ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α"

Transcript

1 ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE Άργους Ορεστικού Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ - HELLAS ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ Έτος 22ο Ιανουάριος Ιστορική, Πολιτισµική Μηνιαία Εφηµερίδα Άργους Ορεστικού - Αριθ. φύλλου Τιµή 0,20 ευρώ - Κωδικός 1190 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗ ΑΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ Αλεξάνδρου Σωτ. Μπακαΐµη, πρώην καθηγητού των Ελληνικών Σχολών Κων/πόλεως Τον αγιώτατον πατριαρχικόν, αποστολικόν και Oικουµενικόν της ΚΠόλεως θρόνον κατά την µακραίωνα ιστορικήν, πλην ουχί σπανίως δεινώς χειµασθείσαν, πορείαν αυτού διηκόνησαν, ηγλάισαν και εγέραραν µεγάλοι Οικουµενικοί Πατριάρχαι καταλιπόντες µνήµην αγήρω και αγαθήν (εν τη ευρεία της λέξεως σηµασία), προεξαρχόντων πάντοτε των µεγάλων πατέρων της Εκκλησίας Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόµου και Ιερού Φωτίου. Από των µέσων του παρελθόντος (εικοστού) αιώνος και µέχρι της αναρρήσεως εις τον Πατριαρχικόν θρόνον του από Χαλκηδόνος Βαρθολοµαίου του Ιµβρίου το Οικουµενικόν Πατριαρχείον διηκόνησαν µετά θερµής αφοσιώσεως και ζηλωτής αυταπαρνήσεως, πάντοτε δε θεοφιλώς και θεαρέστως, οι µακαριστοί και αοίδιµοι Πατριάρχαι Αθηναγόρας ( ) και ηµήτριος ( ). Ο πρώτος, ο ηπειρωτικής καταγωγής Αθηναγόρας (εκ Βασιλικού Πωγωνίου Ιωαννίνων ορµώµενος) διεκρίνετο διά τα µεγάλα οράµατα και τα µεγάλα «βή- µατά» Του. Κυρίαρχον δε όραµα καθ όλην την διάρκειαν της ευκλεούς Αυτού Πατριαρχίας υπήρξεν η αποκατάστασις των δεσµών µεταξύ Ορθοδόξου και Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, η σύσφιγξις των µεταξύ των δεσµών και εν τέλει η ένωσις αυτών εις το κοινόν ποτήριον. Ο δεύτερος, ο µακαριστός και αοίδι- µος ηµήτριος Α, διεκρίνετο κυρίως διά την αφοσίωσίν Του εις την εκκλησιαστικήν παράδοσιν του Φαναρίου και διά την απλότητα, σεµνότητα και ταπεινότητα του χαρακτήρος Του. Υπήρξεν κατά κοινήν οµολογίαν απλός, σε- µνός και ταπεινός όσον ολίγοι Οικουµενικοί Πατριάρχαι. * Εν έτει σωτηρίω 1991, του Οικουµενικού Πατριάρχου ηµητρίου µετά εικοσαετή ως έγγιστα Πατριαρχίαν εκδηµήσαντος εις Κύριον, θεία συνάρσει και ευδοκία και οµοθύµω διαγνώµη και αποφάσει της αγίας και ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου εις τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν θρόνον ανήλθεν ο από Χαλκηδόνος Βαρθολοµαίος, κατά κόσµον ηµήτριος Αρχοντώνης, εκ της παιπαλοέσσης και πολυπάθου Ίµβρου ορµώµενος. Εις το πρόσωπον της Α. Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουµενικού Πατριάρχου Βαρθολοµαίου συνενούνται αρµονικώς όλαι αι αρεταί των προκατόχων του Αθηναγόρου και η- µητρίου µετά των εκ γενετής-φυσικών Αυτού χαρισµάτων. Πεπροικισµένος θεόθεν διά ζηλωτών αρετών και σπανίων ικανοτήτων και παιδιόθεν τυχών παρά των ευσεβών γονέων Του υποδειγµατικής ανατροφής, λιπαράς δε µορφώσεως ευµοιρήσας εν τη γενετείρα Αυτού, εν τη κατά Χάλκην Ιερά Θεολογική Σχολή του Οικουµενικού Πατριαρχείου και ακολούθως εν Εσπερία και κάτοχος πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών γενόµενος, καθ όλην την διαρρεύσασαν εικοσαετίαν κατευθύνει το σκάφος της Ορθοδοξίας λίαν επιτυχώς και τελεσφόρως, την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν πεπνυµένως και µετά πυρώδους ζήλου διακονών και τους µεταξύ Εκκλησιών και δογµάτων δεσµούς συσφίξας και περί της εν Κων/πόλει περιλειποµένης οµογενείας πατρικώς µεριµνών και εις αγώνας αποφασιστικούς αποδυόµενος προς διασφάλισιν και κατοχύρωσιν της εν Βασιλεύουση εκκλησιαστικής περιουσίας, πάντοτε, πανταχού και προς πάντας πατρικώς και προσηνώς φερόµενος. Αλλά, λόγου γενοµένου περί του χαρακτήρος, των αρετών και ικανοτήτων του σήµερον θεοφιλώς και θεαρέστως οιακοστροφούντος την θείαν ολκάδα της καθ άπασαν την οικουµένην Ορθοδοξίας Βαρθολοµαίου, θεωρούµεν ενταύθα σκόπιµον ίνα ιδιαζόντως υπογραµµίσωµεν την καθοριστικήν συµβολήν της γενετείρας Αυτού εις την διαµόρφωσιν του χαρακτήρος Του. Πράγµατι, η παρά των ευσεβών γονέων Του εξαίρετος ανατροφή και η κατά Χριστόν παιδεία ης έτυχεν παρά των πρώτων εν Ίµβρω διδασκάλων Του διερµόρφωσαν θεµελιωδώς το αδαµάντινον ήθος Του. Το άγονον της γενετείρας Του εξ ετέρου και αι συνθήκαι διαβιώσεως Τον εδίδαξαν εκ παίδων τας αρετάς της φιλεργίας και ολιγαρκείας, τα δε πετρώδη βουνά της εκράτυναν τον χαρακτήρα Του, «ατσάλωσαν» την θέλησίν Του και Τον εξόπλισαν δι υπο- µονής, επιµονής και γρανιτώδους αντοχής. Τέλος, τα απειράριθµα ταπεινά εξωκκλήσια της φιλοθρήσκου γενετείρας Του Του ενεφύσησαν εκ παιδικής ηλικίας ευσεβόφρονα αφοσίωσιν προς την Ορθοδοξίαν. Τούτων ένεκα η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος τρέφει απεριόριστον αγάπην προς την γενέτειράν Του και κατ έτος δις τουλάχιστον την επισκέπτεται προς προσκύνησιν, έµπλεως αναµνήσεων και ισχυρών συγκινήσεων. Εξ ίσου βαθείαν συγκίνησιν αισθάνεται ο Παναγιώτατος επισκεπτόµενος την γεραράν και µεγαλώνυµον Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, εν τη οποία και ο ίδιος εδιδάχθη επισταµένως τα θεολογικά και λοιπά Γράµµατα. Γνωρίζων δε όσον ουδείς άλλος την προσφοράν της εις το Οικουµενικόν Πατριαρχείον και την συµβολήν της εις την συνέχισιν της ανά την οικουµένην προσφοράς του, άµα τη αναρρήσει Του εις τον Πατριαρχικόν θρόνον ήρξατο αγωνιζόµενος σθεναρώς και ανενδότως προς πάσαν κατεύθυνσιν διά την επαναλειτουργίαν της. Ευχόµεθα διακαώς και διαπύρως όπως ως τάχος εορτάσωµεν άπαντες πανευφροσύνως τα θυρανοίξια της περιπύστου ταύτης Σχολής. Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος παρά τον φόρτον των φροντίδων και εργασιών Του διά καθαρώς εκκλησιαστικά θέµατα, µεριµνά και φροντίζει παραλλήλως και δι άλλα εξόχως σοβαρά ζητήµατα, ως το της προστασίας του περιβάλλοντος. Υπό την αιγίδα Του και δι ευχών και ευλογιών Του διωργανώθησαν κατά καιρούς λίαν επιτυχώς επιστηµονικά συνέδρια και άλλαι συναφείς εκδηλώσεις, συµµετασχόντων πολλών ειδικών επιστηµόνων. ιό εν δικαίω ο Παναγιώτατος επονοµάζεται πράσινος Πατριάρχης! Η υτική Μακεδονία ηυτύχησε ίνα πολλάκις υποδεχθή τον Παναγιώτατον και δεχθή τας θεοπειθείς Αυτού ευχάς και ευλογίας. Επεσκέφθη η Α.Θ. Παναγιότης δύο φοράς την πόλιν των Γρεβενών, τα Αηδόνια της θεοσώστου αυτής Επαρχίας προς αποκάλυψιν της προτοµής του αειµνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίµου του Οικουµενικού θρόνου, ωσαύτως τας Μητροπόλεις Καστορίας και Φλωρίνης, την ιστορικήν και µεγαλώνυµον Τσοτύλιον Σχολήν προσκλήσει και παρακλήσει του Συνδέσµου Φοιτησάντων εν τη Τσοτυλίω Σχολή, υπέρ της οποίας πολλάκις πολυειδώς και πολυτρόπως εξεδήλωσε το πατρικόν Αυτού ενδιαφέρον, την κωµόπολιν Νεαπόλεως και το Βογατσικόν Καστορίας, προσεχώς δε, θεού ευδοκούντος και τα πράγµατα ευοδούντος, πρόκειται να επισκεφθή την ιστορικήν κωµόπολιν Σιατίστης, έδραν της παλαιφάτου Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης και του νεοσυστάτου ήµου Βοΐου. Σας αναµένοµεν, Παναγιώτατε, µετ ευφροσύνης και βαθυτάτης συγκινήσεως. Εν ταις χαλεπαίς ηµέραις τας οποίας διερχόµεθα και βιούµε, µόνη καταφυγή και παρηγορία παραµένει η Εκκλησία, µάλιστα δε η Μήτηρ Αγία του Χριστού Εκκλησία και πρωτίστως η σεπτή και θεοπρόβλητος Κορυφή της Ορθοδοξίας, η Υµετέρα Θειοτάτη και βαθυσέβαστος Παναγιότης. Σήµερον, Παναγιώτατε, είπερ ποτέ και άλλοτε, έχοµεν ανάγκην της παρουσίας και της ευλογίας της Υµετέρας Παναγιότητος. Σήµερον η Υµετέρα Παναγιότης, είπερ τις και άλλος, αποτελεί δια τον αγωνιώντα και δεινώς δοκιµαζόµενον ελληνικόν λαόν την µόνην ελπίδα και την µόνην παρηγορίαν. Ο λόγος της Υµετέρας Παναγιότητος είναι σπόρος δυνάµενος ίνα βλαστήση ελπίδα, αισιοδοξίαν και ανακούφισιν. Αλλ επειδή ουδείς λόγος εξαρκέσει προς, έστω και αδροµερή, καταγραφήν των απειραρίθµων θαυµασίων, θεοφιλών και θεαρέστων έργων και επιτευγµάτων του Παναγιωτάτου κατά την εικοσαετή Αυτού ευκλεά Πατριαρχίαν, αναγκάζοµαι ίνα «καταστρέψω» ενταύθα τον λόγον µου, κατακλείων αυτόν δι ευχών και δεήσεων υπέρ υγείας και µακροηµερεύσεως του Παναγιωτάτου Πατριάρχου του Γένους ηµών. Κατασπαζόµενος, όθεν, εκ προσώπου των απανταχού της Οικουµένης αποφοίτων της Τσοτυλίου Σχολής την χαριτόβρυτον δεξιάν του Παναγιωτάτου Οικουµενικού Πατριάρχου και συγχαίρων Αυτώ εγκαρδίως επί τω πανευφροσύνω και χαροποιώ γεγονότι της συµπληρώσεως εικοσαετούς ευκλεούς Πατριαρχίας, εύχοµαι εκµυχιαιτάτων, όπως Κύριος ο Θεός, ο της Εκκλησίας οµήτωρ και οτήρ παντός αγαθού, σκέπη και ευλογή και αύξη και προάγη και κατευοδή τα έργα Αυτού, δωρού- µενος Αυτώ έτη ως πλείστα, υγιεινά και τρισόλβια επ αγαθώ της Μητρός Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας της εν τη Βασιλευούση περιλειποµένης οµογενείας, µεθ απάντων των εν αυτή ιερών και λοιπών καθιδρυµάτων, και προς δόξαν συµπάσης. Γένοιτο.

2 Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Ν Ε Α ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αρίθµ 16/2011 πρακτικό της τακτική συνεδρίασης του.σ στις Σήµερα στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την υπ αρίθµ / πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους και Προέδρους της ηµοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων ('Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο Έκδοση ψηφίσµατος Αριθµός απόφασης : 209/2011 Μετά ο πρόεδρος αφού εισηγήθηκε πάνω στο θέµα της περίληψης έδωσε το λόγο στο ηµοτικό Σύµβουλο και Πρόεδρο της ηµοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης του ήµου Ορεστίδος κ. Χατζηκυριακίδη ο οποίος ζήτησε από το σώµα της έκδοση ψηφίσµατος για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» αναλύοντας διεξοδικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το εν λόγω πρόγραµµα όπως είναι η χρηµατοδότηση, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Χατζηκυριακίδη, οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ορεστίδος Λαµβάνοντας υπόψη ότι : 1. Το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι ένα από τα πιο επιτυχηµένα κοινωνικά προγράµµατα, που παρέχουν οι ήµοι όπως και ο δικός µας κατά την τελευταία δεκαετία. 2. Στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που εξυπηρετεί κατ οίκον και πλέον ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, απασχολούνται εργαζόµενοι, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, οικιακής βοήθειας και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης συµβάλλοντας µε τρόπο ουσιαστικό στο κοινωνικό κράτος και στις προνοιακές δοµές της χώρας. 3. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει ουσιαστικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και συµβάλλει στην εξοικονόµηση χρηµάτων (περιορισµός αλόγιστης συνταγογράφησης φαρµάκων και άσκοπων διακοµιδών σε Νοσηλευτικές Μονάδες), στην αποφυγή εγκλεισµού ηλικιωµένων σε Ιδρύµατα και στην παραµονή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, παρέχοντας προς αυτούς αξιοπρεπή διαβίωση. 4. Στις δύσκολες στιγµές που περνάει η χώρα µας, το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί ως αντισταθµιστικό µέτρο απέναντι στη φτώχια, στην ανέχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό. 5. Ενδεχόµενη κατάργηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα έχει ολέθριες συνέπειες τόσο για τους ηλικιωµένους και τα ΑΜΕΑ, που χωρίς τη βοήθειά που τους παρέχει το πρόγραµµα θα µείνουν στο έλεος της τύχης, όσο και για τους εργαζόµενους σε αυτό, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην ανεργία. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 1. Να εξασφαλιστεί από την Πολιτεία η σταθερή και µόνιµη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων κοινωνικών δοµών που εκτελούν οι ήµοι. 2. Η Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της εργασίας των χιλιάδων απασχολούµενων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και για νο- µοθετική ρύθµιση που να προβλέπει τη στελέχωση των νέων Κοινωνικών Υπηρεσιών που συστήθηκαν στους ήµους µε το έµπειρο προσωπικό που εργάζεται τόσο στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» όσο και στα υπόλοιπα προγράµµατα κοινωνικών δοµών. Το ανωτέρω Ψήφισµα να διαβιβαστεί: 1. Στον Υπουργό Εσωτερικών. 2. Στο Σωµατείο των Εργαζοµένων του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι. 3. Στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενηµέρωσης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 209/2011. Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Σωκράτης Μπουρινάρης ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ ΟΣ Ο ήµος για τη διάρκεια του χειµώνα ανακοινώνει Ρίξε τη στάχτη στον κήπο κι όχι στον κάδο. Στο χωράφι βελτιώνει το χώµα Στον κάδο το πληρώνεις σε βάρος και σε κίνδυνο φωτιάς. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η προβληµατική λήψη τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές του Άργους Ορεστικού οφείλεται σε βλάβη της κεραίας που εκπέµπει από το λόφο Αγίου Αθανασίου Καστοριάς, περιοχή στην οποία δε µπορεί ο δήµος µας να παρέµβει, παρόλο το ενδιαφέρον. Με την υποχώρηση των καιρικών συνθηκών η βλάβη θα αποκατασταθεί, όπως σε επικοινωνία µας διαβεβαίωσαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου Καστοριάς. Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 2 ΝΠ Οργανισµός Παιδείας, Αθλητισµού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµός και ηµοτική Βιβλιοθήκη στο Άργος, ένας χρόνος δηµιουργικός Τον Ιανουάριο του 2011 ολοκληρώθηκε η µεταφορά της ηµοτικής Βιβλιοθήκης, στο νέο κτήριο - παλιό 1ο ηµοτικό όπου συστεγάζεται µε το ηµοτικό Ωδείο. Και οι δύο αυτοί θεσµοί απλώνονται και κατακτούν έδαφος στο χώρο του πολιτισµού. Η Βιβλιοθήκη αναθερµαίνει την επαφή της µε το κοινό και κερδίζει αναγνώστες εφαρµόζοντας την πολιτική της προσέλκυσης και της συµµετοχής στα προγράµµατά της των ίδιων των αναγνωστών, παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών, εθελοντών. Στις δραστηριότητές της επιδιώκει συνεργασίες µε τοπικούς και άλλους φορείς της επικράτειας όπως στην τρίµηνη έκθεση, «50 χρόνια Αστερίξ» Μάρτιος Μάιο 2011 στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους για την οργάνωση της οποίας συνεργάστηκε µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, µε το Γαλλικό Ινστιτούτο και τις εκδόσεις Μαµούθ κόµικς. Σκοπός της έκθεσης ήταν η προβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Άργους Ορεστικού αλλά και η αναγνωσιµότητα του παγκοσµίως γνωστού κόµικ µε τους Γαλάτες ήρωες που αντιστέκονται στους Ρωµαίους κατακτητές. Τον Μάη 8,9 και 10 του µηνός η Βιβλιοθήκη συµµετείχε στο πρόγραµµα του γραφείου Σχολικών Συµβούλων Α/θµιας Εκπαίδευσης νοµού Καστοριάς «Η φαντασία πάει σχολείο» µε οικονοµική στήριξη και έτσι τα σχολεία του δήµου και η ηµοτική Βιβλιοθήκη υποδέχτηκε πολλούς συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Με αυτόν τον τρόπο προωθήθηκε η φιλαναγνωσία από εκπαιδευτικούς και Βιβλιοθήκη. Τον Αύγουστο, δοκιµάσαµε µια νέα δράση, την αφήγηση παραµυθιού στον χώρο της Βιβλιοθήκης για µικρές ηλικίες από αναγνώστες - αφηγητές εκπαιδευτικούς, γονείς, συγγραφείς, καλλιτέχνες όλους σε εθελοντική βάση. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να καταξιώσει την αφήγηση παραµυθιού ως µια άµεση και πολυσήµαντη επικοινωνία µεταξύ αφηγητή και παιδιών και ως µια λειτουργία θετική στην ψυχική εξέλιξής τους. Μέχρι σήµερα οι 19 αδιάλειπτες αφηγήσεις από εξαιρετικούς αφηγητές προσέλκυσαν µεγάλο αριθµό παιδιών που έρχονται ση Βιβλιοθήκη µε τους γονείς τους και ευχαριστιούνται την οµαδική συµµετοχή και το δραµατοποιηµένο ζωντάνεµα των παραµυθιών. Η συνεπής και µε αφοσίωση παρακολούθηση των παραµυθιών ήταν έκπληξη για εµάς, όπως και η πρόθυµη ανταπόκριση των αφηγητών που γοητεύουν τα παιδιά. Τους είµαστε ευγνώµονες γι αυτό. Έτσι κάθε ευτέρα στις 7 στη βιβλιοθήκη εκτοξεύονται οι αριθµοί δανεισµών και το ποιο σπουδαίο, οι µικροί κερδίζουν µια νέα σχέση µε το βιβλίο αλλά και µε τη βιβλιοθήκη. Και κάτι για τους δηµότες µε ενδιαφέρον στα ιστορικά θέµατα. Στις 12 Νοέµβρη µε αφορµή τον εορτασµό της απελευθέρωσης της πόλη µας από τον Οθω- µανικό ζυγό γι αυτό και η επιλογή της ηµεροµηνίας είχε τον συµβολισµό της αφιερώσαµε µια ηµέρα στην παρουσίαση του βιβλίου «Ηµερολόγιο » του Φίλιππου Στεφ. ραγούµη (..φαίνεται πως εκτύπησαν τον Ίωνα). Οµιλητές ήταν : ο Μάρκος Φ. ραγούµης, µουσικολόγος συγγραφέας, ο Ραυµόνδος Αλβανός, ιστορικός και ο Νώντας Τσίγκας, γιατρός συγγραφέας. Τα ηµερολόγια αυτά παρουσιάζουν επιστηµονικό ενδιαφέρον ως ιστορική πηγή για την πολιτική και διπλωµατική σκηνή των αρχών του 20ου αι., την ιστορία του γλωσσικού ζητήµατος αλλά και για την λογοτεχνική αξία τους. Για την τοπική κοινωνία που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση είχε ιδιαίτερη σηµασία εξαιτίας της καταγωγής της οικογένειας του ραγούµη από το Βογατσικό. Το εκέµβρη 7,8,9 και 10 του µηνός η ηµοτική Βιβλιοθήκη οργάνωσε την 5η Έκθεση Βιβλίου στον ευχάριστο και καλαίσθητο χώρο του φουαγιέ του νέου Πολιτιστικού Κέντρου σε συνεργασία µε τους βιβλιοπώλες της πόλης. Την επισκέφτηκαν τα τέσσερα πρωινά όλα τα σχολεία του ήµου. Το απόγευµα στις παράλληλες εκδηλώσεις που έγιναν - παιχνίδια ανάγνωσης, παραµύθια και παράσταση της Ειρήνης του Αριστοφάνη - πύκνωναν οι επισκέπτες που διασκέδαζαν συγχρόνως σε ένα χώρο µε θέµα και το ντεκόρ το βιβλίο. Το τετραήµερο που µεταµόρφωσε το Άργος σε πόλη του βιβλίου, έκλεισε µε την παρουσίαση του βραβευµένου έργου του Ισίδωρου Ζουργού «Ανεµώλια» από τον ίδιο το συγγραφέα και τον Νώντα τον Τσίγκα γιατρό συγγραφέα. Άλλη µια παράλληλη δραστηριότητα στο χώρο της Βιβλιοθήκης παρουσιάστηκε την Κυριακή 11 εκεµβρίου. Η Άννα Γιαννοπούλου, θεατρολόγος, έκανε την πρώτη της εµφάνιση µε τη δραµατοποίηση του βιβλίου «Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Κι αυτό προς µεγάλη ικανοποίηση παιδιών και γονιών. Η ηµοτική Βιβλιοθήκη τµήµα τώρα του ΝΠ ΟΠΑΠΚΑ του δήµου Ορεστίδος διαµορφώνει µε αυτόν τον τρόπο την πολιτική της, µε τη συν-µετοχή δηλ. των ίδιων των αναγνωστών, των παιδιών, των γονέων, και των εκπαιδευτικών, στις δράσεις της. Και όποιο προϊόν παράγεται από αυτήν την διαδικασία το καρπώνονται οι ίδιοι οι συµµετέχοντες που είναι συγχρόνως συνεργάτες και κοινωνοί του έργου της. Για το Σ Η Πρόεδρος Άννα Κουτλεµάνη Ζάρµπου

3 ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ) ΝΟΜΟΣ 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/ ) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Σύµφωνα µε τον Νόµο: 1-.Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόµων µε Αναπηρίες» Καστοριάς, καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και µετονοµάζεται σε «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» και εντάσσεται στο Νοσοκοµείο Καστοριάς. 2-.Ενισχύονται οι υπηρεσίες αποκατάστασης (άρθρο 10). 3-. Αναβαθµίζεται η λειτουργία τους, γιατί τώρα δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν και δοµές, που µέχρι την ισχύ του νέου Νόµου, ελλείψει γιατρών, δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν. Αναφορικά µε το Κέντρο µας, ενώ είχαν εξασφαλισθεί όλες οι άλλες προ ποθέσεις για την πλήρη και υποδειγµατική του λειτουργία: άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις, πλούσιος εξοπλισµός, ικανός αριθ- µός υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων και θα µπορούσε το Κέντρο να αναπτύξει όλες τις λειτουργίες του, δεν κατέστη τούτο εφικτό εξαιτίας της ελλείψεως του επιστηµονικού προσωπικού, δηλ. των ιατρών. Με δεδοµένο ότι υφίσταται Μονάδα 18 κλινών πλήρως ανεπτυγµένη, µε την εξασφάλιση των ιατρών, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως Μονάδα Ηµερήσιας Φροντίδας ή και Κλειστής ακόµη Νοσηλείας. Τώρα όµως, µε την ένταξη του Κέντρου στο Νοσοκοµείο δίδεται αυτή η δυνατότητα. Η Μονάδα των 18 κλινών είναι έτοιµη. Γιατροί από το Νοσοκοµείο µπορούν να διατεθούν, µε υπεύθυνο, ως ο Νόµος ορίζει, γιατρό Φυσίατρο που οργανικά ανήκει στο Νοσοκοµείο (Κ.Υ.). Συµπερασµατικά υπάρχει η δυνατότητα και µπορεί να λειτουργήσει. Η έναρξη λειτουργίας εναπόκειται στη βούληση των ιθυνόντων. Υπάρχει όµως η βούληση για την ορθή, κατά το Νόµο λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ;Τα γεγονότα των ηµερών δεν το επιβεβαιώνουν. Τι επ αυτού σκέπτεται ο διοικητής του Νοσοκοµείου; Επιθυµεί την αναβάθµιση των λειτουργιών του Κέντρου ή θα οδηγήσει στην υποβάθµιση ένα Κέντρο που θεωρείται πανελληνίως ως πρότυπο; Τι σκέπτεται και για τη λειτουργία των Τµηµάτων: - Ψυχολογίας - Διαιτολογίας-Διατροφής - Φυσικοθεραπείας - Εργοθεραπείας - Λογοθεραπείας - Κοινωνικής Εργασίας Μελετήθηκε ποιο προσωπικό, κατά Κατηγορία- Κλάδο ειδικότητα απαιτείται, για να αναπτυχθούν οι λειτουργίες του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης; δυστυχώς όχι. Το Νοσοκοµείο βρέθηκε απροετοίµαστο να υποδεχθεί στους κόλπους του το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Αν εκτιµούµε λάθος, προχωρήστε, κύριε διοικητά του Νοσοκο- µείου, στην εκτέλεση του Νόµου, θέτοντας σε λειτουργία όλες τις δοµές που προβλέπονται, γιατί, ως αποδεικνύεται, το µόνο από την εφαρµογή του Νόµου που µέχρι σήµερα κατορθώθηκε, είναι η µετακίνηση προσωπικού από το Κέντρο στο Νοσοκοµείο. Λάβετε υπόψη σας, ότι ο νέος Νόµος δεν ήρθε για να καταργήσει ήυποβαθµίσει τη λειτουργία των πρώην Κέντρων Αποθεραπείας αλλά για να ενισχύσει, επαυξήσει και ποιοτικά να αναβαθµίσει τη λειτουργία τους. Παραµένουµε σοβαρά προβληµατισµένοι και ανήσυχοι, γιατί, κατά πληροφορίες µας, άπραγοι όντες, αφήσατε και παρήλθαν οι δύο µήνες από της ισχύος του Νόµου µέχρι την εφαρµογή του (2 Νοεµβρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2011), και δεν έγινε καµιά προεργασία, ώστε να τύχει εφαρµογής. Ως φαίνεται το µόνο που εφαρµόσατε ήταν η µείωση του προσωπικού του Κέντρου. Αν και αυτό, λόγω πλεονάζοντος προσωπικού, µετά από τη σχετική µελέτη που έπρεπε να προηγηθεί, επεβάλετο να γίνει, κανείς δεν φέρει αντίρρηση, µε την προ πόθεση όµως ότι θα είχε διασφαλιστεί η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου. Κατά την άποψή µου, και δεν πρέπει να τύχει αµφισβήτησης, έπρεπε οδιοικητής του Νοσοκοµείου, ως ο µόνος υπεύθυνος και αρµόδιος, στο διάστηµα των δύο µηνών που όριζε ο Νόµος για την εφαρ- µογή του, να θελήσει να ενηµερωθεί για την µέχρι ισχύος του νόµου λειτουργία του Κέντρου, τις δοµές που ανέπτυξε, για τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασµό, τους στόχους που έχουν τεθεί, ώστε να προαχθεί το παραγόµενο έργο. Κάτι τέτοιο δυστυχώς, δεν έχει γίνει. Εκτός και αν µονοµερώς ενηµερώθηκε από κάποιους, που δεν ήσαν και οι πλέον αρµόδιοι. Έπρεπε να συναντηθεί µε τα υπεύθυνα όργανα διοίκησης του Κέντρου, την διοικήτρια του Κέντρου, γιατί όχι και µε τους προγενέστερους διοικητές που υπηρέτησαν στο Κέντρο, µε τους εργαζόµενους στο Κέντρο, µε τους Συλλόγους των Α µε Α, και όχι µόνον µε κάποιους Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 3 σε κατ ιδίαν συζητήσεις, µε αποτέλεσµα να µορφώσει µερικώς και όχι πλήρως την εικόνα λειτουργίας του Κέντρου και των δυνατοτήτων που παρέχονται, ώστε ενηµερωµένος απολύτως να προχωρήσει στις αποφάσεις του. Έπρεπε ακόµη, πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις του, να έχει συναντήσεις και µε το δήµαρχο του Δήµου της Ορεστίδος στην έδρα του οποίου βρίσκεται το Κέντρο, µε τους άλλους δηµάρχους των Ο.Τ.Α. του Νοµού, τον αντιπεριφερειάρχη του Νοµού, αρµοδίους για τον στρατηγικό σχεδιασµό λειτουργίας των Κοινωνικών δοµών εντός του Νοµού, γιατί το Κέντρο δεν ανήκει µόνον στο Άργος Ορεστικό αλλά είναι Κέντρο όλου του Νοµού και ενδιαφέρει όλους πάσχοντες, εργαζοµένους, άρχοντες και αρχοµένους, να τους ενηµερώσει για τις σκέψεις και προθέσεις του και ύστερα πλήρως και σφαιρικά ενηµερωµένος, να προβεί στις όποιες ενέργειές του, εξασφαλίζοντας και τη συναίνεσή τους, για να µην υπάρξουν οι όποιες τριβές. Το κυρίαρχο πρόβληµα, ως διαπιστώνεται, εντοπίστηκε στο πλεονάζον προσωπικό του Κέντρου, που δεν θεωρείται ως πλεονάζον, αφού διορίστηκε για να καλύψει οργανικά τις ανάγκες του Κέντρου, γιατί µε την ολοκλήρωση των λειτουργιών του, κατά τον ισχύοντα Οργανισµό, το προσωπικό που διορίστηκε ήταν απαραίτητο. Αν µάλιστα υπήρχαν οι γιατροί και ετίθεντο σε λειτουργία οι Μονάδες: Ηµερήσιας Φροντίδας-Κλειστής Νοσηλείας και Φιλοξενίας των ΑµεΑ,, µε την επέκταση των κατ οίκον επισκέψεων, τη λειτουργία προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως σχεδιαζόταν από την προηγούµενη διοίκηση, για να καλυφθεί και ο τοµέας της Κοινωνικής Υποστήριξης, τότε το προσωπικό δεν θα πλεόναζε και όλες οι ειδικότητες στην ειδικότητά τους θα είχαν αξιοποιηθεί και λόγος σήµερα δεν θα γινόταν. Τότε και η µαγείρισσα και οι τραπεζοκόµοι και οι πρακτικοί νοσοκόµοι θα είχαν το αντικείµενό τους. Δεν έµειναν όµως αργοί, όπως σκόπιµα θέλουν κάποιοι να παρουσιάσουν, αξιοποιήθηκαν σε άλλες ειδικότητες που έλειπαν (καθαρίστριες, οδηγοί αυτοκινήτων, ενώ νοσηλευτές και άλλων ειδικοτήτων υπάλληλοι, µε πρόταση του τότε διοικητή του Κέντρου προς τον διοικητή του Νοσοκοµείου, χωρίς να προηγηθεί αίτηµα του Νοσοκοµείου, µετακινήθηκαν, µε έγκριση της Υγειονοµικής Περιφέρειας, σε Μονάδες του Νοσοκοµείου Καστοριάς). Δεν ήσαν, λοιπόν, οι υπάλληλοι του Κέντρου αργόσχολοι. Δεν υπήρξαν ποτέ τεµπέληδες, όπως αφήνεται να υπονοηθεί. Πάντα µε προθυµία και αυξηµένο ζήλο εκτελούσαν τα όποια καθήκοντα τους είχαν ανατεθεί. Δεν φέρουν αυτοί την ευθύνη αν δεν µπορούσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους! Ας µας πουν, µε ποιο προσωπικό λειτούργησε και λειτουργεί ακόµη το Περιφερειακό Ιατρείο Μεσοποταµίας; Αν διορίστηκαν και ειδικότητες υπαλλήλων που άµεσα δεν µπορούσαν να αξιοποιηθούν, στην ειδικότητά τους, ήταν, γιατί στοχευ- µένα καταβάλλονταν προσπάθειες επί της δικής µου διοικήσεως για την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου και παράλληλα το διορισµό του απαιτουµένου προσωπικού, ώστε άµεσα να αναπτύξουµε όλες τις λειτουργίες του. Και ήµασταν σε πολύ καλό επίπεδο. Όλα σήµερα θα λειτουργούσαν άριστα. Προς ενηµέρωση, αναφέρω ότι οι αρχικές κατασκευαστικές µελέτες των υπολειπόµενων Μονάδων προς ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου είχαν επικαιροποιηθεί, και η υπόσχεση του τότε Περιφερειάρχη είχε εξασφαλισθεί και η θετική θέση του Υπουργού Υγείας κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο µας για την ένταξη στο 4ο ΕΣΠΑ ανέγερσης των Μονάδων είχε διατυπωθεί. Και ήµασταν σε πολύ καλό επίπεδο. Όλα έβαιναν καλώς. Τώρα, τι µέλλει γενέσθαι; Να γίνουν οι επαφές που θεωρούνται αναγκαίες για ενηµέρωση και λήψη των σχετικών αποφάσεων. Να τεθεί χρονοδιάγραµµα για την ανάπτυξη όλων των λειτουργιών εντός του Κέντρου. Με την υποστήριξη και τη βοήθεια των τοπικών αρχών, να προταθεί το έργο επέκτασης κατασκευής των υπολειπόµενων Μονάδων του Κέντρου, προς ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου για ένταξή του στο 4ο ΕΣΠΑ. Οι σχετικές µελέτες υπάρχουν, ίσως χρήζουν επαναεπικαιροποίησης, ώστε να αναπτυχθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του Κέντρου, να αξιοποιηθεί το προσωπικό, για να επαυξηθεί και ποιοτικά να αναβαθµισθεί το παρεχόµενο έργο, για να αποδοθούν στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους µας, στα Άτοµα µε Αναπηρίες, αυτά που η ευνοµούµενη Κοινωνία, η δηµοκρατία µας τους οφείλει. Δικαιολογηµένη, κύριε διοικητά του Νοσοκοµείου, η ανησυχία του δηµάρχου της Ορεστίδος, περί της τύχης λειτουργίας του πρώην ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ Άργους Ορεστικού. Και άλλοι θεσµικοί παράγοντες ίσως έπρεπε να ανησυχήσουν. Η αναταραχή που προκλήθηκε από παραλήψεις που έγιναν, θα συντελέσει στο να ληφθούν αποφάσεις που τελικά θα αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα. Είµαι βέβαιος, κύριε διοικητά του Νοσοκοµείου, ότι στις προθέσεις σας δεν είναι το κλείσιµο του Κέντρου ήηµετατροπή του σε ένα απλό Φυσικοθεραπευτήριο αλλά η αναβάθµιση των λειτουργιών του, όπως ο Νόµος ορίζει. Αφουγκραστείτε και άλλους, που γνωρίζουν και κατέχουν το θέµα. Βασίλειος Αβραµίδης πρώην διοικητής ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

4 Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 4 P I N A O X P O N I A ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ελλάδα: Επιβεβαιώνεται η προσχώρηση στην επανάσταση όλων των Βενιζελικών, οι οποίοι και αποδέχτηκαν τη µετατροπή της Εκτελεστικής Επιτροπής σε επαναστατική. 5. Ελλάδα: Επαναλαµβάνεται η έκδοση της << Εκκλησιαστικής Αλήθειας>>, οργάνου του Οικουµενικού Πατριαρχείου,της οποίας η κυκλοφορία είχε απαγορευθεί από το Στρατοδικείο. 6. Το Νέο Μεξικό είναι από σήµερα η 47η πολιτεία των ΗΠΑ. 7. Στρατεύµατα των ΗΠΑ αποβιβάστηκαν στην Ονδούρα προς προστασία των αµερικανικών συµφερόντων στη διάρκεια της εξέγερσης. 10. Νέα Υόρκη: Το πρώτο υδροπλάνο του κόσµου,βάσει σχεδίων του Γκλεν Κούρτις, έκανε την παρθενική του πτήση στο Χαµµοντσπορτ. 12. Ελλάδα: Σύµφωνα µε τηλεγραφικές πληροφορίες,η χολέρα στη Φιλιππιάδα και την Πρέβεζα βρίσκονται σε ύφεση. Σηµειώθηκαν συνολικά εννιά κρούσµατα. 15. Ελλάδα: Μεγάλες καταστροφές από τις σεισµικές δονήσεις στη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά. Ο αριθµός των νεκρών και των τραυµατιών υπερβαίνει τους 35. Περισσότεροι από κάτοικοι παραµένουν στο ύπαιθρο. 17. Ο Ρόµπερτ Σκοτ έφτασε στον Νότιο Πόλο ένα µόλις µήνα µετά τον Αµούνδσεν. 22. Ελλάδα: Υπογράφηκε πρωτόκολλο µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων για σύµπραξη κατά τις προσεχείς εκλογές στην Τουρκία. 22. Ελλάδα: Πέθανε ο καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστηµίου Τιµ. Αργυρόπουλος, από τους ιδρυτές του << Παρνασσού>> και πρόεδρός του επί εικοσαετία. 26. Ελλάδα: Εξαιτίας της συνεχιζόµενης βίας στη Μακεδονία, η Πύλη κήρυξε το στρατιωτικό νόµο στις περιφέρειες εκείνες, όπου δρουν οι βουλγαρικές συµµορίες. 29. Ελλάδα: Μέλη της επαναστατικής κυβέρνησης της Κρήτης επισκέφθηκαν τους προξένους των Μ. υνάµεων και τους ανακοίνωσαν τον καταρτισµό της επαναστατικής κυβέρνησης. Οι πρόξενοι απάντησαν ότι δεν µπορούν να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση αυτήν πριν λάβουν σχετικές διαταγές από τις κυβερνήσεις τους. ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΟΣΙΑΛ ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ 12 Ιανουαρίου. Στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη νέας Γερµανικής βουλής ( Ράιχσταγ), οι Σοσιαλδηµοκράτες αύξησαν τις 43 έδρες τους ( 1907) σε 110 και αναδείχτηκαν το ισχυρότερο κόµµα. Οι συντηρητικοί και το Κέντρο, που υποστήριζαν τον Καγκελάριο Τεο µπαλντ φον Μπέτµαν- Χόλλβεγκ περιορίστηκαν σε 148 έδρες και έτσι δεν µπορούν να διατηρήσουν την ισχύ τους χωρίς την υποστήριξη των Φιλελευθέρων. ΑΠΕΡΓΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 12 Ιανουαρίου. Άγριες συµπλοκές σηµειώθηκαν στο Λόρενς, της Μασσαχουσέττης, µεταξύ των απεργών στα υφαντουργεία βάµβακος και µαλλιού και της αστυνοµίας. Η απεργία έχει ως αίτηµα την αύξηση των ηµεροµισθίων κατά 25% ( το σηµερινό ηµεροµίσθιο είναι 56 σεντς) και τη µείωση της εβδοµαδιαίας εργασίας από 56 σε 54 ώρες. Μεταξύ των απεργών περιλαµβάνονται και παιδιά ηλικίας 14 ετών, που επίσης διαδήλωσαν και συγκρούστηκαν µε τα κυβερνητικά όργανα. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Η <<ΠΡΟΙΚΑ>> ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ Το πώς ήταν οι άνθρωποι πριν από την επέµβασή του το περιγράφει ο ίδιος ο Προµηθέας στον << εσµώτη>>: << Πρώτα ήταν σαν µωράκι κι αυτός τους προίκισε µε τη λογική και τη σκέψη. Οι άνθρωποι << έβλεπαν και δεν έβλεπαν>>, << άκουγαν και δεν άκουγαν κι ούτε πλινθόκτιστα σπίτια είχαν ούτε να δουλεύουν το ξύλο γνώριζαν, αλλά << τρύπωναν σαν τα µερµήγκια σ ανήλιαγες σπηλιές>>. εν ήξεραν για τις εποχές και πορεύονταν στην τύχη. Ο Προµηθέας ήταν που τους δίδαξε την Ανατολή και τη ύση, το αλφάβητο και τους αριθµούς, το όργωµα της γης και τη ναυσιπλοϊα. Κι ο ίδιος τους έµαθε τη δηµιουργία και χρήση των φαρµάκων, τη µαντική τέχνη, την εξήγηση των ονείρων αλλά και τη εξόρυξη των µετάλλων. Στην ευχή του χορού, ύστερα από όλα αυτά, ο ήρωας να λυθεί και να αναµετρηθεί µε τον ία << ως ίσος προς ίσο>>, ο Προµηθέας απάντησε: << εν είναι ακόµα γραµµένο από την Μοίρα να λυθώ από τα δεσµά επειδή η τέχνη είναι πολύ πιο αδύνατη από την ανάγκη>>. Στην απάντηση του χορού, ποιος κυβερνά την ανάγκη, ο Προµηθέας παρατήρησε: << Η Μοίρα η Τρίµορφη και οι Ερινύες>>. Ο χορός απόρησε αν ο ίας είναι πιο αδύνατος από αυτές κι ο Προµηθέας εξήγησε ότι ούτε ο αρχηγός των θεών << µπορεί να ξεφύγει από το πεπρωµένο του>>. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΨΗΦΟΥ Αρχικά, η λευκή ψήφος σήµαινε την αθωωτική. Στη συνέχεια, την ουδέτερη. Στις µέρες µας, την απαξίωση. Ψηφίζω λευκό, γιατί δεν µου κάνει κανείς. Ο πρώτος που ποινικοποίησε την ουδετερότητα, ήταν ο σοφός Σόλων. Ένας από του ς ονοµαστούς νόµους του, επέβαλε στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων σε όποιον δεν έπαιρνε θέση σε περίπτωση επανάστασης. Ποια θα ήταν η θέση του κάθε πολίτη ( υπέρ ή κατά της επανάστασης) για το νόµο δεν είχε σηµασία. Απαιτούσε όµως κάθε πολίτης να εκδηλωθεί. Και ο νόµος αυτός είναι που οδήγησε τους Αθηναίους στην πολιτικοποίηση µε άµεσο επακόλουθο τη γέννηση της δηµοκρατίας. Άλλωστε, το επίθετο λευκός, εκτός από τη δήλωση χρώµατος, σηµαίνει και φωτεινός, λαµπρός. Σηµαίνει και διαφανής, καθαρός, ωραίος. Το << λευκό ήµαρ>> ήταν για τους αρχαίους η << µέρα χαράς>>. Αντίθετα, όταν η λέξη λευκός είχε να κάνει µε άνθρωπο, συνήθως σήµαινε τον χλοµό αλλά και δειλό, τον άνανδρο: << Ουδέν λευκών ανδρών όφελος>> αναφέρει αρχαία παροιµία. Μια ακόµη σηµασία του << λευκός>> ήταν και ο << γυµνός>> µε το ρήµα λευκόω να σηµαίνει ξεγυµνώνω. Όλα αυτά οδήγησαν στη δηµιουργία των επιθέτων κρινόλευκος και χιονόλευκος που παραπέµπουν στο απαλό άσπρο δέρµα της παρθένας, δηµιουργώντας ερωτηµατικά για τον ρατσισµό της λογοτεχνίας που συνδέει την << παρθένα οµορφιά>> µε το λευκό. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΟΡΕΣΤΙΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ Σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, η κοπή της βασιλόπιτας για τα µέλη του Συλλόγου και τα µέλη των λειτουργούντων τµηµάτων του, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012,στις 8:30 το βράδυ, στην Ταβέρνα «ΣΑΜΑΜΙ Η». Παρακαλούµε, όσοι επιθυµούν να παραστούν, να µας το δηλώσουν, µέχρι την Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου 2012,. για να γίνει από µέρους του.σ.σωστή και καλή προετοιµασία. Η χωρητικότητα του Κέντρου είναι καθορισµένη και περιορισµένη. Τιµή µενού κατ άτοµο 12 ευρώ.(στην τιµή συµπεριλµβάνεται το φαγητό και η αµοιβή της µουσικής ορχήστρας, ενώ. τα ποτά βαρύνουν τον καθένα). Τηλέφωνα συνεννόησης: Συλλόγου /42 382,προέδρου,Βασιλείου Αβρα- µίδη ,αντιπροέδρου,Γεωργίου Πασχαλόπουλου , γραµ- µατέα, Φιλίτσας Τεζαψίδου-Τσιάρα , ταµία, Ιωάννη Πλίτση, , µελών:κων/νου Αδάµ, ,Σοφίας Χατζηµπεριάδου- Κώτση , Μιχαήλ όµνας , Μαρία Ναλπαντίδου-Καραµανίδου , Κων/νου Σκραπαρλή Από το ιοικητικό Συµβούλιο Τ. Κ. ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ Από την Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου, πληροφορηθήκαµε την κοίµηση του Ιερέα Ηλία Τζία, την οποία και αναδηµοσιεύοµε. Συλλυπούµαστε του οικείους του και ευχόµαστε ο Μέγας Θεός να τον αναπαύει, κατάσσοντάς τον µετά των ικαίων και Αγίων Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 εκοιµήθη εν Κυρίω ο αγαπητός µας Ιερέας Ηλίας Τζίας σε ηλικία 83 ετών και εκηδεύτη την εποµένη στο Άργος Ορεστικό. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσαν όλοι οι συγγενείς και φίλοι του. Ο παπά Ηλίας υπήρξε καλός οικογενειάρχης, εργατικός, σεµνός και έντιµος. Ήταν καλόκαρδος και αγαπητός, µε αγνά αισθήµατα και ευγένεια ψυχής. Στην σύζυγο του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του, εκφράζουµε τα ειλικρινά µας συλλυπητήρια.

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒ.-ΝΟΕΜΒ. 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη, το πιο σύντομο ανέκδοτο

Ανάπτυξη, το πιο σύντομο ανέκδοτο Κ.Δ.Α. Χ + 5 ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ή ΦΩΤΑΚΟΣ Α' ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ TPIMHNIAIA ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΠANEΛΛHNIOY ΣYΛΛOΓOY MAΓOYΛIANITΩN TEYXOΣ 73 01-4943 www.magouliana.gr www.fb.com/magouliana www.twitter.com/magouliana

Διαβάστε περισσότερα

Θα το επιτρέψουμε; Φωνή της Πάρου. Οικολογική καταστροφή στη Μάρπησσα. ΑΜΕΣ Νηρέας - Α.Ο.Πάρου 2-0 Σελ. 10

Θα το επιτρέψουμε; Φωνή της Πάρου. Οικολογική καταστροφή στη Μάρπησσα. ΑΜΕΣ Νηρέας - Α.Ο.Πάρου 2-0 Σελ. 10 ΠΑΡΟΥ Φωνή της Πάρου 16 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Οικολογική καταστροφή στη Μάρπησσα Τεράστια οικολογική καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΕΜΠΑ ΗΧΩ των «Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» Κ. Παλαμάς ΑΙΘΕΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 AP. ΦYΛΛOY 525 ΚΩΔ.:012860 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου Ο Απολογισμός, του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος αποτελεί μια ξεχωριστή έκδοση, που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 23 και περιελάμβανε την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37 ιμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών ημοσίων Έργων Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3338759 Email: secretary@pesede.gr URL: www.pesede.gr Περιεχόμενα ΙΑ ΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 17 εκεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Φύλλου 2362 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ

ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ ÎÙÂÙ Ì ÓÂ ÂÚÁ Û Â Û ÓÙ ÚËÛË ÛÂ fiï Ù Û ÔÏÂ Ó Î ÓÈÛË ÂÎ ıúˆó ÛÙÔ 6Ô Λ ÎÂÈÔ Î È ÛÙÔ 1Ô Δ Λ apple ÛËÌÔÈ ÂÔÚÙ ÛÌÔ ÁÈ Ù Î ÚfiÓÈ ÂÏÊÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμένο τέλος Ταχ.Γραφείο Βιλίων. Αριθμός Αδείας 502 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πληρωμένο τέλος Ταχ.Γραφείο Βιλίων. Αριθμός Αδείας 502 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κωδικός : 4414 Πληρωμένο τέλος Ταχ.Γραφείο Βιλίων Αριθμός Αδείας 502 Τριμηνιαία έκδοση επικοινωνίας και ενημέρωσης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βιλίων Αττικής Τ.Κ 19012 Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα 5 Μαρτίου 2012 - Αριθµός φύλλου 677 Τιµή 1,30 - www.e-typos.com

ευτέρα 5 Μαρτίου 2012 - Αριθµός φύλλου 677 Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ SPORT ΣΗΜΕΡΑ 24 ΣEΛIΔEΣ Κόβουν στο µισό τις επικουρικές από την 1η Ιουλίου ευτέρα 5 Μαρτίου 2012 - Αριθµός φύλλου 677 Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΑΚΙΝΗΤΑ 2 0 ΣΤΟ Α ΕΙΟ ΟΑΚΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Αντιδημάρχου Νώντα Σαρρή

Συνέντευξη του Αντιδημάρχου Νώντα Σαρρή Η Εφημερίδα μας. Τα Πεπραγμένα μας Το δίμηνο που μεσολάβησε, ο Σύλλογος ανέπτυξε και πάλι τη συνηθισμένη του δραστηριότητα μετά από επανειλημμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, συζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

1912: Στο Αίπος* Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012

1912: Στο Αίπος* Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012 Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012 1912: Στο Αίπος Δε φύγαν απ τη θύμηση, ούτε κι απ τη θωριά μας... Πάνω στο Αίπος στέκονται φρουροί στη Λευτεριά μας. Το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

του Δρόμου Η φυλακή της μοναξιάς Athens Street Press

του Δρόμου Η φυλακή της μοναξιάς Athens Street Press ο Τύπος του Δρόμου ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ: Μ.Κ.Ο. «ΚΛΙΜΑΚΑ», ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ISSN: 2241 4053 ΤΕΥΧΟΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

κρυβουν οι στοες; ποια µυστικα σειρά Νέα στεφανος παϊπετης Τα στοιχεία τα σεναρια συνωµοσιας και οι µυστικες αδελφοτητες Η αληθεια για τα

κρυβουν οι στοες; ποια µυστικα σειρά Νέα στεφανος παϊπετης Τα στοιχεία τα σεναρια συνωµοσιας και οι µυστικες αδελφοτητες Η αληθεια για τα Τ Το παρόν διατίθεται αποκλειστικά µέσω του εντύπου µε το οποίο κυκλοφορεί. Απαγορεύεται η αυτοτελής πώλησή του. Επιτρέπεται η χρήση µόνο για ιδιωτική κατ οίκον προβολή. Απαγορεύεται µε οποιoνδήποτε τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ίναι διαπιστωμένη και επιβεβαιώνεται

Ε ίναι διαπιστωμένη και επιβεβαιώνεται ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο KEMΠA Aριθμός Άδειας 2486 P R E S S P R E S S X+7 P O S T P O S T Kωδικός 4170 Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους και πάνω τους η μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Γιορτές ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα

Καλές Γιορτές ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩ ΙΚΟΣ: 018407 Καλές Γιορτές Τειχιώτικα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ.

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ. «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» Ρήγας Φεραίος ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ- Σεπτεμβριοσ 2014 Αρ. φύλλου: 185 Κωδικός: 033869 Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΕΜΠΑ ΗΧΩ των «Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» Κ. Παλαμάς ΑΙΘΕΡΩΝ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 AP. ΦYΛΛOY 523 ΚΩΔ.:012860 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφηµερίδα των νέων µας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας -Τεύχος 3, εκέµβριος 2008 URL: www.unesco.gr - E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

Περσινά, ξινά στάφύλιά

Περσινά, ξινά στάφύλιά ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 7ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 316 Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα Διαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: hp://poliis-news. blogspo. com/ Περσινά,

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσμευτος. Σελ. 4. Προτεραιότητα το Εµπορικό Κέντρο. Εντάσσεται άµεσα στα πολεοδοµικά έργα Σελ. 5

Αδεσμευτος. Σελ. 4. Προτεραιότητα το Εµπορικό Κέντρο. Εντάσσεται άµεσα στα πολεοδοµικά έργα Σελ. 5 Συνέντευξη Edward du Cann Από τους Τόρις αμπελουργός στη Λεμόνα ο βετεράνος Βρετανός πολιτικός σε ηλικία 91 χρόνων αποφάσισε να γίνει οινοποιός Σελ. 14 Α. Σιήκκης Η ισχυροποίηση και ενδυνά- µωση της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ο πιο ασφαλής συνδυασμός

ο πιο ασφαλής συνδυασμός 1 2011 ο πιο ασφαλής συνδυασμός Νέα εποχή για τις εταιρίες της ERGO Eκδρομή Συνεργατών στο Βιετνάμ Οικονομικά στοιχεία VICTORIA έτους 2010 Περιεχόμενα 08 20 28 Εξώφυλλο ΕRGO. Nέα επόχη για τις εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Γιορτές 2014-2015 στους Δήμους μας

Γιορτές 2014-2015 στους Δήμους μας Με την υποστήριξη των Δεκέμβριος 2014 - Φύλλο 2-1ος χρόνος Ξεκίνησε η διαβούλευση στο Ηράκλειο για τις κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο σελ.3 Γιορτές 2014-2015 στους Δήμους μας Το πρόγραμμα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα