ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 45445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Καραγιάννη» περιοχής Τ.Κ. Σκοπού Ν. Φλώρινας. 1 Μεταφορά θέσης στην Περιφέρεια Ηπείρου Άρση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «Εν Τέχνη»... 3 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΙΡΙΣ) Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης» σοκομείου Λάρισας σοκομείου Λάρισας σοκομείου Λάρισας σοκομείου Λάρισας σοκομείου Λάρισας προϊόν DETTOL NO TOUCH CUCUMBER SPLASH Αντι βακτηριακό Κρεμοσάπουνο προϊόν DETTOL NO TOUCH CLASSIC, Αντιβακτη ριακό Κρεμοσάπουνο προϊόν DETTOL ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ (ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) προϊόν DETTOL Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαρι στικό Complete Clean (Citrus Zest) προϊόν Dettol Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστι κό Complete Clean Cotton Breeze προϊόν Dettol Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστι κό Complete Clean (Green Apple) προϊόν DETTOL NO TOUCH GREEN TEA & GIN GER, Αντιβακτηριακό Κρεμοσάπουνο Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος TACROLIMUS / GENERICS Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος IRBESARTAN/GENERICS Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος CURTEGA Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος PEDIACEL Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος PANTAROL ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /4079 (1) Α παγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Κα ραγιάννη» περιοχής Τ.Κ. Σκοπού Ν. Φλώρινας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.86/1969 «Περί δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/ Την αριθ /1710/ Δ/γή του Υπ. Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου. 3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Την αριθ. 40/ (ΦΕΚ 247/Α / ) Πρά ξη Υπουργικού Συμβουλίου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των Γ.Γ των Περιφερειών και διορισμός Γ.Γ. στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους». 5. Την αριθ. 5184/1464/ απόφαση της Γενι κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στο Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους, της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε, των Δασαρχείου και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 769/Β / ). 6. Την αριθ / (ΦΕΚ 757/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οι κονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας

2 45446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ / (ΦΕΚ 1188/Β / ) και / (ΦΕΚ 68/Β /4 2 98) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. 7. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση κ.λπ. της Περιφέρειας». 8. Την αριθ /3949/ Δ/γή Υπ. Γεωργίας «περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε καμένες περιοχές». 9. Την αριθ /4804/ Δ/γή Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εξέταση προς έκδοση απα γόρευσης θήρας και αντίστοιχης Δ.Α.Δ περιμετρικά των καμένων περιοχών». 10. Την αριθ /3807/ Εισήγηση της Δ/νσης Δασών Φλώρινας για κήρυξη αναδασωτέας έκτασης στρέμματα λόγω πυρκαγιάς στις Το γεγονός ότι ο χρόνος ισχύος της παραπάνω Δ.Α.Δ. λήγει στις , αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας και του θηραματικού πλούτου, την άσκηση θή ρας όλων των θηρεύσιμων ειδών για τα επόμενα δύο (2) έτη ήτοι από μέχρι , σε έκταση στρεμμάτων στη θέση «Καραγιάννη» περιοχής Τ.Κ. Σκοπού Νομού Φλώρινας, όπως αυτή απεικονίζε ται στο συνημμένο της παρούσης σχετικό Απόσπασμα Χάρτη κλίμακας 1: Τα όρια ορίζονται ως ακολούθως (εξαιρουμένων των αγρών που συμπεριλαμβάνονται στα παρακάτω όρια): Βόρεια: Όρια κρατών Ελλάδας YROM. Νότια: Οικισμός Σκοπού, δρόμος Σκοπού Φράγματος Παπαδιάς. Ανατολικά: Φυλάκιο Αχλάδας, περιοχή "Τσεκούρι" Δυτικά: Λιγνιτωρυχείο Αχλάδας, όρια Κρατών Ελλά δας YROM. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αναθέτουμε την τήρηση και την εφαρμογή της πα ρούσας στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ ΑΣ, στις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις, στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της ΣΤ ΚΟΜΑΘ, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 45447

4 45448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Φλώρινα, 16 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Δ/ντής Δασών Φλώρινας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΟΥΙΟΣ *Μεταφορά θέσης στην Περιφέρεια Ηπείρου. Με την αριθ. οικ.18817/1413/ κοινή απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και Δημάρχου Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159, 246, 283 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 και τα άρθρα 33 παραγ. 1 και 35 παραγ. 5 του Ν. 4024/2011, την αριθ. ΔΙΔΑΔ Φ.48/49/οικ.25958/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, τα αριθ. 2/ και 8/64/ Πρακτικά Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας και Πρακτικά Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πε ριφέρειας Ηπείρου αντίστοιχα, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ΜΠΑΚΑΣ Παντελεή μονος του Δημητρίου, ο οποίος κατέχει οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Δ, από τον Δήμο Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει με τον ίδιο βαθμό και Μ.Κ. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείων Εσωτερικών Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 8456/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1141/Γ / Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Ο Δήμαρχος Πρέβεζας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ Αριθμ. 1064/34849 (3) Άρση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «Εν Τέχνη». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28, του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α /1976). 3. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/Α /1966) και του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπι ακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». 4. Την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β /2004). 5. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ απόφα ση (ΦΕΚ 123/Β / ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». 6. Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β /2011) «Διεκπεραίωση (2) και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παρατημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυ πηρέτησης». 7. Την αριθ / αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της εταιρίας «Δ. & Ε. ΤΣΙΒΟΥΛΑ Ο.Ε.». 8. Το από 2/11/2009 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίη σης Ομόρρυθμου Εμπορικής Εταιρείας με έδρα τη Θεσ σαλονίκη, οδός Παπάγου αρ. 101, Εύοσμος, και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, που καταχωρίστηκε νομίμως στο Βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/ νίκης με αύξ. αριθ. 4229/ , αποφασίζουμε: 1. Την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδεί ου με την επωνυμία «ΕΝ ΤΕΧΝΗ», που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου στην οδό Θράκης 44, στα Νέα Μάλγα ρα Θεσ/νίκης, η οποία χορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1696/Β /2008, στο όνομα της εταιρείας «Δ. & Ε. ΤΣΙΒΟΥΛΑ Ο.Ε.», λόγω παύσης λειτουργίας του. 2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σίνδος, 16 Οκτωβρίου 2012 Ο Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΛΩΣΣΗΣ Α ριθμ. απόφ. 439/2012 (4) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΙΡΙΣ) Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 65 και 107 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / ). 2. Το άρθρο 254 του Ν. 3463/2006, ΚΔΚ (ΦΕΚ 114/ Α / ) 3. Το άρθρο 75 παρ. Ι περ. στ (τομέας Παιδείας, Πολι τισμού και Αθλητισμού) του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ (ΦΕΚ 114/ Α / ), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 94 παρ. 4 εδάφιο 28 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ). 4. Το Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α / ) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων». 5. Τον Ν. 299/1976 (ΦΕΚ/1/1976) «Περί ρυθμίσεως θε μάτων αφορώντας εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων». 6. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». 7. Την αριθ. 308/2012 απόφαση Δ.Σ. και το αριθ / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης. 8. Την αριθ. 527/2011 απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη δω ρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του Δήμου Παύλου Μελά στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΙΡΙΣ για τη στέγαση των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων: (α) το κτίριο επί της οδού Ίμβρου 2 για τη στέγαση του Δημοτικού Ωδείου Πολίχνης στη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης, και β) το 4όροφο κτίριο επί της οδού Β. Ουγκώ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , όπου βρίσκεται το Δημοτικό Ωδείο Σταυρούπολης στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης}. 9. Την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1913/Β / ) σχετικά με τη σύσταση αμιγούς δη μοτικής επιχείρησης στο Δήμο Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο». 10. Την αριθ. 967/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1363/Β / ) σχετικά με την μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Πολίχνης Ν. Θεσσα λονίκης, με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πολίχνης» σε Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πολίχνης». 11. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/11647/ (ΦΕΚ 437/ Β / ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σχε τικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου στη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Αθλητικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πολίχνης με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πολίχνης». 12. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/20936/ απόφα ση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Σταυρούπολης (ΦΕΚ 599/Β /2000). 13. Την αριθ /852/ (ΦΕΚ 1053/Β / ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με τη μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δ.Ω. Σταυρούπολης από τη Δημοτική Κοινωνικοπολιτιστική Επιχείρηση Σταυρούπολης ΙΡΙΣ στη Δημοτική Κοινω φελή Επιχείρηση Σταυρούπολης (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.). 14. Την αριθ. 77/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά σχετικά με τη συγχώνευση επι χειρήσεων του Δήμου σε μία κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ) Νομού Θεσσαλονίκης», η οποία εγκρίθηκε με το αριθ /2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 1186/Β / ). 15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου με την παρούσα απόφαση. 16. Την αριθ. 439/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης, ληφθείσα στην αριθ. 24/ συνεδρίασή του, όπως αυτή εγκρίθηκε με το αριθ / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ σώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΙΡΙΣ) Δήμου Παύλου Μελά Νο μού Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1186/Β / ) και ειδικότερα την παράγραφο που αφορά τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου και προσθέτει: ανάληψη δράσεων και παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων (Δημοτικό Ωδείο Σταυρούπολης και Δημοτικό Ωδείο Πολίχνης). μεταβιβάζει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του συγχωνευμένου Δημοτικού Ωδείου Πολίχνης και του Δημοτικού Ωδείου Σταυρούπολης στη νέα κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ) Νομού Θεσσα λονίκης». Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 77/2011 απόφαση Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2012 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΤΟΥΛΙΔΗΣ Με την αριθ. Α272/ απόφαση του Διοικητή που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν.3528/2007 και κατόπιν του αριθ. 6 αποσπάσματος πρακτικού της αριθ. 22/ συνε δρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπιστη μιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, μετατάσσεται η ΚΑΚΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του Στεφάνου, υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κατη γορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με ταυτό χρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, σε θέση κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Πανεπιστημιακού Γενι κού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. γύης 6300/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1163/Γ / (6) Με την αριθ. Α274/ απόφαση του Διοικητή που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν.3528/2007 και κατόπιν του αριθ. 6 απο σπάσματος πρακτικού της αριθ. 22/ συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γε νικού Νοσοκομείου Λάρισας, μετατάσσεται η ΤΡΙΑΝΤΑ ΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κατη γορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με ταυτόχρο νη μεταφορά της θέσης που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, σε θέση κατηγορίας κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. γύης 6298/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1163/Γ / Με την αριθ. Α275/ απόφαση του Διοικητή που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, (5) (7)

6 45450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 73 και 74 του Ν.3528/2007 και κατόπιν του αριθ. 6 απο σπάσματος πρακτικού της αριθ. 22/ συνεδρία σης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, μετατάσσεται ο ΚΙΟΣΕ ΖΗΣΗΣ του Ιωάννη υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, σε θέση κατηγορίας κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. γύης 6301/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1163/Γ / Με την αριθ. Α276/ απόφαση του Διοικητή που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και κατόπιν του αριθ. 6 αποσπά σματος πρακτικού της αριθ. 23/ συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γε νικού Νοσοκομείου Λάρισας, μετατάσσεται ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνη, υπάλληλος του Πανεπιστημι ακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κατηγορίας κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 και κάθε άλλη σχε τική διάταξη, σε θέση κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρονικών Τεχνικών) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. γύης 6288/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1163/Γ / (9) Με την αριθ. Α278/ απόφαση του Διοικητή που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν.3528/2007 και κατόπιν του αριθ. 6 αποσπάσματος πρακτικού της αριθ. 23/ συνε δρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπιστη μιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, μετατάσσεται η ΚΑΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου, υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ θρου 35 του Ν.4024/2011 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, (8) σε θέση κατηγορίας κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. γύης 6295/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1163/Γ / (10) προϊόν DETTOL NO TOUCH CUCUMBER SPLASH Αντι βακτηριακό Κρεμοσάπουνο. Με την αριθ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/Β /1994), η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν DETTOL NO TOUCH CUCUMBER SPLASH Αντιβακτηριακό Κρε μοσάπουνο ΛΑΣ ΑΒΕΕ. (11) προϊόν DETTOL NO TOUCH CLASSIC, Αντιβακτηρι ακό Κρεμοσάπουνο. Με την αριθ / απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουρ γικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν DETTOL NO TOUCH CLASSIC, Αντιβακτηριακό Κρεμοσάπουνο ΛΑΣ ΑΒΕΕ. (12) προϊόν DETTOL ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ (ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣ ΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ). Με την αριθ / απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουρ γικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/Β /1994), η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν DETTOL ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ (ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ). ΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (13) προϊόν DETTOL Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό Complete Clean (Citrus Zest). Με την αριθ / απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργι κής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/Β /1994), η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν DETTOL Αντι βακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό Complete Clean (Citrus Zest). ΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (14) προϊόν Dettol Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό Complete Clean Cotton Breeze. Με την αριθ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/Β /1994), η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν Dettol Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό Complete Clean Cotton Breeze. ΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (15) προϊόν Dettol Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό Complete Clean (Green Apple). Με την αριθ / απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουρ γικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/Β /1994), η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν Dettol Αντίβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό Complete Clean (Green Apple). ΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (16) προϊόν DETTOL NO TOUCH GREEN TEA & GINGER, Αντιβακτηριακό Κρεμοσάπουνο. Με την αριθ / απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργι κής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/Β /1994), η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν DETTOL NO TOUCH GREEN TEA & GINGER, Αντιβακτηριακό Κρε μοσάπουνο. ΛΑΣ ΑΒΕΕ. (17) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος TACROLIMUS / GENERICS Με τις αρ.: 70147, και / αποφά σεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν TACROLIMUS/GENERICS. Δραστική ουσία: TACROLIMUS. Μορφή: Καψάκιο, σκληρό 0,5mg/CAP 1mg/CAP 5mg/ CAP. Δικαιούχος σήματος: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ. (18) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος IRBESARTAN/GENERICS. Με την αριθ / , 69339/ , 69340/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των δια τάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοι νής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν IRBESARTAN/ GENERICS. Δραστική ουσία: IRBESARTAN Μορφή: TAB 75MG/TAB, 150MG/TAB, 300MG/TAB. Δικαιούχος σήματος: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ. (19) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος CURTEGA. Με την αριθ / , 70798/ από φαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν CURTEGA. Δραστική ουσία: PROPOOL. Μορφή: ING.EM.IN. Δικαιούχος σήματος: PIZER AG, SWITZERLAND. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

8 45452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (20) Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος PEDIACEL. Με την αριθ / απόφαση του ΕΟΦ ανα κλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος PEDIACEL. Μορφή: Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Δικαιούχος σήματος: SANOI PASTEUR LTD, CANADA. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: VIANEX A.E. Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. (21) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος PANTAROL. Με την αριθ / απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια κυκλο φορίας στο φαρμακευτικό προϊόν PANTAROL. Δραστική ουσία: PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUI HY DRATE. Μορφή: Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 40mg/vial. Δικαιούχος σήματος: VIANEX Α.Ε. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: VIANEX A.E. * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2135 13 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ * Μεταφορά θέσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη.... 1 *Μεταφορά θέσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1958 12 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414/Β ) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1302 18 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2737 10 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 24 10 2012 έως 24 10 2015) στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 27 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.... 1 Υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2795 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 411 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) αστυ νομικών υπαλλήλων που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 1 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2419 27 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας έως 31.07.2014, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3077 3 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική διακί νηση των ψηφιακά υπογεγραμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 401 22 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Mεταφορά θέσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας.... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 28 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός σημείου αναφοράς για την παρακολού θηση εφαρμογής της Σύμβασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα