ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

2

3 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Πίνακας Περιεχομένων Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 6 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 7 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/ Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Κύκλος εργασιών: Αποτέλεσμα προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων: Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας: Αποθέματα: Απαιτήσεις και διαθέσιμα: Δανειακές υποχρεώσεις: Χρηματοοικονομική Μόχλευση (ίδια προς ξένα κεφάλαια): Χρηματοοικονομικά έξοδα: Διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών: Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την κλειόμενη χρήση Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος επιτοκίων Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Εξάρτηση από προμηθευτές ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατεχόμενα χρεόγραφα Διαθέσιμο συνάλλαγμα Ακίνητα Ύπαρξη υποκαταστημάτων Κοινωνικός απολογισμός Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Επωνυμία Έδρα Ποιόν αφορούν οι Οικονομικές Καταστάσεις Περίοδος και νόμισμα Αντικείμενο και δραστηριότητες Συνέχιση της δραστηριότητας Ακριβοδίκαιη εικόνα Δομή σημειώσεων Εταιρεία με μη περιορισμένη χρονική διάρκεια... 13

4 Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Λογιστικές πολιτικές και μέθοδοι αποτίμησης για τα αποθέματα Μέθοδοι αποτίμησης αξίας κτήσης Λογιστικές πολιτικές για τους φόρους εισοδήματος Λογιστικές πολιτικές για ενσώματες ακινητοποιήσεις Λογιστικές πολιτικές για τα έσοδα Λογιστικές πολιτικές για παροχές σε εργαζόμενους Λογιστικές πολιτικές για τις κρατικές επιχορηγήσεις Λογιστικές πολιτικές για κόστος δανεισμού Λογιστικές πολιτικές για τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Λογιστικές πολιτικές για την απομείωση περιουσιακών στοιχείων Λογιστικές πολιτικές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις Βάσεις Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων Λογιστικές πολιτικές για τους τομείς του ΔΠΧΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Γενικά για τους κινδύνους Πιστωτικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι ρευστότητας Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΛΠ 1) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΛΠ 7) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΗ (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΛΠ 8) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ, ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΛΠ 16) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΛΠ 20) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... 42

5 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 7. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΛΠ 36) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...46 Ι. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ...46 ΙΑ. ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ...46 ΙΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...48

6 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2011 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ την 28/04/2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή σους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση της εταιρείας, Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ.Φ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» Έκθεση επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ένωσης «ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Ένωσης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Ένωσης. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ένωσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Παλαιό Φάληρο, 4 Μαΐου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτρης Ντζανάτος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 7

8 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 και άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό ισχύει, σήμερα σας υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011 ( ),καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως αυτής όπως συντάχθηκαν βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται πληροφορίες της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν στη χρήση 2011 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την επόμενη οικονομική χρήση. 1. Απολογισμός για την κλειόμενη χρήση από 1/1/2011 μέχρι 31/12/ Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Η χρήση του 2011 κινήθηκε αρνητικά και έκλεισε σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα με έλλειμμα 36 χιλιάδες ευρώ (αποτέλεσμα προ φόρων). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προς τρίτους ανέρχονται σε περίπου 11,7 εκ.. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν βραχυπρόθεσμο δάνειο που μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ταμειακός προγραμματισμός της Ένωσης. Το υπόλοιπο του δάνειου για τη χρήση 2011 ανέρχεται σε 786 χιλ. περίπου (αφορά μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος του). Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχονταν την σε 5,9 εκ. περίπου Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 15,5 εκ. (έναντι 16,6 εκ. το 2010) και αφορά την εμπορία αγροτικών εφοδίων όπως λιπάσματα, σπόροι, φάρμακα και εξοπλισμός, την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, όπως βαμβάκι, καλαμπόκι και ελιές, την παροχή σχετικών υπηρεσιών όπως διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, ασφάλειες στον αγροτικό τομέα κ.λ.π Αποτέλεσμα προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Στην παρούσα χρήση τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 632 χιλ. έναντι 668 χιλ. της προηγούμενης περιόδου Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων: Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιά 36 χιλ. έναντι κερδών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 282 χιλ.. 8 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 1.5. Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας: Τα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Ένωσης ανέρχονταν σε ποσό 12 εκ. περίπου και αντιστοιχούσαν στο 45% του συνολικού ενεργητικού της Ένωσης Αποθέματα: Τα αποθέματα της Ένωσης ανέρχονταν κατά την σε 5εκ Απαιτήσεις και διαθέσιμα: Το σύνολο των απαιτήσεων και των διαθεσίμων του Ενεργητικού της Ένωσης ανερχόταν σε 5,2 εκ. που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 51% επί του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (έναντι 53% της προηγούμενης χρήσης) Δανειακές υποχρεώσεις: Κατά τη οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Ένωσης ανέρχονταν σε 6,6 εκ. που αποτελεί το 49% του συνόλου των υποχρεώσεων της. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως σε γενικό δανεισμό που έχει συναφθεί με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών κυρίως αναγκών Χρηματοοικονομική Μόχλευση (ίδια προς ξένα κεφάλαια): Το ποσοστό ιδίων προς ξένων κεφαλαίων για την Ένωση ανήλθε σε 135% στην κλειόμενη χρήση σε σχέση με ποσοστό 142% της προηγούμενης χρήσης Χρηματοοικονομικά έξοδα: Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Ένωσης αυξήθηκαν στη χρήση, από 215 χιλ. το 2010 σε 523 χιλ. το Διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών: Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Ένωσης για την κλειόμενη χρήση και την προηγούμενη περίοδο. ποσά σε 31/12/ /12/ /12/ /12/2008 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την κλειόμενη χρήση Στη Γενική Συνέλευση της «Ένωσης» στις υπ αριθμό 2, αποφασίστηκε σύμφωνα με το Ν.4015/2011 η μετατροπή της επιχείρησης σε Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ). Οι εισφερόμενες μερίδες ορίστηκαν στο ύψος των εκάστη. Η καταβολή των μερίδων θα γίνει σε 5 ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η ΕΑΣ υλοποίησε επένδυση στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 ύψους με επιχορήγηση (ποσοστό 40%) για ίδρυση μονάδας παραγωγής βιολογικών ζωοτροφών. Το σύνολο τους ύψους της επιχορήγησης εκχωρήθηκε στην Αγροτική Τράπεζα έναντι ισόποσου δανείου. Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9

10 1.13. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα Μέχρι και την ημερομηνία της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει οριστικοποιηθεί το σύνολο των εισφορών νέων μεριδίων για την μετατροπή σε Αγροτικό Συνεταιρισμό. Η εμφάνιση του νέου συνεταιριστικού κεφαλαίου θα εμφανιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Προοπτικές Εξέλιξη δραστηριοτήτων & κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για τη χρήση Κίνδυνος αγοράς Οι συναλλαγές της γίνονται κυρίως σε ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν επηρεάζει την Ένωση Κίνδυνος επιτοκίων Λόγω του δανεισμού της Ένωσης υφίσταται κίνδυνος λόγω μεταβολής των επιτοκίων. Η Ένωση λόγω των τρεχουσών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο της γεωργίας αναγκάζεται να διατηρεί υψηλές χρηματοδοτήσεις με αποτέλεσμα να εκτίθεται στον κίνδυνο των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Η Ένωση εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών απωλειών. Ασφαλώς έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, αλλά ελεγχόμενες Κίνδυνος ρευστότητας Η Διοίκηση της Ένωσης εκτιμά ότι ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα Εξάρτηση από προμηθευτές Η εταιρεία συνεργάζεται με πολυπληθή αριθμό προμηθευτών. 3. Διάθεση αποτελεσμάτων Η Ένωση στη χρήση 1/1/ /12/2011 παρουσιάζει ζημιές σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές της καταστάσεις. Το αποτέλεσμα μετά φόρων της χρήσης μεταφέρθηκε σε πίστωση των Ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται πως η Ένωση στα βιβλία που τηρούνται βάσει των φορολογικών διατάξεων εμφανίζει ζημίες ποσού (372) χιλ. περίπου, που μεταφέρθηκαν σε χρέωση της καθαρή θέσης. 4. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) με την Ένωση Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ , ,19 Αμοιβές συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης , , , ,65 10 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 5. Λοιπές πληροφορίες 5.1. Κατεχόμενα χρεόγραφα Η Ένωση κατέχει μετοχές της ΑΤΕ Bank και μη εισηγμένων γεωργικών, κυρίως, συνεταιρισμών Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η Ένωση δεν κατείχε την συνάλλαγμα Ακίνητα Η Ένωση κατέχει ακίνητα, σε πλήθος περιοχών, τα οποία γενικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις εξής βασικές κατηγορίες, α. οικόπεδα και β. κτίρια Αναλυτικότερα έχει στην κατοχή της οικόπεδα, αγροτεμάχια και γήπεδα συνολικής έκτασης ,40 στρ. και αποθήκες, εργοστάσια και γραφεία συνολικής έκτασης τμ Ύπαρξη υποκαταστημάτων Η Ένωση μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έκθεσης διέθετε 26 υποκαταστήματα (ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές Ματαράγκας, Ευηνοχώρι, Ναύπακτος, Κατοχή, Νεοχώρι, κτλ) και 7 αποθηκευτικούς χώρους για την εξυπηρέτηση των μελών της Ένωσης (ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές Ορεινή Ναυπακτία, Παλαιομάνινα, κτλ) Κοινωνικός απολογισμός Προσωπικό Στην Ένωση απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση που πέρασε 221 άτομα (μόνιμοι ή εποχικοί). Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11

12 Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Ένωση και τις οικονομικές καταστάσεις 1.1. Επωνυμία Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, αφορούν την Ένωση με την επωνυμία "Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου Ναυπακτίας" Έδρα Η "Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου Ναυπακτίας" έχει τη νομική μορφή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1938, και η έδρα της βρίσκεται στο Μεσολόγγι, οδός Ναυπάκτου 65 ΤΚ 30200, ενώ ο δικτυακός της τόπος από τον οποίο μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αντλήσει πληροφορίες βρίσκεται στην διεύθυνση και το ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο είναι 1.3. Ποιόν αφορούν οι Οικονομικές Καταστάσεις Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, είναι οι Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της Ένωσης, η οποία δεν συντάσσει ενοποιημένες καταστάσεις Περίοδος και νόμισμα Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από μέχρι Τα ποσά που εμφανίζονται σε αυτές σε Ευρώ ( ), εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται Αντικείμενο και δραστηριότητες Συνοπτικά το αντικείμενο δραστηριότητας της Ένωσης είναι η στήριξη των μελών της πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και των συνεταιρισμένων αγροτών στην άσκηση της δραστηριότητάς τους. Αναλυτικότερα οι δραστηριότητες που αναπτύσσει είναι: α) Εμπορία αγροτικών εφοδίων όπως λιπάσματα, σπόροι, φάρμακα και εξοπλισμός, β) Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, όπως βαμβάκι, καλαμπόκι και ελιές, γ) Παροχή σχετικών υπηρεσιών όπως διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, ασφάλειες στον αγροτικό τομέα κ.λ.π Συνέχιση της δραστηριότητας Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Κατά την εκτίμηση της διοίκησης της Ένωσης, δεν υπάρχει ένδειξη που να αμφισβητεί την ορθότητα εφαρμογής αυτής της αρχής 1.7. Ακριβοδίκαιη εικόνα Σημειώνεται ότι η διοίκηση, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμιακές ροές της Ένωσης Δομή σημειώσεων Οι σημειώσεις είναι οργανωμένες συστηματικά, με τρόπο που ο αναγνώστης να μπορεί με ευχέρεια να αντλήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί. Δομούνται σε κεφάλαια των οποίων η σειρά και το περιεχόμενο έχουν ως εξής: Γενικές Πληροφορίες: Γίνεται εισαγωγή και παρέχονται ορισμένες γενικές πληροφορίες που πηγάζουν από το ΔΛΠ 1. Οικονομικές Καταστάσεις: Εμφανίζονται οι οικονομικές καταστάσεις. 12 Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

13 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Λογιστικές Αρχές: Αναφέρονται κατά πρότυπο οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται Κίνδυνοι: Δίνονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για τους κινδύνους κατά κατηγορία Ανάλυση υπολοίπων οικονομικών καταστάσεων: Αναλύονται τα υπόλοιπα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Γνωστοποιήσεις κατά πρότυπο: Παρέχονται όλες οι γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται Άλλες γνωστοποιήσεις: Παρέχονται γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από άλλες αρχές, εκτός εκείνων που επιβάλλονται από πρότυπα 1.9. Εταιρεία με μη περιορισμένη χρονική διάρκεια Η διάρκεια της Ένωσης σύμφωνα με το καταστατικό της είναι αόριστης διάρκειας. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί μόνο απόφαση της Γ.Σ. των συνεταίρων, με καταστατική απαρτία και πλειοψηφία. Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 13

14 Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ενεργητικό Σημειώσεις Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Z Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Z Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Z Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Z Λοιπές Απαιτήσεις Z Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Z Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Z Σύνολο ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια Σημειώσεις Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Συνεταιριστικό κεφάλαιο Z Αποθεματικά εύλογης αξίας Z Λοιπά αποθεματικά Z Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον Z Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Z Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Z Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Z Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Z Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Z Λοιπές υποχρεώσεις Z Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Z Υποχρεώσεις επιδοτήσεων Z Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

15 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Συνολικά έσοδα Σημειώσεις Πωλήσεις Z Κόστος Πωληθέντων Z Μικτό Κέρδος Λοιπά Έσοδα Z Έξοδα διάθεσης Z Έξοδα διοίκησης Z Λοιπά Έξοδα Z Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα Z Χρηματοοικονομικά Έξοδα Z Κέρδη προ φόρων Φόροι Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) χρήσης Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15

16 3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Άμεση Μέθοδος Κ α τ ά σ τ α σ η Τ α μ ι α κ ώ ν Ρ ο ώ ν Α ν ά λ υ σ η 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Λειτουργικές δραστηριότητες Εισπράξεις από απαιτήσεις Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων Τόκοι πληρωθέντες Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις Μερίσματα πληρωθέντα Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

17 4. Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Κεφάλαιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα σε νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1/1-31/12/ Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου 0 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Έσοδο Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1/1-31/12/2011 (81.540) (81.540) Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου 0 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Έσοδο (81.540) (81.540) Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου

18 ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του αποτελέσματος. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Ένωσης. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ενότητα. Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Η Ένωση εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 με ημερομηνία μετάβασης την ). 2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 3. Κρίσεις Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της Ένωσης (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: 4. Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η διοίκηση λαμβάνει υπ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιμη τη στιγμή που πραγματοποιείται η εκτίμηση. Η δραστηριότητα της υπόκειται σε σημαντικούς αστάθμητους παράγοντες που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες γεγονός που προκαλεί σημαντική μεταβολή στις τιμές. 5. Εκτιμήσεις και υποθέσεις Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από την Διοίκηση να σχηματίζει υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο

19 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Ένωση αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Σε ενότητα που ακολουθεί αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές εναλλακτικές. Εκτίμηση απομείωσης Η Ένωση ελέγχει για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης κυρίως στα αποθέματά της. Εάν από την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση, η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή περιουσιακό στοιχείο. Προβλέψεις Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία της Ένωσης σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Ενδεχόμενα γεγονότα Η Ένωση εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της ένωσης στις 31 Δεκεμβρίου Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Ένωσης στο μέλλον. Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων Η διοίκηση της Ένωσης εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2011 η διοίκηση της Ένωσης εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα αναλύονται στις σχετικές σημειώσεις. ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 19

20 6. Λογιστικές πολιτικές 6.1. Λογιστικές πολιτικές και μέθοδοι αποτίμησης για τα αποθέματα Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τα αποθέματα, αναφέρονται στη συνέχεια Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Λογιστικές πολιτικές για τα αποθέματα Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής Αποτίμηση αποθεμάτων Υποτίμηση πρώτων υλών Προβλέψεις υποτίμησης και αντιστροφή τους Μερισμός Σταθερών Γενικών Εξόδων Παραγωγής Μερισμός Μεταβλητών Γενικών Εξόδων Παραγωγής Κόστος συμπαραγώγων Αποτίμηση υποπροϊόντων και υπολλειμμάτων Τα αποθέματα αποτιμούνται καταρχήν στο τέλος της χρήσης, κατά είδος ή ομάδα συγγενών ειδών, στη μικρότερη τιμή μεταξύ του Κόστους τους και της Καθαρής Ρευστοποιήσιμης Αξίας τους Οι πρώτες ύλες κ.λ.π, που ενσωματώνονται σε προϊόντα, κατ' αρχήν δεν υποτιμούνται, όσο το προϊόν που θα παραχθεί εκτιμάται ότι θα έχει Κόστος Αποθεμάτων μικρότερο από την Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία. Αν υπάρξει λόγος υποτίμησης πρώτων υλών κ.λ.π., αυτή γίνεται στο Κόστος Αντικατάστασης Για τα αποθέματα που έχουν αποτιμηθεί σε Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία διενεργείται πρόβλεψη υποτίμησης. Κάθε φορά που συντάσσονται Οικονομικές Καταστάσεις, εξετάζεται η Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία και είναι δυνατή η αντιστροφή της πρόβλεψης Τα Σταθερά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, μερίζονται με βάση την κανονική δυναμικότητα. Αν η πραγματική παραγωγή αποκλίνει σημαντικά από την Κανονική Δυναμικότητα, γίνονται τακτοποιήσεις στους μερισμούς ώστε η επιβάρυνση να γίνει με βάση την Κανονική Δυναμικότητα και οι διαφορές να επιδράσουν άμεσα στα αποτελέσματα χρήσης και όχι στο κόστος παραγωγής Τα Μεταβλητά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, μερίζονται με βάση πραγματικά δεδομένα (μετρήσεις) Για τα συμπαράγωγα, το συνολικό κόστος μερίζεται λογικά για το κάθε είδος, με βάση πάγιες αρχές μερισμού Τα Υποπροϊόντα και Υπολλείμματα, αποτιμούνται στην Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία και το ποσό αυτό αφαιρείται από το συνολικό κόστος των ετοίμων 6.2. Μέθοδοι αποτίμησης αξίας κτήσης Οι μέθοδοι υπολογισμού της αξίας κτήσης, των αποθεμάτων κατά κατηγορία, αναφέρονται στη συνέχεια Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Λογιστικές πολιτικές επιλογής της Ένωσης Αλλαγή λογιστικών πολιτικών Αλλαγή πολιτικών και αναδιατύπωση καταστάσεων Αλλαγές εκτιμήσεων 5 Διόρθωση λαθών Λογιστικές πολιτικές για αλλαγή πολιτικών, εκτιμήσεων και λάθη Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής Οι πολιτικές επιλογής της Ένωσης, επιλέγονται μόνο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από πρότυπο ή διερμηνεία και με κριτήρια να: α) παρουσιάζουν πιστά τις Οικονομικές Καταστάσεις β) αντανακλούν ουσία και όχι τύπο γ) είναι απροκατάληπτες δ) είναι συντηρητικές ε) είναι πλήρεις Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν: α) το επιβάλλει πρότυπο ή διερμηνεία β) βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης Αν γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής με βάση πρότυπο ή διερμηνεία, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά την αναδρομικότητα. Όταν μία Λογιστική Πολιτική εφαρμόζεται αναδρομικά, αλλάζουν όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν μόνο στο άνοιγμα της χρήσης, το υπόλοιπο σε νέο ή πιθανά και άλλοι λογαριασμοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Η αλλαγές εκτιμήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσματα της χρήσης που γίνονται και στις μελλοντικές χρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης μπορεί να επιδράσουν στην Καθαρή Θέση ή σε άλλους λογαριασμούς του Ισολογισμού, στη χρήση που γίνεται η αλλαγή Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδρομικά: α) για την προηγούμενη περίοδο πλήρως (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές, Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις) β) Για πριν τη συγκρίσιμη περίοδο, με αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιμης περιόδου στον Ισολογισμό 20 ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

21 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 6.3. Λογιστικές πολιτικές για τους φόρους εισοδήματος Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας που σχετίζονται με τους φόρους εισοδήματος, σχετίζονται με το ειδικό φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται η Ένωση. Οι Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με την εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και εφοδίων. Φόρος εισοδήματος επιβάλλεται για άλλες εμπορικές δραστηριότητες (π.χ. Super Market). Η Ένωση στην παρούσα χρήση δεν έχει αξιόλογες δραστηριότητες που να υπάγονται στο φόρο εισοδήματος. Σαν αποτέλεσμα δεν έχει και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις Λογιστικές πολιτικές για ενσώματες ακινητοποιήσεις Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας, που σχετίζονται με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις της, αναφέρονται στη συνέχεια Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Λογιστικές πολιτικές για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 1 Αρχική καταχώριση Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της 2 Διαμόρφωση κόστους Το κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από: α) το αρχικό κόστος και τυχόν β) κόστη βελτίωσης γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις 3 Αρχικό κόστος Το Αρχικό Κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει: α) το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης β) τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική γ) τυχόν κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού δ) εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης 4 5 Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται στο κόστος μείον αποσβέσεις και προβλέψεις Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων: α) Μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, β) Μεταφορικά Μέσα, γ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι εξής κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων: α) Εδαφικές Εκτάσεις, β) Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 6 Μέθοδος απόσβεσης Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης 7 8 Συντελεστές απόσβεσης Διάρκεια ωφέλιμης ζωής Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται είναι: α) Για την κατηγορία "Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων" 2% β) Για την κατηγορία "Μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις", από 6%, έως 10% γ) Για την κατηγορία "Μεταφορικά Μέσα", από 6%, έως 8% δ) Για την κατηγορία "Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός", από 7%, έως 10% Οι διάρκειες ωφέλιμης ζωής, σε έτη, είναι: α) Για την κατηγορία "Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων", 50 έτη β) Για την κατηγορία "Μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις", από 10, έως 16 έτη γ) Για την κατηγορία "Μεταφορικά Μέσα", από 12, έως 16 έτη δ) Για την κατηγορία "Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός", από 10, έως 14 έτη ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 21

22 6.5. Λογιστικές πολιτικές για τα έσοδα Για το λογιστικό χειρισμό των εσόδων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές. Λογιστικές πολιτικές για τα έσοδα Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 1 Τι ορίζεται σαν έσοδο Έσοδα είναι μόνο οι εισροές που ανήκουν στην Ένωση. Δεν περιλαμβάνονται οι παρακρατούμενοι φόροι. Για τις διαμεσολαβήσεις, έσοδο είναι μόνο η προμήθεια Πότε υπάρχει πώληση αγαθών Εφαρμογή αρχή τις αντιστοιχίας εσόδων - κόστους Οριοθέτηση πωλήσεων υπηρεσιών Οριοθέτηση τόκων, δικαιωμάτων και μερισμάτων Πώληση αγαθών υπάρχει αν: α) υπάρχει μεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας β) δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό γ) εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το τίμημα δ) το έσοδο και το κόστος μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν μία πώληση συνδέεται και με κόστη Οι πωλήσεις υπηρεσιών, οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, με βάση το εκτελεσμένο μέρος Για τις υπηρεσίες που λογίζονται με βάση τη μέθοδο της τμηματικής ολοκλήρωσης, εφαρμόζονται οι σχετικές ρυθμίσεις του ΔΛΠ 11. Οι τόκοι λογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, τα δικαιώματα εφόσον είναι δουλευμένα σύμφωνα με τη σύμβαση, τα μερίσματα όταν δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξής τους 6.6. Λογιστικές πολιτικές για παροχές σε εργαζόμενους Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας, σχετικά με τις παροχές σε εργαζόμενους, αναφέρονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι στις βραχυχρόνιες παροχές περιλαμβάνονται και οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία που ελέγχονται από το κράτος. Ειδικά για τις αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης, διενεργείται πρόβλεψη κάλυψης του 100% των ώριμων υποχρεώσεων για αποζημίωση απόλυσης. Αυτό γίνεται επειδή οι συνταξιούχοι της Ένωσης, λαμβάνουν αυτό το ποσό και όχι το 40% που λαμβάνεται από άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου δεν οφείλεται αποζημίωση από την Ένωση, αλλά επειδή κάτι τέτοιο πρακτικά δεν συμβαίνει και δεν γίνεται μείωση της πρόβλεψης, για μία τέτοια πιθανή εκδοχή, αλλά διόρθωση στη χρήση που ο εργαζόμενος θα αποχωρήσει. Λογιστικές πολιτικές για παροχές σε εργαζόμενους Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 1 Λογισμός βραχύχρονων παροχών Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται 2 Λογισμός παροχών εξόδου από την υπηρεσία Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, λογίζονται άμεσα σαν έξοδα όταν γίνονται, ενώ για τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, λογίζονται όταν αναλαμβάνεται η δέσμευση για αποχώρηση. 22 ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

23 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 6.7. Λογιστικές πολιτικές για τις κρατικές επιχορηγήσεις Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τις κρατικές επιχορηγήσεις και ειδικότερα ο χειρισμός των επιχορηγήσεων παγίων, αναφέρονται στη συνέχεια Λογιστικές πολιτικές για τις κρατικές επιχορηγήσεις Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 1 Καταχώριση επιχορηγήσεων Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα: α) ότι θα εισπραχθούν και β) ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 2 Επίδραση στην Καθαρή Θέση μέσω των αποτελεσμάτων Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις, μεταφέρονται στην Καθαρή Θέση μέσω των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με συσχετικό εσόδου - κόστους 3 Επιχορηγήσεις εξόδων Αν οι επιχορηγήσεις καλύπτουν έξοδα, μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, ανάλογα με τη μεταφορά των εξόδων 4 Επιχορηγήσεις παγίων αφαιρετικά των παγίων Οι Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων, μεταφέρονται αφαιρετικά της αξίας του παγίου που αφορούν 6.8. Λογιστικές πολιτικές για κόστος δανεισμού Η εταιρία το κόστος δανεισμού το μεταφέρει στα αποτελέσματα. Δεν κεφαλαιοποιεί ποτέ κόστος δανεισμού σε αποθέματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις και μόνο αν υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση επένδυσης και δανείου, μπορεί να κεφαλαιοποιεί σε επενδύσεις το κόστος δανεισμού μέχρι το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους 6.9. Λογιστικές πολιτικές για τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας, για Χρηματοπιστωτικά Μέσα και τα σχετικά ζητήματα που καλύπτονται από το ΔΛΠ 32, το ΔΛΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7, εμφανίζονται στη συνέχεια. Αρ Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Περιεχόμενο Χρηματοοικονομικ ών Μέσων Χρηματοοικονομικ ά Περιουσιακά Στοιχεία Χρηματοοικονομικ ές Υποχρεώσεις Συμμετοχικοί Τίτλοι Κατάταξη Χρηματοοικονομικ ών Μέσων Κόστη στοιχείων Καθαρής Θέσης Κόστη Χρηματοοικονομικ ών Στοιχείων που δεν αφορούν την Καθαρή Θέση Λογιστικές πολιτικές για Χρηματοοικονομικά Μέσα Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής Χρηματοοικονομικό Μέσο: είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί για τον ένα συναλλασσόμενο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και για τον άλλο χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι: α) διαθέσιμα β) συμμετοχές γ) απαίτηση για λήψη μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων δ) απαίτηση για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με ευνοϊκούς όρους ε) σύμβαση λήψης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους στ) σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις είναι: α) Υποχρέωση για παράδοση μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων β) δικαίωμα για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με δυσμενείς όρους γ) σύμβαση παράδοσης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους δ) σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές Συμμετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύμβαση δικαιώματος σε αναλογία της Καθαρής Θέσης τρίτου Ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, στις Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, στην Καθαρή Θέση ή σαν Συμμετοχικός Τίτλος, με βάση την ουσία της σχετικής σύμβασης Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία της καθαρής θέσης, μεταφέρονται σε χρέωση της Καθαρής Θέσης μέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, με την πραγματοποίησή τους Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηματοοικονομικά Στοιχεία που δεν είναι στοιχεία της καθαρής θέσης, μεταφέρονται στα αποτελέσματα, με την πραγματοποίησή τους ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 23

24 12 Συμψηφισμοί στις Οικονομικές Καταστάσεις Τα κονδύλια στις Οικονομικές Καταστάσεις, εμφανίζονται καταρχήν χωρίς συμψηφισμούς. Από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει η εξής εξαίρεση: Ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο και μία Χρηματοοικονομική Υποχρέωση, συμψηφίζονται μόνον όταν: α) υπάρχει ισχυρό νομικό δικαίωμα συμψηφισμού β) προβλέπεται διακανονισμός με βάση το υπόλοιπο δ) προβλέπεται συγχρόνως διακανονισμός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης Λογιστικές πολιτικές για την απομείωση περιουσιακών στοιχείων Οι λογιστικές πολιτικές για την απομείωση των περιουσιακών στοιχείων αναφέρονται στη συνέχεια 1 2 Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Έλεγχος απομείωσης με ενδείξεις Ανακτήσιμο ποσό και λογιστική αξία 3 Ανακτήσιμο ποσό Μεμονωμένη αποτίμηση και αποτίμηση μονάδων ή ομάδων μονάδων ταμειακών ροών Λογισμός απομείωσης περιουσιακών στοιχείων Αναστροφή ζημιών απομείωσης Λογιστικές πολιτικές για την απομείωση περιουσιακών στοιχείων Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής απομείωσης, αν εμφανίζονται εσωτερικές ή εξωτερικές ενδείξεις απομείωσής τους, όπως αυτές ορίζονται από το ΔΛΠ 36 Απομείωση γίνεται αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό της διαφοράς Ανακτήσιμο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή μίας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, είναι το μεγαλύτερο ποσό ανάμεσα σε: α) Εύλογη Αξία μείον κόστη διάθεσης και β) Αξία λόγω χρήσης Αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση ενός επιμέρους στοιχείου που εξετάζεται για απομείωση, αποτιμάται η Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών στην οποία αυτό ανήκει ή Ομάδα Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση της Μονάδας και γίνονται μετά την αποτίμηση οι σχετικοί μερισμοί και συγκρίσεις Η πρόβλεψη απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων μεταφέρεται στα αποτελέσματα Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίμησης, στο μέλλον με αντίστροφη επίδραση στα αποτελέσματα ή στην κατάσταση λοιπών εσόδων, σε σχέση με την αρχική επίδραση από την πρόβλεψη Λογιστικές πολιτικές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις Οι λογιστικές πολιτικές για τις προβλέψεις και τις ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, εμφανίζονται στη συνέχεια Λογιστικές πολιτικές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις Αρ. Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής 1 Καταχώριση προβλέψεων 2 Είδη προβλέψεων Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης Λογισμός προβλέψεων και αντιστροφή Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις Πρόβλεψη καταχωρείται μόνο: α) Αν υπάρχει μία δέσμευση νόμιμη ή τεκμαιρόμενη που αφορά το παρελθόν β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισμό της γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών: α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών δεν καταχωρούνται με βάση το ΔΛΠ 37. Σχετίζονται με απομείωση στοιχείων του ΔΛΠ 36 Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύμβασης, όταν δηλαδή από μία σύμβαση, τα έσοδα αναμένεται να είναι μικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται μόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων και μπορούν να αντιστραφούν Ενδεχόμενη Υποχρέωση είναι: α) πιθανή υποχρέωση, με βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, μη εξαρτώμενη από την εταιρία ή β) παρούσα δέσμευση που δεν λογίζεται γιατί δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Μία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν δημιουργεί Πρόβλεψη, μόνο ανακοινώνεται, αν είναι πιθανό να συμβεί Ενδεχόμενη Απαίτηση είναι μία πιθανή απαίτηση με αβέβαιη εξέλιξη. Αν μία απαίτηση είναι βέβαιη, δεν είναι ενδεχόμενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη εσόδου, αλλά κοινοποιούνται στις σημειώσεις 24 ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

25 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Βάσεις Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων Οι βάσεις αποτίμησης, για Χρηματοπιστωτικά Μέσα που καλύπτονται από το ΔΛΠ 32, το ΔΛΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7, εμφανίζονται στη συνέχεια. 1 Αρ. Βάσεις Αποτίμησης Επιγραμματικά Κατάταξη για αποτίμηση μετά την αρχική καταχώριση Βάσεις αποτίμησης για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα Περιγραφή Βάσεων Αποτίμησης Για τη μεταγενέστερη αποτίμηση, τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία χωρίζονται σε: α) Στοιχεία Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων β) Επενδύσεις Διακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη γ) Δάνεια και Απαιτήσεις και δ) Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 5 Δάνεια και Απαιτήσεις Επενδύσεις Διακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη Συμμετοχές που μπορούν να αποτιμηθούν σε εύλογη αξία Συμμετοχές που δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε εύλογη αξία Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 13 Απομείωση Σε μεταγενέστερη αποτίμηση τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις, αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη μέθοδο του Μέθοδο του Πραγματικού Επιτοκίου Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Επενδύσεις Διακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη Μέθοδο του Πραγματικού Επιτοκίου Οι συμμετοχές που μπορούν να αποτιμηθούν σε εύλογη αξία, αποτιμούνται σε αυτήν, με τη χρησιμοποίηση τιμών χρηματιστηρίου κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού αν είναι εφικτό, ή τη χρησιμοποίηση άλλων τεχνικών αποτίμησης που βασίζονται σε εξωτερικές πληροφορίες Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Συμμετοχικοί Τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι και δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, αποτιμώνται στο κόστος Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, με την εξαίρεση όσων είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων", αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη Μέθοδο του Πραγματικού Επιτοκίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις Όλα τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, εκτός αυτών που είναι Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων, υπόκεινται σε ελέγχους απομείωσης Επίδραση ζημίας απομείωσης Απομείωση συμμετοχικών τίτλων στο κόστος Διαφορές αποτίμησης διαθεσίμων προς πώληση Διάθεση Διαθεσίμων προς Πώληση και Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Η ζημιά απομείωσης ενός Χρηματοοικονομικού Περιουσιακού Στοιχείου στο κόστος ή το Αποσβεσμένο Κόστος, μεταφέρεται στα Αποτελέσματα Χρήσης Προβλέψεις απομείωσης για Συμμετοχικούς Τίτλους που τηρούνται στο κόστος, μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης και δεν αναστρέφονται Κέρδη ή Ζημιές, από αποτίμηση σε εύλογη αξία Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων που είναι Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, μεταφέρονται στην Κατάσταση Λοιπών Εσόδων Όταν ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο που είναι Διαθέσιμο προς Πώληση Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο διατεθεί και διαγραφεί, το σχετικό υπόλοιπο της Καθαρής Θέσης, μεταφέρεται στα Αποτελέσματα Χρήσης, ενώ στην Κατάσταση Λοιπών Εσόδων γίνεται προσαρμογή λόγω ανακατάταξης Λογιστικές πολιτικές για τους τομείς του ΔΠΧΑ 8 Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας, με βάση την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 8, αναφέρονται στη συνέχεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ένωση αναπτύσσει ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν τομείς εμπορίας, παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Αυτές οι δραστηριότητες παρακολουθούνται διακεκριμένα με βάση Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως. Παρότι τα μεγέθη τους δεν είναι σημαντικά σε σχέση με μεγάλες οικονομικές μονάδες και παρότι η παρουσίαση στοιχείων κατά τομέα του ΔΠΧΑ 8 αναφέρεται σε ενοποιημένες καταστάσεις, η Ένωση παρέχει πληροφόρηση κατά τομέα (δραστηριότητα) κατά γενικές κατηγορίες, επειδή αυτή η πληροφόρηση είναι σημαντική για να κατανοήσουν οι χρήστες τη δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και την οικονομική θέσης της. ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 25

26 Αρ Λογιστική Πολιτική Επιγραμματικά Λειτουργικοί τομείς Συγχώνευση τομέων Ποσά στοιχείων τομέα και κατανομές ποσών Λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς του ΔΠΧΑ 8 Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής Λειτουργικός τομέας, είναι ένα τμήμα, που έχει καταρχήν έσοδα και έξοδα, παρακολουθείται διακεκριμένα από τους λήπτες αποφάσεων, υπάρχουν διακεκριμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για αυτόν και πληροί τα ποσοτικά και άλλα κριτήρια του ΔΠΧΑ 8. Τομείς που έχουν τα ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά μπορούν να συγχωνευθούν σε έναν, αν τηρείται η θεμελιώδης αρχή και είναι παρόμοια σε: α) προϊόντα ή υπηρεσίες, β) παραγωγική διαδικασία, γ) κατηγορίες πελατών, δ) τρόπο διανομής ε) τυχόν κανονιστικό περιβάλλον Τα ποσά των στοιχείων για κάθε τομέα που παρουσιάζονται, είναι μόνο αυτά και όπως παρουσιάζονται, στους λήπτες αποφάσεων. Έχουν κατανομές ή συμψηφισμούς ποσών, για να συμφωνούν με τις οικονομικές καταστάσεις, μόνο αν έτσι παρουσιάζονται στο λήπτη. Οι κατανομές ποσών, γίνονται σε λογική βάση. 7. Γενικοί Κίνδυνοι 7.1. Γενικά για τους κινδύνους Για τους κινδύνους γίνεται αναλυτική πληροφόρηση, με βάση τις επιταγές των επιμέρους προτύπων, στο κεφάλαιο 6 που αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις κατά πρότυπο Πιστωτικοί κίνδυνοι Η Ένωση αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία πιστώσεων, η φύση τους και ο τρόπος αντιμετώπισής τους, αναφέρονται στη συνέχεια. Πιστωτικοί κίνδυνοι Αρ. Κατηγορίες του κινδύνου Φύση του κινδύνου Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου 1 Πιστωτικός κίνδυνος από μέλη της Ένωσης Αφορά αδυναμία πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών ή των αγροτών μελών τους, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους στην Ένωση Εκτός του ότι ο κίνδυνος αφορά μέλη, με τα οποία υπάρχει σταθερή και μακροχρόνια σχέση, σε πολλές περιπτώσεις οι απαιτήσεις της Ένωσης είναι εγγυημένες με αντίστοιχες επιδοτήσεις ή το τίμημα των πωλήσεων που εισπράττεται από τους αγρότες. Η διοίκηση κρίνει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος για τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι πολύ μικρός 2 Πιστωτικός κίνδυνος από εμπορικούς πελάτες της Ένωσης Αφορά αδυναμία των πελατών που δεν είναι αγρότες, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους στην Ένωση Η διοίκηση χειρίζεται με μεγάλη προσοχή αυτές τις συναλλαγές, εξασφαλίζοντας εγγυήσεις πριν την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες της. Ο κίνδυνος είναι μικρός. 26 ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

27 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 7.3. Κίνδυνοι ρευστότητας Η Ένωση αντιμετωπίζει κινδύνους ρευστότητας. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία, η φύση τους και ο τρόπος αντιμετώπισής τους, αναφέρονται στη συνέχεια. Αρ. Κατηγορίες του κινδύνου Φύση του κινδύνου Κίνδυνοι ρευστότητας Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου 1 Αδυναμία εξόφλησης εμπορικών υποχρεώσεων Αφορά κυρίως κίνδυνο αδυναμίας εξόφλησης υποχρεώσεων σε προμηθευτές Ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός. Οι υποχρεώσεις στα μέλη της Ένωσης εξοφλούνται όταν εισπραχθεί το τίμημα από τους προμηθευτές ή εισπραχθεί η επιχορήγηση ή εξασφαλιστεί δανειακή πίστωση. Για τους λοιπούς προμηθευτές, συντάσσεται ταμειακό πρόγραμμα και υπάρχει αυστηρή παρακολούθηση και υλοποίησή του. 2 Αδυναμία εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων Αφορά κίνδυνο αδυναμίας εμπρόθεσμης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων Δεν είναι σημαντικός. Οι σχέσεις της Ένωσης με τις τράπεζες (κυρίως την ΑΤΕΒank) είναι μακροχρόνιες και σταθερές, οι δανειακές της υποχρεώσεις σε λογικά επίπεδα και η συνέπειά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της διαρκής. Η Ένωση αντιμετωπίζει κινδύνους αγοράς. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία, η φύση τους και ο τρόπος αντιμετώπισής τους, αναφέρονται στη συνέχεια. Αρ. Κατηγορίες του κινδύνου Φύση του κινδύνου Κίνδυνοι αγοράς Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου 1 Κίνδυνος επιτοκίων Να υπάρξει σημαντική αύξηση των επιτοκίων Υπαρκτός αλλά όχι σημαντικός κίνδυνος, λόγω του ύψους το δανεισμού, των περιθωρίων κερδοφορίας και του γεγονότος ότι η όποια αύξηση θα πρέπει να κινείται μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια 2 Συναλλαγματικός κίνδυνος 3 Κίνδυνος τιμών Να μεταβληθούν οι ισοτιμίες νομισμάτων Να καταρρεύσουν οι τιμές πώλησης των αγαθών που πουλάει η Ένωση και αντίστοιχη υψηλή τιμή των αγαθών που αγοράζει Μη υπαρκτός κίνδυνος. Συναλλαγές της Ένωσης σε ξένο νόμισμα σπάνια γίνονται και πάντα επιδιώκεται η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου Μη σημαντικός κίνδυνος. Οι αγορές αγαθών πάντα βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις τιμές πώλησης. Μία απότομη μεταβολή των τιμών, πιθανά να μειώσει τα περιθώρια, αλλά δεν μπορεί να είναι καταστροφική ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 27

28 Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Ανάλυση λογαριασμών ενεργητικού κατάστασης Οικονομικής Θέσης Z.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 31/12/ /12/2010 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΈΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σύνολα Κατηγορίας : Z.2 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 31/12/ /12/2010 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΔΕΗ) Σύνολα Κατηγορίας : Z.3 Αποθέματα 31/12/ /12/2010 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α & Β ΥΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Σύνολα Κατηγορίας : Z.4 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 31/12/ /12/2010 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 1 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ) ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ(ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ) Σύνολα Κατηγορίας : Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

29 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Z.5 Λοιπές απαιτήσεις 31/12/ /12/2010 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓ Σύνολα Κατηγορίας : Z.6 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 31/12/ /12/2010 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΤ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΑΓ.ΣΤΟΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Σύνολα Κατηγορίας : Z.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/ /12/2010 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ξ.Ν Σύνολα Κατηγορίας : Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 29

30 2. Ανάλυση λογαριασμών υποχρεώσεων κατάστασης Οικονομικής Θέσης Z.1 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 31/12/ /12/2010 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύνολα Κατηγορίας : Z.2 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 31/12/ /12/2010 ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ Σύνολα Κατηγορίας : Z.3 Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31/12/ /12/2010 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολα Κατηγορίας : Z.4 Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 31/12/ /12/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ Σύνολα Κατηγορίας : Z.5 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/ /12/2010 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Σύνολα Κατηγορίας : Z.6 Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/ /12/2010 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΩΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ Σύνολα Κατηγορίας : , ,18 30 Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

31 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Z.7 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/ /12/2010 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) ΤΑΥΣΟ Σύνολα Κατηγορίας : Z.8 Υποχρεώσεις επιδοτήσεων 31/12/ /12/2010 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολα Κατηγορίας : Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31

32 3. Ανάλυση λογαριασμών καθαρής Θέσης κατάστασης Οικονομικής Θέσης Z.1 Ιδία Κεφάλαια - Καθαρή Θέση - Συνεταιριστικό κεφάλαιο 31/12/ /12/2010 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνολα Κατηγορίας : Z.2 Ιδία Κεφάλαια - Καθαρή Θέση - Αποθεματικά εύλογης αξίας 31/12/ /12/2010 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ Σύνολα Κατηγορίας : Z.3 Ιδία Κεφάλαια - Καθαρή Θέση - Λοιπά αποθεματικά 31/12/ /12/2010 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ Σύνολα Κατηγορίας : Z.4 Ιδία Κεφάλαια - Καθαρή Θέση - Κέρδη / (ζημίες) εις νέον 31/12/ /12/2010 ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΠΧΑ Σύνολα Κατηγορίας : Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

33 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 4. Ανάλυση λογαριασμών κατάστασης Συνολικών Εσόδων Z.4.1 Πωλήσεις 31/12/ /12/2010 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ,6-600 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΠΞ/ΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤ.ΠΡ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύνολα Κατηγορίας : Z.4.2 Λοιπά Έσοδα 31/12/ /12/2010 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΗΤΕΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0 0 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολα Κατηγορίας : Z.4.3 Λοιπά Έξοδα 31/12/ /12/2010 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολα Κατηγορίας : Z.4.4 Χρηματοοικονομικά Έσοδα 31/12/ /12/2010 ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -3 0 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολα Κατηγορίας : Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 33

34 Z.4.5 Μερισμός Εξόδων Περιγραφή λογ/σμων Ποσά από Ισοζύγιο Παραγωγή Διοίκηση Διάθεση Χρηματοοικονομικά 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ,95 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,63 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,21 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , , ,74 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , , ,03 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , ,66 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , ,55 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ , , , ,61 Σύνολο Εξόδων Ομάδας , , , , ,66 Πλέον: Αναλώσεις (Αγορές και διαφορά αποθεμάτων) 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ,85 21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ , ,90 22 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ , ,76 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 0,00 0,00 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ , ,81 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ , ,80 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2.876, ,56 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Σύνολο ανάλωσης αποθεμάτων , ,36 0,00 0,00 0,00 Σύνολο κόστους λειτουργιών , , , , ,66

35 Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ 1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 1) Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αναλύθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο των Σημειώσεων. Ανάλυση περιεχομένου αποθεματικών Στα Ίδια Κεφάλαια, εμφανίζονται κονδύλια που αφορούν Αποθεματικά. Στην Κατάσταση Οικονομικής θέσης η εμφάνισή τους είναι συνοπτική, αλλά στην πράξη τα κονδύλια του Ισολογισμού συνθέτονται από αποθεματικά που το καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ή και περιορισμούς. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των αποθεματικών με πληροφορίες για τη φύση του καθενός. Αρ. Τίτλος Αποθεματικού αναλυτικά Ανάλυση περιεχομένου αποθεματικών Λογαριασμός που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Λοιπά αποθεματικά Φύση αποθεματικού, σκοπός και περιορισμοί Μη διανεμόμενο, σχηματισθέν βάσει της νομοθεσίας, προοριζόμενο για κάλυψη ζημιών εις νέον 2 ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Λοιπά αποθεματικά Διανεμητέα υπό περιορισμούς. 3 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ Λοιπά αποθεματικά Διανεμητέα υπό περιορισμούς. 4 5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποθεματικά εύλογης αξίας Σχηματισθέν βάσει του ΔΛΠ 16. Μη διανεμόμενο. Αποθεματικά εύλογης αξίας Σχηματισθέν βάσει του ΔΛΠ 16. Μη διανεμόμενο Ανάλυση κεφαλαίου Ανάλυση του κεφαλαίου της Ένωσης παρατίθεται παρακάτω. Ανάλυση κεφαλαίου Αρ. Είδος τίτλων κεφαλαίου (μετοχών) Αριθμός τίτλων Αξία Αξία κεφαλαίου 1 Υποχρεωτικές μερίδες , Προαιρετικές μερίδες , Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 7) Ταμειακά Ισοδύναμα Η ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/ /12/2011 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ 47,6 47,6 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ξ.Ν. 12,07 12,07 Σύνολα Κατηγορίας :

36 3. Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 8) Η Εταιρία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου Παρακάτω, παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα πρότυπα, οι τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 3.1 Τροποποιήσεις σε υφιστάμενα Πρότυπα ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων» (Κανονισμός ΕΕ 633/2010) Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η διερμηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Τροποποίηση του ΔΛΠ 32. Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση - Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές (Κανονισμός ΕΕ 1293/2009). Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο Δ.Λ.Π. 32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 (Κανονισμός ΕΕ 149/2011) Κατά το 2010 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. για το 2011 μια σειρά προσαρμογών σε 11 Πρότυπα (ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 3, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31) και μία Διερμηνεία (ΕΔΔΠΧΑ 13) που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του IASB στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι σημαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα: ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση των μη ελεγχουσών συμμετοχών, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων. ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις. ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 36 Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ

37 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά (Κανονισμός ΕΕ 574/2010) Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που υιοθετούν τα Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η διερμηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρίας. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)» (Κανονισμός ΕΕ 632/2010) Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων (Κανονισμός ΕΕ 662/2010) Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.. Επιπλέον, το IASB έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων Δ.Π.Χ.Α., τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» Το IASB σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του Δ.Λ.Π. 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ 37

38 Το Δ.Π.Χ.Α. 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει: α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων). Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος». Το Δ.Λ.Π. 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίμηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειμενική. Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Υπέρ-πληθωριστικές Οικονομίες. Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπέρ-πληθωριστικής Οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Τροποποιήσεις αναφορικά με πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των ομάδων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν στην οικονομική οντότητα που μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. 38 Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ

39 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς πραγματοποιούνται στο τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Δραστηριότητες» Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συμφωνίες αυτές αντιμετωπίζονται περισσότερο με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοιου είδους συμφωνία, παρά με βάση τη νομική μορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο καταργείται η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και καταργείται και η ορολογία του ΔΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε "από κοινού δραστηριότητες". Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει στη δημιουργία ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ΔΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος ορισμός της εύλογης αξίας καθώς και ένα πλαίσιο με βάση το οποίο εξετάζεται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των ΔΠΧΑ. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίες. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ 39

40 Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της καθαρής θέσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» Με την τροποποίηση του προτύπου εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά με την αναγνώριση των κερδών και ζημιών, με την μέθοδο «corridor». Επίσης μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ να συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα μπορούσαν να επαναταξινομηθούν στα κέρδη ή τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων με σκοπό να εναρμονιστούν με τα US GAAP. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 40 Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ

41 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 16) Κατηγορίες παγίων και τρόπος απόσβεσης Οι βασικές κατηγορίες των ενσώματων παγίων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, ο τρόπος αποτίμησής τους στο τέλος της χρήσης, οι συντελεστές απόσβεσης και η μέθοδος απόσβεσης, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τρόπος αποτίμησης Συντελεστές απόσβεσης Μέθοδος απόσβεσης Γήπεδα - Οικόπεδα Εύλογη αξία 0% Δεν αποσβένονται Κτίρια Εύλογη αξία 2% Σταθερή Μηχανήματα Κόστος 6%-10% Σταθερή Μεταφορικά μέσα Κόστος 6%-8% Σταθερή Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Κόστος 7%-10% Σταθερή Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Κόστος 0% Δεν αποσβένονται Μεταβολή και κινήσεις στη χρήση Αξία κτήσης Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο 31/12/ Προσθήκες Μειώσεις 0 Αναπροσαρμογή 0 Επιχορήγηση παγίων Υπόλοιπο 31/12/ Προσθήκες Μειώσεις Αναπροσαρμογή 0 Επιχορήγηση παγίων Υπόλοιπο 31/12/ Αποσβέσεις Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο 31/12/ Προσθήκες Μειώσεις 0 Αναπροσαρμογή 0 Υπόλοιπο 31/12/ Προσθήκες Μειώσεις 0 Αναπροσαρμογή 0 Υπόλοιπο 31/12/ Αναπόσβεστη αξία Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο 31/12/ Υπόλοιπο 31/12/ Υπόλοιπο 31/12/ Υπόλοιπο 31/12/ Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ 41

42 Επί των ακινήτων της Ένωσης έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ Α.Τ.Ε. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων ανέρχονταν την 31/12/2011 στο ποσό των ευρώ , Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 20) Επιχορηγήσεις στις καταστάσεις Ανάλυση των επιχορηγήσεων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης και στα συνολικά έσοδα εμφανίζεται στη συνέχεια: Επιχορηγήσεις / Επιδοτήσεις στις καταστάσεις Αρ. Λογαριασμός που περιλαμβάνεται Είδος Λογαριασμού Είδος Επιχορήγησης Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ενεργητικού Παγίων Πωλήσεις Εσόδων Εξόδων Λοιπά έσοδα Εσόδων Εξόδων Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ Αμοιβές συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης Δεν υφίστανται θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες. Οι παρακάτω συναλλαγές αφορούν στα διευθυντικά στελέχη. 7. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 36) Ζημιές απομείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων Οι ζημίες απομείωσης και αναστροφές αυτών ζημιών, κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η διάκρισή τους αν μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ή τα αποτελέσματα και οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων που αφορούν, εμφανίζονται στη συνέχεια. Απομειωμένα στοιχεία ανά κατηγορίας Αρ. Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων Συνολικό ποσό απομείωσης Α. Ζημιές απομείωσης 1 Άυλα στοιχεία Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Χρεόγραφα Σύνολο Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ

43 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 8. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις Κίνηση προβλέψεων Η κίνηση των προβλέψεων στην περίοδο, κατά κατηγορία, εμφανίζεται στη συνέχεια. Κίνηση προβλέψεων χρήση 2011 Αρ. Κατηγορία Υπόλοιπο 31/12/2010 Προβλέψεις χρήσης Χρησιμοποίηση προβλέψεων Υπόλοιπο Λήξης 31/12/ Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσίας Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα Κίνηση προβλέψεων 2010 Αρ. Κατηγορία Υπόλοιπο 31/12/2009 Προβλέψεις χρήσης Χρησιμοποίηση προβλέψεων Υπόλοιπο Λήξης 31/12/ Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσίας Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα Συνολικά τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά σχηματιστεί έχουν ως κάτωθι, Κατηγορία Υπόλοιπο 31/12/2011 Προβλέψεις για υποτίμηση άυλων στοιχείων ,10 Προβλέψεις υποτίμησης εμπ/των ,68 Προβλέψεις υποτίμησης ετοίμων ,62 Προβλέψεις υποτίμησης πρώτων υλών ,83 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες ,00 Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες ,57 Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών ,11 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ,51 Προβλέψεις για κινδύνους και έκτακτα έξοδα ,59 Σύνολο προβλέψεων ,01 9. Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Ένωσης, ομαδοποιούνται ως εξής: Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων Αρ. Κατηγορία Κονδύλια ισολογισμού 31/12/ /12/ Δάνεια και απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Δάνεια και απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ 43

44 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Η Ένωση εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία, υπό την εποπτεία της Διοίκησης και σε ότι αφορά πιο συγκεκριμένα τη διαχείριση κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Τα χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές καθώς και έντοκες υποχρεώσεις. Κίνδυνος αγοράς Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς. (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς) Ο εν λόγω κίνδυνος για την Ένωση εστιάζεται σε ένα είδος κινδύνου: τον κίνδυνο επιτοκίου. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Ένωση δεν δραστηριοποιείται σε χώρες του εξωτερικού. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της Ένωσης ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών των εταιρειών της Ένωσης, γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. Κίνδυνος επιτοκίου Οι δανειακές υποχρεώσεις της Ένωσης συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Η Ένωση δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων. Η Ένωση δεν εκτίθεται σε σημαντικό βαθμό σε κινδύνους άλλων τιμών. Πιστωτικός κίνδυνος H έκθεση της Ένωσης όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναλύονται ως εξής: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 31/12/ /12/2010 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Η Ένωση έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. 44 Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ

45 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Η Ένωση ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου. Η πολιτική της Ένωσης είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις. Η διοίκηση της Ένωσης θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερημένων. Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Ένωση δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Κίνδυνος ρευστότητας Η Ένωση διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Η. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ 45

46 Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα της να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going-concern) αποδοτικά. Η Ένωση παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό. 31/12/ /12/2010 Σύνολο Δανεισμού , ,23 Μείον : Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα , ,85 Καθαρός δανεισμός , ,38 Ίδια κεφάλαια , ,80 Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια , ,18 Συντελεστής μόχλευσης 37% 38% Ι. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις Οικονομικές Καταστάσεις της Ένωσης. ΙΑ. ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ /08, ορίστηκε ένα ελάχιστο περιεχόμενο στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται στον πολιτικό και οικονομικό τύπο. Επειδή τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι αποσπασματικά σε σχέση με το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται ρητή αναφορά σε αυτό το ζήτημα και ο αναγνώστης παροτρύνεται να μελετήσει τις συνολικές οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση των ελεγκτών. Στην απόφαση επιβάλλεται η κοινοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών, οι περισσότερες από τις οποίες κανονικά εμφανίζονται στις σημειώσεις, όταν αυτές έχουν την πληρότητα που επιβάλλεται. Η πληροφόρηση όμως για αυτά τα θέματα, μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες παραγράφους μέσα στο κείμενο των σημειώσεων ή να μην παρέχεται ακριβώς με τον τρόπο που επιβάλλεται από την ΚΥΑ. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη παράγραφο, θα αναπτυχθούν θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ και θα δοθεί η σχετική πληροφόρηση, με τρόπο πιο πλήρη σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και σχετικές παραπομπές στο κείμενο των οικονομικών καταστάσεων. 46 Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

47 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας Απασχολούμενο προσωπικό Προσωπικό Μέσος όρος προσωπικού άτομα Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: Διοικητικό προσωπικό άτομα Εργατοτεχνικό προσωπικό Σύνολο άτομα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η Ένωση δεν έχει φορολογικό ενδιαφέρον για τις αρμόδιες αρχές. Επίδικες διαφορές, δικαστικές υποθέσεις Υπάρχουν ορισμένες διαφορές ή αποφάσεις δικαστικής ή διαιτητικής φύσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την Ένωση. Ωστόσο, στα βιβλία της Ένωσης υπάρχουν σχηματισμένες προβλέψεις για την κάλυψη έκτακτων κινδύνων (βλ. ανωτέρω ανάλυση. ΙΑ. ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 47

48 ΙΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΦΜ Ναυπάκτου 65, Μεσολόγγι, ΤΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου Ναυπακτίας". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Ενωση, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Ενωσης, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Υπουργείο Αγροτικής Αρμόδια Υπηρεσία: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ανάπτυξης & Τροφίμων Ζωγράφος Παναγιώτης - Πρόεδρος Διεύθυνση διαδικτύου: Ευθυμίου Απόστολος - Αντιπρόεδρος Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Φραγκούλης Νικόλαος - Γραμματέας 28/4/2012 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Τσαφώνιας Σπυρίδων - Ταμίας Τσούμος Παναγιώτης - Μέλος Νόμιμος ελεγκτής: Ντζανάτος Δημήτρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) Τρομπούκης Δημήτρης - Μέλος Γραμμένος Παναγιώτης - Μέλος Ελεγκτική εταιρεία: (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) Ζώτος Κωνσταντίνος - Μέλος Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Φλωρόπουλος Γεώργιος - Μέλος ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ποσά εκφρασµένα σε χιλ. 01/01-31/12/ /12/ /12/ /01-31/12/2010 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Κύκλος εργασιών Επενδύσεις σε ακίνητα - - Μικτά κέρδη / (ζηµιές) Άυλα περιουσιακά στοιχεία - - Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελεσµάτων Αποθέµατα Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (36) 282 Απαιτήσεις από πελάτες Κέρδη / (ζ ηµιές) µετά από φόρους (Α) (82) 22 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (82) 22 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -Ιδιοκτήτες µητρικής (82) 22 - ικαιώµατα µειοψηφίας - - Συνεταιριστικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά μερίδα βασικά (σε ) - 0,28 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) ικαιώµατα µειοψηφίας (β) - - Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Αμεση μέθοδος) ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 01/01-01/01 - ποσά εκφρασµένα σε χιλ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Λειτουργικές δραστηριότητες Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης Εισπράξεις από απαιτήσεις ( και αντίστοιχα) Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης (14.781) (15.536) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (82) 22 Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων - (112) Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου Τόκοι πληρωθέντες (450) (218) ιανεµηθέντα µερίσµατα Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (879) Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Επενδυτικές δραστηριότητες Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων (878) (925) ( και αντίστοιχα) Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων - - Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. - - Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. - - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) - - Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) Επί των ακινήτων της Ένωσης έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ Α.Τ.Ε. γιά εξασφάλιση τραπεζικών Τόκοι εισπραχθέντες 1 1 δανείων το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων ανέρχονταν την 31/12/2011 στο ποσό των ευρώ Μερίσματα εισπραχθέντα ,23 Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (876) (924) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες - - Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο Η Ενωση δεν παρουσιάζει φορολογικό ενδιαφέρον για τις αρμόδιες αρχές Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Εξοφλήσεις δανείων (202) (4.250) οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Ωστόσο, καθώς η Ενωση εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους η οποία αναλύεται παρακάτω Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις - - Μερίσματα πληρωθέντα Τα ποσά των σωρευτικά σχηματιζόμενων προβλέψεων είναι: Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 84 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανήλθε σε 163 άτομα (2010: 221) Στο ανωτέρω απασχολούμενο προσωπικό περιλαμβάνονται και εποχιακοί εργάτες των οποίων η σχέση εργασίας με την Ενωση ενδεχομένως να έχει τερματιστεί κατά την παρούσα ημερομηνία 6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Ενωσης στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεμένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΛΠ 24 είχε ως εξής: Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ Αμοιβές συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μερίδα έχουν υπολογιστεί βάσει των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των συνεταιριστικών μεριδίων. 10. Τα ποσά εμφανίζονται σε χιλιάδες ευρώ. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Μεσολόγγι, 28 Απριλίου ΙΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (Α.Σ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (Α.Σ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (Α.Σ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015... 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου 2015 30η Ιουνίου 2016) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα