ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης και για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά Γραφεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το μήνα Σεπτέμβριο του έτους Κατάργηση προσωποπαγούς θέσεως στη Γενική Γραμ ματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2 Κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδι άρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2012/2013 και τροποποίηση της υπ αριθμ / υπουργικής απόφασης [Λεπτομέ ρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα, όπως κάθε φορά ισχύει» (Β 1972)]... 3 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Απο κατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ Ο/Γ σκα φών λιμένα Λακκίου Λέρου»... 4 Μεταφορά θέσης από το Δήμο Κατερίνης Νομού Πιε ρίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού... 5 Έγκριση Υπέρβασης ημερών εκτός έδρας... 6 Μεταφορά θέσης του Δήμου Νεάπολης Συκεών... 7 Μεταφορά θέσης του Δήμου Θεσσαλονίκης... 8 Μεταφορά θέσης από την ειδικότητα ΠΕ Μεταφρα στών στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού του Δήμου Θεσσαλονίκης... 9 Μεταφορά θέσης του Δήμου Ζακύνθου Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρ χες Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής Έκπτωση της ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Ή ΚΑΡΑΓΙΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙ ΛΕΙΑΣ κληρονόμου του Παπαδόπουλου Λάζαρου από την απόκτηση δικαιωμάτων επί των με αριθ μών βιβλίου Μεταλλείων Β.Μ. 144, 145, 146 και 147 αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών Ένταξη υπαλλήλων του τέως Λ.Τ. Χίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/22102 (1) Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης και για τους υπαλλήλους που έχουν μετα κινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά Γραφεία του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το μήνα Σεπτέμβριο του έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α /H ) «Ρυθμίσεις για την τοπι κή ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». β) Του άρ θρου 55 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). γ) Του Π.Δ.320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/ ) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. δ) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α / ) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης,... Νέας Γενιάς». ε) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ). 2. Την υπ αριθμ. 2/16306/0022/ (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/ ) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές με τακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πο λιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/24378/0022/ (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/ ) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπλη ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γρα

2 41444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» 3. Την υπ αριθμ. 2/13917/0022 (ΦΕΚ 414/Β/ ) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι σμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΜΠΔΔ καιοτα και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών». 4. Την αριθ. 2/78400/0022/ Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011 κ.λ.π.» 5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του κανονικού ωραρίου το προσωπικό, στο οποίο αφορά η υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/ (ΦΕΚ 1890/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθιερώνεται απα σχόληση σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σάββατα, Κυριακές και αργίες α) των οδηγών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, β) των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων και γ) των υπαλλήλων του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών. 6. Την ανάγκη το προσωπικό που έχει μετακινηθεί ή διατεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης και του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων Γραφείων. 7. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του κανονικού ωραρίου ορισμένο προσωπικό μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. Συγκεκριμένα: α) Την ανάγκη υποστήριξης και ελέγχου του Ολοκλη ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμι κού του Υ.ΔΙ.Μ. & Η.Δ. β) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 33/ (ΦΕΚ 280/Α/ ), όπως ισχύει, το Υ.ΔΙ. Μ. & Η.Δ. καθίσταται αρμόδιο για την επεξεργασία των προτάσεων, αιτημάτων και στοιχείων των φορέων του δημόσιου τομέα που αφορούν διορισμούς, πλήρωση θέσεων, τις προσλήψεις ή συμβάσεις έργου καθώς και για την εισήγηση στην Τετραμελή Επιτροπή και την κα τάρτιση της τελικής απόφασης. Επιπλέον έχει αναλάβει τη δημιουργία και ενημέρωση βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των προσλήψεων του προσωπικού. 8. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθει σών αναγκών προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 512 του Φ του έτους 2012, ύψους και αντίστοιχα αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Σεπτέμβριο 2012 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αμοιβή του προσωπικού, που αναφέρεται στις παρ. 5, 6 και 7 του ανωτέρω σκεπτικού της παρούσας από φασης. Οι ώρες της, με την προαναφερόμενη αμοιβή, υπερω ριακής εργασίας και ο αριθμός του προσωπικού που θα εργάζεται υπερωριακά, ορίζονται ως ακολούθως: Α. Για το προσωπικό του Υπουργείου Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: έως είκοσι (20) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο, για έως τριάντα (30) υπαλλήλους όλων των κλάδων, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου. έως πενήντα δύο (52) ώρες (20 απογευματινές, 16 νυχτερινές και 16 εξαιρέσιμες), για έως εβδομήντα πέντε (75) οδηγούς και τεχνίτες αυτοκινήτων, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Β. Για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί ή δια τεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, του Γραφείου του Γενικού Γραμ ματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις: έως είκοσι (20) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο, για έως εικοσιπέντε (25) υπαλλήλους, Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμ φωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση των ωρών υπερωριακής εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώ σεων. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερο μηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως έως και 30 Σεπτεμβρίου. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (2) *Κατάργηση προσωποπαγούς θέσεως στη Γενική Γραμ ματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/86511/ 4739/4074/1448/ απόφαση του Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 993/79, όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 410/88, γίνεται αποδεκτή η αίτηση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Κατσιφαράκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, της ενιαίας ειδικότητας Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού που υπηρετούσε στην ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και λύεται η ανωτέρω σύμβαση την 31η Με την αποχώρηση του ανωτέρω υπαλλήλου καταρ γείται αυτοδίκαια μία (1) προσωποπαγής θέση της ενι αίας ειδικότητας Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ύψος της αποζημίωσης που τυχόν δικαιούται ο υπάλληλος, θα καθοριστεί όταν υποβάλει τα απαραίτη τα δικαιολογητικά, για τη διαπίστωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων (άρθρο 55 του Π.Δ. 410/1988). (Αριθμός βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1003/Γ / Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. 3605/94386 (3) Κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδι άρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2012/2013 και τροποποίηση της υπ αριθμ / υπουργικής απόφασης [Λεπτομέρει ες εφαρμογής της υπ αριθμ / κοι νής υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση και μετα τροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα, όπως κάθε φορά ισχύει» (Β 1972)]. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) της άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 «Περί οργανώ σεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπα ϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανικών θεμάτων» (Α 280). β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 (Α 70) «Συμμε τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβος του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α 101). 2. Τις διατάξεις: α) της υπ αριθμ / κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρ θρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» όπως κάθε φορά ισχύει (Β 1896), β) της υπ αριθμ / απόφασης Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρει ες εφαρμογής της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα, όπως κάθε φορά ισχύει» (Β 1972) γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98) 3. Το από κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού το μέα » της Ελλάδας σύμφωνα με τον κανονισμό υπ αριθμ. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει. 4. Την απόφαση 2006/595/ΕΚ της 04/08/06 της Επιτρο πής σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου περιφε ρειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο Τον κανονισμό υπ αριθμ. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμ βουλίου όπως κάθε φορά ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. Υ44/ του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά ξιμο (ΦΕΚ Β 2094). 7. Τις υποβληθείσες από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, προτάσεις σχεδίων αναδιάρθρωσης και με τατροπής αμπελώνων και τις καταστάσεις επιλέξιμων παραγωγών για ένταξη στο πρόγραμμα μετά την ολο κλήρωση των διοικητικών ελέγχων. 8. Την εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού και η χώρα μας θα απορροφήσει το μεγαλύτερο δυνατό κοινοτικό ποσό από το κατανε μηθέν, αποφασίζουμε: Κατανέμουμε κατά Περιφερειακή Ενότητα τις εκτάσεις και τα κονδύλια για την αναδιάρθρωση και μετατροπή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2012/2013 ως κατωτέρω: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Αν. Μακεδονίας Θράκης ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια) ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ευρώ) 1. Π.Ε. Ροδόπης 4, ,00 2. Π.Ε.. Δράμας 8, ,00 Κ. Μακεδονίας 3. Π.Ε. Σερρών 8, ,50 4. Π.Ε. Θεσσαλονίκης 15, ,00 5. Π.Ε. Χαλκιδικής 3, ,00 6. Π.Ε Κιλκίς 12, ,00 7. Π.Ε. Πιερίας 3, ,40 8. Π.Ε. Ημαθίας 10, ,00 Δ. Μακεδονίας 9 Π.Ε. Φλώρινας 12, ,50 Ηπείρου 10. Π.Ε. Ιωαννίνων 2, ,00 Θεσσαλίας 11. Π.Ε.. Λάρισας 13, , Π.Ε. Μαγνησίας 15, , Π.Ε. Καρδίτσας 10, ,00 Ιονίων Νήσων 14. Π.Ε. Κεφαλληνίας 5, ,00 Δ. Ελλάδος 15. Π.Ε.. Αχαΐας 32, , Π.Ε. Ηλείας 10, , Π.Ε. Αιτωλοακαρ νανίας 2, ,50 Στερ. Ελλάδος

4 41446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18. Π.Ε. Φθιώτιδας 11, , Π.Ε. Βοιωτίας 19, , Π.Ε. Εύβοιας 4, ,90 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πελοποννήσου ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια) ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ευρώ) 21. Π.Ε. Αργολίδας 11, , Π.Ε. Αρκαδίας 8, , Π.Ε. Μεσσηνίας Δ.Α. Οικ. & Κ. 7, ,00 (Καλαμάτα) 24. Π.Ε. Μεσσηνίας (Δ.Α. Οικ. & Κ. 4, ,00 Τριφυλλίας) Αττικής 25. Π.Ε. Δυτικής Αττικής 12, , Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 7, , Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων 4, ,75 Β. Αιγαίου 28. Π.Ε Λέσβου 30, , Π.Ε Σάμου 12, ,40 Ν. Αιγαίου 30. Π.Ε Σύρου* 9, , Π.Ε Ρόδου** 5, ,00 Κρήτης 32. Π.Ε Ηρακλείου 17, , Π.Ε Ρεθύμνου 3, , Π.Ε Χανίων 3, , Π.Ε. Λασιθίου 3, ,50 ΣΥΝΟΛΟ 349, ,00 * Με την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε. (Κέας Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκό νου, Άνδρου, Θήρας). ** Με την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοι πες Π.Ε (Κω, Καρπάθου και Καλύμνου) Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση και την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση όπως κάθε φορά ισχύουν. Επισημαίνεται ότι η μη εκτέλεση ορισμένων εγκεκριμέ νων μέτρων/δράσεων στη διάρκεια της αμπελουργικής περιόδου 2012/2013, και η μη σύσταση τραπεζικής εγγύη σης για τις δράσεις αυτές, θα επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδιαφε ρόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου Οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφο λιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασι θίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις: i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία ii) επανεμβολιασμός Οι ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) δεν ταξινομούνται ως περι φέρειες «σύγκλισης», που σημαίνει χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ε.Ε. στο 50%, αντί του 75% που ισχύει για τις υπόλοιπες Π.Ε. Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρό γραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβο λής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της περιοχής τους. Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ Τ54/17/12 (4) Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Αποκα τάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α 145), άρθρο δέκατο όγδοο, «Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε νικής Πολιτικής». β. Το Ν.3044/2002 (ΦΕΚ Α 197) (άρθρο 14 παρ. 1) όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 (άρθρο 44, παρ. 1, περίπτωση δ) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής». γ. Το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ Α 158) (άρθρο 5 παρ. 2) «Αρ μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών». δ. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». ε. Το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α 149) (άρθρο 1) «Τροποποί ηση Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». στ. Την υπ αριθμ /02/2012/ (ΦΕΚ Β 464) απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ζ. Το υπ αριθμ. Τ.Ε. 1040/ έγγραφο Περιφέ ρειας Νοτίου Αιγαίου/ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/ Διεύ θυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. η. Το υπ αριθμ. 1297/ έγγραφο του Δη μοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου με συνημμένες τις υπ αριθμ. 88/2012/ και 89/2012/ Απο φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του. θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει: Ορίζουμε για την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέ λεση του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου», εκτιμώμενου προϋπολογισμού μελέτης ,75 πλέον ΦΠΑ, ως Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο του Δη μοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, με Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Να προωθηθούν οι υπάρχουσες εκκρεμότητες επί της διαδικασίας εξομοίωσης οριοθέτησης χάραξης της χερσαίας ζώνης λιμένα στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. β. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω έργου. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ (5) * Μεταφορά θέσης από το Δήμο Κατερίνης Νομού Πι ερίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Με την υπ αριθμ. 257/2012 απόφαση του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων Καματερού που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β Υπηρεσιακού Συμ βουλίου (υπ αριθμ. 17/2 /2012 πρακτικό) και του Υπηρε σιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Πιερίας (υπ αρ. 2/ πρακτικό) και του Δημάρχου Κατερίνης (υπ αριθμ. 161/2012 απόφαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέα, κλάδου ΥΕ Εργα τών Καθαριότητας, με βαθμό Ε, από το Δήμο Κατερίνης Νομού Πιερίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματε ρού, κατόπιν της υπ αριθμ. 2871/ αιτήσεώς της, με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Υπ. Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού: / ) (Αριθμ. απόφ. Αττικής: 39747/35439/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1007/Γ / Η Προϊσταμένη ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ Αριθμ (6) Έγκριση Υπέρβασης ημερών εκτός έδρας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρ. 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Δ/σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 3 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/Α/ ) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι ατάξεις». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) 4) Τις διατάξεις του άρθρ. 112 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α ) «Κώδικας Ν. Α.» 5) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/τα Α/ ) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 6) Την υπ αριθμ. 4686/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Μακεδονίας Θράκης σχετικά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων Ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Π.Ε.της Π.Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1617/Β/ ) 7) Το υπ αριθμ /6145/0022/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 8) Τις υπ αριθμ /12894/0022/ και 2/66700/0022/ κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 9) Τα υπ αριθμ. Δ.Δ. 5458/ , Δ.Δ.4606/ οικ.4070/ , οικ. 3929/ και 58782/ΞΔΔΟ/ 3009/ έγγραφα των Π. Ε. Ροδόπης και Ξάνθης αντιστοίχως με τα οποία αιτούνται την έγκριση υπέρ βασης ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας που αφορούν την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τους απαιτούμενους ελέγχους για την εκτέλεση αυτών, εμβολιασμούς, λήψη δειγμάτων αίμα τος και άλλου παθολογικού υλικού. 10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του προ ϋπολογισμού του 2012 των Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης και είναι εγγεγραμμένη στον ειδικό φορέα 0721 (Κ. Α. Ε. 0711) της Π. Α. Μ. Θ., αποφασίζουμε: Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας καθ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΥΠΑΛ. ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ. ΗΜ. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΑΜΘ Δ/νση Κτηνιατ. Κτηνιάτρων 12 Π.Ε. 20 Αγροτικής Οικονομίας Γεωπόνων 6 Π.Ε. 20 & Κτηνιατρικής Κτηνιάτρων 3 Π.Ε. 20 Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Γεωτεχ. Ειδ. Βιολ. Ιχθυολ 1. Γεωτεχ. Ειδ. Γεωπόνων 15 Γεωτεχ. Ειδ. Κτηνιάτρων 13 Π.Ε. 20 Π.Ε. 20 Π.Ε. 20 Κομοτηνή, 12 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

6 41448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) * Μεταφορά θέσης του Δήμου Νεάπολης Συκεών. Με την αριθ. 953/45547/ Απόφαση Δημάρχου Νεάπολης Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 παράγραφοι 1 και 2, ,187,230 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), του άρθρου 35 παράγραφος 5 του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη Δημάρχου η οποία παρέχεται με την υπ αριθμ / απόφασή του καθώς και τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονί κης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ αριθμ. 2/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται η Βελιώρα Μπουντάγκη του Μιλτιάδη, υπάλληλος του Δή μου Νεάπολης Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Ε, από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας), με την ίδια σχέση εργασίας και με μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθ. βεβ. Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Νεάπο λης Συκεών: 45547/ ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 53430/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 987/Γ / Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ * Μεταφορά θέσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με την υπ αριθμ. 6479/70292/ Απόφαση Δη μάρχου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), των άρθρων 33 και 35 παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ αριθμ. 4/ συνεδρίασής του, μετατάσσεται η Γεωργία Κουλουμ τούρη του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης με βαθμό Β, από τον κλάδο ΠΕ Περι βάλλοντος στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. για την πρόβλεψη της δαπάνης / 10744/ ) (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 68750/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 987/Γ / Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (8) (9) * Μεταφορά θέσης από την ειδικότητα ΠΕ Μεταφρα στών στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με την υπ αριθμ. 5463/59875/171/ απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 5 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α / ), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), του άρθρου 35 παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), μετατάσσε ται η Παυλίνα Μαργαρίτου του Δημητρίου, υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Δ, από την ειδικό τητα ΠΕ Μεταφραστών στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού (της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας), σε συνιστώμενη με την ίδια απόφαση προσωρινή προσωποπαγή θέση ΠΕ Διοικητικού και με την ίδια σχέση εργασίας. (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας Δήμου Θεσσαλο νίκης 2492/ ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 59921/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 987/Γ / Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ * Μεταφορά θέσης του Δήμου Ζακύνθου. (10) Με την υπ αριθμ. 807/37995/ Απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 & 79 του Ν.3584/2007 και 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 και κατόπιν, της υπ αριθμ. 7/12 θε τικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Νομού Ζακύνθου, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ζακύνθου Σούρμπη Ελένη του Σπυρίδωνα από το κλάδο ΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης όπου υπηρετεί σε θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης την οποία κατέχει και βαθμό Ε. (Αριθμ. απόφ. Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου: οικ.9627/7516/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 999/Γ / Η Προϊσταμένη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ Αριθμ. οικ (11) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρ χες Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ 2 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α /2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθη καν με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι ση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας της Περιφέρειας Αττικής».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α / ) και ειδικότερα τις διατάξεις του εδαφίου ββ της παρ. 2, σύμφωνα με τις οποίες ο Περι φερειάρχης δύναται να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα συγκρότησης Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες. 4. Την ανάγκη μεταβίβασης στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττι κής επιπλέον αρμοδιοτήτων με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των οικείων οργανικών μονά δων των Περιφερειακών τους Ενοτήτων. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττι κής, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στους Αντιπεριφερειάρχες των Πε ριφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, την αρμοδιότητα συγκρότησης των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), τα οποία θα δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών τους Ενοτήτων. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Αριθμ. οικ (12) Έκπτωση της ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Ή ΚΑΡΑΓΙΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙ ΛΕΙΑΣ κληρονόμου του Παπαδόπουλου Λάζαρου από την απόκτηση δικαιωμάτων επί των με αριθμών βιβλί ου Μεταλλείων Β.Μ. 144, 145, 146 και 147 αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρ θρο 186 τομέας Γ υποτομέας β παραγ. 2). 2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Οργανι σμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο νίας» (ΦΕΚ 1040 Β / ). 4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277 Α / ) «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπως αυτός τροποποι ήθηκε, αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σή μερα, και ειδικότερα των άρθρων Το υπ αριθμ. οικ. 1973/ έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε πληροφορίες από τους κληρονόμους σχετικά με τις αιτήσεις που εκκρεμούν στην υπηρεσία μας για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών. 6. Η από αίτηση δήλωση της ΚΑΡΑΓΚΙΟ ΖΗ Ή ΚΑΡΑΓΙΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ με την οποία δηλώνει την πρόθεσή της ως μοναδική και αποκλειστική κλη ρονόμος του συζύγου της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ που απεβίωσε στις για την αποδοχή και συνέχιση των εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών. 7. Το γεγονός ότι η μοναδική εξ αδιαθέτου κληρο νόμος ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Ή ΚΑΡΑΓΙΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ του αποβιώσαντος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, δικαιούχου, εν ζωή, των απορρεόντων από των με αριθμό βιβλίου μεταλλείων Β.Μ. 144,145,146,147 αιτήσεων του για χορή γηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών, δεν υπέβαλε την έγγραφη δήλωση γνωστοποίησης της διαδοχής για την απόκτηση των δικαιωμάτων των ανωτέρω αιτήσεων περί χορήγησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών, εντός της καθορισμένης από το άρθρο 79 του ΝΔ 210/73 προ θεσμίας. 8. Την από εισήγηση της Υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε: Την έκπτωση των κληρονόμων του αποβιώσαντος Πα παδόπουλου Λάζαρου από την απόκτηση των δικαιωμά των που απορρέουν από τις κάτωθι τέσσερις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών με αριθμό βιβλίου Μεταλλείων Β.Μ. 144,145,146 και 147, λόγω παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 79 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ 277 Α / ) και ως εκ τούτου οι χώροι των ανωτέρω αιτήσεων καθίστανται ελεύθεροι. Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκη θεί από την κοινοποίηση της ενώπιον: α) του Γενικού Γραμματέα της Μακεδονίας Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσί ευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. (227) και (238) του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ), β) Του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας εντός 60 (εξήντα) ημερών, από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 81 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα [Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277 Α / )]. Έδεσσα, 12 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Αριθμ. 323 (13) Ένταξη υπαλλήλων του τέως Λ.Τ. Χίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 1. Το Π.Δ. 270/2003 (ΦΕΚ 242 Α ) Μεταφορά αρμοδιο τήτων Λ.Τ Χίου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσω μάτωση οδηγίας 2009/50 ΕΚ». 3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν. 2738/ Την υπ αριθμ /2945/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της Αιγαίου περί Διαπίστωσης της έναρξης λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2013... 1 Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 13 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της υπ αριθμ. 4 Αερολιμενικής Διάταξης.. 1 1 η τροποποίηση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 401 22 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Mεταφορά θέσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας.... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη.... 1 Άδεια κατοχής Β θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα