ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Πληρ/κού συστήματος του Ε.Ο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Πληρ/κού συστήματος του Ε.Ο."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ ιεύθυνση: Οικονομικού Χολαργός, Tμήμα: Προμηθειών Αρ. ιακήρυξης: 7/2009 Ταχ. /νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Πληροφορίες: Φτούλης ημ. Τηλέφωνο: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Πληρ/κού συστήματος του Ε.Ο.Φ Τεχνικές Προδιαγραφές είγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο ΝΑΙ Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : α) Του Ν.1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.». β) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». γ) Του Ν.2362/95(ΦΕΚ247/Α/95)«Περί ημοσίου Λογιστικού.& άλλες διατάξεις». δ) Του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ )«Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου». ε) Του άρθρου 6 του Ν. 1316/83, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3730/ Την αριθμ /19 η / (Θ-237)απόφαση του.σ/ε.ο.φ «Σχετικάμε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης γενικά του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΟΦ. 2. Με την αριθ. Πρωτ.2 / 12983/0094/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και η 1 η αναμόρφωση αυτού οικ. έτους 2009 του ΕΟΦ 4. Την αριθ.13666/ απόφαση της Ε.Π.Υ., εγκεκριμένης από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΟΦ, προϋπολογισθείσης δαπάνης (45.000,00) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ τρίτων.

2 ΠΡΟΦΟΡΕΣ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού στα γραφεία του Ε.Ο.Φ (3 ος όροφος, /νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 284, Χολαργός, την , ημέρα Πέμπη και ώρα 11 μ.μ. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελλο. 3. Στο κύριο φάκελλο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ο αριθμός της /ξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα. Εντός του κυρίως φακέλου τοποθετούνται: α) Σφραγισμένος Φάκελος με την Τεχνική Προσφορά, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται η λέξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της /ξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα και β) Σφραγισμένος Φάκελος με την Οικονομική Προσφορά, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της /ξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα. γ) Με την προσφορά, στον ίδιο σφραγισμένο κύριο φάκελο, υποβάλλεται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.. 188/07 και ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους και χωρίς καμία επιφύλαξη. 4.Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.. 118/07) παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή. β) Η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αποσφράγιση των Τεχνικών προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται,αλλά παραδίδονται με απόδειξη στην αρμόδια Υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα,των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, στον ειδικά προβλεπόμενο προς τούτο χώρο,του πίνακα που καταρτίζει και υπογράφει η Επιτροπή του διαγωνισμού, με τα παραληφθέντα παραστατικά δηλ. δικαιολογητικά και προσφορές. Ο ως άνω πίνακας υποβάλλεται μαζί με το σχετικό πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής, στην αρμόδια Υπηρεσία μαζί με τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης των συμμετεχόντων. Μετά την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης αποδοχής δικαιολογητικών, του αρμοδίου προς τούτο διοικούντος οργάνου του φορέα, αυτή γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες (με φαξ). γ)παρελθούσης απράκτου προθεσμίας τριών(3) εργασίμων ημερών, με σχετική έγγραφη ειδοποίηση (με φαξ) της αρμόδιας υπηρεσίας προς τους συμμετέχοντες, γνωστοποιείται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από την επιτροπή του πρόχειρου διαγωνισμού και η επιτροπή προβαίνει στο προσδιορισμό του μειοδότη λόγω οικονομικής προσφοράς και παραδίδει με απόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία το σχετικό πρακτικό προκειμένου να εκδοθεί σχετική κατακυρωτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 2

3 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα,των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους. 5.Προσφορές που δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης πλην όμως παρουσιάζουν απέναντι της τεχνικά ή τεχνοοικονομικά πλεονεκτήματα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο όπου ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 6. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 7. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ αυτόν, εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας. 8.Στις περιπτώσεις που απαιτείται βάσει των συνημμένων προδιαγραφών κατάθεση δειγμάτων ή prospectus (κατά περίπτωση) αυτά κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΟΦ, με απόδειξη η οποία επισυνάπτεται στην προσφορά. Προσφορά άνευ καταθέσεων δειγμάτων όταν απαιτούνται αυτά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9.Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στον διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 του Π 118/07). 10.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το αρθ. 20 του Π..118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998 ( Α 290) οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο άρθρο 6 του Π..118/07 α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρ. 19 παρ.6 του Π.. 118/ Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : Με βάσει το άρθρο 7 του Ν. 2286/95, το Ν.187/93, αρθρ. 3 Ν. 3580/07 και το άρθρο 15 παρ.19 Κ.Τ.Χ. α) υπέρ ΜΤΠΥ 3,072%, β) υπέρ ημοσίου 0,256%, γ) υπέρ του ΤΑΥΥ εμπορίου 0,3072%. δ) Κράτηση 2 % Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 24 του Ν 2198/94, ποσοστό 8%. 3

4 12. Χρόνος διάρκειας υπηρεσιών : ώδεκα ( 12 ) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 13. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και τον καλεί εντός δέκα(10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η προθεσμία των δέκα(10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο του ημίσεως, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάθεσης. 14.Η πληρωμή της αξίας για της εν λόγω υπηρεσίες,θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους, από τον Φορέα για τον οποίο προορίζεται. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/ Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Οδηγίες 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Τεχνικές προδιαγραφές Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Η Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ /Ε.Ο.Φ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της σύμβασης συντήρησης μονομερώς, από πλευράς ΕΟΦ. Συνοπτικά οι ζητούμενες υπηρεσίες είναι οι κάτωθι: Συντήρηση της Βάσης εδομένων του Οργανισμού. Συντήρηση των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εφαρμογές: o Εφαρμογές Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Πληροφοριακό Σύστημα Ιδιοσκευασμάτων Ανθρώπινης Χρήσης GREDIS II Πληροφοριακό Σύστημα Ιδιοσκευασμάτων Κτηνιατρικής Χρήσης GREVIS II Πληροφοριακό Σύστημα Εκτελωνισμού δραστικών ουσιών Πληροφοριακό Σύστημα Καλλυντικών Προϊόντων Πληροφοριακό Σύστημα Βιοκτόνων-Απολυμαντικών Προϊόντων Πληροφοριακό Σύστημα Προϊόντων Ειδικής ιατροφής Πληροφοριακό Σύστημα Κλινικών οκιμών Υποσύστημα τήρησης διαχείριση φακέλων ιδιοσκευασμάτων και λοιπών προϊόντων Υποσύστημα ιαχείρισης ταινιών γνησιότητας Υπηρεσία διευθυνσιογράφου και παραγωγής εκτύπωσης ετικετών αλληλογραφίας o Εφαρμογές Διοικητικών Υπηρεσιών Σύστημα ιαχείρισης Γραφείου Προσωπικού M.I.S. Σύστημα Στατιστικών εδομένων o Εφαρμογές Οικονομικών Υπηρεσιών Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (Π.. 205/98) Σύστημα ιαχείρισης Λογιστηρίου Προϋπολογισμός Σύστημα ιαχείρισης Παγίων Σύστημα ιαχείρισης Μισθοδοσίας Σύστημα ιαχείρισης Πόρων Οργανισμού Σύστημα ιαχείρισης Γραφείου Προμηθειών Σύστημα ιαχείρισης Αποθήκης o Διαδικτυακές Εφαρμογές Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων κατανάλωσης ταινιών γνησιότητας Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων πωλήσεων-αποθεμάτων Εξαγωγή στατιστικών καταστάσεων Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων παράλληλων εξαγωγών Ηλεκτρονική χορήγηση στοιχείων στους φορείς υγείας Σύστημα παρακολούθησης ηλεκτρονικών ραντεβού 5

6 Εφαρμογές αναζήτησης της Πύλης του Οργανισμού Ηλεκτρονική κατάθεση τροποποιήσεων ανθρωπίνων φαρμάκων Ηλεκτρονική κατάθεση ανανεώσεων ανθρωπίνων φαρμάκων Εθνικό Συνταγολόγιο Εφαρμογή κίτρινης κάρτας Τακτές επισκέψεις εξειδικευμένων τεχνικών για την ορθή λειτουργία του συστήματος Εκπαίδευση νέων χρηστών Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών (εργάσιμες ώρες και ημέρες) Υποστήριξη εκτάκτων περισταστικών (και τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες) Αναλυτικά οι προς προμήθεια υπηρεσίες περιγράφονται στο παράρτημα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΙΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.1. Γενικά Η αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Στους πίνακες του ίδιου παραρτήματος περιλαμβάνονται ερωτήματα για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που ζητείται να απαντηθούν από τους προμηθευτές. Ορισμένες από τις απαιτήσεις που ειδικά σημειώνονται είναι και υποχρεωτικές, δηλαδή προσφορές που δεν τις ικανοποιούν απορρίπτονται. Οι απαιτήσεις αυτές σημειώνονται στην πρώτη στήλη των πινάκων με το σύμβολο ή με τον αριθμητικό όρο εάν η απαίτηση εκφράζεται ποσοτικά Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς Σε αναλογία με τη δομή του παραρτήματος οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν: 1. Αναλυτική περιγραφή της προσφερόμενης λύσης. 2. Συμπληρωμένους τους πίνακες των τεχνικών στοιχείων. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών με το σύμβολο ή με ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ που υπάρχουν στην στήλη Απαίτηση. Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στην στήλη Απαίτηση δεν υπάρχει το σύμβολο ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική δεν καθιστά όμως την προσφορά απαράδεκτη ή μη ικανοποίηση του κριτηρίου. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.1. Οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. Στους πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να εμφανίζεται το κόστος όλων των επιμέρους υπηρεσιών καθώς και το συνολικό κόστος. Υπηρεσίες που αναφέρονται χωρίς κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υπηρεσία Ανθρ/ μήνες Ειδικότητα Τιμή μονάδος Συνολικό Κόστος 7

8 3. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την εμπειρία και τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς: 1. Εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών στην ανάπτυξη και υποστήριξη αντίστοιχων Φαρμακευτικών πληροφοριακών συστημάτων ανάλογων φορέων. 2. Εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη και υποστήριξη αντίστοιχων ιοικητικών και Οικονομικών Συστημάτων ανάλογων φορέων. 3. Εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον RDBMS και ειδικότερα σε RDBMS MIMER. 4. Εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών σχεδίασης σε περιβάλλον CENTURA. 5. Εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών σχεδίασης σε περιβάλλον CLIENT/SERVER ( PC client, Solaris server). 6. Εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών προγραμματισμού σε περιβάλλον JAVA. 7. Εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών προγραμματισμού σε περιβάλλον WEB APPLICATION SERVER. καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 1. Κατάλογο σχετικών εγκατεστημένων ή υπό εγκατάσταση φαρμακευτικών συστημάτων σε ανάλογους φορείς. Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον προσφέροντα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. Η Επιτροπή ιαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσφέροντα επίδειξη σχετικών εγκατεστημένων συστημάτων. 2. Κατάλογο σχετικών εγκατεστημένων ή υπό εγκατάσταση συστημάτων ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σε ανάλογους φορείς. Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον προσφέροντα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. Η Επιτροπή ιαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσφέροντα επίδειξη σχετικών εγκατεστημένων συστημάτων. 3. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα μελών της ομάδας έργου. Βάσει της ιδιότητας του μέλους της ομάδας έργου στο παρόν έργο, η ελάχιστη εμπειρία που απαιτείται, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: α/α Επαγγελματική Εμπειρία Εμπειρία (σε έτη) 1. Εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη φαρμακευτικών εφαρμογών 2. Εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών >5 έτη >4 έτη 3. Εμπειρία στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον RDBMS >5 έτη 4. Εμπειρία στο RDBMS MIMER >5 έτη 5. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον CLIENT/SERVER ( PC client, Solaris server) >5 έτη 8

9 α/α Επαγγελματική Εμπειρία Εμπειρία (σε έτη) 6. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον CENTURA >5 έτη 7. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον JAVA >4 έτη 8. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον WEB APPLICATION SERVER >4 έτη 9. Εμπειρία στη συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού >5 έτη 10. Εμπειρία στην εκπαίδευση χρηστών πληροφοριακών συστημάτων >5 έτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΟΦ Περιγραφή μηχανογραφικού εξοπλισμού ομημένη καλωδίωση στο σύνολο των κτιρίων του ΕΟΦ Fiber optics backbone αυτονομία σε κάθε όροφο Σύνδεση στο Internet με γραμμή 15 Μbps Database Server Sun Solaris (UltraSPARC) Web Server Sun Solaris (UltraSPARC) Application server Windows 2000 server SunV445 Solaris 10 SunV245 Solaris χρήστες των συστημάτων Γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά Client-Server αρχιτεκτονική Web Application Server RDBMS MIMER SQL 9.2 (Solaris) Glassfish Application Server 3-tier web-based εφαρμογές Graphical User Interface On Line Transaction Processing CENTURA COOP Team Developer 2000 Platform independence User-level security Πλήρης παραμετροποίηση συστημάτων Αυτόματοι έλεγχοι εγκυρότητας στοιχείων κατά την διαδικασία της εισαγωγής Εφαρμογές Πληροφοριακού Συστήματος Οργανισμού 1. Εφαρμογές Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 1. Πληροφοριακό Σύστημα Ιδιοσκευασμάτων Ανθρώπινης Χρήσης GREDIS II Μητρώο ιδιοσκευασμάτων: Μοναδικός κωδικός βάσει του ISO 3166-alpha-2 της Ε.Ε. Ονομασία Κατάσταση κυκλοφορίας Πρωτότυπο/αντίγραφο 9

10 Συνθήκες αποθήκευσης Προέλευση Προορισμός χρήσης Ναρκωτικό, συνταγογράφηση κ.ά. Φαρμακοτεχνικές μορφές: Περιεκτικότητα Βάρος/όγκος ανά μορφή υνατότητα συσχέτισης με τις φαρμακοτεχνικές μορφές που ορίζει η WHO Σύνθεση: ραστικές ουσίες CAS number Ονομασία ανά χώρα Στοιχεία ζωικής προέλευσης Μητρώο παρασκευαστών Έκδοχα Συσχέτιση με ATC Αρχείο χημικών ουσιών: Κωδικοποίηση βάσει της οδηγίας 65/65/EEC ομή αρχείου ταυτόσημη και συμβατή με αυτή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Χημικών Τήρηση ονομασιών χημικής ουσίας ανά χώρα Τήρηση αρχείου SPC s (Summary Product Characteristics): Ενδείξεις Αντενδείξεις Αλληλοεπιδράσεις Ανεπιθύμητες ενέργειες Χαρακτηριστικά προϊόντων Τήρηση αρχείου οδηγιών χρήσης: Καταχώρηση στη βάση του ακριβούς εγκεκριμένου φύλλου οδηγιών χρήσης ανά συσκευασία ιδιοσκευάσματος υνατότητα παραγωγής του εντύπου με εργαλεία του Microsoft Office Τήρηση αρχείου ανεπιθύμητων ενεργειών (pharmacovigilance): Καταγραφή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις έντυπες εμπιστευτικές αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών (yellow card) Πλήρες αρχείο νόσων (κατά ICD-10 ή /και MedDRA) Αναλυτική καταγραφή μητρώου ιατρών Υπηρεσίες αναζήτησης ανεπιθύμητων ενεργειών ιδιοσκευασμάτων Εξαγωγή στοιχείων σε σειριακή μορφή για επεξεργασία από άλλα συστήματα και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (σύστημα CYCLON ΕΜΕΑ) Μητρώο εταιριών: Παρασκευάστριες Υπεύθυνοι κυκλοφορίας Αντιπρόσωποι Εμπορικές ονομασίες του ιδιοσκευάσματος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιαχείριση διοικητικών διαδικασιών υποβολής και αίτησης αδειών κυκλοφορίας: Εθνική Άδεια Κυκλοφορίας 10

11 Κεντρική ιαδικασία Έκδοσης Αδείας Κυκλοφορίας ιαδικασία Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τήρηση αρχείου παρακολούθησης υποθέσεων: Στοιχεία εγγράφων Τήρηση ημερολογίου Καταγραφή σταδίων υποθέσεων Καταγραφή διοικητικών αποφάσεων Εθνικό Συνταγολόγιο: Καταγραφή λίστας ιδιοσκευασμάτων o Αυτόματη δημιουργία κεφαλαίων και υποκεφαλαίων o Αυτόματη μορφοποίηση (format) κειμένου προς εκτύπωση Υπηρεσίες αυτόματης συσχέτισης δραστικών ουσιών και κεφαλαίων συνταγολογίου για μονοδραστικά ιδιοσκευάσματα Παράλληλες υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών συσχέτισης με χρήση αρχείου CAS (κωδικοί και ονομασίες δραστικών) υνατότητα ομαδοποιήσεων δραστικών ουσιών και ομάδων δραστικών ουσιών Ειδικές διαδικασίες υποστήριξης συσχέτισης ιδιοσκευασμάτων με περισσότερες από μία δραστικές ουσίες στην περιεκτικότητά τους Καταγραφή στοιχείων ATC και DDD (Daily Defined Dose) Υπηρεσίες αυτόματης συσχέτισης οδών χορήγησης της WHO με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσίες αυτόματου υπολογισμού του Κ.Η.Θ. (Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας) των ιδιοσκευασμάτων προς ένταξη στη Λίστα Συνταγογραφούμενων Ιδιοσκευασμάτων βάσει σύνθετων κριτηρίων: Θεραπευτική κατηγορία, ραστική ουσία, Μορφή Εξαγωγή δεδομένων σε σειριακά αρχεία Κατανάλωση Φαρμάκων (Τιμές): Τήρηση αρχείου τιμών ανά ιδιοσκεύασμα και συσκευασία: o Λιανική τιμή o Χονδρική τιμή o Νοσοκομειακή τιμή Τήρηση ιστορικού αρχείου τιμών Υπολογισμός κατανάλωσης ιδιοσκευάσματος σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο Εξαγωγή στοιχείων σε σειριακά αρχεία για χρήση από άλλα συστήματα (Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών ΙΦΕΤ) Παράλληλες εξαγωγές: Αρχείο Φαρμακαποθηκών Τετραμηνιαία καταγραφή ποσοτήτων εξαγωγής ανά: o Ιδιοσκεύασμα (ανά συσκευασία) o Φαρμακαποθήκη Καταγραφή αναλυτικών στοιχείων των εκδόχων και των δραστικών σύμφωνα με την Directive 92/27/EEC: CAS number Ποσότητα μονάδα μέτρησης 11

12 Ιστός/υγρό ζώου (αμυγδαλές, εγκέφαλος, επινεφρίδια, νωτιαίος μυελός κ.λπ.) Μητρώο προμηθευτών χημικών ουσιών Καταγραφή σταδίων παραγωγικής διαδικασίας στην οποία χρησιμοποιείται υλικό ζωικής προέλευσης Καταγραφή χώρας προέλευσης ζώων Καταγραφή προέλευσης υλικών: o Ζελατίνη o Λίπος o Παράγωγο λίπους κ.ά. Εξαγωγή δεδομένων σε σειριακά αρχεία για επεξεργασία από άλλα προγράμματα και βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Πληροφοριακό Σύστημα Ιδιοσκευασμάτων Κτηνιατρικής Χρήσης GREVIS II Η δομή των αρχείων είναι ανάλογη με αυτή των ιδιοσκευασμάτων ανθρώπινης χρήσης. ιαφοροποιήσεις: Τήρηση QATC Τήρηση χρόνου αναμονής από τη χορήγηση κάθε φαρμάκου στο ζώο βάσει της οδηγίας 2377/90EEC Τήρηση στοιχείων που καταγράφονται στο έντυπο εμπιστευτικό δελτίο Πιθανών Ανεπιθύμητων Ενεργειών Κτηνιατρικών Φαρμάκων Τήρηση μητρώου κτηνιάτρων Τήρηση Κτηνιατρικού Συνταγολογίου 3. Πληροφοριακό Σύστημα Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ιατρικός εξοπλισμός Συσκευές αποστείρωσης και εμφυτεύματα Παραφαρμακευτικό υλικό Οδοντιατρικό υλικό ιαχείριση αιτήσεων σήμανσης ιαχείριση φακέλων συστήματος ποιότητας ιαχείριση υποθέσεων Τήρηση μητρώου εταιριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων Τήρηση μητρώου Οργανισμών Πιστοποίησης 4. Πληροφοριακό Σύστημα Καλλυντικών Προϊόντων ιαχείριση μητρώου καλλυντικών προϊόντων Τήρηση μητρώου εταιριών καλλυντικών προϊόντων ιαχείριση υποθέσεων Υπηρεσίες αναζήτησης προϊόντων 5. Πληροφοριακό Σύστημα Βιοκτόνων-Απολυμαντικών Προϊόντων ιαχείριση μητρώου βιοκτόνων-απολυμαντικών προϊόντων: Μορφή Σύνθεση Τεχνικά χαρακτηριστικά Συσκευασία Επισήμανση Μητρώο εταιριών καλλυντικών προϊόντων ιαχείριση υποθέσεων Υπηρεσίες αναζήτησης προϊόντων 12

13 6. Πληροφοριακό Σύστημα Προϊόντων Ειδικής ιατροφής ιαχείριση μητρώου προϊόντων διατροφής διαιτητικών: Συσκευασία Επισήμανση Καταλληλότητα Α ύλες Καταγραφή αναλυτικών στοιχείων ιαχείριση μεθόδων ελέγχου προϊόντων Καταγραφή αναλυτικών στοιχείων σύνθεσης Μητρώο εταιριών προϊόντων διατροφής ιαχείριση υποθέσεων 7. Πληροφοριακό Σύστημα Επιθεωρήσεων Στοιχεία υπηρεσίας του ΕΟΦ Υπεύθυνοι εργοστασίων Στοιχεία αδειών παραγωγής Καταγραφή Ομάδων επιθεώρησης Υποστήριξη καταχώρησης εκθέσεων επιθεωρήσεων Καταγραφή των απαντήσεων των ερωτηματολογίων που έχουν θεσπιστεί: Γενικό ερωτηματολόγιο, Επιθεώρησης παραγωγής, ιανομής, Συμπληρωματικό 8. Πληροφοριακό Σύστημα ειγματοληψιών Στοιχεία φαρμάκου Αναλυτική καταγραφή δειγμάτων Μέθοδοι ανάλυσης - αποτελέσματα Μητρώο εργαστηρίων Καταγραφή κυρώσεων Εκθέσεις 9. Πληροφοριακό Σύστημα Κλινικών οκιμών Στοιχεία μελετών (τυποποιημένων, συγκριτικών, ανοικτών κ.λπ.) Καταγραφή εμπλεκόμενων ατόμων και υπευθύνων δοκιμών Πλήρη καταγραφή στοιχείων ιδιοσκευασμάτων: ονομασία, περιεκτικότητα, μορφή, ATC, δραστικές ουσίες, δοσολογικό σχήμα κ.ά Καταγραφή στοιχείων ασθενών με δυνατότητα στατιστικών παραγόμενων βάσει δημογραφικών στοιχείων (ηλικία, φύλο κ.λπ.) Στοιχεία θεραπείας-παρακολούθησης, ποσότητας φαρμάκου που χορηγήθηκε, προϋπολογισμού κλινικής δοκιμής (αποζημίωση ασθενών) Υπηρεσίες αναζήτησης βάσει μορφών ή ATC Παρακολούθηση σταδίων κλινικών δοκιμών 10. Υποσύστημα τήρησης διαχείριση φακέλων ιδιοσκευασμάτων και λοιπών προϊόντων 11. Υποσύστημα ιαχείρισης ταινιών γνησιότητας 12. Υποσύστημα ιαχείρισης μικροδεμάτων 13. Υπηρεσία διευθυνσιογράφου και παραγωγής εκτύπωσης ετικετών αλληλογραφίας 2. Εφαρμογές Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Σύστημα ιαχείρισης Γραφείου Προσωπικού ιατήρηση μητρώου προσωπικού με τα απαραίτητα στοιχεία κάθε υπαλλήλου (σταθερά, δημογραφικά, βιογραφικά) σύμφωνα με τον Ν.2683/99. 13

14 Καταχώρηση των βαθμολογικών, υπηρεσιακών, σπουδαστικών, κ.λ.π αλλαγών του κάθε υπαλλήλου. Καταχώρηση προϋπηρεσίας για κάθε υπάλληλο (έτη, μήνες και ημέρες προϋπηρεσίας) Πειθαρχικές Ποινές Ηθικές Αμοιβές Εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων Αυτόματος υπολογισμός για χορήγηση νέου μισθολογικού κλιμακίου και του αντίστοιχου χρονοεπιδόματος και έκδοση κατάστασης αναφοράς των υπαλλήλων που πρόκειται να αλλάξουν μισθολογικό κλιμάκιο και χρονοεπίδομα. Αυτόματος χρονικός προσδιορισμός συνταξιοδότησης και παράλληλα παροχή δυνατότητας στον χρήστη να εκδίδει καταστάσεις αναφορών για κάθε υπάλληλο με τον χρόνο συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις καθορισμένες ανά περίπτωση διαφορές. ιαχείριση των επιδομάτων γάμου και τέκνων (κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τον νόμο του δικαιώματος χορήγησης επιδόματος) για κάθε υπάλληλο. ιαχείριση όλων των ειδών απουσιών από την υπηρεσία όπως κανονική άδεια, αναρρωτική άδεια, αδικαιολόγητες, άνευ αποδοχών κλπ. Σύστημα διαχείρισης προσλήψεων προσωπικού που περιλαμβάνει την καταχώρηση των αιτήσεων και την έκδοση των απαραίτητων καταστάσεων πρόσληψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας αλλά και τις αντίστοιχες όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 2. M.I.S. Σύστημα Στατιστικών εδομένων ad hoc καταστάσεις αναφορών στατιστικοί δείκτες γραφικές απεικονίσεις (πίτες, μπάρες κ.ά.) 3. Εφαρμογές Οικονομικών Υπηρεσιών 1. Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Βάσει των αρχών και κανόνων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.. 205/98) 2. Σύστημα ιαχείρισης Λογιστηρίου Προϋπολογισμός Βάσει των αρχών και κανόνων του ημόσιου Λογιστικού (Ν.. 496/74) σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. Οικ.2/47285/0094/ Σύστημα ιαχείρισης Παγίων Βάσει των αρχών και κανόνων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 4. Σύστημα ιαχείρισης Μισθοδοσίας Τακτική και Έκτακτη Μισθοδοσία Μισθολογικές καταστάσεις Κέντρα κόστους Πολλαπλά ταμεία, επιδόματα, κρατήσεις, δάνεια ιαχείριση Μισθολογίου: Μεταβολές Μισθολογίου Έλεγχοι μεταβολών Νέα Μισθολόγια (βάσει νομοθετικών ή θεσμικών αλλαγών) Μισθολογικές καταστάσεις μηνός ανά κατηγορία προσωπικού: 1. Μόνιμοι υπάλληλοι, 2. Τακτικοί υπάλληλοι και 3. Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου 14

15 Μισθολογικές καταστάσεις μηνός επί του ταμείου: 1. εκαπενθήμερη και 2. Μηνιαία Κατάσταση Αποζημίωσης για εκτέλεση ειδικών εργασιών: 1. Για τακτικούς υπαλλήλους και 2. Για υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου Υπολογισμοί μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων: Υπολογισμός βασικού μισθού, ποσοστιαίων αυξήσεων, επιδομάτων κλπ. Υπολογισμός αναδρομικών, υπερωριών Υπολογισμός δώρων και επιδόματος αδείας Υπολογισμός κρατήσεων και εισφορών υπέρ δημοσίου και τρίτων (δηλ. φόρους, κρατήσεις ταμείων, συλλόγων, δόσεις δανείων κλπ.) Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων κρατήσεων υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων, εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας για τους εργαζόμενους, εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών για την Εφορία, καταστάσεις για χρήση από την Εφορία, ετήσιες καρτέλες αποδοχών, βεβαιώσεις αποδοχών 5ετίας τουλάχιστον (τακτικής μισθοδοσίας και πρόσθετων αποδοχών) για υπαλλήλους που αποχωρούν για συνταξιοδότηση Τήρηση αρχείων κίνησης και ιστορικών αρχείων Παρέχει εκτύπωση φακέλων μισθoδoσίας αvά εργαζόμεvo με αvάλυση απoδoχώv, κρατήσεωv και επιδoμάτωv, Παρέχει εκτυπώσεις των απαιτούμενων από τoυς συνεργαζόμενους ασφαλιστικoύς oργαvισμoύς μηvιαίων και ετήσιων, αvαλυτικών και συγκεvτρωτικών καταστάσεων (ετικέτες, έvσημα, δισκέτες κλπ.) και των καταστάσεων ΦΜΥ. Παρέχει σειριακά αρχεία για το IKA (ΑΠ ) για αποστολή ή upload μέσω Internet. 5. Σύστημα ιαχείρισης Πόρων Οργανισμού Υπολογισμός παγίων, τόκων και προστίμων για τα κάτωθι είδη: Φάρμακα για ανθρώπινη χρήση Κτηνιατρικά φάρμακα Βιοκτόνα προϊόντα Καλλυντικά προϊόντα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 6. Σύστημα ιαχείρισης Γραφείου Προμηθειών Αρχείο Προμηθευτών Αρχείο Αποθηκών Αρχείο Ειδών Αποθήκης Αρχείο Επιτροπών ιαχείριση αιτημάτων προμήθειας ειδών-υπηρεσιών: Εγκρίσεις από.σ. ημοσιεύσεις Προκηρύξεις διαγωνισμών Κατακυρώσεις - Αναθέσεις Συμβάσεις 7. Σύστημα ιαχείρισης Αποθήκης Αρχείο Προμηθευτών Αρχείο Αποθηκών 15

16 Αρχείο Ειδών Αποθήκης Αυτόματη παρακολούθηση αποθεμάτων Απογραφή Αποθήκης Παραγγελία ειδών Πρωτόκολλα: Παραλαβής ειδών ιάθεσης Καταστροφής Μετασχηματισμού Τήρηση του συνόλου των βιβλίων που απαιτούνται βάσει νομοθεσίας 4. Διαδικτυακές Εφαρμογές Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων των εταιριών: 1. Στοιχεία κατανάλωσης ταινιών γνησιότητας Το σύστημα διαχειρίζεται την επικόλληση των ταινιών γνησιότητας που παρέχεται από τον Οργανισμό στις φαρμακοβιομηχανίες. Κάθε εταιρία καταθέτει απολογιστικά το σύνολο των ταινιών που χρησιμοποίησε και σε ποιες συσκευασίες τις επικόλλησε. 2. Σύστημα διαχείρισης στοιχείων πωλήσεων-αποθεμάτων Το σύστημα διαχειρίζεται τα μηνιαία δελτία πωλήσεων από τις φαρμακοβιομηχανίες στις φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία ανά συσκευασία ιδιοσκευάσματος. 3. Στοιχεία παράλληλων εξαγωγών Το σύστημα διαχειρίζεται τις παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων ανά χώρα εξαγωγής, ποσότητα και αριθμό παρτίδας. 4. Αναζήτηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ιαδικτυακή εφαρμογή για το κοινό με δυνατότητα αναζήτησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, μέσω κωδικού, εμπορικής ονομασίας, γραμμογράφησης (barcode) και δραστικής ουσίας. 5. Εξυπηρέτηση νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα καταφόρτωσης (download) σειριακού αρχείου με τα παρακάτω στοιχεία των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων: Κωδικός, γραμμογράφηση (barcode), εμπορική ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα, συσκευασία και τιμή πώλησης (λιανική, χονδρική, νοσοκομειακή). 6. Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης ραντεβού της Διεύθυνσης Έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα με εύκολο και φιλικό για το χρήστη τρόπο (βήματα) στο χρήστη αρχικά να επιλέξει το λόγο του ραντεβού (με παραμετροποίηση αιτιών) καθώς και την επιθυμητή ημερομηνία ραντεβού με υπάλληλο της ιεύθυνσης Έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας ΕΟΦ. 7. Διαδικτυακή εφαρμογή Καλλυντικών Προϊόντων Η ιαδικτυακή Εφαρμογή Καλλυντικών Προϊόντων απευθύνεται της εταιρίες παραγωγής ή/και διανομής καλλυντικών προϊόντων και εξυπηρετεί στην δήλωση αρχικά των υπαρχόντων προϊόντων και των εκάστοτε νέων προϊόντων τους μέσω internet. 8. Διαδικτυακή Εφαρμογή Κατάθεσης Δελτίων Γνωστοποίησης Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Ετοίμων Φαρμάκων και Δραστικών Ουσιών Η εφαρμογή απευθύνεται της φαρμακευτικές εταιρίες και εξυπηρετεί τη διαδικασία γνωστοποίησης της ενδοκοινοτικής διακίνησης έτοιμων φαρμακευτικών προϊόντων και ενδοκοινοτικής διακίνησης δραστικών ουσιών για φάρμακα. της 16

17 9. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για Ανανέωση/Απόσυρση Άδειας Κυκλοφορίας για Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης Η εφαρμογή εξυπηρετεί την κατάθεση αιτήσεων για ανανέωση ή απόσυρση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης χρήσης μέσω διαδικτύου. 10. Eφαρμογή SPC s (Summary of Products Characteristics) Τα SPC s προσφέρουν στους επαγγελματίες υγείας που χορηγούν ή διαχειρίζονται συνταγές εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την χρήση, ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια (ενδείξεις-αντενδείξεις-αλληλοεπιδράσεις) του φαρμάκου. 11. Εφαρμογή PL (Package Leaflets) Τα PL (Φύλλα Οδηγιών Χρήσης) προσφέρουν στο κοινό απαραίτητες αναλυτικές πληροφορίες για την ορθή χρήση του φαρμάκου. 12. Υποβολή και συγκέντρωση καταγγελιών από το κοινό Η εφαρμογή καταγράφει επώνυμες καταγγελίες σχετικά με (ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις): ελλείψεις φαρμάκων κακές συνθήκες αποθήκευσης αλλοιωμένες συσκευασίες ληγμένα φάρμακα λοιπές καταγγελίες 13. Υποβολή κίτρινης κάρτας Η εφαρμογή εξυπηρετεί στην υποβολή ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων (κίτρινη κάρτα), καταγράφοντας τα απαραίτητα από το νόμο στοιχεία για φάρμακα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης 14. Εθνικό Συνταγολόγιο Το Εθνικό Συνταγολόγιο περιγράφει τη δράση (ιδιότητες, ενδείξεις, αντενδείξεις κ.λπ.) των δραστικών ουσιών που περιέχουν τα ιδιοσκευάσματα εκείνα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και παρουσιάζουν πωλήσεις τους πρόσφατους τρεις μήνες. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Συντήρηση της Βάσης εδομένων του Οργανισμού Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας της Βάσης εδομένων του Οργανισμού. Αναλυτικά: Αναδιοργάνωση της Βάσης εδομένων: o Των πινάκων του RDBMS o Επαναδημιουργία των indexes o Του ελεύθερου χώρου του RDBMS o ιαγραφή των βοηθητικών αρχείων μετά την αναδιοργάνωση (log trans) Αναγκαίες επαναφορτίσεις της Βάσης εδομένων: o Export o Import 2. Συντήρηση των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Ο ανάδοχος ευθύνεται για την παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και ειδικότερα των εφαρμογών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης βελτιώνοντας και προσθέτοντας λειτουργίες στα προγράμματα των εφαρμογών. Αναλυτικά: Βελτίωση των προγραμμάτων εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών Βελτιώσεις αλλαγές στις καταστάσεις αναφορών ημιουργία νέων καταστάσεων αναφορών Αλλαγές των εφαρμογών που προκύπτουν από την σχετική νομοθεσία Προσαρμογές των συστημάτων στις τρέχουσες εκδόσεις του συστήματος της Βάσης εδομένων (RDBMS) Προσαρμογές των προγραμμάτων εφαρμογών στις τρέχουσες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων (Windows, Solaris) Τροποποιήσεις εγχειριδίων χρήσης εφόσον προκύπτουν αλλαγές/ τροποποιήσεις στις εφαρμογές 3. Υποστήριξη χρηστών 3.1. Παρουσία τεχνικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Εξειδικευμένο προσωπικό θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού 10 ώρες (εργάσιμες ώρες και ημέρες) για τη υποστήριξη των χρηστών και την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων: Αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία των εφαρμογών και της Βάσης εδομένων και άμεση επίλυσή τους Υποστήριξη των χρηστών για την αποδοτικότερη και παραγωγικότερη χρήση των συστημάτων Καταγραφή αναγκών και σχεδιασμός τροποποιήσεων των εφαρμογών βάσει νομοθετικών ή λειτουργικών αλλαγών που προκύπτουν, με την συνεργασία του εκάστοτε αρμόδιου προσωπικού του ΕΟΦ 18

19 3.2. Εκπαίδευση χρηστών Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και ενημέρωσης των χρηστών των συστημάτων, κατόπιν έγγραφης απαίτησης του Οργανισμού και εφόσον οι περιπτώσεις είναι οι κάτωθι: Σε νέους χρήστες Σε παλαιούς χρήστες, εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές/τροποποιήσεις στο σύστημα που χειρίζονται Σε παλαιούς χρήστες, οι οποίοι αλλάζουν αρμοδιότητες και συνεπώς πρέπει να εκπαιδευτούν σε άλλα συστήματα. Οι εκπαιδεύσεις θα αφορούν αποκλειστικά στα συστήματα του Οργανισμού και προϋποθέτουν από τη πλευρά των εκπαιδευόμενων γνώση του λειτουργικού συστήματος (Windows) Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών στη λειτουργία των συστημάτων (help desk), εργάσιμες ώρες και ημέρες Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών από εξειδικευμένο προσωπικό, σε μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, αργίες και εορτές, κατόπιν κλήσης από τον Οργανισμό και με δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης. 4. Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εμπειρία σε αντίστοιχα φαρμακευτικά πληροφοριακά συστήματα, ειδικότερα εμπειρία: στην ανάλυση φαρμακευτικών συστημάτων >5 ετών στην σχεδίαση φαρμακευτικών συστημάτων >5 ετών προγραμματισμό φαρμακευτικών εφαρμογών >5 ετών σε CLIENT/SERVER φαρμακευτικές εφαρμογές >5 ετών Να δοθεί κατάλογος σχετικών εγκατεστημένων ή υπό εγκατάσταση φαρμακευτικών συστημάτων σε ανάλογους φορείς 1.2 Εμπειρία σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ειδικότερα εμπειρία: στην ανάλυση συστημάτων ιοικητικών και >4 ετών Οικονομικών Υπηρεσιών στην σχεδίαση συστημάτων ιοικητικών και Οικονομικών >4 ετών Υπηρεσιών προγραμματισμό εφαρμογών ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών >4 ετών 19

20 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε CLIENT/SERVER εφαρμογές ιοικητικών και >4 ετών Οικονομικών Υπηρεσιών Να δοθεί κατάλογος σχετικών εγκατεστημένων ή υπό εγκατάσταση συστημάτων ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σε ανάλογους φορείς 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2.1. Εμπειρία στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων σε >5 ετών περιβάλλον RDBMS 2.2. Εμπειρία στο RDBMS MIMER >5 ετών 2.3. Εμπειρία σχεδίασης σε περιβάλλον CLIENT/SERVER ( PC >5 ετών client, Solaris server) 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 3.1. Εμπειρία προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον Windows >5 ετών 3.2. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον CENTURA >5 ετών 3.3. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον CLIENT/SERVER ( PC client, >5 ετών Solaris server) 3.4. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον JAVA >4 ετών 3.5. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον WEB >4 ετών APPLICATION SERVER 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.1 Εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος Η εκπαίδευση θα γίνεται στους χώρους του Οργανισμού Ειδικευμένο προσωπικό >5 ετών Τροποποιήσεις εγχειριδίων χρήσης εφόσον προκύπτουν αλλαγές/τροποποιήσεις στις εφαρμογές 5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ) 5.1 Σύνθεση της προτεινόμενης ομάδας εργασίας ως προς την ειδικότητα και την εμπειρία στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων φαρμάκων 5.2 Σύνθεση της προτεινόμενης ομάδας εργασίας ως προς την ειδικότητα και την εμπειρία στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 78ΜΧ469Η25-ΦΓΗ ΑΔΑΜ: 14PROC002106005 2014-06-16 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 10-6-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-ΑΕΗ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση λειτουργίας των εφαρμογών ανανέωσης και τροποποίησης αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων Αντικείμενο του έργου-λειτουργικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ Συμφερότερη Προσφορά (Σ.Π.) 07-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Τεχνικές Προδιαγραφές Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ Συμφερότερη Προσφορά (Σ.Π.) 07-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΨ469Η25-ΦΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 1-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 17/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Συμφερότερη προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Συμφερότερη προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: Β49Α469Η25-Ε04 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-05-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου Εξειδικευμένων Διαδικτυακών Υπηρεσιών στον Ε.Ο.Φ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου Εξειδικευμένων Διαδικτυακών Υπηρεσιών στον Ε.Ο.Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ Διεύθυνση: Οικονομικού Χολαργός, 13-10-2009 Tμήμα: Προμηθειών Αρ.Διακήρυξης: 8/2009 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Συστημάτων (CPV 50324100-3).

Συστημάτων (CPV 50324100-3). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΙΦΧ469Η25-ΡΩΙ ΑΔΑΜ:14PROC002056168 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 12-05-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την ανάθεση εκπόνησης του έργου «Προσδιορισμός και παρακολούθηση υλοποίησης νέου οργανωσιακού σχεδιασμού ΕΟΦ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την ανάθεση εκπόνησης του έργου «Προσδιορισμός και παρακολούθηση υλοποίησης νέου οργανωσιακού σχεδιασμού ΕΟΦ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ Διεύθυνση: Οικονομικού Χολαργός, 03-09-2010 Tμήμα: Προμηθειών Αρ.Διακήρυξης: 9/2010 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ ΒΟΧΒ469Η25-6Θ4 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 25-1-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 2/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876687 2015-06-26

15PROC002876687 2015-06-26 ΑΔΑ: ΒΝΙΑ469Η25-ΑΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 26-6-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 08 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :Β4ΛΑ469Η25-Κ10 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002136129 2014-06-30

14PROC002136129 2014-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΜΞΡ469Η25-ΣΟΤ ΑΔΑΜ: 14PROC002136129 2014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 27-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 11-9-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 39/2012 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες: Χ.Α. Αϊβαλιώτου Τηλ.

Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 11-9-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 39/2012 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες: Χ.Α. Αϊβαλιώτου Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: Β4ΘΨ469Η25-ΕΔ1 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 11-9-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 39/2012 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Α.Δ.Α. 4ΙΙ7469Η25-9 Δ/νση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-12 - 2010 Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Δικτύου Δεδομένων (cpv:50312300-8)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Δικτύου Δεδομένων (cpv:50312300-8) ΑΔΑ: ΒΙΙ6469Η25-Ξ92 ΑΔΑΜ:4PROC002073810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 27-5-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ( cpv 30125110-5)»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ( cpv 30125110-5)» ΑΔΑ: ΒΛ1Λ469Η25-ΝΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-11-2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 13/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΑ6Η469Η25-1Τ4 ΑΔΑM: 16PROC004487873 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός, 27-5-2016 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 44212 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΑ: Ψ7ΙΓ469Η25-Μ9Η ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός: 88282/14-11-2016 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακ. 35/2016 Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΡΣ2469Η25-5ΕΕ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός, 23/03/2016 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 27347 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΝΑΙ Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΝΑΙ Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14PROC001843948 2014-01-29 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 28-01-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού δικτύου δεδομένων (cpv ) για ένα (1) έτος»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού δικτύου δεδομένων (cpv ) για ένα (1) έτος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΡΧΡ469Η25-ΨΥ9 ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: 16PROC003937557 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός: 21486/03-03-2016 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΑ:ΒΙΕΚ469Η25-1Ι13 ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: PROC001899556 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 28-02-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 4 /2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003181792 2015-10-19. Fax: 213 204 1838 E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr

15PROC003181792 2015-10-19. Fax: 213 204 1838 E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ. Η.Σ. ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: παροχή υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (CPV ).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: παροχή υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (CPV ). ΑΔΑ: ΩΕ7Ν469Η25-ΖΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 16PROC004508214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Χολαργός 2 / 6 / 2016 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 45821 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. AΔΑ Β499469Η25-Ν3Φ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-4 -2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 2/2011 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες Δημ. Φτούλης Τηλ.

Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 2/2011 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες Δημ. Φτούλης Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 4ΑΘΒ469Η25-Μ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 3-5-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 2/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Τεχνικές Προδιαγραφές Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΧΟ469Η25-4ΘΝ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός, 27.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 10 /2013 Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ : Β4ΛΑ469Η25-ΥΚΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα