ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 7732 / 4301 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7782/1998/Α2/ Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - για δυνητικά εντασσόμενα έργα. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το ΠΔ 89/2014 (Α 134) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των

2 Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 15. Τη με Α.Π. 7782/1998/A2/ Υπουργική Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» -, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Το με Α.Π. 9159/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7459 /4181/Α2/ ), έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Πίνακες οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών και πίνακες απορριφθέντων αιτημάτων οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων». 17. Το με Α.Π. 9160/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7478/4183/ ) έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Πίνακες Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» που δεν προσκόμισαν αίτημα πιστοποίησης έργου 30% ή έγκριση δανείου 20%. Σελίδα 2 από 3

3 Αποφασίζουμε 1. Την μη υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - εξακοσίων σαράντα τριών (643) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,00 και δημόσια δαπάνη ,53, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα Ι, λόγω μη υποβολής μέχρι αίτησης επαλήθευσης πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστον με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 2. Την μη υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - διακοσίων εξήντα επτά (267) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,30 και δημόσια δαπάνη ,21, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα ΙΙ μετά την διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων που τίθενται στις παραγράφους 7,8 και 9 της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7782/1998/Α2/ Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 3 από 3

4 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,99 2 ΒΕΣ ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,87 3 ΒΕΣ ΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 4 ΒΕΣ Π. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,51 5 ΒΕΣ KOWALEESKA MARIA MARZENA ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,31 6 ΒΕΣ ΠΑΟΥΡΗΣ ΜΙΧ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 7 ΒΕΣ ΠΑΝΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,36 8 ΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,21 9 ΒΕΣ ΒΑΙΡΑΚΤΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,47 10 ΒΕΣ ΑΛΕΞΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,96 11 ΒΕΣ ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,41 12 ΒΕΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,05 13 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,19 14 ΒΕΣ ΜΑΡ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,85 15 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,52 16 ΒΕΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,43 17 ΒΕΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΟΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 18 ΒΕΣ ΚΑΛΑΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,87 19 ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 20 ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 21 ΒΕΣ ΑΜΑΛΙΑ ΖΕΡΒΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,22 22 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,52 23 ΒΕΣ Δ. ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,34 24 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,97 25 ΒΕΣ ΣΙΑΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,07 26 ΒΕΣ ΚΟΥΦΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,42 27 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,25 28 ΒΕΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΝΑΒΑΛΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,25 29 ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,15 30 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 31 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΕΖΙΡΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,35 32 ΒΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ OE ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,93 33 ΒΕΣ Φαραστέλης Χαράλαμπος ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,11 34 ΒΕΣ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 35 ΒΕΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,78 36 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,13 37 ΒΕΣ ΓΑΓΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 38 ΒΕΣ ΜΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,50 Page 1

5 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 39 ΒΕΣ ΛΩΛΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 40 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 41 ΒΕΣ ΜΟΥΡΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,91 42 ΒΕΣ ΤΣΙΛΑΒΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,81 43 ΒΕΣ ΚΑΡΤΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,12 44 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,39 45 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,61 46 ΒΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 47 ΒΕΣ ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,65 48 ΒΕΣ ΔΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 49 ΒΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΠΥΡΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ RED APPLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 50 ΒΕΣ ΑΓΑΘΗ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,86 51 ΒΕΣ ΣΤΑΜΠ Ο.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,60 52 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 53 ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 54 ΒΕΣ ΡΟΔΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 55 ΒΕΣ Θ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,27 56 ΒΕΣ ΓΑΓΑΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 57 ΒΕΣ ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,27 58 ΒΕΣ Α.ΓΙΑΝΝΟΥ Α.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,23 59 ΒΕΣ ΜΑΓΟΥΛΙΝΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 60 ΒΕΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,24 61 ΒΕΣ YAS PHARMA ΜΥΡΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 62 ΒΕΣ ΤΣΙΜΠΛΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,82 63 ΒΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 64 ΒΕΣ ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,78 65 ΒΕΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,68 66 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,92 67 ΒΕΣ ΠΡΟΒΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,88 68 ΒΕΣ HEMOGLOBE 15 HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,77 69 ΒΕΣ ΛΟΥΚΑΣ Ρ. & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,66 70 ΒΕΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,79 71 ΒΕΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,92 72 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,02 73 ΒΕΣ ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 Page 2

6 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 74 ΒΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 75 ΒΕΣ ΚΟΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,25 76 ΒΕΣ ΤΣΙΑΠΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 77 ΒΕΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 78 ΒΕΣ Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 79 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΝΔΗΡΑΚΗ IKE ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 80 ΒΕΣ ΤΖΙ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 81 ΒΕΣ ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,24 82 ΒΕΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,75 83 ΒΕΣ BOROWIEC EDYTA MARTA ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,25 84 ΒΕΣ Π.ΓΙΟΥΛΑΚΟΣ Κ.ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,59 85 ΒΕΣ ΣΟΪΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,57 86 ΒΕΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,72 87 ΒΕΣ Γ ΜΠΙΝΗ Α ΜΠΙΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,75 88 ΒΕΣ ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 89 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 90 ΒΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 91 ΒΕΣ Λατσούδη Μαρία ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 92 ΒΕΣ ΑΚΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 93 ΒΕΣ ΒΥΡΩΝ ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,89 94 ΒΕΣ Μ.ΣΙΑΣ Δ. ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,12 95 ΒΕΣ ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 96 ΒΕΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,77 97 ΒΕΣ HEALTHART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,06 98 ΒΕΣ MOROSAN DORIN ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 99 ΒΕΣ ΖΑΡΟΥΚΙΑΝ ΖΑΡΟΥΙ ΖΩΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΙΖΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ SMART WATER S.M.P.C ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ INVIBIT Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,89 Page 3

7 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 106 ΒΕΣ FRESH DELICACIES ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΖΩΤΟΥ Η.ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΩΝΑ ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ CROSSAPPZ O.E. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Accesible Greece ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΜ.ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝ.ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΦΟΥΡΕΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι & ΣΙΑ ΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΘΗΝΑ ΒΑΓΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Δ. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Σ. ΚΙΣΚΕΡ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Health Trust Ιδιωτικό Ιατρείο Ιατρικές Υπηρεσίες, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΠΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΟΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ PRIME ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Μ.ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,38 Page 4

8 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 136 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΧΡΟΥΖ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΡΚΙΜΠΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ZOΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ ΤΗΣ ΒΟΥΝΑΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΛΜΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΙΟΙ Ζ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΤΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΞΥΝΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΛΗ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ HOMEART TOURISM ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ RE CYCLO Ι.Κ.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ENOE ME ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ & ΥΙΟΣ Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΟΥΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΣΤΡΙ ΠΑΡΚΕΤΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΕΒΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Β ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΡΛΑ ΣΟΦΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΙΧ.ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,82 Page 5

9 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 171 ΒΕΣ ΓΚΟΥΦΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΛΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ UNIQUE LEARNING COMPANY ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ UNIQUE BUSINESS SUPPLIES ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ D.R.A.S.I. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΑΤΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΟΙΜΕΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΓΛΙΑ ΜΥΡΤΩ ΖΩΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ GENTER TECHNOLOGY ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Α. ΚΟΥΚΙΟΣ Μ. ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ FUTUREZINE Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ EXCALIBER ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Α. ΒΑΡΔΑΚΗ Γ. ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ BEAUDERMA COSMETICS ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ XAΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ELCHE O.E. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Σ.ΚΡΑΣΑΚΗΣ Π. ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Θ.ΔΑΦΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΡΑΤΣΟΛΙΑ ΜΥΡΤΩ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΑΡΑΣ I.K.E. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ CNTS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,77 Page 6

10 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 207 ΒΕΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΗΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ G.S.VINTAGE CORPORATION IKE ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ VICTOR THANASI ΤΟΥ COME ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ STAR CLOUD SOFTWARE APPLICATIONS ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ MOBILE PHOTOS ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ANEL ΜΟΝ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΟΥΡΛΩΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΠΑΘΗΣ ΜΑΝΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ EIRMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚ. ΛΟΥΠΗΣ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ NUSHI ANA ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΚΛΗΡΟΥ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΚΡΙΣΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΑΝ ΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,23 Page 7

11 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 244 ΒΕΣ ΣΙΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ O.E. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΜΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ DOBRAS MAGDALENA AGNIESZKA ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΓΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ ΔΑΥΙΔ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝ. ΚΟΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ. ΖΑΜΠΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝ. ΣΙΔΕΡΗΣ OΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΛΓΑ Μ ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΣΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ BRILLIANT TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ Ε.Π.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΙΑΣ Ι.Κ.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ GROUPRESS ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Δ. ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΙΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Ι.Χ. ΚΟΛΛΙΟΣ Ο.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,63 Page 8

12 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 278 ΒΕΣ ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΔΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ IFA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α. Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟ PRODUCTIOΝS ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ G&T ΤΕΧΝΙΚΗ Α. ΓΡΟΥΣΠΑΣ Γ. ΤΣΙΧΛΗΣ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ FRAMES4U Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΦΩΤΩ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΑΙΑ ΣΧΩΡΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ Ζ. ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο. Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Κ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ Π. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΡΑΤΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΦΡΟΝΗ Ο.Ε." ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΑΛ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΧΡ. Ο.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΙΚΙΖΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ MANSHOW ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΓΡΟΜΑΚ ΕΠΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ POLYGLOT BOOKSTORE ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,29 Page 9

13 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 315 ΒΕΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ SWEET ICE ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 319 ΒΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΔΡΙΚΟΥ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ) ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΣΙΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Η. & Ι. ΔΡΙΚΟΣ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Χουσελά Ιωάννα ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ XOΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΑΡΔΗΣ ΟΝΟΦΡΟΥΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Π. ΜΑΡΘΑΣ Μ.ΕΠΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΤΟΥΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ VISTA NOVUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ADVANCED NFC SYSTEMS ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΙΠΟΥΤΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΟΔΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Κ ΣΙΑ Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΡΣΑΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ GORICA POLIDORA ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ MYBESTEMPLOYER ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ EUROGYMNASTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ BIOLIFE ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ BRILLIANCE ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Blue Arena ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 Page 10

14 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 352 ΒΕΣ ΦΛΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ T.F.G. GROUP ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΦΕΥΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΔΗ ΕΜΙΛΥ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ MILITOS PRODUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Β.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΑΣ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ A.T.S. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ «ΜΠΕΖΕΡΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑLPIGEL A.B.E.E. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Γ.ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ UNINSOMNIA Μ.ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ART HOTEL ΘΕΑΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΡΤΩ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ UNIPATH SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΡΤΖΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Α. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ SILENT SEAS ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,61 Page 11

15 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 382 ΒΕΣ ΗΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ VALUE TIME ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ GRACE CHIOTIS ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ MODERN HOMES IKE ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Ε. Διαλισμά και Μ. Σάντρι Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Δροσου Χαραλαμπια ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΕΝΤΙΦΛΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΣΕΡΟΠ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ COGITO Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ DELISNACKS I.K.E. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΛΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ATTICUP SOLUTION Ε.Π.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ BLUE WATER ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ &ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι.Κ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΘΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ LENKOV YULIAN ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΟΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,10 ΕΥΘΥΝΗΣ 404 ΒΕΣ ΦΑΡΜ ΒΕΤ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ FITNESS DYNAMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ "ARCHIFLAME" ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Χ.Α. ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡIOY ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Ε.ΛΑΓΟΣ Θ.ΛΑΠΑΤΗΣ Γ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,61 Page 12

16 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 417 ΒΕΣ ΖΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ COMPUTER TECHNOLOGY O.E. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΡΑΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ EXTRA MILE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ DOROTA PIEPRZOSWKA ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΕΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ Φ. ΚΥΡΙΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Γ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Triumph flexo printing manufacture Μ.Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΙΟΥΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΩΜΟΑΝΑΛΥΣΗ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Θ. Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ S. HILL ΑΘΥΡ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΜΟΥΛΑΚΟΣ Β. ΚΑΜΟΥΛΑΚΟΣ Σ. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ Β. Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Αθανασοπούλου Χαρίκλεια ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ο.Ρ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΓΔΙΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,38 Page 13

17 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 452 ΒΕΣ Ν. ΜΑΥΡΗΣ Α. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΟΠΑΚΑΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΣΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΤΟΥΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. & ΤΣΑΜΗΣ Π. ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΛΟΣ Ι.Κ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ New.School ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΣΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΟΤΑΡΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΕΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Π ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ( YΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙA) ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΙΑΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ TALE IKE ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΡΤΟΥΡ Β. ΣΕΧΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΖΑΓΚΛΕ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΖΩΤΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΚΙΡΤΖΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,93 Page 14

18 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 489 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠ.ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ. ΚΙΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΝΓΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ο.E. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΡΙΜΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Π. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΛΑΜΕΝΤ Ι.Κ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΑΓΙΑΝΤΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΘΩΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΕΓΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ibex Climbing Holds Ατομική Επιχείρηση ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΣΕΡΩΝΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ SOFT EXTREME ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΣΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Ν.ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Α.ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΡΑΤΣΙΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ Κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ HEKTOR NAKE ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,33 Page 15

19 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 527 ΒΕΣ MICRON TEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΓΑΖΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μ.ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ANTIΓΟΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΛΙΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Nanotechnology Chemistry ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ BATLLE TECHNOLOGIES ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ATHENS POPCORN ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ HEAVEN DESTINATIONS ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 ΕΥΘΥΝΗΣ 539 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΝΑ ΝΙΚ ΠΑΧΟΥΛΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΡΤΣ ΕΝΤ ΓΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Π.ΣΑΜΑΡΤΖΗ Σ.ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΑΒΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΟΥΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΒΑΛΒΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Sketching Utopia Τουριστική κι Επιμορφωτική ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΦΥΝΤΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ DBAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΡΕΒΕΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΣΗΦ Λ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΥΙΟΙ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΕΥΚΙΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,96 Page 16

20 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 564 ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ VOKOS WATER SPORTS ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ W & V ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Ε.Ε. ENERGYLINES ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Γ ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Pixel Films ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ATOMIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ MEΛΑ ΛΕΩΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Sitis Group ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΤΣΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ACADEMY SKILLS ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Δ. ΑΡΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΛΓΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ 583 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ CANNIBALS ADVENTURES ΙΚΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ KRETAN HEALTHY GOODS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΔΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Π.ΠΑΡΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ OFITEC ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΡΟΥΦΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ EASK ASSOCIATES ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ RIMMA LOTOSHVILI ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,31 Page 17

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

7732/4301/Α2/03.07.2014

7732/4301/Α2/03.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Σ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Σ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

7739/4308/Α2/03.07.2014

7739/4308/Α2/03.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΥΒ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΥΒ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-8ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-8ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ. Σελίδα 3 από 5

ΒΝΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ. Σελίδα 3 από 5 ΒΝΣ Μ ΕΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜ Ο ΟΝΟΜ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΝΣ Μ ΕΝΙΔΙΟΥ Μ ΥΡΜ ΙΓΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 65 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟ 1 ΒΝΣ Μ ΕΝΙΔΙΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΑΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΑΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7 ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 επιλεχθηκε 2 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα