ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013 Στην Αθήνα, σήμερα στις 28/06/2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25/06/2013. ο εκτός ημερησίας Θέμα 3 Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλων. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Χρήστος Κουρούσης Ελένη Ζαφειρίου Tα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Αλεξάνδρα Μαντσιώκα Νικόλαος Ανδρουλακάκης Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Γεώργιος Καστρινάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Άννα Μεθυμάκη Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Χαράλαμπος Καραθάνος Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία όχι στο Μνημόνιο». Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). 2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α / ). 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Τα άρθρα 21 & 22Α του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 & 23 του Ν.3871/2010 (Α 141) 5. Του ΝΔ 496/1974 καθώς και την κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων Π.Δ./ των 138/98 & 465/ Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ( Α.194) 7. Την ανάγκη πληρωμής δαπανών του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 08, Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

2 8. Την απόφαση 301/ (29 η συνεδρίαση) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της για το οικ. έτος 2013, όπως επικυρώθηκε με το αριθμ. πρωτ /44566/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 9. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Εισηγούμαστε Την έγκριση έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ), ώστε να εκδοθεί Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Ειδ. Φορέα του Προϋπολογισμού Εξόδων οικ. έτους 2013, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στον Κ.Α.Ε 0711 «έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού», για τη μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, για την χρονική περίοδο από 15/07/2013 έως 30/08/2013, όπως ο παρακάτω πίνακας: α/α Ημερομηνία Αναχώρησης Ημερομηνία Επιστροφής Προορισμός Μετακινούμενοι Υπάλληλοι Μέσα Μετακίνησης (εναλλακτικά) Αιτιολογία Μετακίνησης 1 15/07/13 15/07/13 Σπέτσες 1.Τούτση Δήμητρα 2 15/07/13 15/07/13 Αίγινα-Αγκίστρι 3 15/07/13 15/07/13 Ύδρα 4 16/07/13 17/07/13 3.Αργυρίου Μαργαρίτα 4.Σκοτεινιώτης 1.Σπιθακη Ειρήνη 2.Σωτηρόπουλος 2.Αργυρίου Μαργαρίτα 3. Μπαρμπαρή Αθανασία 4.Σκοτεινιώτης 6. Μαρκεζίνης ή.δέσκος Δημήτρης(οδηγ) ιδιωτικό όχημα, Κοινωνική Έρευνα, 5 18/07/13 18/07/13 Αίγινα-Αγκίστρι 4. Αργυρίου Μαργαρίτα 5.Σκοτεινιώτης 6 18/07/13 18/07/13 Αίγινα Τσαλή Δέσποινα 7 19/07/13 19/07/13 Σπέτσες 2.Σκοτεινιώτης 4.Μαρκεζίνης 8 19/07/13 19/07/13 Πόρος 1.Τούτση Δήμητρα 9 22/07/13 23/07/13 Κύθηρα 2.Σκοτεινιώτης 4. Μπαρμπαρή Αθανασία 6.Μαρκεζίνης - 2 -

3 10 23/07/13 23/07/13 Αίγινα 1.Τσαλή Δέσποινα συμβατικό πλοίο,ταξί 11 24/07/13 24/07/13 Αίγινα-Αγκίστρι 2.Σκοτεινιώτης 4. Μπαρμπαρή Αθανασία 12 25/07/13 25/07/13 Σπέτσες 2.Σκοτεινιώτης 4.Μπαρμπαρή Αθανασία 6.Μαρκεζίνης 13 26/07/13 26/07/13 Ύδρα 2.Ντούνης Γεώργιος 3.Σωτηρόπουλος 14 26/07/13 26/07/13 Ύδρα 1.Τσαλή Δέσποινα 15 30/07/13 31/07/13 1. Μανιατάκου Χριστίνα 2. Ντούνης Γεώργιος 3.Παναγιωτακόπουλος 4.Σωτηρόπουλος 5.Μαρκεζίνης συμβατικό πλοίο,ταξί Έλεγχος Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), 16 01/08/13 01/08/13 Αίγινα-Αγκίστρι 2.Παναγιωτακόπουλος 4. Μανιατάκου Χριστίνα 5. Ντούνης Γεώργιος 17 02/08/13 02/08/13 3. Ντούνης Γεώργιος 4. Παναγιωτακόπουλος 5. Σωτηρόπουλος 6.Μαρκεζίνης ενοικι. Όχημα, 18 02/08/13 02/08/13 Γαλατάς ς 1.Τούτση Δήμητρα 19 05/08/13 06/08/13 Κύθηρα 1. Τσαλή Δέσποινα 20 06/08/13 06/08/13 Αίγινα 1.Σιδηρόπουλος Νικόλαος Έλεγχος Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) Σ.Υ.Δ. (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) - 3 -

4 21 06/08/13 07/08/ /08/13 07/08/ /08/13 08/08/13 Αίγινα-Αγκίστρι 3. Αργυρίου Μαργαρίτα 4.Μαρκεζίνης 1.Σιδηρόπουλος Νικόλαος 2.Παναγιωτακόπουλος 3. Αργυρίου Μαργαρίτα 4. Μανιατάκου Χριστίνα 5. Ντούνης Γεώργιος ενοικι. Όχημα, υπηρ. Όχημα Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) 24 09/08/13 09/08/13 Σπέτσες 3. Μανιατάκου Χριστίνα 4.Ντούνης Γεώργιος 5.Μαρκεζίνης ή Δέσκος Δημήτρης(οδηγ) 25 12/08/13 13/08/13 1. Μανιατάκου Χριστίνα 3.Σπιθάκη Ειρήνη 4.Παναγιωτακόπυλος 5..Μαρκεζίνης 26 20/08/13 21/08/ /08/13 22/08/13 Αίγινα-Αγκίστρι 28 23/08/13 23/08/13 Ύδρα 29 26/08/13 26/08/13 Σπέτσες 30 27/08/13 28/08/ /08/13 29/08/13 Κύθηρα 2.Αργυρίου Μαργαρίτα 3.Σπιθάκη Ειρήνη 4.Σκοτεινιώτης 5..Μαρκεζίνης 4. Σκοτεινιώτης 4. Σκοτεινιώτης 2Μπαρμπαρή Αθανασία. 4. Σκοτεινιώτης 5. Μαρκεζίνης 1. Αργυρίου Μαργαρίτα 3.Σκοτεινιώτης 4.Μαρκεζίνης Σταύρος (οδηγ) ή Δέσκος Δημήτρης( οδηγ) 1.Σκοτεινιώτης 4.Αργυρίου Μαργαρίτα 5. Σπιθάκη Ειρήνη θαλάσσιο ταξί,ταξ ι πτάμ. δελφίνι,

5 6.Μανιατάκου Χριστίνα 7.Μαρκεζίνης Σταύρος (οδηγ) ή Δέσκος Δημήτρης (οδηγ) Υπόλογος ορίζεται η μόνιμος υπάλληλος Αργυρίου Μαργαρίτα του Παναγιώτη με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει Την έγκριση έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ), ώστε να εκδοθεί Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Ειδ. Φορέα του Προϋπολογισμού Εξόδων οικ. έτους 2013, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στον Κ.Α.Ε 0711 «έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού», για τη μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, για την χρονική περίοδο από 15/07/2013 έως 30/08/2013, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: α/α Ημερομηνία Αναχώρησης Ημερομηνία Επιστροφής Προορισμός Μετακινούμενοι Υπάλληλοι Μέσα Μετακίνησης (εναλλακτικά) Αιτιολογία Μετακίνησης 1 15/07/13 15/07/13 Σπέτσες 1.Τούτση Δήμητρα 2 15/07/13 15/07/13 Αίγινα-Αγκίστρι 3 15/07/13 15/07/13 Ύδρα 4 16/07/13 17/07/13 3.Αργυρίου Μαργαρίτα 4.Σκοτεινιώτης 1.Σπιθακη Ειρήνη 2.Σωτηρόπουλος 2.Αργυρίου Μαργαρίτα 3. Μπαρμπαρή Αθανασία 4.Σκοτεινιώτης 6. Μαρκεζίνης ή.δέσκος Δημήτρης(οδηγ) ιδιωτικό όχημα, Κοινωνική Έρευνα, 5 18/07/13 18/07/13 Αίγινα-Αγκίστρι 4. Αργυρίου Μαργαρίτα 5.Σκοτεινιώτης 6 18/07/13 18/07/13 Αίγινα Τσαλή Δέσποινα 7 19/07/13 19/07/13 Σπέτσες 2.Σκοτεινιώτης 4.Μαρκεζίνης 8 19/07/13 19/07/13 Πόρος 1.Τούτση Δήμητρα 9 22/07/13 23/07/13 Κύθηρα 2.Σκοτεινιώτης 4. Μπαρμπαρή Αθανασία - 5 -

6 6.Μαρκεζίνης 10 23/07/13 23/07/13 Αίγινα 1.Τσαλή Δέσποινα συμβατικό πλοίο,ταξί 11 24/07/13 24/07/13 Αίγινα-Αγκίστρι 2.Σκοτεινιώτης 4. Μπαρμπαρή Αθανασία 12 25/07/13 25/07/13 Σπέτσες 2.Σκοτεινιώτης 4.Μπαρμπαρή Αθανασία 6.Μαρκεζίνης 13 26/07/13 26/07/13 Ύδρα 2.Ντούνης Γεώργιος 3.Σωτηρόπουλος 14 26/07/13 26/07/13 Ύδρα 1.Τσαλή Δέσποινα 15 30/07/13 31/07/13 1. Μανιατάκου Χριστίνα 2. Ντούνης Γεώργιος 3.Παναγιωτακόπουλος 4.Σωτηρόπουλος 5.Μαρκεζίνης συμβατικό πλοίο,ταξί Έλεγχος Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), 16 01/08/13 01/08/13 Αίγινα-Αγκίστρι 2.Παναγιωτακόπουλος 4. Μανιατάκου Χριστίνα 5. Ντούνης Γεώργιος 17 02/08/13 02/08/13 3. Ντούνης Γεώργιος 4. Παναγιωτακόπουλος 5. Σωτηρόπουλος 6.Μαρκεζίνης ενοικι. Όχημα, 18 02/08/13 02/08/13 Γαλατάς ς 1.Τούτση Δήμητρα 19 05/08/13 06/08/13 Κύθηρα 1. Τσαλή Δέσποινα Έλεγχος Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ)

7 20 06/08/13 06/08/13 Αίγινα 1.Σιδηρόπουλος Νικόλαος 21 06/08/13 07/08/ /08/13 07/08/ /08/13 08/08/13 Αίγινα-Αγκίστρι 3. Αργυρίου Μαργαρίτα 4.Μαρκεζίνης 1.Σιδηρόπουλος Νικόλαος 2.Παναγιωτακόπουλος 3. Αργυρίου Μαργαρίτα 4. Μανιατάκου Χριστίνα 5. Ντούνης Γεώργιος ενοικι. Όχημα, υπηρ. Όχημα Σ.Υ.Δ. (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) 24 09/08/13 09/08/13 Σπέτσες 3. Μανιατάκου Χριστίνα 4.Ντούνης Γεώργιος 5.Μαρκεζίνης ή Δέσκος Δημήτρης(οδηγ) 25 12/08/13 13/08/13 1. Μανιατάκου Χριστίνα 3.Σπιθάκη Ειρήνη 4.Παναγιωτακόπυλος 5..Μαρκεζίνης 26 20/08/13 21/08/ /08/13 22/08/13 Αίγινα-Αγκίστρι 28 23/08/13 23/08/13 Ύδρα 29 26/08/13 26/08/13 Σπέτσες 30 27/08/13 28/08/13 2.Αργυρίου Μαργαρίτα 3.Σπιθάκη Ειρήνη 4.Σκοτεινιώτης 5..Μαρκεζίνης 4. Σκοτεινιώτης 4. Σκοτεινιώτης 2Μπαρμπαρή Αθανασία. 4. Σκοτεινιώτης 5. Μαρκεζίνης 1. Αργυρίου Μαργαρίτα 3.Σκοτεινιώτης 4.Μαρκεζίνης Σταύρος (οδηγ) ή Δέσκος Δημήτρης( οδηγ) θαλάσσιο ταξί,ταξ ι πτάμ. δελφίνι, - 7 -

8 31 28/08/13 29/08/13 Κύθηρα 1.Σκοτεινιώτης 4.Αργυρίου Μαργαρίτα 5. Σπιθάκη Ειρήνη 6.Μανιατάκου Χριστίνα 7.Μαρκεζίνης Σταύρος (οδηγ) ή Δέσκος Δημήτρης (οδηγ) Υπόλογος ορίζεται η μόνιμος υπάλληλος Αργυρίου Μαργαρίτα του Παναγιώτη με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού Η Πρόεδρος Λιλίκα Βασιλάκου Η Γραμματέας Μαρία Ντόβα Τα Μέλη Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Χρήστος Κουρούσης Ελένη Ζαφειρίου Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Αλεξάνδρα Μαντσιώκα Νικόλαος Ανδρουλακάκης - 8 -

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους δέκα (0) συνηµµένους πίνακες αντί τους οκτώ (8) ) Αθήνα, 0-0-202 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ.14/20-12-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 317/22-5- 2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 105/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας : 10110 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα