ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 8 η Απόφαση υπ αριθμ. /0 Στην Αθήνα, σήμερα στις 9/07/0, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα :00.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 6/07/0. Θέμα o Έγκριση Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ αναφορικά με την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των εταιρειών ) ΔΟΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ και ) ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. DOMI VIVENS του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής προϋπολογισμού 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ. 9988/-0-0) και κατακύρωση αποτελέσματος στον μειοδότη. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Ιωάννης Αξαρλής Ελένη Ζαφειρίου Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Νικόλαος Ανδρουλακάκης Ιάκωβος Προμπονάς Θάλεια Καραϊνδρου Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Άννα Μεθυμάκη Σπυρίδων Σπυρίδων Χαράλαμπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία όχι στο Μνημόνιο». Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν.8/00 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 07/0 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/0/ΕΚ».. Τις διατάξεις του Ν. 86/99 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων».

2 . Τις διατάξεις του Ν. 6/99 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους».. Τις διατάξεις του Π.Δ. 8/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Τις διατάξεις του Π.Δ. / --00 (ΦΕΚ 8/Α/7..00) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 9/Β/0..0). 6. Την υπ αρ. 00/0 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 0, όπως αυτές έχουν προβλεφθεί στον Προυπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακής Ενότητας και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ» 7. Την υπ αριθμ. 06/0 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτ. Αττικής» 8. Το υπ αριθμ. οικ. 007/-0-0 (ΑΔΑ : ΒΕΠ7Λ7-ΜΕ0) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της ΥΔΕ)» 9. Την υπ αρ. 987/0 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού. 0. Την υπ αρ. οικ. 9988/-0-0 Διακήρυξη (ΑΔΑ : ΒΕΝΝ7Λ7-ΞΘ) και την υπ αρ. οικ. 9988/ ορθή επανάληψη αυτής οι οποίες αναρτήθηκαν στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε.Δ.Α., στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.. Την υπ αρ. 0/0 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία αποσφραγίστηκα οι προσφορές των εταιρειών που συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. GLASS CLEANING, ) ΔΟΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. και ) ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. DOMI VIVENS και διαβιβάστηκαν στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε. Δυτ. Αττικής για αξιολόγησή τους.. Την υπ αρ. οικ. /0 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το με αριθμ. πρωτ. 8/0-0-0 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δυτ. Αττικής και αποφασίστηκε ότι οι προσφορές ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. GLASS CLEANING, και ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εν λόγω πρακτικό, ενώ οι προσφορές των εταιρειών ) ΔΟΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ και ) ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. DOMI VIVENS γίνονται ΔΕΚΤΕΣ και μπορούν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών σε επόμενη συνεδρίαση λόγω του ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής των εταιρειών είναι πλήρη.. Το υπ αρ. 79/ έγγραφό μας με το οποίο γνωστοποιήσαμε σε όλους τους συμμετέχοντες την παραπάνω απόφαση αναφορικά με το αποτέλεσμα της Α Φάσης του Διαγωνισμού.. Την υπ αρ. 78/0 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποσφραγίστηκαν οι εν λόγω Οικονομικές Προσφορές και διαβιβάστηκαν στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή της ΠΕΔΑ για αξιολόγηση.. Το υπ αρ 8/ Πρακτικό της Τριμελούς Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ το οποίο αναφέρει τα εξής: «Στην Ελευσίνα σήμερα την 8η Ιουλίου 0, ημέρα Πέμπτη και ώρα 0:00 π.μ. στο Ισόγειο- Γραφείο 8 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α, αποτελούμενη από τους:. Μαρκούλη Νικολέττα, ως πρόεδρος. Θεοδωρόπουλος Χρυσόστομος, ως αναπληρωματικό μέλος και. Σερδενιώτη Λαμπρινή, ως αναπληρωματικό μέλος Στην παρούσα συνεδρίαση χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Τσομπανισάκη Αικατερίνη- Ιωάννα, μόνιμη υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού (Διακήρυξη αριθμ.πρωτ.οικ.9988/7-0-0) για την ανάδειξη για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.», (σχετ. η υπ αριθμ.78/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την αποσφράγιση και τη διαβίβαση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών ΔΟΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ και ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.- DOMI VIVENS στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α.). Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η επιτροπή αξιολόγησε τις δύο () προσφορές των εταιρειών:. ΔΟΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.- DOMI VIVENS Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

3 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΟΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. ()Χ() Φ.Π.Α. % ()Χ% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ()+ () ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ διαστάσεων 80cm X.0m ΣΑΚΟΥΛΕΣ \ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) διαστάσεων 0cmΧ60cm ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ χωρίς ξέβγαλμα 0 ΧΛΩΡΙΝΗ παχύρευστη τύπου KLINEX 90 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΥΠΟΥ AZAX 0 6 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 0 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ: 00% καθαρό βάρος 70gr και μήκος 7 ρολού 0,m 00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 00% δίφυλλο, καθαρό βάρος 80gr και 8 μήκος m Τεμάχιο 0,.0,00 6,7.90, Τεμάχιο 0,0 0,00,0 66,0 λίτρων,69 9,60 0,6.,96 λίτρων,7 6,80 8,86 6,66 λίτρων,00 0,00 96,60 6,60 λίτρων,0 00,00 69,00 69,00 των 0 τεμαχίων 7,.7,00 86,7.8,7 των τεμαχίων,6.0,00 0,60.6,60 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 00 Τεμάχιο 0,0 0,00 6,90 6,90 0 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETEX σε ΡΟΛΟ των m 0 Ρολό των μέτρων 8,8 8,80 9,0 0,0

4 6 ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 0 Τεμάχιο,0 60,00,80 7,80 00 μεγέθους medium 0 τεμαχίων,9 9,0 8,99 8,09 μεγέθους large 0 00 τεμαχίων,9 9,0 8,99 8,09 χωρίς κοντάρι 0 Τεμάχιο,0,00 8,7,7 Με κοντάρι 0 Σετ 7,0 7,00 7, 9, ΑΠΛΕΣ χωρίς κοντάρι 0 Τεμάχιο,0,00, 8, ΑΔΑ: ΒΛΝ7Λ7-ΣΩ 7 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΩΡΙΣ κοντάρι Τεμάχιο 0,90,0, 6,6 8 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΣΕΤ) 0 Σετ,0 0,00 6,90 6, ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεμάχιο,6,00 7,8,8 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 00% Λευκασμένος Χημικός Πολτός 80 Κιβώτιο των.000 φύλλων,7 97,60,0.8,6 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ Σετ 7,00 9,00 0,7 69,7 ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ 60ΑΡΕΣ με κοντάρι 7 Σετ 8,00 6,00,88 68,88 ΚΟΥΒΑΣ σφουγγαρίσματος απλός Τεμάχιο,0,0,8 7,68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ.7,06

5 Α/Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.- DOMI VIVENS ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. ()Χ() ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. % ()Χ% ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ διαστάσεων 80cm X.0m.000 Τεμάχιο 0,07.00,00,0 9,0 ΣΑΚΟΥΛΕΣ \ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) διαστάσεων 6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ()+ () 0cmΧ60cm Τεμάχιο 0,0 70,00 6,60 88,60 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ χωρίς ξέβγαλμα 0 ΧΛΩΡΙΝΗ παχύρευστη τύπου KLINEX 90 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΥΠΟΥ AZAX 0 λίτρων,8 68,80, 76, λίτρων, 6,60 06,6 70, λίτρων,9 6,60 8,0 6,00 λίτρων,89 6,80,6 78,96 6 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 0 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ: 00% καθαρό βάρος 70gr και μήκος των 0 7 ρολού 0,m 00 τεμαχίων 7,98.990,00 97,70.907,70 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 00% δίφυλλο, καθαρό βάρος 80gr των 8 και μήκος m. 800 τεμαχίων,6.0,00 99,9 60,9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 9 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 00 Τεμάχιο 0,,00, 7,

6 0 6 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETEX σε ΡΟΛΟ των m 0 Ρολό των μέτρων 7,8 78,0 8,0 96, ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 0 Τεμάχιο 0,98 9,00,7 60,7 00 μεγέθους medium 0 τεμαχίων,06 0,60 9, 9,9 μεγέθους large 0 00 τεμαχίων,06 0,60 9, 9,9 χωρίς κοντάρι 0 Τεμάχιο, 77,00 7,7 9,7 Με κοντάρι 0 Σετ,,0 7, 9,6 ΑΠΛΕΣ χωρίς κοντάρι 0 Τεμάχιο 0,98 9,80,,0 7 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΩΡΙΣ κοντάρι Τεμάχιο 0,6 9,,7,6 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 8 (ΣΕΤ) 0 Σετ 0,98 9,60,, 9 0 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεμάχιο,6,0 7, 8,7 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 00% Λευκασμένος Χημικός Πολτός 80 Κιβώτιο των.000 φύλλων,00 880,00 0,0.08,0 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ Σετ,00 9,00 6,7 9,7 ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ 60ΑΡΕΣ με κοντάρι 7 Σετ,60 9,0 9,0 8, ΚΟΥΒΑΣ σφουγγαρίσματος απλός Τεμάχιο,0 0,0,,9 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ.78,79 6

7 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων, τα μέλη της επιτροπής διαπίστωσαν ότι η μειοδότρια εταιρεία είναι η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.- DOMI VIVENS. Ως εκ τούτου η επιτροπή γνωμοδοτεί για την συνέχιση των διαδικασιών για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ της παραπάνω μειοδότριας εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.- DOMI VIVENS. Η Επιτροπή καλεί τη μειοδότρια εταιρεία όπως υποβάλλει δείγματα για όλα τα είδη που περιέχονται στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης με αριθμ.πρωτ.οικ.9988/7-0-0, υπόψη της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των Δ/σεων της Π.Ε.Δ.Α. κατά την υπογραφή της σύμβασης.» Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση του υπ αρ. 8/ Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α.» στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.- DOMI VIVENS έναντι της οικονομικής της προσφοράς ήτοι :.78,79 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ΑΔΑ: ΒΛΝ7Λ7-ΣΩ την έγκριση του υπ αρ. 8/ Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α.» στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.- DOMI VIVENS έναντι της οικονομικής της προσφοράς ήτοι :.78,79 (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Η Πρόεδρος Λιλίκα Βασιλάκου Η Γραμματέας Μαρία Ντόβα Τα Μέλη Στυλιανός Μαριδάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Ιωάννης Αξαρλής Ελένη Ζαφειρίου Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Νικόλαος Ανδρουλακάκης Ιάκωβος Προμπονάς Θάλεια Καραϊνδρου - 7 -

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 7 η Απόφαση υπ αριθ. 374/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 32 η Απόφαση υπ αριθ. 1574/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 17 o Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2013.

Θέμα 17 o Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2013. Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθμ. 1877/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 548/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ7Λ7-ΒΗΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ7Λ7-ΒΗΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθµ. 1792/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθ. 1931/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 07/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92605 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 199-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 13 0 63 776 13 0 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Φάξ: 213-2100602 e-mail: doikbt@patt.gov.gr

Φάξ: 213-2100602 e-mail: doikbt@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα