ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης και αξιοποίησης του Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών (στο εξής, Μητρώο) του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (στο εξής, ΣΑΣΘ), προκειμένου αυτό να δημιουργηθεί και αξιοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και αποτελεσματικότητα προς όφελος του ΣΑΣΘ και της Ελληνικής Πολιτείας. 1. Σκοπός του Μητρώου Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία, ο διαρκής εμπλουτισμός και η αξιοποίηση μιας βάσης δυνητικών εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών του ΣΑΣΘ, ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους επιστημόνων µε εξειδικευμένα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών και έργων στο πλαίσιο των λειτουργικών αναγκών του ΣΑΣΘ. Εσωτερικοί συνεργάτες είναι τα φυσικά πρόσωπα απασχολούνται για τους σκοπούς της σύμβασής τους εντός των χώρων του ΣΑΣΘ σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του ΣΑΣΘ. Εξωτερικοί συνεργάτες είναι τα φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τη σύμβαση είτε εκτός, είτε και εντός των χώρων του ΣΑΣΘ, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΣΑΣΘ. Η δημιουργία του Μητρώου, που εγκρίθηκε με την απόφαση της 171/ Συνεδρίασης ΣΑΣΘ, γίνεται για λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, χωρίς να είναι υποχρεωτική για το ΣΑΣΘ. Η συμμετοχή στο Μητρώο έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, προκειμένου να συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του ΣΑΣΘ και τρίτου φυσικού προσώπου, εκτός των περιπτώσεων που η τυχόν απαιτούμενη από το ΣΑΣΘ ειδικότητα / δεξιότητα δεν εμπίπτει σε εκείνες που καλύπτονται από το Μητρώο ή δεν καλύπτεται από φυσικό πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής του στο Μητρώο. Υπό την έννοια αυτή, η πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο είναι διαρκής, διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του ΣΑΣΘ και είναι δυνατόν να εμπλουτίζεται με νέες ειδικότητες. 2. Επιτροπή διαχείρισης του Μητρώου Με απόφαση του Προέδρου του ΣΑΣΘ ορίζεται τριμελής επιτροπή (στο εξής, Επιτροπή), αποτελούμενη από μέλη του Συμβουλίου, με αντικείμενο τη διαχείριση του Μητρώου, ιδίως τον έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγησή τους, την επικοινωνία με τους αιτούντες, την επικαιροποίηση του Μητρώου, την εισήγηση σύναψης συγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών προς το ΣΑΣΘ. Η τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από τη γραμματεία του ΣΑΣΘ. 3. Δημοσιότητα Μητρώου 1

2 Το ΣΑΣΘ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνόμενη σε φυσικά πρόσωπα για εγγραφή τους στο Μητρώο. Η δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα του ΣΑΣΘ και κατά την έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας μητρώου σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, με στόχο την ενημέρωση και προσέλκυση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού προσώπων. Η προκήρυξη περιλαμβάνει σαφείς κατευθύνσεις και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο. Οι ενέργειες δημοσιότητας μπορούν να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, επικαιροποιώντας το ενδιαφέρον του ΣΑΣΘ για εμπλουτισμό του Μητρώου. Σε περίπτωση που ενέργειες δημοσιότητας παρουσιάζουν χρονική εγγύτητα με πρόθεση σύναψης συμβάσεων, πρέπει να συνοδεύονται με ρητή επισήμανση και προθεσμία, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός της ταχθείσας ρητής προθεσμίας. 5. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε αυτό και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Μητρώο απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εξειδίκευση στα εξής κύρια θεματικά πεδία: Α. Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, με εξειδίκευση Συγκοινωνιολόγου) Β. Οικονομολόγου Γ. Πληροφορικού Δ. Περιβαλλοντολόγου Ε. Πολεοδόμου Χωροτάκτη ΣΤ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ζ. Στατιστικού Η. Επιστήμονα εξειδικευμένου στο Marketing Θ. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Ι. Νομικού Κ. Γραφίστα Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Μητρώο συμπληρώνουν τα σχετικά Παραρτήματα που αφορούν την εμπειρία τους στην ειδικότητά τους (Παράρτημα Α), καθώς και τα επί μέρους αντικείμενα εξειδίκευσης ανά ειδικότητα (Παράρτημα Β). Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μέχρι και σε τρεις (3) ειδικότητες εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. Ανάλογα με τις ανάγκες του ΣΑΣΘ, είναι δυνατή η πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο και άλλων ειδικοτήτων πλέον των ανωτέρω. 5. Αίτηση εγγραφής τροποποίησης στοιχείων Συμπληρώνεται πάντοτε τυποποιημένη αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, η οποία δημοσιοποιείται παράλληλα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση συνοδεύεται από φύλλο με αντικείμενα εξειδίκευσης ανά ειδικότητα στο οποία ο ενδιαφερόμενος σημειώνει για την ειδικότητα/ες που επιλέγει εκείνα για τα οποία διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως, είτε 2

3 ταχυδρομικά. Τα μέλη του Μητρώου, ακολουθώντας διαδικασία παρόμοια με αυτή της αρχικής αίτησης εγγραφής, μπορούν με νεότερες αιτήσεις τους να ενημερώνουν τα τηρούμενα στο Μητρώο προσωπικά τους στοιχεία. 6. Κριτήρια επιλογής Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιέχει υποχρεωτικά τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής των φυσικών προσώπων που θα εγγραφούν στο Μητρώο, τα οποία ανάλογα με την ειδικότητα μπορεί να περιλαμβάνουν: Κτήση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σχετικού κρατικού ή ιδιωτικού ΙΕΚ Κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γνώση ξένης γλώσσας Αποδεδειγμένη εμπειρία σε πεδία εξειδίκευσης των ειδικοτήτων, όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 7. Αξιολόγηση αιτήσεων Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Εάν τίθεται ρητή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή συνεδριάζει και εισηγείται σε εύλογο χρόνο μετά το πέρας της ταχθείσας προθεσμίας. Η Επιτροπή διατηρεί την ευχέρεια πρόσκλησης των ενδιαφερομένων για εξακρίβωση των δηλωθέντων προσόντων τους. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο ΣΑΣΘ την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο ή την απόρριψη της αίτησης. Οι αποφάσεις του Προέδρου επικυρώνονται στην επόμενη Συνεδρίαση του Συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΣΑΣΘ. 8. Επιλογή προσώπων Σύναψη συμβάσεων Ο αριθμός των φυσικών προσώπων που επιλέγονται και των συμβάσεων που υπογράφονται με το ΣΑΣΘ ποικίλει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΣΑΣΘ, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αποφάσεις του Προέδρου και του Συμβουλίου. Η επιλογή των προσώπων από το Μητρώο γίνεται μέσω σταδίου προεπιλογής και τελικής επιλογής. Ειδικότερα, η Επιτροπή προεπιλέγει από το σύνολο των μελών του Μητρώου όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θέτει για την κάλυψη δεδομένης ανάγκης του ΣΑΣΘ. Κριτήρια επιλογής για την κάλυψη δεδομένης ανάγκης του ΣΑΣΘ μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι: Έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας από κτήση πτυχίου Κτήση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο Άριστη γνώση ξένης γλώσσας Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συγκεκριμένα πεδία εξειδίκευσης της εκάστοτε επιστημονικής κατηγορίας Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα Δυνατότητα μετακινήσεων στο εξωτερικό 3

4 Η Επιτροπή απευθύνει στους προεπιλεγέντες ηλεκτρονική πρόσκληση στην οποία: α) περιγράφει το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό της υπό ανάθεση σύμβασης, β) αναφέρει τα κριτήρια προεπιλογής και ανάθεσης της σύμβασης, γ) ζητεί επιβεβαίωση της δυνατότητας ανάληψης της συγκεκριμένης σύμβασης (διαθεσιμότητα εντός ρητού πλέον χρονοδιαγράμματος), δ) επιτρέπει την επικαιροποίηση στοιχείων του βιογραφικού τους, θέτοντας συγχρόνως ρητή προθεσμία ανταπόκρισης. Μετά το πέρας της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή αξιολογεί συγκριτικά τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους και εισηγείται προς τον Πρόεδρο ΣΑΣΘ την επιλογή συγκεκριμένου προσώπου. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, με συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας, μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι: Βαθμός κτήσης πτυχίου Βαθμός κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ειδικές γνώσεις (π.χ. γνώση εξειδικευμένων λογισμικών) Συνάφεια με το εξειδικευμένο αντικείμενο Προϋπηρεσία σε φορείς με συγκεκριμένο αντικείμενο Προσωπική συνέντευξη Τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΣΑΣΘ. Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στους συμμετέχοντες, το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορεί να ασκηθεί ορίζονται ρητά στην πρόσκληση προς τους προεπιλεγέντες. Για το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος 4

5 Παράρτημα Α: Κατηγορίες εμπειρίας Οι υποψήφιοι διακρίνονται με βάση τα συνεχή έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας σε συναφή με την πρόσκληση αντικείμενα που μεσολάβησαν από την απόκτηση του βασικού τους πτυχίου σε κατηγορίες ως εξής: 1. Εμπειρογνώμονες συνεργάτες πάρα πολύ μεγάλης εμπειρίας με περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας 2. Εμπειρογνώμονες συνεργάτες πολύ μεγάλης εμπειρίας με περισσότερα από 20 έτη και λιγότερα από 25 έτη εμπειρίας 3. Εμπειρογνώμονες συνεργάτες μεγάλης εμπειρίας με περισσότερα από 15 έτη και λιγότερα από 20 έτη εμπειρίας 4. Εμπειρογνώμονες συνεργάτες μεσαίας εμπειρίας με περισσότερα από 10 έτη και λιγότερα από 15 έτη εμπειρίας 5. Εμπειρογνώμονες συνεργάτες μέτριας εμπειρίας με περισσότερα από 5 έτη και λιγότερα από 10 έτη εμπειρίας 6. Εμπειρογνώμονες συνεργάτες μικρής εμπειρίας με λιγότερα από 5 έτη Εμπειρίας Η τελευταία κατηγορία για την ειδικότητα του Συγκοινωνιολόγου διαβαθμίζεται σε περισσότερες υποκατηγορίες ως εξής: Από 0 έως 2 έτη εμπειρίας Από 2 έως 5 έτη εμπειρίας 5

6 Παράρτημα Β: Πεδία Εξειδίκευσης A. Ειδικότητα Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Α1. Πολιτική Μεταφορών Α2. Χρηματοδότηση συγκοινωνιακών έργων και συστημάτων Α3. Τεχνική διοίκηση έργου - Συντονισμός Α4. Στρατηγικός σχεδιασμός έργων και συστημάτων μεταφορών Α5. Επιχειρησιακός σχεδιασμός Α6. Δημόσιες Συγκοινωνίες (σχεδιασμός, λειτουργία, τερματικοί σταθμοί, έρευνες, αξιολόγηση, κλπ) Α7. Μέσα Σταθερής Τροχιάς (σχεδιασμός, λειτουργία, κλπ) Α8. Μελέτες σκοπιμότητας συγκοινωνιακών έργων Α9. Κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες προσβασιμότητας, μελέτες βιώσιμης αστικής κινητικότητας Α10. Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων Α11. Ανάπτυξη και χειρισμός συγκοινωνιακών μοντέλων Α12. Νέες τεχνολογίες στις μεταφορές (Τηλεματική, ITS) Α13. Μελέτες οδοποιίας Α14. Έρευνες συλλογής πρωτογενών δεδομένων (παρά την οδό, εκτός οδού, νοικοκυριών κτλ) και οργάνωση ερευνών πεδίου για συγκοινωνιακά έργα Α15. Στατιστική ανάλυση δεδομένων Α16. Αξιολόγηση παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών (δείκτες ποιότητας) Α17. Οδική ασφάλεια Α18. Παρατηρητήρια (Observatories) Α19. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων έργων Α20. GIS και χωρική ανάλυση Α21. Μελέτη συμπεριφοράς μετακινουμένων Α22. Εκστρατείες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης/πληροφόρησης Β. Ειδικότητα Οικονομολόγου Β1. Τεχνική διοίκηση έργου Συντονισμός Β2. Μελέτες σκοπιμότητας συγκοινωνιακών έργων Β3. Οικονομική ανάλυση αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων Β4. Χρηματοδότηση έργων Β5. Συνεργασίας Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Β6. Αναπτυξιακά προγράμματα Β7. Χρηματοδοτικά προγράμματα (πχ. Jessica) Β8. Οικονομική Διαχείριση έργων Β9. Επιχειρησιακά Σχέδια Β10. Παρακολούθηση Λογιστηρίου Β11. Δημόσιο Λογιστικό Β12. Οικονομικά Φορέων Δημοσίων Συγκοινωνιών Γ. Ειδικότητα Πληροφορικού Γ1. Τηλεματική Μεταφορών (ITS Ευφυή Συγκοινωνιακά Συστήματα) Γ2. Βάσεις Δεδομένων Γ3. Γεωπληροφορική (Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων, Συστήματα GIS) Γ4. Ανάπτυξη ιστοσελίδων Γ5. Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γ6. Εφαρμογές σε έξυπνα κινητά (smartphone applicaions) Γ7. Ανάπτυξη λογισμικού (πχ εφαρμογή ελέγχου των δεδομένων ΟΑΣΘ) Γ8. Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων 6

7 Δ. Ειδικότητα Περιβαλλοντολόγου Δ1. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από συγκοινωνιακά έργα Δ2. Πράσινη ανάπτυξη Δ3. Εφαρμογές GIS σε θέματα περιβάλλοντος Δ4. Τεχνολογίες καθαρών οχημάτων και καυσίμων Ε. Ειδικότητα Πολεοδόμου Χωροτάκτη Ε1. Πολεοδομικές μελέτες Ε2. Συλλογή και ανάλυση κοινωνικοοικονομικών δεδομένων Ε3. Προβλέψεις κοινωνικοοικονομικών δεδομένων Ε4. Νομοθεσία σχετικά με απαλλοτριώσεις και αλλαγή χρήσεων γης.. Ε5. Παρατηρητήριο Ε6. GIS Ε7. Δείκτες γένεσης και έλξης μετακίνησης ΣΤ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΣΤ1. Τηλεπικοινωνίες ΣΤ2. Τηλεπικοινωνίες με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα και εφαρμογές στις Συγκοινωνίες ΣΤ3. Δίκτυα υπολογιστών μεγάλης κίνησης και γεωγραφικής εμβέλειας ΣΤ4. Συστήματα ελέγχου και ασφαλείας ΣΤ5. Συστήματα πραγματικού χρόνου ΣΤ6. Συστήματα Τηλεματικής Μεταφορών Ζ. Ειδικότητα Στατιστικού Ζ1. Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Ζ2. Δειγματοληψία Ζ3. Στατιστική ανάλυση Ζ4. Ομαδοποίηση (clustering) πληθυσμού Ζ5. Επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας Ζ6. Μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές αναλύσεις ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων Η. Ειδικότητα Marketing και Δημοσίων Σχέσεων Η1. Έρευνες αγοράς Η2. Σχεδιασμός εκστρατείας ενημέρωσης κοινού Η3. Αξιολόγηση διείσδυσης εκστρατειών ενημέρωσης κοινού Η4. Δελτία Τύπου Η5. Δημόσιες Σχέσεις Η6. Επικοινωνιακός Σχεδιασμός Θ. Ειδικότητα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Θ1. Διαχείριση Προγραμμάτων Θ2. Διαχείριση (παρακολούθηση και Έλεγχος) Έργων Θ3. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Θ4. Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Θ5. ΕΣΠΑ Ι. Ειδικότητα Νομικού Ι1. Γνώση νομικού πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων έργων Ι2. Διοικητικό Δίκαιο Ι3. Γνώση νομικού πλαισίου του τομέα των μεταφορών (πχ απελευθέρωση επιβατικών μεταφορών) Ι4. Εργασιακές σχέσεις Κ. Ειδικότητα Γραφίστα Κ1. Σχεδιασμός logos Κ2. Σχεδιασμός φυλλαδίων Κ3. Σχεδιασμός web site 7

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚτΠ Α.Ε.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚτΠ Α.Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚτΠ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υµηττός, Μάρτιος 2012 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 684/18.5.2015 Αθήνα, 18/5/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 16 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΔ Α.Ε. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Ταχ. διεύθυνση : Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη μελών στο Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2455/4-6-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα