ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Πληρ/κού συστήματος του Ε.Ο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Πληρ/κού συστήματος του Ε.Ο."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ ιεύθυνση: Οικονομικού Χολαργός, Tμήμα: Προμηθειών Αρ. ιακήρυξης: 7/2009 Ταχ. /νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Πληροφορίες: Φτούλης ημ. Τηλέφωνο: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Πληρ/κού συστήματος του Ε.Ο.Φ Τεχνικές Προδιαγραφές είγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο ΝΑΙ Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : α) Του Ν.1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.». β) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». γ) Του Ν.2362/95(ΦΕΚ247/Α/95)«Περί ημοσίου Λογιστικού.& άλλες διατάξεις». δ) Του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ )«Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου». ε) Του άρθρου 6 του Ν. 1316/83, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3730/ Την αριθμ /19 η / (Θ-237)απόφαση του.σ/ε.ο.φ «Σχετικάμε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης γενικά του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΟΦ. 2. Με την αριθ. Πρωτ.2 / 12983/0094/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και η 1 η αναμόρφωση αυτού οικ. έτους 2009 του ΕΟΦ 4. Την αριθ.13666/ απόφαση της Ε.Π.Υ., εγκεκριμένης από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΟΦ, προϋπολογισθείσης δαπάνης (45.000,00) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ τρίτων.

2 ΠΡΟΦΟΡΕΣ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού στα γραφεία του Ε.Ο.Φ (3 ος όροφος, /νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 284, Χολαργός, την , ημέρα Πέμπη και ώρα 11 μ.μ. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελλο. 3. Στο κύριο φάκελλο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ο αριθμός της /ξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα. Εντός του κυρίως φακέλου τοποθετούνται: α) Σφραγισμένος Φάκελος με την Τεχνική Προσφορά, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται η λέξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της /ξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα και β) Σφραγισμένος Φάκελος με την Οικονομική Προσφορά, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της /ξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του Αποστολέα. γ) Με την προσφορά, στον ίδιο σφραγισμένο κύριο φάκελο, υποβάλλεται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.. 188/07 και ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους και χωρίς καμία επιφύλαξη. 4.Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.. 118/07) παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή. β) Η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αποσφράγιση των Τεχνικών προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται,αλλά παραδίδονται με απόδειξη στην αρμόδια Υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα,των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, στον ειδικά προβλεπόμενο προς τούτο χώρο,του πίνακα που καταρτίζει και υπογράφει η Επιτροπή του διαγωνισμού, με τα παραληφθέντα παραστατικά δηλ. δικαιολογητικά και προσφορές. Ο ως άνω πίνακας υποβάλλεται μαζί με το σχετικό πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής, στην αρμόδια Υπηρεσία μαζί με τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης των συμμετεχόντων. Μετά την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης αποδοχής δικαιολογητικών, του αρμοδίου προς τούτο διοικούντος οργάνου του φορέα, αυτή γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες (με φαξ). γ)παρελθούσης απράκτου προθεσμίας τριών(3) εργασίμων ημερών, με σχετική έγγραφη ειδοποίηση (με φαξ) της αρμόδιας υπηρεσίας προς τους συμμετέχοντες, γνωστοποιείται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από την επιτροπή του πρόχειρου διαγωνισμού και η επιτροπή προβαίνει στο προσδιορισμό του μειοδότη λόγω οικονομικής προσφοράς και παραδίδει με απόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία το σχετικό πρακτικό προκειμένου να εκδοθεί σχετική κατακυρωτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 2

3 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα,των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους. 5.Προσφορές που δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης πλην όμως παρουσιάζουν απέναντι της τεχνικά ή τεχνοοικονομικά πλεονεκτήματα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο όπου ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές τη διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 6. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 7. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ αυτόν, εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας. 8.Στις περιπτώσεις που απαιτείται βάσει των συνημμένων προδιαγραφών κατάθεση δειγμάτων ή prospectus (κατά περίπτωση) αυτά κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΟΦ, με απόδειξη η οποία επισυνάπτεται στην προσφορά. Προσφορά άνευ καταθέσεων δειγμάτων όταν απαιτούνται αυτά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9.Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στον διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 του Π 118/07). 10.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το αρθ. 20 του Π..118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998 ( Α 290) οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο άρθρο 6 του Π..118/07 α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρ. 19 παρ.6 του Π.. 118/ Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : Με βάσει το άρθρο 7 του Ν. 2286/95, το Ν.187/93, αρθρ. 3 Ν. 3580/07 και το άρθρο 15 παρ.19 Κ.Τ.Χ. α) υπέρ ΜΤΠΥ 3,072%, β) υπέρ ημοσίου 0,256%, γ) υπέρ του ΤΑΥΥ εμπορίου 0,3072%. δ) Κράτηση 2 % Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 24 του Ν 2198/94, ποσοστό 8%. 3

4 12. Χρόνος διάρκειας υπηρεσιών : ώδεκα ( 12 ) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 13. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και τον καλεί εντός δέκα(10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η προθεσμία των δέκα(10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο του ημίσεως, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάθεσης. 14.Η πληρωμή της αξίας για της εν λόγω υπηρεσίες,θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους, από τον Φορέα για τον οποίο προορίζεται. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/ Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Οδηγίες 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Τεχνικές προδιαγραφές Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Η Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ /Ε.Ο.Φ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της σύμβασης συντήρησης μονομερώς, από πλευράς ΕΟΦ. Συνοπτικά οι ζητούμενες υπηρεσίες είναι οι κάτωθι: Συντήρηση της Βάσης εδομένων του Οργανισμού. Συντήρηση των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εφαρμογές: o Εφαρμογές Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Πληροφοριακό Σύστημα Ιδιοσκευασμάτων Ανθρώπινης Χρήσης GREDIS II Πληροφοριακό Σύστημα Ιδιοσκευασμάτων Κτηνιατρικής Χρήσης GREVIS II Πληροφοριακό Σύστημα Εκτελωνισμού δραστικών ουσιών Πληροφοριακό Σύστημα Καλλυντικών Προϊόντων Πληροφοριακό Σύστημα Βιοκτόνων-Απολυμαντικών Προϊόντων Πληροφοριακό Σύστημα Προϊόντων Ειδικής ιατροφής Πληροφοριακό Σύστημα Κλινικών οκιμών Υποσύστημα τήρησης διαχείριση φακέλων ιδιοσκευασμάτων και λοιπών προϊόντων Υποσύστημα ιαχείρισης ταινιών γνησιότητας Υπηρεσία διευθυνσιογράφου και παραγωγής εκτύπωσης ετικετών αλληλογραφίας o Εφαρμογές Διοικητικών Υπηρεσιών Σύστημα ιαχείρισης Γραφείου Προσωπικού M.I.S. Σύστημα Στατιστικών εδομένων o Εφαρμογές Οικονομικών Υπηρεσιών Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (Π.. 205/98) Σύστημα ιαχείρισης Λογιστηρίου Προϋπολογισμός Σύστημα ιαχείρισης Παγίων Σύστημα ιαχείρισης Μισθοδοσίας Σύστημα ιαχείρισης Πόρων Οργανισμού Σύστημα ιαχείρισης Γραφείου Προμηθειών Σύστημα ιαχείρισης Αποθήκης o Διαδικτυακές Εφαρμογές Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων κατανάλωσης ταινιών γνησιότητας Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων πωλήσεων-αποθεμάτων Εξαγωγή στατιστικών καταστάσεων Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων παράλληλων εξαγωγών Ηλεκτρονική χορήγηση στοιχείων στους φορείς υγείας Σύστημα παρακολούθησης ηλεκτρονικών ραντεβού 5

6 Εφαρμογές αναζήτησης της Πύλης του Οργανισμού Ηλεκτρονική κατάθεση τροποποιήσεων ανθρωπίνων φαρμάκων Ηλεκτρονική κατάθεση ανανεώσεων ανθρωπίνων φαρμάκων Εθνικό Συνταγολόγιο Εφαρμογή κίτρινης κάρτας Τακτές επισκέψεις εξειδικευμένων τεχνικών για την ορθή λειτουργία του συστήματος Εκπαίδευση νέων χρηστών Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών (εργάσιμες ώρες και ημέρες) Υποστήριξη εκτάκτων περισταστικών (και τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες) Αναλυτικά οι προς προμήθεια υπηρεσίες περιγράφονται στο παράρτημα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΙΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.1. Γενικά Η αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Στους πίνακες του ίδιου παραρτήματος περιλαμβάνονται ερωτήματα για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που ζητείται να απαντηθούν από τους προμηθευτές. Ορισμένες από τις απαιτήσεις που ειδικά σημειώνονται είναι και υποχρεωτικές, δηλαδή προσφορές που δεν τις ικανοποιούν απορρίπτονται. Οι απαιτήσεις αυτές σημειώνονται στην πρώτη στήλη των πινάκων με το σύμβολο ή με τον αριθμητικό όρο εάν η απαίτηση εκφράζεται ποσοτικά Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς Σε αναλογία με τη δομή του παραρτήματος οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν: 1. Αναλυτική περιγραφή της προσφερόμενης λύσης. 2. Συμπληρωμένους τους πίνακες των τεχνικών στοιχείων. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών με το σύμβολο ή με ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ που υπάρχουν στην στήλη Απαίτηση. Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στην στήλη Απαίτηση δεν υπάρχει το σύμβολο ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική δεν καθιστά όμως την προσφορά απαράδεκτη ή μη ικανοποίηση του κριτηρίου. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.1. Οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. Στους πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να εμφανίζεται το κόστος όλων των επιμέρους υπηρεσιών καθώς και το συνολικό κόστος. Υπηρεσίες που αναφέρονται χωρίς κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υπηρεσία Ανθρ/ μήνες Ειδικότητα Τιμή μονάδος Συνολικό Κόστος 7

8 3. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την εμπειρία και τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς: 1. Εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών στην ανάπτυξη και υποστήριξη αντίστοιχων Φαρμακευτικών πληροφοριακών συστημάτων ανάλογων φορέων. 2. Εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη και υποστήριξη αντίστοιχων ιοικητικών και Οικονομικών Συστημάτων ανάλογων φορέων. 3. Εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον RDBMS και ειδικότερα σε RDBMS MIMER. 4. Εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών σχεδίασης σε περιβάλλον CENTURA. 5. Εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών σχεδίασης σε περιβάλλον CLIENT/SERVER ( PC client, Solaris server). 6. Εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών προγραμματισμού σε περιβάλλον JAVA. 7. Εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών προγραμματισμού σε περιβάλλον WEB APPLICATION SERVER. καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 1. Κατάλογο σχετικών εγκατεστημένων ή υπό εγκατάσταση φαρμακευτικών συστημάτων σε ανάλογους φορείς. Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον προσφέροντα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. Η Επιτροπή ιαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσφέροντα επίδειξη σχετικών εγκατεστημένων συστημάτων. 2. Κατάλογο σχετικών εγκατεστημένων ή υπό εγκατάσταση συστημάτων ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σε ανάλογους φορείς. Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον προσφέροντα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. Η Επιτροπή ιαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσφέροντα επίδειξη σχετικών εγκατεστημένων συστημάτων. 3. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα μελών της ομάδας έργου. Βάσει της ιδιότητας του μέλους της ομάδας έργου στο παρόν έργο, η ελάχιστη εμπειρία που απαιτείται, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: α/α Επαγγελματική Εμπειρία Εμπειρία (σε έτη) 1. Εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη φαρμακευτικών εφαρμογών 2. Εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών >5 έτη >4 έτη 3. Εμπειρία στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον RDBMS >5 έτη 4. Εμπειρία στο RDBMS MIMER >5 έτη 5. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον CLIENT/SERVER ( PC client, Solaris server) >5 έτη 8

9 α/α Επαγγελματική Εμπειρία Εμπειρία (σε έτη) 6. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον CENTURA >5 έτη 7. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον JAVA >4 έτη 8. Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον WEB APPLICATION SERVER >4 έτη 9. Εμπειρία στη συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού >5 έτη 10. Εμπειρία στην εκπαίδευση χρηστών πληροφοριακών συστημάτων >5 έτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΟΦ Περιγραφή μηχανογραφικού εξοπλισμού ομημένη καλωδίωση στο σύνολο των κτιρίων του ΕΟΦ Fiber optics backbone αυτονομία σε κάθε όροφο Σύνδεση στο Internet με γραμμή 15 Μbps Database Server Sun Solaris (UltraSPARC) Web Server Sun Solaris (UltraSPARC) Application server Windows 2000 server SunV445 Solaris 10 SunV245 Solaris χρήστες των συστημάτων Γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά Client-Server αρχιτεκτονική Web Application Server RDBMS MIMER SQL 9.2 (Solaris) Glassfish Application Server 3-tier web-based εφαρμογές Graphical User Interface On Line Transaction Processing CENTURA COOP Team Developer 2000 Platform independence User-level security Πλήρης παραμετροποίηση συστημάτων Αυτόματοι έλεγχοι εγκυρότητας στοιχείων κατά την διαδικασία της εισαγωγής Εφαρμογές Πληροφοριακού Συστήματος Οργανισμού 1. Εφαρμογές Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 1. Πληροφοριακό Σύστημα Ιδιοσκευασμάτων Ανθρώπινης Χρήσης GREDIS II Μητρώο ιδιοσκευασμάτων: Μοναδικός κωδικός βάσει του ISO 3166-alpha-2 της Ε.Ε. Ονομασία Κατάσταση κυκλοφορίας Πρωτότυπο/αντίγραφο 9

10 Συνθήκες αποθήκευσης Προέλευση Προορισμός χρήσης Ναρκωτικό, συνταγογράφηση κ.ά. Φαρμακοτεχνικές μορφές: Περιεκτικότητα Βάρος/όγκος ανά μορφή υνατότητα συσχέτισης με τις φαρμακοτεχνικές μορφές που ορίζει η WHO Σύνθεση: ραστικές ουσίες CAS number Ονομασία ανά χώρα Στοιχεία ζωικής προέλευσης Μητρώο παρασκευαστών Έκδοχα Συσχέτιση με ATC Αρχείο χημικών ουσιών: Κωδικοποίηση βάσει της οδηγίας 65/65/EEC ομή αρχείου ταυτόσημη και συμβατή με αυτή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Χημικών Τήρηση ονομασιών χημικής ουσίας ανά χώρα Τήρηση αρχείου SPC s (Summary Product Characteristics): Ενδείξεις Αντενδείξεις Αλληλοεπιδράσεις Ανεπιθύμητες ενέργειες Χαρακτηριστικά προϊόντων Τήρηση αρχείου οδηγιών χρήσης: Καταχώρηση στη βάση του ακριβούς εγκεκριμένου φύλλου οδηγιών χρήσης ανά συσκευασία ιδιοσκευάσματος υνατότητα παραγωγής του εντύπου με εργαλεία του Microsoft Office Τήρηση αρχείου ανεπιθύμητων ενεργειών (pharmacovigilance): Καταγραφή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις έντυπες εμπιστευτικές αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών (yellow card) Πλήρες αρχείο νόσων (κατά ICD-10 ή /και MedDRA) Αναλυτική καταγραφή μητρώου ιατρών Υπηρεσίες αναζήτησης ανεπιθύμητων ενεργειών ιδιοσκευασμάτων Εξαγωγή στοιχείων σε σειριακή μορφή για επεξεργασία από άλλα συστήματα και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (σύστημα CYCLON ΕΜΕΑ) Μητρώο εταιριών: Παρασκευάστριες Υπεύθυνοι κυκλοφορίας Αντιπρόσωποι Εμπορικές ονομασίες του ιδιοσκευάσματος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιαχείριση διοικητικών διαδικασιών υποβολής και αίτησης αδειών κυκλοφορίας: Εθνική Άδεια Κυκλοφορίας 10

11 Κεντρική ιαδικασία Έκδοσης Αδείας Κυκλοφορίας ιαδικασία Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τήρηση αρχείου παρακολούθησης υποθέσεων: Στοιχεία εγγράφων Τήρηση ημερολογίου Καταγραφή σταδίων υποθέσεων Καταγραφή διοικητικών αποφάσεων Εθνικό Συνταγολόγιο: Καταγραφή λίστας ιδιοσκευασμάτων o Αυτόματη δημιουργία κεφαλαίων και υποκεφαλαίων o Αυτόματη μορφοποίηση (format) κειμένου προς εκτύπωση Υπηρεσίες αυτόματης συσχέτισης δραστικών ουσιών και κεφαλαίων συνταγολογίου για μονοδραστικά ιδιοσκευάσματα Παράλληλες υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών συσχέτισης με χρήση αρχείου CAS (κωδικοί και ονομασίες δραστικών) υνατότητα ομαδοποιήσεων δραστικών ουσιών και ομάδων δραστικών ουσιών Ειδικές διαδικασίες υποστήριξης συσχέτισης ιδιοσκευασμάτων με περισσότερες από μία δραστικές ουσίες στην περιεκτικότητά τους Καταγραφή στοιχείων ATC και DDD (Daily Defined Dose) Υπηρεσίες αυτόματης συσχέτισης οδών χορήγησης της WHO με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσίες αυτόματου υπολογισμού του Κ.Η.Θ. (Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας) των ιδιοσκευασμάτων προς ένταξη στη Λίστα Συνταγογραφούμενων Ιδιοσκευασμάτων βάσει σύνθετων κριτηρίων: Θεραπευτική κατηγορία, ραστική ουσία, Μορφή Εξαγωγή δεδομένων σε σειριακά αρχεία Κατανάλωση Φαρμάκων (Τιμές): Τήρηση αρχείου τιμών ανά ιδιοσκεύασμα και συσκευασία: o Λιανική τιμή o Χονδρική τιμή o Νοσοκομειακή τιμή Τήρηση ιστορικού αρχείου τιμών Υπολογισμός κατανάλωσης ιδιοσκευάσματος σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο Εξαγωγή στοιχείων σε σειριακά αρχεία για χρήση από άλλα συστήματα (Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών ΙΦΕΤ) Παράλληλες εξαγωγές: Αρχείο Φαρμακαποθηκών Τετραμηνιαία καταγραφή ποσοτήτων εξαγωγής ανά: o Ιδιοσκεύασμα (ανά συσκευασία) o Φαρμακαποθήκη Καταγραφή αναλυτικών στοιχείων των εκδόχων και των δραστικών σύμφωνα με την Directive 92/27/EEC: CAS number Ποσότητα μονάδα μέτρησης 11

12 Ιστός/υγρό ζώου (αμυγδαλές, εγκέφαλος, επινεφρίδια, νωτιαίος μυελός κ.λπ.) Μητρώο προμηθευτών χημικών ουσιών Καταγραφή σταδίων παραγωγικής διαδικασίας στην οποία χρησιμοποιείται υλικό ζωικής προέλευσης Καταγραφή χώρας προέλευσης ζώων Καταγραφή προέλευσης υλικών: o Ζελατίνη o Λίπος o Παράγωγο λίπους κ.ά. Εξαγωγή δεδομένων σε σειριακά αρχεία για επεξεργασία από άλλα προγράμματα και βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Πληροφοριακό Σύστημα Ιδιοσκευασμάτων Κτηνιατρικής Χρήσης GREVIS II Η δομή των αρχείων είναι ανάλογη με αυτή των ιδιοσκευασμάτων ανθρώπινης χρήσης. ιαφοροποιήσεις: Τήρηση QATC Τήρηση χρόνου αναμονής από τη χορήγηση κάθε φαρμάκου στο ζώο βάσει της οδηγίας 2377/90EEC Τήρηση στοιχείων που καταγράφονται στο έντυπο εμπιστευτικό δελτίο Πιθανών Ανεπιθύμητων Ενεργειών Κτηνιατρικών Φαρμάκων Τήρηση μητρώου κτηνιάτρων Τήρηση Κτηνιατρικού Συνταγολογίου 3. Πληροφοριακό Σύστημα Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ιατρικός εξοπλισμός Συσκευές αποστείρωσης και εμφυτεύματα Παραφαρμακευτικό υλικό Οδοντιατρικό υλικό ιαχείριση αιτήσεων σήμανσης ιαχείριση φακέλων συστήματος ποιότητας ιαχείριση υποθέσεων Τήρηση μητρώου εταιριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων Τήρηση μητρώου Οργανισμών Πιστοποίησης 4. Πληροφοριακό Σύστημα Καλλυντικών Προϊόντων ιαχείριση μητρώου καλλυντικών προϊόντων Τήρηση μητρώου εταιριών καλλυντικών προϊόντων ιαχείριση υποθέσεων Υπηρεσίες αναζήτησης προϊόντων 5. Πληροφοριακό Σύστημα Βιοκτόνων-Απολυμαντικών Προϊόντων ιαχείριση μητρώου βιοκτόνων-απολυμαντικών προϊόντων: Μορφή Σύνθεση Τεχνικά χαρακτηριστικά Συσκευασία Επισήμανση Μητρώο εταιριών καλλυντικών προϊόντων ιαχείριση υποθέσεων Υπηρεσίες αναζήτησης προϊόντων 12

13 6. Πληροφοριακό Σύστημα Προϊόντων Ειδικής ιατροφής ιαχείριση μητρώου προϊόντων διατροφής διαιτητικών: Συσκευασία Επισήμανση Καταλληλότητα Α ύλες Καταγραφή αναλυτικών στοιχείων ιαχείριση μεθόδων ελέγχου προϊόντων Καταγραφή αναλυτικών στοιχείων σύνθεσης Μητρώο εταιριών προϊόντων διατροφής ιαχείριση υποθέσεων 7. Πληροφοριακό Σύστημα Επιθεωρήσεων Στοιχεία υπηρεσίας του ΕΟΦ Υπεύθυνοι εργοστασίων Στοιχεία αδειών παραγωγής Καταγραφή Ομάδων επιθεώρησης Υποστήριξη καταχώρησης εκθέσεων επιθεωρήσεων Καταγραφή των απαντήσεων των ερωτηματολογίων που έχουν θεσπιστεί: Γενικό ερωτηματολόγιο, Επιθεώρησης παραγωγής, ιανομής, Συμπληρωματικό 8. Πληροφοριακό Σύστημα ειγματοληψιών Στοιχεία φαρμάκου Αναλυτική καταγραφή δειγμάτων Μέθοδοι ανάλυσης - αποτελέσματα Μητρώο εργαστηρίων Καταγραφή κυρώσεων Εκθέσεις 9. Πληροφοριακό Σύστημα Κλινικών οκιμών Στοιχεία μελετών (τυποποιημένων, συγκριτικών, ανοικτών κ.λπ.) Καταγραφή εμπλεκόμενων ατόμων και υπευθύνων δοκιμών Πλήρη καταγραφή στοιχείων ιδιοσκευασμάτων: ονομασία, περιεκτικότητα, μορφή, ATC, δραστικές ουσίες, δοσολογικό σχήμα κ.ά Καταγραφή στοιχείων ασθενών με δυνατότητα στατιστικών παραγόμενων βάσει δημογραφικών στοιχείων (ηλικία, φύλο κ.λπ.) Στοιχεία θεραπείας-παρακολούθησης, ποσότητας φαρμάκου που χορηγήθηκε, προϋπολογισμού κλινικής δοκιμής (αποζημίωση ασθενών) Υπηρεσίες αναζήτησης βάσει μορφών ή ATC Παρακολούθηση σταδίων κλινικών δοκιμών 10. Υποσύστημα τήρησης διαχείριση φακέλων ιδιοσκευασμάτων και λοιπών προϊόντων 11. Υποσύστημα ιαχείρισης ταινιών γνησιότητας 12. Υποσύστημα ιαχείρισης μικροδεμάτων 13. Υπηρεσία διευθυνσιογράφου και παραγωγής εκτύπωσης ετικετών αλληλογραφίας 2. Εφαρμογές Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Σύστημα ιαχείρισης Γραφείου Προσωπικού ιατήρηση μητρώου προσωπικού με τα απαραίτητα στοιχεία κάθε υπαλλήλου (σταθερά, δημογραφικά, βιογραφικά) σύμφωνα με τον Ν.2683/99. 13

14 Καταχώρηση των βαθμολογικών, υπηρεσιακών, σπουδαστικών, κ.λ.π αλλαγών του κάθε υπαλλήλου. Καταχώρηση προϋπηρεσίας για κάθε υπάλληλο (έτη, μήνες και ημέρες προϋπηρεσίας) Πειθαρχικές Ποινές Ηθικές Αμοιβές Εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων Αυτόματος υπολογισμός για χορήγηση νέου μισθολογικού κλιμακίου και του αντίστοιχου χρονοεπιδόματος και έκδοση κατάστασης αναφοράς των υπαλλήλων που πρόκειται να αλλάξουν μισθολογικό κλιμάκιο και χρονοεπίδομα. Αυτόματος χρονικός προσδιορισμός συνταξιοδότησης και παράλληλα παροχή δυνατότητας στον χρήστη να εκδίδει καταστάσεις αναφορών για κάθε υπάλληλο με τον χρόνο συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις καθορισμένες ανά περίπτωση διαφορές. ιαχείριση των επιδομάτων γάμου και τέκνων (κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τον νόμο του δικαιώματος χορήγησης επιδόματος) για κάθε υπάλληλο. ιαχείριση όλων των ειδών απουσιών από την υπηρεσία όπως κανονική άδεια, αναρρωτική άδεια, αδικαιολόγητες, άνευ αποδοχών κλπ. Σύστημα διαχείρισης προσλήψεων προσωπικού που περιλαμβάνει την καταχώρηση των αιτήσεων και την έκδοση των απαραίτητων καταστάσεων πρόσληψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας αλλά και τις αντίστοιχες όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 2. M.I.S. Σύστημα Στατιστικών εδομένων ad hoc καταστάσεις αναφορών στατιστικοί δείκτες γραφικές απεικονίσεις (πίτες, μπάρες κ.ά.) 3. Εφαρμογές Οικονομικών Υπηρεσιών 1. Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Βάσει των αρχών και κανόνων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.. 205/98) 2. Σύστημα ιαχείρισης Λογιστηρίου Προϋπολογισμός Βάσει των αρχών και κανόνων του ημόσιου Λογιστικού (Ν.. 496/74) σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. Οικ.2/47285/0094/ Σύστημα ιαχείρισης Παγίων Βάσει των αρχών και κανόνων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 4. Σύστημα ιαχείρισης Μισθοδοσίας Τακτική και Έκτακτη Μισθοδοσία Μισθολογικές καταστάσεις Κέντρα κόστους Πολλαπλά ταμεία, επιδόματα, κρατήσεις, δάνεια ιαχείριση Μισθολογίου: Μεταβολές Μισθολογίου Έλεγχοι μεταβολών Νέα Μισθολόγια (βάσει νομοθετικών ή θεσμικών αλλαγών) Μισθολογικές καταστάσεις μηνός ανά κατηγορία προσωπικού: 1. Μόνιμοι υπάλληλοι, 2. Τακτικοί υπάλληλοι και 3. Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου 14

15 Μισθολογικές καταστάσεις μηνός επί του ταμείου: 1. εκαπενθήμερη και 2. Μηνιαία Κατάσταση Αποζημίωσης για εκτέλεση ειδικών εργασιών: 1. Για τακτικούς υπαλλήλους και 2. Για υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου Υπολογισμοί μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων: Υπολογισμός βασικού μισθού, ποσοστιαίων αυξήσεων, επιδομάτων κλπ. Υπολογισμός αναδρομικών, υπερωριών Υπολογισμός δώρων και επιδόματος αδείας Υπολογισμός κρατήσεων και εισφορών υπέρ δημοσίου και τρίτων (δηλ. φόρους, κρατήσεις ταμείων, συλλόγων, δόσεις δανείων κλπ.) Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων κρατήσεων υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων, εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας για τους εργαζόμενους, εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών για την Εφορία, καταστάσεις για χρήση από την Εφορία, ετήσιες καρτέλες αποδοχών, βεβαιώσεις αποδοχών 5ετίας τουλάχιστον (τακτικής μισθοδοσίας και πρόσθετων αποδοχών) για υπαλλήλους που αποχωρούν για συνταξιοδότηση Τήρηση αρχείων κίνησης και ιστορικών αρχείων Παρέχει εκτύπωση φακέλων μισθoδoσίας αvά εργαζόμεvo με αvάλυση απoδoχώv, κρατήσεωv και επιδoμάτωv, Παρέχει εκτυπώσεις των απαιτούμενων από τoυς συνεργαζόμενους ασφαλιστικoύς oργαvισμoύς μηvιαίων και ετήσιων, αvαλυτικών και συγκεvτρωτικών καταστάσεων (ετικέτες, έvσημα, δισκέτες κλπ.) και των καταστάσεων ΦΜΥ. Παρέχει σειριακά αρχεία για το IKA (ΑΠ ) για αποστολή ή upload μέσω Internet. 5. Σύστημα ιαχείρισης Πόρων Οργανισμού Υπολογισμός παγίων, τόκων και προστίμων για τα κάτωθι είδη: Φάρμακα για ανθρώπινη χρήση Κτηνιατρικά φάρμακα Βιοκτόνα προϊόντα Καλλυντικά προϊόντα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 6. Σύστημα ιαχείρισης Γραφείου Προμηθειών Αρχείο Προμηθευτών Αρχείο Αποθηκών Αρχείο Ειδών Αποθήκης Αρχείο Επιτροπών ιαχείριση αιτημάτων προμήθειας ειδών-υπηρεσιών: Εγκρίσεις από.σ. ημοσιεύσεις Προκηρύξεις διαγωνισμών Κατακυρώσεις - Αναθέσεις Συμβάσεις 7. Σύστημα ιαχείρισης Αποθήκης Αρχείο Προμηθευτών Αρχείο Αποθηκών 15

16 Αρχείο Ειδών Αποθήκης Αυτόματη παρακολούθηση αποθεμάτων Απογραφή Αποθήκης Παραγγελία ειδών Πρωτόκολλα: Παραλαβής ειδών ιάθεσης Καταστροφής Μετασχηματισμού Τήρηση του συνόλου των βιβλίων που απαιτούνται βάσει νομοθεσίας 4. Διαδικτυακές Εφαρμογές Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων των εταιριών: 1. Στοιχεία κατανάλωσης ταινιών γνησιότητας Το σύστημα διαχειρίζεται την επικόλληση των ταινιών γνησιότητας που παρέχεται από τον Οργανισμό στις φαρμακοβιομηχανίες. Κάθε εταιρία καταθέτει απολογιστικά το σύνολο των ταινιών που χρησιμοποίησε και σε ποιες συσκευασίες τις επικόλλησε. 2. Σύστημα διαχείρισης στοιχείων πωλήσεων-αποθεμάτων Το σύστημα διαχειρίζεται τα μηνιαία δελτία πωλήσεων από τις φαρμακοβιομηχανίες στις φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία ανά συσκευασία ιδιοσκευάσματος. 3. Στοιχεία παράλληλων εξαγωγών Το σύστημα διαχειρίζεται τις παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων ανά χώρα εξαγωγής, ποσότητα και αριθμό παρτίδας. 4. Αναζήτηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ιαδικτυακή εφαρμογή για το κοινό με δυνατότητα αναζήτησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, μέσω κωδικού, εμπορικής ονομασίας, γραμμογράφησης (barcode) και δραστικής ουσίας. 5. Εξυπηρέτηση νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα καταφόρτωσης (download) σειριακού αρχείου με τα παρακάτω στοιχεία των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων: Κωδικός, γραμμογράφηση (barcode), εμπορική ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα, συσκευασία και τιμή πώλησης (λιανική, χονδρική, νοσοκομειακή). 6. Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης ραντεβού της Διεύθυνσης Έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα με εύκολο και φιλικό για το χρήστη τρόπο (βήματα) στο χρήστη αρχικά να επιλέξει το λόγο του ραντεβού (με παραμετροποίηση αιτιών) καθώς και την επιθυμητή ημερομηνία ραντεβού με υπάλληλο της ιεύθυνσης Έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας ΕΟΦ. 7. Διαδικτυακή εφαρμογή Καλλυντικών Προϊόντων Η ιαδικτυακή Εφαρμογή Καλλυντικών Προϊόντων απευθύνεται της εταιρίες παραγωγής ή/και διανομής καλλυντικών προϊόντων και εξυπηρετεί στην δήλωση αρχικά των υπαρχόντων προϊόντων και των εκάστοτε νέων προϊόντων τους μέσω internet. 8. Διαδικτυακή Εφαρμογή Κατάθεσης Δελτίων Γνωστοποίησης Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Ετοίμων Φαρμάκων και Δραστικών Ουσιών Η εφαρμογή απευθύνεται της φαρμακευτικές εταιρίες και εξυπηρετεί τη διαδικασία γνωστοποίησης της ενδοκοινοτικής διακίνησης έτοιμων φαρμακευτικών προϊόντων και ενδοκοινοτικής διακίνησης δραστικών ουσιών για φάρμακα. της 16

14PROC002105194 2014-06-16

14PROC002105194 2014-06-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:761Λ469Η25-ΙΨΗ ΑΔΑΜ: 14PROC002105194 2014-06-16 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 10-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Α.Δ.Α. 4ΙΙ7469Η25-9 Δ/νση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-12 - 2010 Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ : Β4ΛΑ469Η25-ΥΚΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2015/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2015/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20152015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ημόσιου Ανοικτού ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα