ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χει ρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος. 1 Συγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής για τον καθο ρισμό, την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγι κής και το σχεδιασμό των δράσεων του ΤΑ ΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ (Η) (1) Κ ατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφω να με το π.δ. 22/1976 (Α 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προ εδρικού αυτού διατάγματος. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 16 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α 143), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1 6 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσί τες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86), ιδίως δε το άρθρο 4 παρ. 5 του νόμου αυτού. 2. Το π.δ. 113/2012 (Α 198) «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ιδίως δε τα άρθρα 2 και 10 αυτού. 3. Το π.δ. 31/1990 (Α 11) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τε χνικών Έργων». 4. Το π.δ. 22/1976 (Α 6) «Περί επιβλέψεως της λει τουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων». 5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 6. Το π.δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 96), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 396/89 «Οργανισμός της ΓΓΒ» (Α 172) και το π.δ. 189/95 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.396/1989» (Α 99). 7. Το π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). 8. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 9. Την αριθ /Δ /2012 απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθα νάσιο Σκορδά» (Β 2094). 10. Την αριθμ. Φ.Γ.9.6/οικ. 1724/143/ απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας σχετικά με τη «συγκρότηση Επι τροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 10 του ν. 3982/2011», και την αριθμ. Φ.Γ.9.6/οικ /876/ τροποποί ηση αυτής υπουργική απόφαση. 11. Το από Πρακτικό Νο 1/2013 της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το οποίο προτείνει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, καθώς και την αντικατάσταση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση του π.δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α /2012) με τις νέες άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του Προεδρι κού αυτού Διατάγματος, σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της.

2 9942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Η παρούσα απόφαση καθορίζει για την επαγγελμα τική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έρ γου (εφεξής Μ.Ε.) στις ειδικότητες του άρθρου 2 παρ. 1.(γ) του π.δ. 113/2012: (α) την κατάταξη των Μ.Ε. στις ειδικότητες 1) εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές, 2) ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων, 3) οδοστρωσίας, 4) εξυπηρέτησης οδών και αερο δρομίων, 5) υπόγειων έργων και μεταλλείων, 6) έλξης, 7) διά τρησης και κοπής εδαφών και 8) ειδικές εργασίες ανύψωσης του π.δ. 113/2012, ιδίως δε των Μ.Ε. του άρ θρου 2 του π.δ. 31/1990 και του άρθρου 2 του π.δ. 22/1976, (β) την κατάταξη των Μ.Ε. με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες και κριτήριο την ισχύ τους στις ομάδες του άρθρου 2, παρ 4 του π.δ. 113/2012 και (γ) την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδει ών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ.31/1990 και το π.δ. 22/1976 με τις άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας που εκδίδονται δυνάμει του π.δ. 113/2012. Άρθρο 2 Κατάταξη μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες Τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) του άρθρου 1 της πα ρούσας, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2, παρ. 3 του π.δ. 113/2012, κατατάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες, με την παραδοχή ότι νοούνται ως Μ.Ε με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά περιγράφονται ως ηλεκτροκίνητα: 1. Στην ειδικότητα 1: εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές, κατατάσσονται τα Μ.Ε.: 1.1 Εκσκαφείς όλων των τύπων και εξαρτήσεων (πλην της τσάπας), οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων). 1.2 Πασσαλοπήχτες παντός τύπου. 1.3 Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB (ΤΣΙ ΣΙ ΜΠΙ), CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λπ. 1.4 Προωθητήρες γαιών παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (ΜΠΟΛΤΟΖΕΣ). 1.5 Φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου. 1.6 Αποξέστες γαιών τύπου ΣΚΡΕΪΠΕΡ, ΤΟΡΝΕ ΜΠΟΥΛ και λοιπών τύπων. 1.7 Τορναντόζες παντός τύπου και συστήματος λει τουργίας. 1.8 Βυθοκόροι παντός τύπου. 2. Στην ειδικότητα 2: εργασίες ανύψωσης και μετα φοράς φορτίων ή προσώπων, κατατάσσονται τα Μ.Ε.: 2.1 Γερανοί μεταθετοί παντός τύπου, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκίνητων). 2.2 Γερανοφόρα μηχανήματα παντός τύπου. 2.3 Γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέ λος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόνων στη βάση του. 2.4 Τα τρυπανοφόρα οχήματα μηχανήματα εμφυτεύ σεως και στηρίξεως στύλων ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ. 2.5 Καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως εξυπηρετή σεως ηλεκτρικών εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρου μένων εργασιών. 2.6 Αντλίες (πρέσσες) ετοίμου σκυροδέματος και άλ λων υλικών. 2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων). 2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανή ματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου. 3. Στην ειδικότητα 3: εργασίες οδοστρωσίας, κατα τάσσονται τα Μ.Ε.: 3.1 Βαρέα οχήματα μηχανήματα μεταφοράς και σει ραδοποίησης γαιωδών υλικών, κ.λπ. τύπου CATERPILLAR, BOTTOM DUMP, COAL HAULERS, EARTH WAGON και λοιπών τύπων. 3.2 Βαρέα οχήματα μηχανήματα μεταφοράς και ενα ποθέσεως πέτρινων όγκων και παρόμοια, ιπποδύναμης μεγαλύτερης των τριακοσίων (300) ίππων. 3.3 Μηχανήματα ασφαλτόστρωσης (ΦΙΝΙΤΣΕΡ). 3.4 Μηχανήματα εκσκαφής και αποξέσεως παλαιάς ασφάλτου (ΦΡΕΖΕΣ). 3.5 Διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ). 3.6 Μηχανήματα πλάγιας εκσκαφής και διαμόρφωσης πρανών τύπου ROTEX και λοιπών τύπων. 3.7 Οδοστρωτήρες παντός τύπου. 3.8 Μηχανήματα ανακύκλωσης παλαιάς και νέας ασφάλτου (ανακυκλωτές). 3.9 Προθερμαντήρες θέρμανσης παλαιάς ασφάλτου Μηχανήματα κοπής παλαιάς ασφάλτου και πεζοδρο μίων τύπου ΑΡΟΟΥ και λοιπών τύπων (ασφαλτοκόπτες) Στατικά και δονητικά μηχανήματα συμπύκνωσης εδαφών Πισσωτικά μηχανήματα εμποτισμού ασφάλτου τύπου ΦΕΝΤΕΡΑΛ και λοιπών τύπων. 4. Στην ειδικότητα 4: εργασίες εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων, κατατάσσονται τα Μ.Ε.: 4.1 Μηχανικά σάρωθρα (σκούπες) παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας. 4.2 Εκχιονιστικά οχήματα μηχανήματα παντός τύπου. 4.3 Οχήματα μηχανήματα διάστρωσης αλατιού (αλα τιέρες) οδών και αεροδρομίων. 4.4 Ειδικά οχήματα μηχανήματα καθαρισμού διαδρό μων αεροδρομίων από τα κατάλοιπα των ελαστικών των αεροσκαφών με νερό και αέρα υπό πίεση. 4.5 Τα οχήματα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης και γενικής εξυπηρέτησης αεροσκαφών, με ή χωρίς ανυψω μένο δάπεδο, παντός τύπου και συστήματος λειτουργί ας τύπου FMG, ΧΑΪ ΛΟΤΕΡ και λοιπών τύπων. 4.6 Μηχανήματα σήμανσης διαγράμμισης οδών και αεροδρομίων. 5. Στην ειδικότητα 5: εργασίες υπόγειων έργων και μεταλλείων, κατατάσσονται τα Μ.Ε.: 5.1 Μηχανήματα διανοίξεως στοών σηράγγων (αρου ραίοι) τύπου ΤΖΑΜΠΟ, ΑΛΠΙΝΕ και λοιπών τύπων. 5.2 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα διανοίξεως στοών γαλαριών (αρουραίοι) παντός τύπου. 5.3 Μηχανήματα εκσκαφής και φόρτωσης στα υπόγεια έργα μεταλλείων, ιπποδύναμης άνω των διακοσίων (200) ίππων παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μηχανήματα εκσκαφών και φορτώσεως στα υπό γεια έργα μεταλλείων ισχύος μέχρι διακοσίων (200) ίππων (πλην των ηλεκτροκίνητων). 5.5 Μεγάλοι ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς (αποθέτες απολύτες ταινιοδρόμοι), αποκαλύψεως και εξορύξεως λιγνίτη και λοιπών υλικών τύπου ΚΡΟΥΠ και λοιπών τύπων. 6. Στην ειδικότητα 6: εργασίες έλξης, κατατάσσονται τα Μ.Ε.: 6.1 Ελκυστήρες παντός τύπου (πλην των γεωργικών). 6.2 Αυτοκινούμενοι αεροσυμπιεστές άνευ φορτωτικού κάδου τύπου ΣΤΑΓΕΡ, ΟΥΝΙΜΟΥΚ και λοιπών τύπων. 7. Στην ειδικότητα 7: εργασίες διάτρησης και κοπής εδαφών, κατατάσσονται τα Μ.Ε.: 7.1 Γεωτρύπανα παντός τύπου και συστήματος λει τουργίας, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτά σε ξηρά ή σε θάλασσα. 7.2 Διατρητικά μηχανήματα καθέτου, οριζόντιας και πλάγιας διατρήσεως τύπου ΒΑΓΓΟΝ ΝΤΡΗΛ και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων). 7.3 Ηλεκτροκίνητα διατρητικά μηχανήματα τύπου ΒΑΓ ΓΟΝ ΝΤΡΗΛ και λοιπών τύπων. 8. Στην ειδικότητα 8: εργασίες ειδικές εργασίες ανύ ψωσης, κατατάσσονται τα Μ.Ε.: 8.1 Ηλεκτροκίνητοι περιστρεφόμενοι γερανοί κινητοί (πάνω σε ράγες/ σταθερής τροχιάς) και σταθεροί πα ντός τύπου. 8.2 Γερανοί σταθεροί παντός τύπου, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκίνητων). 8.3 Ηλεκτροκίνητοι οικοδομικοί γερανοί παντός τύπου. 8.4 Πλωτοί ηλεκτροκίνητοι γερανοί παντός τύπου. 8.5 Ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες με αιωρούμενη καμπίνα χειριστηρίου ή με χειριστήριο από εδάφους παντός τύπου. 8.6 Ηλεκτροκίνητοι σταθεροί γερανοί τροφοδοτήσεως υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος και άλλων οδοποιητικών και οικοδομικών υλικών παντός τύπου ΕΛΜΠΑ και λοιπών τύπων. 8.7 Ηλεκτροκίνητες ανυψωτικές πλατφόρμες. 8.8 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα (αναβατώρες πυλώ νες) φορτοεκφόρτωσης χύμα καρπών και άλλων χύμα υλικών παντός τύπου. 8.9 Ειδικά μηχανήματα αναβατώρες πυλώνες φορτο εκφόρτωσης χύμα καρπών, αποσκευών και άλλων χύμα υλικών και αντικειμένων. Άρθρο 3 Κατάταξη μηχανημάτων έργου σε ομάδες Τα μηχανήματα έργου [Μ.Ε.] κατατάσσονται σε ομάδες εντός της κάθε ειδικότητας του άρθρου 2, με κριτή ριο την ισχύ των κινητήρων εσωτερικής καύσης ή των ηλεκτρικών κινητήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ 2 και 4 του π.δ. 113/2012. Άρθρο 4 Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών χειριστών μηχανημάτων έργου του π.δ. 31/1990 Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3982/11 και στο άρθρο 10 του π.δ. 113/2012 αντιστοίχιση των υφι στάμενων αδειών μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικού έργου που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ.31/1990, με τις άδειες χειριστή μηχανημάτων έργου που εκδίδονται δυνάμει του π.δ. 113/2012, έχει ως εξής: 1. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των μηχα κές μηχανές) Α ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.1, 1.2 και 1.8 της 2. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) Α ομάδας του π.δ. 31/1990 έρ γου ομάδας Α, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.1, 1.2 και 1.8 της 3. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των μηχα κές μηχανές) Β ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατά ταξης του άρθρου Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) Β ομάδας του π.δ. 31/1990 έργου ομάδας Α, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της 5. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των μηχα κές μηχανές) Γ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6 και (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 8.2, βάσει της 6. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) Γ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6 και (β) χειριστή μηχανημά των έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.2, βάσει της 7. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των μηχα κές μηχανές) Δ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 5 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 5.1 και 5.3 της 8. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) Δ ομάδας του π.δ. 31/1990 έργου ομάδας Α, ειδικότητας 5 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 5.1 και 5.3 της 9. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των μηχα κές μηχανές) Ε ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 της 10. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά

4 9944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καύσης (θερμικές μηχανές) Ε ομάδας του π.δ. 31/1990 έρ γου ομάδας Α, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 της 11. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των (θερμικές μηχανές) ΣΤ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντι στοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.1 και 3.2 της 12. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) ΣΤ ομάδας του π.δ. 31/1990 έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.1 και 3.2 της 13. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των (θερμικές μηχανές) Ζ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντι στοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012, για τα τα Μ.Ε. 3.3, 3.4, 3.5 και 3.6 της 14. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) Ζ ομάδας του π.δ. 31/1990 έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.3, 3.4, 3.5 και 3.6 της 15. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των (θερμικές μηχανές) Η ομάδας του π.δ. 31/1990 αντι στοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 7 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 7.1 της 16. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) Η ομάδας του π.δ. 31/1990 έργου ομάδας Α, ειδικότητας 7 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 7.1 της 17. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των (θερμικές μηχανές) Θ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντι στοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 και 3.12 της 18. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) Θ ομάδας του π.δ. 31/1990 έρ γου ομάδας Α, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 και 3.12 της 19. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των (θερμικές μηχανές) Ι ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχί ζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 και 4.6 της 20. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) Ι ομάδας του π.δ. 31/1990 έργου ομάδας Α ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 και 4.6 της 21. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των (θερμικές μηχανές) ΙΑ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοι χίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7, (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.5, (γ) χειριστή μηχανημά των έργου ομάδας Β, ειδικότητας 6 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 6.1 και 6.2 και (δ) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.9, βάσει της 22. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) ΙΑ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7, (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ει δικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.5, (γ) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 6 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 6.1 και 6.2 και (δ) χειριστή μηχανη μάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.9, βάσει της 23. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των (θερμικές μηχανές) ΙΒ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντι στοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 5 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 5.4 και (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 7 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 7.2, βάσει της 24. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τά καύσης (θερμικές μηχανές) ΙΒ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 5 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 5.4 και (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 7 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 7.2, βάσει της 25 Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Α ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανη μάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 5 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 5.2 και 5.5 της 26. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Α ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 5 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 5.2 και 5.5 της κατάταξης του άρ θρου Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Β ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανη μάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 8.1, 8.3 και 8.4 της 28. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Β ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 8.1, 8.3 και 8.4 της κατάταξης του άρθρου Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Γ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9945 μάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 8.5 της 30. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Γ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 8.5 της 31. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Δ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.8 και (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.6, βάσει της 32. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Δ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.8 και (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.6, βάσει της 33. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Δ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Ε ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 7 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 7.3 και (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.7 και 8.8, βάσει της 34. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α, Β και Γ τάξης των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου Ε ομάδας του π.δ. 31/1990 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 7 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 7.3 και (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.7 και 8.8, βάσει της 35. Για τους κατόχους άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου των ανωτέρω περιπτώσεων που κατά τη διαδικα σία αντιστοίχισης λαμβάνουν άδεια για επιμέρους Μ.Ε. που κατατάσσονται στην ειδικότητα, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9, παρ.11 του π.δ. 113/2012 εντός της ειδικότητας, η δε εξέταση του πρακτικού μέρους του άρθρου 9, παρ.10 εφαρμόζεται στο μέρος των εξε τάσεων για το οποίο δεν κατέχουν άδεια. Άρθρο 5 Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών χειριστών μηχανημάτων έργου του π.δ. 22/1976 Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3982/11 και στο άρθρο 10 του π.δ. 113/2012, αντιστοίχιση των υφι στάμενων αδειών μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικού έργου, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ.22/1976, με τις άδειες χειριστή μηχανημάτων έρ γου, που εκδίδονται δυνάμει του π.δ. 113/2012, έχει ως εξής: 1. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α και Β τάξης των Μ.Ε. Α ομάδας του π.δ. 22/1976 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε 1.1, 1.2 και 1.8, (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε 2.1 και (γ) χειριστή μηχανη μάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε 8.2, βάσει της 2. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α και Β τάξης των Μ.Ε. Β ομάδας του π.δ. 22/1976 αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε 3.5 της 3. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α και Β τάξης των Μ.Ε. Γ ομάδας του π.δ. 22/1976 αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε 1.4, 1.5 και 1.6, (β) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε 2.7, (γ) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 και 4.6, και (δ) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 5 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε 5.3 και 5.4, βάσει της 4. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α και Β τάξης των Μ.Ε. Δ ομάδας του π.δ. 22/1976 αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 6 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε 6.1 και 6.2 της 5. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α και Β τάξης των Μ.Ε. Ε ομάδας του π.δ. 22/1976 αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 7 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε 7.1 της κατά ταξης του άρθρου Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή Α και Β τάξης των Μ.Ε. ΣΤ ομάδας του π.δ. 22/1976 αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε 3.7, 3.11 και 3.12 της 7. Η άδεια μηχανοδηγού χειριστή του άρθρου 5 του π.δ. 22/1976 των Μ.Ε. Ζ ομάδας αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδι κότητας 5 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε 5.4 της κατάταξης του άρθρου Για τους κατόχους άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου των ανωτέρω περιπτώσεων που κατά τη διαδικα σία αντιστοίχισης λαμβάνουν άδεια για επιμέρους Μ.Ε. που κατατάσσονται στην ειδικότητα, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9, παρ.11 του π.δ. 113/2012 εντός της ειδικότητας, η δε εξέταση του πρακτικού μέρους του άρθρου 9, παρ.10 εφαρμόζεται στο μέρος των εξε τάσεων για το οποίο δεν κατέχουν άδεια. Άρθρο 6 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μαρτίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ F Αριθ (2) Συγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής για τον καθορισμό, την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και το σχεδιασμό των δράσεων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2005 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό

6 9946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτρο πής της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτο μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμ μόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών δια τάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασι ών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 4. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ειδικότερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ53/Α /2010). 5. Τον Ν /2011 (ΦΕΚ 17/Α /2011) περί σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑ ΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ», με τον οποίο η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. υποκαταστάθηκε από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί συνέχεια και καθολικό διάδοχό της. 6. Τα άρθρα του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α /1998) περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ ήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει. 7. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ λες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. 8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/2005). 9. Το ΠΔ 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α 187/1988), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 10. Την αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β /2007). 11. Την αριθ / (ΦΕΚ Β 1363/2001) κοινή υπουργική απόφαση Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ ΚΠΣ και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Γε ωργίας», ο οποίος μετονομάστηκε με το Ν. 3614/2007 σε «Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών» και όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ / (ΦΕΚ Β 233/02) και / (ΦΕΚ Β 592/03) όμοιές της. 12. Την αριθ / (ΦΕΚ Β 485/2009) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ ΠΕ) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου και της δράσης 1 «πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων» του μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του επιχει ρησιακού προγράμματος αλιείας , από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του». 13. Την αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφαση της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμμα τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού Την έγκριση της ένατης έκδοσης του Προγράμμα τος Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( ), σχετικά με την εφαρμογή Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής (ΜΧΤ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Την αριθ. 1214/ (ΦΕΚ Β 323/2011) κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών, Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Ταμείου Δανειοδότησης με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Την αριθ. 790/ Συμφωνία Χρηματοδότησης που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε Επενδυτική Επιτροπή για τον καθορι σμό, την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και το σχεδιασμό των δράσεων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ως ακολούθως: α) Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, με ΑΔΤ ΑΙ / , Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρος. β) Πολυξένη Πολύζου, με ΑΔΤ ΑΕ / , Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ, ως μέλος και αναπληρώτρια του Προέδρου, με αναπληρώτρια την Αναστασία Κανναβού, με ΑΔΤ ΑΒ / , προϊσταμένη της Μονάδας Α της ΕΥΔ ΠΑΑ. γ) Παναγιώτα Πυριοβολή, με ΑΔΤ ΑΖ / , Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ, με αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Φαράκου Γκου ράρου, με ΑΔΤ Ρ / , προϊσταμένη της Μο νάδας Β3 της ΕΥΕ ΠΑΑ. δ) Χριστόδουλος Μπουρντάς, με ΑΔΤ Φ / , Προϊστάμενος του ΠΔΕ, της Οικονομικής Δ/νσης του Υπ.Α.Α.καιΤ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μπελίτσου, με ΑΔΤ ΑΕ / , Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής και Νήσων του Υπ.Α.Α.καιΤ. ε) Διαμαντής Μπαρούνης, με ΑΔΤ Ν / , Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Γε ωργικών Διαρθρώσεων του Υπ.Α.Α.καιΤ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κουρή, με ΑΔΤ ΑΚ / , υπάλληλο της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.καιΤ. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επενδυτικής Επι τροπής, αναλαμβάνουν οι: 1) Παρασκευή Γεωργοτόλη, με ΑΔΤ ΑΚ / , υπάλληλος της ΕΥΔ ΠΑΑ. 2) Ειρήνη Γολεγού, με ΑΔΤ Χ / , υπάλ ληλος της ΕΥΕ ΠΑΑ. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει το δικαίωμα να διορίσει μέχρι δύο άτομα από τη Διοίκηση ή το υπαλληλικό δυναμικό της

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9947 ή/και εξωτερικούς συμβούλους, που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής, ως Πα ρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιό τητες, όπως αυτές προκύπτουν από το άρθρο 5, παρ. 3 της ΚΥΑ 1214/ Εγκρίνει την Επενδυτική Στρατηγική και το σχεδι ασμό καθώς και τα προϊόντα/δράσεις του Ταμείου ή τροποποιήσεις αυτών, κατόπιν εισήγησης της ΕΤΕΑΝ. Ειδικότερα, είναι δυνατή η αναθεώρηση της Επεν δυτικής Στρατηγικής και του Επενδυτικού Σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: α. την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των Δρά σεων και των θετικών επιπτώσεών τους στην ελληνική οικονομία β. την οποιαδήποτε τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότη τας κι εφόσον είναι σύμφωνο με τους Κανονισμούς της Ε.Ε., και γ. τις οποιεσδήποτε συστάσεις της Επενδυτικής Επι τροπής. 2 Εγκρίνει τα σχέδια χρηματοοικονομικών προϊόντων (δανείων) του Ταμείου (ή τυχόν τροποποιήσεις αυτών), όπως αυτά διαμορφώνονται κατόπιν εισήγησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 3. Εγκρίνει τον τύπο και τη μορφή των Μέσων Χρη ματοοικονομικής Τεχνικής, που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των σχεδίων χρηματοοικονομικών προϊό ντων, καθώς και το περιεχόμενο των προσκλήσεων του Ταμείου για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά από εισήγηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Ειδικότερα, η Επιτροπή εγκρίνει το περιεχόμενο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επι λογή των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και κάθε στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο για την υποβολή πρότασης, που προετοιμάζονται και θα ανακοινώνονται από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Τα κριτήρια επιλογής των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για κάθε χρηματοδοτι κό προϊόν (δάνειο) θα πρέπει να είναι σύμφωνα: με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., με τους όρους των Κανονισμών της Ε.Ε. και τα αντί στοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα, με τον Κανονισμό Επιλογής Συνεργατών Συνεπενδυ τών της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει και εφόσον οφείλει να εφαρμοστεί κατά περίπτωση. με το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμ ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) , με το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 4. Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., τα αποτελέσματα επιλογής των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα συμμετάσχουν και θα συμπράξουν στην υλοποίηση της δράσης «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», καθώς και το σχέδιο Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης μεταξύ των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών ορ γανισμών και της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 5. Εποπτεύει την πρόοδο και τη στρατηγική του ΤΑ ΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και παρα κολουθεί σε περιοδική βάση την εκτέλεση των υποχρε ώσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην αριθ Συμφωνία Χρηματοδότησης. 6. Εκδίδει, κατά την κρίση της, συστάσεις ή προτά σεις γενικής φύσεως προς την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και άλλους αρμόδιους φορείς, σχετικά με την εκτέλεση των δρα στηριοτήτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ ή/και άλλες δραστηριότητες που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην Ελληνική οι κονομία. 7. Προετοιμάζει προτάσεις προς την ΕΥΔ ΠΑΑ για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ή/και νέες δρα στηριότητες που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από τις Δράσεις του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. 8. Λαμβάνει γνώση των ακολούθων εκθέσεων προόδου και στοιχείων που υποβάλλονται από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στην Επιτροπή με κοινοποίηση στην ΕΥΔ ΠΑΑ: Τις τριμηνιαίες ειδικές εκθέσεις προόδου υλοποί ησης της δράσης «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικό τητας» καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις προόδου. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν απολογισμό του παρελ θόντος έτους (περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων διαχείρισης διαθεσίμων), καθώς και προγραμματισμό ενεργειών για το επόμενο έτος. Την υποβολή στοιχείων σχετικών με την Ετήσια Έκ θεση του ΠΑΑ. 9. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, κατά την πρώτη της συνεδρίαση. 10. Μπορεί να ορίζει ομάδες εργασίας που θα την υποβοηθούν στην εκτέλεση της αποστολής της, χωρίς αμοιβή. Δεν προβλέπεται χορήγηση αποζημίωσης για την εκτέλεση του έργου της Επενδυτικής Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής θα γί νονται στα γραφεία του Διοκητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Mαρτίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

8 9948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 519 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

: Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β') : : : N. Νταλαχάνης :

: Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β') : : : N. Νταλαχάνης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα 09-5-2014 Αριθ. Πρωτ.: 126137/3499 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90. Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90. Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1990) 1. Τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 31/90 Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 268 8 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2047 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1720/3.7.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3245 3 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50 Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα