Τιµή 0,20 ευρώ - Κωδικός 1190 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗ ΑΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ Αλεξάνδρου Σωτ. Μπακαΐµη, πρώην καθηγητού των Ελληνικών Σχολών Κων/πόλεως Τον αγιώτατον πατριαρχικόν, αποστολικόν και Oικουµενικόν της ΚΠόλεως θρόνον κατά την µακραίωνα ιστορικήν, πλην ουχί σπανίως δεινώς χειµασθείσαν, πορείαν αυτού διηκόνησαν, ηγλάισαν και εγέραραν µεγάλοι Οικουµενικοί Πατριάρχαι καταλιπόντες µνήµην αγήρω και αγαθήν (εν τη ευρεία της λέξεως σηµασία), προεξαρχόντων πάντοτε των µεγάλων πατέρων της Εκκλησίας Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόµου και Ιερού Φωτίου. Από των µέσων του παρελθόντος (εικοστού) αιώνος και µέχρι της αναρρήσεως εις τον Πατριαρχικόν θρόνον του από Χαλκηδόνος Βαρθολοµαίου του Ιµβρίου το Οικουµενικόν Πατριαρχείον διηκόνησαν µετά θερµής αφοσιώσεως και ζηλωτής αυταπαρνήσεως, πάντοτε δε θεοφιλώς και θεαρέστως, οι µακαριστοί και αοίδιµοι Πατριάρχαι Αθηναγόρας ( ) και ηµήτριος ( ). Ο πρώτος, ο ηπειρωτικής καταγωγής Αθηναγόρας (εκ Βασιλικού Πωγωνίου Ιωαννίνων ορµώµενος) διεκρίνετο διά τα µεγάλα οράµατα και τα µεγάλα «βή- µατά» Του. Κυρίαρχον δε όραµα καθ όλην την διάρκειαν της ευκλεούς Αυτού Πατριαρχίας υπήρξεν η αποκατάστασις των δεσµών µεταξύ Ορθοδόξου και Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, η σύσφιγξις των µεταξύ των δεσµών και εν τέλει η ένωσις αυτών εις το κοινόν ποτήριον. Ο δεύτερος, ο µακαριστός και αοίδι- µος ηµήτριος Α, διεκρίνετο κυρίως διά την αφοσίωσίν Του εις την εκκλησιαστικήν παράδοσιν του Φαναρίου και διά την απλότητα, σεµνότητα και ταπεινότητα του χαρακτήρος Του. Υπήρξεν κατά κοινήν οµολογίαν απλός, σε- µνός και ταπεινός όσον ολίγοι Οικουµενικοί Πατριάρχαι. * Εν έτει σωτηρίω 1991, του Οικουµενικού Πατριάρχου ηµητρίου µετά εικοσαετή ως έγγιστα Πατριαρχίαν εκδηµήσαντος εις Κύριον, θεία συνάρσει και ευδοκία και οµοθύµω διαγνώµη και αποφάσει της αγίας και ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου εις τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν θρόνον ανήλθεν ο από Χαλκηδόνος Βαρθολοµαίος, κατά κόσµον ηµήτριος Αρχοντώνης, εκ της παιπαλοέσσης και πολυπάθου Ίµβρου ορµώµενος. Εις το πρόσωπον της Α. Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουµενικού Πατριάρχου Βαρθολοµαίου συνενούνται αρµονικώς όλαι αι αρεταί των προκατόχων του Αθηναγόρου και η- µητρίου µετά των εκ γενετής-φυσικών Αυτού χαρισµάτων. Πεπροικισµένος θεόθεν διά ζηλωτών αρετών και σπανίων ικανοτήτων και παιδιόθεν τυχών παρά των ευσεβών γονέων Του υποδειγµατικής ανατροφής, λιπαράς δε µορφώσεως ευµοιρήσας εν τη γενετείρα Αυτού, εν τη κατά Χάλκην Ιερά Θεολογική Σχολή του Οικουµενικού Πατριαρχείου και ακολούθως εν Εσπερία και κάτοχος πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών γενόµενος, καθ όλην την διαρρεύσασαν εικοσαετίαν κατευθύνει το σκάφος της Ορθοδοξίας λίαν επιτυχώς και τελεσφόρως, την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν πεπνυµένως και µετά πυρώδους ζήλου διακονών και τους µεταξύ Εκκλησιών και δογµάτων δεσµούς συσφίξας και περί της εν Κων/πόλει περιλειποµένης οµογενείας πατρικώς µεριµνών και εις αγώνας αποφασιστικούς αποδυόµενος προς διασφάλισιν και κατοχύρωσιν της εν Βασιλεύουση εκκλησιαστικής περιουσίας, πάντοτε, πανταχού και προς πάντας πατρικώς και προσηνώς φερόµενος. Αλλά, λόγου γενοµένου περί του χαρακτήρος, των αρετών και ικανοτήτων του σήµερον θεοφιλώς και θεαρέστως οιακοστροφούντος την θείαν ολκάδα της καθ άπασαν την οικουµένην Ορθοδοξίας Βαρθολοµαίου, θεωρούµεν ενταύθα σκόπιµον ίνα ιδιαζόντως υπογραµµίσωµεν την καθοριστικήν συµβολήν της γενετείρας Αυτού εις την διαµόρφωσιν του χαρακτήρος Του. Πράγµατι, η παρά των ευσεβών γονέων Του εξαίρετος ανατροφή και η κατά Χριστόν παιδεία ης έτυχεν παρά των πρώτων εν Ίµβρω διδασκάλων Του διερµόρφωσαν θεµελιωδώς το αδαµάντινον ήθος Του. Το άγονον της γενετείρας Του εξ ετέρου και αι συνθήκαι διαβιώσεως Τον εδίδαξαν εκ παίδων τας αρετάς της φιλεργίας και ολιγαρκείας, τα δε πετρώδη βουνά της εκράτυναν τον χαρακτήρα Του, «ατσάλωσαν» την θέλησίν Του και Τον εξόπλισαν δι υπο- µονής, επιµονής και γρανιτώδους αντοχής. Τέλος, τα απειράριθµα ταπεινά εξωκκλήσια της φιλοθρήσκου γενετείρας Του Του ενεφύσησαν εκ παιδικής ηλικίας ευσεβόφρονα αφοσίωσιν προς την Ορθοδοξίαν. Τούτων ένεκα η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος τρέφει απεριόριστον αγάπην προς την γενέτειράν Του και κατ έτος δις τουλάχιστον την επισκέπτεται προς προσκύνησιν, έµπλεως αναµνήσεων και ισχυρών συγκινήσεων. Εξ ίσου βαθείαν συγκίνησιν αισθάνεται ο Παναγιώτατος επισκεπτόµενος την γεραράν και µεγαλώνυµον Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, εν τη οποία και ο ίδιος εδιδάχθη επισταµένως τα θεολογικά και λοιπά Γράµµατα. Γνωρίζων δε όσον ουδείς άλλος την προσφοράν της εις το Οικουµενικόν Πατριαρχείον και την συµβολήν της εις την συνέχισιν της ανά την οικουµένην προσφοράς του, άµα τη αναρρήσει Του εις τον Πατριαρχικόν θρόνον ήρξατο αγωνιζόµενος σθεναρώς και ανενδότως προς πάσαν κατεύθυνσιν διά την επαναλειτουργίαν της. Ευχόµεθα διακαώς και διαπύρως όπως ως τάχος εορτάσωµεν άπαντες πανευφροσύνως τα θυρανοίξια της περιπύστου ταύτης Σχολής. Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος παρά τον φόρτον των φροντίδων και εργασιών Του διά καθαρώς εκκλησιαστικά θέµατα, µεριµνά και φροντίζει παραλλήλως και δι άλλα εξόχως σοβαρά ζητήµατα, ως το της προστασίας του περιβάλλοντος. Υπό την αιγίδα Του και δι ευχών και ευλογιών Του διωργανώθησαν κατά καιρούς λίαν επιτυχώς επιστηµονικά συνέδρια και άλλαι συναφείς εκδηλώσεις, συµµετασχόντων πολλών ειδικών επιστηµόνων. ιό εν δικαίω ο Παναγιώτατος επονοµάζεται πράσινος Πατριάρχης! Η υτική Μακεδονία ηυτύχησε ίνα πολλάκις υποδεχθή τον Παναγιώτατον και δεχθή τας θεοπειθείς Αυτού ευχάς και ευλογίας. Επεσκέφθη η Α.Θ. Παναγιότης δύο φοράς την πόλιν των Γρεβενών, τα Αηδόνια της θεοσώστου αυτής Επαρχίας προς αποκάλυψιν της προτοµής του αειµνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίµου του Οικουµενικού θρόνου, ωσαύτως τας Μητροπόλεις Καστορίας και Φλωρίνης, την ιστορικήν και µεγαλώνυµον Τσοτύλιον Σχολήν προσκλήσει και παρακλήσει του Συνδέσµου Φοιτησάντων εν τη Τσοτυλίω Σχολή, υπέρ της οποίας πολλάκις πολυειδώς και πολυτρόπως εξεδήλωσε το πατρικόν Αυτού ενδιαφέρον, την κωµόπολιν Νεαπόλεως και το Βογατσικόν Καστορίας, προσεχώς δε, θεού ευδοκούντος και τα πράγµατα ευοδούντος, πρόκειται να επισκεφθή την ιστορικήν κωµόπολιν Σιατίστης, έδραν της παλαιφάτου Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης και του νεοσυστάτου ήµου Βοΐου. Σας αναµένοµεν, Παναγιώτατε, µετ ευφροσύνης και βαθυτάτης συγκινήσεως. Εν ταις χαλεπαίς ηµέραις τας οποίας διερχόµεθα και βιούµε, µόνη καταφυγή και παρηγορία παραµένει η Εκκλησία, µάλιστα δε η Μήτηρ Αγία του Χριστού Εκκλησία και πρωτίστως η σεπτή και θεοπρόβλητος Κορυφή της Ορθοδοξίας, η Υµετέρα Θειοτάτη και βαθυσέβαστος Παναγιότης. Σήµερον, Παναγιώτατε, είπερ ποτέ και άλλοτε, έχοµεν ανάγκην της παρουσίας και της ευλογίας της Υµετέρας Παναγιότητος. Σήµερον η Υµετέρα Παναγιότης, είπερ τις και άλλος, αποτελεί δια τον αγωνιώντα και δεινώς δοκιµαζόµενον ελληνικόν λαόν την µόνην ελπίδα και την µόνην παρηγορίαν. Ο λόγος της Υµετέρας Παναγιότητος είναι σπόρος δυνάµενος ίνα βλαστήση ελπίδα, αισιοδοξίαν και ανακούφισιν. Αλλ επειδή ουδείς λόγος εξαρκέσει προς, έστω και αδροµερή, καταγραφήν των απειραρίθµων θαυµασίων, θεοφιλών και θεαρέστων έργων και επιτευγµάτων του Παναγιωτάτου κατά την εικοσαετή Αυτού ευκλεά Πατριαρχίαν, αναγκάζοµαι ίνα «καταστρέψω» ενταύθα τον λόγον µου, κατακλείων αυτόν δι ευχών και δεήσεων υπέρ υγείας και µακροηµερεύσεως του Παναγιωτάτου Πατριάρχου του Γένους ηµών. Κατασπαζόµενος, όθεν, εκ προσώπου των απανταχού της Οικουµένης αποφοίτων της Τσοτυλίου Σχολής την χαριτόβρυτον δεξιάν του Παναγιωτάτου Οικουµενικού Πατριάρχου και συγχαίρων Αυτώ εγκαρδίως επί τω πανευφροσύνω και χαροποιώ γεγονότι της συµπληρώσεως εικοσαετούς ευκλεούς Πατριαρχίας, εύχοµαι εκµυχιαιτάτων, όπως Κύριος ο Θεός, ο της Εκκλησίας οµήτωρ και οτήρ παντός αγαθού, σκέπη και ευλογή και αύξη και προάγη και κατευοδή τα έργα Αυτού, δωρού- µενος Αυτώ έτη ως πλείστα, υγιεινά και τρισόλβια επ αγαθώ της Μητρός Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας της εν τη Βασιλευούση περιλειποµένης οµογενείας, µεθ απάντων των εν αυτή ιερών και λοιπών καθιδρυµάτων, και προς δόξαν συµπάσης. Γένοιτο.

2 Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Ν Ε Α ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αρίθµ 16/2011 πρακτικό της τακτική συνεδρίασης του.σ στις Σήµερα στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την υπ αρίθµ / πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους και Προέδρους της ηµοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων ('Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο Έκδοση ψηφίσµατος Αριθµός απόφασης : 209/2011 Μετά ο πρόεδρος αφού εισηγήθηκε πάνω στο θέµα της περίληψης έδωσε το λόγο στο ηµοτικό Σύµβουλο και Πρόεδρο της ηµοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης του ήµου Ορεστίδος κ. Χατζηκυριακίδη ο οποίος ζήτησε από το σώµα της έκδοση ψηφίσµατος για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» αναλύοντας διεξοδικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το εν λόγω πρόγραµµα όπως είναι η χρηµατοδότηση, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Χατζηκυριακίδη, οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ορεστίδος Λαµβάνοντας υπόψη ότι : 1. Το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι ένα από τα πιο επιτυχηµένα κοινωνικά προγράµµατα, που παρέχουν οι ήµοι όπως και ο δικός µας κατά την τελευταία δεκαετία. 2. Στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που εξυπηρετεί κατ οίκον και πλέον ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, απασχολούνται εργαζόµενοι, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, οικιακής βοήθειας και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης συµβάλλοντας µε τρόπο ουσιαστικό στο κοινωνικό κράτος και στις προνοιακές δοµές της χώρας. 3. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει ουσιαστικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και συµβάλλει στην εξοικονόµηση χρηµάτων (περιορισµός αλόγιστης συνταγογράφησης φαρµάκων και άσκοπων διακοµιδών σε Νοσηλευτικές Μονάδες), στην αποφυγή εγκλεισµού ηλικιωµένων σε Ιδρύµατα και στην παραµονή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, παρέχοντας προς αυτούς αξιοπρεπή διαβίωση. 4. Στις δύσκολες στιγµές που περνάει η χώρα µας, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί ως αντισταθµιστικό µέτρο απέναντι στη φτώχια, στην ανέχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό. 5. Ενδεχόµενη κατάργηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα έχει ολέθριες συνέπειες τόσο για τους ηλικιωµένους και τα ΑΜΕΑ, που χωρίς τη βοήθειά που τους παρέχει το πρόγραµµα θα µείνουν στο έλεος της τύχης, όσο και για τους εργαζόµενους σε αυτό, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην ανεργία. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 1. Να εξασφαλιστεί από την Πολιτεία η σταθερή και µόνιµη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων κοινωνικών δοµών που εκτελούν οι ήµοι. 2. Η Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της εργασίας των χιλιάδων απασχολούµενων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και για νο- µοθετική ρύθµιση που να προβλέπει τη στελέχωση των νέων Κοινωνικών Υπηρεσιών που συστήθηκαν στους ήµους µε το έµπειρο προσωπικό που εργάζεται τόσο στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» όσο και στα υπόλοιπα προγράµµατα κοινωνικών δοµών. Το ανωτέρω Ψήφισµα να διαβιβαστεί: 1. Στον Υπουργό Εσωτερικών. 2. Στο Σωµατείο των Εργαζοµένων του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι. 3. Στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενηµέρωσης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 209/2011. Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Σωκράτης Μπουρινάρης ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ ΟΣ Ο ήµος για τη διάρκεια του χειµώνα ανακοινώνει Ρίξε τη στάχτη στον κήπο κι όχι στον κάδο. Στο χωράφι βελτιώνει το χώµα Στον κάδο το πληρώνεις σε βάρος και σε κίνδυνο φωτιάς. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η προβληµατική λήψη τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές του Άργους Ορεστικού οφείλεται σε βλάβη της κεραίας που εκπέµπει από το λόφο Αγίου Αθανασίου Καστοριάς, περιοχή στην οποία δε µπορεί ο δήµος µας να παρέµβει, παρόλο το ενδιαφέρον. Με την υποχώρηση των καιρικών συνθηκών η βλάβη θα αποκατασταθεί, όπως σε επικοινωνία µας διαβεβαίωσαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου Καστοριάς. Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 2 ΝΠ Οργανισµός Παιδείας, Αθλητισµού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµός και ηµοτική Βιβλιοθήκη στο Άργος, ένας χρόνος δηµιουργικός Τον Ιανουάριο του 2011 ολοκληρώθηκε η µεταφορά της ηµοτικής Βιβλιοθήκης, στο νέο κτήριο - παλιό 1ο ηµοτικό όπου συστεγάζεται µε το ηµοτικό Ωδείο. Και οι δύο αυτοί θεσµοί απλώνονται και κατακτούν έδαφος στο χώρο του πολιτισµού. Η Βιβλιοθήκη αναθερµαίνει την επαφή της µε το κοινό και κερδίζει αναγνώστες εφαρµόζοντας την πολιτική της προσέλκυσης και της συµµετοχής στα προγράµµατά της των ίδιων των αναγνωστών, παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών, εθελοντών. Στις δραστηριότητές της επιδιώκει συνεργασίες µε τοπικούς και άλλους φορείς της επικράτειας όπως στην τρίµηνη έκθεση, «50 χρόνια Αστερίξ» Μάρτιος Μάιο 2011 στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους για την οργάνωση της οποίας συνεργάστηκε µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, µε το Γαλλικό Ινστιτούτο και τις εκδόσεις Μαµούθ κόµικς. Σκοπός της έκθεσης ήταν η προβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Άργους Ορεστικού αλλά και η αναγνωσιµότητα του παγκοσµίως γνωστού κόµικ µε τους Γαλάτες ήρωες που αντιστέκονται στους Ρωµαίους κατακτητές. Τον Μάη 8,9 και 10 του µηνός η Βιβλιοθήκη συµµετείχε στο πρόγραµµα του γραφείου Σχολικών Συµβούλων Α/θµιας Εκπαίδευσης νοµού Καστοριάς «Η φαντασία πάει σχολείο» µε οικονοµική στήριξη και έτσι τα σχολεία του δήµου και η ηµοτική Βιβλιοθήκη υποδέχτηκε πολλούς συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Με αυτόν τον τρόπο προωθήθηκε η φιλαναγνωσία από εκπαιδευτικούς και Βιβλιοθήκη. Τον Αύγουστο, δοκιµάσαµε µια νέα δράση, την αφήγηση παραµυθιού στον χώρο της Βιβλιοθήκης για µικρές ηλικίες από αναγνώστες - αφηγητές εκπαιδευτικούς, γονείς, συγγραφείς, καλλιτέχνες όλους σε εθελοντική βάση. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να καταξιώσει την αφήγηση παραµυθιού ως µια άµεση και πολυσήµαντη επικοινωνία µεταξύ αφηγητή και παιδιών και ως µια λειτουργία θετική στην ψυχική εξέλιξής τους. Μέχρι σήµερα οι 19 αδιάλειπτες αφηγήσεις από εξαιρετικούς αφηγητές προσέλκυσαν µεγάλο αριθµό παιδιών που έρχονται ση Βιβλιοθήκη µε τους γονείς τους και ευχαριστιούνται την οµαδική συµµετοχή και το δραµατοποιηµένο ζωντάνεµα των παραµυθιών. Η συνεπής και µε αφοσίωση παρακολούθηση των παραµυθιών ήταν έκπληξη για εµάς, όπως και η πρόθυµη ανταπόκριση των αφηγητών που γοητεύουν τα παιδιά. Τους είµαστε ευγνώµονες γι αυτό. Έτσι κάθε ευτέρα στις 7 στη βιβλιοθήκη εκτοξεύονται οι αριθµοί δανεισµών και το ποιο σπουδαίο, οι µικροί κερδίζουν µια νέα σχέση µε το βιβλίο αλλά και µε τη βιβλιοθήκη. Και κάτι για τους δηµότες µε ενδιαφέρον στα ιστορικά θέµατα. Στις 12 Νοέµβρη µε αφορµή τον εορτασµό της απελευθέρωσης της πόλη µας από τον Οθω- µανικό ζυγό γι αυτό και η επιλογή της ηµεροµηνίας είχε τον συµβολισµό της αφιερώσαµε µια ηµέρα στην παρουσίαση του βιβλίου «Ηµερολόγιο » του Φίλιππου Στεφ. ραγούµη (..φαίνεται πως εκτύπησαν τον Ίωνα). Οµιλητές ήταν : ο Μάρκος Φ. ραγούµης, µουσικολόγος συγγραφέας, ο Ραυµόνδος Αλβανός, ιστορικός και ο Νώντας Τσίγκας, γιατρός συγγραφέας. Τα ηµερολόγια αυτά παρουσιάζουν επιστηµονικό ενδιαφέρον ως ιστορική πηγή για την πολιτική και διπλωµατική σκηνή των αρχών του 20ου αι., την ιστορία του γλωσσικού ζητήµατος αλλά και για την λογοτεχνική αξία τους. Για την τοπική κοινωνία που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση είχε ιδιαίτερη σηµασία εξαιτίας της καταγωγής της οικογένειας του ραγούµη από το Βογατσικό. Το εκέµβρη 7,8,9 και 10 του µηνός η ηµοτική Βιβλιοθήκη οργάνωσε την 5η Έκθεση Βιβλίου στον ευχάριστο και καλαίσθητο χώρο του φουαγιέ του νέου Πολιτιστικού Κέντρου σε συνεργασία µε τους βιβλιοπώλες της πόλης. Την επισκέφτηκαν τα τέσσερα πρωινά όλα τα σχολεία του ήµου. Το απόγευµα στις παράλληλες εκδηλώσεις που έγιναν - παιχνίδια ανάγνωσης, παραµύθια και παράσταση της Ειρήνης του Αριστοφάνη - πύκνωναν οι επισκέπτες που διασκέδαζαν συγχρόνως σε ένα χώρο µε θέµα και το ντεκόρ το βιβλίο. Το τετραήµερο που µεταµόρφωσε το Άργος σε πόλη του βιβλίου, έκλεισε µε την παρουσίαση του βραβευµένου έργου του Ισίδωρου Ζουργού «Ανεµώλια» από τον ίδιο το συγγραφέα και τον Νώντα τον Τσίγκα γιατρό συγγραφέα. Άλλη µια παράλληλη δραστηριότητα στο χώρο της Βιβλιοθήκης παρουσιάστηκε την Κυριακή 11 εκεµβρίου. Η Άννα Γιαννοπούλου, θεατρολόγος, έκανε την πρώτη της εµφάνιση µε τη δραµατοποίηση του βιβλίου «Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Κι αυτό προς µεγάλη ικανοποίηση παιδιών και γονιών. Η ηµοτική Βιβλιοθήκη τµήµα τώρα του ΝΠ ΟΠΑΠΚΑ του δήµου Ορεστίδος διαµορφώνει µε αυτόν τον τρόπο την πολιτική της, µε τη συν-µετοχή δηλ. των ίδιων των αναγνωστών, των παιδιών, των γονέων, και των εκπαιδευτικών, στις δράσεις της. Και όποιο προϊόν παράγεται από αυτήν την διαδικασία το καρπώνονται οι ίδιοι οι συµµετέχοντες που είναι συγχρόνως συνεργάτες και κοινωνοί του έργου της. Για το Σ Η Πρόεδρος Άννα Κουτλεµάνη Ζάρµπου

3 ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ) ΝΟΜΟΣ 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/ ) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Σύµφωνα µε τον Νόµο: 1-.Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόµων µε Αναπηρίες» Καστοριάς, καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και µετονοµάζεται σε «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» και εντάσσεται στο Νοσοκοµείο Καστοριάς. 2-.Ενισχύονται οι υπηρεσίες αποκατάστασης (άρθρο 10). 3-. Αναβαθµίζεται η λειτουργία τους, γιατί τώρα δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν και δοµές, που µέχρι την ισχύ του νέου Νόµου, ελλείψει γιατρών, δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν. Αναφορικά µε το Κέντρο µας, ενώ είχαν εξασφαλισθεί όλες οι άλλες προ ποθέσεις για την πλήρη και υποδειγµατική του λειτουργία: άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις, πλούσιος εξοπλισµός, ικανός αριθ- µός υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων και θα µπορούσε το Κέντρο να αναπτύξει όλες τις λειτουργίες του, δεν κατέστη τούτο εφικτό εξαιτίας της ελλείψεως του επιστηµονικού προσωπικού, δηλ. των ιατρών. Με δεδοµένο ότι υφίσταται Μονάδα 18 κλινών πλήρως ανεπτυγµένη, µε την εξασφάλιση των ιατρών, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως Μονάδα Ηµερήσιας Φροντίδας ή και Κλειστής ακόµη Νοσηλείας. Τώρα όµως, µε την ένταξη του Κέντρου στο Νοσοκοµείο δίδεται αυτή η δυνατότητα. Η Μονάδα των 18 κλινών είναι έτοιµη. Γιατροί από το Νοσοκοµείο µπορούν να διατεθούν, µε υπεύθυνο, ως ο Νόµος ορίζει, γιατρό Φυσίατρο που οργανικά ανήκει στο Νοσοκοµείο (Κ.Υ.). Συµπερασµατικά υπάρχει η δυνατότητα και µπορεί να λειτουργήσει. Η έναρξη λειτουργίας εναπόκειται στη βούληση των ιθυνόντων. Υπάρχει όµως η βούληση για την ορθή, κατά το Νόµο λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ;Τα γεγονότα των ηµερών δεν το επιβεβαιώνουν. Τι επ αυτού σκέπτεται ο διοικητής του Νοσοκοµείου; Επιθυµεί την αναβάθµιση των λειτουργιών του Κέντρου ή θα οδηγήσει στην υποβάθµιση ένα Κέντρο που θεωρείται πανελληνίως ως πρότυπο; Τι σκέπτεται και για τη λειτουργία των Τµηµάτων: - Ψυχολογίας - Διαιτολογίας-Διατροφής - Φυσικοθεραπείας - Εργοθεραπείας - Λογοθεραπείας - Κοινωνικής Εργασίας Μελετήθηκε ποιο προσωπικό, κατά Κατηγορία- Κλάδο ειδικότητα απαιτείται, για να αναπτυχθούν οι λειτουργίες του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης; δυστυχώς όχι. Το Νοσοκοµείο βρέθηκε απροετοίµαστο να υποδεχθεί στους κόλπους του το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Αν εκτιµούµε λάθος, προχωρήστε, κύριε διοικητά του Νοσοκο- µείου, στην εκτέλεση του Νόµου, θέτοντας σε λειτουργία όλες τις δοµές που προβλέπονται, γιατί, ως αποδεικνύεται, το µόνο από την εφαρµογή του Νόµου που µέχρι σήµερα κατορθώθηκε, είναι η µετακίνηση προσωπικού από το Κέντρο στο Νοσοκοµείο. Λάβετε υπόψη σας, ότι ο νέος Νόµος δεν ήρθε για να καταργήσει ήυποβαθµίσει τη λειτουργία των πρώην Κέντρων Αποθεραπείας αλλά για να ενισχύσει, επαυξήσει και ποιοτικά να αναβαθµίσει τη λειτουργία τους. Παραµένουµε σοβαρά προβληµατισµένοι και ανήσυχοι, γιατί, κατά πληροφορίες µας, άπραγοι όντες, αφήσατε και παρήλθαν οι δύο µήνες από της ισχύος του Νόµου µέχρι την εφαρµογή του (2 Νοεµβρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2011), και δεν έγινε καµιά προεργασία, ώστε να τύχει εφαρµογής. Ως φαίνεται το µόνο που εφαρµόσατε ήταν η µείωση του προσωπικού του Κέντρου. Αν και αυτό, λόγω πλεονάζοντος προσωπικού, µετά από τη σχετική µελέτη που έπρεπε να προηγηθεί, επεβάλετο να γίνει, κανείς δεν φέρει αντίρρηση, µε την προ πόθεση όµως ότι θα είχε διασφαλιστεί η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου. Κατά την άποψή µου, και δεν πρέπει να τύχει αµφισβήτησης, έπρεπε οδιοικητής του Νοσοκοµείου, ως ο µόνος υπεύθυνος και αρµόδιος, στο διάστηµα των δύο µηνών που όριζε ο Νόµος για την εφαρ- µογή του, να θελήσει να ενηµερωθεί για την µέχρι ισχύος του νόµου λειτουργία του Κέντρου, τις δοµές που ανέπτυξε, για τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασµό, τους στόχους που έχουν τεθεί, ώστε να προαχθεί το παραγόµενο έργο. Κάτι τέτοιο δυστυχώς, δεν έχει γίνει. Εκτός και αν µονοµερώς ενηµερώθηκε από κάποιους, που δεν ήσαν και οι πλέον αρµόδιοι. Έπρεπε να συναντηθεί µε τα υπεύθυνα όργανα διοίκησης του Κέντρου, την διοικήτρια του Κέντρου, γιατί όχι και µε τους προγενέστερους διοικητές που υπηρέτησαν στο Κέντρο, µε τους εργαζόµενους στο Κέντρο, µε τους Συλλόγους των Α µε Α, και όχι µόνον µε κάποιους Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 3 σε κατ ιδίαν συζητήσεις, µε αποτέλεσµα να µορφώσει µερικώς και όχι πλήρως την εικόνα λειτουργίας του Κέντρου και των δυνατοτήτων που παρέχονται, ώστε ενηµερωµένος απολύτως να προχωρήσει στις αποφάσεις του. Έπρεπε ακόµη, πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις του, να έχει συναντήσεις και µε το δήµαρχο του Δήµου της Ορεστίδος στην έδρα του οποίου βρίσκεται το Κέντρο, µε τους άλλους δηµάρχους των Ο.Τ.Α. του Νοµού, τον αντιπεριφερειάρχη του Νοµού, αρµοδίους για τον στρατηγικό σχεδιασµό λειτουργίας των Κοινωνικών δοµών εντός του Νοµού, γιατί το Κέντρο δεν ανήκει µόνον στο Άργος Ορεστικό αλλά είναι Κέντρο όλου του Νοµού και ενδιαφέρει όλους πάσχοντες, εργαζοµένους, άρχοντες και αρχοµένους, να τους ενηµερώσει για τις σκέψεις και προθέσεις του και ύστερα πλήρως και σφαιρικά ενηµερωµένος, να προβεί στις όποιες ενέργειές του, εξασφαλίζοντας και τη συναίνεσή τους, για να µην υπάρξουν οι όποιες τριβές. Το κυρίαρχο πρόβληµα, ως διαπιστώνεται, εντοπίστηκε στο πλεονάζον προσωπικό του Κέντρου, που δεν θεωρείται ως πλεονάζον, αφού διορίστηκε για να καλύψει οργανικά τις ανάγκες του Κέντρου, γιατί µε την ολοκλήρωση των λειτουργιών του, κατά τον ισχύοντα Οργανισµό, το προσωπικό που διορίστηκε ήταν απαραίτητο. Αν µάλιστα υπήρχαν οι γιατροί και ετίθεντο σε λειτουργία οι Μονάδες: Ηµερήσιας Φροντίδας-Κλειστής Νοσηλείας και Φιλοξενίας των ΑµεΑ,, µε την επέκταση των κατ οίκον επισκέψεων, τη λειτουργία προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως σχεδιαζόταν από την προηγούµενη διοίκηση, για να καλυφθεί και ο τοµέας της Κοινωνικής Υποστήριξης, τότε το προσωπικό δεν θα πλεόναζε και όλες οι ειδικότητες στην ειδικότητά τους θα είχαν αξιοποιηθεί και λόγος σήµερα δεν θα γινόταν. Τότε και η µαγείρισσα και οι τραπεζοκόµοι και οι πρακτικοί νοσοκόµοι θα είχαν το αντικείµενό τους. Δεν έµειναν όµως αργοί, όπως σκόπιµα θέλουν κάποιοι να παρουσιάσουν, αξιοποιήθηκαν σε άλλες ειδικότητες που έλειπαν (καθαρίστριες, οδηγοί αυτοκινήτων, ενώ νοσηλευτές και άλλων ειδικοτήτων υπάλληλοι, µε πρόταση του τότε διοικητή του Κέντρου προς τον διοικητή του Νοσοκοµείου, χωρίς να προηγηθεί αίτηµα του Νοσοκοµείου, µετακινήθηκαν, µε έγκριση της Υγειονοµικής Περιφέρειας, σε Μονάδες του Νοσοκοµείου Καστοριάς). Δεν ήσαν, λοιπόν, οι υπάλληλοι του Κέντρου αργόσχολοι. Δεν υπήρξαν ποτέ τεµπέληδες, όπως αφήνεται να υπονοηθεί. Πάντα µε προθυµία και αυξηµένο ζήλο εκτελούσαν τα όποια καθήκοντα τους είχαν ανατεθεί. Δεν φέρουν αυτοί την ευθύνη αν δεν µπορούσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους! Ας µας πουν, µε ποιο προσωπικό λειτούργησε και λειτουργεί ακόµη το Περιφερειακό Ιατρείο Μεσοποταµίας; Αν διορίστηκαν και ειδικότητες υπαλλήλων που άµεσα δεν µπορούσαν να αξιοποιηθούν, στην ειδικότητά τους, ήταν, γιατί στοχευ- µένα καταβάλλονταν προσπάθειες επί της δικής µου διοικήσεως για την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου και παράλληλα το διορισµό του απαιτουµένου προσωπικού, ώστε άµεσα να αναπτύξουµε όλες τις λειτουργίες του. Και ήµασταν σε πολύ καλό επίπεδο. Όλα σήµερα θα λειτουργούσαν άριστα. Προς ενηµέρωση, αναφέρω ότι οι αρχικές κατασκευαστικές µελέτες των υπολειπόµενων Μονάδων προς ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου είχαν επικαιροποιηθεί, και η υπόσχεση του τότε Περιφερειάρχη είχε εξασφαλισθεί και η θετική θέση του Υπουργού Υγείας κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο µας για την ένταξη στο 4ο ΕΣΠΑ ανέγερσης των Μονάδων είχε διατυπωθεί. Και ήµασταν σε πολύ καλό επίπεδο. Όλα έβαιναν καλώς. Τώρα, τι µέλλει γενέσθαι; Να γίνουν οι επαφές που θεωρούνται αναγκαίες για ενηµέρωση και λήψη των σχετικών αποφάσεων. Να τεθεί χρονοδιάγραµµα για την ανάπτυξη όλων των λειτουργιών εντός του Κέντρου. Με την υποστήριξη και τη βοήθεια των τοπικών αρχών, να προταθεί το έργο επέκτασης κατασκευής των υπολειπόµενων Μονάδων του Κέντρου, προς ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου για ένταξή του στο 4ο ΕΣΠΑ. Οι σχετικές µελέτες υπάρχουν, ίσως χρήζουν επαναεπικαιροποίησης, ώστε να αναπτυχθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του Κέντρου, να αξιοποιηθεί το προσωπικό, για να επαυξηθεί και ποιοτικά να αναβαθµισθεί το παρεχόµενο έργο, για να αποδοθούν στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους µας, στα Άτοµα µε Αναπηρίες, αυτά που η ευνοµούµενη Κοινωνία, η δηµοκρατία µας τους οφείλει. Δικαιολογηµένη, κύριε διοικητά του Νοσοκοµείου, η ανησυχία του δηµάρχου της Ορεστίδος, περί της τύχης λειτουργίας του πρώην ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ Άργους Ορεστικού. Και άλλοι θεσµικοί παράγοντες ίσως έπρεπε να ανησυχήσουν. Η αναταραχή που προκλήθηκε από παραλήψεις που έγιναν, θα συντελέσει στο να ληφθούν αποφάσεις που τελικά θα αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα. Είµαι βέβαιος, κύριε διοικητά του Νοσοκοµείου, ότι στις προθέσεις σας δεν είναι το κλείσιµο του Κέντρου ήηµετατροπή του σε ένα απλό Φυσικοθεραπευτήριο αλλά η αναβάθµιση των λειτουργιών του, όπως ο Νόµος ορίζει. Αφουγκραστείτε και άλλους, που γνωρίζουν και κατέχουν το θέµα. Βασίλειος Αβραµίδης πρώην διοικητής ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

4 Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 4 P I N A O X P O N I A ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ελλάδα: Επιβεβαιώνεται η προσχώρηση στην επανάσταση όλων των Βενιζελικών, οι οποίοι και αποδέχτηκαν τη µετατροπή της Εκτελεστικής Επιτροπής σε επαναστατική. 5. Ελλάδα: Επαναλαµβάνεται η έκδοση της << Εκκλησιαστικής Αλήθειας>>, οργάνου του Οικουµενικού Πατριαρχείου,της οποίας η κυκλοφορία είχε απαγορευθεί από το Στρατοδικείο. 6. Το Νέο Μεξικό είναι από σήµερα η 47η πολιτεία των ΗΠΑ. 7. Στρατεύµατα των ΗΠΑ αποβιβάστηκαν στην Ονδούρα προς προστασία των αµερικανικών συµφερόντων στη διάρκεια της εξέγερσης. 10. Νέα Υόρκη: Το πρώτο υδροπλάνο του κόσµου,βάσει σχεδίων του Γκλεν Κούρτις, έκανε την παρθενική του πτήση στο Χαµµοντσπορτ. 12. Ελλάδα: Σύµφωνα µε τηλεγραφικές πληροφορίες,η χολέρα στη Φιλιππιάδα και την Πρέβεζα βρίσκονται σε ύφεση. Σηµειώθηκαν συνολικά εννιά κρούσµατα. 15. Ελλάδα: Μεγάλες καταστροφές από τις σεισµικές δονήσεις στη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά. Ο αριθµός των νεκρών και των τραυµατιών υπερβαίνει τους 35. Περισσότεροι από κάτοικοι παραµένουν στο ύπαιθρο. 17. Ο Ρόµπερτ Σκοτ έφτασε στον Νότιο Πόλο ένα µόλις µήνα µετά τον Αµούνδσεν. 22. Ελλάδα: Υπογράφηκε πρωτόκολλο µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων για σύµπραξη κατά τις προσεχείς εκλογές στην Τουρκία. 22. Ελλάδα: Πέθανε ο καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστηµίου Τιµ. Αργυρόπουλος, από τους ιδρυτές του << Παρνασσού>> και πρόεδρός του επί εικοσαετία. 26. Ελλάδα: Εξαιτίας της συνεχιζόµενης βίας στη Μακεδονία, η Πύλη κήρυξε το στρατιωτικό νόµο στις περιφέρειες εκείνες, όπου δρουν οι βουλγαρικές συµµορίες. 29. Ελλάδα: Μέλη της επαναστατικής κυβέρνησης της Κρήτης επισκέφθηκαν τους προξένους των Μ. υνάµεων και τους ανακοίνωσαν τον καταρτισµό της επαναστατικής κυβέρνησης. Οι πρόξενοι απάντησαν ότι δεν µπορούν να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση αυτήν πριν λάβουν σχετικές διαταγές από τις κυβερνήσεις τους. ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΟΣΙΑΛ ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ 12 Ιανουαρίου. Στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη νέας Γερµανικής βουλής ( Ράιχσταγ), οι Σοσιαλδηµοκράτες αύξησαν τις 43 έδρες τους ( 1907) σε 110 και αναδείχτηκαν το ισχυρότερο κόµµα. Οι συντηρητικοί και το Κέντρο, που υποστήριζαν τον Καγκελάριο Τεο µπαλντ φον Μπέτµαν- Χόλλβεγκ περιορίστηκαν σε 148 έδρες και έτσι δεν µπορούν να διατηρήσουν την ισχύ τους χωρίς την υποστήριξη των Φιλελευθέρων. ΑΠΕΡΓΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 12 Ιανουαρίου. Άγριες συµπλοκές σηµειώθηκαν στο Λόρενς, της Μασσαχουσέττης, µεταξύ των απεργών στα υφαντουργεία βάµβακος και µαλλιού και της αστυνοµίας. Η απεργία έχει ως αίτηµα την αύξηση των ηµεροµισθίων κατά 25% ( το σηµερινό ηµεροµίσθιο είναι 56 σεντς) και τη µείωση της εβδοµαδιαίας εργασίας από 56 σε 54 ώρες. Μεταξύ των απεργών περιλαµβάνονται και παιδιά ηλικίας 14 ετών, που επίσης διαδήλωσαν και συγκρούστηκαν µε τα κυβερνητικά όργανα. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Η <<ΠΡΟΙΚΑ>> ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ Το πώς ήταν οι άνθρωποι πριν από την επέµβασή του το περιγράφει ο ίδιος ο Προµηθέας στον << εσµώτη>>: << Πρώτα ήταν σαν µωράκι κι αυτός τους προίκισε µε τη λογική και τη σκέψη. Οι άνθρωποι << έβλεπαν και δεν έβλεπαν>>, << άκουγαν και δεν άκουγαν κι ούτε πλινθόκτιστα σπίτια είχαν ούτε να δουλεύουν το ξύλο γνώριζαν, αλλά << τρύπωναν σαν τα µερµήγκια σ ανήλιαγες σπηλιές>>. εν ήξεραν για τις εποχές και πορεύονταν στην τύχη. Ο Προµηθέας ήταν που τους δίδαξε την Ανατολή και τη ύση, το αλφάβητο και τους αριθµούς, το όργωµα της γης και τη ναυσιπλοϊα. Κι ο ίδιος τους έµαθε τη δηµιουργία και χρήση των φαρµάκων, τη µαντική τέχνη, την εξήγηση των ονείρων αλλά και τη εξόρυξη των µετάλλων. Στην ευχή του χορού, ύστερα από όλα αυτά, ο ήρωας να λυθεί και να αναµετρηθεί µε τον ία << ως ίσος προς ίσο>>, ο Προµηθέας απάντησε: << εν είναι ακόµα γραµµένο από την Μοίρα να λυθώ από τα δεσµά επειδή η τέχνη είναι πολύ πιο αδύνατη από την ανάγκη>>. Στην απάντηση του χορού, ποιος κυβερνά την ανάγκη, ο Προµηθέας παρατήρησε: << Η Μοίρα η Τρίµορφη και οι Ερινύες>>. Ο χορός απόρησε αν ο ίας είναι πιο αδύνατος από αυτές κι ο Προµηθέας εξήγησε ότι ούτε ο αρχηγός των θεών << µπορεί να ξεφύγει από το πεπρωµένο του>>. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΨΗΦΟΥ Αρχικά, η λευκή ψήφος σήµαινε την αθωωτική. Στη συνέχεια, την ουδέτερη. Στις µέρες µας, την απαξίωση. Ψηφίζω λευκό, γιατί δεν µου κάνει κανείς. Ο πρώτος που ποινικοποίησε την ουδετερότητα, ήταν ο σοφός Σόλων. Ένας από του ς ονοµαστούς νόµους του, επέβαλε στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων σε όποιον δεν έπαιρνε θέση σε περίπτωση επανάστασης. Ποια θα ήταν η θέση του κάθε πολίτη ( υπέρ ή κατά της επανάστασης) για το νόµο δεν είχε σηµασία. Απαιτούσε όµως κάθε πολίτης να εκδηλωθεί. Και ο νόµος αυτός είναι που οδήγησε τους Αθηναίους στην πολιτικοποίηση µε άµεσο επακόλουθο τη γέννηση της δηµοκρατίας. Άλλωστε, το επίθετο λευκός, εκτός από τη δήλωση χρώµατος, σηµαίνει και φωτεινός, λαµπρός. Σηµαίνει και διαφανής, καθαρός, ωραίος. Το << λευκό ήµαρ>> ήταν για τους αρχαίους η << µέρα χαράς>>. Αντίθετα, όταν η λέξη λευκός είχε να κάνει µε άνθρωπο, συνήθως σήµαινε τον χλοµό αλλά και δειλό, τον άνανδρο: << Ουδέν λευκών ανδρών όφελος>> αναφέρει αρχαία παροιµία. Μια ακόµη σηµασία του << λευκός>> ήταν και ο << γυµνός>> µε το ρήµα λευκόω να σηµαίνει ξεγυµνώνω. Όλα αυτά οδήγησαν στη δηµιουργία των επιθέτων κρινόλευκος και χιονόλευκος που παραπέµπουν στο απαλό άσπρο δέρµα της παρθένας, δηµιουργώντας ερωτηµατικά για τον ρατσισµό της λογοτεχνίας που συνδέει την << παρθένα οµορφιά>> µε το λευκό. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΟΡΕΣΤΙΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ Σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, η κοπή της βασιλόπιτας για τα µέλη του Συλλόγου και τα µέλη των λειτουργούντων τµηµάτων του, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012,στις 8:30 το βράδυ, στην Ταβέρνα «ΣΑΜΑΜΙ Η». Παρακαλούµε, όσοι επιθυµούν να παραστούν, να µας το δηλώσουν, µέχρι την Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου 2012,. για να γίνει από µέρους του.σ.σωστή και καλή προετοιµασία. Η χωρητικότητα του Κέντρου είναι καθορισµένη και περιορισµένη. Τιµή µενού κατ άτοµο 12 ευρώ.(στην τιµή συµπεριλµβάνεται το φαγητό και η αµοιβή της µουσικής ορχήστρας, ενώ. τα ποτά βαρύνουν τον καθένα). Τηλέφωνα συνεννόησης: Συλλόγου /42 382,προέδρου,Βασιλείου Αβρα- µίδη ,αντιπροέδρου,Γεωργίου Πασχαλόπουλου , γραµ- µατέα, Φιλίτσας Τεζαψίδου-Τσιάρα , ταµία, Ιωάννη Πλίτση, , µελών:κων/νου Αδάµ, ,Σοφίας Χατζηµπεριάδου- Κώτση , Μιχαήλ όµνας , Μαρία Ναλπαντίδου-Καραµανίδου , Κων/νου Σκραπαρλή Από το ιοικητικό Συµβούλιο Τ. Κ. ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ Από την Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου, πληροφορηθήκαµε την κοίµηση του Ιερέα Ηλία Τζία, την οποία και αναδηµοσιεύοµε. Συλλυπούµαστε του οικείους του και ευχόµαστε ο Μέγας Θεός να τον αναπαύει, κατάσσοντάς τον µετά των ικαίων και Αγίων Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 εκοιµήθη εν Κυρίω ο αγαπητός µας Ιερέας Ηλίας Τζίας σε ηλικία 83 ετών και εκηδεύτη την εποµένη στο Άργος Ορεστικό. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσαν όλοι οι συγγενείς και φίλοι του. Ο παπά Ηλίας υπήρξε καλός οικογενειάρχης, εργατικός, σεµνός και έντιµος. Ήταν καλόκαρδος και αγαπητός, µε αγνά αισθήµατα και ευγένεια ψυχής. Στην σύζυγο του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του, εκφράζουµε τα ειλικρινά µας συλλυπητήρια.

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πανηγύρι Αξιούπολης / Συναυλίες, χορευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

ΜΙΚΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» ΜΙΚΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» Ομάδα εργασίας: Τριαντάφυλλα Μέλη ομάδας: Κατερίνα Χριστοπούλου, Γεωργία Τράκκα Εργασία Χάρη Μπαντουράκη Εργασία Γιώργου Συλλιγαρδάκη Ο Κολοσσός της Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά δεν έπαψαν ποτέ να με εκπλήσσουν

Τα παιδιά δεν έπαψαν ποτέ να με εκπλήσσουν Τα παιδιά δεν έπαψαν ποτέ να με εκπλήσσουν Έχοντας μεγαλώσει με το Ουράνιο Τόξο, ο Χρήστος Δημόπουλος αποτελεί μία οικεία φιγούρα. Κάθε μέρα «έμπαινε» στο σπίτι, μας έλεγε ιστορίες, μας έδειχνε κατασκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00 Ξάνθη: 23/8/2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Και φέτος το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συµµετέχει ενεργά στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης, µε ποικίλες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμένο μάθημα της Ιστορίας για τη Γ Δημοτικού. Κωνσταντίνος Πατσαρός

Εμπλουτισμένο μάθημα της Ιστορίας για τη Γ Δημοτικού. Κωνσταντίνος Πατσαρός Εμπλουτισμένο μάθημα της Ιστορίας για τη Γ Δημοτικού Κωνσταντίνος Πατσαρός Master in Education University of Manchester Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές την ακρόπολη των Μυκηνών. Να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008. Profilul: UMANIST, Specializarea: FILOLOGIE 2 Ore/Săptămână

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008. Profilul: UMANIST, Specializarea: FILOLOGIE 2 Ore/Săptămână EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba orală la LIMBA GREACĂ MODERNĂ Profilul: UMANIST, Specializarea: FILOLOGIE 2 Ore/Săptămână SUBIECTUL II 1. `Εκθεση: `Ενα Σαββατοκύριακο στο σπίτι τοθ παππού και της γιαγιάσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό μάθημα ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 1 Διάβασε προσεκτικά το κείμενο και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα,

Επαναληπτικό μάθημα ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 1 Διάβασε προσεκτικά το κείμενο και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, Z Επαναληπτικό μάθημα Στην παραλία Η αμμουδιά του Μούντι ήταν γεμάτη κόσμο, ο ήλιος με τις πύρινες αχτίδες του μαύριζε τα ξαπλωμένα κορμιά, νέα παιδιά έπαιζαν ρακέτες και κάθε τόσο έτρεχαν εδώ κι εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ηµοτικό Κατάστηµα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεµαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 Β ΤΑΞΗΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των δεδοµένων της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα του δεδοµένου της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα